Energiaverotus syrjii sähkön ja lämmön yhteistuotantoa

Ener­giavero­tus syr­jii sähkön ja läm­mön yhteis­tuotan­toa. Tätä var­maankin perustel­laan alue­poli­ti­ikalla: vain kaupunki­lais­ten käytössä ole­va kaukoläm­pö on liian edullista. Vero­tus kuitenkin myös ehkäisee kaukoläm­mön laa­jen­tu­mista viedessään siltä sen edun, jon­ka polt­toaineen tehokas hyväk­sikäyt­tö tuottaa.

Kun yri­tyk­siltä pois­tet­ti­in Kela-mak­su, se piti kor­va­ta pääasi­as­sa yri­tys­ten mak­samil­la ener­giaveroil­la. Nyt on käynyt ilmi, että teol­lisu­u­den kiin­tiöön on las­ket­tu myös koti­talouk­sien mak­sama kaukoläm­pö . Tämä on poli­it­ti­nen hui­jaus. Jos ollaan sitä mieltä, että yri­tys­ten vero­ja pitää siirtää koti­talouk­sien mak­set­tavak­si, se pitää tehdä avoimesti eikä fuskul­la. Voi tätä muu­tos­ta nimit­täin perustel­la ihan rehellisestikin.

Kaukoläm­mön ener­giaveroi­hin liit­tyy kuitenkin toinen epäko­h­ta. Meil­lä oli aikanaan loogi­nen hiilid­iok­sidi­vero, jos­sa kaik­ki mak­soi­vat veroa käyt­tämien­sä polt­toainei­den hiilip­i­toisu­u­den mukaan. Tästä joudut­ti­in sähkön­tuotan­nos­sa luop­umaan, kos­ka pohjo­is­maises­sa sähkökau­pas­sa ei ollut vas­taavaa veroa muil­la, jol­loin Suomen polt­toain­evero olisi johtanut aivan kum­malliseen sähkökau­pan rak­en­teeseen. Päätet­ti­in, että polt­toaine on sähkön­tuotan­nos­sa vero­ton­ta ja vero per­itään sähköverona.  Kun tuote­taan läm­pöä, mak­se­taan tavanomaista hiilidioksidiveroa.

Entä, kun tuote­taan sekä sähköä että läm­pöä? On päätet­tävä, kuin­ka suuri osu­us kivi­hi­ilestä kuluu sähkön tuotan­toon (vero­ton) ja kuin­ka suuri osu­us läm­mön­tuotan­toon (verol­lista). Luon­non­lake­ja uhmat­en on päätet­ty, että kun yhteis­tuotan­nos­sa tuote­taan 1000 MWh läm­pöä, tähän kuluu 900 kWh kivi­hi­iltä tai maakaa­sua. Oikea luku on noin 400 kWh, mut­ta oikean ker­toimen käyt­tämi­nen olisi kuulem­ma alue­poli­it­tis­es­ti väärin.  On väärin, että vain kaupunki­lais­ten käytet­tävis­sä on noin ener­giate­hokas keino. Sitä mik­si kaukoläm­mön tuot­ta­mi­nen kulut­taa niin vähän pri­maariener­giaa ener­giaa, olen tarkastel­lut artikke­lis­sa Maaläm­pö vai kaukolämpö.

Kaukoläm­pöä siis yliv­erote­taan noin kaksinker­tais­es­ti. Tulon­jaon kannal­ta tätä voi ehkä pitää oikeu­den­mukaise­na, mut­ta se on tehokas jar­ru kaukoläm­pöverkon laa­jen­tamiselle ja suosii sähkölämpöä.

Tähän asti maakaa­sun hiilid­iok­sidista on mak­set­tu vain puo­likas­ta veroa. Nyt tämä alen­nus pois­te­taan.  Sinän­sä oikeu­den­mukaista, mut­ta voi lisätä hiilid­iok­sidipäästöjä todel­la paljon. Helsin­gin ener­gian kan­nat­taa nyt muut­taa ajo­järjestys­tä ja tuot­taa kaik­ki mah­dolli­nen kivi­hi­ilel­lä ja siirtää maakaa­su reservi­in, kun tähän asti käyt­töjärjestys on ollut toinen. Maakaa­sun puo­likas vero on virhe, mut­ta sil­lä on kom­pen­soitu toista virhet­tä: sitä, että maakaa­susähköstä mak­se­taan samaa sähköveroa  kuin kivi­hi­ilestä, vaik­ka päästöt ovat paljon pienempiä.

