Helsingin ja Vantaan yhdistäminen aloittaisi taloussodan

Helsin­gin ja Van­taan yhdis­tymi­nen olisi paran­nus nykyti­laan, mut­ta ratkaisuna se ei olisi hyvä. Paljon parem­pi olisi, jos YTV-kun­tien hallinto muutet­taisi­in kan­sain­väliseen tapaan kak­si­por­taisek­si niin, että yhteis­ten asioiden päät­tämi­nen ja niiden rahoi­tus kuu­luisi suo­ral­la vaalil­la valit­tavalle metropo­li­val­tu­us­tolle samal­la kun nykyiset kun­nat säi­lyt­täi­sivät rajoite­tun itsenäisyy­den. Kos­ka kil­pailu asukkaiden valikoin­nista myrkyt­tää seudun yhteistyön edel­ly­tyk­siä, metropoli­hallintoon tulisi kuu­lua myös jonk­i­nasteinen tulo­jen ja rasit­tei­den tasaus seudun peruskun­tien välillä.

 Helsin­gin ja Van­taan liit­tymi­nen ratkai­sisi näi­den kun­tien välisen haaskaa­van osa-opti­moin­nin. Maankäyt­tö muut­tuisi aivan toisen­laisek­si.  Tämä helpot­taisi suuresti myös koko seu­tua vaivaavaa yhdyskun­tarak­en­teen hajau­tu­mista, kun jälleeny­hdis­tynyt Helsin­ki pysty­isi tar­joa­maan edullista raken­nus­maa­ta niille, jot­ka nyt pak­enevat kalli­ita tont­tikus­tan­nuk­sia pitkin nur­mi­järviä.  Tältä kannal­ta kaiken kaikki­aan loistojuttu!

 Haas­tavaa se olisi taloudel­lis­es­ti, sil­lä Helsin­gin palve­lut ovat yksikköhin­noil­taan selvästi kalli­impia kuin Van­taan. Osit­tain syynä saat­taa olla Helsin­gin tehot­to­muus, mut­ta suure­na syynä ovat Van­taan suuret ryh­mäkoot. Jos yksikkökus­tan­nuk­set stan­dar­d­oidaan Helsin­gin tasolle, kus­tan­nuk­set kas­vaisi­vat parisa­taa miljoon­aa euroa. Tämän laskel­man olen kuul­lut Van­taan kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa vihre­itä edus­taval­ta Pet­teri Niskaselta.

 Mut­ta yksi on joukos­ta pois­sa; tai siis tarkkaan ottaen kak­si, Espoo ja Kau­ni­ainen. Helsin­gin ja Van­taan liit­to jakaisi kaupun­gin rajusti itään ja län­teen. Se aloit­taisi seudun sisäl­lä varsi­naisen talous­so­dan; tai siis pitkään jatkunut talous­so­ta kiihty­isi. Yhteistyön edel­ly­tyk­set heikkeni­sivät olen­nais­es­ti. Nyt YTV:ssä Helsingis­sä on tasan puo­let hal­li­tu­s­paikoista. Var­maankin Espoos­ta esitet­täisi­in vaa­timuk­sia, että Van­taan nykyiset äänet annet­taisi­in Espoolle, mut­ta ei se tietenkään niin voi men­nä. Oma ennus­teeni on, että seudulli­nen yhteistyö lop­puisi tähän kun­tali­itok­seen, Espoo kään­ty­isi Kirkkon­um­men suun­taan keskit­tyen oman verkos­tokaupunk­in­sa rakentamiseen.

 Espoo en esit­tänyt hallintoma­llien kehit­tämisen sijas­ta yliopis­tol­lista tutkimus­ta seudun kan­sain­välisen kil­pailukyvyn kehit­tämis­es­tä. Ymmärtääk­seni tuos­sa tutkimuk­ses­sa ei käsiteltäisi seudun hallintoa lainkaan. Ei tarvitse olla kovin vain­o­harhainen ajatel­lak­seen, että kyse on ajan­pelu­us­ta. Mitä pitem­pään kaupun­git saa­vat kehit­tyä eri suun­ti­in, sitä han­kalam­mak­si mitkään yhteisen hallinnot jär­jestämi­nen käy. Jos tästä ei ole kyse, tutkimuk­selle on laitet­ta­va tiuk­ka määräai­ka ja siinä olisi otet­ta­va kan­taa myös hallintomalleihin.

