Energiaverotus syrjii sähkön ja lämmön yhteistuotantoa

Ener­gia­ve­ro­tus syr­jii säh­kön ja läm­mön yhteis­tuo­tan­toa. Tätä var­maan­kin perus­tel­laan alue­po­li­tii­kal­la: vain kau­pun­ki­lais­ten käy­tös­sä ole­va kau­ko­läm­pö on lii­an edul­lis­ta. Vero­tus kui­ten­kin myös ehkäi­see kau­ko­läm­mön laa­jen­tu­mis­ta vie­des­sään sil­tä sen edun, jon­ka polt­toai­neen teho­kas hyväk­si­käyt­tö tuottaa.

Kun yri­tyk­sil­tä pois­tet­tiin Kela-mak­su, se piti kor­va­ta pää­asias­sa yri­tys­ten mak­sa­mil­la ener­gia­ve­roil­la. Nyt on käy­nyt ilmi, että teol­li­suu­den kiin­ti­öön on las­ket­tu myös koti­ta­louk­sien mak­sa­ma kau­ko­läm­pö . Tämä on poliit­ti­nen hui­jaus. Jos ollaan sitä miel­tä, että yri­tys­ten vero­ja pitää siir­tää koti­ta­louk­sien mak­set­ta­vak­si, se pitää teh­dä avoi­mes­ti eikä fus­kul­la. Voi tätä muu­tos­ta nimit­täin perus­tel­la ihan rehellisestikin.

Kau­ko­läm­mön ener­gia­ve­roi­hin liit­tyy kui­ten­kin toi­nen epä­koh­ta. Meil­lä oli aika­naan loo­gi­nen hii­li­diok­si­di­ve­ro, jos­sa kaik­ki mak­soi­vat veroa käyt­tä­mien­sä polt­toai­nei­den hii­li­pi­toi­suu­den mukaan. Täs­tä jou­dut­tiin säh­kön­tuo­tan­nos­sa luo­pu­maan, kos­ka poh­jois­mai­ses­sa säh­kö­kau­pas­sa ei ollut vas­taa­vaa veroa muil­la, jol­loin Suo­men polt­toai­ne­ve­ro oli­si joh­ta­nut aivan kum­mal­li­seen säh­kö­kau­pan raken­tee­seen. Pää­tet­tiin, että polt­toai­ne on säh­kön­tuo­tan­nos­sa vero­ton­ta ja vero peri­tään säh­kö­ve­ro­na.  Kun tuo­te­taan läm­pöä, mak­se­taan tavan­omais­ta hiilidioksidiveroa.

Entä, kun tuo­te­taan sekä säh­köä että läm­pöä? On pää­tet­tä­vä, kuin­ka suu­ri osuus kivi­hii­les­tä kuluu säh­kön tuo­tan­toon (vero­ton) ja kuin­ka suu­ri osuus läm­mön­tuo­tan­toon (verol­lis­ta). Luon­non­la­ke­ja uhma­ten on pää­tet­ty, että kun yhteis­tuo­tan­nos­sa tuo­te­taan 1000 MWh läm­pöä, tähän kuluu 900 kWh kivi­hiil­tä tai maa­kaa­sua. Oikea luku on noin 400 kWh, mut­ta oikean ker­toi­men käyt­tä­mi­nen oli­si kuu­lem­ma alue­po­liit­ti­ses­ti vää­rin.  On vää­rin, että vain kau­pun­ki­lais­ten käy­tet­tä­vis­sä on noin ener­gia­te­ho­kas kei­no. Sitä mik­si kau­ko­läm­mön tuot­ta­mi­nen kulut­taa niin vähän pri­maa­rie­ner­gi­aa ener­gi­aa, olen tar­kas­tel­lut artik­ke­lis­sa Maa­läm­pö vai kaukolämpö.

Kau­ko­läm­pöä siis yli­ve­ro­te­taan noin kak­sin­ker­tai­ses­ti. Tulon­jaon kan­nal­ta tätä voi ehkä pitää oikeu­den­mu­kai­se­na, mut­ta se on teho­kas jar­ru kau­ko­läm­pö­ver­kon laa­jen­ta­mi­sel­le ja suo­sii sähkölämpöä.

