Timo Soinin kyyninen linja

Odo­tin mie­len­kiin­nol­la, mitä Timo Soi­ni sanoo Ukrai­nan krii­sis­tä edus­kun­nan asias­ta käy­mäs­sä kes­kus­te­lus­sa. Onhan joil­la­kin perus­suo­ma­lai­sil­la ollut kovin “rau­taa rajal­le” ‑puheen­vuo­ro­ja.

Soi­ni sanoi jotain aivan muu­ta. Ensin hän pahoit­te­li sitä, että EU yli­pään­sä on men­nyt sot­keu­tu­maan koko asi­aan ja sit­ten hän sanoi, että Suo­men nyt aina­kaan ei pidä men­nä toru­maan Venä­jää asias­sa, kos­ka mei­dän pitää huo­leh­tia vain ja ainoas­taan kan­sal­li­ses­ta edus­tam­me ja se etu edel­lyt­tää kaup­paa, ener­gi­aa ja turisteja. 

Jot­ta minua ei syy­tet­täi­si vää­ris­te­lys­tä, sitee­raan Soi­nia suoraan:

Ukrai­na on oiva esi­merk­ki sii­tä, että poliit­ti­ses­ti liit­tou­tu­nee­na EU:n jäse­ne­nä Suo­mi jou­tuu tah­toen tai tah­to­mat­taan vede­tyk­si mukaan kaik­kiin nii­hin kan­sain­vä­li­siin tilan­tei­siin ja konflik­tei­hin, joi­hin EU päät­tää läh­teä hei­lut­te­le­maan lippuaan.

Perus­suo­ma­lai­set toi­vo­vat, että EU-jäse­nyy­des­tään huo­li­mat­ta Suo­mi panos­taa hyviin ja toi­mi­viin kah­den­vä­li­siin suh­tei­siin Venä­jän kans­sa. Geo­po­liit­ti­nen fak­ta on se, että meil­lä on Venä­jän kans­sa 1 300 kilo­met­riä yhteis­tä rajaa. Se tosia­sia ei muu­tu, vaik­ka itä­naa­pu­ris­sam­me har­joit­ta­va poli­tiik­ka muut­tui­si­kin. Venä­jä on Suo­mel­le val­ta­van tär­keä kaup­pa­kump­pa­ni. Mer­kit­tä­vä osa Suo­men ener­gias­ta tulee Venä­jäl­tä. Venä­läi­set turis­tit anta­vat talou­del­lem­me mil­jar­dien arvoi­sen vuo­sit­tai­sen piris­tys­ruis­keen. Muun muas­sa näis­tä syis­tä EU:n väläyt­tä­mien talou­del­lis­ten pakot­tei­den käyt­töä tulee vält­tää vii­mei­seen asti. Ne iski­si­vät välit­tö­mäs­ti Suo­men talou­teen ja työl­li­syy­teen, mikä oli­si myrk­kyä nyt kun meil­lä on muu­ten­kin aivan riit­tä­väs­ti talou­del­li­sia haas­tei­ta ratkaistavana.”

Puhu­taan nyt sit­ten vaik­ka kan­sal­li­ses­ta edus­ta ja vain sii­tä, vaik­ka emme välit­täi­si moraa­lis­ta mitään. Ihmet­te­len kah­ta asiaa:

1)      Tämä­kin krii­si on Soi­nin mukaan osoi­tus, että ei pitäi­si kuu­lua EU:hun, joka menee hei­lut­te­le­maan lip­pu­aan min­ne sat­tuu. Ymmär­tää­kö Timo Soi­nin lain­kaan, että EU-jäse­nyys on suu­ri syy sii­hen, että meil­lä ei ole saman­lai­sia ongel­mia kuin Ukrainalla?

2)      Onko todel­la pie­nen maan etu julis­taa maa­il­man­po­li­tii­kas­sa kyy­ni­syy­den ideo­lo­gi­aa, ja kehot­taa kat­so­maan vai­e­ten pääl­tä, jos isot käy­vät pien­ten kimp­puun kun nii­tä sat­tuu huvittamaan?

On tot­ta, että Venä­jän ja muun maa­il­man kaup­pa­suh­tei­den heik­ke­ne­mi­ses­tä voi Suo­mi­kin kär­siä. Oli­si hyvä, että krii­si rat­ke­ai­si ilman mer­kit­tä­viä talou­del­li­sia sank­tioi­ta. On kui­ten­kin ylei­sen kan­sain­vä­li­sen moraa­lin kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä, että vää­rin toi­mi­mi­ses­ta ran­gais­taan niin voi­ma­pe­räi­ses­ti, että seu­raa­val­la ker­ral­la harkintaan.

Timo Soi­nien joh­ta­mas­sa maa­il­mas­sa Suo­men kävi­si huonosti.

 

70 vastausta artikkeliin “Timo Soinin kyyninen linja”

 1. Rele­vant­ti kysy­mys kuu­luu­kin, oli­si­ko Ukrai­na nyt samas­sa tilan­tees­sa EU-jase­ne­na? Toi­sin sanoen, riit­taa­ko YUTP ja EU vai tar­vi­taan­ko sit­ten­kin Natoa tur­va­ta­keek­si ulkoi­sia uhkia vastaan?

 2. Per­su­jen ulko­po­liit­ti­nen lin­ja on jos­tain syys­tä sel­lai­nen, että se näyt­täy­tyy ulos­päin mel­kein mos­ko­van­mie­li­se­nä. Sai­vat­han per­sut täs­tä jopa kii­tos­ta Venä­jäl­tä. Se on kau­ka­na mis­tään rau­taa rajal­le linjasta.

  Monet rivi­jä­se­net vihaa­vat niin EU:ta ja Natoa että ovat menet­tä­neet suh­teel­li­suu­den­ta­jun­sa ja uhoa­vat Face­boo­kis­sa jopa tyy­liin “parem­pi liit­tou­tua Venä­jän kans­sa kuin Naton” alka­vat kuul­los­taa mel­kein venä­läis­mie­li­sil­tä. Tämä on outo ilmiö.

  Per­su­jen lin­ja on jon­kin­lais­ta uuskekkoslaisuutta.

  Suo­men etu — kuten Ukrai­nan etu — oli­si hank­kia tur­va­ta­kuut Natol­ta. Olem­me Ukrai­nan kans­sa samas­sa venees­sä tai oikeas­taan saman veneen ulko­puo­lel­la uimas­sa veneen peräs­sä 13-astei­ses­sa vedessä.

  Vih­reät ja vase­mis­to­liit­to ovat samas­sa poru­kas­sa per­su­jen kans­sa estä­mäs­sä Suo­men tur­va­ta­kui­ta ja jät­tä­mäs­sä Suo­mea Venä­jän lähiul­ko­maak­si — suo­met­tu­neek­si luuserimaaksi.

 3. Voi hyvä­nen aika! Luu­lee­ko nyt joku todel­la­kin EU-jäse­nyy­del­lä ole­van yhtään mitään pai­noar­voa mis­sään maa­il­man­po­liit­ti­ses­sa asiassa?

 4. No hän on nyt aina­kin pal­jas­ta­nut korttinsa. 

  Jos jotain hyvää täs­tä Ukrai­nan krii­sis­tä täy­tyy etsiä, niin olen pan­nut mer­kil­le että kes­kus­te­lu ruot­sin kie­les­tä ja suo­men­ruot­sa­lais­ten ase­mas­ta on eri kes­kus­te­lu­pals­toil­la vai­en­nut kokonaan.

 5. Jyrk­kä­nä anti­per­su­na olen täs­sä yksit­täi­ses­sä tapauk­ses­sa tasan samaa miel­tä kuin Timo Soi­ni. Suo­mi jou­tuu nyt liit­ty­mään muka­na aggres­sii­vi­seen polit­tii­sen rea­goin­tiin täy­sin ajo­puun taval­la. EU oli ja on kiis­tat­ta Ukrai­nan krii­sin aloit­teel­li­nen osapuoli.

 6. Jos joku poruk­ka ajai­si Nii­nis­tön lin­nas­ta ja Suo­mi julis­tet­tai­siin edus­kun­nas­sa yksi­kie­li­sek­si, tääl­tä oli­si puo­let kom­men­taat­to­reis­ta Tuk­hol­mas­sa pyy­tä­mäs­sä apua.

  Kor­rup­toi­tu­nees­sa Ukrai­nas­sa voi­si kuvi­tel­la elä­köi­ty­vän armei­jan komen­ta­jan tule­van kut­su­tuk­si kan­sain­vä­li­sen suu­ryh­tiön hallitukseen.

 7. Jus­si Lindgren:
  Rele­vant­ti kysy­mys kuu­luu­kin, oli­si­ko Ukrai­na nyt samas­sa tilan­tees­sa EU-jase­ne­na? Toi­sin sanoen, riit­taa­ko YUTP ja EU vai tar­vi­taan­ko sit­ten­kin Natoa tur­va­ta­keek­si ulkoi­sia uhkia vastaan? 

  Jos Ukrai­na oli­si EU:n jäsen niin se luul­ta­vas­ti oli­si myös Naton, mut­ta joka tapauk­ses­sa ase­ma oli­si pelk­kä­nä EU-jäse­ne­nä­kin täy­sin toi­sen­lai­nen kuin nyt. 

  Ukrai­na on jou­tu­nut heit­to­pus­sik­si sik­si että:
  — se on enti­nen neu­vos­to­ta­sa­val­ta, teol­li­suus, infra ja muut raken­teet ovat peräi­sin neuvostoajalta
  — ero ukrai­na­lais­ten ja venä­läis­ten välil­lä on ulko­puo­li­sis­ta kat­sot­tu­na pie­ni: kie­li on mel­kein sama, käy­te­tään kyrill­li­siä aak­ko­sia ja uskon­to on sama
  — vaik­ka pre­si­dent­ti ja hal­li­tus vaih­tui 2 vuot­ta sit­ten niin se tuli län­si­mail­le täy­del­li­se­nä yll­tyk­se­nä että heil­lä ole­kaan laa­ja tuki ja että kan­sa läh­tee kapinoimaan
  — talout­ta ei olla saa­tu kun­toon, ollaan riip­pu­vai­sia Venä­jän tuon­nis­ta. Nimeä edes yksi ukrai­na­lai­nen tuo­te jota voit ostaa kau­pas­ta täältä.…öööh?
  USA:lla ei oll­lut ennen tätä krii­siä min­kään­lais­ta kiin­nos­tus­ta Ukrai­naa koh­taan, ja nyt­kin hyvin vähäis­tä, toi­sin kuin jot­kut tääl­lä väittävät

  Joten kuka aut­tai­si Ukrai­naa ellem­me me EU:ssa?
  Aina­kin voi­tai­siin olla hen­ki­ses­ti tuke­mas­sa vai kuinka?

