Espoossa nimbyillään Helsingin rahoilla

Minul­la ei ole mitään kan­taa sii­hen, mihin Espoon pitäi­si sijoit­taa jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon­sa. Haluan kiin­nit­tää vain huo­mio­ta erää­seen pelisääntöongelmaan.

Espool­la on puh­dis­ta­mol­le valit­ta­va­na edul­li­sem­pia ja epäe­dul­li­sem­pia sijoi­tus­paik­ko­ja. Her­käs­ti vali­tuk­si tulee paik­ka, jos­sa  vas­tus­ta­jia on vähi­ten. Tämä pie­nem­män vas­tus­tuk­sen hin­ta­na voi olla kor­keam­mat inves­toin­ti­kus­tan­nuk­set. Kun kyse on yhtei­ses­tä paa­kau­pun­ki­seu­dun vesi­lai­tok­ses­ta, las­ku huo­nos­ta sijain­nis­ta ei koh­dis­tu­kaan enää espoo­lai­sil­le kuin pie­nel­tä osal­ta. Las­ku jakau­tuu tasan seu­dun kaik­kien veden­käyt­tä­jien kes­ken. Suu­rim­man las­kun mak­sa­vat hel­sin­ki­läi­set. Myös van­taa­lai­set pää­se­vät mak­sa­maan osan­sa. Pää­tös on kui­ten­kin yksin Espoon.

Näin se ei sai­si olla. Joka päät­tää se mak­saa.  Muu­ten tulee kal­lii­ta päätöksiä.

Täs­sä se taas näh­dään: seu­tu­yh­teis­työs­sä on valuvika.

14 vastausta artikkeliin “Espoossa nimbyillään Helsingin rahoilla”

 1. Pitäs­kin olla sil­leen, että Espoo­lai­set saa hin­noi­tel­la jäte­ve­den puh­dis­ta­mi­sen halua­mal­laan taval­la ja pitää lai­tok­sen tuot­ta­man voi­ton itsel­lään. Täl­löin Espoo­lai­set mak­si­moi­si­vat voit­ton­sa ja sijoit­tai­si­vat lai­tok­sen sin­ne, mis­sä sen käyt­tä­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man hal­paa. (Ottaen tie­tys­ti huo­mioon sen aiheut­ta­man haitan)

 2. Onko nykyi­nen puh­dis­ta­moa­lue seu­dul­li­sen vesi­lai­tok­sen omai­suut­ta ? Leh­ti­tie­to­jen mukaan uusi lai­tos muu­al­le toteu­tet­tu­na vapaut­taa sen myy­tä­väk­si tont­tei­na asuin- ja toi­mi­ti­la­käyt­töön. Saa­ko yhtiö rahoi­tet­tua hank­keen näil­lä tuloilla ?

 3. Jos puh­dis­ta­mo raken­ne­taan kal­lion sisään, niin eikö sen voi­si raken­taa nykyi­sen puh­dis­ta­mon ala­puo­lel­le. Tätä sijain­tia vas­taan oli­si vai­kea kenen­kään teh­dä valitusta.

 4. Raken­nus­kus­tan­nus­ten kan­nal­ta sel­väs­ti edul­li­sin­ta on puh­dis­ta­mon laa­jen­ta­mi­nen Suo­me­no­jal­la, jol­loin nykyi­siä raken­nuk­sia ja raken­tei­ta voi­daan käyt­tää hyväk­si eikä tar­vi­ta uusia siir­to­vie­mä­rei­tä. Läm­mön tal­teen­ot­to jäte­ve­des­tä onnis­tuu vain Suo­me­no­jal­la, jos­sa puh­dis­ta­mon vie­res­sä sijait­see For­tu­min läm­pö­voi­ma­la. Käyt­tö­kus­tan­nuk­set ovat Suo­me­no­jal­la hiu­kan mui­ta vaih­toeh­to­ja korkeammat.

  Ongel­mak­si on muo­dos­tu­nut, että osa luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä uskoo Suo­me­no­jan alu­ees­ta saa­ta­van mer­kit­tä­väs­ti­kin tuot­toa, jos se kaa­voi­te­taan asu­mi­seen. Alu­een vie­res­sä on kui­ten­kin melu­häi­riöi­tä aiheut­ta­van voi­ma­la ja lin­tu­lam­mik­ko, jos­sa on nau­ru­lok­kiyh­dys­kun­ta (suo­jel­tu laji, joko pitää infer­naa­lis­ta mete­liä). Seve­so-direk­tii­vin kon­sul­taa­tio­alue kat­taa puh­dis­ta­mon koko alu­een (= työ­paik­ko­jen ja asun­to­jen sijoit­ta­mi­nen rajoi­tet­tua). Lisäk­si puh­dis­ta­mon maa­pe­rä on saas­tu­nut ja jou­dut­tai­siin puhdistamaan.