Tähän asti maa­kaa­sun hii­li­diok­si­dis­ta on mak­set­tu vain puo­li­kas­ta veroa. Nyt tämä alen­nus pois­te­taan.  Sinän­sä oikeu­den­mu­kais­ta, mut­ta voi lisä­tä hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä todel­la pal­jon. Hel­sin­gin ener­gian kan­nat­taa nyt muut­taa ajo­jär­jes­tys­tä ja tuot­taa kaik­ki mah­dol­li­nen kivi­hii­lel­lä ja siir­tää maa­kaa­su reser­viin, kun tähän asti käyt­tö­jär­jes­tys on ollut toi­nen. Maa­kaa­sun puo­li­kas vero on vir­he, mut­ta sil­lä on kom­pen­soi­tu tois­ta vir­het­tä: sitä, että maa­kaa­susäh­kös­tä mak­se­taan samaa säh­kö­ve­roa  kuin kivi­hii­les­tä, vaik­ka pääs­töt ovat pal­jon pienempiä.

Ei voi kuin toi­voa, että joko pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta nousee niin kor­keak­si, että jär­ke­vä käyt­tö­jär­jes­tys palau­tuu tai että Ener­gia­lai­tok­sen joh­to­kun­ta pakot­taa ener­gia­lai­tok­sen suo­si­maan maakaasua.

22 vastausta artikkeliin “Energiaverotus syrjii sähkön ja lämmön yhteistuotantoa”

 1. Pitäi­si­kö hal­li­tus­puo­luei­den pysäh­tyä het­kek­si ja miet­tiä, onko näi­den uusien mak­su­jen tuot­ta­mi­nen liu­ku­hih­nal­ta oikeu­den­mu­kais­ta ja vält­tä­mä­tön­tä? Tasa­ve­ros­sa­han sen­tään pie­ni­tu­loi­set jou­tu­vat mak­sa­maan abso­luut­ti­ses­ti vähem­män vero­ja, mut­ta kaik­kia uusia mak­su­ja yhdis­tää se, että ne koh­dis­tu­vat suun­nil­leen saman­suu­rui­si­na kaik­kiin tulo­luok­kiin (tuu­li­voi­ma­mak­su, media­mak­su, nyt kau­ko­läm­pö­mak­su). Kysei­siä mak­su­ja yhdis­tää myös se, ettei­vät ne ole mil­lään tavoin vält­tä­mät­tö­miä ja eri­tyi­ses­ti kau­ko­läm­mön koh­dal­la eivät edes anna mak­sa­jal­le mah­dol­li­suut­ta vali­ta toisin. 

  Kau­ko­läm­mön verot­ta­mi­nen “ympä­ris­tö­syis­tä” on irvo­kas­ta, kos­ka oikeas­ti sil­le ei ole nopeas­ti tar­jol­la kes­tä­vää kor­vaa­vaa vaih­toeh­toa. Hak­keen yms. tuon­ti muu­al­ta Suo­mes­ta ei ole eko­lo­gi­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Tilan­ne heik­ke­nee koko ajan hak­kui­den siir­tyes­sä aina kau­em­mak­si. Tuo­tan­to­mää­riä ei pys­ty­tä myös­kään nykyi­ses­tä mer­kit­tä­väs­ti lisää­mään, jol­lei puu­ta ale­ta käyt­tää suo­raan energiantuotannossa. 

  Paras rat­kai­su kau­ko­läm­mön tuo­tan­toon Hel­sin­gis­sä vai­kut­tai­si ole­van kal­lio­pe­rään sijoi­tet­tu ydin­käyt­töi­nen 500MW kaukolämpökattila.

 2. Kii­tos Osmo! Oli­si tämä­kin kepun juo­ni jää­nyt huo­maa­mat­ta ilman blo­gia. On ne ketkuja…

 3. Minua ärsyt­tää suun­nat­to­mas­ti kepun tapa suo­sia maal­la-asu­via. Val­tion piik­kiin pitäi­si saa­da laa­ja­kais­tat ja yli­pää­tän­sä kaik­ki mah­dol­li­nen. Sii­nä sivus­sa autu­aas­ti unoh­de­taan, että kas­vu­kes­kuk­sis­sa, enkä nyt vain tar­koi­ta pk-seu­tua, hal­vem­pia ja parem­pia pal­ve­lui­ta kom­pen­soi aika pal­jon kovem­pi asu­mi­sen hinta. 