  Muis­tat­te­ko että syk­syl­lä v 1981 (vuot­ta en tark­kaan muis­ta) oli Hel­sin­gin Van­has­sa Ylii­op­pi­las­ta­los­sa esil­lä adres­si jos­sa vedot­tiin Puo­lan hal­li­tuk­sel­le Lech Wale­san vapaut­ta­mi­sek­si ja Soli­da­ri­suus-lik­keen lail­lis­ta­mi­sek­si? Kai te kävit­te lait­ta­mas­sa nimen­ne sii­hen, jos olit­te täy­si-ikäi­siä sil­loin ja huo­ma­sit­te ban­de­rol­lit Wan­han edes­sä? Vai käve­lit­te­kö vain ohi niin­kuin asia ei miten­kään kos­ket­tai­si teitä?

 8. Kak­kos­kom­ment­ti on asi­aa, mut­ta ykkö­nen ei ole mikään ylei­ses­ti hyväk­syt­ty totuus, jon­ka kans­sa kaik­kien polii­ti­koi­den tuli­si olla samaa miel­tä. Soi­ni on lisäk­si aina­kin jos­sain mää­rin oikeas­sa sii­nä, että “EU:n jäse­ne­nä Suo­mi jou­tuu tah­toen tai tah­to­mat­taan vede­tyk­si mukaan kaik­kiin nii­hin kan­sain­vä­li­siin tilan­tei­siin ja konflik­tei­hin, joi­hin EU päät­tää läh­teä hei­lut­te­le­maan lip­pu­aan”. Sel­väs­ti monil­la polii­ti­koil­la on jo intoa läh­teä maa­il­mal­le har­ras­ta­maan muu­ta­kin kuin perin­teis­tä rau­han­tur­vaa­mis­ta. Täs­sä mie­les­sä EU-jäse­nyys siis vie mei­tä lähem­mäs kofliktitilanteita.

 9. Kamu­nen:
  Jos joku poruk­ka ajai­si Nii­nis­tön lin­nas­ta ja Suo­mi julis­tet­tai­siin edus­kun­nas­sa yksi­kie­li­sek­si, tääl­tä oli­si puo­let kom­men­taat­to­reis­ta Tuk­hol­mas­sa pyy­tä­mäs­sä apua. 

  Saa­han sitä yrit­tää mut­ta ilman venä­läis­ten apua ei onnis­tu. Eikä vält­tä­mät­tä edes sil­loin­kaan. Edel­li­nen yri­tys oli 1918. 

  Kamu­nen:

  Kor­rup­toi­tu­nees­sa Ukrai­nas­sa voi­si kuvi­tel­la elä­köi­ty­vän armei­jan komen­ta­jan tule­van kut­su­tuk­si kan­sain­vä­li­sen suu­ryh­tiön hallitukseen. 

  Suo­mes­sa on kan­sa­nar­mei­ja jos­sa jokai­sel­le anne­taan mah­dol­li­suus pyr­kiä upsee­rik­si ja teh­dä uraa armei­jas­sa jos kiin­nos­tus­ta ja sovel­tu­vuut­ta sii­hen on. Ei tar­vit­se olla joku suur­pää­oman kiiltokuvapoika.

 10. Mie­ti­pä Osmo miten sinua lai­das­ta lai­taan kunn­nioi­te­taan. Jos nyt sanoi­sit että Suo­men on men­tä­vä Natoon ja Pek­ka Haa­vis­to samoin niin sil­lä oli­si val­ta­va vaikutus.

 11. Het­ki­nen, mitä Soi­nin­vaa­ra tar­koit­taa tällä ?

  EU-jäse­nyys on suu­ri syy sii­hen, että meil­lä ei ole saman­lai­sia ongel­mia kuin Ukrainalla?

  Perus­te­lut ?

 12. R.Silfverberg: “Nimeä edes yksi ukrai­na­lai­nen tuo­te jota voit ostaa kau­pas­ta täältä….öööh?”

  Ros­he­nin kar­kit ja kon­veh­dit ovat oikein hyviä. Tal­lin­nas­sa nii­tä on vali­koi­mis­sa laa­jal­ti, mut­ta kyl­lä nii­tä jos­kus Suo­men­kin kau­pois­sa näkee.

 13. Kai sil­lä EU.lla joku mer­ki­tys on. Perus­te­li­han Koi­vis­to­kin maam­me EU-rat­kai­sua nime­no­maan tur­val­li­suu­del­la (vaik­kei sitä saa­nut sanoa ääneen). No se nyt kui­ten­kin osoit­ti, että maal­lam­me on tur­val­li­suus­va­je. On tosi ikä­vää, että Soi­ni otta­nut tuon popu­lis­ti­lin­jan täs­sä­kin asias­sa. Kek­ko­sen ajan reto­riik­ka näyt­tää pure­van hyvin kan­saan, valitettavasti.

 14. Tus­kin­pa Ukrai­nan tilan­ne­kaan saa vih­rei­tä NATO-myön­tei­sik­si, mut­ta jos vih­reät täs­tä läh­tien ymmär­tä­vät, että ihan van­han­ai­kai­sen soti­lal­li­sen väki­val­lan mah­dol­li­suus on ole­mas­sa, niin se oli­si jo suur­ta edis­tys­tä. Ei rii­tä, varau­tuu vain ympä­ris­tö- ja kyberuhkiin.

  Voi­si­vat jopa ryh­tyä kan­nat­ta­maan yleis­tä asevelvollisuutta.

 15. Pakot­teet nyt lähin­nä ampui­si­vat omaan jal­kaan ja tavan venä­läis­ten. Kaa­sun tuon­tia emme voi lopet­taa, ja rois­tot saa­vat sii­tä aina oman siivunsa.

  Pal­jon tehok­kaam­pi ja Suo­men talou­del­le ystä­väl­li­sem­pi tapa oli­si lait­taa Venä­jän oli­gark­kien tilit ja sijoi­tuk­set län­nes­sä jäi­hin. Suo­mes­sa voi­si vaik­ka aluk­si lait­taa Hartwall-aree­nan ovet lukkoon.

  Tämä kai iski­si suu­riin EU-mai­hin kovem­min, joten se ei käy?

 16. No mut­ta tuli­pa­han nyt sel­väs­ti että Per­sut täyt­tä­vät SKDL-SKP:n jät­tä­mää tyh­jiö­tä muu­ten­kin kuin duu­na­rei­den ja ay-liik­keen ääniä kalastelemalla.

 17. Otta­mat­ta kan­taa Soi­nin puhei­siin, niin mitä­kö­hän Ukrai­nas­sa oikeas­ti tapah­tui Sotshin olym­pia­lais­ten aikana?

  Oli­ko siel­lä ken­ties EU/ USA kuk­ko­na “tun­kiol­la”, kun tie­det­tiin, ettei Venä­jä voi olym­pia­lais­ten takia olla “yhtä aktiivinen”.

 18. On kui­ten­kin ylei­sen kan­sain­vä­li­sen moraa­lin kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä, että vää­rin toi­mi­mi­ses­ta ran­gais­taan niin voi­ma­pe­räi­ses­ti, että seu­raa­val­la ker­ral­la harkintaan. 

  Itse asias­ta olen samaa miel­tä, mut­ta onko kukaan val­mis sano­maan hin­taa jon­ka on val­mis mak­sa­maan ääneen? Esim: 


  Ehdo­tus Pak­ko­toi­mis­ta Venä­jää vastaan.

  Venä­jä ulos Esty­jis­tä, jää­dy­te­tään Puti­nin lähi­pii­rin varat Euroo­pas­sa ja lai­te­taan Venä­jä kaup­pa­saar­toon. Euroo­pan pitäi­si olla val­mis kär­si­mään kaa­sun tulon lak­kaa­mi­ses­ta syn­ty­neet hai­tat talous­kas­vus­sa ja työl­li­syy­des­sä Venä­jän ran­kai­se­mi­sek­si. Ennus­tam­me, että Suo­men talous­kas­vuun tuli­si x% lovi n vuo­den ajaksi. 

  Alle­kir­joi­tus: Kan­san­edus­ta­ja ____ ___________

  Jos EU maat läh­ti­si­vät koval­le lin­jal­le, kaup­pa kär­si­si ja ener­gian hin­ta hyp­päi­si pil­viin Euroo­pas­sa sank­tioi­den ja vas­ta­sank­tioi­den seurauksena. 

  Tosia­sia on, että Sak­san riip­pu­vuus Venä­jän kaa­sus­ta vähen­tää Euroo­pan riip­pu­mat­to­muut­ta ja suve­re­ni­teet­tia (Hypo­teet­ti­ses­ti: jos Sak­san pitäi­si kes­ki­pit­käl­lä aika­vä­lil­lä vali­ta Ydin­voi­man ja Venä­jän välil­lä, oli­si­ko ydin­voi­ma rat­kai­su?) Venä­jä tie­tää tämän ja sen takia Kri­mi oli mah­dol­lis­ta miehittää.

 19. Nau­lan kan­taan! Har­voin pys­tyn alle­kir­joit­ta­maan Soi­nin­vaa­ran blo­gi-teks­te­jä (vaik­ka poli­tiik­ko­na arvos­tan­kin), mut­ta nyt avat­tiin Soi­ni­lai­nen poli­tiik­ka niin kuin se on. Soi­ni on ääri-oppor­tu­nis­ti­nen oppo­si­tio-popu­lis­ti, joka on onnis­tu­nut kalas­ta­maan komean kan­na­tuk­sen tyy­ty­mät­tö­mien ja “tipuk­kai­den” jou­kos­ta. Hal­li­tus­po­li­tiik­kaa ei tämän lin­jan varaan ole mah­dol­lis­ta rakentaa.

  Asia, jota Soi­ni ei ymmär­rä tai “ymmär­rä” on, että EU on jo nyt epä­suo­ras­ti suo­jan­nut Suo­mea niin talou­del­li­sil­ta että soti­laal­li­sil­ta ris­keil­tä. Vaik­ka Suo­men talou­des­sa on huo­les­tut­ta­via raken­teel­li­sia heik­kouk­sia, antaa EU:n tuo­ma alhai­nen kor­ko­ta­so aikaa uudis­taa raken­tei­ta. Tätä suo­jaa ei oli­si, jos rahoi­tus­mark­ki­nat eivät voi­si luot­taa EU-mai­den anta­maan tukeen Suo­mel­le krii­si-tilan­tees­sa. Se suo­ja, jota Soi­ni ei haluai­si antaa muil­le EU-maille.

  Käy­tän­nös­sä sama toi­mii myös tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa. Vaik­ka EU ei ole soti­las­liit­to, antaa EU de fac­to myös soti­laal­lis­ta suo­jaa Suo­mel­le. Ilman EU:n anta­maa epä­suo­raa suo­jaa Suo­mi voi­si hyvin­kin olla lähi­tu­le­vai­suu­des­sa samas­sa tilan­tees­sa kuin Ukrai­na­na nyt on. Venä­jä on vii­me aiko­jen teoil­la osoit­ta­nut, että se on todel­li­nen uhka aina­kin niil­le naa­pu­ri­val­tioil­le, joil­la suo­jaa ei ole. 

