Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.5.2009

Tori­kort­te­lien raken­ta­mis­ta­paoh­je ja jul­kis­ten ulko­ti­lo­jen valais­tus ja opas­tuk­sen yleis­suun­ni­tel­ma sekä liikennesuunnitelma

Alek­sin ja Espan väli­set kort­te­lit kaup­pa­to­rin tie­noil­la muu­te­taan tyl­sis­tä toi­mis­tois­ta kan­sa­lais­ten olo­huo­neek­si ja suu­rel­ta osin jalan­kul­kua­lu­eek­si. Suun­ni­tel­ma vai­kut­taa hie­nol­ta — eri­tyi­sen hie­noa on, että suun­ni­tel­laan valais­tus koko­nai­suu­te­na. Enem­män­pu­het­ta tulee liikennesuunnitelmasta.

Kata­rii­nan­ka­tu muu­te­taan käve­ly­ka­duk­si, mikä pois­taa siel­tä myös rati­kan. Ratik­ka pan­naan kul­ke­maan kak­si­suun­tai­ses­ti yksil­lä kis­koil­la pit­kin Unio­nin­ka­tua samaan tapaan kun Mikon­ka­dul­la. Nämä yhdis­te­tyt kis­kot vähän arve­lut­ta­vat jos ne kovas­ti yleis­ty­vät. Kun kol­mo­nen pysäh­tyy Alek­sil­le odot­ta­maan Unio­nin­ka­dul­la vas­taan tule­vaa ratik­kaa, sen perään jää­vät odot­ta­maan myös seis­kat ja nelo­set.  Ykkä­sel­tä pois­tuu pysäk­ki Senaa­tin­to­ril­ta.  Kol­mo­sel­ta ja 1A:lta Havis Aman­dan pysäk­ki siir­tyy Ete­lä­ran­taan Kole­ra-altaan koh­dal­le.  Hal­li­tus­ka­tu kat­kais­taan Tuo­mio­kir­kon edes­tä. Alek­si kat­kais­taan yksi­tyi­sau­toil­ta Senaa­tin­to­rin kohdalla.

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen Paki­lan­tie 17:ssä

Ton­til­le sal­li­taan toi­sen vii­si­ker­rok­si­sen raken­nuk­sen raken­ta­mi­nen, jol­loin uut­ta ker­ro­sa­laa tulee noin tuhat neliö­tä lisää. Asuk­kaat vas­tus­ta­vat ja Pro Mau­nu­la ry sanoo raken­nuk­sen pilaa­van täy­sin Mau­nu­lan van­han kulttuurimaiseman.

Tont­ti on kau­pun­gin omis­ta­ma. Sii­nä on vuo­kra­lai­se­na Asun­to Oy Paki­lan­tie 17, jon­ka asuk­kaat vas­tus­ta­vat lisä­ra­ken­ta­mis­ta ton­til­le, kos­ka piha pie­ne­nee. Pie­ne­nä pork­ka­na asun­to Oy:lle mak­se­taan kor­vauk­se­na 1/3 lisä­ra­ken­nusoi­keu­den arvos­ta, siis aina­kin 100 000 euroa. Näis­sä tapauk­sis­sa tuo kor­vaus hupe­nee usein sii­hen, että maan­va­rai­nen pysä­köin­ti jou­du­taan tilan puut­teen takia kor­vaa­maan kal­liim­mal­la ratkaisulla.

Vas­tus­tet­tu on myös Paki­lan­tien var­teen istu­tet­ta­vaa puu­ri­vis­töä, kos­ka Paki­lan­tie ei ole Bule­var­di, ja niin­pä se on kaa­vae­si­tyk­ses­tä poistettu.

Olin aikleis­sa pyö­räil­lä kat­so­maan tont­tia, mut­ta sade ja Mura­ka­min Kaf­ka ran­nal­la esti­vät aikeeni.

