Timo Soinin kyyninen linja

Odotin mie­lenki­in­nol­la, mitä Timo Soi­ni sanoo Ukrainan kri­i­sistä eduskun­nan asi­as­ta käymässä keskustelus­sa. Onhan joil­lakin perus­suo­ma­laisil­la ollut kovin “rautaa rajalle” ‑puheen­vuoro­ja.

Soi­ni sanoi jotain aivan muu­ta. Ensin hän pahoit­teli sitä, että EU ylipään­sä on men­nyt sotkeu­tu­maan koko asi­aan ja sit­ten hän sanoi, että Suomen nyt ainakaan ei pidä men­nä toru­maan Venäjää asi­as­sa, kos­ka mei­dän pitää huole­htia vain ja ain­oas­taan kansal­lis­es­ta edus­tamme ja se etu edel­lyt­tää kaup­paa, ener­giaa ja turisteja. 

Jot­ta min­ua ei syytet­täisi vääris­telystä, siteer­aan Soinia suoraan:

“Ukraina on oiva esimerk­ki siitä, että poli­it­tis­es­ti liit­toutuneena EU:n jäse­nenä Suo­mi joutuu tah­toen tai tah­tomat­taan vede­tyk­si mukaan kaikki­in niihin kan­sain­välisi­in tilanteisi­in ja kon­flik­tei­hin, joi­hin EU päät­tää lähteä heilut­tele­maan lippuaan.

Perus­suo­ma­laiset toivo­vat, että EU-jäsenyy­destään huoli­mat­ta Suo­mi panos­taa hyvi­in ja toimivi­in kah­den­välisi­in suhteisi­in Venäjän kanssa. Geopoli­it­ti­nen fak­ta on se, että meil­lä on Venäjän kanssa 1 300 kilo­metriä yhteistä rajaa. Se tosi­a­sia ei muu­tu, vaik­ka itä­naa­puris­samme har­joit­ta­va poli­ti­ik­ka muut­tuisikin. Venäjä on Suomelle val­ta­van tärkeä kaup­pakump­pani. Merkit­tävä osa Suomen ener­gias­ta tulee Venäjältä. Venäläiset tur­is­tit anta­vat taloudellemme mil­jar­di­en arvoisen vuosit­taisen piristys­ruiskeen. Muun muas­sa näistä syistä EU:n väläyt­tämien taloudel­lis­ten pakot­tei­den käyt­töä tulee vält­tää viimeiseen asti. Ne iski­sivät välit­tömästi Suomen talouteen ja työl­lisyy­teen, mikä olisi myrkkyä nyt kun meil­lä on muutenkin aivan riit­tävästi taloudel­lisia haastei­ta ratkaistavana.”

Puhutaan nyt sit­ten vaik­ka kansal­lis­es­ta edus­ta ja vain siitä, vaik­ka emme välit­täisi moraal­ista mitään. Ihmette­len kah­ta asiaa:

1)      Tämäkin kri­isi on Soinin mukaan osoi­tus, että ei pitäisi kuu­lua EU:hun, joka menee heilut­tele­maan lip­puaan minne sat­tuu. Ymmärtääkö Timo Soinin lainkaan, että EU-jäsenyys on suuri syy siihen, että meil­lä ei ole saman­laisia ongelmia kuin Ukrainalla?

2)      Onko todel­la pienen maan etu julis­taa maail­man­poli­ti­ikas­sa kyynisyy­den ide­olo­giaa, ja kehot­taa kat­so­maan vai­eten päältä, jos isot käyvät pien­ten kimp­pu­un kun niitä sat­tuu huvittamaan?

On tot­ta, että Venäjän ja muun maail­man kaup­pa­suhtei­den heikken­e­mis­es­tä voi Suomikin kär­siä. Olisi hyvä, että kri­isi ratkeaisi ilman merkit­täviä taloudel­lisia sank­tioi­ta. On kuitenkin yleisen kan­sain­välisen moraalin kannal­ta vält­tämätön­tä, että väärin toim­imis­es­ta ran­gais­taan niin voimaperäis­es­ti, että seu­raaval­la ker­ral­la harkintaan.

Timo Soinien johta­mas­sa maail­mas­sa Suomen kävisi huonosti.

 

70 vastausta artikkeliin “Timo Soinin kyyninen linja”

 1. Rel­e­vant­ti kysymys kuu­luukin, olisiko Ukraina nyt samas­sa tilanteessa EU-jase­ne­na? Toisin sanoen, riit­taako YUTP ja EU vai tarvi­taanko sit­tenkin Natoa tur­vata­keek­si ulkoisia uhkia vastaan?

 2. Per­su­jen ulkopoli­it­ti­nen lin­ja on jostain syys­tä sel­l­ainen, että se näyt­täy­tyy ulospäin melkein mosko­van­mielisenä. Sai­vathan per­sut tästä jopa kiitos­ta Venäjältä. Se on kaukana mis­tään rautaa rajalle linjasta.

  Mon­et riv­i­jäsenet vihaa­vat niin EU:ta ja Natoa että ovat menet­täneet suh­teel­lisu­u­den­ta­jun­sa ja uhoa­vat Face­bookissa jopa tyyli­in “parem­pi liit­toutua Venäjän kanssa kuin Naton” alka­vat kuul­lostaa melkein venäläis­mielisiltä. Tämä on outo ilmiö.

  Per­su­jen lin­ja on jonkin­laista uuskekkoslaisuutta.

  Suomen etu — kuten Ukrainan etu — olisi han­kkia tur­vataku­ut Natol­ta. Olemme Ukrainan kanssa samas­sa veneessä tai oikeas­t­aan saman veneen ulkop­uolel­la uimas­sa veneen perässä 13-asteises­sa vedessä.

  Vihreät ja vasemis­toli­it­to ovat samas­sa porukas­sa per­su­jen kanssa estämässä Suomen tur­vatakui­ta ja jät­tämässä Suomea Venäjän lähi­ulko­maak­si — suomet­tuneek­si luuserimaaksi.

 3. Voi hyvä­nen aika! Luuleeko nyt joku todel­lakin EU-jäsenyy­del­lä ole­van yhtään mitään pain­oar­voa mis­sään maail­man­poli­it­tises­sa asiassa?

 4. No hän on nyt ainakin pal­jas­tanut korttinsa. 

  Jos jotain hyvää tästä Ukrainan kri­i­sistä täy­tyy etsiä, niin olen pan­nut merkille että keskustelu ruotsin kielestä ja suomen­ruot­salais­ten ase­mas­ta on eri keskustelu­pal­stoil­la vai­en­nut kokonaan.

 5. Jyrkkänä antiper­suna olen tässä yksit­täisessä tapauk­ses­sa tasan samaa mieltä kuin Timo Soi­ni. Suo­mi joutuu nyt liit­tymään mukana aggres­si­iviseen polit­ti­isen reagoin­ti­in täysin ajop­u­un taval­la. EU oli ja on kiis­tat­ta Ukrainan kri­isin aloit­teelli­nen osapuoli.

 6. Jos joku poruk­ka ajaisi Niin­istön lin­nas­ta ja Suo­mi julis­tet­taisi­in eduskun­nas­sa yksikielisek­si, täältä olisi puo­let kom­men­taat­tor­eista Tukhol­mas­sa pyytämässä apua.

  Kor­rup­toituneessa Ukrainas­sa voisi kuvitel­la eläköi­tyvän armei­jan komen­ta­jan tule­van kut­su­tuk­si kan­sain­välisen suury­htiön hallitukseen.

 7. Jus­si Lind­gren:
  Rel­e­vant­ti kysymys kuu­luukin, olisiko Ukraina nyt samas­sa tilanteessa EU-jase­ne­na? Toisin sanoen, riit­taako YUTP ja EU vai tarvi­taanko sit­tenkin Natoa tur­vata­keek­si ulkoisia uhkia vastaan? 

  Jos Ukraina olisi EU:n jäsen niin se luul­tavasti olisi myös Naton, mut­ta joka tapauk­ses­sa ase­ma olisi pelkkänä EU-jäse­nenäkin täysin toisen­lainen kuin nyt. 