 Min­ul­la ei ole tietoa siitä, mitkä tek­i­jät johti­vat kaupung­in­jo­hta­ja Jus­si Pajusen esi­tyk­seen Helsin­gin ja Van­taan yhdis­tämisen tutkimis­es­ta. Se perus­tunee käsi­tyk­seen, että Espoo­ta ei tul­la saa­maan mukaan todel­liseen yhteistyöhön kun­tali­itok­sista tai metropoli­hallinnos­ta puhu­mat­takaan. Jos tämä tulk­in­ta on väärä eikä Espoo tosi­asi­as­sa tähtää eristäy­tymiseen, kaupun­gin kan­nat­taisi reagoi­da nopeasti.

 Tästä van­taalaiset kun­nal­lispoli­itikot eivät var­maankaan pidä, mut­ta kyse on myös Van­taan taloudel­lis­es­ta pelas­tamis­es­ta. Parikin merkit­tävää entistä van­taalaista vaikut­ta­jaa on sanonut min­ulle, etteivät näe Van­taal­la ole­van mitään selviämisen mah­dol­lisuuk­sia pitkäl­lä ajal­la taloudel­lis­es­ti eikä alka­nut lama tule t6ätä mitenkään helpottamaan.

 Mik­si Helsin­ki sit­ten uhrau­tu­isi tuke­maan köy­htyvää naa­puri­aan?   Helsingillä on mah­dol­lisu­us vas­ta­ta Espoon ker­mankuor­in­taan sata­mal­ta vapau­tuvil­la alueil­la ja Sipool­ta saadul­la Öster­sun­domin alueel­la. Min­ul­la ei ole asi­as­ta mitään sisäpi­ir­i­ti­etoa, mut­ta olet­taisin Öster­sun­domin alueli­itok­sen helpot­ta­neen huo­mat­tavasti Van­taan ja Helsin­gin yhdistymistä.

 Nykyisen Van­taan houkut­tele­vu­ut­ta paran­taisi jo noiden “edullis­ten yksikkökus­tan­nusten” kohoami­nen. Hyvin koulute­tut van­hem­mat halu­a­vat lapsen­sa hyvi­in koului­hin. Kun aluet­ta suun­nitel­laan yht­enä kokon­aisuute­na, Helsin­ki var­maankin siirtäisi pien­talo­rak­en­tamista Van­taan puolelle. Metro Haku­ni­laan voisi olla Itä-Van­taal­la uuden alku. Ja niin edelleen.

18 vastausta artikkeliin “Helsingin ja Vantaan yhdistäminen aloittaisi taloussodan”

 1. “Helsin­gin ja Van­taan yhdis­tymi­nen olisi paran­nus nykyti­laan, mut­ta ratkaisuna se ei olisi hyvä.”

  Aivan, se on huono ratkaisu mikäli sitä voi ratkaisuk­si sanoa lainkaan. Mikäli liitok­seen ei saa­da mukaan Van­taan lisäk­si Espoo­ta ja Kau­ni­aista, asian valmis­telu voidaan lopettaa. 

  “Paljon parem­pi olisi, jos YTV-kun­tien hallinto muutet­taisi­in kan­sain­väliseen tapaan kak­si­por­taisek­si niin, että yhteis­ten asioiden päät­tämi­nen ja niiden rahoi­tus kuu­luisi suo­ral­la vaalil­la valit­tavalle metropo­li­val­tu­us­tolle samal­la kun nykyiset kun­nat säi­lyt­täi­sivät rajoite­tun itsenäisyyden.”

  Ei, ei lisää päällekkäisiä hallinto-organ­isaa­tioi­ta. Sitä pait­si; kuka sitä nyky­is­ten kun­tien rajoitet­tua itsenäisyyt­tä käyttäisi?

  Espoon tutkimus­esi­tyk­ses­tä voita­neen olla samaa mieltä, mut­ta… ajan­pelu­uhan on nor­maali kun­nal­lispolit­ti­nen menet­te­ly­ta­pa. Eikä kovin vieras val­takun­nan tason politiikassakaan.
  Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että tässä pitäisi ede­tä ripeästi tai Espoo, Kau­ni­ainen kainalos­saan, karkaa liian kauas.

 2. Kun Helsin­ki joka tapauk­ses­sa joutuu mak­samaan tukea köy­hem­mille kun­nille (kun­tien väli­nen verontasausjär­jestelmä tai mik­si sitä kut­su­taankaan), on Helsin­gin kannal­ta järkeväm­pää kohdis­taa tuki lähelle Helsinkiä kuin kaut­ta koko Suomen. Yhdis­tymäl­lä Van­taan kanssa tämä onnistuu.

