Kaurahybridi?

Ital­ialai­sis­sa kaupungeis­sa skoot­ter­it ja muut polt­to­moot­to­ril­la kulke­vat kak­sipyöräiset ovat varsi­nainen maan­vai­va. Se ei ole kuitenkaan mitään ver­rat­tuna Aasian kaupunkei­hin. Oli kolmisen vuot­ta sit­ten Hanois­sa, jos­sa eri­ta­sois­t­en mopo­jen ääni ja saastevyöry oli shokeer­aa­va, sen lisäk­si, että ne tun­tu­i­v­at val­taa­van kaiken katutilan,

Kiinas­sa kaik­ki oli toisin. Siel­lä tavanomaiset  mopot on kiel­let­ty ympäristösy­istä. Tilal­la oli keveitä, läh­es äänet­tömiä pienel­lä polt­to­moot­to­ril­la varustet­tu­ja mopo­ja, joiden ääni muis­tut­ti ompelukoneen sir­i­tys­tä. Min­ulle ei koskaan selvin­nyt, mikä tuon hil­jaisu­u­den ja saas­teet­to­muu­den salaisu­us on. Mut­ta vielä enem­män ihas­tu­in sähköpolkupyöriin.

Sähköpolkupyörä kul­ki run­sas­ta pari­akymp­piä. Siinä oli polkimet, mut­ta har­voin näin niitä käytet­tävän. Akkua tuos­sa lait­teessa ei voin­ut olla mon­ta kiloa, joten ei sen toim­intasäde pelkäl­lä sähköl­lä voi suuri olla. Toi­mi kuitenkin eri­no­mais­es­ti kaupun­gin sisäisessä liiken­teessä.   Nämä oli­vat niin yleisiä, etteivät ne voineet olla kalliita.

Mer­cedes Benz toi sähköpolkupyörä Euroopan markki­noil­la noin kymme­nen vuot­ta sit­ten. Menopeli oli kuitenkin tolkut­toman kallis. Joku väit­ti, että Euroopas­sa sähköpolkupyöriä on suit­sit­tu niin, että sähkö saa olla vain avus­ta­vana ener­gia­muo­tona: vir­taa ei tule, elleivät polkimet pyöri.

Sil­loin kolme vuot­ta sit­ten Kiinas­sa olin var­ma, että nuo tule­vat Euroop­paan ja nopeasti. Ei ole näkynyt. Tietääkö joku tästä jotain?

sahkofillari1

Kuvas­sa kiinalainen kau­rahy­bri­di. Näitä oli vähän erimerkkisiä.

39 vastausta artikkeliin “Kaurahybridi?”

 1. Ettei nuo kiinalaiset vehkeet olisi ollut sähköskoot­tere­i­ta? Sähköpolkupyöriä on kyl­lä yleis­es­ti saatavis­sa, esim. Helka­ma Velox, niil­lä ei tosin voi kai ajaa pelkäl­lä sähköl­lä. Eikös tuo kuvaa­masi laite ole pap­pamopo sähkökoneella?

 2. Jot­ta sitä ei tarvit­sisi rek­isteröidä jon­ain mopona vaku­u­tuksi­neen ja mitä kaikkea

  - sähkö­moot­tori saa olla pääl­lä vain avus­ta­mas­sa, eli anturi tutkii onko vään­töä kau­ramoot­torin puolelta, ellei, ei sähkö­moot­torikaan ole päällä

  - sähkö­moot­tori kytkey­tyy pois päältä 25km/h vauhdissa.

  - ja olikos huip­pute­ho max. 250W.

  Ja taisi vielä olla niin että Briteil­lä jokin para­graafi edel­lä­maini­tu­ista oli hie­man eri tapaan kuin mannermaissa.

  Fil­larimes­suil­la viime vuon­na (jos­sa olit itse puhu­mas­sa Kes­ki-Euroopan reis­sus­tasi) Helka­ma yrit­ti viestiä, että nyt voisi olla aika sähköavusteis­ten pyörien Suomes­sakin, kun Aasi­as­sa ja jos­sain määrin Sak­sas­sakin ovat suosit­tu­ja. Niil­lä oli esil­lä sel­l­ainen nais­ten­pyörän malli­nen 8‑vaihteinen (napa-). En tiedä kuin­ka hyvin myivät viime vuonna. 

  Tänä vuon­na niil­lä oli kyl­lä tyy­likkäämpi malli, jos­sa miesten runk­o­ma­lli. Paino ei ollut kohtu­u­ton, hin­ta jotain 2100e mikä ei laadukkaas­ta fil­lar­ista sinän­sä ole mikään hirveä hinta. 