  On se kum­ma kun yhteis­kun­nan apua huu­de­taan alkaen kou­lu­kul­je­tuks­si­ta. Aivan kuin se 3 km oli­si ihan lii­an pit­kä mat­ka kävel­lä pysä­kil­le tai kou­luun. Jos asuu jos­sain hevon kuuses­sa on vain hyväk­syt­tä­vä että siel­lä ei pal­ve­lut ehkä pelaa niin hyvin kuin kau­pun­gin kes­kus­tas­sa ja että kaa­va-alu­eel­la asu­vien ei kiin­nos­ta kus­tan­taa pal­ve­lui­ta haja-asu­tusa­lu­eel­le hal­van asun­non peräs­sä muuttaneille.

 4. Tar­koi­tat­ko, että kun tuo­te­taan yhteis­tuo­tan­nos­sa 1000 kWh ener­gi­aa, 600 kWh säh­köä ja 400 kWh läm­pöä, niin vero­te­taan 900 kWh, vaik­ka pitäi­si verot­taa 400 kWh:sta alue­po­liit­ti­sis­ta syistä?

  1. Ei. Käy kat­so­mas­sa sitä alku­pe­räi­ses­sä pos­tauk­ses­sa ollut link­kiä kir­joi­tuk­seen kau­ko­läm­pö vai maalämpö

 5. Meil­lä oli aika­naan loo­gi­nen hii­li­diok­si­di­ve­ro, jos­sa kaik­ki mak­soi­vat veroa käyt­tä­mien­sä polt­toai­nei­den hii­li­pi­toi­suu­den mukaan. Täs­tä jou­dut­tiin säh­kön­tuo­tan­nos­sa luo­pu­maan, kos­ka poh­jois­mai­ses­sa säh­kö­kau­pas­sa ei ollut vas­taa­vaa veroa muilla”
  Tämä on jäl­ki­vii­sas­te­lua, mut­ta oli­ko sii­hen poh­jois­mai­seen säh­kö­kaup­paan pak­ko men­nä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä? Eikö oli­si voi­nut aset­taa osal­lis­tu­mi­sen ehdok­si, että muut­kin maat otta­vat CO2-veron käyt­töön? Voi­si­ko vie­lä nyt joko vetäy­tyä tai vaa­tia vero­jen har­mo­ni­soin­tia — vai eikö Suo­mes­sa­kaan ole halua enti­seen vero­mal­liin enää?

 6. Oli­pa hyvä ja infor­ma­tii­vi­nen kirjoitus!
  Alue­po­li­tii­kal­la on paik­kan­sa, mut­ta tämä on vää­rää poli­tiik­kaa. Ja kou­lu­kyy­te­jä ei tar­jo­ta alle kol­men kilo­met­rin matkoille.

  Kau­ko­läm­pö on kan­na­tet­ta­vim­pia rat­kai­su­ja kun säh­kön tuo­tan­nos­sa syn­ty­vää läm­pöä voi­daan hyö­dyn­tää lähia­lu­een asun­to­jen läm­mit­tä­mi­seen. Ja siir­tyy se läm­pö put­kea pit­kin kau­em­mas­kin, 20–30 kilo­met­riä. Jot­kut kri­ti­soi­vat pak­ko­liit­ty­mis­tä kau­ko­läm­pöön kun muil­la tavoil­la läm­mi­tys tuli­si hal­vem­mak­si. En tie­dä, onko mis­sään täl­lais­ta liit­ty­mis­vel­voi­tet­ta, mut­ta on sitä mones­sa kun­nas­sa aina­kin suunniteltu.

 7. Täs­sä suh­dan­tees­sa ei ole kovin jär­ke­vää lisä­tä teol­li­suu­den vero­tus­ta. Ennem­min mak­san pal­kas­ta­ni pari­kymp­piä lisää veroa kuin mene­tän työ­paik­ka­ni. Ei hii­li­ve­ron tasoi­nen vero tie­ten­kään kaik­kia yri­tyk­siä kaa­tai­si, mut­ta jol­le­kin se oli­si se vii­mei­nen kame­li mikä kat­kai­si­si oljenkorren. 

  Ja ympä­ris­tös­tä ihan tur­ha puhua, jos yks­kaks yllät­täen alet­tai­siin kau­ko­läm­pö tuot­taa ihan ilman hii­li­pääs­tö­jä, joku muu vero lyö­täi­siin tilalle.

