Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2009

Tori­kort­te­lien raken­ta­mis­ta­paoh­je ja liikennesuunnitelma

Pöy­däl­le. Kovas­ti mie­tit­tiin sitä, heik­ke­ne­vät­kö rati­koi­den olo­suh­teet. Asi­aa on oikein simu­loi­tu. Alek­sil­ta Ete­lä­sa­ta­maan päin hidas­tuu alle kym­me­nen sekun­tia ja toi­seen suun­taan taas nopeu­tuu, kun kol­mo­nen pää­see suo­raan Unio­nin­ka­tua tar­vit­se­mat­ta kier­tää Kata­rii­nan kadun kaut­ta. Itse raken­ta­mis­ta­paoh­je vai­kut­ti hienolta.

Kum­pu­lan, Mau­nu­lan ja Ram­sin­ran­nan kaa­vat meni­vät eteen­päin yksimielisesti.

Ulvi­lan­tie 11 b:n lisärakentamisoikeus

Pöy­däl­le. Rii­taa on lisä­ra­ken­ta­mi­soi­keu­des­ta yleen­sä ja tie­yh­tey­des­tä eri­tyi­ses­ti. On pelät­ty, että tämä avai­si tien muil­le­kin talo­yh­tiöil­le vaa­tia lisää raken­nusoi­keut­ta, mut­ta pel­ko on aihee­ton. Poten­ti­aa­li­set tii­vis­tä­mis­koh­teet on kar­toi­tet­tu, eikä nii­tä ole Ulvi­lan­tien sisä­puo­lel­la. Se Munk­ki­vuo­ren suo­jel­ta­va eri­koi­suus on juu­ri Ulvi­lan­tien sisä­puo­li­nen alue.

Rau­man­tien lii­ken­tees­tä puhut­tiin pit­kään. Minus­ta voi­tai­siin kiel­tää autol­la-ajo aamu­päi­vi­sin kou­lu­jen eteen, kos­ka se tuot­taa pahan sum­pun. Ei kai kan­san­ter­veys aivan lii­kaa kohe­ni­si, jos lap­su­kai­set pitäi­si jät­tää parin­sa­dan met­rin pää­hän osta­ril­le ja nämä käyt­täi­si­vät omia jal­ko­jaan loppumetreillä.

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen kuu­luu kau­pun­gin stra­te­gi­aan. Yleen­sä se koh­taa asuk­kais­sa suur­ta vas­tus­tus­ta, kuten täl­lä lis­tal­la Mau­nu­las­sa. Kun siis jokin talo­yh­tiö itse sitä pyy­tää, on vähän vai­kea kieltäytyä.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta käve­ly­kes­kus­tan laa­jen­ta­mi­ses­ta (Eli­na Moi­sia ym.)

Viras­to suh­teu­tuu jo suo­peas­ti sii­hen, että Yli­opis­to­ka­tu muu­te­taan yhden kort­te­lin osal­taq käve­ly­ka­duk­si. Vuo­ri­ka­tua ei halu­ta käve­ly­ka­duk­si, kos­ka sil­loin mene­tet­täi­siin asuk­kai­den pysä­köin­ti­pai­kat kadul­la. Lisä­sim­me tähän, että piha­ka­dul­le toi­saal­ta voi­daan auto­pai­kat merkitä.

17 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2009”

 1. Täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen kuu­luu kau­pun­gin strategiaan.

  Jaa­has… Onpa ove­la ter­mi sil­le, että tuho­taan perin­teik­käi­tä Hel­sin­gin asui­na­luei­ta rahan takia. Eikö voi­si vain sanoa, että RAKENTAMINEN kuu­luu kau­pun­gin strategiaan?

  Mikä ihmeen annet­tu totuus muu­ten­kin on tämä “kuu­luu”? Kuu­luu, jos halu­taan kuu­lu­van. Täy­tyy­kin etsiä ehdok­kai­ta, joi­den mie­les­tä ei kuulu. 