  Ukraina on joutunut heit­to­pus­sik­si sik­si että:
  — se on enti­nen neu­vos­to­tasaval­ta, teol­lisu­us, infra ja muut rak­en­teet ovat peräisin neuvostoajalta
  — ero ukrainalais­ten ja venäläis­ten välil­lä on ulkop­uoli­sista kat­sot­tuna pieni: kieli on melkein sama, käytetään kyril­l­lisiä aakkosia ja uskon­to on sama
  — vaik­ka pres­i­dent­ti ja hal­li­tus vai­h­tui 2 vuot­ta sit­ten niin se tuli län­si­maille täy­del­lisenä yll­tyk­senä että heil­lä olekaan laa­ja tuki ja että kansa läh­tee kapinoimaan
  — talout­ta ei olla saatu kun­toon, ollaan riip­pu­vaisia Venäjän tuon­nista. Nimeä edes yksi ukrainalainen tuote jota voit ostaa kau­pas­ta täältä.…öööh?
  — USA:lla ei oll­lut ennen tätä kri­isiä minkään­laista kiin­nos­tus­ta Ukrainaa kohtaan, ja nytkin hyvin vähäistä, toisin kuin jotkut tääl­lä väittävät

  Joten kuka aut­taisi Ukrainaa ellemme me EU:ssa?
  Ainakin voitaisi­in olla henkises­ti tuke­mas­sa vai kuinka?

  Muis­tat­teko että syksyl­lä v 1981 (vuot­ta en tarkkaan muista) oli Helsin­gin Van­has­sa Yli­iop­pi­lastalos­sa esil­lä adres­si jos­sa vedot­ti­in Puolan hal­li­tuk­selle Lech Wale­san vapaut­tamisek­si ja Sol­i­darisu­us-lik­keen lail­lis­tamisek­si? Kai te kävitte lait­ta­mas­sa nimenne siihen, jos olitte täysi-ikäisiä sil­loin ja huo­m­a­sitte ban­derol­lit Wan­han edessä? Vai kävelit­tekö vain ohi niinkuin asia ei mitenkään kos­ket­taisi teitä?

 8. Kakkoskom­ment­ti on asi­aa, mut­ta ykkö­nen ei ole mikään yleis­es­ti hyväksyt­ty totu­us, jon­ka kanssa kaikkien poli­itikoiden tulisi olla samaa mieltä. Soi­ni on lisäk­si ainakin jos­sain määrin oike­as­sa siinä, että “EU:n jäse­nenä Suo­mi joutuu tah­toen tai tah­tomat­taan vede­tyk­si mukaan kaikki­in niihin kan­sain­välisi­in tilanteisi­in ja kon­flik­tei­hin, joi­hin EU päät­tää lähteä heilut­tele­maan lip­puaan”. Selvästi monil­la poli­itikoil­la on jo intoa lähteä maail­malle har­ras­ta­maan muu­takin kuin per­in­teistä rauhan­tur­vaamista. Tässä mielessä EU-jäsenyys siis vie meitä lähem­mäs kofliktitilanteita.

 9. Kamunen:
  Jos joku poruk­ka ajaisi Niin­istön lin­nas­ta ja Suo­mi julis­tet­taisi­in eduskun­nas­sa yksikielisek­si, täältä olisi puo­let kom­men­taat­tor­eista Tukhol­mas­sa pyytämässä apua. 

  Saa­han sitä yrit­tää mut­ta ilman venäläis­ten apua ei onnis­tu. Eikä vält­tämät­tä edes sil­loinkaan. Edelli­nen yri­tys oli 1918. 

  Kamunen:

  Kor­rup­toituneessa Ukrainas­sa voisi kuvitel­la eläköi­tyvän armei­jan komen­ta­jan tule­van kut­su­tuk­si kan­sain­välisen suury­htiön hallitukseen. 

  Suomes­sa on kansa­n­armei­ja jos­sa jokaiselle annetaan mah­dol­lisu­us pyrk­iä upseerik­si ja tehdä uraa armei­jas­sa jos kiin­nos­tus­ta ja sovel­tuvu­ut­ta siihen on. Ei tarvitse olla joku suur­pääo­man kiiltokuvapoika.

 10. Mietipä Osmo miten sin­ua laidas­ta laitaan kunnnioite­taan. Jos nyt sanois­it että Suomen on men­tävä Natoon ja Pekka Haav­is­to samoin niin sil­lä olisi val­ta­va vaikutus.

 11. Het­ki­nen, mitä Soin­in­vaara tarkoit­taa tällä ?

  EU-jäsenyys on suuri syy siihen, että meil­lä ei ole saman­laisia ongelmia kuin Ukrainalla?

  Peruste­lut ?

 12. R.Silfverberg: “Nimeä edes yksi ukrainalainen tuote jota voit ostaa kau­pas­ta täältä….öööh?”

  Roshenin kark­it ja kon­ve­hdit ovat oikein hyviä. Tallinnas­sa niitä on valikoimis­sa laa­jalti, mut­ta kyl­lä niitä joskus Suomenkin kaupois­sa näkee.

 13. Kai sil­lä EU.lla joku merk­i­tys on. Perustelihan Koivis­tokin maamme EU-ratkaisua nimeno­maan tur­val­lisu­udel­la (vaikkei sitä saanut sanoa ääneen). No se nyt kuitenkin osoit­ti, että maal­lamme on tur­val­lisu­us­va­je. On tosi ikävää, että Soi­ni ottanut tuon pop­ulis­til­in­jan tässäkin asi­as­sa. Kekkosen ajan retori­ik­ka näyt­tää pure­van hyvin kansaan, valitettavasti.

 14. Tuskin­pa Ukrainan tilan­nekaan saa vihre­itä NATO-myön­teisik­si, mut­ta jos vihreät tästä läh­tien ymmärtävät, että ihan van­hanaikaisen soti­lal­lisen väki­val­lan mah­dol­lisu­us on ole­mas­sa, niin se olisi jo suur­ta edis­tys­tä. Ei riitä, varautuu vain ympäristö- ja kyberuhkiin.

  Voisi­vat jopa ryhtyä kan­nat­ta­maan yleistä asevelvollisuutta.

 15. Pakot­teet nyt lähin­nä ampuisi­vat omaan jalka­an ja tavan venäläis­ten. Kaa­sun tuon­tia emme voi lopet­taa, ja rois­tot saa­vat siitä aina oman siivunsa.

  Paljon tehokkaampi ja Suomen taloudelle ystäväl­lisem­pi tapa olisi lait­taa Venäjän oli­garkkien tilit ja sijoituk­set län­nessä jäi­hin. Suomes­sa voisi vaik­ka aluk­si lait­taa Hart­wall-areenan ovet lukkoon.

  Tämä kai iskisi suuri­in EU-mai­hin kovem­min, joten se ei käy?

 16. No mut­ta tuli­pa­han nyt selvästi että Per­sut täyt­tävät SKDL-SKP:n jät­tämää tyhjiötä muutenkin kuin duunarei­den ja ay-liik­keen ääniä kalastelemalla.

 17. Otta­mat­ta kan­taa Soinin puheisi­in, niin mitäköhän Ukrainas­sa oikeasti tapah­tui Sot­shin olympialais­ten aikana?

  Oliko siel­lä ken­ties EU/ USA kukkona “tunki­ol­la”, kun tiedet­ti­in, ettei Venäjä voi olympialais­ten takia olla “yhtä aktiivinen”.

 18. On kuitenkin yleisen kan­sain­välisen moraalin kannal­ta vält­tämätön­tä, että väärin toim­imis­es­ta ran­gais­taan niin voimaperäis­es­ti, että seu­raaval­la ker­ral­la harkintaan. 

  Itse asi­as­ta olen samaa mieltä, mut­ta onko kukaan valmis sanomaan hin­taa jon­ka on valmis mak­samaan ääneen? Esim: 


  Ehdo­tus Pakko­toimista Venäjää vastaan.

  Venäjä ulos Estyjistä, jäädytetään Putinin lähipi­irin varat Euroopas­sa ja laite­taan Venäjä kaup­pasaar­toon. Euroopan pitäisi olla valmis kär­simään kaa­sun tulon lakkaamis­es­ta syn­tyneet hai­tat talouskasvus­sa ja työl­lisyy­dessä Venäjän rankaisemisek­si. Ennus­tamme, että Suomen talouskasvu­un tulisi x% lovi n vuo­den ajaksi. 

  Allekir­joi­tus: Kansane­dus­ta­ja ____ ___________

  Jos EU maat lähti­sivät kovalle lin­jalle, kaup­pa kär­sisi ja ener­gian hin­ta hyp­päisi pil­vi­in Euroopas­sa sank­tioiden ja vas­tasank­tioiden seurauksena. 

  Tosi­a­sia on, että Sak­san riip­pu­vu­us Venäjän kaa­sus­ta vähen­tää Euroopan riip­pumat­to­muut­ta ja suv­eren­i­teet­tia (Hypo­teet­tis­es­ti: jos Sak­san pitäisi keskip­itkäl­lä aikavälil­lä vali­ta Ydin­voiman ja Venäjän välil­lä, olisiko ydin­voima ratkaisu?) Venäjä tietää tämän ja sen takia Kri­mi oli mah­dol­lista miehittää.