  Eli toi­sin kuin Soi­ni väit­tää, niin EU:n ulko­puo­lel­la Suo­men ase­ma oli­si huo­mat­ta­vas­ti tuka­lam­pi kuin se nyt on. Sen takia vii­me ajan krii­sit ovat pikem­min­kin osoit­ta­neet EU:n Suo­mel­le anta­mat edut, toi­sin kuin Soi­ni yrit­tä väit­tää. Oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa Soi­ni voi tie­ten­kin nyky­tyy­lil­lään har­joit­taa, mut­ta vas­tuul­li­ses­ta hal­li­tus­po­li­tii­kas­ta se on erit­täin kau­ka­na (niin ruma kuin sana kuin vas­tuul­li­suus joi­den­kin mie­les­tä nyky­ään on).

 20. Strat­fo­ris­sa oli tänään mie­len­kiin­toi­nen jut­tu Ukrai­nan oli­gar­keis­ta (jot­ka siis maan varal­li­suu­den halit­see Venä­jän vel­jien­sä tapaan). Ovat vaih­ta­neet len­nos­sa hevos­ta ja aset­tu­nut nykyi­sen pre­si­den­tin taak­se. Sopi­muk­sen hin­nak­si arvioi­tiin seik­kaa, että nyky­hal­lin­to on pysy­nyt näis­tä visus­ti täy­sin hiljaa.

  Hie­noin­ta täs­sä kai­kes­sa mei­dän kan­nal­ta on pää­tyä kaup­pa­so­taan Venä­jän kans­sa, jot­ta EU voi­si tukea muu­ta­maa ukra­na­lais­ta miljardööriä!

 21. On tosi­aan aika haus­ka, siis ihan oikeas­ti, että SMP:n seu­raa­ja­puo­lue on nyt kek­kos­lai­sin kaikista…

 22. Soi­ni on siis suo­si­si Paa­si­ki­ven lin­jaa, siis sitä — kun ker­ran se ei tun­nu palaa­van tääl­lä mie­leen — jos­sa tun­nus­te­taan, että Venä­jä on ja pysyy suur­val­ta­na ja jos­sa vie­raan apuun ei kan­na­ta luot­taa. Paa­si­ki­ven ja myö­hem­min Kek­ko­sen rea­lis­mia oli myös sen myön­tä­mi­nen, että pie­nen maan ei kan­na­ta mora­li­soi­da vaan kes­kit­tyä hen­gis­sä pysymiseen. 

  EU-skep­tik­ko­na Soi­ni ei tie­ten­kään usko tai ei ole usko­vi­naan, että EU oli­si muut­ta­nut tätä yhtä­löä mer­kit­tä­väs­ti. Oikees­ti on kui­ten­kin sel­vää, että kyn­nys EU-maan kyy­kyt­tä­mi­seen on hir­mui­ses­ti kor­keam­pi, ris­kit ovat ihan toi­set vaik­ka EU ei soti­laal­lis­ta apua lupai­si tai antaisikaan.

  (Itse olen sen ver­ran paa­si­ki­vi­läi­nen, että en usko Naton tur­va­ta­kui­den lisää­vän Suo­men tur­val­li­suut­ta, pikem­min päinvastoin.)

 23. Jos talous saa aina polii­ti­koil­ta sil­mät, suun ja kor­vat kiin­ni, niin mitä toi­voa täs­sä on sit­ten muu­ten­kaan? Mitä tar­vet­ta on yllä­pi­tää tuol­lais­ta jär­jes­tel­mää, jos demo­kra­tia on sitä että kan­sa äänes­tää, mut­ta sit­ten pää­tök­set menee vain talous­ar­vo­jen mukaan? Tur­haa se on kan­sa­lai­sen­kaan yrit­tää mitään, jos siel­lä ei ole mitään moraa­lia ja kaik­ki on myy­tä­vä­nä, jopa mai­den rajat, ja aina ei tar­vit­se näkö­jään edes mak­saa. Mik­si osoit­taa miel­tä edus­kun­nan edes­sä, jos tie­tää jo ennal­ta, että mikään muu kuin talous­kas­vu ei kiin­nos­ta sisäl­lä olevia?

  Läh­tö­koh­tai­ses­ti näyt­tää sil­tä, että oli sit­ten mikä tahan­sa impe­riu­mi asial­la, niin mil­lään muul­la kuin talous­e­lii­tin tah­dol­la ei ole väliä. Ei vaik­ka oli­si näyt­töä, että toi­mi­taan kek­si­tyin perus­tein ja lait­to­mas­ti, kuten myös tuol­la lätä­kön taka­na toi­mi­taan. Sotaa, met­sä­tu­hoa, ilmas­ton ja mer­ten kemioi­den muut­ta­mis­ta, suku­puut­to­aal­toa ja ties mitä, mut­ta sit­ten keh­da­taan mie­le­no­soit­ta­jia syyt­tää radi­kaa­leik­si ja pis­tää polii­si hak­kaa­maan, tai van­git­se­maan, kan­sa­lai­set hil­jai­sek­si ympä­ri maa­il­maa. Tämän edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian voi näh­dä perus­tel­lus­ti noinkin.

  Kos­ka tämä jär­jes­tel­mä tuot­taa koko ajan tuon saman tilan­teen, niin kan­nat­tai­si var­maan pyr­kiä irti sii­tä siten, että oli­si liik­ku­ma­va­raa, eikä aina tar­vit­si­si teh­dä vää­rin vain sen takia, että talous vaa­tii. Se, että van­ha­na radi­ka­lis­mi hii­puu, ei luu­li­si tar­koit­ta­van sitä, että mur­haa­mi­ses­ta tulee samal­la hyväk­sy­tym­pää ja mur­haa­jis­ta kivo­ja, jos niil­tä saa rahaa.

 24. Kimi: Ovat vaih­ta­neet len­nos­sa hevos­ta ja aset­tu­nut nykyi­sen pre­si­den­tin taakse. 

  Ylei­nen käsi­tys hevo­sen vaih­toon on, että itse­näi­ses­sä Ukrai­nas­sa heil­lä on toi­voa teh­dä tiliä vie­lä vuo­si­kausia, jopa vuo­si­kym­me­niä. Venä­läi­ses­sä Ukrai­nas­sa he sen sijaan menet­täi­si­vät paik­kan­sa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Venä­jäl­lä­kin kun tun­tuu ole­van näi­tä energia‑, kai­vos- ja terä­sa­lan oli­gark­ke­ja, jot­ka ovat aina­kin pik­kui­sen hei­tä vahvempia.

 25. TomiA:
  Soi­ni on siis suo­si­si Paa­si­ki­ven lin­jaa, siis sitä – kun ker­ran se ei tun­nu palaa­van tääl­lä mie­leen – jos­sa tun­nus­te­taan, että Venä­jä on ja pysyy suur­val­ta­na ja jos­sa vie­raan apuun ei kan­na­ta luot­taa. Paa­si­ki­ven ja myö­hem­min Kek­ko­sen rea­lis­mia oli myös sen myön­tä­mi­nen, että pie­nen maan ei kan­na­ta mora­li­soi­da vaan kes­kit­tyä hen­gis­sä pysymiseen. 

  Paa­si­ki­vi­läi­syys on pikem­min sitä että tun­nus­te­taan tie­tyl­lä ajan het­kel­lä ole­vat realiteetit.

  Rea­li­tee­tit ovat täl­lä het­kel­lä käsit­tääk­se­ni ne, että Naton tur­va­ta­kuut ovat mah­dol­li­ses­ti Suo­mel­le saa­ta­vis­sa ja ne myös kan­nat­taa hankkia.

  Venä­jän poli­tiik­ka on (mieli)vallankäyttöä, naa­pu­rei­den nöy­ryyt­tä­mis­tä ja uhkai­lua, sisä­po­liit­tis­ten pis­tei­den kalas­te­lua ulko­po­li­tiik­kaa hyväk­si käyt­täen, kan­sain­vä­li­sen oikeu­den peri­aat­tei­den hylkäämistä.

  Ei Suo­men ja Venä­jän suh­teet voi perus­tua molem­min­puo­li­seen kun­nioi­tuk­seen niin kuin ei voi alko­ho­lis­tin ja hänen vai­mon­sa. Suo­men on hakau­dut­ta­va kal­tais­ten­sa sivis­tys­mai­den jouk­koon ja han­kit­ta­va Naton turvatakuut.

 26. Kuun­te­lin edus­kun­nan kes­kus­te­lua töi­den lomas­sa toi­sel­la kor­val­la. Suu­rin osa oli kie­li kes­kel­lä suu­ta, osa sel­väs­ti ei. Osa oli vali­tet­ta­van naivia.

  Jos aiom­me pysyä NATO:n ulko­puo­lel­la ja olla uskot­ta­via, on puo­lus­tus­mää­rä­rah­jen taso­kor­jauk­sen olta­va koh­tuu rai­la­kas. Liit­tou­tu­mal­la pää­si­sim­me tod­den­nä­köi­ses­ti hie­man hal­vem­mal­la. Kaik­kein kal­leim­mak­si tulee vaih­toeh­to, jos­sa emme liit­tou­du emme­kä ole uskot­ta­via. Sitä kokeil­tiin vali­te­ta­vas­ti jo 1939.

 27. Mikä on kan­sain­vä­li­nen moraa­li? Jos se on kan­sain­vä­lis­tä, niin mik­si Venä­jä ei kuu­lu siihen?

  Luu­li­si Soi­nin­vaa­ran tie­tä­vän, että maa­il­mas­sa muul­la­kin taval­la ajat­te­le­via kuin jos­sain moraa­li­sä­tei­le­väs­sä Euroopassa.

 28. Mar­kus Sade­nie­mi:
  Tus­kin­pa Ukrai­nan tilan­ne­kaan saa vih­rei­tä NATO-myön­tei­sik­si, mut­ta jos vih­reät täs­tä läh­tien ymmär­tä­vät, että ihan van­han­ai­kai­sen soti­lal­li­sen väki­val­lan mah­dol­li­suus on ole­mas­sa, niin se oli­si jo suur­ta edis­tys­tä. Ei rii­tä, varau­tuu vain ympä­ris­tö- ja kyberuhkiin.

  Voi­si­vat jopa ryh­tyä kan­nat­ta­maan yleis­tä asevelvollisuutta. 

  Vih­reäs­sä lii­tos­sa voi olla aika moni­kin kaappinatottaja.

  Aina­kin yksi taka­vuo­sien kan­san­edus­ta­ja Ulla Ant­ti­la oli ihan jul­ki­ses­ti Nato-jäse­nyy­den kan­nal­la, mut­ta lopet­ti poliit­ti­sen uran­sa. (ei kai hän käy­nyt vaan lii­an hankalaksi) 

  Lähes var­ma tapaus on Hei­di Hautala. 

  Tar­ja Cron­berg on ollut nai­mi­sis­sa tans­ka­lai­sen Nato-upsee­rin kanssa 

  Vih­rei­den Espoon osas­to kos­tu pää­osin enti­sis­tä Nuor­suo­ma­lai­sis­ta (muis­tat­te sen Esko J. Pent­ti­län poru­kan) ja hei­dän jou­kos­saan voi olla ihan aito­ja natottajia. 

  Anta­kaa ään­ten vain kuulua.