  Löy­ty­i­hän se niiden sivuil­takin: http://www.helkamavelox.fi/index2.phtml?page_id=1160&navi_id=1160&10012_iProductId=HTE852NV&10012_IPG:79_t=viewPublicProduct&

  Lupaa­vat 80 km matkaan apua, akku olisi 10Ah eli kai sit­ten 240Wh. Käytän­nössähän se on sit­ten ihan mäistä ja tuulista kiinni.

  Olisi kiva, jos akun saisi kytket­tyä myös anta­maan piknikil­lä tehoa kylmäbok­si­in tai telt­tail­lessa läp­päri­in. Tai edes kän­nykkään / gps:ään (ainakaan Nokian E90 ei kestä gps auki kovin pitkään). Ikävä kyl­lä ainakaan siinä viime vuon­na mes­suil­la olleessa mallis­sa ei ollut mitään tupakan­sy­tyt­in­töpseliä (ja jän­nitekin on muis­taak­seni 24 volttia).

  Itsel­läni on kyl­lä etu­navas­sa dynamo. Olisiko­han help­po viritel­lä sel­l­ais­es­ta kännylaturi?

 3. Mites tämä Seg­way, onko suomes­sa luval­lista liikkua yleisil­lä teil­lä? Viimekesänä joku esit­teli tom­mos­ta aika mie­lenki­in­tosen näkö­nen laite. kuin­ka paljon suomen eri­laiset lait ja pykälät hidas­taa uusien kulku­vä­linei­den kehit­tymistä ? http://www.segway.fi/

 4. Seg­wayn tyyp­pisel­lä menopelil­lä poli­isit ja jonkun sortin var­ti­jat liikuskel­e­vat Flori­das­sa. Aika veikeän näköistä meneoa! Poli­ise­ja oli siel­lä liik­keel­lä myös polkupyöräl­lä, moot­toripyöräl­lä ja vieläpä hevosellakin.
  Eipä tai­da kovin hel­posti seg­wayt mahd­tua Suomen teille. Ne sään­nöt ja pykälät kun ovat mitä ovat.

 5. Osmo: Kiinas­sa valmis­te­taan tosi­aan sähkö­mopo­ja ja skoot­tere­i­ta, esimerkik­si http://www.mtle-bike.com/product.html

  Kevyt­moot­to­ri­a­joneu­vo­jen osalta voitaisi­in muuten aloit­taa nopeastikin totut­taa ihmisiä siihen ettei moot­torin tarvitse toimia nes­teel­lä. Eihän niil­lä mopoil­la ja mopoau­toil­la kovin pitk­iä matko­ja ajel­la. Olisiko mah­dol­lista vetää päästöra­jat asteit­tain niin alas että vain sähköisiä voisi tuo­da maahan? 

  Petri Wik­ström: kokeilin Seg­way­ta viime kesänä. Ohjaami­nen oli help­po oppia ja ajami­nen hauskaa. Laite on parhaim­mil­laan sil­loin jos ei ei halua polkupyörän kun­toilu­vaiku­tus­ta (hikoilua) ja sää on hyvä. Polkupyörä on tosin reilusti halvem­pi ja kul­kee nopeammin. 

  Olen odotel­lut että joku alka­isi tehdä kolmipyöräistä sähköavusteista polkupyörää, johon saisi kevyen sadekuo­mun päälle. Kon­sep­ti­malle­ja olen jos­sain näh­nytkin. Se voisi piden­tää pyöräi­lykaut­ta ja toimia 10–20 kilo­metrin työmatkoilla.

 6. Yksi maail­mankaikkeu­den type­r­im­mistä ideoista: (sähkö)moottorin asen­t­a­mi­nen polkupyörään.

  Jos pol­kee esim. 10km päivässä, moot­tori on turha (mat­ka ei tun­nu polke­mal­lakaan mis­sään) ja kun­toilu tulee siinä sivussa.

  Mik­si pila­ta se moottorilla?

 7. Sähkökäyt­töisiä mopoau­to­ja on markki­noil­la jo vaik­ka kuin­ka paljon. Ainakin yksi suo­ma­lainen, tosin Kiinas­sa valmis­tet­tu, sähkö­mopoau­to luvat­ti­in täk­si kuuk­si markki­noille. Muitakin pikkutek­i­jöitä on tunke­mas­sa iso­jen jät­tämään markkinarakoon. 

  Menee taas sähköau­to­höpö­tyk­sek­si, sori, mut­ta kyl­lä nämä mopoau­tot mutkan kaut­ta liit­tyvät asiaan. 