 19. Naulan kan­taan! Har­voin pystyn allekir­joit­ta­maan Soin­in­vaaran blo­gi-tek­ste­jä (vaik­ka poli­ti­ikkona arvostankin), mut­ta nyt avat­ti­in Soini­lainen poli­ti­ik­ka niin kuin se on. Soi­ni on ääri-oppor­tunisti­nen oppo­si­tio-pop­ulisti, joka on onnis­tunut kalas­ta­maan komean kan­natuk­sen tyy­tymät­tömien ja “tipukkaiden” joukos­ta. Hal­li­tus­poli­ti­ikkaa ei tämän lin­jan varaan ole mah­dol­lista rakentaa.

  Asia, jota Soi­ni ei ymmär­rä tai “ymmär­rä” on, että EU on jo nyt epä­suo­rasti suo­jan­nut Suomea niin taloudel­lisil­ta että soti­laal­lisil­ta riskeiltä. Vaik­ka Suomen taloudessa on huolestut­tavia rak­en­teel­lisia heikkouk­sia, antaa EU:n tuo­ma alhainen korko­ta­so aikaa uud­is­taa rak­en­tei­ta. Tätä suo­jaa ei olisi, jos rahoi­tus­markki­nat eivät voisi luot­taa EU-maid­en anta­maan tukeen Suomelle kri­isi-tilanteessa. Se suo­ja, jota Soi­ni ei halu­aisi antaa muille EU-maille.

  Käytän­nössä sama toimii myös tur­val­lisu­us­poli­ti­ikas­sa. Vaik­ka EU ei ole soti­lasli­it­to, antaa EU de fac­to myös soti­laal­lista suo­jaa Suomelle. Ilman EU:n anta­maa epä­suo­raa suo­jaa Suo­mi voisi hyvinkin olla lähi­t­ule­vaisu­udessa samas­sa tilanteessa kuin Ukrainana nyt on. Venäjä on viime aiko­jen teoil­la osoit­tanut, että se on todel­li­nen uhka ainakin niille naa­puri­val­tioille, joil­la suo­jaa ei ole. 

  Eli toisin kuin Soi­ni väit­tää, niin EU:n ulkop­uolel­la Suomen ase­ma olisi huo­mat­tavasti tukalampi kuin se nyt on. Sen takia viime ajan kri­isit ovat pikem­minkin osoit­ta­neet EU:n Suomelle anta­mat edut, toisin kuin Soi­ni yrit­tä väit­tää. Oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa Soi­ni voi tietenkin nyky­tyylil­lään har­joit­taa, mut­ta vas­tu­ullis­es­ta hal­li­tus­poli­ti­ikas­ta se on erit­täin kaukana (niin ruma kuin sana kuin vas­tu­ullisu­us joidenkin mielestä nykyään on).

 20. Strat­foris­sa oli tänään mie­lenki­in­toinen jut­tu Ukrainan oli­garkeista (jot­ka siis maan var­al­lisu­u­den hal­it­see Venäjän veljien­sä tapaan). Ovat vai­h­ta­neet lennos­sa hevos­ta ja aset­tunut nykyisen pres­i­dentin taakse. Sopimuk­sen hin­naksi arvioiti­in seikkaa, että nyky­hallinto on pysynyt näistä vis­usti täysin hiljaa.

  Hienoin­ta tässä kaikessa mei­dän kannal­ta on pää­tyä kaup­pa­so­taan Venäjän kanssa, jot­ta EU voisi tukea muu­ta­maa ukranalaista miljardööriä!

 21. On tosi­aan aika haus­ka, siis ihan oikeasti, että SMP:n seu­raa­japuolue on nyt kekkoslaisin kaikista…

 22. Soi­ni on siis suo­sisi Paasikiv­en lin­jaa, siis sitä — kun ker­ran se ei tun­nu palaa­van tääl­lä mieleen — jos­sa tun­nuste­taan, että Venäjä on ja pysyy suur­val­tana ja jos­sa vier­aan apu­un ei kan­na­ta luot­taa. Paasikiv­en ja myöhem­min Kekkosen real­is­mia oli myös sen myön­tämi­nen, että pienen maan ei kan­na­ta moral­isoi­da vaan keskit­tyä hengis­sä pysymiseen. 

  EU-skep­tikkona Soi­ni ei tietenkään usko tai ei ole uskov­inaan, että EU olisi muut­tanut tätä yhtälöä merkit­tävästi. Oikeesti on kuitenkin selvää, että kyn­nys EU-maan kyykyt­tämiseen on hir­muis­es­ti korkeampi, riskit ovat ihan toiset vaik­ka EU ei soti­laal­lista apua lupaisi tai antaisikaan.

  (Itse olen sen ver­ran paasikiviläi­nen, että en usko Naton tur­vatakuiden lisäävän Suomen tur­val­lisu­ut­ta, pikem­min päinvastoin.)

 23. Jos talous saa aina poli­itikoil­ta silmät, suun ja kor­vat kiin­ni, niin mitä toivoa tässä on sit­ten muutenkaan? Mitä tarvet­ta on ylläpitää tuol­laista jär­jestelmää, jos demokra­tia on sitä että kansa äänestää, mut­ta sit­ten päätök­set menee vain talousar­vo­jen mukaan? Turhaa se on kansalaisenkaan yrit­tää mitään, jos siel­lä ei ole mitään moraalia ja kaik­ki on myytävänä, jopa maid­en rajat, ja aina ei tarvitse näköjään edes mak­saa. Mik­si osoit­taa mieltä eduskun­nan edessä, jos tietää jo ennal­ta, että mikään muu kuin talouskasvu ei kiin­nos­ta sisäl­lä olevia?

  Lähtöko­htais­es­ti näyt­tää siltä, että oli sit­ten mikä tahansa imperi­u­mi asial­la, niin mil­lään muul­la kuin talouseli­itin tah­dol­la ei ole väliä. Ei vaik­ka olisi näyt­töä, että toim­i­taan kek­si­tyin perustein ja lait­tomasti, kuten myös tuol­la lätäkön takana toim­i­taan. Sotaa, met­sä­tuhoa, ilmas­ton ja merten kemioiden muut­tamista, sukupu­ut­toaal­toa ja ties mitä, mut­ta sit­ten kehdataan mie­lenosoit­ta­jia syyt­tää radikaaleik­si ja pistää poli­isi hakkaa­maan, tai van­git­se­maan, kansalaiset hil­jaisek­si ympäri maail­maa. Tämän edus­tuk­sel­lisen demokra­t­ian voi nähdä perustel­lusti noinkin.

  Kos­ka tämä jär­jestelmä tuot­taa koko ajan tuon saman tilanteen, niin kan­nat­taisi var­maan pyrk­iä irti siitä siten, että olisi liikku­mavaraa, eikä aina tarvit­sisi tehdä väärin vain sen takia, että talous vaatii. Se, että van­hana radikalis­mi hiipuu, ei luulisi tarkoit­ta­van sitä, että murhaamis­es­ta tulee samal­la hyväksy­tym­pää ja murhaa­jista kivo­ja, jos niiltä saa rahaa.

 24. Kimi: Ovat vai­h­ta­neet lennos­sa hevos­ta ja aset­tunut nykyisen pres­i­dentin taakse. 

  Yleinen käsi­tys hevosen vai­h­toon on, että itsenäisessä Ukrainas­sa heil­lä on toivoa tehdä tiliä vielä vuosikau­sia, jopa vuosikym­meniä. Venäläisessä Ukrainas­sa he sen sijaan menet­täi­sivät paikkansa muu­ta­mas­sa vuodessa. Venäjäl­läkin kun tun­tuu ole­van näitä energia‑, kaivos- ja teräsalan oli­garkke­ja, jot­ka ovat ainakin pikkuisen heitä vahvempia.

 25. TomiA:
  Soi­ni on siis suo­sisi Paasikiv­en lin­jaa, siis sitä – kun ker­ran se ei tun­nu palaa­van tääl­lä mieleen – jos­sa tun­nuste­taan, että Venäjä on ja pysyy suur­val­tana ja jos­sa vier­aan apu­un ei kan­na­ta luot­taa. Paasikiv­en ja myöhem­min Kekkosen real­is­mia oli myös sen myön­tämi­nen, että pienen maan ei kan­na­ta moral­isoi­da vaan keskit­tyä hengis­sä pysymiseen. 

  Paasikiviläisyys on pikem­min sitä että tun­nuste­taan tietyl­lä ajan het­kel­lä ole­vat realiteetit.

