Kosinta

San­na Hell­strömin pon­si voi päästä his­to­ri­aan. Kaupung­in­jo­hta­ja Jus­si Pajunen esit­tää lisälistal­la kaupung­in­hal­li­tuk­selle, että ennen vas­taus­ta San­nan Hell­stro­min pon­teen, jos­sa San­na esit­tää selvitet­täväk­si kun­tien yhdis­tämisen edut ja hai­tat, Helsin­ki tiedustelee viral­lis­es­ti Van­taan kaupun­gin halukku­ut­ta tehdä Helsin­gin ja Van­taan kaupunkien mah­dol­lista yhdis­tämistä koske­va selvi­tystyö yhdessä. Kosin­nalle on määräai­ka: kaupung­in­hal­li­tus aikoo vas­ta­ta Hell­strömin pon­teen val­tu­us­tolle toukoku­us­sa. Tieto kaupung­in­jo­hta­jan esi­tyk­ses­tä jaet­ti­in kaupung­in­val­tu­ute­tu­ille sähkö­pos­til­la per­jan­taina illansuussa.

Kaupung­in­jo­hta­jan vas­tauk­ses­sa viitataan myös Pekka Haav­is­ton metropoli­hallinnon jär­jestämistä koske­vaan val­tu­us­toaloit­teeseen. Vihrei­den vika, kertakaikkisesti.

Kaupung­in­jo­hta­jan esi­tyk­sen mukaan Helsin­gin ja Van­taan kaupunkien yhdis­tämisen etu­ja ja hait­to­ja koske­val­la selvi­tyk­sel­lä on tarkoi­tus kerätä tieto­ja, joiden poh­jal­ta pystytään arvioimaan kun­tali­itok­sen perusedel­ly­tyk­set ja arvioi­da, tulisiko käyn­nistää kun­tali­itok­seen tähtäävän pros­essin valmis­telu­Arpa on heitetty.

3 vastausta artikkeliin “Kosinta”

 1. “Helsin­gin ja Van­taan kaupunkien mah­dol­lista yhdis­tämistä koske­va selvi­tystyö yhdessä.”

  Hyvä asia. Jos ker­ran selvitetään niin mieluiten yhdessä. Sil­loin hom­ma on avoin­ta, tieto kul­kee molem­pi­in suun­ti­in ja turha kyräi­ly jää pois. Tosin; en kan­na­ta pelkkää Helsin­gin ja Van­taan yhdis­tymistä, siinä on vaikea nähdä riit­tävästi etu­ja. Mikäli ei tont­ti­maa­ta las­ke­ta eduksi.
  Oikeas­t­aan selvi­tys­tä; jos sitä ker­ran tehdään, on tehtävä kaikkien ympäryskun­tien kanssa. Helsin­ki, Van­taa, Espoo… niin ja Kau­ni­a­nen. Saataisi­in järkevä Suur-Helsin­ki tjs. Tätähän taidet­ti­in hil­jakkoin yrit­tää, mut­ta lännestä tyrmättiin…lännestä ja Kauniaisista.

 2. Tah­don. Helsin­gin kaupun­gin ja maalaiskun­nan olisi pitänyt yhdis­tyä jo vuosikym­meniä sit­ten. Van­taa on täysin keinotekoinen kun­ta ja meille myyr­mäkeläisille lähin­nä rasite. Esim. ter­veyspalve­lut Tikkuri­la-Koivukylä akselil­la, mat­ka käy pasialn kaut­ta. Van­taa­ta puo­lus­ta­vat vain tikkuri­lalaiset sos.dem. luottamushenkilöt.

  Toiv­ot­tavasti päätök­set tehdään nopeasti. Yhdis­te­tyn pääkaupun­gin nimek­si tulkoon Helsin­ki (ruot­sik­si Helsinge).

 3. Eduskun­ta on varmis­tanut, että yksikään kun­tali­itos ei Suomes­sa onnis­tu. Jokaisel­la kun­nan vak­i­naises­sa palveluk­ses­sa ole­val­la on viiden vuo­den irti­sanomis­suo­ja. Jos Van­taa ja Helsin­ki oli­si­vat olleet yhdessä tämän vuo­den alus­ta, ain­oa sopeu­tuskeino huonoon talousti­lanteeseen olisi pakkolo­mat. Kun­tali­itos onnis­tuu vain siinä tapauk­ses­sa, että fuu­sioitu­vien kun­tien talous on hyvässä kunnossa. 

  Helsingillä ja Van­taal­la voi olla mahik­sia onnis­tua, mut­ta hir­muinen byrokra­tia siitä joka tapauk­ses­sa syn­tyy. Olen sata var­ma, että sitä uut­ta kun­taa pysty­isi pyörit­tämään hie­man Helsin­gin byrokra­ti­aa suurem­mal­la miehi­tyk­sel­lä, mut­ta nyt siitä tulisi ylipöhöt­tynyt byrokra­tia­mam­mut­ti vähin­tään viidek­si vuodek­si. Neu­vo. Jos teette kun­tali­itok­sen, ajakaa byrokra­ti­at ajois­sa alas.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.