  Sähköau­tot ovat tähän asti yrit­täneet tunkea markki­noille kahdel­la “päin­vas­taisel­la” strate­gial­la. Pari amerikkalaista fir­maa tekee sähköau­toa rikkaille. Ideana on tietysti pistää rikkaat mak­samaan alku­vai­heen tuoteke­hi­tys ja sit­ten laa­jen­taa alaspäin. 

  Mon­et muut valmis­ta­jat ympäri maail­maa panos­ta­vat kaikkein halvimpi­in mallei­hin eli juuri näi­hin mopoau­toi­hin. Tarkoituk­se­na ei ole tehdä itse tuoteke­hi­tys­tä, sähköau­ton­han tekee melkein kotikon­stein. Pitää vain saa­da jalan­si­jaa markki­noil­la ja odotel­la, että akut halpenevat ja muutenkin paranevat.

  Ihan koh­ta tulee markki­noille kuitenkin suurten auton­va­lmis­ta­jien suo­raan suosi­tu­im­paan kokolu­okkaan eli alem­paan keskisar­jaan suun­nat­tu­ja sähköau­to­ja. Toki sieltä on pikkuau­to­jakin tulossa.

  Pakkaa sot­kee var­maankin iso­jen valmis­ta­jien ongel­mat. Ihan suo­raan en siis lait­taisi raho­jani likoon GM:n yms. puoles­ta. Talouskri­isi taitaa myös suosia pikem­min halpo­jen kuin kalli­iden auto­jen myyn­tiä. Todel­la moni ei edes usko sähköautoihin. 

  Aika jän­skää olisi, jos joku oul­u­lainen pikku­fir­ma onnis­tu­isi hyö­dyn­tämään tilanteen ja nouse­maan puun takaa merkit­täväk­si auton­va­lmis­ta­jak­si. Sähköau­tot ovat kaiken jär­jen mukaan val­ta­va bisnes 10–20 vuodessa. Siitä vain uusi Nokia pystyyn — vai johonkin Volvoonko sitä pitäisi verrata?

  Posti muuten omis­taa käsit­tääk­seni tuhan­sia sähköpolkupyöriä. Siel­lä asi­as­ta on var­maankin enem­män käytän­nön koke­mus­ta kuin kel­lään muul­la Suomessa.

 8. Tuli­pa otsikos­ta mieleen sähköpyörä kun olin aikoinaan Kiinas­sa työkeikalla meikäläisen laman aikaan alku­vu­osi­na n. 1990.

  Kiinalaisen jointven­ture-yri­tyk­sen toim­i­tusjo­hta­jan sydän­tä oper­oiti­in akupuk­tu­uril­la ja yhden päivän lev­ä­tyään tj saa­puikin takaisin työ­paikalleen. Väitet­ti­in, että hänelle tehti­in vähin­tään sydä­men ohi­tusleikkauk­sen suu­ru­inen operaatio.

  Mut­ta niin vaan tj tuli oper­aa­tion jäl­keen työ­paikalleen lev­ät­tyään liki yhden päivän kotonaan.

  Län­si­maises­sa kult­tuuris­sa var­maankin tj olisi lähetet­ty takaisin koti­in­sa muu­ta­mak­si kuukaudek­si, mut­ta eipä Kiinas­sa näin tuol­loin ollut.

  Sit­ten kun Hol­lan­nin Philipsin ja sum muut toim­i­jat sai­vat kuul­la kiinalaisen tj:n palu­us­ta työhön, hänelle hom­mat­ti­in sähköpyörä — jo tuol­loin 1992 — muis­tan tarkkaan nyt vuosiluvun.

  Muis­taak­seni tuon­aikaises­sa sähköpyörässä ei ollut muu­ta vem­pelet­tä kuin se, että akku oli takaprit­sil­lä ja akku antoi osansa ener­gias­taan kun polkemisen tahti har­ven­tui — esim. ylämäen kohdal­la etu- taik­ka takapyörään liitet­ty “moot­tori” auttoi.

  Työ­matko­jen pitu­udet ovat ongel­ma Kiinas­sa, kun kaikille työläisille ei voi­da jär­jestää joukkokul­je­tus­ta työ­paikoil­la liki samanaikaises­ti, kun matkat ovat pitkät kunkin kodista työ­paikkaan ja kun asu­taan toisi­in­sa näh­den kaukana.

  Mut­ta yksi asia Kiinas­sa tuol­loin oli jär­jestet­ty oma­l­la tavallaan.