  +++++++++++

  Rau­man­tien voi­si sul­kea koko­naan ja pitää pelas­tus­tie­nä. Pät­kä on tosi­aan pari­sa­taa met­riä ja se voi­si olla käy­tös­sä vain huol­toa­jol­le. Kukaan ei kär­si­si, mut­ta Munk­ki­vuo­ren ala­kou­lun oppi­laat eten­kin hyö­tyi­si­vät, kun ei tar­vit­si­si väis­tel­lä ajo­kort­tin­sa juu­ri saa­nei­ta Rans­ka­lais-suo­ma­lai­sen kou­lun lukio­lai­sia ja jalat­to­mia uus­suo­ma­lai­sia maastureissaan.

 2. Osmon otsi­kon vie­räs­tä kui­ten­kin näin:

  Hel­sin­gin Sano­mat 14.05.2009
  KHO: Etu-Töö­löön voi raken­taa kes­kuk­sen asunnottomille.

  Kuin­ka­han tämä sie­de­tään Töölö[ö?]läisten pii­ris­sä jää­kin nähtäväksi.

 3. Eikö voi­si vain sanoa, että RAKENTAMINEN kuu­luu kau­pun­gin strategiaan?”
  Eikö­hän tuo ole päivänselvää.

  Mikä ihmeen annet­tu totuus muu­ten­kin on tämä “kuu­luu”? Kuu­luu, jos halu­taan kuu­lu­van. Täy­tyy­kin etsiä ehdok­kai­ta, joi­den mie­les­tä ei kuulu.”
  Jos lei­ki­tään nyt het­ki, että ei raken­net­tai­si mitään, niin saadaan:
  — pie­ne­ne­vä asu­kas­lu­ku (asu­mis­väl­jyys kas­vaa, raken­ne­taaan Hel­sin­kiin tai ei)
  — heik­ke­ne­vät pal­ve­lut, var­sin­kin jouk­ko­lii­ken­ne ja lähipalvelut
  — taan­tu­va talous
  — kor­keam­mat verot
  — kor­keam­pi energiankulutus

  Täl­lai­sia ehdok­kai­ta poh­jois­kar­ja­la­si­mu­laat­to­rin käyn­nis­tä­jik­si Hel­sin­gis­sä var­maan löy­tyy. Toi­vo­tan vil­pit­tö­mäs­ti heil­le huo­noa menestystä.

 4. Kuin­ka­han tämä sie­de­tään Töölö[ö?]läisten pii­ris­sä jää­kin nähtäväksi.”

  Toi­vot­ta­vas­ti niin, että kämp­pien hin­nat las­ke­vat. Nykyi­sel­lään jou­tui­sin tur­vau­tu­maan jon­kun ver­ran lii­an pie­neen huus­hol­liin, joten pie­ni pudo­tus neliö­hin­nois­sa oli­si ihan tervetullut.

  (Yllä­ole­va oli sit­ten tie­toi­ses­ti kat­tee­ton­ta toi­vea­jat­te­lua. Oikeas­ti olen sitä miel­tä, että kysei­nen asun­to­la tus­kin muut­taa lop­pu­jen lopuk­si naa­pu­rus­ton mei­nin­geis­sä yhtään mitään, kun­han pöly on laskeutunut.)

 5. Onko ole­mas­sa jon­ki­lais­ta koko­nais­nä­ke­mys­tä, mil­lai­nen alue kes­kus­tas­ta tuli­si rau­hoit­taa kävelykaduiksi?

  Suu­rin hyö­ty saa­daan, jos käve­ly­ka­dut muo­dos­ta­vat jon­kin­lai­sen koko­nai­suu­den. Täl­lä het­kel­lä käve­ly­ka­dut ovat irral­li­sia pät­kiä vail­la kes­ki­näi­siä yhteyk­siä — eikä tilan­ne aina­kaan Kata­rii­nan­ka­dun avul­la parane.