Ei voi kuin toivoa, että joko päästöoikeuk­sien hin­ta nousee niin korkeak­si, että järkevä käyt­töjärjestys palau­tuu tai että Ener­gialaitok­sen johtokun­ta pakot­taa ener­gialaitok­sen suosi­maan maakaasua.

22 vastausta artikkeliin “Energiaverotus syrjii sähkön ja lämmön yhteistuotantoa”

 1. Pitäisikö hal­li­tus­puoluei­den pysähtyä het­kek­si ja miet­tiä, onko näi­den uusien mak­su­jen tuot­ta­mi­nen liukuhi­hnal­ta oikeu­den­mukaista ja vält­tämätön­tä? Tasaverossa­han sen­tään pien­i­t­u­loiset joutu­vat mak­samaan absolu­ut­tis­es­ti vähem­män vero­ja, mut­ta kaikkia uusia mak­su­ja yhdis­tää se, että ne kohdis­tu­vat suun­nilleen saman­su­u­ruisi­na kaikki­in tulolu­okki­in (tuulivoima­mak­su, media­mak­su, nyt kaukoläm­pö­mak­su). Kyseisiä mak­su­ja yhdis­tää myös se, etteivät ne ole mil­lään tavoin vält­tämät­tömiä ja eri­tyis­es­ti kaukoläm­mön kohdal­la eivät edes anna mak­sa­jalle mah­dol­lisu­ut­ta vali­ta toisin. 

  Kaukoläm­mön verot­ta­mi­nen “ympäristösy­istä” on irvokas­ta, kos­ka oikeasti sille ei ole nopeasti tar­jol­la kestävää kor­vaavaa vai­h­toe­htoa. Hak­keen yms. tuon­ti muual­ta Suomes­ta ei ole ekol­o­gis­es­ti kan­nat­tavaa. Tilanne heikke­nee koko ajan hakkuiden siir­tyessä aina kauem­mak­si. Tuotan­tomääriä ei pystytä myöskään nykyis­es­tä merkit­tävästi lisäämään, jollei puu­ta ale­ta käyt­tää suo­raan energiantuotannossa. 

  Paras ratkaisu kaukoläm­mön tuotan­toon Helsingis­sä vaikut­taisi ole­van kalliop­erään sijoitet­tu ydinkäyt­töi­nen 500MW kaukolämpökattila.

 2. Kiitos Osmo! Olisi tämäkin kepun juoni jäänyt huo­maa­mat­ta ilman blo­gia. On ne ketkuja…

 3. Min­ua ärsyt­tää suun­nat­tomasti kepun tapa suosia maal­la-asu­via. Val­tion piikki­in pitäisi saa­da laa­jakai­stat ja ylipäätän­sä kaik­ki mah­dolli­nen. Siinä sivus­sa autu­aasti uno­hde­taan, että kasvukeskuk­sis­sa, enkä nyt vain tarkoi­ta pk-seu­tua, halvem­pia ja parem­pia palvelui­ta kom­pen­soi aika paljon kovem­pi asumisen hinta. 

  On se kum­ma kun yhteiskun­nan apua huude­taan alka­en koulukul­je­tukssi­ta. Aivan kuin se 3 km olisi ihan liian pitkä mat­ka kävel­lä pysäkille tai koulu­un. Jos asuu jos­sain hevon kuuses­sa on vain hyväksyt­tävä että siel­lä ei palve­lut ehkä pelaa niin hyvin kuin kaupun­gin keskus­tas­sa ja että kaa­va-alueel­la asu­vien ei kiin­nos­ta kus­tan­taa palvelui­ta haja-asu­tusalueelle hal­van asun­non perässä muuttaneille.

 4. Tarkoi­tatko, että kun tuote­taan yhteis­tuotan­nos­sa 1000 kWh ener­giaa, 600 kWh sähköä ja 400 kWh läm­pöä, niin verote­taan 900 kWh, vaik­ka pitäisi verot­taa 400 kWh:sta alue­poli­it­ti­sista syistä?

 5. “Meil­lä oli aikanaan loogi­nen hiilid­iok­sidi­vero, jos­sa kaik­ki mak­soi­vat veroa käyt­tämien­sä polt­toainei­den hiilip­i­toisu­u­den mukaan. Tästä joudut­ti­in sähkön­tuotan­nos­sa luop­umaan, kos­ka pohjo­is­maises­sa sähkökau­pas­sa ei ollut vas­taavaa veroa muilla”
  Tämä on jälkivi­isas­telua, mut­ta oliko siihen pohjo­is­maiseen sähkökaup­paan pakko men­nä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä? Eikö olisi voin­ut aset­taa osal­lis­tu­misen ehdok­si, että muutkin maat otta­vat CO2-veron käyt­töön? Voisiko vielä nyt joko vetäy­tyä tai vaa­tia vero­jen har­mon­isoin­tia — vai eikö Suomes­sakaan ole halua entiseen vero­ma­lli­in enää?