 29. Ei Soi­ni mitään uus­kek­kos­lai­suut­ta edus­ta. Kek­ko­nen oli­si nyky­olois­sa vank­ka EU:n kan­nat­ta­ja. Soi­nin lin­ja on joh­don­mu­kai­nen perus­suo­ma­lais­ten ajat­te­lun ilmen­ty­mä, jos­sa täy­sin har­hai­ses­ti kuvi­tel­laan Suo­men kukois­tuk­sen koit­ta­van, jos palat­tai­siin ajas­sa ja tavois­sa 40 vuot­ta taak­se­päin, pis­tet­täi­siin pää pen­saa­seen ja eris­täy­dyt­täi­siin kai­kis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä kysy­myk­sis­sä omiin oloi­him­me. Jopa Paa­vo Väy­ry­nen on moder­ni, kan­sain­vä­li­siä kysy­myk­siä ymmär­tä­vä ja kan­so­jen yhteis­työ­tä arvos­ta­va polii­tik­ko perus­suo­ma­lais­ten kyy­ni­syy­den ja taan­tu­muk­sel­li­suu­den rinnalla. 🙂

 30. Sanoin jo 2008, jol­loin olin yksin Teh­taan­ka­dul­la näyt­tä­mäs­sä kes­ki­sor­mea, että Venä­jän hyök­käys Geor­gi­aan oli Sak­san vih­rei­den vika. Sak­san ydin­voi­ma­vas­tai­nen ener­gia­po­li­tiik­ka on joh­ta­nut sii­hen kaa­su­riip­pu­vuu­teen Venä­jäs­tä, jon­ka takia Euroop­pa torp­pa­si Geor­gian Nato-jäsenyyden. 

  Suo­mi liit­tyi EU:hun osak­si tur­val­li­suus­po­liit­ti­sis­ta syis­tä. Oli aja­tus, että voim­me men­nä EU:n yhtei­sen ulko­po­li­tii­kan taa Venä­jää pii­loon. Käy­tän­nös­sä me nyt mak­sam­me hin­taa sii­tä, että Venä­jää talou­del­li­ses­ti kuris­te­taan. Mitään todel­lis­ta yhteis­tä ulko­po­li­tiik­kaa EU:lla ei kui­ten­kaan ole. Se teh­dään Sak­san ja Rans­kan itsek­käi­den pyr­ki­mys­ten ehdoil­la, kuten muut­kin asiat EU:ssa. Kaik­ki tie­tä­vät, että Venä­jäl­le kiu­kut­te­lu on pelk­kää teat­te­ria. Kri­min suh­teen mitään ei ole enää teh­tä­vis­sä. Aja­tus, että EU-jäse­nyys ja EU:n yhtei­nen ulko­po­li­tiik­ka oli­si Suo­men tur­va, on kau­nis, mut­ta lap­sel­li­nen aja­tus, kuten monet muut­kin niis­tä idea­lis­ti­sis­ta hai­hat­teis­ta, joi­hin moni meis­tä 1990-luvul­la sortui.

  Kuten Juk­ka sanoi, lipu­ta nyt Naton puo­les­ta. Niin teki­vät jot­kut omil­la aivoil­laan aja­vat per­sut­kin. Ainoas­taan Nato voi antaa todel­lis­ta kät­tä pitem­pää, yhdes­sä uskot­ta­van oman puo­lus­tuk­sen kanssa.

 31. Tämä­kin krii­si on Soi­nin mukaan osoi­tus, että ei pitäi­si kuu­lua EU:hun, joka menee hei­lut­te­le­maan lip­pu­aan min­ne sattuu”

  Tämä nyt on aika hal­pa tul­kin­ta. Yhtä hyvin voi­si esit­tää, että Soi­nin mie­les­tä EU:n tuli­si kes­kit­tyä sii­hen, mis­tä sii­nä on hyö­tyä, eli kau­pan­käyn­nin ja kans­sa­käy­mi­sen rajoit­tei­den pois­ta­mi­seen alu­eel­laan, eikä läh­teä poli­ti­koi­maan kan­sain­vä­li­sil­le näyt­tä­möil­le “suul­la suu­rem­mal­la”, eten­kin mil­loin täl­lai­ses­ta suun­soi­tos­ta koi­tuu suo­raa har­mia Suo­men kal­tai­si­le jäsen­mail­le. Eli siis juu­ri sitä per­su­jen “vähem­män mut­ta parem­paa” EU:ta.

  On kui­ten­kin ylei­sen kan­sain­vä­li­sen moraa­lin kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä, että vää­rin toi­mi­mi­ses­ta ran­gais­taan niin voi­ma­pe­räi­ses­ti, että seu­raa­val­la ker­ral­la harkintaan.”

  Ylei­nen kan­sain­vä­li­nen moraa­li on kyl­lä huo­mat­ta­van veny­vä käsite.

 32. EU:n oli­si syy­tä aika pian teh­dä mie­li­pi­teen­sä sel­väk­si. Var­si­nai­set talous­pa­kot­teet tai­ta­vat olla lii­an han­ka­la työ­ka­lu täs­sä vai­hees­sa, mut­ta vies­tin var­mas­ti sai­si peril­le jää­dyt­tä­mäl­lä pysy­väs­ti kaik­ki pro­jek­tit, jot­ka lisää­vät ener­gia­riip­pu­vuut­ta venä­jäs­tä (mukaan­lu­kien Fen­no­voi­ma ja Nord­strea­min uudet put­ket), ja lisää­mäl­lä panok­sia mui­hin kaa­su­put­kiin ja lng-ase­miin. Sak­san pitää perua ydin­voi­ma­lan sul­ke­mis­pää­tök­sen­sä ja Schrö­der sekä Lip­po­nen pitää pis­tää poliit­ti­seen vas­tuuseen lob­baus­toi­mis­taan. Seu­raa­va pykä­lä on perua tie­tyn Krem­lin lähi­pii­rin vii­su­mit län­si­mai­hin toistaiseksi.

 33. Ymmär­tää­kö Timo Soi­nin lain­kaan, että EU-jäse­nyys on suu­ri syy sii­hen, että meil­lä ei ole saman­lai­sia ongel­mia kuin Ukrainalla?”

  Onko Suo­men tilan­ne todel­la ollut näin uhkaava?

 34. Soi­ni­han on Paa­si­ki­ven-Kek­ko­sen lin­joil­la! Jos ame­rik­ka­lai­set keit­tä­vät sop­paa Ukrai­nas­sa, mei­dän ei pidä olla sii­nä mukana!

 35. Olen kyl­lä Osmon kans­sa samoil­la lin­joil­la ja NATOn osal­ta jos­sain mää­rin myö­tä­mie­li­nen, mut­ten voi täy­sin sivuut­taa tun­net­ta että, OK, Venä­jä käyt­tää pro­pa­gan­daa estoit­ta, mut­ta mitä jos län­nen pro­pa­gan­da on vaan tehok­kaam­paa ja vakuut­ta­vam­paa? Eli mitä jos tilan­ne ei ole­kaan ihan sitä mil­tä se näyt­tää, ja entä jos ne kaik­ki jutut Ukrai­nan nat­si­mie­li­ses­tä val­lan­kaap­pauk­ses­ta ja Venä­jän toi­met Kri­mil­lä ovat­kin ihan perusteltuja?

 36. Kum­ma kun tuol­la Suo­men­lah­den ete­lä­puo­lel­la (ja tämä tar­koit­taa lähim­pien mai­den ohel­la koko muu­ta­kin Val­ko­ve­nä­jän län­si­puo­lel­la ole­vaa Euroop­paa) näi­hin EU-tur­va­ta­kui­siin ei kukaan tun­nun uskovan.

  Vih­rei­den sys­te­maat­ti­nen lin­ja on ollut, että Venä­jä ei ole soti­laal­li­nen uhka, maan­puo­lus­tus­ta pitää tar­peet­to­ma­na lei­ka­ta, venäläisten(kin) mas­sa­maa­han­muut­to on hyvä asia ja nyt tätä sit­ten pitäi­si täy­den­tää huo­noil­la suh­teil­la Venä­jään, luot­taen ole­mat­to­miin EU:n turvatakuihin?

 37. dio­di: Tosia­sia on, että Sak­san riip­pu­vuus Venä­jän kaa­sus­ta vähen­tää Euroo­pan riip­pu­mat­to­muut­ta ja suvereniteettia… 

  Ja toi­saal­ta Venä­jä on vie­lä riip­pu­vai­sem­pi sen kaa­sun myyn­ti­tu­lois­ta, eikä sitä voi ilman val­ta­via inves­toin­te­ja joi­den­ka toteut­ta­mi­nen kes­tää myy­dä mual­le­kaan. Kaa­su vir­tas­ti kat­kot­ta kyl­män sodan kireim­pi­nä­kin vuo­si­na, tämän takia. Talou­del­li­sia pakot­tei­ta on mui­ta­kin mahdollisia.

 38. Vähän Kri­min krii­sin taus­tas­ta. Leh­dis­sä on ker­rot­tu, kuin­ka Hrust­sov luo­vut­ti Kri­min Ukrai­nal­le 1954 Ukrai­nan ja Venä­jän yhdis­ty­mi­sen 300-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si. Olen luo­vu­tusp­pä­tök­ses­tä luke­nut jos­tain (oli­ko­han Kan­san Uutis­ten viik­ko­leh­ti) värik­kääm­män­kin ver­sion. Tämän ver­sion mukaan Hrust­sov oli Kri­mil­lä lomai­le­mas­sa ja hän teki Kri­mil­tä käsin seu­ruei­neen vie­rai­lun Kio­vaan. Kio­vas­sa Hrust­so­via kul­je­tet­tiin auto­saat­tu­ees­sa hur­raa­vien väki­jouk­ko­jen läpi. Illal­la hänel­le jär­jes­tet­tiin lois­ta­vat päi­väl­li­set, hänel­le annet­tiin lah­jo­ja ja hänen kun­niak­seen pidet­tiin puhei­ta ja nos­tet­tiin mal­jo­ja. Hrust­sov nousi lii­kut­tu­nee­na puhu­maan ja kiit­ti saa­mas­taan vas­taa­no­tos­ta. Hän ilmoit­ti, että kun hänel­lä ei muu­ta annet­ta­vaa saa­mien­sa lah­jo­jen vas­ta­lah­jak­si, niin hän­pä lah­joit­taa Kri­min Ukrai­nal­le. Hrust­so­vin avus­ta­jat oli­vat häm­mäs­tyk­sis­sään. Kri­min luo­vu­tus­ta ei oltu käsi­tel­ty puo­lue- eikä val­tio­eli­mis­sä. Mut­ta pää­tet­ty mikä pää­tet­ty, ja eihän pää­tök­sel­lä pitä­nyt olla suur­ta mer­ki­tys­tä. Kri­min luo­vu­tus oli siis huma­lai­sen Hrust­so­vin huma­lai­nen pää­hän­pis­to. Näin kan­so­jen joh­ta­jat kan­so­ja johtavat

 39. Nato-optios­ta on puhut­tu ja sanot­tu että Natoon men­nään jos tilan­ne muut­tuu pahak­si. Nyt Salo­lai­nen sanoo, että Natoon pitää men­nä, mut­ta vas­ta kun tulee pou­ta­sää. Epäloogista. 