  Reali­teetit ovat täl­lä het­kel­lä käsit­tääk­seni ne, että Naton tur­vataku­ut ovat mah­dol­lis­es­ti Suomelle saatavis­sa ja ne myös kan­nat­taa hankkia.

  Venäjän poli­ti­ik­ka on (mieli)vallankäyttöä, naa­purei­den nöyryyt­tämistä ja uhkailua, sisäpoli­it­tis­ten pis­tei­den kalastelua ulkopoli­ti­ikkaa hyväk­si käyt­täen, kan­sain­välisen oikeu­den peri­aat­tei­den hylkäämistä.

  Ei Suomen ja Venäjän suh­teet voi perus­tua molem­min­puoliseen kun­nioituk­seen niin kuin ei voi alko­holistin ja hänen vai­mon­sa. Suomen on hakaudut­ta­va kaltais­ten­sa sivistys­maid­en joukkoon ja han­kit­ta­va Naton turvatakuut.

 26. Kuun­telin eduskun­nan keskustelua töi­den lomas­sa toisel­la kor­val­la. Suurin osa oli kieli keskel­lä suu­ta, osa selvästi ei. Osa oli valitet­ta­van naivia.

  Jos aiomme pysyä NATO:n ulkop­uolel­la ja olla uskot­tavia, on puo­lus­tus­määrärah­jen tasoko­r­jauk­sen olta­va kohtuu railakas. Liit­tou­tu­mal­la pää­sisimme tod­den­näköis­es­ti hie­man halvem­mal­la. Kaikkein kalleim­mak­si tulee vai­h­toe­hto, jos­sa emme liit­toudu emmekä ole uskot­tavia. Sitä kokeilti­in valite­tavasti jo 1939.

 27. Mikä on kan­sain­vä­li­nen moraali? Jos se on kan­sain­välistä, niin mik­si Venäjä ei kuu­lu siihen?

  Luulisi Soin­in­vaaran tietävän, että maail­mas­sa muul­lakin taval­la ajat­tele­via kuin jos­sain moraal­isäteilevässä Euroopassa.

 28. Markus Sade­nie­mi:
  Tuskin­pa Ukrainan tilan­nekaan saa vihre­itä NATO-myön­teisik­si, mut­ta jos vihreät tästä läh­tien ymmärtävät, että ihan van­hanaikaisen soti­lal­lisen väki­val­lan mah­dol­lisu­us on ole­mas­sa, niin se olisi jo suur­ta edis­tys­tä. Ei riitä, varautuu vain ympäristö- ja kyberuhkiin.

  Voisi­vat jopa ryhtyä kan­nat­ta­maan yleistä asevelvollisuutta. 

  Vihreässä liitossa voi olla aika monikin kaappinatottaja.

  Ainakin yksi takavu­osien kansane­dus­ta­ja Ulla Antti­la oli ihan julkises­ti Nato-jäsenyy­den kan­nal­la, mut­ta lopet­ti poli­it­tisen uransa. (ei kai hän käynyt vaan liian hankalaksi) 

  Läh­es var­ma tapaus on Hei­di Hautala. 

  Tar­ja Cron­berg on ollut naimi­sis­sa tan­skalaisen Nato-upseerin kanssa 

  Vihrei­den Espoon osas­to kos­tu pääosin enti­sistä Nuor­suo­ma­lai­sista (muis­tat­te sen Esko J. Pent­tilän porukan) ja hei­dän joukos­saan voi olla ihan aito­ja natottajia. 

  Antakaa ään­ten vain kuulua.

 29. Ei Soi­ni mitään uuskekkoslaisu­ut­ta edus­ta. Kekko­nen olisi nyky­olois­sa vank­ka EU:n kan­nat­ta­ja. Soinin lin­ja on johdon­mukainen perus­suo­ma­lais­ten ajat­telun ilmen­tymä, jos­sa täysin harhais­es­ti kuvitel­laan Suomen kukois­tuk­sen koit­ta­van, jos palat­taisi­in ajas­sa ja tavois­sa 40 vuot­ta taak­sepäin, pis­tet­täisi­in pää pen­saaseen ja eristäy­dyt­täisi­in kaikissa kan­sain­väli­sis­sä kysymyk­sis­sä omi­in oloi­himme. Jopa Paa­vo Väyry­nen on mod­erni, kan­sain­välisiä kysymyk­siä ymmärtävä ja kan­so­jen yhteistyötä arvosta­va poli­itikko perus­suo­ma­lais­ten kyynisyy­den ja taan­tu­muk­sel­lisu­u­den rinnalla. 🙂

 30. Sanoin jo 2008, jol­loin olin yksin Tehtaankadul­la näyt­tämässä keskisormea, että Venäjän hyökkäys Geor­giaan oli Sak­san vihrei­den vika. Sak­san ydin­voimavas­tainen ener­giapoli­ti­ik­ka on johtanut siihen kaa­suri­ip­pu­vu­u­teen Venäjästä, jon­ka takia Euroop­pa torp­pasi Geor­gian Nato-jäsenyyden. 

  Suo­mi liit­tyi EU:hun osak­si tur­val­lisu­us­poli­it­ti­sista syistä. Oli aja­tus, että voimme men­nä EU:n yhteisen ulkopoli­ti­ikan taa Venäjää piiloon. Käytän­nössä me nyt mak­samme hin­taa siitä, että Venäjää taloudel­lis­es­ti kuris­te­taan. Mitään todel­lista yhteistä ulkopoli­ti­ikkaa EU:lla ei kuitenkaan ole. Se tehdään Sak­san ja Ran­skan itsekkäi­den pyrkimys­ten ehdoil­la, kuten muutkin asi­at EU:ssa. Kaik­ki tietävät, että Venäjälle kiukut­telu on pelkkää teat­te­ria. Krim­in suh­teen mitään ei ole enää tehtävis­sä. Aja­tus, että EU-jäsenyys ja EU:n yhteinen ulkopoli­ti­ik­ka olisi Suomen tur­va, on kau­nis, mut­ta lapselli­nen aja­tus, kuten mon­et muutkin niistä ide­al­is­ti­sista hai­hat­teista, joi­hin moni meistä 1990-luvul­la sortui.

  Kuten Juk­ka sanoi, lipu­ta nyt Naton puoles­ta. Niin tekivät jotkut omil­la aivoil­laan aja­vat per­sutkin. Ain­oas­taan Nato voi antaa todel­lista kät­tä pitem­pää, yhdessä uskot­ta­van oman puo­lus­tuk­sen kanssa.

 31. “Tämäkin kri­isi on Soinin mukaan osoi­tus, että ei pitäisi kuu­lua EU:hun, joka menee heilut­tele­maan lip­puaan minne sattuu”

  Tämä nyt on aika hal­pa tulk­in­ta. Yhtä hyvin voisi esit­tää, että Soinin mielestä EU:n tulisi keskit­tyä siihen, mis­tä siinä on hyö­tyä, eli kau­pankäyn­nin ja kanssakäymisen rajoit­tei­den pois­tamiseen alueel­laan, eikä lähteä poli­tikoimaan kan­sain­välisille näyt­tämöille “suul­la suurem­mal­la”, etenkin mil­loin täl­lais­es­ta suun­soitos­ta koituu suo­raa harmia Suomen kaltaisile jäsen­maille. Eli siis juuri sitä per­su­jen “vähem­män mut­ta parem­paa” EU:ta.

  “On kuitenkin yleisen kan­sain­välisen moraalin kannal­ta vält­tämätön­tä, että väärin toim­imis­es­ta ran­gais­taan niin voimaperäis­es­ti, että seu­raaval­la ker­ral­la harkintaan.”

  Yleinen kan­sain­vä­li­nen moraali on kyl­lä huo­mat­ta­van venyvä käsite.

 32. EU:n olisi syytä aika pian tehdä mielip­i­teen­sä selväk­si. Varsi­naiset talous­pakot­teet taita­vat olla liian han­kala työkalu tässä vai­heessa, mut­ta viestin var­masti saisi per­ille jäädyt­tämäl­lä pysyvästi kaik­ki pro­jek­tit, jot­ka lisäävät ener­gia­ri­ip­pu­vu­ut­ta venäjästä (mukaan­lukien Fen­novoima ja Nord­streamin uudet putket), ja lisäämäl­lä panok­sia mui­hin kaa­suputki­in ja lng-asemi­in. Sak­san pitää perua ydin­voimalan sulkemis­päätök­sen­sä ja Schröder sekä Lip­po­nen pitää pistää poli­it­tiseen vas­tu­useen lob­baus­toimis­taan. Seu­raa­va pykälä on perua tietyn Krem­lin lähipi­irin viisum­it län­si­mai­hin toistaiseksi.