 6. Oli­pa hyvä ja infor­mati­ivi­nen kirjoitus!
  Alue­poli­ti­ikalla on paikkansa, mut­ta tämä on väärää poli­ti­ikkaa. Ja koulukyyte­jä ei tar­jo­ta alle kol­men kilo­metrin matkoille.

  Kaukoläm­pö on kan­natet­tavimpia ratkaisu­ja kun sähkön tuotan­nos­sa syn­tyvää läm­pöä voidaan hyö­dyn­tää lähialueen asun­to­jen läm­mit­tämiseen. Ja siir­tyy se läm­pö putkea pitkin kauem­maskin, 20–30 kilo­metriä. Jotkut kri­ti­soi­vat pakkoli­it­tymistä kaukoläm­pöön kun muil­la tavoil­la läm­mi­tys tulisi halvem­mak­si. En tiedä, onko mis­sään täl­laista liit­tymisvelvoitet­ta, mut­ta on sitä mon­es­sa kun­nas­sa ainakin suunniteltu.

 7. Tässä suh­dan­teessa ei ole kovin järkevää lisätä teol­lisu­u­den vero­tus­ta. Ennem­min mak­san palka­s­tani parikymp­piä lisää veroa kuin menetän työ­paikkani. Ei hiiliv­eron tasoinen vero tietenkään kaikkia yri­tyk­siä kaataisi, mut­ta jollekin se olisi se viimeinen kameli mikä katkai­sisi oljenkorren. 

  Ja ympäristöstä ihan turha puhua, jos ykskaks yllät­täen alet­taisi­in kaukoläm­pö tuot­taa ihan ilman hiilipäästöjä, joku muu vero lyötäisi­in tilalle.

 8. “Kun yri­tyk­siltä pois­tet­ti­in Kela-mak­su, se piti kor­va­ta pääasi­as­sa yri­tys­ten mak­samil­la ener­giaveroil­la. Nyt on käynyt ilmi, että teol­lisu­u­den kiin­tiöön on las­ket­tu myös koti­talouk­sien mak­sama kaukoläm­pö . Tämä on poli­it­ti­nen huijaus.”

  Sanos Osmo mik­si täm­mösi­in kälmitemp­pui­hin poli­ti­ikas­sa lähde­tään? Eikö ole opit­tu, ettei äänestäjät täm­mös­es­tä tykkää? Olen itse nyt mukana EU-vaal­i­työssä ken­täl­lä ja monien ihmis­ten kanssa olen jutel­lut poli­ti­ikas­ta. Ihmiset alkaa olla jo kyl­lästyneitä poli­itikko­jen temp­pui­hin. Kuitenkin vain saman­laisia temp­pu­ja tehdään uud­estaan ja uud­estaan. On aika lyhyt­näköistä poli­ti­ikkaa. Ei äänestäjät uno­h­da, ne jonkun aikaa kat­telee ja sit­ten näyt­tää kyllästyvän.

 9. Ode:
  “Maakaa­sun puo­likas vero on virhe, mut­ta sil­lä on kom­pen­soitu toista virhet­tä: sitä, että maakaa­susähköstä mak­se­taan samaa sähköveroa kuin kivi­hi­ilestä, vaik­ka päästöt ovat paljon pienempiä.”

  Eiköhän sähkövron alku­peräi­nen idea ollut vähen­tää sähkön käyt­töä riip­pumat­ta tavas­ta jol­la se on tuotet­tu. Maakaa­su­varat ovat rajoite­tum­mat kuin hiili.

  En tiedä voimalaitok­sesa käyte­tyn kaa­sun koos­t­u­mus­ta. Olet­taisin sen ole­van metaa­nia (kos­ka myrkytön butaani pitää vara­ta koti­talous- ja liiken­nekäyt­töön). Päätin itsekin vähän har­ras­taa keskik­oulun laskuoppia. 

  Metaanin polton ener­gia­sisältö on 889 kJ/mol = 55 MJ /kg Päästään että CO2 — määrä olisi 50 g / MJ.

  Miten hiilen suh­teen on? muis­tanko oikein 35 MJ/kg

  eli 3670 g CO2/ 1 kg C tekee n 100 g CO2/ MJ. Siis tuplat­en. Mut­ta ei dekadil­la enempää.

  Pää ei terävim­mässä kun­nos­sa, joten laskut voivat olla pielessä.