  Työn­tek­i­jäl­lä oli vain 1 vapaapäivä viikos­sa. Eli tehti­in 6‑päiväistä työvi­ikkoa mut­ta kuitenkin niin, että vapaapäivä oli kiertevä. Että jol­lakin tehtaal­la oli torstai vapaapäivä, mut­ta toisel­la tehtaal­la oli per­jan­tai vapaapäivä. Näin ken­ties saati­in rajoitet­tua liiken­teen määrää kesustassa.

  Suomes­sa­han on kaikille vapaa­ta työstä lauan­tai ja sunnuntai.

  Miten lie tänään Kiinas­sa, että tekevätkö 6 päivää työtä 7 päivän viikossa.

 9. Pekingis­sä nämä sähköavusteiset polkupyörät ovat eri­tyisen suosit­tu­ja. Mielestäni meno niil­lä oli sivus­ta kat­soen suo­ras­taan tyy­likästä. Hyvin ne sinne sopi­vat suju­voit­ta­maan liiken­net­tä ja jopa kor­vaa­maan fil­lare­i­ta. Tämä toki ilmansaastei­den takia; en itsekään viitsinyt siel­lä paljon ulkona hengästyä terveyssyistä.

  Hin­tata­so siel­lä näyt­ti täl­lä het­kel­lä ole­van noin 250€ ja sel­l­aisil­la aja­vat kol­le­gat mainit­si­vat akun riit­tävän noin 50km matkaan. 

  Mon­et kaupun­gin laidal­la asu­vat huris­tel­e­vat sel­l­aisel­la lähim­mälle metroase­malle, jos­ta jatka­vat metrol­la töi­hin. Aivan lois­ta­va kon­sep­ti, jon­ka soisin yleistyvän täälläkin.

 10. Kiinas­sa yritelti­in saastei­ta vähen­tää kaa­sumopol­la, kaa­susäil­iö on sat­u­lan alla.

  Sähkö­mopo syr­jäyt­ti kuitenkin kaasumopon.
  Nykään sähkö­mopoa saa Kiinas­sa 100–200 eurol­la, polkupyörä mak­saa 20 euroa.

  Tavalli­nen ben­samopo mak­saa 600 euroa ja siihen pitää ostaa lisenssi , joka mak­saa sato­ja ? euro­ja vuodessa

 11. Tuol­ta saa hyvän yleisku­van sähkömopoautosta:

  http://www.youtube.com/watch?v=aGL7J6N0DHo

  Akut painaa 120–150 kiloa ja niille annetaan viiden vuo­den takuu. Ajo­mat­ka yhdel­lä latauk­sel­la 150 km:iin asti. Lataus kestää nelisen tun­tia. huip­punopeus (lain sal­li­ma) 40 km/h. Läh­tee ripeästi liik­keelle. Läm­mitetään dieselkäyt­töisel­lä läm­mit­timel­lä. Tämä läm­pö on tietenkin se syy, mik­si sähkö­mopoau­to on pakol­lisia ajo­ja ympäri vuo­den ajavalle suo­ma­laiselle paljon parem­pi kuin sähkömopo.

  Sel­l­ainen vielä tuli mieleen, että jos akut kestävät tuon viisi vuot­ta ja suun­nit­telee pitävän­sä autoa kauem­min, eikö kan­nat­taisi ostaa samantien kahdet akut ja pitää toisia jatku­vasti latauk­ses­sa? Hätäti­las­sa ne voisi heit­tää auton takaluukku­un. Akut pitäisi tietenkin olla help­po vai­h­taa; 120 kilon paket­tia ei kukaan nosta.

 12. “Jos pol­kee esim. 10km päivässä, moot­tori on turha (mat­ka ei tun­nu polke­mal­lakaan mis­sään) ja kun­toilu tulee siinä sivussa.”

  Maas­to ratkaisee, ei mat­ka. Jyrkkään ylämä­keen ei viit­si parem­mat vaat­teet pääl­lä hikoil­la, etenkään jos on menos­sa töi­hin tai vaik­ka juh­li­in. Sähkö­moot­tori tulee siinä avuk­si. Samoin, jos on isom­mat kan­ta­muk­set mukana, tai esim. perä­vaunu las­ten kul­jet­tamista varten. Jos sähköpolkupyörän avul­la voi vält­tyä polt­to­moot­to­ri­au­ton käyt­tämiseltä, niin sehän on erit­täin kannatettavaa.

  Itse voisinkin ajatel­la esim. Helka­ma Velox­ia juuri tuol­laise­na fil­lari-perä­vaunu ‑yhdis­telmänä.