 33. “Ymmärtääkö Timo Soinin lainkaan, että EU-jäsenyys on suuri syy siihen, että meil­lä ei ole saman­laisia ongelmia kuin Ukrainalla?”

  Onko Suomen tilanne todel­la ollut näin uhkaava?

 34. Soini­han on Paasikiv­en-Kekkosen lin­joil­la! Jos amerikkalaiset keit­tävät sop­paa Ukrainas­sa, mei­dän ei pidä olla siinä mukana!

 35. Olen kyl­lä Osmon kanssa samoil­la lin­joil­la ja NATOn osalta jos­sain määrin myötämieli­nen, mut­ten voi täysin sivu­ut­taa tun­net­ta että, OK, Venäjä käyt­tää pro­pa­gan­daa estoit­ta, mut­ta mitä jos län­nen pro­pa­gan­da on vaan tehokkaam­paa ja vaku­ut­tavam­paa? Eli mitä jos tilanne ei olekaan ihan sitä miltä se näyt­tää, ja entä jos ne kaik­ki jutut Ukrainan nat­simielis­es­tä val­lankaap­pauk­ses­ta ja Venäjän toimet Krim­il­lä ovatkin ihan perusteltuja?

 36. Kum­ma kun tuol­la Suomen­lah­den eteläpuolel­la (ja tämä tarkoit­taa lähimpi­en maid­en ohel­la koko muu­takin Valkovenäjän län­sipuolel­la ole­vaa Euroop­paa) näi­hin EU-tur­vatakuisi­in ei kukaan tun­nun uskovan.

  Vihrei­den sys­temaat­ti­nen lin­ja on ollut, että Venäjä ei ole soti­laalli­nen uhka, maan­puo­lus­tus­ta pitää tarpeet­tomana leika­ta, venäläisten(kin) mas­samaa­han­muut­to on hyvä asia ja nyt tätä sit­ten pitäisi täy­den­tää huonoil­la suhteil­la Venäjään, luot­taen olemat­tomi­in EU:n turvatakuihin?

 37. dio­di: Tosi­a­sia on, että Sak­san riip­pu­vu­us Venäjän kaa­sus­ta vähen­tää Euroopan riip­pumat­to­muut­ta ja suvereniteettia… 

  Ja toisaal­ta Venäjä on vielä riip­pu­vaisem­pi sen kaa­sun myyn­ti­t­u­loista, eikä sitä voi ilman val­tavia investoin­te­ja joiden­ka toteut­ta­mi­nen kestää myy­dä muallekaan. Kaa­su vir­tasti katkot­ta kylmän sodan kireimp­inäkin vuosi­na, tämän takia. Taloudel­lisia pakot­tei­ta on muitakin mahdollisia.

 38. Vähän Krim­in kri­isin taus­tas­ta. Lehdis­sä on ker­rot­tu, kuin­ka Hrustsov luovut­ti Krim­in Ukrainalle 1954 Ukrainan ja Venäjän yhdis­tymisen 300-vuo­tisjuh­lan kun­ni­ak­si. Olen luovu­tusp­pätök­ses­tä lukenut jostain (oliko­han Kansan Uutis­ten viikkole­hti) värikkääm­mänkin ver­sion. Tämän ver­sion mukaan Hrustsov oli Krim­il­lä lomaile­mas­sa ja hän teki Krim­iltä käsin seu­ruei­neen vierailun Kio­vaan. Kio­vas­sa Hrustso­via kul­jetet­ti­in autosaattueessa hur­raavien väk­i­joukko­jen läpi. Illal­la hänelle jär­jestet­ti­in lois­ta­vat päiväl­liset, hänelle annet­ti­in lahjo­ja ja hänen kun­ni­ak­seen pidet­ti­in puhei­ta ja nos­tet­ti­in maljo­ja. Hrustsov nousi liikut­tuneena puhu­maan ja kiit­ti saa­mas­taan vas­taan­oto­s­ta. Hän ilmoit­ti, että kun hänel­lä ei muu­ta annet­tavaa saamien­sa lahjo­jen vasta­lah­jak­si, niin hän­pä lahjoit­taa Krim­in Ukrainalle. Hrustso­vin avus­ta­jat oli­vat häm­mästyk­sis­sään. Krim­in luovu­tus­ta ei oltu käsitel­ty puolue- eikä val­tioe­limis­sä. Mut­ta päätet­ty mikä päätet­ty, ja eihän päätök­sel­lä pitänyt olla suur­ta merk­i­tys­tä. Krim­in luovu­tus oli siis humalaisen Hrustso­vin humalainen päähän­pis­to. Näin kan­so­jen johta­jat kan­so­ja johtavat

 39. Nato-optios­ta on puhut­tu ja san­ot­tu että Natoon men­nään jos tilanne muut­tuu pahak­si. Nyt Salo­lainen sanoo, että Natoon pitää men­nä, mut­ta vas­ta kun tulee poutasää. Epäloogista. 

  Muut puolueet taas suh­tau­tu­vat asi­aan emo­tion­aalisen kielteisesti.

  Nyt koko asi­as­sa pitäisi ottaa ihan kylmä ana­lyyt­ti­nen ote. Kos­ka Suomes­sa on aika vähän rehellisiä ja ana­lyyt­tisiä poli­itikko­ja, kään­nyn tässä nyt vihrei­den osalta Haav­is­ton ja Soini­vaaran puoleen, joi­ta itse pidän rehellis­inä ja analyyttisinä.

 40. Evert The Nev­er­Rest:
  “Ymmärtääkö Timo Soinin lainkaan, että EU-jäsenyys on suuri syy siihen, että meil­lä ei ole saman­laisia ongelmia kuin Ukrainalla?”

  Onko Suomen tilanne todel­la ollut näin uhkaava?

  Samaa kyselin tuos­sa jo aikaisem­min. Ei ole tul­lut Soin­in­vaar­al­ta perustelu­ja väit­teelleen. Enkä väitet­tä kyl­lä pure­mat­ta niele. 

  Joku on väit­tänyt , että EU on vuo­sisadan ansiokkain rauhan­pro­jek­ti, ja katin kon­tit. EU on taloudelli­nen puhal­lus, jol­la saadaan keskeisille maille suuria taloudel­lisia etu­ja muka demokraat­tisen päätök­sen­teon avulla.

  Esim. ener­giasäästölamp­pupäätök­sel­lä saati­in tur­vat­tua Philipsin ase­maa Aasian elek­tron­i­ikka­jät­te­jä vas­taan. Nooh, aiheen sivus­ta, mut­ta kuvaa EU:n luon­net­ta taloudel­lise­na ei rauhanprojektina.

 41. Ris­to:
  Kum­ma kun tuol­la Suomen­lah­den eteläpuolel­la (ja tämä tarkoit­taa lähimpi­en maid­en ohel­la koko muu­takin Valkovenäjän län­sipuolel­la ole­vaa Euroop­paa) näi­hin EU-tur­vatakuisi­in ei kukaan tun­nun uskovan.

  Vihrei­den sys­temaat­ti­nen lin­ja on ollut, että Venäjä ei ole soti­laalli­nen uhka, maan­puo­lus­tus­ta pitää tarpeet­tomana leika­ta, venäläisten(kin) mas­samaa­han­muut­to on hyvä asia ja nyt tätä sit­ten pitäisi täy­den­tää huonoil­la suhteil­la Venäjään, luot­taen olemat­tomi­in EU:n turvatakuihin?

  Eivät ne NATO taku­utkaan sen kum­mem­pia ole.Tuo kuu­luisa 5 artik­lakin sanoo, että jokainen maa aut­ta kyky­jen­sä mukaan eli takuu voi olla vain van­ho­ja kalasnikoveja.

  Ja samat maat ovat takaa­mas­sa NATOn ja EU:n lupaus­ta, mik­si vain toisen jär­jestön lupauk­set pidettäisiin ?

  Ja jos Suo­mi halu­aa pysytel­lä erossa Euroopas­ta kuten Soi­ni ja per­sut ja mon­et muu­ta aja­vat niin enpä usko, että apua tulee oli liit­touma mikä tahansa

  Ei pelkäl­lä muodol­lisel­la liit­tou­tu­misel­la mitään etu­ja saada.

  NATO ei ole edes tarkoitet­tu puo­lus­tus­so­taan vaan sen toim­inta on pääasi­as­sa inter­ven­tiotoim­intaan suun­nitel­tua ja varustel­tua ja sodan­jo­htokin tähtää vain hyökkäyk­seen ja miehit­tämiseen, ei puolustamiseen

 42. ‘en voi täysin sivu­ut­taa tun­net­ta että, OK, Venäjä käyt­tää pro­pa­gan­daa estoit­ta, mut­ta mitä jos län­nen pro­pa­gan­da on vaan tehokkaam­paa ja vaku­ut­tavam­paa?’ (tiedemies)
  No onhan se sitäkin, mutta
  1) venäläisen pro­pa­gan­dan kökköys on venäläis­ten oma moka ja
  2) pro­pa­gan­dan teossa aut­taa kovasti, jos on ajoit­tain oike­as­sa eikä tarvitse vale­hdel­la kaikesta.