  Muut puo­lu­eet taas suh­tau­tu­vat asi­aan emo­tio­naa­li­sen kielteisesti.

  Nyt koko asias­sa pitäi­si ottaa ihan kyl­mä ana­lyyt­ti­nen ote. Kos­ka Suo­mes­sa on aika vähän rehel­li­siä ja ana­lyyt­ti­siä polii­tik­ko­ja, kään­nyn täs­sä nyt vih­rei­den osal­ta Haa­vis­ton ja Soi­ni­vaa­ran puo­leen, joi­ta itse pidän rehel­li­si­nä ja analyyttisinä.

 40. Evert The Never­Rest:
  “Ymmär­tää­kö Timo Soi­nin lain­kaan, että EU-jäse­nyys on suu­ri syy sii­hen, että meil­lä ei ole saman­lai­sia ongel­mia kuin Ukrainalla?”

  Onko Suo­men tilan­ne todel­la ollut näin uhkaava?

  Samaa kyse­lin tuos­sa jo aikai­sem­min. Ei ole tul­lut Soi­nin­vaa­ral­ta perus­te­lu­ja väit­teel­leen. Enkä väi­tet­tä kyl­lä pure­mat­ta niele. 

  Joku on väit­tä­nyt , että EU on vuo­si­sa­dan ansiok­kain rau­han­pro­jek­ti, ja katin kon­tit. EU on talou­del­li­nen puhal­lus, jol­la saa­daan kes­kei­sil­le mail­le suu­ria talou­del­li­sia etu­ja muka demo­kraat­ti­sen pää­tök­sen­teon avulla.

  Esim. ener­gia­sääs­tö­lamp­pu­pää­tök­sel­lä saa­tiin tur­vat­tua Phi­lip­sin ase­maa Aasian elekt­ro­niik­ka­jät­te­jä vas­taan. Nooh, aiheen sivus­ta, mut­ta kuvaa EU:n luon­net­ta talou­del­li­se­na ei rauhanprojektina.

 41. Ris­to:
  Kum­ma kun tuol­la Suo­men­lah­den ete­lä­puo­lel­la (ja tämä tar­koit­taa lähim­pien mai­den ohel­la koko muu­ta­kin Val­ko­ve­nä­jän län­si­puo­lel­la ole­vaa Euroop­paa) näi­hin EU-tur­va­ta­kui­siin ei kukaan tun­nun uskovan.

  Vih­rei­den sys­te­maat­ti­nen lin­ja on ollut, että Venä­jä ei ole soti­laal­li­nen uhka, maan­puo­lus­tus­ta pitää tar­peet­to­ma­na lei­ka­ta, venäläisten(kin) mas­sa­maa­han­muut­to on hyvä asia ja nyt tätä sit­ten pitäi­si täy­den­tää huo­noil­la suh­teil­la Venä­jään, luot­taen ole­mat­to­miin EU:n turvatakuihin?

  Eivät ne NATO takuut­kaan sen kum­mem­pia ole.Tuo kuu­lui­sa 5 artikla­kin sanoo, että jokai­nen maa aut­ta kyky­jen­sä mukaan eli takuu voi olla vain van­ho­ja kalasnikoveja.

  Ja samat maat ovat takaa­mas­sa NATOn ja EU:n lupaus­ta, mik­si vain toi­sen jär­jes­tön lupauk­set pidettäisiin ?

  Ja jos Suo­mi halu­aa pysy­tel­lä eros­sa Euroo­pas­ta kuten Soi­ni ja per­sut ja monet muu­ta aja­vat niin enpä usko, että apua tulee oli liit­tou­ma mikä tahansa

  Ei pel­käl­lä muo­dol­li­sel­la liit­tou­tu­mi­sel­la mitään etu­ja saada.

  NATO ei ole edes tar­koi­tet­tu puo­lus­tus­so­taan vaan sen toi­min­ta on pää­asias­sa inter­ven­tio­toi­min­taan suun­ni­tel­tua ja varus­tel­tua ja sodan­joh­to­kin täh­tää vain hyök­käyk­seen ja mie­hit­tä­mi­seen, ei puolustamiseen

 42. en voi täy­sin sivuut­taa tun­net­ta että, OK, Venä­jä käyt­tää pro­pa­gan­daa estoit­ta, mut­ta mitä jos län­nen pro­pa­gan­da on vaan tehok­kaam­paa ja vakuut­ta­vam­paa?’ (tie­de­mies)
  No onhan se sitä­kin, mutta
  1) venä­läi­sen pro­pa­gan­dan kök­köys on venä­läis­ten oma moka ja
  2) pro­pa­gan­dan teos­sa aut­taa kovas­ti, jos on ajoit­tain oikeas­sa eikä tar­vit­se valeh­del­la kaikesta.

 43. Napak­ka kir­joi­tus. Itseä­ni tämä Soi­nin masen­ta­va Venä­jän nöy­ris­te­ly ensin yllät­ti, mut­ta tämä­hän itse asias­sa sopii täy­del­li­ses­ti per­su­jen men­nyt­tä maa­il­maa hai­kai­le­vaan paluu Impi­vaa­raan ‑lin­jaan.

  Kun sil­mät puris­te­taan tiu­kas­ti kiin­ni, ja kiel­le­tään maa­il­mas­sa 1980-luvun jäl­keen tapah­tu­neet muu­tok­set, niin koh­ta var­maan vien­ti taas vetää Neu­vos­to­liit­toon, YYA on hie­no jut­tu, ulko­maa­lai­set häi­py­vät outoi­hin mai­hin­sa, juma­lan­pil­kas­ta jou­tuu van­ki­laan ja rap­pio­tai­de pis­te­tään juhannuskokkoihin. 

  Mikä­li tämä onne­la kui­ten­kin jää toteu­tu­mat­ta: NATO. Glo­baa­lis­sa maa­il­mas­sa vakaus syn­tyy sitou­tu­mi­ses­ta ja myös vas­tuun kantamisesta.

 44. Tämä Venäjä/Ukraina kes­kus­te­lu on niin kii­vas­ta, etten tie­dä uskal­taa sanoa mitään. Heti on joku mui­lut­ta­mas­sa ja uhkai­le­mas­sa. Viha­pu­heet pitäi­si poistaa !

  Minus­ta Soi­nin puhe oli mel­ko jär­ke­vä. Ei kai voi olet­taa­kaan, että vih­reät kil­van kehui­si­vat sitä. Kyl­lä­hän tämän sopan osal­li­sia ovat sekä Venä­jä että EU. EU ei aluk­si luvan­nut lai­no­ja Ukrai­nal­le kuten Venä­jä, tämä oli yksi syy sopi­muk­sen kariu­tu­mi­seen. Ja EU vaa­ti yhden oli­gar­kin, Timo­sen­kon vapaut­ta­mis­ta van­ki­las­ta (jota sinän­sä kan­na­tan). Itse uskoi­sin , että hän voi­si olla paras vaih­toeh­to uudek­si pre­si­den­tik­si. Nämä nykyi­set joh­ta­jat­han (Arsen­juk ja Klits­ko sai­vat mel­ko vähän ääniä vii­me vaa­leis­sa). Ukrai­na­han on suo­raan sanoen kon­kurs­sis­sa, sää­lik­si käy maan asuk­kai­ta. Elin­ta­so­kin on vain kol­mas­osa Venä­jäs­tä BKT/henki kriteerillä.

  Vih­rei­den koh­dal­la kehot­tai­sin hei­dän har­kit­se­maan suh­det­taan Kav­kaz Cen­te­rin pal­ve­lin­ta yllä­pi­tä­vään Mikael Stors­jö­hön (vih­rei­den ehdo­kas vaa­leis­sa). Kysees­sä­hän on USA:nkin mie­les­tä terrorijärjestö.

 45. Kyy­ni­syyt­tä tai ei, kan­sain­vä­li­ses­sä poli­tii­kas­sa vaan isot teke­vät laeis­ta ja sopi­muk­sis­ta huo­li­mat­ta “lait­to­muuk­sia”. Muis­tel­laan vaik­ka USA:n toi­mia Gre­na­das­sa. Entä Koso­von kan­sa­nää­nes­tys? Se ei var­maan­kaan ollut Ser­bian lakien mukais­ta. Samoin Kri­min tule­va kan­sa­nää­nes­tys. Ei var­maan­kaan ole Ukrai­nan lakien mukais­ta, mut­ta kan­sain­vä­li­nen oikeus ei ota kan­taa tämän kal­tai­siin kansanäänestyksiin.

  Lop­pu­tu­le­ma­na voi­si ennus­taa, että taval­la tai toi­sel­la Kri­min alue tulee osak­si Venä­jää. Toi­vot­ta­vas­ti neuvotellen.

 46. Mitäs miel­tä Vih­reät ovat Suo­men puo­lus­tuk­ses­ta? Onko sil­le armei­jal­le kui­ten­kin nyky­ään­kin tar­vet­ta muu­ten­kin kuin mar­ja­met­sään kadon­nei­den mum­mo­jen etsinnässä?

 47. Muis­tel­laan vaik­ka USA:n toi­mia Gre­na­das­sa.’ (PenaK)
  Gre­na­dan val­lan­ku­mouk­sel­li­sen hal­li­tuk­sen ääri­sii­pi kaap­pa­si val­lan ja lah­ta­si mal­til­li­sem­man joh­don. Sisäl­lis­so­ta rai­vo­si. Yhdys­val­lat mie­hit­ti saa­ren ja palaut­ti jär­jes­tyk­sen. Vää­rin sammutettu?

 48. Minua tym­pii se, että Ukrai­nan tilan­net­ta “älyk­köi­nä” kom­men­toi­vat koko­naan sivuut­ta­vat val­lan­kaap­pauk­sen. Val­ta kaa­pat­tiin demo­kraat­ti­ses­ti vali­tul­ta presidentiltä.

  Vaik­ka väit­täi­sii­kin, tosin ilman todis­tei­ta, että kaa­det­tu pre­si­dent­ti oli rois­to, joka ryös­ti 50 mil­jar­dia, joka on kah­den val­tion vuo­tui­sen bud­je­tin ver­ran rahaa kas­sas­ta, kas­sa tosin oli tyh­jä ryös­tön aika­na, niin sil­ti pitäi­si avoi­mes­ti kes­kus­tel­la val­lan kaa­pan­nei­den taus­tois­ta samoin.

  Onko kaap­pa­reil­la kan­na­tus­ta kan­san kes­kuu­des­sa? Ovat­ko he kuten väi­te­tään ääri­na­tio­na­lis­te­ja ja osa jopa uus­fa­sis­te­ja? Mur­ha­si­vat­ko he niin mie­le­no­soit­ta­jia kuin polii­se­ja syyt­täen teos­ta kaa­det­tua lail­lis­ta hal­lin­toa? He ovat saa­neet aikaan kata­stro­fin — maa jakau­tuu, kan­sa jakau­tuu, ukrai­na­lai­sia aje­taan sotaan yli­voi­mais­ta Venä­jää vas­taan, ener­gia lop­puuu pian jne. Voi­ko pro­pa­gan­da­so­das­sa unoh­taa totuus?