  1. Sähkövero tuli kor­vaa­maan polt­toainei­den hiilid­iok­sidi­veron. Hiilid­iok­sidipäästöt maakaa­su­voimalas­ta tuotet­tua sähköen­er­giaa kohden ovat noin puo­let kivi­hi­ilivoimalan päästöistä., kos­ka maakaa­su­voimalan hyö­ty­suhde on parem­pi ja kos­ka metaanis­sa on enem­män vetyä.

 10. “Metaanin polton ener­gia­sisältö on 889 kJ/mol = 55 MJ /kg Päästään että CO2 — määrä olisi 50 g / MJ.

  Miten hiilen suh­teen on? muis­tanko oikein 35 MJ/kg

  eli 3670 g CO2/ 1 kg C tekee n 100 g CO2/ MJ. Siis tuplat­en. Mut­ta ei dekadil­la enempää.”

  Poltet­ta­va kaa­su on metaa­nia, mut­ta raakakaa­sun koos­t­u­mus vai­htelee lähteit­täin ja sisältää sivukaa­su­ja, jot­ka las­ke­taan luon­toon esim hiilid­iok­si­di tai typpi.

  Puh­taan metaanin CO” päästöt ovat n 60 % kivi­hi­ilen ja n 70 % öljyn päästöistä

 11. “Sanos Osmo mik­si täm­mösi­in kälmitemp­pui­hin poli­ti­ikas­sa lähde­tään? Eikö ole opit­tu, ettei äänestäjät täm­mös­es­tä tykkää? ”

  Hal­li­tuk­ses­sa olo vaatii hereil­läoloa ja muiden kump­panei­den tekemis­ten seuraamista.
  Täy­tyy ihme­tel­lä vihrei­den sin­sisilmäisyyt­tä, kyl­lä muut osaa­vat käh­miä omaan laariin.
  Minä olen olen kyl­lä huole­ht­in­ut, että esikun­nas­sa on aina joku, joka seu­raa mitä lähei­sis­sä sidos­ryh­mis­sä ja tärkaissä asiois­sa tapahtuu.
  Ei kaikkea tarvitse tehdä itse, mut­ta hereil­lä pitää olla.

 12. Kiin­nos­ta­va kir­joi­tus tärkeästä aiheesta. Vaikut­taako­han kaa­sun hiiliv­eron koro­tus vält­tämät­tä kivi­hi­ilen ja maakaa­sun käyt­tö­suhteisi­in Helsin­gin ener­gias­sa? Jospa veron koro­tus voidaan siirtää sel­l­aise­naan kulut­ta­jien mak­set­tavak­si? Olin lukev­inani jotain täl­laista Hesarista pari päivää sitten.

 13. Eikö olisi jo aika myön­tää, ettei ener­giavero­tuk­sel­la ole mitään tekemistä ener­giate­hokku­u­den tai ympäristön kanssa — se on vain keino rahas­taa verotuloja.

  Kaukoläm­pö on ener­giate­hokkain tapa läm­mit­tää asun­not, joten järkevää tietysti olisi säätää _verohelpotuksia_ niille talouk­sille jot­ka läm­mit­tävät kaukoläm­möl­lä ja verot­taa ener­giantuot­ta­jia sil­lä perus­teel­la paljonko ener­giaa menee hukkaan (täl­lä peri­aat­teel­la lauhde­voimaa verotet­taisi­in eniten ja yhteis­tuotan­toa vähiten).

 14. Ei auta edes ener­gia-fir­man toim­i­tusjo­hta­jan sanat ne kuul­lessani, että “tupp­paa hin­nat Nord­Poolis­sa heilumaan”.

 15. Mei­dän kadul­la Helsingis­sä, jos­sa on pien­talo­ja, ei ole saanut kaukoläm­pöä. Talo­jen rak­en­ta­jat ovat valin­neet öljyläm­mi­tyk­siä ja itse val­itsin sähkölämmityksen.

  Mut­ta viime kesänä ener­gialaitos kyseli, halu­aisiko joku liit­tyä kaukoläm­pöön? Kukaan ei min­un tietääk­seni ollut kiin­nos­tunut. Syynä oli­vat sikatar­if­fit, jot­ka eivät johdu veroista, vaan siitä, että kun­nal­liset ener­gialaitok­set vetävät kaukoläm­möstä rahaa kun­tien kirstu­un pos­ket­toma­l­la ylihinnoittelulla.