  Tuo­tot kaa­voi­tuk­ses­ta tuli­si­vat kau­pun­gil­le. Muut vaih­toeh­dot edel­lyt­tä­vät ase­ma­kaa­van muut­ta­mis­ta, Suo­me­no­jal­la puh­dis­ta­mo sijoit­tui­si nykyi­sel­le ase­ma­kaa­van puh­dis­ta­mo­ton­til­le. Siten pää­tös­val­ta puh­dis­ta­mon sijoi­tus­pai­kan vaih­ta­mi­ses­ta on joka tapauk­ses­sa Espoon kau­pun­gin päätösvallassa.

  Fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­tö voi­ma­lois­sa jou­du­taan toden­nä­köi­ses­ti lopet­ta­maan muu­ta­man kym­me­nen vuo­den kulues­sa. Tämä joh­ta­nee sii­hen, että bio­polt­toai­net­ta tuo­daan Suo­me­no­jal­le kuor­ma-autoil­la, mikä lisää huo­mat­ta­vas­ti lii­ken­ne­häi­riöi­tä, jos alu­eel­la on asutusta.

 5. Aut­ta­kaa tyh­mää kun en ymmär­rä. Mik­si bio­polt­toai­ne pitää kul­jet­taa rekal­la, kun samaan lai­tok­seen kul­je­te­taan kivi­hiil­tä lai­val­la (samaan väit­tee­seen tör­mä­sin Hel­sin­gin Ener­gian vie­rai­lul­la). Eikö ne kivi­hii­li­lai­vat kel­lu jos nii­hin las­ta­taan biomassaa?

  Suo­men pel­let­ti­tuo­tan­nos­ta noin 80% menee vien­tiin. Ei kai nii­tä rekal­la Ruot­siin roudata?

 6. Suo­me­no­jal­la ei ole hii­li­lai­va­lai­tu­ria, hii­let tuo­daan Pik­ka­lan satamasta.

 7. Osmo: “Joka päät­tää se mak­saa. Muu­ten tulee kal­lii­ta päätöksiä.”

  Tämä on ter­veel­li­nen näke­mys, jos­ta Osmo vali­tet­ta­vas­ti pitää kiin­ni vain sil­loin, kun se tukee hänen omia kan­to­jaan. Vas­taa­val­la taval­la voi edel­lyt­tää, että Hel­sin­ki ei esi­mer­kik­si pys­ty­tä tie­tul­le­ja, kos­ka mak­sa­jat­han ovat ei-hel­sin­ki­läi­siä. Kau­pun­ki­lii­ken­teen verot­ta­mi­nen on nim­byi­lyä puh­taim­mil­laan. Hesa­lais­po­lii­ti­kot ovat tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den suu­rim­pia kan­nat­ta­jia, ja kui­ten­kin kes­kuk­set halu­taan raken­net­ta­vak­si muu­al­le Suo­meen. Nim­byi­lyä, ja pää­tös­ten mak­sat­ta­mis­ta muil­la kuin päätöksentekijöillä.

  Mut­ta tär­keä oival­lus Osmol­ta sil­ti. Jään mie­len­kiin­nol­la seu­raa­maan, kuin­ka joh­don­mu­kai­ses­ti Osmo pitää näke­myk­ses­tään kiinni.

  1. Tuo ver­taus ei nyt kyl­lä toi­mi. Pape­ri­teh­tai­den asiak­kaat eivät pää­tä pape­rin hin­nas­ta vaan pape­ri­teh­taat. Hel­sin­ki on ihan itse päät­tä­nyt esi­mer­kik­si pysä­köin­ti­paik­ko­jen hin­nois­ta eikä kysy­nyt sitä niil­tä mui­den kun­tien autoi­li­joil­ta, jot­ka myös käyt­tä­vät näi­tä. Jos Hel­sin­ki alkaa las­kut­taa katu­verk­kon­sa käy­tös­tä — jota val­tio tekee omien tei­den­sä osal­ta polt­toai­ne­ve­ron muo­dos­sa mut­ta ei anna sii­tä rahaa kun­nil­le, se on Hel­sin­gin asia sii­nä mis­sä pape­ri­teh­tai­den osal­ta pape­rin hin­noit­te­lu kuu­luu myy­jäl­le eikä ostajalle.