 13. Täl­laisia kiinalaisia sähkö­moot­toripolkupyöriä on Suomes­sakin ollut myyn­nis­sä aika hal­paan hin­taan. E n tiedä mikä on polkuen­er­gian ja ladatun sähkön suhde.

  Uno­hdin lisätä: tosin nätimpiä. Jut­telin joskus puhe­lim­ses­sa sel­l­aisen maa­han­tuo­jan kanssa. Tarvit­si varastoa.

 14. Ton Micro­carin hin­ta uno­h­tui lait­taa eli se mak­saa 20 000 euroa eli 5 000 enem­män kun vas­taa­va vehje dieselkoneel­la. En tiedä, mikä on vero­jen osu­us. Sata kilo­metriä ajaa 0,5 eurol­la, kun taas vas­taaval­la naf­tavehkeel­lä pitää pulit­taa kolmisen euroa. Tuos­ta kun las­kee, niin aika paljon täy­tyy sähköl­lä ajaa, että pääsee voitolle. 50 000 kilo­metril­lä rahaa säästyy 1 250 euroa vuodessa. Neljässä vuodessa on hin­taero kurot­tu umpeen, mut­ta siinä kohdas­sa var­maankin on jo akku­jen vai­h­to edessä.

  Taloudel­lis­es­ti ei tai­da vielä — ennen suurim­it­taista sar­javalmis­tus­ta — toimia kakkosau­tona, jos val­tio ei sub­ven­toi. Ammat­tin­sa takia paljon ajavalle voi olla jo nyt kan­nat­ta­va vaihtoehto.

 15. “Yksi maail­mankaikkeu­den type­r­im­mistä ideoista: (sähkö)moottorin asen­t­a­mi­nen polkupyörään.

  Jos pol­kee esim. 10km päivässä, moot­tori on turha (mat­ka ei tun­nu polke­mal­lakaan mis­sään) ja kun­toilu tulee siinä sivussa.

  Mik­si pila­ta se moottorilla?”

  Mik­si ajaa skoot­ter­il­la töi­hin tai autolla?

  Itse en voisi kuvitel­lakaan tuol­laista osta­vani, mut­ta en olisi yllät­tynyt jos näil­lä olisi eläkeläis­ten ja van­hem­man työväestön piiris­sä kysyn­tää. Tuol­laisel­la pääsee huonom­pi kun­toinenkin mäet ylös ja keskinopeuskin nousee kovem­mak­si kuin nor­mi mummopyörällä. 

  Fil­lar­ile­hdessä oli viime vuon­na testis­sä noi­ta sähköpyöriä ja lähköko­htais­es­ti arviot kai oli­vat posi­ti­ivisia. Ongel­mana on tietysti hin­ta, joka suomes­sa pyörii 1000–2000 euron välil­lä. Halv­in­taitaa olla Polkupyörä­tukun markki­noima Insera Spir­it: http://www.suomenpolkupyoratukku.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=82&products_id=1596

  Min­ua epäi­lyt­tää myös, miten akut kestävät pakkasta.

 16. “Yksi maail­mankaikkeu­den type­r­im­mistä ideoista: (sähkö)moottorin asen­t­a­mi­nen polkupyörään.

  Jos pol­kee esim. 10km päivässä, moot­tori on turha (mat­ka ei tun­nu polke­mal­lakaan mis­sään) ja kun­toilu tulee siinä sivussa.

  Mik­si pila­ta se moottorilla?”

  Niin, ja mik­si ihmiset ylipäätään käyvät autol­la kilo­metrin matkan kaupassa? 

  Itsel­leni tuol­lainen sähköpyörä olisi lois­tokulkuneu­vo! Liikun kaupunkialueel­la. Esim töihin/shoppailemaan/juhliin men­nessä tai vaik­ka vähän flun­s­saise­na ei viit­sisi hikoil­la oikean polkupyörän pääl­lä, ylämäk­iä ainakaan. Ja mik­si kaikkien moot­torikäyt­töis­ten kulkuneu­vo­jen pitäisi olla tuhat­ta ja sataa kulke­via, huna­jaa mak­savia auto­ja, kun kaik­ki eivät sel­l­aisel­la edes tee mitään. Saati että olisi varaa ostaa(ja han­kkia parkkipaikka:)

  Varsinkin van­huk­sille ja heikom­pikun­toisille tuo olisi hyvä apu, ja ohes­sa saisi jopa vähän liikun­taakin (heikkokun­toiselle oikeal­la polkupyöräl­lä ajo voi olla liian raskasta)

 17. Olen aiem­minkin ihme­tel­lyt tätä puh­tauside­olo­giaa, jon­ka mukaan fil­lari­in ei ole kosher lait­taa sähkö­moot­to­ria. Polkupyörään­hän se parhait­en sopii! Nykyte­knolo­gial­la per­heau­ton kon­sep­ti on vaikea muut­taa sähköl­lä toimi­vak­si, kos­ka litiu­makunkin ener­giati­heys on niin heikko. Juuri mopoau­toista ja fil­lareista kan­nat­taa lähteä liikkeelle.