 8. Kun yri­tyk­sil­tä pois­tet­tiin Kela-mak­su, se piti kor­va­ta pää­asias­sa yri­tys­ten mak­sa­mil­la ener­gia­ve­roil­la. Nyt on käy­nyt ilmi, että teol­li­suu­den kiin­ti­öön on las­ket­tu myös koti­ta­louk­sien mak­sa­ma kau­ko­läm­pö . Tämä on poliit­ti­nen huijaus.”

  Sanos Osmo mik­si täm­mö­siin käl­mi­temp­pui­hin poli­tii­kas­sa läh­de­tään? Eikö ole opit­tu, ettei äänes­tä­jät täm­mö­ses­tä tyk­kää? Olen itse nyt muka­na EU-vaa­li­työs­sä ken­täl­lä ja monien ihmis­ten kans­sa olen jutel­lut poli­tii­kas­ta. Ihmi­set alkaa olla jo kyl­läs­ty­nei­tä polii­tik­ko­jen temp­pui­hin. Kui­ten­kin vain saman­lai­sia temp­pu­ja teh­dään uudes­taan ja uudes­taan. On aika lyhyt­nä­köis­tä poli­tiik­kaa. Ei äänes­tä­jät unoh­da, ne jon­kun aikaa kat­te­lee ja sit­ten näyt­tää kyllästyvän.

 9. Ode:
  “Maa­kaa­sun puo­li­kas vero on vir­he, mut­ta sil­lä on kom­pen­soi­tu tois­ta vir­het­tä: sitä, että maa­kaa­susäh­kös­tä mak­se­taan samaa säh­kö­ve­roa kuin kivi­hii­les­tä, vaik­ka pääs­töt ovat pal­jon pienempiä.”

  Eikö­hän säh­köv­ron alku­pe­räi­nen idea ollut vähen­tää säh­kön käyt­töä riip­pu­mat­ta tavas­ta jol­la se on tuo­tet­tu. Maa­kaa­su­va­rat ovat rajoi­te­tum­mat kuin hiili.

  En tie­dä voi­ma­lai­tok­se­sa käy­te­tyn kaa­sun koos­tu­mus­ta. Olet­tai­sin sen ole­van metaa­nia (kos­ka myr­ky­tön butaa­ni pitää vara­ta koti­ta­lous- ja lii­ken­ne­käyt­töön). Pää­tin itse­kin vähän har­ras­taa kes­ki­kou­lun laskuoppia. 

  Metaa­nin pol­ton ener­gia­si­säl­tö on 889 kJ/mol = 55 MJ /kg Pääs­tään että CO2 — mää­rä oli­si 50 g / MJ.

  Miten hii­len suh­teen on? muis­tan­ko oikein 35 MJ/kg

  eli 3670 g CO2/ 1 kg C tekee n 100 g CO2/ MJ. Siis tupla­ten. Mut­ta ei deka­dil­la enempää.

  Pää ei terä­vim­mäs­sä kun­nos­sa, joten las­kut voi­vat olla pielessä.

  1. Säh­kö­ve­ro tuli kor­vaa­maan polt­toai­nei­den hii­li­diok­si­di­ve­ron. Hii­li­diok­si­di­pääs­töt maa­kaa­su­voi­ma­las­ta tuo­tet­tua säh­kö­ener­gi­aa koh­den ovat noin puo­let kivi­hii­li­voi­ma­lan pääs­töis­tä., kos­ka maa­kaa­su­voi­ma­lan hyö­ty­suh­de on parem­pi ja kos­ka metaa­nis­sa on enem­män vetyä.

 10. Metaa­nin pol­ton ener­gia­si­säl­tö on 889 kJ/mol = 55 MJ /kg Pääs­tään että CO2 — mää­rä oli­si 50 g / MJ.

  Miten hii­len suh­teen on? muis­tan­ko oikein 35 MJ/kg

  eli 3670 g CO2/ 1 kg C tekee n 100 g CO2/ MJ. Siis tupla­ten. Mut­ta ei deka­dil­la enempää.”

  Pol­tet­ta­va kaa­su on metaa­nia, mut­ta raa­ka­kaa­sun koos­tu­mus vaih­te­lee läh­teit­täin ja sisäl­tää sivu­kaa­su­ja, jot­ka las­ke­taan luon­toon esim hii­li­diok­si­di tai typpi.