 3. Min­ua aina häm­mästyt­tää se, että helsinkiläiset ovat niin auli­ita pelas­ta­maan Van­taa­ta taloudellisesti.

  Van­taalle yhdis­tymi­nen olisi var­maan hyvä asia. 

  Osmo puhui siitä, että Van­taal­ta Helsin­ki saisi lisää pien­ta­lo tont­te­ja joil­la kil­pail­la hyvin toimeen­tule­vista per­heistä. Sinän­sä yllät­tävä kom­ment­ti, että Van­taa on tun­net­tu ker­rostalolähiöistään, eikä idyl­li­sistä pien­taloista. Lento­kent­täkin vähen­tää sovel­tuvaa maata.

  Mut­ta: nur­mi­järveläisenä sanon, että yhdis­tymi­nen olisi var­maan hyvä asia ympäryskun­tien kannal­ta, kos­ka kehä III:n kehit­tämi­nen ja kau­pan sekä palvelu­iden keskit­tämi­nen alueelle saisi lisää puhtia.

 4. Puh­taasti jo maankäytön takia yhdis­tymi­nen on ehdot­tomasti tutkit­ta­va ja sen jäl­keen mielel­lään myös toteutettava.

  Espoo­ta yhdis­tymi­nen ei kiin­nos­ta. Kau­ni­ainen nyt on hyvä vit­si sinän­sä — jos sitä ei ker­ran kiin­nos­ta liit­tymi­nen Espooseen, mik­si kiin­nos­taisi suur-Helsinkiin?

  Toki Espoo saat­taa vielä kään­tää kelkkansa ja halu­atkin liit­tyä Helsinki­in, mut­ta se on epä­to­den­näköistä ja hyvinkin ratkot­tavis­sa myöhem­min. Nyt Espoo on parem­pi uno­htaa kos­ka muuten Espoo-kysymys­tä käytetään aivan tarpeet­tomasti koko muu­tok­sen viivyttämiseen.

  Mikäli Espoo yrit­tää kään­tyä län­teen ja eristäy­tyä, rajan ylit­täville väylille voi pystyt­tää vaik­ka pirun kalli­ita tietulle­ja muis­tu­tuk­sek­si Helsinki­in kiin­ni kas­va­neen itsenäisen lähiöryp­pään nerokkuudesta.

 5. Osmo voisi vähän tarken­taa väitet­tään talous­so­das­ta Espoon ja uuden Helsin­gin välil­lä. Mil­lais­es­ta sodas­ta olisi kyse, ja mitkä oli­si­vat sodan moti­iv­it? Pelätäänkö varakkaiden siir­tymistä Espooseen? Jos vero­pros­ent­tei­hin ei tule kovin suuria muu­tok­sia, pelko tun­tuu liialliselta.

 6. Kun­nat pyrkivät jo nyt kaikil­la tavoin valikoimaan sopi­vaa väkeä asukkaik­seen. Samal­la ne kamp­pail­e­vat kynsin ham­pain paljon yhteisöveroa mak­sav­ista työ­paikoista. Menot taas yritetään jotenkin saa­da naa­purin mak­set­tavak­si. Kaik­ki tämä tulee kiihtymään.

 7. Minus­ta on sietämätön­tä, että jotkut tämän hal­li­tuk­sen min­is­ter­it (lähin­nä Kivinie­mi, Vapaavuori ja Brax, mikäli oikein muis­tan) ovat tahol­laan kan­nat­ta­neet pääkaupunkiseudun kun­tarak­en­teen uudelleenor­gan­isoin­tia, mut­ta: kaiken pitää perus­tua kaupunkien vapaae­htoisu­u­teen! Tämä on äärim­mäisen naivi vaa­timus. Käytän­nössä ratkaisu ei voi perus­tua vapaae­htoisu­u­teen kuin teo­reet­tises­sa tilanteessa, jos­sa mil­lään kaupungilla ei ole itsekkäitä etu­ja, jot­ka se menet­täisi uudelleenor­gan­isoin­nis­sa. Jos täl­lainen tilanne val­lit­sisi, kun­nathan oli­si­vat jo yhdistyneet!