  Se, joka ei ymmär­rä mik­si pyörään sopii sähkö­moot­tori, ajaa var­maan töistä autol­la koti­in ja läh­tee sit­ten pyöräl­lä lenkille.

  Jo aiem­min mainit­ti­in, että joskus halu­aa töi­hin hikoilemat­ta palaveri­in, joskus taas töi­den jäl­keen hikoilemat­ta teatteriin.

  Mut­ta olisi sähköavus­ta hyö­tyä retkipyöräilyssäkin. Reitin suun­nit­telu aikatauluineen on paljon helpom­paa, kun ei tarvitse välit­tää tuulen suun­nas­ta. 25km/h pääsee kuitenkin. Ja ylämä­keenkin pääsee sil­lä vauhdil­la että maise­mat vaihtuvat.

  Seu­raa­va pyöräni tulee ole­maan sähköavusteinen, vaik­ka en nyt kovin rai­h­nainen vielä ole (180km päivä­mat­ka menee jos onm pakko).

 18. “Min­ua epäi­lyt­tää myös, miten akut kestävät pakkasta.”

  Tämän lehdis­tötiedot­teen mukaan ainakin Schwin­nin pyöris­sä käytet­täisi­in Toshiban SCiB-akkua, jon­ka väitetään toimi­van vielä ‑30 cel­sius-asteessa. Ener­giati­heys jos­sain 50 Wh/kg paikkeil­la eli keskinker­tainen mut­ta akun pitäisi valmis­ta­jan mukaan olla erit­täin kent­täkelpoinen. Lataus 90% kap­a­siteetista viidessä min­uutis­sa, 3000 lataus-purkusyk­lin jäl­keen todel­li­nen kap­a­siteet­ti putoaa vain 10%.

 19. “Olen aiem­minkin ihme­tel­lyt tätä puh­tauside­olo­giaa, jon­ka mukaan fil­lari­in ei ole kosher lait­taa sähkömoottoria”

  Pyörä on vaar­alli­nen kulku­vä­line, sil­lä saavut­taa mopon nopeuk­sia kevyen liiken­teen väyläl­lä ja se pysähtyy huonos­ti. Kiikkeränä ja korkeana vam­mat ovat vakavia kaaduttaessa.

  Polkupyörä pitäisi varus­taa esim pin­naräpät­timel­lä, jot­ta ääni varoit­taisi sen tulosta, eri­toten sähkö­moot­to­ril­la varustettu.

  Lisäk­si käve­ly- ja pyöräi­lyti­et pitää erot­taa tai pyöräi­ly siirtää ajoväylille.

  Lisä­ki pyörät ptäs olla kolmi­rat­taisia, jot­ta kiikkeryys vähenisi

 20. Näin jos­sain pro­ton kolmipyöräis­es­tä jos­sa oli kak­si pyörää edessä ja koko laite kallis­tuu kään­nyt­täessä sisäkaar­teen puolelle. Sil­loin sen ei pitäisi kaat­ua kovinkaan hel­posti varsinkaan jos pain­opiste on melko alhaalla.

 21. Luin joskus pyörää han­kkies­sani pari vuot­ta sit­ten pyörähar­ras­ta­jien keskustelu­sivu­ja, eikä niistä ollut mitään hyö­tyä, kos­ka koke­neem­mat ihmiset eivät vähääkään olleet kiin­nos­ta­nui­ta siitä, mil­laisi­in tarpeisi­in eri ihmiset pyörää käyt­tävät. Joku parin pros­entin tehon­mene­tys napavai­h­teessa on jollekin urheilullisem­malle ihan kauhea asia, mut­ta mik­si nämä yrit­tävät levit­tää ratas­vai­hdei­de­olo­giaansa niille, jot­ka pyöräilevät muu­ta­man kilo­metrin työ­matko­ja. Ja tietysti pyörähän mak­saa vähin­tään ton­nin, mitään halvem­paa ei kan­na­ta ostaa. Vaik­ka kaupunki­tarpeisi­in sel­l­ainen ams­ter­dami­lainen romu on aivan lois­ta­va, kun sil­lä ei ole niin väliä, varaste­taanko se.