 8. En minä vaa­ti­nut­kaan, että autoi­li­jat sai­si­vat päät­tää tie­tul­lien suu­ruu­des­ta, kuten eivät pape­rin osta­jat­kaan voi päät­tää pape­rin hin­nas­ta. Käy­tin esi­merk­kiä tie­tul­leis­ta sel­lai­ses­ta pää­tök­sen­teos­ta, jos­sa pää­tök­sen­te­ki­jät eivät osal­lis­tu pää­tök­ses­tä aiheu­tu­viin kustannuksiin.

  Jos on Hel­sin­gin asia las­kut­taa katu­verk­kon­sa käy­tös­tä espoo­lai­sia, niin on kai samal­la taval­la Espoon asia las­kut­taa hesa­lai­sia omien mait­ten­sa käy­tös­tä. Ei seu­tu­yh­teis­työs­sä ole valu­vi­kaa — valu­vi­ka on sii­nä (min­kä aivan oikein huo­ma­sit), että pää­tök­siä teke­vät ihmi­set, jot­ka mak­sat­ta­vat pää­tös­ten­sä kus­tan­nuk­set muil­la. Herää kysy­mys, onko val­tuus­to­ryh­mä, joka koos­tuu lähes täy­sin vir­ka­mie­his­tä, kyke­ne­vä teke­mään pää­tök­siä, jot­ka aja­vat tasa­ver­tai­ses­ti kaik­kien työs­sä­käy­vien etua. Epäi­len­pä — ja samaan lop­pu­tu­lok­seen sinä­kin pää­dyit tämän kir­joi­tuk­sen lopuksi.

  1. Valu­vi­ka pois­tuu vain sit­ten, kun yhtei­sis­tä asiois­ta pää­te­tään yhtei­ses­sä, suo­raan vali­tus­sa seu­tu­val­tuus­tos­sa, eikä niin, että jokai­sel­la kun­nal­la on oma pää­tös­val­tan­sa yhtei­seen kukkaroon.

 9. Ode,

  Tuo ver­taus ei nyt kyl­lä toi­mi. Pape­ri­teh­tai­den asiak­kaat eivät pää­tä pape­rin hin­nas­ta vaan paperitehtaat. 

  Lund­qvist,

  Eikö­hän se nyt kui­ten­kin ole niin, että tuot­teen hin­ta syn­tyy mark­ki­noil­la, ei teh­taas­sa. Tämän tajut­tu­aan myös kom­mu­nis­ti Walh­ro­sis­ta tuli kapi­ta­lis­ti ja pankkiiri.

 10. Mar­kus, ensin­nä­kin Hel­sin­gin katu­ver­kon kaik­kea muu­ta kuin tri­vi­aa­lit kus­tan­nuk­set mak­saa etu­pääs­sä hel­sin­ki­läi­set. Toi­sek­si myös autoi­lun hai­tat kär­sii nahois­saan helsinkiläiset.

  Kol­man­nek­si, ruuh­ka- ja pysä­köin­ti­mak­su­jen ensi­si­jai­nen tar­koi­tus on ohja­ta lii­ken­net­tä. Kuten täl­lä foo­ru­mil­la on ker­ta toi­sen­sa jäl­keen todet­tu, rajal­li­sia resurs­se­ja kuten park­ki­pai­kat tai auto­kais­tat voi jakaa joko rahal­la, jonoil­la tai nyr­keil­lä. Ensim­mäi­nen on sivis­ty­nein ja kivut­to­min vaih­toeh­to, mut­ta voi autoi­lun rajoit­ta­mi­sen hoi­taa toki niin­kin että sisään­ajo­teil­le lai­te­taan valot jot­ka eivät yksin­ker­tai­ses­ti pääs­tä läpi enem­pää auto­ja kuin katu­verk­koon mahtuu.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Onko tuos­ta seu­tu­val­tuus­toeh­do­tuk­ses­ta­si jon­kin­lais­ta mal­lia ole­mas­sa tutus­tut­ta­vak­si? “Devil is in the detail” — koko seu­tu­val­tuus­to-pai­kal­lis­val­tuus­to­sys­tee­min toi­mi­mi­nen riip­puu tehtävien/vastuualueiden ja rahal­lis­ten val­tuuk­sien jaosta?

  Nim­byt toki haluai­si­vat oikeas­taan kai­ken pää­tök­sen­teon paikallisvaltuustolle…

  Nykyi­seen laa­jaan työs­sä­käyn­tia­lu­ee­seen ei oikeas­taan sovi mikään muu kuin jon­kin­lai­sen seu­tu­hal­lin­non toteut­ta­mi­nen. Miten muu­ten esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä asu­va ja Espoos­sa työs­ken­te­le­vä pää­see vai­kut­ta­maan esi­mer­kik­si työ­mat­ka­lii­ken­teen­sä toteu­tuk­seen (kuten allekirjoittanut).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.