MTV3 rahastaa Hamiltonin onnettomuudella!

MTV3 ker­too net­ti­si­vuil­laan, että For­mu­la 1:n aika-ajos­sa tapah­tui paha onnet­to­muus, kun kisaa joh­ta­va Hamil­ton ajoi täy­del­lä vauh­dil­la ren­gas­val­liin. Onnet­to­muus tar­jo­taan ute­liai­den kat­sel­ta­vak­si MTV3:n NettiTV:ssä, mut­ta toi­sin kuin NettiTV:n muis­ta klip­seis­tä, täs­tä her­kus­ta jou­tuu mak­sa­maan. Hm…

Anarkistinen tietoyhteiskunta

Ant­ti Hau­ta­mä­ki kir­joit­taa tämän päi­vän Suo­men Kuva­leh­des­sä erin­omai­ses­sa kolum­nis­saan “Varo media, har­ras­te­li­jat tule­vat” tie­do­tus­vä­li­nei­den muut­tu­mi­ses­ta, kun inter­net täl­lai­si­ne blo­gi­pals­toi­neen tun­keu­tuu ammat­ti­toi­mit­ta­jien markkinoille. 

Hau­ta­mäen näke­mys on pes­si­mis­ti­nen — tai aina­kin näkee tule­vai­suu­des­sa vaa­ro­ja. Niis­tä tär­keim­mät ovat laa­dun var­mis­tuk­sen puu­te — Wiki­pe­dias­sa ydin­fy­sii­kan pro­fes­so­ri ja bus­si­kus­ki ovat yhtä päte­viä kir­joit­ta­maan ydin­voi­mas­ta — ja sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta saa­ta­vien tulo­jen katoa­mi­nen, Jat­ka luke­mis­ta “Anar­kis­ti­nen tietoyhteiskunta”

Työttömät vuokratöihin?

Kysy­mys sii­tä, pitäi­si­kö työt­tö­män ottaa vas­taan töi­tä myös työn­vuo­kras­fir­mas­sa, on oikeas­taan aika paljastava.

Työt­tö­mien edus­ta­jat vas­tus­ta­vat, kos­ka olo­suh­teet työn­vuo­kraus­fir­mois­sa ovat epä­var­mat. Jos­kus työ­tä on ja jos­kus taas ei ole. Täl­lai­nen talou­del­li­nen epä­var­muus on ahdis­ta­vaa. On siis vähem­män Jat­ka luke­mis­ta “Työt­tö­mät vuokratöihin?”

Uraanin hinta rajussa nousussa

Uraa­nin (uraa­niok­si­din) hin­ta liik­kui vuo­si­tun­nen vaih­teen tie­noil­la alle kym­me­nes­sä dol­lae­ris­sa pau­nal­ta. Vuo­den 2003 lopul­la se kään­tyi jyrk­kään nousuun, joka on sen jäl­keen jat­ku­nut kiih­ty­vä­nä. Nyt hin­ta on jo 136 dol­la­ria pau­nal­ta, siis 14-ker­tais­tu­nut. Niis­tä ajois­ta, jol­loin ulko­mai­set kai­vos­yh­tiöt kiin­nos­tui­vat Suo­men Jat­ka luke­mis­ta “Uraa­nin hin­ta rajus­sa nousussa”

Kuvia

Kuvien lisää­mi­nen alkaa sujua pik­ku­hil­jaa noin tek­ni­ses­ti, mut­ta kovin aikaa­vie­vää puu­haa se on. Lisäi­len kuvia mui­den töi­den ohel­la. Pyy­dän anteek­si niil­tä, jot­ka ovat tilan­neet blo­gin feed-muo­dos­sa. He saa­vat nyt pal­jon vää­riä hälyytyksiä.