  Juuri hal­li­tuk­sen tasol­la pitäisi osa­ta kat­soa kokon­aisu­u­den etua pienen vähem­mistön saavutet­tu­jen (epäreilu­jen?) etu­jen kus­tan­nuk­sel­la. Eikä tässä nyt kenellekään kovin ikävistä toimista olisi kyse: vaik­ka Kau­ni­ais­ten vero­pros­ent­ti nousisi Helsin­gin tasolle, ja vero­tu­lo­ja tasat­taisi­in koko pääkaupunkiseudun kehit­tämisek­si, on min­un hyvin vaikea kuvitel­la, että Kau­ni­ai­sista koskaan tulisi tiheästi raken­net­tu ker­rostalolähiö. Se pysy­isi viihty­isänä hyvä­tu­lois­t­en lin­tuko­tona. Samaa ei tietenkään voi sanoa jokaises­ta har­vaana­su­tus­ta pläntistä.

 8. Nykyi­nen kun­tarakenne periy­tyy ajas­ta, jol­loin hevospelit ja hiekkati­et oli­vat yleisin kul­je­tuk­sien infrastruktuuri.

  Yri­tyk­set ovat jo ratio­nal­isoi­neet hallinton­sa, ei joko S‑ryhmä tarvitse enää moni­por­taista ja täy­del­listä alueorganisaatiota.

  Nykyöään halu­taan palveut ulot­taa samata­soisi­na kikille, joten kun 400 kun­ta tuot­taa ter­veyspalvelui­ta niin taso on kir­ja­va eikä palvelun organ­isoin­ti­in ole Kepu­lan­di­as­sa edes osaavia resursseja.

  Ja Pääkaupunkiseudul­lakin poli­itikko­jen aika kuluu enem­män kun­tien väliseen val­tatais­telu­un kuin kansalais­ten asioiden hoitoon 

  Itsenäisyy­del­lä ei ole enää itse­hallintioar­voa, Helsinginkin vero­tu­loista n 2,5 % yksikköä siir­retään Kepu­lan­di­an ylläpitoon

 9. Paikall­ishallinnon kak­si­por­taisu­us aiheut­taa aika han­kalia ongelmia. Jos kumpikin taso (seu­tu ja kun­ta) val­i­taan vaaleil­la, pitäisi kum­mal­lakin tasol­la olla käytän­nössä oma vero­tu­soikeuten­sa — tai sit­ten koko vero­tuk­sen pitäisi tapah­tua val­tion kaut­ta. Val­taan pitää myös liit­tyä vas­tu­un, eli päät­tävän tahon pitäisi itse kerätä myös rahat.

  Jos seutu/suurkuntahallintoa ei vali­ta vaaleil­la (kuten nykyäänkään) ongel­mana on demokra­ti­ava­je. Miten esimerkik­si minä Helsinkiläisenä voin äänestämäl­lä vaikut­taa joukkoli­iken­ney­hteyk­si­in työ­paikalleni Espooseen?

  Lisäk­si työn­jako seu­tu- ja kun­ta­hallinnon välil­lä on ja pysyy han­kalana asiana. Mitä päät­täisi seutu/suurkunta ja mitä kaupunginosa/pienkunta? Kaavoitus? Verot? Joukkoli­iken­neväylät (Pietari Kalmin katu…)? Päiväkodit? Pysäköin­tipaikat? Sairaalat? Koulut? 

  Työn­jako ei todel­lakaan ole help­po. Jos suuri osa työstä tapah­tu­isi pienkun­tata­sol­la, tulok­se­na olisi kun­ta­hallinnon pirstaloi­tu­mi­nen entisestään.

 10. “Nykyi­nen kun­tarakenne periy­tyy ajas­ta, jol­loin hevospelit ja hiekkati­et oli­vat yleisin kul­je­tuk­sien infrastruktuuri.”

  … ja tärkein kri­teeri oli, että (seura)kuntalaisten mat­ka sun­nun­ta­iaa­mu­na kirkolle ei saanut olla kohtu­ut­toman pitkä.

 11. “Paikall­ishallinnon kak­si­por­taisu­us aiheut­taa aika han­kalia ongelmia.” 

  tämä on se suurin ongel­ma, eli hallinto ker­rostuu ja syn­tyy lisää kek­senään asioi­ta pal­lot­tele­via organ­isaa­tioi­ta ja päätänä hal­vaaan­tuu yhä enem­män tai siir­tyy kabinetteihin.