  Kaukoläm­mön hin­taa ei raken­neta kus­tan­nuk­sista käsin vaan hin­noit­telun lähtöko­htana on asi­akkaiden vai­h­toe­hto­jen hin­tata­so sekä kun­tien ja ener­giay­htiöi­den rahanah­neus. Tämä johtaa siihen, että kaukoläm­pöverkon ulkop­uolelle jää kiin­teistöjä, jot­ka kus­tan­nus­po­h­jaisel­la hin­noit­telul­la sinne liittyisivät.

  Jos kaukoläm­mön ener­giavero­tus­ta nos­te­taan, veronko­ro­tusten ei pitäisi men­nä kaukoläm­mön hin­toi­hin ollenkaan, ellei kil­paile­vien ener­giavai­h­toe­hto­jen vero­ja nos­te­ta. Ain­oas­taan ener­gialaitosten ylisu­uret kat­teet pienenevät.

  Jos taas muiden vai­h­toe­hto­jen ener­giavero­ja nos­te­taan ja kaukoläm­mön vero jätetään ennalleen, niin taku­u­var­masti ener­giay­htiöt nos­ta­vat kaukoläm­mönkin hin­taa ja keräävät itselleen entistä suurem­mat kat­teet. Niin ne markki­nat toimivat.

  Itse aion ensi kesänä lisätä talon yläpo­h­jan eris­tepak­su­ut­ta. Lisäk­si ryh­dyn käyt­tämään ilmaläm­pöpump­pua entistä enem­män. Sen jäl­keen kaukoläm­pöön siir­tymi­nen vaatii Helsin­gin Ener­gial­ta vielä enem­män hin­to­jen kohtuullistamista.

  1. Tarkoi­tatko, että kaukoläm­mössä on korkea ener­gia­mak­su vai että kaukoläm­pöverkkoon liit­tymi­nen sisltää korkean investoin­ti­mak­sun. Tätä jälkim­mäistä nimit­täin on paljon valitet­tu. Siinä on se aja­tus, että taloy­htiöt mak­sa­vat liit­tymä­mak­suina verkon rak­en­tamisen. Baik­ka johto kul­kee ton­tin ohi, liit­tyjän on mak­set­tav­ba osuuten­sa koko lin­jas­ta. Tämä on oikeu­den­mukaista, mut­ta ei järkevää. Sil­loin käy juuri niin, että moni jät­täy­tyy kaukoläm­mön ulkop­uolelle, vaik­ka runk­olin­ja menisi vierestä.

   Helsin­gin ener­gia las­ki kaukoläm­mön hin­taa kivi­hi­ilen hin­nan alen­nut­tua. For­tum, jolle espoolaiset myivät ener­gialaitok­sen­sa, ei alen­tanut. Yleinen ohje: älä KOSKAAN myy luon­nol­lista monop­o­lia. Sen tulee olla asi­akkaiden omistama.

 16. Vaik­ka ei olisi Osmon kanssa mis­tään muus­ta samaa mieltä, tätä voi tuskin kiistää: “Yleinen ohje: älä KOSKAAN myy luon­nol­lista monop­o­lia.” En tiedä mikä espoolaisi­in meni, jonkin­lainen het­kelli­nen hul­lu­us kai. Hul­luuk­sista suurin on monop­o­liase­mas­sa ole­va vesiy­htiö. Sel­l­ai­sis­takin toisi­naan kuulee maail­man tapah­tu­mia seuratessaan.

 17. Itse asi­as­sa, jos kat­soo esim. helsin­gin ener­gian vuosaaren tuotantoa:

  http://www.helen.fi/energia/vuosaari.html

  Ja olet­taisi annetut arvot “tyyp­il­lisek­si” vuosi­tuotan­nok­si, niin polte­tus­ta maakaa­sus­ta 47% olisi sähköä, 43% kaukoläm­pöä hyö­ty­suh­teel­la 90%.

  Jos numerot (ja ole­tuk­set) pitävät paikkansa, niin tuo­ta tehokkaam­min ja ympäristöys­täväl­lisem­min (jos ilmas­tovouho­tus­ta ei ote­ta huomioon) tuskin pystyy ener­giaa edes tuottamaan.

  Kiteytet­tynä: jos halu­aa ympäristöys­täväl­listä ja tehokas­ta ener­giantuotan­toa kan­nat­taa kuun­nel­la ilmas­tovouhot­ta­jien sijas­ta ener­giay­htiöi­den insinöörejä.

 18. Heikki­nen, jokunen “ympäristövouhot­ta­ja” on nimeno­maan yrit­tänyt ehdot­taa, että jos vain kor­vat­taisi­in hiiltä maakaa­sul­la. Seu­rauk­se­na syytök­set kaksinaamaisuudesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.