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Munkkivuoressa

Ulvi­lan­tie 11 b:n ton­tis­ta loh­kais­taan uusi tont­ti 2500 ker­ros­ne­liön uudis­ra­ken­ta­mi­sel­le. Rii­taa on täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­ta yleen­sä ja ton­til­lea­jos­ta eri­tyi­ses­ti. Muis­tu­tuk­sis­sa pelä­tään mui­den­kin talo­yh­tiöi­den halua­van rahas­taa lisä­ra­ken­ta­mi­soi­keu­del­la. Talo­yh­tiö taas haluai­si, että ajo ton­til­le kul­ki­si Rau­man­tien kaut­ta. Munk­ki­vuo­ri on raken­net­tu ympy­rä­mäi­sen Ulvi­lan­tien sisään autot­to­mak­si alu­eek­si. Viras­ton mie­les­tä aja­tus, että täl­le ton­til­le ajet­tai­siin kui­ten­kin ympy­rän sisäl­tä­päin, rik­koi­si koko rakenteen.

Kau­pun­ki leik­kaa osan ton­tin arvon­nousus­ta itsel­leen, kuten tapa­na näis­sä kaa­vois­sa on.

Kaa­vas­sa on vaa­ti­muk­se­na, että raken­net­ta­vien  asun­to­jen kes­ki­ko­ko on vähin­tään 75 m2. Tämä on minus­ta Munk­ki­vuo­res­sa eri­tyi­sen pe3rusteltua. Asun­to­jen kes­ki­ko­ko Munk­ki­vuo­res­sa on 54 m2. Voi­tai­siin raken­taa kes­ki­kool­taan jopa isom­pia kuin 75 m2.

Vuo­saa­ren Ram­sin­ran­ta III:n ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta teh­dyt muistutukset

Maa­no­mis­ta­ja pitää vihe­ryh­teyt­tä lii­an leveä­nä, hotel­li­no­mis­ta­ja haluai­si lisää auto­paik­ko­ja ja vir­kis­tys­rei­tin kau­em­mak­si ja pien­ta­loa­suk­kaat pel­kää­vät, että 25 met­rin pääs­sä ole­vat kol­mi­ker­rok­si­set talot var­jos­ta­vat hei­dän talo­jaan. Juhan­nusyö­nä näin saat­taa käy­dä, kos­ka ker­ros­ta­lot sijait­se­vat pien­ta­lois­ta luoteeseen.

Vas­tauk­sia pon­siin ja aloitteisiin

On esi­tet­ty

 • - uuden­lai­sen, kau­pun­kia­su­mi­seen sopi­van puu­ra­ken­ta­mi­sen kehit­tä­mis­tä; (Lau­ra Kolbe);
 • - Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan yhtei­söl­li­syy­den ja oma­lei­mai­suu­den vahvistamista(Heli Puura);
 • - Myl­ly­pu­roon kaa­voi­te­tun 2000 asuk­kaan pien­ta­loa­lu­een peru­mis­ta (kan­sa­lais­aloi­te);
 • - luon­to ja vir­kis­ty­sar­vo­jen huo­mioi­mis­ta ja asu­ka­syh­teis­työ­tä Laa­ja­sa­lon rai­deyh­tey­den suun­nit­te­lus­sa (Paa­vo Arhinmäki);
 • - Ter­va­saa­ren vir­kis­tys­käy­tön tur­vaa­mis­ta sil­to­jen jat­ko­suun­nit­te­lun yhtey­des­sä (Tuo­mas Rantanen)
 • - jouk­ko­lii­ken­teen edis­tä­mis­tä talousarviossa(Yrjö Hakanen);
 • - Töö­lön met­ron kii­reh­ti­mis­tä (Mai­ja Anttila);
 • - bus­si­py­säk­kiä Itä­väy­läl­le Mus­ta­vuo­ren vir­kis­ty­sa­lu­een koh­dal­le (kan­sa­lais­aloi­te);
 • - käve­ly­kes­kus­tan laa­jen­ta­mis­ta (Eli­na Moisio).

16 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.5.2009”

 1. Mikä tämä tule­va kan­sa­lai­sen olo­huo­ne on? Mää­rää­kö siel­lä mark­ki­na­mies, vir­ka­mies vai aidos­ti kansalaiset?

 2. Union­ka­dun kis­ko­jen kans­sa tulee olla tark­ka­na. Alek­sil­le tul­lee myös aina­kin yksi lin­ja Laa­ja­sa­los­ta, eli ratik­ka­lii­ken­ne siel­lä kas­vaa. Mikon­ka­dul­la limi­te­tyt kis­kot oli­vat perus­tel­tu rat­kai­su tilan­puut­teen vuok­si, mut­ta en oikein ymmär­rä mik­sei Unio­nin­ka­dul­le mah­du kiskopari?