  Yhteis­ten asioiden hoito ei ole enää yhteis­ten asioiden hoitoa vaan läh­estytään yhä enem­män raken­net­ta, jos­sa pieni juonit­telu­un pere­htynyt eli­it­ti käh­mii omis­sa piireis­sään ja kansa mak­saa valtataistelun

 12. “Mikäli Espoo yrit­tää kään­tyä län­teen ja eristäy­tyä, rajan ylit­täville väylille voi pystyt­tää vaik­ka pirun kalli­ita tietulle­ja muis­tu­tuk­sek­si Helsinki­in kiin­ni kas­va­neen itsenäisen lähiöryp­pään nerokkuudesta.”

  Tästähän ne Keilaniemessä töis­sä käyvät helsinkiläiset Nokian, Koneen, Neste Oilin, For­tu­min jne työn­tek­i­jät riemas­tu­isi­vat. Ei Helsin­ki ole niin ylivoimainen kuin joskus kuvitellaan.

 13. “Nykyi­nen kun­tarakenne periy­tyy ajas­ta, jol­loin hevospelit ja hiekkati­et oli­vat yleisin kul­je­tuk­sien infrastruktuuri.”

  … ja tärkein kri­teeri oli, että (seura)kuntalaisten mat­ka sun­nun­ta­iaa­mu­na kirkolle ei saanut olla kohtu­ut­toman pitkä.

  Itse asi­as­sa Kirkkon­um­men kikrol­la oli vielä viime vuo­sisadan alus­sa talle­ja, jois­sa pitkä­matkalaiset saat­toi­vat yöpyä. En tiedä tarkem­min. — Kirkos­sa muuten käyti­in ja kunkin piti käy­dä 4 ker­taa vuodessa. Enem­pi oli­is ollut ylen­määräistä hurskaut­ta, suo­ras­taan itse­van­hurskaut­tamisen syn­tiä. Kus­takin kylästä tai alueelta piti kunkin vuorol­laan käy­dä kirkos­sa kuule­mas­sa kuu­lu­tuk­set. Nykyään kuu­lute­taan vain avioon, mut­ta ennen van­haan kaik­ki viral­liset kuu­lu­tuk­set, mm. lain­hu­u­datuk­set piti lukea kirkossa.

 14. Neli­por­taista alue ja paikall­ishallintoa? Allu, Ellu, YTV ja kun­ta? Jokin ei täs­mää tässä tehokkuusajattelussa?

  Oma esi­tyk­seni, joka pienen­täisi roimasti byrokra­ti­aa on:
  — Etelä-Suomes­sa Allut, Ellut ja YTV:t yhdis­tetään pääkaupunkiseudul­la metropolihallinnoksi;
  — kun­tayk­siköil­lä pide­tään päätös­val­ta kuten nykyään pl. seudulliset infra­hankkeet ja
  — liian suuret, tehot­tomat kun­nat jae­taan järkevän kokoisik­si yksiköiksi.

  Kun­ta­han on tehokkaimil­laan, kun asukkai­ta on 10 000 — 40 000. Nyt suun­nitel­tu kun­tali­itos ei ainakaan tehos­ta toimintaa.

 15. “Tämä helpot­taisi suuresti myös koko seu­tua vaivaavaa yhdyskun­tarak­en­teen hajau­tu­mista, kun jälleeny­hdis­tynyt Helsin­ki pysty­isi tar­joa­maan edullista raken­nus­maa­ta niille, jot­ka nyt pak­enevat kalli­ita tont­tikus­tan­nuk­sia pitkin nurmijärviä.”

  Pahoit­te­len, mut­ta en pidä siitä, että kehitel­lään täl­laisia uusia sym­bol­e­ja. Ne viit­taa­vat selvästi Van­haseen ja ovat sukua sanon­nalle “Kepu pet­tää aina”. 

  Mun koke­muk­seni mukaan kokoomus pet­tää aina ja kaikil­la tasoil­la. Kokoomus­laisil­la pakkaa ole­maan liiasn usein oma lehmä ojas­sa, että oma­l­ta ego­is­mil­ta ollaan täysin sokei­ta yleiselle hyvälle. Tämä sokeus johtaa kokon­aisu­u­den kär­simiseen. Tämä on näp­pitun­tu­maspeku­laa­tio­ta ja omista koke­muk­sista käsin tehtyjä johtopäätöksiä.