  Taval­li­sen auto­lii­ken­teen hää­tä­mi­nen kadul­ta toki vähen­tää tun­gos­ta ja pako­kaa­su­ja kysei­sel­tä kadul­ta, mut­tei tee kadus­ta “kan­sa­lais­ten olo­huo­net­ta”. Olo­huo­ne syn­tyy vas­ta, kun kadul­la voi oles­kel­la ja sin­ne voi­daan raken­taa (kau­pun­gin kans­sa suun­ni­tel­len) teras­se­ja ym. Täl­lai­sel­la “olo­huo­ne­ka­dul­la” ei tuli­si olla myös­kään huol­toa­joa, mut­tei myös­kään bus­se­ja eikä rai­tio­vau­nu­ja. Tämä rajaa käve­ly­kes­kus­tan laa­jen­nus­vaih­toeh­to­ja rajus­ti, esi­merk­ki­nä jouk­ko­lii­ken­teen voi­mal­li­ses­ti käyt­tä­mis­tä kaduis­ta käy­vät niin Alek­san­te­rin­ka­tu kuin Kaivokatukin.

 6. Autot­to­man kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt on esi­tet­ty aika­naan, kun kes­kus­ta­tun­ne­lia myy­tiin päät­tä­jil­le. Alue­ra­jaus ja käve­ly­ka­tua­lue on edel­leen var­sin päte­vä ilman tuo­ta tur­haa tun­ne­lia. Osmo voi­sit pyy­tää asian käsit­te­lyä lautakunnassa.

 7. Ruo­ka mei­na­si men­nä vää­rään kurk­kuun, kun luin tori­kort­te­lien vai­ku­tuk­sis­ta ratikkaliikenteeseen.

  Vali­tet­ta­vas­ti jouk­ko­lii­ken­teen edis­tä­mi­ses­tä puhu­taan, mut­ta käy­tän­nön yksi­tyis­koh­tai­sis­sa rat­kai­suis­sa on teh­ty päin­vas­tai­sia rat­kai­su­ja. Esi­merk­ki­nä voi mai­ni­ta Man­ner­hei­min­tien kais­ta­jär­jes­te­lyt Töö­lön tul­lin koh­dal­la, uusien kaa­va-aluei­den rai­tio­lii­ken­teen kan­nal­ta kes­tä­mät­tö­mät rat­kai­sut, Pie­ta­ri Kal­min kadun raken­ta­mat­ta jättäminen. 

  Mans­kul­la on jo nykyi­sin bus­si­kais­toil­la pit­kiä jono­ja, kun hen­ki­lö­au­tot ryh­mit­ty­vät bus­si­kais­tal­le suo­raa ajaak­seen ja jono­ja ohit­taak­seen. Jat­kos­sa tämä teh­dään ainoak­si vaih­toeh­dok­si hen­ki­lö­au­toil­le. Itse olen toden­nut nopeim­mak­si rei­tik­si ajaa bus­sin vari­kol­ta Elie­lil­le Tope­liuk­sen­ka­dun ja Töö­lön­ka­dun kaut­ta, näin väl­tän Mans­kun ruuh­ka­koh­dat ja pää­sen suun­nit­te­lus­sa aika­tau­lus­sa perille.

  Uusien kaa­va-aluei­den rat­kai­suil­la tar­koi­tan, että rai­tio­lii­ken­teen kais­tat sijoi­te­taan osin hen­ki­lö­au­to­jen pysä­köin­ti­kais­tan vie­reen ja esim. Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­sa teh­dään mut­kia, jot­ka hidas­ta­vat kul­kua, rasit­ta­vat kore­ja ja kulut­ta­vat pyö­riä (nyt jo kor­keat yksik­kö­kus­tan­nuk­set nousevat).

  Tori­park­kien koh­dal­la ihmet­te­len halua siir­tää rati­kat mut­kal­le teras­sien tiel­tä. Teras­sit eivät tule koh­das­sa menes­ty­mään, kos­ka Hel­sin­gis­sä tar­vit­tai­siin eri­tyi­ses­ti aurin­ko­puo­len teras­se­ja (poh­joi­ses­pal­ta löy­tyi­si). Itse pitäi­sin ratik­ka­kis­kot suo­ral­la lin­jal­la, mut­ta siir­täi­sin hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen ja pysä­köin­ti­kais­tan koh­dal­le, jos­sa nykyi­sin autot aja­vat län­teen päin.