  Muis­tu­tuk­sis­sa pelä­tään mui­den­kin talo­yh­tiöi­den halua­van rahas­taa lisä­ra­ken­ta­mi­soi­keu­del­la.” Mik­si tämä oli­si huo­no asia?

 3. Ram­sin­ran­ta III kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta. Pak­ko ihme­tel­lä mik­si syr­jäs­sä ole­val­le pien­ta­loa­lu­eel­le kau­ka­na pal­ve­luis­ta ja jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sis­tä halu­taan raken­taa ker­ros­ta­lo­ja. Samaan aikaan kan­ta­kau­pun­kiin Verk­ko­saa­reen kaa­voi­te­taan pien­ta­lo­ja met­roa­se­man vie­reen. Sur­ke­aa kau­pun­ki­suun­nit­te­lua. Ilmei­ses­ti Itä-Hel­sin­gis­sä met­ro 1,5 km pääs­sä­kin vel­voit­taa raken­ta­maan kerrostaloja. 

  Vuo­den 2002 yleis­kaa­van nou­dat­ta­mi­nen orjal­li­ses­ti on välil­lä nau­ret­ta­vaa. Ker­ros­ta­lot eivät sovi ollen­kaan van­hal­le kar­ta­no ja huvi­la-alu­eel­le. Lisäk­si vie­res­sä ole­va luon­non­suo­je­lua­lue tulee kär­si­mään. Täs­sä taas yksi vuo­den 2002 yleis­kaa­van virheistä. 

  Ram­sin­ran­ta ja Ram­sin­nie­mi ovat luon­nol­taan ja mai­se­mil­taan Hel­sin­gin hie­noim­pia aluei­ta. Jos nii­tä uhra­taan raken­ta­mi­sel­le, pitää sen olla kor­kea­ta­sois­ta pien­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta, kuten alu­een his­to­ri­aan on kuulunut.

 4. Rai­tio­lii­ken­teen nopeut­ta­mi­nen näyt­tää jää­vän tavoit­tee­na yhä kau­em­mak­si. Häi­riö­ti­lan­tei­den mää­rä kas­vaa myös. Auto­ton kes­kus­ta, jota kak­si ker­taa vuo­des­sa rutii­nin­omai­ses­ti simu­loi­daan, voi­tai­siin täs­sä sau­mas­sa päät­tää pysy­väk­si. Sil­loin täl­le jat­ku­va­luon­tei­sel­le näper­te­lyl­le saa­tai­siin katkaisuhoito.

  Ant­ti­lan Mai­jan aloi­te Töö­lön met­ron kii­reh­ti­mi­ses­tä on pai­kal­laan. Puhui­sin kyl­lä Pasi­lan met­ros­ta. Han­ke on kau­pun­gin stra­te­gi­nen han­ke. Län­si­met­ron ja kehä­ra­dan val­mis­tut­tua on syy­tä saa­da rul­laa­va raken­ta­mi­nen käy­tän­nök­si met­ron ja koko rai­de­ver­kon osalta.

 5. Kyl­lä Unio­nin­ka­dul­le tulee ihan koko rai­de­pa­ri, mut­ta 3T:n tul­les­sa Alek­sil­ta ja kään­tyes­sä ete­lään se jou­tuu kouk­kaa­maan ris­teyk­ses­sä vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le ennen kuin palaa välit­tö­mäs­ti takai­sin omal­leen, joten Unio­nin­ka­tua poh­joi­seen aja­va lii­ken­ne jou­tuu odot­ta­maan pari­kym­men­tä met­riä ete­läm­pä­nä eikä voi tul­la yhtä aikaa ris­teyk­seen. Tai niin se aina­kin lii­ken­ne­suun­ni­tel­maan on piir­ret­ty. Senaa­tin­to­ril­ta tule­van 1:n taas ei tar­vit­se kär­siä täs­tä, vaan sen kis­kot kul­ke­vat suo­raan omal­le ajolinjalleen.

  Ilmei­ses­ti Uns­kia poh­joi­seen saa sit­ten ajaa ihan hen­ki­lö­au­tol­la­kin. Saa­pa näh­dä vain, kuin­ka mon­ta autoa ajaa pysäy­tys­vii­van ohi ris­teyk­seen ja sit­ten ihme­tel­lään, mihin väis­te­tään vas­taan tule­van 3T:n tieltä.