 16. Min­ua ko. kun­tali­itot hirvit­tävät: Helsingis­sä asi­at taita­vat olla aika sekaisin esimerkik­si ter­veyspalvelu­iden osalta. Tääl­lä ollaan lievästi sanoen tehot­to­mia. Kuka­han tämän organ­isaa­tion on mah­tanut kehit­tää. Poti­las on ikään kuin kujan­juok­sus­sa henkilön luo­ta toisen luo, valmista ei syn­ny, mut­ta työ­tun­te­ja kuluu ja kujan­juok­sun aikana syn­tyy uusia hoidet­tavia kremp­po­ja ja huonokun­toisimpi­en kohdal­la koti­palvelu­iden tarvetta.

  Toinen viimeaikainen kohtaa­mani asia, jota ihmette­len ihmettelemästä päästyäni on, että joidenkin kaavailu­jen mukaan Kaisaniemen rantakaistalet­ta alet­taisi­in kaivaa meren poh­jaa myö­den (kuinka­han monel­la miljoon­al­la). Kun olin yhtey­dessä Tokoin­ran­nan puis­tokaa­van osalta kaupunkisu­un­nit­telu­un, kos­ka puis­tossa poh­ja pet­tää ja maa­han tulee syviä kuop­pia, jos­ta näkyy merivesi ja jot­ka ovat todel­la vaar­al­lisia esimerkik­si huvi­lateltas­sa kävi­jöi­den ja muiden alueel­la liikku­vien jaloille, oli vas­taus, että asi­as­ta pitää soit­taa ao. viranomaiselle.

  Mon­tako­han jalkaa/ lonkkaa/ polvea ym. ko. kuop­pi­en vuok­si on mur­tunut. Ne syn­tyvät hyvin nopeasti, ilmeis­es­ti mul­lan alla laine­htii Eläin­tarhan lahdeen vesi.

  Hölmöläis­ten hommaa!

  Niin kauan kuin Helsin­ki ei ole kat­sonut itseään peili­in hölmöläisyyk­sien­sä suh­teen, kan­nat­taisi odotel­la. Ainakin min­un uskoni Helsin­gin hallinnon hyvyyteen/tehokkuuteen on rom­ah­tanut. Lisäk­si se, että vale­hdel­laan päin naa­maa, ei asi­aa paranna.

  Mei­dän pitäisi vali­ta edus­miehemme osaamisen, ei kau­ni­in ulko­muodon tms. triv­i­aalin asian perus­teel­la. Sil­lä määräl­lä verora­ho­ja, joi­ta Helsin­ki käyt­tää, saisi uskoak­seni aikaan parem­paa jälkeä, jos raho­jen käytön suun­nit­teli­jat osaisi­vat alka­jaisik­si pri­or­isoi­da asioita.

 17. Van­taalaisen en näe mitään järkeä yhdis­tymiselle. Asi­aa aje­taan kuin käärmet­tä piip­pu­un ja moti­iv­ina on saa­da Van­taan laa­jat maaalueet Helsin­gin myyn­tilistalle ja samal­la pyritään kas­vat­ta­maan kokoomuk­sen val­taa. HS-kyselyssä kysymyk­set oli asetet­tu niin, että asia saadaan näyt­tämään siltä, että asukkaiden enem­mistö olisi liit­tymisen kannal­ta — näin ei ole asia.

  Tosi­asial­lis­es­ti Van­taalainen kult­tuurin erikoispi­irre häviäisi ja tilalle tulisi HS:n nyt-liit­teen tyylistä roskakult­tuuria. Taloudel­lis­es­ti Van­taa häviäisi, kun ei saisi menet­tämien­sä mait­ten kor­vauk­sek­si mitään — lähin­nä maista saatavia tulo­ja käytet­täisi­in Helsin­gin velko­jen maksuun.

  Van­taas­ta tulisi Myl­ly­puron kaltainen taka­maa, köy­hi­neen jne. Täl­lä het­kel­lä Van­taa on mod­erni-kas­va­va-inno­vati­ivi­nen kaupun­ki ja ei ole mitään järkeä luovut­taa omaisu­ut­taan Helsin­gin kaupunkin ongelmien hoitoon. Eri­a­sia on sit­ten kun puhutaan koko PKS:n yhdis­tymis­es­tä esim. HKI-ES-VA ja kau­ni­ainen sit­ten tilanne on syytä arvioi­da uudelleen.

 18. Myl­ly­puroa, päin­vas­toin kuin vaikka­pa Haku­ni­laa, kehitetään Helsin­gin kaupun­gin toimes­ta akti­ivis­es­ti. Ison täy­den­nys­rak­en­tamis­pro­jek­tin lisäk­si sinne ollaan jopa puo­liväk­isin siirtämässä ammat­tiko­rkeak­oulua keskustasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.