joki-latviassa.jpg
En juu­ri otta­nut kuvia Bal­tis­ta, mikä minua jäki­kä­teen vähän har­mit­taa. Tie oli aika yksi­toik­koi­nen ja mai­se­mat vai­keas­ti kuvat­ta­via. Kai­pa­sin jär­jes­tel­mä­ka­me­raa­ni, joka oli­si ollut oikeuk­sis­saan vai­kei­ta koh­tei­ta kuvat­taes­sa. Sitä pait­si minul­la oli alku­mat­kas­ta hyvä­kun­toi­se­na sel­lai­nen mene­mi­sen mei­nin­ki, ettei sii­nä pal­jon pysäh­del­ty kuvia otta­maan. Täs­sä oli kui­ten­kin pak­ko pysäh­tyä. Joen nimeä en muis­ta, mut­ta Lat­vias­sa se oli.
Jat­ka luke­mis­ta “Kuvia”

Metro Söderkullaan yhdessä Sipoon kanssa

Kuu­lun nii­hin, jot­ka iloit­se­vat val­tio­neu­vos­ton pää­tök­ses­tä liit­tää 30 neliö­ki­lo­met­riä Lou­nais-Sipoos­ta Hel­sin­kiin. Tämä tulee joh­ta­maan ter­veem­pään kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen, niin eko­lo­gi­ses­ti kuin sosiaalisestikin.

Vie­lä iloi­sem­pi oli­sin ollut, jos val­tio­neu­vos­to oli­si päät­tä­nyt liit­tää Hel­sin­kiin alku­pe­räi­sen esi­tyk­sen mukai­sen 50 neliö­ki­lo­met­riä niin, että raja oli­si tul­lut Sipoon­joel­le ja Jat­ka luke­mis­ta “Met­ro Söder­kul­laan yhdes­sä Sipoon kanssa”

Päivähoitomaksu ja johdonmukaisuus

Ete­lä Suo­men Sano­mien mukaan yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa nol­la­mak­su­luo­kan pois­ta­mis­ta päi­vä­hoi­dos­ta samal­la kun enem­mis­tö on sitä miel­tä, ettei työt­tö­mien lap­sil­le pidä tar­jo­ta koko­päi­vä­paik­kaa. Täl­lai­sia tulok­sia saa­daan mie­li­pi­de­tie­dus­te­luis­ta, kun kysy­tään äkki­sel­tään eikä kysy­mys­tä edel­lä kun­non kes­kus­te­lu, jos­sa asian eri puo­let tuli­si­vat näkyville.

Jos on niin tulo­ton, että pää­see nol­la­mak­su­luok­kaan, täy­tyy olla työ­tön tai osa-aika­työ­tä teke­vä yksin­huol­ta­ja. Kysy­mys on siis sii­tä, riit­tää­kö lap­sel­le puo­li­päi­vä­paik­ka, jos Jat­ka luke­mis­ta “Päi­vä­hoi­to­mak­su ja johdonmukaisuus”

Päivähoidon minimimaksusta

Ter­vei­siä hel­tei­ses­tä Slovakiasta!

Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan kuu­lem­ma mini­mi­mak­sun tuo­mi­ses­ta päi­vä­hoi­toon. Aja­tus on jär­ke­vä, mut­ta se vaa­tii eräi­tä mui­ta­kin toimia.

Kun Lip­po­sen ensim­mäis­tä hal­li­tus­ta muo­dos­tet­tiin, vii­me yön vään­tö­nä pää­tet­tiin vih­rei­den vaa­ti­muk­ses­ta, että laki sub­jek­tii­vi­ses­ta päi­vä­hoi­to-oikeu­des­ta toteu­te­taan eikä sitä taas lykä­tä, kuten oli taas ker­ran tar­koi­tus. Tuol­loin VM:n puo­les­ta esi­tet­tiin, että oikeus rajat­tai­siin vain päi­vä­hoi­toa tar­vit­se­viin ja sen ulko­puo­lel­le rajat­tai­siin ne per­heet, jois­sa aina­kin yksi van­hem­mis­ta on koto­na. Tämä oli­si rajan­nut työt­tö­mien lap­set oikeu­den ulko­puo­lel­le. Kom­pro­mis­sik­si tuli, että sub­jek­tii­vi­nen oikeus kos­kee kaik­kia, mut­ta koko­päi­vä­hoi­toon tulee 300 mar­kan mini­mi­mak­su. Mak­su oli­si vas­tan­nut osa­puil­leen hoi­dos­sa annet­ta­vien kol­men päi­vit­täi­sen ate­rian arvoa. Pie­ni­tu­loi­sim­mil­le osa­päi­vä­hoi­to oli­si säi­ly­nyt ilmai­se­na. Juu­ri tuon ruo­kae­dun takia­han ilmai­nen päi­vä­hoi­to mer­kit­see, että van­hem­mil­le taval­laan mak­se­taan lap­sen pane­mi­ses­ta päivähoitoon.