  Puh­taan metaa­nin CO” pääs­töt ovat n 60 % kivi­hii­len ja n 70 % öljyn päästöistä

 11. Sanos Osmo mik­si täm­mö­siin käl­mi­temp­pui­hin poli­tii­kas­sa läh­de­tään? Eikö ole opit­tu, ettei äänes­tä­jät täm­mö­ses­tä tykkää? ”

  Hal­li­tuk­ses­sa olo vaa­tii hereil­lä­oloa ja mui­den kump­pa­nei­den teke­mis­ten seuraamista.
  Täy­tyy ihme­tel­lä vih­rei­den sin­si­sil­mäi­syyt­tä, kyl­lä muut osaa­vat käh­miä omaan laariin.
  Minä olen olen kyl­lä huo­leh­ti­nut, että esi­kun­nas­sa on aina joku, joka seu­raa mitä lähei­sis­sä sidos­ryh­mis­sä ja tär­kais­sä asiois­sa tapahtuu.
  Ei kaik­kea tar­vit­se teh­dä itse, mut­ta hereil­lä pitää olla.

 12. Kiin­nos­ta­va kir­joi­tus tär­keäs­tä aihees­ta. Vai­kut­taa­ko­han kaa­sun hii­li­ve­ron koro­tus vält­tä­mät­tä kivi­hii­len ja maa­kaa­sun käyt­tö­suh­tei­siin Hel­sin­gin ener­gias­sa? Jos­pa veron koro­tus voi­daan siir­tää sel­lai­se­naan kulut­ta­jien mak­set­ta­vak­si? Olin luke­vi­na­ni jotain täl­lais­ta Hesa­ris­ta pari päi­vää sitten.

 13. Eikö oli­si jo aika myön­tää, ettei ener­gia­ve­ro­tuk­sel­la ole mitään teke­mis­tä ener­gia­te­hok­kuu­den tai ympä­ris­tön kans­sa — se on vain kei­no rahas­taa verotuloja.

  Kau­ko­läm­pö on ener­gia­te­hok­kain tapa läm­mit­tää asun­not, joten jär­ke­vää tie­tys­ti oli­si sää­tää _verohelpotuksia_ niil­le talouk­sil­le jot­ka läm­mit­tä­vät kau­ko­läm­möl­lä ja verot­taa ener­gian­tuot­ta­jia sil­lä perus­teel­la pal­jon­ko ener­gi­aa menee huk­kaan (täl­lä peri­aat­teel­la lauh­de­voi­maa vero­tet­tai­siin eni­ten ja yhteis­tuo­tan­toa vähiten).

 14. Ei auta edes ener­gia-fir­man toi­mi­tus­joh­ta­jan sanat ne kuul­les­sa­ni, että “tupp­paa hin­nat Nord­Poo­lis­sa heilumaan”.

 15. Mei­dän kadul­la Hel­sin­gis­sä, jos­sa on pien­ta­lo­ja, ei ole saa­nut kau­ko­läm­pöä. Talo­jen raken­ta­jat ovat valin­neet öljy­läm­mi­tyk­siä ja itse valit­sin sähkölämmityksen.

  Mut­ta vii­me kesä­nä ener­gia­lai­tos kyse­li, haluai­si­ko joku liit­tyä kau­ko­läm­pöön? Kukaan ei minun tie­tääk­se­ni ollut kiin­nos­tu­nut. Syy­nä oli­vat sika­ta­rif­fit, jot­ka eivät joh­du verois­ta, vaan sii­tä, että kun­nal­li­set ener­gia­lai­tok­set vetä­vät kau­ko­läm­mös­tä rahaa kun­tien kirs­tuun pos­ket­to­mal­la ylihinnoittelulla.

  Kau­ko­läm­mön hin­taa ei raken­ne­ta kus­tan­nuk­sis­ta käsin vaan hin­noit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on asiak­kai­den vaih­toeh­to­jen hin­ta­ta­so sekä kun­tien ja ener­giayh­tiöi­den raha­nah­neus. Tämä joh­taa sii­hen, että kau­ko­läm­pö­ver­kon ulko­puo­lel­le jää kiin­teis­tö­jä, jot­ka kus­tan­nus­poh­jai­sel­la hin­noit­te­lul­la sin­ne liittyisivät.

  Jos kau­ko­läm­mön ener­gia­ve­ro­tus­ta nos­te­taan, veron­ko­ro­tus­ten ei pitäi­si men­nä kau­ko­läm­mön hin­toi­hin ollen­kaan, ellei kil­pai­le­vien ener­gia­vaih­toeh­to­jen vero­ja nos­te­ta. Ainoas­taan ener­gia­lai­tos­ten yli­suu­ret kat­teet pienenevät.