 6. Seu­ra­sin taan­noin tovin Mikon­ka­dun vuo­rot­te­lu­jär­jes­te­ly­jä, ja pääl­lim­mäi­nen vai­ku­tel­ma oli kiusan­te­ko ratik­ka­mat­kus­ta­jil­le. Fredri­kin­ka­tu on hyvä esi­merk­ki sii­tä kuin­ka kak­si­suun­tai­set ratik­ka­kis­kot toi­mi­vat yksi­suun­tai­sel­la kadullakin.

  Mitä “olo­huo­nee­seen” tulee, on aika haas­teel­lis­ta yrit­tää saa­da elä­mää puo­lik­kaa­seen kort­te­liin joka joh­taa toril­ta toril­le. Nykyi­seen turis­tik­rää­sä­kes­kit­ty­mään istuu hotel­li­käyt­tö hyvin, mitään sen spon­taa­nim­paa on alu­eel­le tur­ha toivoa.

  Mik­si­kö­hän tämä Senaa­tin­to­rin ete­lä­puo­li­nen alue on vuo­des­ta toi­seen ole­vi­naan jokin ongel­ma ? Senaa­tin­to­rin mil­jöö on aidos­ti tyl­sä ja klii­ni­nen, ja niin on tar­koi­tus­kin. Engel oli­si var­mas­ti piir­tä­nyt alu­een toi­sin jos oli­si tilat­tu jotain muu­ta kuin pom­pöö­siä antiik­ki-imi­taa­tio­ta virkamieskäyttöön.

 7. Kan­sa­lai­sen olo­huo­neek­si oli­si aika­naan pitä­nyt teh­dä maka­sii­nien alue. Ihmi­sil­lä pitäi­si olla mui­ta­kin paik­ko­ja kes­kus­tas­sa johon kokoon­tua, kuin ainoas­taan kaupat.

  Jos sai­sin vai­kut­taa, sel­vi­tyt­täi­sin vaih­toeh­don, jos­sa Lasi­pa­lat­siin tai lasi­pa­lat­sis­ta ja van­has­ta lin­ja-autoa­se­mas­ta teh­täi­siin kan­sa­lais­ten kokoon­tu­mis­paik­ka, jos­sa oli­si bän­de­jä soit­ta­mas­sa, tai­de­näyt­te­lyi­tä ym. kult­tuu­ria, kirp­pu­to­ri voi­si olla osit­tain ulko­na ym. Aika mah­ta­va paik­ka suo­raan keskustassa.

  Mik­si ihmees­sä kes­kus­ta halu­taan väki­sin raken­taa kuol­leek­si alu­eek­si, verat­kaas nykyis­tä Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­sen ympä­ris­töä ja sit­ten Töö­lön­lah­den alu­een suun­ni­tel­mia. Raken­ne­taan kivi­au­kioi­ta ja tyl­siä puis­to­ja ja nur­mi­koi­ta, jon­ne ei syn­ny mitään aktii­vis­ta toimintaa.

  Esim. maka­sii­nien arvo ei ollut raken­nuk­sis­sa vaan sii­nä toi­min­nas­sa mitä se koko­si ympä­ril­leen. Vas­taa­van­lais­ta toi­min­taa pitäi­si saa­da kes­kus­taan eikä jon­nek­kin kes­kus­tan laitamille.

 8. Alek­sin ja Espan väli­set kort­te­lit kaup­pa­to­rin tie­noil­la muu­te­taan tyl­sis­tä toi­mis­tois­ta kan­sa­lais­ten olo­huo­neek­si ja suu­rel­ta osin jalan­kul­kua­lu­eek­si. Suun­ni­tel­ma vai­kut­taa hie­nol­ta — eri­tyi­sen hie­noa on, että suun­ni­tel­laan valais­tus koko­nai­suu­te­na. Enem­män­pu­het­ta tulee liikennesuunnitelmasta.