 43. Napak­ka kir­joi­tus. Itseäni tämä Soinin masen­ta­va Venäjän nöyris­te­ly ensin yllät­ti, mut­ta tämähän itse asi­as­sa sopii täy­del­lis­es­ti per­su­jen men­nyt­tä maail­maa haikail­e­vaan paluu Impi­vaaraan ‑lin­jaan.

  Kun silmät puris­te­taan tiukasti kiin­ni, ja kiel­letään maail­mas­sa 1980-luvun jäl­keen tapah­tuneet muu­tok­set, niin koh­ta var­maan vien­ti taas vetää Neu­vos­toli­it­toon, YYA on hieno jut­tu, ulko­maalaiset häipyvät out­oi­hin mai­hin­sa, jumalan­pilka­s­ta joutuu vanki­laan ja rap­pi­o­taide pis­tetään juhannuskokkoihin. 

  Mikäli tämä onnela kuitenkin jää toteu­tu­mat­ta: NATO. Globaalis­sa maail­mas­sa vakaus syn­tyy sitou­tu­mis­es­ta ja myös vas­tu­un kantamisesta.

 44. Tämä Venäjä/Ukraina keskustelu on niin kiivas­ta, etten tiedä uskaltaa sanoa mitään. Heti on joku muilut­ta­mas­sa ja uhkaile­mas­sa. Viha­puheet pitäisi poistaa !

  Minus­ta Soinin puhe oli melko järkevä. Ei kai voi olet­taakaan, että vihreät kil­van kehuisi­vat sitä. Kyl­lähän tämän sopan osal­lisia ovat sekä Venäjä että EU. EU ei aluk­si luvan­nut lain­o­ja Ukrainalle kuten Venäjä, tämä oli yksi syy sopimuk­sen kar­i­u­tu­miseen. Ja EU vaati yhden oli­garkin, Tim­o­senkon vapaut­tamista vanki­las­ta (jota sinän­sä kan­natan). Itse uskoisin , että hän voisi olla paras vai­h­toe­hto uudek­si pres­i­den­tik­si. Nämä nykyiset johta­jathan (Arsen­juk ja Klit­sko sai­vat melko vähän ääniä viime vaaleis­sa). Ukraina­han on suo­raan sanoen konkurssis­sa, sää­lik­si käy maan asukkai­ta. Elin­ta­sokin on vain kol­ma­sosa Venäjästä BKT/henki kriteerillä.

  Vihrei­den kohdal­la kehot­taisin hei­dän hark­it­se­maan suhdet­taan Kavkaz Cen­terin palvelin­ta ylläpitävään Mikael Storsjöhön (vihrei­den ehdokas vaaleis­sa). Kyseessähän on USA:nkin mielestä terrorijärjestö.

 45. Kyynisyyt­tä tai ei, kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa vaan isot tekevät laeista ja sopimuk­sista huoli­mat­ta “lait­to­muuk­sia”. Muis­tel­laan vaik­ka USA:n toimia Grenadas­sa. Entä Kosovon kansanäänestys? Se ei var­maankaan ollut Ser­bian lakien mukaista. Samoin Krim­in tule­va kansanäänestys. Ei var­maankaan ole Ukrainan lakien mukaista, mut­ta kan­sain­vä­li­nen oikeus ei ota kan­taa tämän kaltaisi­in kansanäänestyksiin.

  Lop­putule­m­ana voisi ennus­taa, että taval­la tai toisel­la Krim­in alue tulee osak­si Venäjää. Toiv­ot­tavasti neuvotellen.

 46. Mitäs mieltä Vihreät ovat Suomen puo­lus­tuk­ses­ta? Onko sille armei­jalle kuitenkin nykyäänkin tarvet­ta muutenkin kuin mar­jamet­sään kadon­nei­den mum­mo­jen etsinnässä?

 47. ‘Muis­tel­laan vaik­ka USA:n toimia Grenadas­sa.’ (PenaK)
  Grenadan val­lanku­mouk­sel­lisen hal­li­tuk­sen äärisi­ipi kaap­pasi val­lan ja lah­tasi maltil­lisem­man johdon. Sisäl­lis­so­ta raivosi. Yhdys­val­lat miehit­ti saaren ja palaut­ti järjestyk­sen. Väärin sammutettu?

 48. Min­ua tympii se, että Ukrainan tilan­net­ta “älykköinä” kom­men­toi­vat kokon­aan sivu­ut­ta­vat val­lankaap­pauk­sen. Val­ta kaa­p­at­ti­in demokraat­tis­es­ti val­i­t­ul­ta presidentiltä.

  Vaik­ka väit­täisi­ikin, tosin ilman todis­tei­ta, että kaadet­tu pres­i­dent­ti oli rois­to, joka ryösti 50 mil­jar­dia, joka on kah­den val­tion vuo­tuisen bud­jetin ver­ran rahaa kas­sas­ta, kas­sa tosin oli tyhjä ryöstön aikana, niin silti pitäisi avoimesti keskustel­la val­lan kaa­pan­nei­den taus­toista samoin.

  Onko kaap­pareil­la kan­na­tus­ta kansan kesku­udessa? Ovatko he kuten väitetään ääri­na­tion­al­is­te­ja ja osa jopa uus­fa­sis­te­ja? Murha­si­vatko he niin mie­lenosoit­ta­jia kuin poli­ise­ja syyt­täen teosta kaadet­tua lail­lista hallintoa? He ovat saa­neet aikaan katas­trofin — maa jakau­tuu, kansa jakau­tuu, ukrainalaisia aje­taan sotaan ylivoimaista Venäjää vas­taan, ener­gia lop­pu­uu pian jne. Voiko pro­pa­gan­da­so­das­sa uno­htaa totuus?

  Entä, kuka EUssa on hyväksynyt tämän aggres­si­ivisen laa­jen­tu­misen itään? Ei ainakaan kansa, sil­lä asi­as­ta ei ole käy­ty kansalaiskeskustelua, vaan pieni EUn val­taan pesiy­tynyt eli­it­ti käyt­tää hyväk­seen meitä. Mis­sä on EUn demokratia?

  Mik­si siis älykök­si nime­tyt imevät kaiken pro­pa­gan­dan, jopa tuon yli 50 mil­jar­dia pölit­ty, vaik­ka jokainen suh­teel­lisu­u­den tajun­sa säi­lyt­tänyt ymmärtää, että tyhjästä kas­sas­ta vain viru­aal­isia pro­pa­gan­dadol­lare­i­ta on voitu varastaa.

  Ehkä ukrainalais­ten tues­ta uudelle “hal­li­tuk­selle” osoituk­se­na oli sen määräämän liikekan­nallepanon täy­delli­nen epäon­nis­tu­mi­nen. Vain 2 % tot­teli hal­li­tuk­sen käskyä, val­taosa kieltäy­tyi kutsunnoista.

  Näi­denkö takia mei­dän olisi liitet­tävä suo­ma­lais­ten kohta­lo samaan herne­pus­si­in ja tuhot­ta­va kauppasuhteemme?

  Jos tätä jotenkin voi ver­ra­ta 1930 luvun tilanteeseen, kuten Ben Zyskow­icz eduskun­nas­sa teki, niin suo­ma­laisen eli­itin epä-älylli­nen kallis­tu­mi­nen län­teen tässä asi­as­sa muis­tut­taa kallis­tu­mista nat­sien kainaloon.

 49. Liian van­ha:Ja samat maat ovat takaa­mas­sa NATOn ja EU:n lupaus­ta, mik­si vain toisen jär­jestönlu­pauk­set pidettäisiin ? 

  Samat maat? Viimek­si kun tark­istin niin Naton ja koko maa­pal­lon soti­laal­lis­es­ti voimakkain maa, USA, ei kuu­lunut EU:hun.

 50. PenaK:
  Kyynisyyt­tä tai ei, kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa vaan isot tekevät laeista ja sopimuk­sista huoli­mat­ta “lait­to­muuk­sia”.

  Tuo­han on täysin lyömätön argu­ment­ti siitä, että nyt äkkiä Natoon ja puo­lus­tus­määrära­hat ylös.