  Akku ja sähkö­moot­tori polkupyörässä on täl­laiselle puris­tille tietysti alko­holit­tomaan koskenko­r­vaan ver­rat­ta­va käsittämättömyys.

  Olen tör­män­nyt samaan ilmiöön mel­on­nas­sa. En itse har­ras­ta mel­on­taa, vaan saaris­toa, jonne pääsen ilmatäyt­teisel­lä kajakil­lani. Sel­l­aista ei mel­on­nan har­ras­ta­jan mielestä kuu­luisi käyt­tää, kos­ka sil­lä ei opi melo­maan oikein eikä sil­lä kaadu eikä sil­lä voi tehdä eskimokään­nöstä. Toisin sanoen se on lois­ta­va kajak­ki retkeilyyn. Olen tosin harkin­nut näi­den mel­on­ta­puristien suiden tukkimista luop­umal­la melas­ta kokon­aan ja asen­ta­mal­la kajakki­i­ni pienen sähköperämoottorin.

  Sama jut­tu se on tietysti kaikissa muis­sakin har­ras­tuk­sis­sa. Muuten huvit­tavaa, mut­ta ikävää kun koke­neem­pi­en neu­voista eri­lais­ten välinei­den suh­teen ei ole mitään hyö­tyä, kun ne neu­vot oikeas­t­aan eivät koske välineitä vaan oikeaa tapaa harrastaa.

 22. “höh! KOlmipyöräi­nen se vas­ta hel­posti kaatuu.”

  Muis­telet kop­piVes­paa, jos­sa oli yksi pyörä edessä.Se meni kul­man ympäri hel­posti, mut­ta kop­pi suo­jasi sil­loinkin kuljettajaa.

  Mut­ta eihän tyh­mä tarvitse olla, ote­taan mallia Messerss­mi­tistä, siinä oli kak­si ratas­ta edessä ja pysyi hyvin pystyssä, kun pain­opis­tekin oli matalalla

 23. “Joku parin pros­entin tehon­mene­tys napavai­h­teessa on jollekin urheilullisem­malle ihan kauhea asia”

  Mekaaniset häviöt ongel­ma jos kuntoilee?

  Itse asi­as­sa, muu­ta­mal­la sadal­la eurol­la saa jo ihan hyvän pyörän ja mekaaniset häviötkin kas­vat­ta­vat vain kun­toa, jos niitä “häviöitä” nyt enää uusis­sa pyöris­sä edes huomaa.

 24. Hei, sähköpyörän idea on se, että se aut­taa ylämäessä hiukan polk­i­jaansa ja sit­ten alamäessä ladataan erergiaa, että uudessa ylämäessä sit­ten käytetään ladat­tua energiaa.

  Pyörän polk­i­ja sit­ten käyt­tää omaa järkeään mil­loin­ka käyt­tää ladat­tua ener­giaa ja mil­loin ei käytä.

 25. Taval­liselle teknikolle: vain pieni vähem­mistö sähköavustei­sista pyöristä lataa akku­un jar­ru­tusen­er­giaa alamäis­sä. Yksikään niistä ei tai­da olla Suomen markkinoilla.

 26. Marko Hami­lo: “mik­si nämä yrit­tävät levit­tää ratas­vai­hdei­de­olo­giaansa niille, jot­ka pyöräilevät muu­ta­man kilo­metrin työmatkoja”

  Työ­matkallakin voi sat­tua ren­gas­rikko, ratas­vai­hteis­es­ta pyörästä saa kiekon irti ilman työkalu­ja pikalinkun avaa­mal­la, riit­tää kun mukana kul­kee pump­pu, ren­gas­muovit ja vararen­gas. Napavai­h­teel­lises­sa pyörässä tarvit­see kiin­toavaimia ja ruu­vimeis­seliä, huo­mat­tavasti enem­pi tavaraa pitää aina huole­htia mukaan.

  Mut­ta jos jol­lain on palvelu että auto hakee raadon tien­poskesta ja kiikut­taa kor­jaamolle, ei siinä mitään, palvelu­alaa työllistetään.

 27. Helka­ma noi­ta tosi­aan Suomes­sa kehit­tää, mut­ta kehi­tystyö on vielä aivan alkutek­i­jöis­sään. Vehkeis­sä kun on edelleenkin _erikseen_ napa­dy­namo ja sähkö­moot­tori akkuineen. Sit­ten ale­taan puhua järki­ratkais­us­ta, kun pyörässä on tasan yksi akku, joka varas­toi kaiken ener­gian, eli lataa itseään jar­ru­tusen­er­gias­ta ja tar­joaa vir­taa myös ajo­val­oille ja ajoti­etokoneelle. Nykyisel­lään mitään tuos­ta ei ole yhdis­tet­ty, vaik­ka osaami­nen ja tekni­ik­ka siihen olisi olemassa. 