  Kata­rii­nan­ka­tu muu­te­taan käve­ly­ka­duk­si, mikä pois­taa siel­tä myös rati­kan. Ratik­ka pan­naan kul­ke­maan kak­si­suun­tai­ses­ti yksil­lä kis­koil­la pit­kin Unio­nin­ka­tua samaan tapaan kun Mikon­ka­dul­la. Nämä yhdis­te­tyt kis­kot vähän arve­lut­ta­vat jos ne kovas­ti yleis­ty­vät. Kun kol­mo­nen pysäh­tyy Alek­sil­le odot­ta­maan Unio­nin­ka­dul­la vas­taan tule­vaa ratik­kaa, sen perään jää­vät odot­ta­maan myös seis­kat ja nelo­set. Ykkä­sel­tä pois­tuu pysäk­ki Senaa­tin­to­ril­ta. Kol­mo­sel­ta ja 1A:lta Havis Aman­dan pysäk­ki siir­tyy Ete­lä­ran­taan Kole­ra-altaan koh­dal­le. Hal­li­tus­ka­tu kat­kais­taan Tuo­mio­kir­kon edes­tä. Alek­si kat­kais­taan yksi­tyi­sau­toil­ta Senaa­tin­to­rin kohdalla.”

  Onko­han tämä ihan fik­sua? Aina kun kun nyky­ään kuu­len sanan “kan­sa­lais­ten olo­huo­ne”, pois­tan pis­too­lis­ta­ni var­mis­ti­men — tai aina­kin var­mi­satn, että lom­pak­ko on tal­lel­la. Sit’ä tyr­ky­te­tään joka paik­kaan jon­kin­lai­se­na stiik­na­fu­lia­na. San­na käyt­tä­jät eivät yleen­sä osoi­ta eri­tyi­sem­pää kykyä tar­ka­sel­la asioi­ta monis­ta näkökulmista.

  Alue on rau­hal­li­nen noin käve­lyn­kin kan­nal­ta. Rai­to­lii­ken­ne ja kata­riin­ka­dun kaut­ta kul­ke­va yhteys on sil­le oleel­li­nen on toi­mi­va, ja myös yksi­tyi­sau­to­lii­ken­net­tä (mm. tak­sit, asioin­ti­lii­ken­ne, diplo­maat­tien ja vir­ka­mies­ten kul­ku minis­te­riöi­hin tai vas­taa­no­toil­le jne) vaa­tii sitä. Senaa­tin­to­rin lie­peil­lä. Lukuu­not­ta­mat­ta aivan ruuh­ka-aikaa, lii­ken­ne on hyvin kohtuullista.

  Vaa­tii uut­ta miet­ti­mis­tä. Epäi­len, löy­tyy­ko Hesin­gis­sä oikein paik­ka täy­del­li­sel­le käve­ly­alu­eel­le. Vian rai­to­lii­ken­tel­le (ja tak­sei­lel) varat­tu Alek­si tun­tuu toi­mi­van. Kes­ki-Euroo­pas­sa käve­ly­alue on usein sup­pea, ja kadut siel­lä ovat niin akpei­ta, ettei mil­le­köäöän auto­liik­ne­teel­le jää tilaa. Ajat­te­len esim. Munsteriä.

 9. Ehkä olo­huo­ne on poliit­ti­ses­ti jo pilat­tu sana, jon­ka veruk­keel­la teh­dään kai­ken­lais­ta. Oleel­li­sem­paa on se, että raken­ne­taan aluei­ta, jois­sa on oikeas­ti jotain toi­min­taa taval­li­sil­le ihmi­sil­le, eikä vain tyh­jiä kivi­au­kioi­ta tai nurmikoita.

 10. Vaa­tii uut­ta miettimistä.”

  Niin. Kai­ken ei tar­vit­se olla “olo­huo­net­ta”. Senaa­tin­to­rin ympä­ris­tö on tyy­lil­li­ses­ti ehein ja par­hai­ten säi­ly­nyt mil­jöö Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, ja se ei mis­sään tapauk­ses­sa ole rik­ki. Jotain peri­hel­sin­ki­läis­tä on sii­nä että juu­ri­kin se ehjin alue halu­taan kor­ja­ta ja “elä­vöit­tää”.