  Ain­oas­taan Tar­ja Halosen pasi­fistises­sa maail­mas­sa voidaan käy­dä dialo­gia ja neu­votel­la ja siinä sivus­sa ajaa armei­ja alas. Todel­lisu­udessa voima on ain­ut mikä ratkaisee ja viimekädessä se on ratkaisee myös sen, kuin­ka vakavas­tiotet­tavia neu­vot­telui­ta voidan käy­dä. Esimerkik­si USA on Venäjälle huo­mat­tavasti vakavam­min otet­ta­va neu­vot­telukump­pani kuin Suomi.

 51. PenaK:
  Kyynisyyt­tä tai ei, kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa vaan isot tekevät laeista ja sopimuk­sista huoli­mat­ta “lait­to­muuk­sia”. Muis­tel­laan vaik­ka USA:n toimia Grenadas­sa. Entä Kosovon kansanäänestys? Se ei var­maankaan ollut Ser­bian lakien mukaista. Samoin Krim­in tule­va kansanäänestys. Ei var­maankaan ole Ukrainan lakien mukaista, mut­ta kan­sain­vä­li­nen oikeus ei ota kan­taa tämän kaltaisi­in kansanäänestyksiin.

  Lop­putule­m­ana voisi ennus­taa, että taval­la tai toisel­la Krim­in alue tulee osak­si Venäjää. Toiv­ot­tavasti neuvotellen. 

  Grre­na­da? mil­loin se tapah­tui? 1980-luvulla?

  Kos­ka Bosn­ian ja Kroa­t­ian itsenäistymi­nen Serbina­tion­al­is­tikom­marei­den johta­mas­ta Jugoslavi­as­ta ilman muiden apua johti kym­me­nien­tuhan­sien joukko­murhaan niin koso­volaiset päät­tivät pyytää YK:lta ja Natol­ta tukea itsenäisyyspyrkimyk­si­in­sä mikä on täysin ymmär­ret­tävää. Myön­täää pois, Jugoslavian/Balkanin sso­dat 1990-luvul­la oli­vat täysin Ser­bi­en, jot­ka eliv­ät van­han maail­man oppi­en mukaan, syytä.

 52. Kuinka­han moni enään uskoo Soinin pop­ulis­mia samal­la kaavalla?

  Kuin­ka moni on täysin joh­dateltavis­sa ja kuin­ka monel­la on omat aiv­ot käytössä?

 53. Ukrainan oli­gark­it eivät halua EU:hun, kos­ka vapaa markki­na­t­alous veisi hei­dän val­taansa. Vain sään­te­ly­talouk­sis­sa val­tio estää kil­pailun suosikkien­sa hyväk­si. Eivät he Venäjäänkään halua, hodorkovskeiksi.

 54. un archos:
  Napak­ka kir­joi­tus. Itseäni tämä Soinin masen­ta­va Venäjän nöyris­te­ly ensin yllät­ti, mut­ta tämähän itse asi­as­sa sopii täy­del­lis­es­ti per­su­jen men­nyt­tä maail­maa haikail­e­vaan paluu Impi­vaaraan ‑lin­jaan.

  Kun silmät puris­te­taan tiukasti kiin­ni, ja kiel­letään maail­mas­sa 1980-luvun jäl­keen tapah­tuneet muu­tok­set, niin koh­ta var­maan vien­ti taas vetää Neu­vos­toli­it­toon, YYA on hieno jut­tu, ulko­maalaiset häipyvät out­oi­hin mai­hin­sa, jumalan­pilka­s­ta joutuu vanki­laan ja rap­pi­o­taide pis­tetään juhannuskokkoihin. 

  Jumalan­pilka­s­ta­han joutuu mak­samaan ainakin sakko­ja. Tai no, riip­puu jumalasta.

  Minus­ta tämä vihrei­den iden­ti­teet­ti­in kuu­lu­va itsen­sä peilaami­nen 40 vuot­ta ajas­ta jäl­jessä ole­viksi kuvitel­tu­i­hin per­sui­hin on käymässä koko ajan huvit­tavam­mak­si. Perus­suo­ma­lais­ten joukos­sa on kovin het­ero­geenistä väkeä, jotkut Smp:läiset var­maan haikail­e­vat men­neitä aiko­ja, mut­ta eivät hekään kyl­lä Kekkos­ta — Kekkosen vas­tus­t­a­mi­nen­han se oli van­han Smp:n juttu.

  Sen sijaan monia vihre­itä (kuten eräitä kokoomus­laisi­akin) vaivaa kylmän sodan jälkeisen ajan ajat­te­lu­ta­pa, jos­ta he eivät ole edes tietoisia. Osa per­su­ista saat­taa olla edes vähem­män väärässä, jos he eivät huo­man­neet koko kylmän sodan päät­tymistä. Osa nykyper­su­ista taas on niitä entisiä kokoomus­laisia, entisiä vihre­itä yms, jot­ka huo­ma­si­vat 2000-luvul­la, että 1990-luvun his­to­ri­an lop­pu ‑opti­mis­mi oli raken­net­tu samoille sav­i­jaloilel kuin Neuvostoliitto.

  Kir­joitin viime viikol­la täl­laisen fb-statuk­sen, jaan­pa sen tei­dänkin iloksi:

  Min­un sukupol­veni — johon kuu­lu­vat esimerkik­si Alexan­der Stubb ja Jyr­ki Katainen — maail­manku­van muo­dos­tu­misen kannal­ta ratkai­se­vat ikävuodet, eli vähän alle ja päälle 20-vuo­tispäivän, osui­v­at siihen, kun per­e­stroi­ka ja glas­nost johti­vat hie­man puo­li­vahin­gos­sa Berli­inin muurin mur­tu­miseen ja NL:n rom­ah­tamiseen. Koke­mus aiheut­ti meille oirey­htymän, jon­ka DSM‑6 tulee tun­temaan nimel­lä Post Cold War Mind­set (PCWM).

  Henkilö, jol­la on kroon­is­tunut, hoita­m­a­ton PCWM, ei kykene inte­groimaan maail­manku­vaansa ja ihmiskäsi­tyk­seen­sä mitään negati­ivista. PCWM-poti­las ei ole yleen­sä itse tietoinen sairaud­estaan, vaan pitää real­is­tisen ihmis- ja maail­manku­van omaavia ihmisiä häiri­in­tyneinä. PCWM uskoo, että kuin taikaiskus­ta ihmiset ovat lakan­neet ole­mas­ta lau­masielu­ja, ja että sik­si globaali talous ja poli­ti­ik­ka voitaisi­in rak­en­taa uuden Homo glob­alicuk­sen varaan. H. glob­ali­cus on arvolib­er­aali maail­mankansalainen, joka samas­tuu toisi­in H. glob­alicuk­si­in kaikkien etnis­ten, kult­tuuris­ten ja kielel­lis­ten rajo­jen yli.

  Viime vuosi­na PCWM-sukupolvi on joutunut kri­isi­in. Taudin alku­vai­heen oireilu aiheut­ti enem­män ongelmia ympäristölle kuin PCWM-poti­laille itselleen. Nyt PCWM-poti­laat ovat kuitenkin yhä use­am­min tör­män­neet oman oireilun­sa seu­rauk­si­in. Ihmis­es­tä ei ole tul­lut H. glob­ali­cus vaik­ka PCWM:t ovat kuin­ka yhdessä paras­ta toivoneet.

  Osa PCWM-poti­laista para­nee, mut­ta toden­näköisem­pi ennuste on yhä voimakkaampi todel­lisu­u­den kieltämi­nen ja oireilun lisään­tymi­nen. Tyyp­il­lis­es­ti se ilme­nee taud­ista paran­tunei­den pitämisenä entistäkin häiri­in­tyneemp­inä ja kouris­tuk­seno­mainen posi­ti­ivi­su­u­den, opti­mis­min ja suvait­se­vaisu­u­den julistaminen.

  Pahiten oireil­e­vat PCWM-poti­laat on yleisen tur­val­lisu­u­den nimis­sä hyvä eristää ja pitää pois­sa ainakin poli­it­tis­es­ta päätöksenteosta.

 55. Jar­mo Lius:
  Min­ua tympii se, että Ukrainan tilan­net­ta “älykköinä” kom­men­toi­vat kokon­aan sivu­ut­ta­vat val­lankaap­pauk­sen. Val­ta kaa­p­at­ti­in demokraat­tis­es­ti val­i­t­ul­ta presidentiltä.

  No kun kan­sain­välisen lain mukaan tuol­la ei ole minkään­laista merk­i­tys­tä, kos­ka mikään muu kuin kansan­murha, etni­nen puhdis­tus tms. ei kel­paa tekosyyk­si agressiolle.