  Entä, kuka EUs­sa on hyväk­sy­nyt tämän aggres­sii­vi­sen laa­jen­tu­mi­sen itään? Ei aina­kaan kan­sa, sil­lä asias­ta ei ole käy­ty kan­sa­lais­kes­kus­te­lua, vaan pie­ni EUn val­taan pesiy­ty­nyt eliit­ti käyt­tää hyväk­seen mei­tä. Mis­sä on EUn demokratia?

  Mik­si siis äly­kök­si nime­tyt ime­vät kai­ken pro­pa­gan­dan, jopa tuon yli 50 mil­jar­dia pölit­ty, vaik­ka jokai­nen suh­teel­li­suu­den tajun­sa säi­lyt­tä­nyt ymmär­tää, että tyh­jäs­tä kas­sas­ta vain viru­aa­li­sia pro­pa­gan­da­dol­la­rei­ta on voi­tu varastaa.

  Ehkä ukrai­na­lais­ten tues­ta uudel­le “hal­li­tuk­sel­le” osoi­tuk­se­na oli sen mää­rää­män lii­ke­kan­nal­le­pa­non täy­del­li­nen epä­on­nis­tu­mi­nen. Vain 2 % tot­te­li hal­li­tuk­sen käs­kyä, val­tao­sa kiel­täy­tyi kutsunnoista.

  Näi­den­kö takia mei­dän oli­si lii­tet­tä­vä suo­ma­lais­ten koh­ta­lo samaan her­ne­pus­siin ja tuhot­ta­va kauppasuhteemme?

  Jos tätä joten­kin voi ver­ra­ta 1930 luvun tilan­tee­seen, kuten Ben Zys­kowicz edus­kun­nas­sa teki, niin suo­ma­lai­sen elii­tin epä-älyl­li­nen kal­lis­tu­mi­nen län­teen täs­sä asias­sa muis­tut­taa kal­lis­tu­mis­ta nat­sien kainaloon.

 49. Lii­an van­ha:Ja samat maat ovat takaa­mas­sa NATOn ja EU:n lupaus­ta, mik­si vain toi­sen jär­jes­tön­lu­pauk­set pidettäisiin ? 

  Samat maat? Vii­mek­si kun tar­kis­tin niin Naton ja koko maa­pal­lon soti­laal­li­ses­ti voi­mak­kain maa, USA, ei kuu­lu­nut EU:hun.

 50. PenaK:
  Kyy­ni­syyt­tä tai ei, kan­sain­vä­li­ses­sä poli­tii­kas­sa vaan isot teke­vät laeis­ta ja sopi­muk­sis­ta huo­li­mat­ta “lait­to­muuk­sia”.

  Tuo­han on täy­sin lyö­mä­tön argu­ment­ti sii­tä, että nyt äkkiä Natoon ja puo­lus­tus­mää­rä­ra­hat ylös.

  Ainoas­taan Tar­ja Halo­sen pasi­fis­ti­ses­sa maa­il­mas­sa voi­daan käy­dä dia­lo­gia ja neu­vo­tel­la ja sii­nä sivus­sa ajaa armei­ja alas. Todel­li­suu­des­sa voi­ma on ainut mikä rat­kai­see ja vii­me­kä­des­sä se on rat­kai­see myös sen, kuin­ka vaka­vas­tio­tet­ta­via neu­vot­te­lui­ta voi­dan käy­dä. Esi­mer­kik­si USA on Venä­jäl­le huo­mat­ta­vas­ti vaka­vam­min otet­ta­va neu­vot­te­lu­kump­pa­ni kuin Suomi.

 51. PenaK:
  Kyy­ni­syyt­tä tai ei, kan­sain­vä­li­ses­sä poli­tii­kas­sa vaan isot teke­vät laeis­ta ja sopi­muk­sis­ta huo­li­mat­ta “lait­to­muuk­sia”. Muis­tel­laan vaik­ka USA:n toi­mia Gre­na­das­sa. Entä Koso­von kan­sa­nää­nes­tys? Se ei var­maan­kaan ollut Ser­bian lakien mukais­ta. Samoin Kri­min tule­va kan­sa­nää­nes­tys. Ei var­maan­kaan ole Ukrai­nan lakien mukais­ta, mut­ta kan­sain­vä­li­nen oikeus ei ota kan­taa tämän kal­tai­siin kansanäänestyksiin.

  Lop­pu­tu­le­ma­na voi­si ennus­taa, että taval­la tai toi­sel­la Kri­min alue tulee osak­si Venä­jää. Toi­vot­ta­vas­ti neuvotellen. 

  Grre­na­da? mil­loin se tapah­tui? 1980-luvulla?

  Kos­ka Bos­nian ja Kroa­tian itse­näis­ty­mi­nen Ser­bi­na­tio­na­lis­ti­kom­ma­rei­den joh­ta­mas­ta Jugos­la­vias­ta ilman mui­den apua joh­ti kym­me­nien­tu­han­sien jouk­ko­mur­haan niin koso­vo­lai­set päät­ti­vät pyy­tää YK:lta ja Natol­ta tukea itse­näi­syys­pyr­ki­myk­siin­sä mikä on täy­sin ymmär­ret­tä­vää. Myön­täää pois, Jugoslavian/Balkanin sso­dat 1990-luvul­la oli­vat täy­sin Ser­bien, jot­ka eli­vät van­han maa­il­man oppien mukaan, syytä.

 52. Kuin­ka­han moni enään uskoo Soi­nin popu­lis­mia samal­la kaavalla?

  Kuin­ka moni on täy­sin joh­da­tel­ta­vis­sa ja kuin­ka monel­la on omat aivot käytössä?

 53. Ukrai­nan oli­gar­kit eivät halua EU:hun, kos­ka vapaa mark­ki­na­ta­lous vei­si hei­dän val­taan­sa. Vain sään­te­ly­ta­louk­sis­sa val­tio estää kil­pai­lun suo­sik­kien­sa hyväk­si. Eivät he Venä­jään­kään halua, hodorkovskeiksi.

 54. un arc­hos:
  Napak­ka kir­joi­tus. Itseä­ni tämä Soi­nin masen­ta­va Venä­jän nöy­ris­te­ly ensin yllät­ti, mut­ta tämä­hän itse asias­sa sopii täy­del­li­ses­ti per­su­jen men­nyt­tä maa­il­maa hai­kai­le­vaan paluu Impi­vaa­raan ‑lin­jaan.

  Kun sil­mät puris­te­taan tiu­kas­ti kiin­ni, ja kiel­le­tään maa­il­mas­sa 1980-luvun jäl­keen tapah­tu­neet muu­tok­set, niin koh­ta var­maan vien­ti taas vetää Neu­vos­to­liit­toon, YYA on hie­no jut­tu, ulko­maa­lai­set häi­py­vät outoi­hin mai­hin­sa, juma­lan­pil­kas­ta jou­tuu van­ki­laan ja rap­pio­tai­de pis­te­tään juhannuskokkoihin. 

  Juma­lan­pil­kas­ta­han jou­tuu mak­sa­maan aina­kin sak­ko­ja. Tai no, riip­puu jumalasta.

  Minus­ta tämä vih­rei­den iden­ti­teet­tiin kuu­lu­va itsen­sä pei­laa­mi­nen 40 vuot­ta ajas­ta jäl­jes­sä ole­vik­si kuvi­tel­tui­hin per­sui­hin on käy­mäs­sä koko ajan huvit­ta­vam­mak­si. Perus­suo­ma­lais­ten jou­kos­sa on kovin hete­ro­gee­nis­tä väkeä, jot­kut Smp:läiset var­maan hai­kai­le­vat men­nei­tä aiko­ja, mut­ta eivät hekään kyl­lä Kek­kos­ta — Kek­ko­sen vas­tus­ta­mi­nen­han se oli van­han Smp:n juttu.

  Sen sijaan monia vih­rei­tä (kuten eräi­tä kokoo­mus­lai­sia­kin) vai­vaa kyl­män sodan jäl­kei­sen ajan ajat­te­lu­ta­pa, jos­ta he eivät ole edes tie­toi­sia. Osa per­suis­ta saat­taa olla edes vähem­män vää­räs­sä, jos he eivät huo­man­neet koko kyl­män sodan päät­ty­mis­tä. Osa nyky­per­suis­ta taas on nii­tä enti­siä kokoo­mus­lai­sia, enti­siä vih­rei­tä yms, jot­ka huo­ma­si­vat 2000-luvul­la, että 1990-luvun his­to­rian lop­pu ‑opti­mis­mi oli raken­net­tu samoil­le savi­ja­loi­lel kuin Neuvostoliitto.

  Kir­joi­tin vii­me vii­kol­la täl­lai­sen fb-sta­tuk­sen, jaan­pa sen tei­dän­kin iloksi:

  Minun suku­pol­ve­ni — johon kuu­lu­vat esi­mer­kik­si Alexan­der Stubb ja Jyr­ki Katai­nen — maa­il­man­ku­van muo­dos­tu­mi­sen kan­nal­ta rat­kai­se­vat ikä­vuo­det, eli vähän alle ja pääl­le 20-vuo­tis­päi­vän, osui­vat sii­hen, kun pere­stroi­ka ja glas­nost joh­ti­vat hie­man puo­li­va­hin­gos­sa Ber­lii­nin muu­rin mur­tu­mi­seen ja NL:n romah­ta­mi­seen. Koke­mus aiheut­ti meil­le oireyh­ty­män, jon­ka DSM‑6 tulee tun­te­maan nimel­lä Post Cold War Mind­set (PCWM).

  Hen­ki­lö, jol­la on kroo­nis­tu­nut, hoi­ta­ma­ton PCWM, ei kyke­ne integroi­maan maa­il­man­ku­vaan­sa ja ihmis­kä­si­tyk­seen­sä mitään nega­tii­vis­ta. PCWM-poti­las ei ole yleen­sä itse tie­toi­nen sai­rau­des­taan, vaan pitää rea­lis­ti­sen ihmis- ja maa­il­man­ku­van omaa­via ihmi­siä häi­riin­ty­nei­nä. PCWM uskoo, että kuin tai­kais­kus­ta ihmi­set ovat lakan­neet ole­mas­ta lau­ma­sie­lu­ja, ja että sik­si glo­baa­li talous ja poli­tiik­ka voi­tai­siin raken­taa uuden Homo glo­ba­licuk­sen varaan. H. glo­ba­licus on arvo­li­be­raa­li maa­il­man­kan­sa­lai­nen, joka samas­tuu toi­siin H. glo­ba­licuk­siin kaik­kien etnis­ten, kult­tuu­ris­ten ja kie­lel­lis­ten rajo­jen yli.