  Unio­nin­ka­dun rat­kai­su on toi­mi­va, jos kään­ty­mi­nen Alek­san­te­rin­ka­dul­le on mah­dol­li­nen saman­ai­kai­ses­ti kuin päin­vas­tai­seen suun­taan. Lisäk­si Unio­nin­ka­dul­ta pitäi­si hen­ki­lö­au­tot pois­taa rai­tio­vau­nu­kais­toil­ta ja vara­ta oma kais­ta. Jos tämä ei onnis­tu, on tar­peen vara­ta Kata­rii­nan­ka­tu raitiovaunuille.

  Kaup­pa­to­ria käy­te­tään nykyi­sin päi­vit­täin rai­tio­lii­ken­teen poik­keus­reit­ti­nä. Tämä pitäi­si säi­lyt­tää. Syy poik­keus­reit­tei­hin on taval­li­ses­ti se, että hen­ki­lö­au­tot pysä­köi­vät vää­rin tai muu­ten aiheut­ta­vat ruuhkia.

  Simu­loin­te­ja on perus­tel­tua käyt­tää suun­nit­te­lus­sa. Nii­den tul­kit­se­mi­sek­si kehot­tai­sin toi­saal­ta teke­mään muu­ta­man vuo­den excun bus­sin tai rati­kan ohjaamoon.

  Täs­sä on valin­ta­ti­lan­ne, halu­taan­ko välil­li­ses­ti Hel­sin­gis­sä nopeut­taa siir­ty­mis­tä johdinautoliikenteeseen.

 8. Itse raken­ta­mis­ta­paoh­je vai­kut­ti hienolta.”

  Torin ete­lä­puo­lis­ten kort­te­lien raken­ta­mis­ta­paoh­je onkin mark­ki­noin­ti­hen­ki­siä valo­kul­mia lukuu­not­ta­mat­ta oikein asial­li­nen ja täl­lai­set pitäi­si saa­da jol­lain Crea­ti­veCom­mons ‑lisens­sil­lä ylei­seen jake­luun ja käyt­töön jos ja kun kau­pun­ki on mak­sa­ja. A‑ständit, Lem­min­käi­sen nop­pa­ki­vet ja umpeen tei­pa­tut ikku­nat pitää pys­tyä hää­tä­mään kau­pun­ki­ku­vas­ta, ja kat­ta­mat­to­mi­na kui­lu­mai­sis­ta sisä­pi­hois­ta ei ole iloa oikein kenellekään. 

  Alu­een rea­lis­ti­set valais­tuso­lo­suh­teet voi käy­dä kat­so­mas­sa vaik­ka Flic­kris­tä ja miet­tiä meni­si­kö itse Suo­men ilmas­tos­sa tuon­ne viet­tä­mään aikaa vai sovel­tuu­ko alue parem­min turis­tien pakol­li­sek­si läpi­juok­su­pai­kak­si bus­sin odot­taes­sa Senaa­tin­to­ril­la. Lef­fo­jen esit­tä­mi­seen joku Enge­lin kah­vi­lan sisä­pi­ha sovel­tuu tiet­ty erin­omai­ses­ti kun valos­ta on pelk­kää haittaa.

 9. En oikein ymmär­rä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan logiik­kaa tii­vis­tä­mi­ses­sä. Jos halu­taan toi­mi­va jul­ki­nen lii­ken­ne, esi­mer­kik­si met­ro aika­naan Munk­ki­vuo­reen, on sel­vää, että sitä­kin aluet­ta tulee tii­vis­tää reip­paas­ti. Eikä sil­lä tar­koi­te­ta yksit­täis­ten talo­yh­tiöi­den raken­nus­lu­pia, vaan koko alu­een kaa­voi­ta­mis­ta toi­sel­la tavalla.