  Käsit­tämätön­tä on myös, miten pyörän run­gon pain­ok­si on saatu 24 kiloa, tämä siis ilman akkua. Ymmär­rän toki, että moot­toroin­ti vaatii vahvis­tuk­sia, mut­ta miten muiden valmis­ta­jien (Tri­o­bike) erikois- ja kuormapyörien run­got ovat 10 kg kevyem­piä? “Erikoiskevyt” mag­ne­sium­runk­okin on 18 kg. Helka­man suun­nit­telus­sa olisi paljonkin toivom­isen varaa, mut­ta parem­paan suun­taan sen­tään ollaan menossa.

 28. Pis­to­suo­ja­tu­il­la renkail­la ei tule rengasrikkoa. 

  Ja jos ren­gas­rikko tulee, niin ei siinä palaveri­in kiire­htiessä nyt ensim­mäisek­si mieleen tule alkaa paikkail­la sitä ren­gas­ta. Lukkoon lähim­pään kiin­teään objek­ti­in ja palu­umatkalla huoltoon.

 29. Kesäl­lä tulette näkemään sähköpolkupyörien vuokraus­pis­teen Esplanadil­la, Kap­pelin kyl­jessä. Lisäk­si olen perus­ta­mas­sa sähköpolkupyörien myyn­tili­ik­keen verkkoon ja Tam­pereelle kiin­teän myyn­tip­is­teen. Pyörät tule­vat Kiinas­ta, niin kuin 90% sähköpolkupyöristä täl­lä het­kel­lä tulee. Akku­na litium akku 36v10ah tai 24v8ah riit­tää avusteise­na 40–60km. (EU laki on, että jot­ta sähköpolkupyörä tai oikeam­min sähköavusteinen polkupyörä ei ole mopo, se saa avus­taa pol­jet­taes­sa 1:1 ja tulee kytkey­tyä pois päältä 25km/h nopeu­den saavut­taes­sa.) Pain­ot kaikil­la valmis­ta­jil­la n. 20–25kg lithi­um akuil­la ja alloy run­gol­la, teräs­runk­oiset ja lyi­jyakkuiset paina­vat n. 35kg. Tätä teknolo­giaa en aio suosia ympäristö syistä. Kevyin nor­maa­likokoinen tehdas­valmis­teinen sähköpolkupyörä painaa 19kg akkuineen. Hin­ta­haaruk­ka myymil­leni malleille tulee ole­maan 650‑1000€ sis. alv. Kaikissa malleis­sa shi­manon vai­h­teet. Kalleim­mis­sa lisäk­si levy­jar­rut ja etu­jous­to. Myös led valo mah­dol­lisu­us suo­raan akus­ta. Akut lukit­tavia, paina­vat n. 2–3kg. Voi viedä vaik­ka officeen latauk­seen. Latau­sai­ka 4–6h. Sähköpyörien kohderyh­mä ovat työ­matkalaiset, joil­la ei suihk­u­fa­cili­teet­tia töis­sä, työ­matkalaiset joille työ­matkan pitu­us on taval­lisel­la pyöräl­lä liikaa, yli­pain­oiset tai vam­mau­tuneet (nivel­rikko, fibromyal­gia, sydän­vai­vat jne.) joille tavalli­nen pyöräi­ly om liian raskas­ta. Van­huk­set voita­neen lukea omana ryh­mänään. Sähköpolkupyörä on lois­ta­va kakkosauto, mik­sei ykkösautokin. Itse vien lapsen tarhaan sähköpolkupyöräl­lä, jos­sa lastenkuljetusperävaunu.

  Sähköpyöriä myyti­in viime vuon­na Euroopas­sa 250 000 kap­palet­ta, mut­ta jostakin syys­tä eivät ole löytäneet tänne Suomeen. Yksi syy voi olla hin­ta, esim. Helka­ma 2200€, Ezeet 1500€ Rixe 1650€ jne.

  Kesää odotel­lessa, mut­ta aina pyöräillen.

  Ars­ka

 30. Kaveri töis­sä stadis­sa Puhok­sen Inter­sportis­sa jos­sa tes­tasin ker­ran joutes­sani Tun­turin sähköpyörää. Nas­taa!! Kan­nat­taa vaan men­nä vähän pidem­mälle tai ainakin kun­non pyörätielle, muuten ei saa kaikkea irti…Suosittelen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.