  Vii­me vuo­si­na PCWM-suku­pol­vi on jou­tu­nut krii­siin. Tau­din alku­vai­heen oirei­lu aiheut­ti enem­män ongel­mia ympä­ris­töl­le kuin PCWM-poti­lail­le itsel­leen. Nyt PCWM-poti­laat ovat kui­ten­kin yhä useam­min tör­män­neet oman oirei­lun­sa seu­rauk­siin. Ihmi­ses­tä ei ole tul­lut H. glo­ba­licus vaik­ka PCWM:t ovat kuin­ka yhdes­sä paras­ta toivoneet.

  Osa PCWM-poti­lais­ta para­nee, mut­ta toden­nä­köi­sem­pi ennus­te on yhä voi­mak­kaam­pi todel­li­suu­den kiel­tä­mi­nen ja oirei­lun lisään­ty­mi­nen. Tyy­pil­li­ses­ti se ilme­nee tau­dis­ta paran­tu­nei­den pitä­mi­se­nä entis­tä­kin häi­riin­ty­neem­pi­nä ja kou­ris­tuk­sen­omai­nen posi­tii­vi­suu­den, opti­mis­min ja suvait­se­vai­suu­den julistaminen.

  Pahi­ten oirei­le­vat PCWM-poti­laat on ylei­sen tur­val­li­suu­den nimis­sä hyvä eris­tää ja pitää pois­sa aina­kin poliit­ti­ses­ta päätöksenteosta.

 55. Jar­mo Lius:
  Minua tym­pii se, että Ukrai­nan tilan­net­ta “älyk­köi­nä” kom­men­toi­vat koko­naan sivuut­ta­vat val­lan­kaap­pauk­sen. Val­ta kaa­pat­tiin demo­kraat­ti­ses­ti vali­tul­ta presidentiltä.

  No kun kan­sain­vä­li­sen lain mukaan tuol­la ei ole min­kään­lais­ta mer­ki­tys­tä, kos­ka mikään muu kuin kan­san­mur­ha, etni­nen puh­dis­tus tms. ei kel­paa teko­syyk­si agressiolle.

  Eli val­lan­kaap­paus, vaa­li­vilp­pi tms. ei ole päte­vä perus­te­lu hyök­käyk­sel­le. Muu­ten­han esi­mer­kik­si Venä­jäl­le voi­si hyvil­lä mie­lin hyö­kä­tä aina­kin ker­ran vuosikymmenessä.

 56. Kuten Juk­ka sanoi, lipu­ta nyt Naton puo­les­ta. Niin teki­vät jot­kut omil­la aivoil­laan aja­vat per­sut­kin. Ainoas­taan Nato voi antaa todel­lis­ta kät­tä pitem­pää, yhdes­sä uskot­ta­van oman puo­lus­tuk­sen kanssa. 

  Mis­sä mie­les­sä Nato on EU:ta parem­pi? Ei Yhdys­val­loil­la ole yhtään EU:ta enem­pää kiin­nos­tus­ta ruve­ta rii­te­le­mään Venä­jän kans­sa ja Putin tie­tää tämän erit­täin hyvin.

  Pahin ske­naa­rio toki on, että Suo­mi “vapau­te­taan” ensin Venä­jän ja sit­ten Naton toimesta.

 57. Eikö­hän kai­kil­le pitäi­si olla sel­vää, että geo­po­li­tii­kas­sa mil­lään moraa­lil­la ei ole mer­ki­tys­tä; se, jol­la on rau­taa, tekee sään­nöt. Näin kaik­ki val­tiot­kin ovat muo­dos­tu­neet. Ihan type­rää mis­tään alt­ruis­mis­ta läh­teä mui­den konflikteihin. 

  Muis­ta­kaa, että täs­sä on se mah­dol­li­suus, että emme ymmär­rä tätä konflik­tia niin hyvin kuin luu­lem­me. Kuin­ka moni on oikeas­ti luke­nut Kri­min ja Venä­jän his­to­rias­ta? Jos Ahve­nan­maa haluai­si liit­tyä Ruot­siin, niin onko sil­lä oikeas­ti jotain väliä? Kun luen näi­tä kom­ment­te­ja, niin aika monet mie­li­pi­teet on tun­tuu vaan vähän poliit­ti­sel­ta pelil­tä eikä hyvin tut­ki­tuil­ta ajatuksilta.

  Maa­il­mal­la on ollut jat­ku­va kon­ver­goi­tu­mi­nen koh­ti rau­hal­li­sem­paa maa­il­maa. Inter­net, vapaa­kaup­pa ja ihmis­ten kans­sa­käy­mi­nen joh­ta­vat sii­hen, että pik­ku­hil­jaa dik­taat­to­rit ja vas­taa­vat menet­tä­vät otet­taan. Län­si­mais­ten TV-sar­jo­jen pira­toin­ti on teh­nyt enem­män rau­han edis­tä­mi­sek­si Lähi-Idäs­sä kuin sota­toi­met. Venä­jäl­lä­kin kas­vaa nuo­ri­so, joka ymmär­tää tätä maa­il­maa pal­jon rea­lis­ti­sem­min kuin van­hem­mat suku­pol­vet. Ellei­vät jot­kut san­ka­rit aloi­ta maa­il­man­so­taa sitä ennen, niin täs­tä suku­pol­ves­ta­kin tulee enem­mis­tö joku päivä.

  Kan­san­edus­ta­ja Zys­kowicz ja muut vas­taa­vat voi­si­vat vähen­tää sitä pro­vo­soin­tia, kos­ka eivät hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kan­na kus­tan­nuk­sia täm­möi­ses­tä käy­tök­ses­tä. Eikö­hän tuol­ta rajan takaa löy­dy mak­set­tu­ja leh­tiä, jot­ka teke­vät näis­tä­kin makeat otsi­kot poliit­ti­siin tar­koi­tuk­siin. Täl­lai­nen huu­te­lu ei pal­ve­le muu­ta kuin kan­san­edus­ta­jan omia tar­koi­tuk­sia. Fik­sua poli­tiik­kaa voi­daan teh­dä ilmankin.

  Läh­den sii­tä, että mit­kään palo­pu­heet, sopi­muk­set ja lap­puset eivät suur­val­to­ja pysäy­tä, jos he niin halua­vat. Ulko­po­li­tiik­ka voi tai voi olla toi­mi­mat­ta. Neu­vos­to­liit­to ei tul­lut Suo­meen kii­tos ulko­po­li­tii­kan, joten mik­si tuli­si Venä­jä­kään ja NL oli huo­mat­ta­vas­ti des­poot­ti­sem­pi instituutio. 

  En tie­dä miten näis­sä asiois­sa kor­tit pitäi­si pela­ta, mut­ta aina­kin meil­lä voi­si olla enem­män infor­maa­tio­ta pöy­däl­lä. Jot­kut kysy­myk­set kuten NATO tms. ovat epis­te­me­lo­gi­ses­ti mel­ko yksin­ker­tai­sia (säi­lyy­kö Suo­men suve­re­ni­teet­ti jos lii­tym­me NATO:on). Näi­den tut­ki­mi­seen voi­tai­siin käyt­tää esi­mer­kik­si sub­ven­toi­tu­ja ennus­te­mark­ki­noi­ta, jot­ka voit­ta­vat empii­ri­ses­ti muut instru­men­tit kuten asian­tun­ti­ja­mie­li­pi­teet, gal­lu­pit jne. Yhdys­val­tain armei­ja on käyt­tä­nyt nii­tä esi­mer­kik­si ter­ro­ris­ti-isku­jen ennus­ta­mi­seen. Ennus­te­mark­ki­nat ovat esim. mani­pu­loin­nil­le suh­teel­li­sen vas­tus­tus­ky­kyi­siä. Soi­nin­vaa­ra­kin voi­si ehkä ehdot­taa tätä jol­le­kin puo­lus­tus­mi­nis­te­riön edus­ta­jal­le. Suo­sit­te­len luke­maan alan kir­jal­li­suut­ta, ennen kuin Stet­so­nis­ta kritisoitte.

  [1] Arrow, Ken­neth J., et al. “The pro­mi­se of pre­dic­tion mar­kets.” SCIENCE-NEW YORK THEN WASHINGTON- 320.5878 (2008): 877.

 58. Juha Aute­ro: Mis­sä mie­les­sä Nato on EU:ta parem­pi? Ei Yhdys­val­loil­la ole yhtään EU:ta enem­pää kiin­nos­tus­ta ruve­ta rii­te­le­mään Venä­jän kans­sa ja Putin tie­tää tämän erit­täin hyvin.

  Pahin ske­naa­rio toki on, että Suo­mi “vapau­te­taan” ensin Venä­jän ja sit­ten Naton toimesta. 

  Naton jäsen­maa­han ei hyö­kä­tä. Venä­jä on aivan tar­peek­si ratio­naa­li­nen ymmär­tääk­seen tämän.

 59. Jos Ahve­nan­maa haluai­si liit­tyä Ruot­siin, niin onko sil­lä oikeas­ti jotain väliä?’ (Ari)
  Ruot­sin ja Venä­jän välil­lä on huo­mat­ta­via ero­ja, joil­la on ihan hel­ve­tis­ti väliä. Yksi näis­tä on se, ettei Ruot­si sekaan­nu Suo­men asioi­hin vedo­ten suo­men­ruot­sa­lai­siin koh­dis­tu­vaan sor­toon ja syr­jin­tään, eikä pyri muut­ta­maan rajo­ja mihin­kään suuntaan.

 60. Onko SOi­nin­vaa­ra joh­don­mu­kai­ses­ti myös sitä miel­tä, että vas­taa­via pakot­tei­ta tulee käyt­tää USAaa vas­taan, kun se louk­kaa val­tioi­den suve­re­ni­teet­tia, kuten Ira­kis­sa, Afg­ha­nis­ta­nis­sa, Pana­mas­sa, Gre­na­dal­la jne?

 61. Ihmet­te­len EU.n ja myös Suo­men joh­don epä­loo­gi­suut­ta, kun se jul­ki­ses­ti väit­tää Kri­min kan­sa­nää­nes­tyk­sen ole­van vas­toin Ukrai­nan perus­tus­la­kia ja siten laiton. 

  Samaan aikaan se kui­ten­kin neu­vot­te­lee Ukrai­nen nyky­hal­li­tuk­sen kans­sa ja lupaa sil­le mil­joo­nit­tain apua. Nämä EU:n totuu­den ker­to­jat ja lain “rehel­li­set” puo­lus­ta­jat unoh­ta­vat koko­naan sen, että Ukrai­nan nyky­hal­li­tus muo­dos­tet­tiin LAITTOMASTI. Tar­koit­taa sitä, että Ukrai­nan perus­tus­la­ki vaa­tii kai­kil­le voi­maan tule­bil­le laki­muu­tok­sil­le maan pre­si­den­tin hyväk­sy­mi­sen, ennen kuin laki on lail­li­nen laki Ukrai­nas­sa. Lisäk­si nyky­hal­lin­to riis­ti lait­to­mas­ti maan lail­li­sel­ta hal­lin­nol­ta oikeu­det ennen siir­ty­mis­tään katu­vä­ki­val­las­ta hallituspalatseihin.