  Koit­ta­kaa nyt teh­dä pää­tös, ollaan­ko Hel­sin­gis­tä kehit­tä­mäs­sä kau­pun­kia, vai jat­ke­taan­ko pel­käs­tään hen­ki­lö­au­toi­hin perus­tu­val­la hajau­te­tul­la lii­ken­ne- ja kaa­voi­tus­po­li­tii­kal­la. Molem­mis­sa on puo­len­sa ja itse kan­na­tan pitäy­ty­mis­tä nykyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä. Olen tosin jos­tain saa­nut pää­hä­ni, että Osmo haluai­si kau­pun­ki­mai­sem­paa ympä­ris­töä, joka mah­dol­lis­tai­si aika­naan jär­jel­li­sen jul­ki­sen liikenteen.

 10. esi­mer­kik­si met­ro aika­naan Munkkivuoreen”

  Met­roa ei ole 60-luvun jal­keen suun­ni­tel­tu jat­ket­ta­van Munk­ki­vuo­reen, eika sel­lai­ses­ta ole mitaan nykyi­sia suunnitelmia.

  Se 60-luvul­la Munk­ki­vuo­ren osta­ril­le raken­net­tu met­roa­se­man varaus on kasit­taak­se­ni nykyi­sin pois­tet­tu ja muu­tet­tu muu­hun kayttoon.

 11. Tii­vis­tä­mi­sen työ­sar­ka on yhtä pit­kä kuin kau­pun­gin ikä. Van­hen­tu­nei­ta kaa­vo­ja uusi­taan useim­mi­ten pala palal­ta. Vain tui­ki har­voin enää teh­dään sel­lais­ta sanee­raa­vaa kaa­vaa kuin esi­mer­kik­si Las­si­laan 70-luvul­la. Oli­si­ko tuo mah­dol­lis­ta tänä osal­lis­tu­van suun­nit­te­lun kautena ?

 12. Autot­to­man kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt on esi­tet­ty aika­naan, kun kes­kus­ta­tun­ne­lia myy­tiin päät­tä­jil­le. Alue­ra­jaus ja käve­ly­ka­tua­lue on edel­leen var­sin päte­vä ilman tuo­ta tur­haa tun­ne­lia. Osmo voi­sit pyy­tää asian käsit­te­lyä lautakunnassa.”

  Tot­ta ja nyt voi­si todel­la olla hyva het­ki sen esil­leot­toon. Unio­nin­ka­tu ja Poh­jois-Espa mukaan niin saa­daan rati­koil­le enem­man kul­ku­ti­laa, eika yhta lii­ken­teen pul­lon­kau­laa lisaa. Ete­la-Espa sit­ten kaksisuuntaiseksi.

 13. Tuli toi­nen­kin vaih­toeh­to mieleni:

  Unio­nin­ka­dul­le voi­si sal­lia Kaup­pa­to­ril­ta Alek­sin suun­taan vain bus­si­lin­jan h16 (eli se pät­kä mer­kit­tai­siin rai­tio­tie­kais­tak­si, jos­sa oli­si lisä­kil­pi lin­jal­le h16), niin ongel­mia voi­si olla huo­mat­ta­vas­ti vähemmän.

 14. Mik­si jokin kaa­va oli­si läh­tö­koh­tai­ses­ti van­hen­tu­nut, jos ihmi­set viih­ty­vät asui­na­lu­eel­laan? Kuka sen päättää?

  Munk­ki­vuo­res­sa on todel­la väl­jät, veh­reät pihat asun­to-osa­keyh­tiön ton­teil­la sekä myös pal­jon puis­to­ja näi­den välil­lä. Lap­set voi­vat pie­nes­tä pitäen liik­kua tur­val­li­ses­ti Ulvi­lan­tien sisä­puo­lel­la kou­luun, har­ras­tuk­siin ja kave­reit­ten luo, kos­ka tien sisä­puo­lel­la ei ole juu­ri­kaan liikennettä. 

  Eli mikä­hän täs­sä on van­hen­tu­nut­ta? Kyl­lä tosi­aan minun­kin lap­se­ni ovat leik­ki­neet van­han­ai­kai­sia piha­leik­ke­jä täs­sä koko ikän­sä — kei­nu­pef­fis­tä, kir­kon­rot­taa ja polt­to­pal­loa. Säälittävää?