Aja­tuk­se­na oli, että työt­tö­mät valit­si­si­vat puo­li­päi­vä­hoi­don. Päi­vä­hoi­to mer­kit­see aina myös jon­kin­lais­ta esi­kou­lua, jos­ta las­ta ei pidä raja­ta ulos sik­si, että van­hem­mat ovat työt­tö­miä. Toi­saal­ta, jos ala­kou­lui­käi­sil­le riit­tää nel­jä tun­tia ope­tus­ta ja virik­kei­tä päi­väs­sä, kyl­lä se riit­tää nuoremmillekin.

Edus­kun­nan sosi­aa­li­va­lio­kun­ta hem­peä­mie­li­syy­des­sään kui­ten­kin hyl­kä­si mini­mi­mak­sun. Täs­tä on seu­ran­nut päi­vä­hoi­to-oikeu­den yli­käyt­töä. Päi­vä­hoi­to on kal­lis etuus. Sen yli­käyt­tö on pois muis­ta hyvis­tä asiois­ta, joi­hin kun­ta voi­si raho­jaan käyt­tää. Sik­si palaa­mi­nen sii­hen, mis­tä lip­po­sen hal­li­tus­ta muo­dos­tet­taes­sa sovit­tiin, on järkevää.

Pitää kui­ten­kin sel­vit­tää, onko päi­vä­hoi­don ilmai­suus täs­sä välis­sä las­ket­tu sisään joi­hin­kin nor­mei­hin. Opis­ke­li­ja­van­hem­pien talou­del­li­nen ase­ma esi­mer­kik­si ei ole kehut­ta­va. Jos mini­mi­mak­su päi­vä­hoi­toon tulee, pitää opin­to­tuen puo­lel­la ken­ties teh­dä jotain.

Mitä Pekkarinen sanoi oikeasti?

Aamu­kah­vil­la Pärnussa.Kahvi oli men­nä­Tal­lin­nan lau­tal­la vää­rään kurk­kuun, kun luin minis­te­ri Pek­ka­ri­sen lupauk­sis­ta siir­tää Kehä­ra­dan rahat ben­san­ku­lu­tusin­ves­toin­tei­hin maa­kun­tiin. Tar­koi­tuk­se­ni oli kir­joit­taa ensim­mäi­ses­sa leväh­dys­pai­kas­sa, mitä asias­ta ajat­te­len, mut­ta onnek­si satoi, enkä uskal­ta­nut kai­vaa kom­mu­ni­kaat­to­ria esil­le kas­tu­maan. Uuti­nen ehdit­tiin kumo­ta, ennen kuin ehdin Pär­nuun­Ker­rat­ta­koon nyt vie­lä: kehä­ra­das­sa ei ole kyse lii­ken­ne­po­li­tii­kas­ta vaan asun­nois­ta. Radan var­teen suun­ni­tel­tu­jen asui­na­luei­den raken­ta­mi­nen ilman rataa oli­si kuin raken­tai­si ker­ros­ta­lon ilman rap­pu­käy­tä­vää. Yhtä­hy­vin Pek­ka­ri­nen oli­si voi­nut esit­tää, että luo­vu­taan Sipoon alue­lii­tok­ses­ta ja raken­ne­taan sen sijaan moot­to­ri­tue Jyväs­ky­läs­tä Keuruulle.Hallitusneuvotteluissa kukaan ei edes yrit­tä­nyt esit­tää Kehä­ra­dan hyl­lyt­tä­mis­tä. Oli­sin kuul­lut sii­tä varmasti,-jos näin oli­si tapah­tu­nut. Oli­ko Pek­ka­ri­nen siis puhu­nut vain läm­pi­mik­seen oman vaa­li­pii­rin tupail­las­sa. Niin ei saa tehdä.