  Hel­sin­gin uuti­sis­sa olleen artik­ke­lin mukaan pelk­kien lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen kus­tan­nusar­vio on 9.5 meur, ja lop­pu­tu­lok­se­na saa­daan mitä ilmei­sim­min rai­tio­lii­ken­neon­gel­ma. Artik­ke­lin havain­ne­ku­vas­sa on kah­vi­la­te­ras­si raken­nuk­sen poh­jois­sei­nus­tal­la, mikä ei Suo­men levey­sas­teil­la todel­li­suu­des­sa toi­mi. Rati­kan ajo­joh­ti­met tuki­ra­ken­tei­neen siir­re­tään suun­ni­tel­mas­sa kes­kem­mäs (?) toria, havain­ne­ku­vas­ta ne ovat toki unoh­tu­neet epäesteettisinä.

  Vim­ma jol­la pai­kal­leen aset­tu­neet, har­mo­ni­set ympä­ris­töt halu­taan vuo­si­kym­men toi­sen­sa jäl­keen Hel­sin­gis­sä kau­pun­gin toi­mes­ta rik­koa tun­tuu rivi­kau­pun­ki­lai­ses­ta täy­sin käsit­tä­mät­tö­mäl­tä. Saman­ai­kai­ses­ti oleel­li­sem­mat asiat unoh­tu­vat kuten esi­mer­kik­si Haka­nie­men tori, jon­ka tule­vai­suus met­ro, juna- rai­tio­lii­ken­ne- ja bus­si­lii­ken­teen sol­mu­koh­ta­na edel­lyt­täi­si koko­nais­suun­ni­tel­maa eril­lis­hank­kei­den sijaan.

 11. Esi­tys­lis­taa tut­kies­sa sat­tui sil­mään tämä lausunto:
  http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2009/Ksv_2009-05–14_Kslk_15_El/91006D15-81B8-448E-84CA-4EC633829FE8/Lausunto_Uudenmaan_tiepiirin_toiminta-_ja_taloussu.html

  Ja siel­tä koh­ta tee­ma­hank­keet, jos­sa sano­taan seuraavaa:

  Jouk­ko­lii­ken­teen edis­tä­mi­nen pää­kau­pun­ki­seu­dun säteittäisillä
  pää­väy­lil­lä ‑tee­ma sisäl­tää usei­ta osa­hank­kei­ta. Teemassa
  raken­ne­taan jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­ja ja lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä sekä
  paran­ne­taan pysäk­ke­jä ja kevyen lii­ken­teen olo­suh­tei­ta muun muassa
  alla lue­tel­luil­la osuuk­sil­la. Tee­ma on käynnistetty.

  — Mt 120 Vih­din­tie välil­lä Haa­ga – Kehä III (15 milj. €)”

  Onko nyt todel­la­kin niin, että taas vasen käsi ei tie­dä, mitä oikea on teke­mäs­sä? Tuol­lai­nen raha­mää­rä käy­te­tään bus­si­kais­toi­hin ko. välil­lä, vaik­ka samaan aikaan, osin Kehä­ra­dan raken­ta­mi­ses­ta joh­tuen, Van­taan lin­jas­to­suun­ni­tel­mas­sa pää­osa jouk­ko­lii­ken­tees­tä siir­re­tään junaan (lii­tyn­tä­lii­ken­tee­nä), eikä tuon­ne käsit­tääk­se­ni jää kuin muu­ta­ma bussilinja.

  Kari

 12. Hyvä huo­mio Karil­ta. Kysyin tätä esit­te­li­jäl­tä. Tuo­han kos­kee Hel­sin­gin aluet­ta ja Hel­sin­gin bus­sit sin­ne jää­vät (eim 42) ja jää toki mui­ta­kin, jopa pit­kän mat­kan bus­se­ja. Ei Hel­sin­ki siis voi han­ket­ta vastustaa.

 13. Karil­ta hyvin bon­gat­tu, se Van­taan lii­tyn­tä­suun­ni­tel­ma on tosin koh­dan­nut kovaa ja ymmär­ret­tä­vää kan­sa­lais­vas­tus­tus­ta, mut­ta kui­ten­kin 15 mil­joo­nan inves­toin­ti bus­si­kais­toihn tun­tuu älyt­tö­mäl­tä. (Eikö HKL voi­si toi­mit­taa nii­tä ilmai­sia bussikaistoja..)