  Onko joten­kin hie­nom­paa ja moder­nim­paa nämä pos­ti­mer­kin puo­lik­kaan kokoi­set plän­tit oven edes­sä ja auto­kul­je­tuk­set balet­tiin, muu aika tie­to­ko­neen ääres­sä? Sii­nä tapauk­ses­sa iloit­sen täs­tä van­hen­tu­nees­ta kaa­vas­ta, kun­nes raken­nus­vim­mai­set sen tule­vai­suu­des­sa väis­tä­mät­tä tuhoavat. 

  Ja mikä itsei­sar­vo jouk­ko­lii­ken­ne sinän­sä on? Ihan kuin joka paik­ka pitäi­si muut­taa melui­sak­si muu­ra­hais­pe­säk­si sen takia, että saa­tai­siin toi­mi­va jouk­ko­lii­ken­ne. Sitä rai­tio­vau­nua tän­ne toi­vo­taan kyl­lä, mut­ta ilman­kin pär­jä­tään. Bus­si kul­kee, jos­kin hitaasti.

 15. Häm­me­ne­tään nyt vie­lä tätä soppaa:

  Paras vaih­toeh­to oli­si, että nuo kort­te­lit liit­tyi­si­vät Kaup­pa­to­riin. Mut­ta kun välis­sä on se Poh­jois-Espa. Se pitäi­si saa­da autoil­ta vapaak­si, eli auto­lii­ken­ne pitäi­si jär­jes­tää joten­kin muuten. 

  Miten oli­si täl­lai­nen jär­jes­te­ly, hel­poin seli­tää Ete­lä­ran­ta — Poh­jois­ran­ta reittinä:
  a) Ete­lä­ran­ta — Ete­läi­nen Maka­sii­nin­ka­tu — Fabia­nin­ka­tu — Kirk­ko­ka­tu yksisuuntaisena.
  b) Poh­jois­ran­ta — Alek­san­te­rin­ka­tu — Unio­nin­ka­tu — Poh­joi­nen Maka­sii­ni­ka­tu samoin yksisuuntaisena
  c) Kata­ja­no­kan auto­lii­ken­ne kään­tyi­si Pohjoisrantaan.

  Saa­tai­siin koko Ete­lä­ran­ta — Poh­joi­ses­pa väli jalan­kul­kua­lu­eek­si, eli esim. Kaup­pa­to­ri laa­je­ni­si. Se voi­si­ko lop­pu­pät­käl­lä Poh­jois-Espaa ajaa ei suo­ra­nai­ses­ti lii­ty tähän. Väi­tän että tämä oli­si myös hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen kan­nal­ta ihan kel­vol­li­nen vaih­toeh­to, kais­tat ehkä vähän vähe­ni­si­vät, mut­ta toi­saal­ta ris­teyk­set sel­key­tyi­si­vät. Rati­koil­la oli­si tilaa tupla­kis­koil­le Unioninkadulla.

 16. Vähän OT, mut­ta jos viih­tyi­siä autoi­lul­ta rau­hoi­tet­ta­via aluei­ta Hel­sin­gis­sä hae­taan, oli­si Kal­lion kir­jas­ton ympä­ris­tö Tork­ke­lin­mäel­lä yksi luon­te­vim­mis­ta. Port­ha­nin­ka­dun sul­ke­mi­nen kir­jas­ton koh­dal­ta ja Agrico­lan­ka­dun sul­ke­mi­nen Fle­ma­rin ris­teyk­sen itä­puo­lel­ta rau­hoit­tai­si Tork­ke­lin­ka­dun läpia­jol­ta. Tämä ei juu­ri­kaan hait­tai­si kos­ka Vii­des lin­ja — Fle­ma­ri — Hel­sin­gin­ka­tu — Hämeen­tie muo­dos­ta­vat jo luon­te­van kehän alu­een ympärille.

  Vaik­ka puis­toa­lue laa­je­ni­si Port­ha­nin­ka­dun pät­käl­le, asu­kas­py­sä­köin­ti­ti­laa ei luul­ta­vas­ti mene­tet­täi­si pal­joa jos Agrico­lan­ka­tu välil­lä Tork­ke­lin­ka­tu-Fle­ma­ri opti­moi­tai­siin auto­jen säilytykseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.