  Jos taas mui­den vaih­toeh­to­jen ener­gia­ve­ro­ja nos­te­taan ja kau­ko­läm­mön vero jäte­tään ennal­leen, niin takuu­var­mas­ti ener­giayh­tiöt nos­ta­vat kau­ko­läm­mön­kin hin­taa ja kerää­vät itsel­leen entis­tä suu­rem­mat kat­teet. Niin ne mark­ki­nat toimivat.

  Itse aion ensi kesä­nä lisä­tä talon ylä­poh­jan eris­te­pak­suut­ta. Lisäk­si ryh­dyn käyt­tä­mään ilma­läm­pö­pump­pua entis­tä enem­män. Sen jäl­keen kau­ko­läm­pöön siir­ty­mi­nen vaa­tii Hel­sin­gin Ener­gial­ta vie­lä enem­män hin­to­jen kohtuullistamista.

  1. Tar­koi­tat­ko, että kau­ko­läm­mös­sä on kor­kea ener­gia­mak­su vai että kau­ko­läm­pö­verk­koon liit­ty­mi­nen sisl­tää kor­kean inves­toin­ti­mak­sun. Tätä jäl­kim­mäis­tä nimit­täin on pal­jon vali­tet­tu. Sii­nä on se aja­tus, että talo­yh­tiöt mak­sa­vat liit­ty­mä­mak­sui­na ver­kon raken­ta­mi­sen. Baik­ka joh­to kul­kee ton­tin ohi, liit­ty­jän on mak­set­tav­ba osuu­ten­sa koko lin­jas­ta. Tämä on oikeu­den­mu­kais­ta, mut­ta ei jär­ke­vää. Sil­loin käy juu­ri niin, että moni jät­täy­tyy kau­ko­läm­mön ulko­puo­lel­le, vaik­ka run­ko­lin­ja meni­si vierestä.

   Hel­sin­gin ener­gia las­ki kau­ko­läm­mön hin­taa kivi­hii­len hin­nan alen­nut­tua. For­tum, jol­le espoo­lai­set myi­vät ener­gia­lai­tok­sen­sa, ei alen­ta­nut. Ylei­nen ohje: älä KOSKAAN myy luon­nol­lis­ta mono­po­lia. Sen tulee olla asiak­kai­den omistama.

 16. Vaik­ka ei oli­si Osmon kans­sa mis­tään muus­ta samaa miel­tä, tätä voi tus­kin kiis­tää: “Ylei­nen ohje: älä KOSKAAN myy luon­nol­lis­ta mono­po­lia.” En tie­dä mikä espoo­lai­siin meni, jon­kin­lai­nen het­kel­li­nen hul­luus kai. Hul­luuk­sis­ta suu­rin on mono­po­lia­se­mas­sa ole­va vesiyh­tiö. Sel­lai­sis­ta­kin toi­si­naan kuu­lee maa­il­man tapah­tu­mia seuratessaan.

 17. Itse asias­sa, jos kat­soo esim. hel­sin­gin ener­gian vuo­saa­ren tuotantoa:

  http://www.helen.fi/energia/vuosaari.html

  Ja olet­tai­si anne­tut arvot “tyy­pil­li­sek­si” vuo­si­tuo­tan­nok­si, niin pol­te­tus­ta maa­kaa­sus­ta 47% oli­si säh­köä, 43% kau­ko­läm­pöä hyö­ty­suh­teel­la 90%.

  Jos nume­rot (ja ole­tuk­set) pitä­vät paik­kan­sa, niin tuo­ta tehok­kaam­min ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­min (jos ilmas­to­vou­ho­tus­ta ei ote­ta huo­mioon) tus­kin pys­tyy ener­gi­aa edes tuottamaan.

  Kitey­tet­ty­nä: jos halu­aa ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ja teho­kas­ta ener­gian­tuo­tan­toa kan­nat­taa kuun­nel­la ilmas­to­vou­hot­ta­jien sijas­ta ener­giayh­tiöi­den insinöörejä.

 18. Heik­ki­nen, joku­nen “ympä­ris­tö­vou­hot­ta­ja” on nime­no­maan yrit­tä­nyt ehdot­taa, että jos vain kor­vat­tai­siin hiil­tä maa­kaa­sul­la. Seu­rauk­se­na syy­tök­set kaksinaamaisuudesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.