  EU on toi­mi­nut vii­me­vuo­det vas­toin omia sään­tö­jään. Joten ei ole ihme, jos EU ja sen joh­toe­li­met eivät väli­tä pysyä totuu­des­sa kuin aja­mal­leen asial­le edul­li­sis­sa tapauk­sis­sa. Sää­li, ettei­vät edes suo­ma­lai­set hal­li­tus­her­rat pyri mil­läänj taval­la kehoit­ta­maan EU:ta totuuteen.

 62. tpyy­luo­ma: Ja toi­saal­ta Venä­jä on vie­lä riip­pu­vai­sem­pi sen kaa­sun myyn­ti­tu­lois­ta, eikä sitä voi ilman val­ta­via inves­toin­te­ja joi­den­ka toteut­ta­mi­nen kes­tää myy­dä mual­le­kaan. Kaa­su vir­tas­ti kat­kot­ta kyl­män sodan kireim­pi­nä­kin vuo­si­na, tämän takia. Talou­del­li­sia pakot­tei­ta on mui­ta­kin mahdollisia. 

  Venä­jä voi­si kär­siä, mut­ta jos syy on län­nen, Puti­nin ase­ma voi vah­vis­tua. Demo­kra­tiois­sa on toi­sin. Kun ihmi­set kär­si­vät EU:ssa talou­del­li­ses­ti, hei­dän mie­li­pi­teen­sä Ukrai­nan mer­ki­tyk­ses­tä muut­tui­si hel­pos­ti. EU:n polii­ti­koi­den näke­myk­set hei­jas­ta­vat tätä. 

  Kysy­mys on ris­kin­sie­to­ky­vys­tä ja uskot­ta­vuu­des­ta. Jos emme lipu­ta val­miut­tam­me ottaa tak­kiin peri­aat­tei­dem­me puo­les­ta, Puti­nin ei edes tar­vit­se har­ki­ta perääntymistä.

 63. Uuti­sis­sa tuli mah­dol­lis­ten talous­pa­kot­tei­den vai­ku­tus­ta valo­tet­tua poh­jan­maa­lai­sen vene­fir­man kaut­ta. Sen tuo­tan­nos­ta puo­let menee Venä­jäl­le ja jos tätä mah­dol­li­suut­ta ei oli­si, lop­pui­si monel­ta työt. Mie­tin kum­pi täs­sä on kyy­ni­sem­pi, vih­reä polii­tik­ko jon­ka elin­ta­soon boi­ko­tit ei pal­joa vai­ku­ta. Tai Soi­ni, joka kan­taa huol­ta myös duu­na­rin toi­meen­tu­los­ta. Vih­rei­tä­hän se ei näy­tä eri­tyi­sem­min kiinnostavan.

 64. Kim­mo:
  Nau­lan kan­taan! Har­voin pys­tyn alle­kir­joit­ta­maan Soi­nin­vaa­ran blo­gi-teks­te­jä (vaik­ka poli­tiik­ko­na arvos­tan­kin), mut­ta nyt avat­tiin Soi­ni­lai­nen poli­tiik­ka niin kuin se on. Soi­ni on ääri-oppor­tu­nis­ti­nen oppo­si­tio-popu­lis­ti, joka on onnis­tu­nut kalas­ta­maan komean kan­na­tuk­sen tyy­ty­mät­tö­mien ja “tipuk­kai­den” jou­kos­ta. Hal­li­tus­po­li­tiik­kaa ei tämän lin­jan varaan ole mah­dol­lis­ta rakentaa.

  Asia, jota Soi­ni ei ymmär­rä tai “ymmär­rä” on, että EU on jo nyt epä­suo­ras­ti suo­jan­nut Suo­mea niin talou­del­li­sil­ta että soti­laal­li­sil­ta ris­keil­tä. Vaik­ka Suo­men talou­des­sa on huo­les­tut­ta­via raken­teel­li­sia heik­kouk­sia, antaa EU:n tuo­ma alhai­nen kor­ko­ta­so aikaa uudis­taa raken­tei­ta. Tätä suo­jaa ei oli­si, jos rahoi­tus­mark­ki­nat eivät voi­si luot­taa EU-mai­den anta­maan tukeen Suo­mel­le krii­si-tilan­tees­sa. Se suo­ja, jota Soi­ni ei haluai­si antaa muil­le EU-maille.

  Käy­tän­nös­sä sama toi­mii myös tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa. Vaik­ka EU ei ole soti­las­liit­to, antaa EU de fac­to myös soti­laal­lis­ta suo­jaa Suo­mel­le. Ilman EU:n anta­maa epä­suo­raa suo­jaa Suo­mi voi­si hyvin­kin olla lähi­tu­le­vai­suu­des­sa samas­sa tilan­tees­sa kuin Ukrai­na­na nyt on. Venä­jä on vii­me aiko­jen teoil­la osoit­ta­nut, että se on todel­li­nen uhka aina­kin niil­le naa­pu­ri­val­tioil­le, joil­la suo­jaa ei ole. 

  Eli toi­sin kuin Soi­ni väit­tää, niin EU:n ulko­puo­lel­la Suo­men ase­ma oli­si huo­mat­ta­vas­ti tuka­lam­pi kuin se nyt on. Sen takia vii­me ajan krii­sit ovat pikem­min­kin osoit­ta­neet EU:n Suo­mel­le anta­mat edut, toi­sin kuin Soi­ni yrit­tä väit­tää. Oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa Soi­ni voi tie­ten­kin nyky­tyy­lil­lään har­joit­taa, mut­ta vas­tuul­li­ses­ta hal­li­tus­po­li­tii­kas­ta se on erit­täin kau­ka­na (niin ruma kuin sana kuin vas­tuul­li­suus joi­den­kin mie­les­tä nyky­ään on).

  Kim­mo, eikö ole­kin kum­mal­lis­ta miten eri­lais­ta on har­ras­taa oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa Arka­dian­mäel­lä tai Fara­gen hel­mois­sa Brysselissä…MOT

 65. Soi­ni: Ukrai­na on oiva esi­merk­ki sii­tä, että poliit­ti­ses­ti liit­tou­tu­nee­na EU:n jäse­ne­nä Suo­mi jou­tuu tah­toen tai tah­to­mat­taan vede­tyk­si mukaan kaik­kiin nii­hin kan­sain­vä­li­siin tilan­tei­siin ja konflik­tei­hin, joi­hin EU päät­tää läh­teä hei­lut­te­le­maan lippuaan.

  Jus­si Lindgren: Rele­vant­ti kysy­mys kuu­luu­kin, oli­si­ko Ukrai­na nyt samas­sa tilan­tees­sa EU-jase­ne­na? Toi­sin sanoen, riit­taa­ko YUTP ja EU vai tar­vi­taan­ko sit­ten­kin Natoa tur­va­ta­keek­si ulkoi­sia uhkia vastaan?

  Toi­saal­ta Soi­nin kom­ment­ti sovel­tuu Natoon vie­lä­kin osuvammin.

 66. Löy­tyi muu­ten mie­len­kiin­toi­nen ominaisuus:
  Jos pai­naa kom­men­tin A lai­naus­link­kiä kom­men­tin B tai alku­pe­räi­sen blo­gi­teks­tin osan olles­sa valit­tu­na, lai­naus menee A:n piik­kiin. Osit­tais­lai­naus ei siis tee mitään tarkistuksia.

  Esi­mer­kit:

  Jus­si Lindgren: Per­su­jen ulko­po­liit­ti­nen lin­ja on jos­tain syys­tä sel­lai­nen, että se näyt­täy­tyy ulos­päin mel­kein moskovanmielisenä.

  Jus­si Lindgren: Timo Soi­nien joh­ta­mas­sa maa­il­mas­sa Suo­men kävi­si huonosti.

 67. dio­di: Venä­jä voi­si kär­siä, mut­ta jos syy on län­nen, Puti­nin ase­ma voi vahvistua. 

  Ei sil­lä ole väliä. Jos pakot­teet toi­mi­vat, Venä­jä hei­ken­tyy, vaik­ka Putin vah­vis­tui­si­kin. Ilman vah­vaa talout­ta ei voi yllä­pi­tää vah­vaa soti­laal­lis­ta voimaa.

  Jos nyt ei teh­dä mitään, se vain ker­too Puti­nil­le että valit­tu lin­ja on täy­sin oikea. Eli eivät ne pakot­tei­ta puu­ha­ta jot­ta Ukrai­na sai­si Kri­min takai­sin, vaan sik­si että täl­lais­ta ei tapah­tui­si jat­kos­sa. Jos län­si ei tee mitään, se ker­too Puti­nil­le että jos Venä­jä pis­tää län­nen tapah­tu­nei­den tosi­asioi­den eteen, mitään ei jat­kos­sa­kaan tapah­du mitään. Tämä tosia­sia voi jat­kos­sa olla mel­kein mitä tahansa.

  Täl­lai­nen on pie­nel­le liit­tou­tu­mat­to­mal­le reu­na­val­tiol­le täy­del­lis­tä itse­mur­ha­po­li­tiik­kaa, eri­tyi­ses­ti kun Venä­jäl­lä on nyky­ään sel­lai­set hen­ki­löt kuten Alek­sandr Dugin, suo­sios­sa. Dugi­nin mukaan Suo­mi kuu­luu Venäjään.

  http://www.geopolitika.lt/?artc=2874


  Today, Dugin is a pro­li­fic poli­tical com­men­ta­tor and, some say, influen­tial pun­dit in Putin’s new Rus­sia. A well-known theo­rist of fascism in the 1990s, Dugin pre­sents him­self nowa­days as a “radical cent­rist” and ardent sup­por­ter of Rus­sia’s aut­ho­ri­ta­rian domes­tic and anti-Wes­tern foreign policies. His impas­sio­ned articles in defence of Putin as well as his especial­ly rabid anti-Ame­rica­nism are, appa­rent­ly, popu­lar in the Krem­lin and in Moscow’s “Whi­te House” (the seat of the fede­ral government).

  —————–

  Onko Osmo Soi­nin­vaa­ra kos­kaan kuul­lut Dugi­nis­ta? Kuin­ka vaka­vas­tio­tet­ta­va uhka hän on? Mie­hen jutut ovat ihan täyt­tä hit­le­ris­miä, euroop­pa pitäi­si jakaa Venä­jän ja Sak­san kesken.

  Wikis­tä:
  Befo­re war bro­ke out between Rus­sia and Geor­gia in 2008, Dugin visi­ted South Osse­tia and pre­dic­ted, “Our troops will occu­py the Geor­gian capi­tal Tbi­li­si, the enti­re count­ry, and per­haps even Ukrai­ne and the Cri­mean Penin­su­la, which is his­to­rical­ly part of Rus­sia, anyway.”[15] Afterwards he said Rus­sia should “not stop at libe­ra­ting South Osse­tia but should move furt­her,” and “we have to do somet­hing simi­lar in Ukraine.”[16]

  On se hyvä että Krem­lil­lä on näin rau­han­tah­toi­sia neu­vo­nan­ta­jia ja taka­pi­ru­ja. Näi­den kans­sa onkin lois­ta­va käy­dä sitä dia­lo­gia ja pitää yllä hyviä naapurisuhteita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.