  Mitä muu­ta tuol­la 15 mil­joo­nal­le voi­si teh­dä? No heti tulee mie­leen tuol­ta suun­nal­ta kym­pin kis­kot Huo­pa­lah­teen, tuol­la rahal­la tosin pää­si­si var­maan Mau­nu­laan saak­ka. Mut­ta kun ei ole vau­nu­ja, niin hei­te­tään yksi juna-idea joka ei lisää kalus­ton­tar­vet­ta eikä kulu­ja pätkääkään:

  Pasi­las­sa on sel­lai­nen teko­vi­ka, että Pää­ra­taa kul­ke­vien lähi­ju­nien lai­tu­rit ovat toi­sel­la puo­lel­la ase­maa (1 ja 2) ja Ran­ta- ja Mart­sa­rin­ra­doil­ta tule­vien toi­sel­la (7 ja 8). Tämän takia kaik­ki esim. Pitä­jän­mäel­tä Myyr­mä­keen ja toi­sin­päin mat­kaa­vat jou­tu­vat kapua­maan ensin ylös, sit­ten ase­man läpi, ja sit­ten alas. Aikaa voi vara­ta lähes vii­si minuut­tia, ja näi­tä vaih­ta­jia on paljon.

  Pitäi­si olla niin että pää­ra­taa poh­joi­ses­ta tule­va juna vaih­tai­si rai­teel­ta 2 rai­teel­le 7, ja rai­det­ta 7 poh­joi­ses­ta tule­va rai­teel­le 2. Vaih­to sit­ten vain lai­tu­rin yli. Rai­de­tek­ni­ses­ti ainoa toi­mi­va rat­kai­su on ilmei­ses­ti tun­ne­li­pa­ri, muu­al­la Euroo­pas­sa näi­tä on teh­ty. Kak­si yksi­rai­teis­ta juna­tun­ne­lia, kun ei tar­vit­se muu­ta teh­dä, var­maan onnis­tui­si 15 miljoonalla.

  Tämä hyö­dyt­täi­si Vih­din­tien var­res­sa asu­via sii­nä kuin mui­ta­kin junan käyt­tä­jiä. Tai sit­ten voi­tai­siin vaik­ka paran­taa Mart­sa­rin­ra­dan ase­mia ja vaih­to­yh­teyk­siä. Tai jotain muu­ta järkevää.

 14. #

  Onko nyt todel­la­kin niin, että taas vasen käsi ei tie­dä, mitä oikea on teke­mäs­sä? Tuol­lai­nen raha­mää­rä käy­te­tään bus­si­kais­toi­hin ko. välil­lä, vaik­ka samaan aikaan, osin Kehä­ra­dan raken­ta­mi­ses­ta joh­tuen, Van­taan lin­jas­to­suun­ni­tel­mas­sa pää­osa jouk­ko­lii­ken­tees­tä siir­re­tään junaan (lii­tyn­tä­lii­ken­tee­nä), eikä tuon­ne käsit­tääk­se­ni jää kuin muu­ta­ma bussilinja.

  Kari”

  Kehä­ra­ta on jär­ke­vä, mut­ta mik­si ihmees­sä suo­rat bus­si­lin­jat pitäi­si sen kan­nat­ta­vu­duen vuok­si lopet­taa. Käy­hän pal­jon ihmi­siä töis­sä Vih­din­tien suun­nal­ta Kona­las­sa, Pitä­jän­mäel­lä tai Mei­lah­des­sa, jon­ne pää­see par­hai­ten bussilla.

 15. Tuo­han kos­kee Hel­sin­gin aluet­ta ja Hel­sin­gin bus­sit sin­ne jää­vät (eim 42) ja jää toki mui­ta­kin, jopa pit­kän mat­kan bus­se­ja. Ei Hel­sin­ki siis voi han­ket­ta vastustaa.”

  Tar­koit­ta­net siis lin­jaa 45 (42 kul­kee Hämeen­lin­nan­väy­lää pitkin).

  Kyl­lä minä sen taval­laan ymmär­rän, että Hel­sin­ki ei han­ket­ta vas­tus­ta, onhan mak­sa­ja “joku muu”, eli täs­sä tapauk­ses­sa val­tio. Mut­ta onko sii­nä sil­ti jär­keä teh­dä tuol­lai­sia inves­toi­ne­ja, jot­ka eivät koko­nai­suu­den kan­nal­ta ole järkeviä?

  Jon­kun pitäi­si jos­kus kat­soa vähän koko­nai­suut­ta­kin. Enkä minä näe eri­tyis­tä syy­tä, mik­sei se voi­si olla Helsinki.

  Kari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.