  Eli val­lankaap­paus, vaalivilp­pi tms. ei ole pätevä perustelu hyökkäyk­selle. Muuten­han esimerkik­si Venäjälle voisi hyvil­lä mielin hyökätä ainakin ker­ran vuosikymmenessä.

 56. Kuten Juk­ka sanoi, lipu­ta nyt Naton puoles­ta. Niin tekivät jotkut omil­la aivoil­laan aja­vat per­sutkin. Ain­oas­taan Nato voi antaa todel­lista kät­tä pitem­pää, yhdessä uskot­ta­van oman puo­lus­tuk­sen kanssa. 

  Mis­sä mielessä Nato on EU:ta parem­pi? Ei Yhdys­val­loil­la ole yhtään EU:ta enem­pää kiin­nos­tus­ta ruve­ta riitelemään Venäjän kanssa ja Putin tietää tämän erit­täin hyvin.

  Pahin ske­naario toki on, että Suo­mi “vapaute­taan” ensin Venäjän ja sit­ten Naton toimesta.

 57. Eiköhän kaikille pitäisi olla selvää, että geopoli­ti­ikas­sa mil­lään moraalil­la ei ole merk­i­tys­tä; se, jol­la on rautaa, tekee sään­nöt. Näin kaik­ki val­tiotkin ovat muo­dos­tuneet. Ihan type­r­ää mis­tään altru­is­mista lähteä muiden konflikteihin. 

  Muis­takaa, että tässä on se mah­dol­lisu­us, että emme ymmär­rä tätä kon­flik­tia niin hyvin kuin luulemme. Kuin­ka moni on oikeasti lukenut Krim­in ja Venäjän his­to­ri­as­ta? Jos Ahve­nan­maa halu­aisi liit­tyä Ruot­si­in, niin onko sil­lä oikeasti jotain väliä? Kun luen näitä kom­ment­te­ja, niin aika mon­et mielip­i­teet on tun­tuu vaan vähän poli­it­tiselta peliltä eikä hyvin tutk­i­tu­il­ta ajatuksilta.

  Maail­mal­la on ollut jatku­va kon­ver­goi­tu­mi­nen kohti rauhal­lisem­paa maail­maa. Inter­net, vapaakaup­pa ja ihmis­ten kanssakäymi­nen johta­vat siihen, että pikkuhil­jaa dik­taat­torit ja vas­taa­vat menet­tävät otet­taan. Län­si­mais­ten TV-sar­jo­jen pira­toin­ti on tehnyt enem­män rauhan edis­tämisek­si Lähi-Idässä kuin sota­toimet. Venäjäl­läkin kas­vaa nuoriso, joka ymmärtää tätä maail­maa paljon real­is­tisem­min kuin van­hem­mat sukupol­vet. Elleivät jotkut sankar­it aloi­ta maail­man­so­taa sitä ennen, niin tästä sukupolves­takin tulee enem­mistö joku päivä.

  Kansane­dus­ta­ja Zyskow­icz ja muut vas­taa­vat voisi­vat vähen­tää sitä provosoin­tia, kos­ka eivät henkilöko­htais­es­ti kan­na kus­tan­nuk­sia täm­möis­es­tä käytök­ses­tä. Eiköhän tuol­ta rajan takaa löy­dy mak­set­tu­ja lehtiä, jot­ka tekevät näistäkin makeat otsikot poli­it­tisi­in tarkoituk­si­in. Täl­lainen huutelu ei palvele muu­ta kuin kansane­dus­ta­jan omia tarkoituk­sia. Fik­sua poli­ti­ikkaa voidaan tehdä ilmankin.

  Läh­den siitä, että mitkään palop­uheet, sopimuk­set ja lap­puset eivät suur­val­to­ja pysäytä, jos he niin halu­a­vat. Ulkopoli­ti­ik­ka voi tai voi olla toim­i­mat­ta. Neu­vos­toli­it­to ei tul­lut Suomeen kiitos ulkopoli­ti­ikan, joten mik­si tulisi Venäjäkään ja NL oli huo­mat­tavasti despoot­tisem­pi instituutio. 

  En tiedä miten näis­sä asiois­sa kor­tit pitäisi pela­ta, mut­ta ainakin meil­lä voisi olla enem­män infor­maa­tio­ta pöy­däl­lä. Jotkut kysymyk­set kuten NATO tms. ovat epis­temel­o­gis­es­ti melko yksinker­taisia (säi­lyykö Suomen suv­eren­i­teet­ti jos liitymme NATO:on). Näi­den tutkimiseen voitaisi­in käyt­tää esimerkik­si sub­ven­toitu­ja ennustemarkki­noi­ta, jot­ka voit­ta­vat empi­iris­es­ti muut instru­men­tit kuten asiantun­ti­jamielip­i­teet, gallupit jne. Yhdys­val­tain armei­ja on käyt­tänyt niitä esimerkik­si ter­ror­isti-isku­jen ennus­tamiseen. Ennustemarkki­nat ovat esim. manip­u­loin­nille suh­teel­lisen vas­tus­tuskyky­isiä. Soin­in­vaarakin voisi ehkä ehdot­taa tätä jollekin puo­lus­tus­min­is­ter­iön edus­ta­jalle. Suosit­te­len luke­maan alan kir­jal­lisu­ut­ta, ennen kuin Stet­son­ista kritisoitte.

  [1] Arrow, Ken­neth J., et al. “The promise of pre­dic­tion mar­kets.” SCIENCE-NEW YORK THEN WASHINGTON- 320.5878 (2008): 877.

 58. Juha Autero: Mis­sä mielessä Nato on EU:ta parem­pi? Ei Yhdys­val­loil­la ole yhtään EU:ta enem­pää kiin­nos­tus­ta ruve­ta riitelemään Venäjän kanssa ja Putin tietää tämän erit­täin hyvin.

  Pahin ske­naario toki on, että Suo­mi “vapaute­taan” ensin Venäjän ja sit­ten Naton toimesta. 

  Naton jäsen­maa­han ei hyökätä. Venäjä on aivan tarpeek­si ratio­naa­li­nen ymmärtääk­seen tämän.

 59. ‘Jos Ahve­nan­maa halu­aisi liit­tyä Ruot­si­in, niin onko sil­lä oikeasti jotain väliä?’ (Ari)
  Ruotsin ja Venäjän välil­lä on huo­mat­tavia ero­ja, joil­la on ihan hel­vetisti väliä. Yksi näistä on se, ettei Ruot­si sekaan­nu Suomen asioi­hin vedoten suomen­ruot­salaisi­in kohdis­tu­vaan sor­toon ja syr­jin­tään, eikä pyri muut­ta­maan rajo­ja mihinkään suuntaan.

 60. Onko SOin­in­vaara johdon­mukaises­ti myös sitä mieltä, että vas­taavia pakot­tei­ta tulee käyt­tää USAaa vas­taan, kun se loukkaa val­tioiden suv­eren­i­teet­tia, kuten Irakissa, Afghanistanis­sa, Pana­mas­sa, Grenadal­la jne?

 61. Ihmette­len EU.n ja myös Suomen johdon epälo­ogisu­ut­ta, kun se julkises­ti väit­tää Krim­in kansanäänestyk­sen ole­van vas­toin Ukrainan perus­tus­lakia ja siten laiton. 

  Samaan aikaan se kuitenkin neu­vot­telee Ukrainen nyky­hal­li­tuk­sen kanssa ja lupaa sille miljoonit­tain apua. Nämä EU:n totu­u­den ker­to­jat ja lain “rehelliset” puo­lus­ta­jat uno­hta­vat kokon­aan sen, että Ukrainan nyky­hal­li­tus muo­dostet­ti­in LAITTOMASTI. Tarkoit­taa sitä, että Ukrainan perus­tus­la­ki vaatii kaikille voimaan tulebille lakimuu­tok­sille maan pres­i­dentin hyväksymisen, ennen kuin laki on lailli­nen laki Ukrainas­sa. Lisäk­si nyky­hallinto riisti lait­tomasti maan lail­liselta hallinnol­ta oikeudet ennen siir­tymistään katu­väki­val­las­ta hallituspalatseihin.

  EU on toimin­ut viime­vuodet vas­toin omia sään­töjään. Joten ei ole ihme, jos EU ja sen johtoe­limet eivät väl­itä pysyä totu­udessa kuin aja­malleen asialle edulli­sis­sa tapauk­sis­sa. Sääli, etteivät edes suo­ma­laiset hal­li­tush­er­rat pyri mil­läänj taval­la kehoit­ta­maan EU:ta totuuteen.

 62. tpyy­lu­o­ma: Ja toisaal­ta Venäjä on vielä riip­pu­vaisem­pi sen kaa­sun myyn­ti­t­u­loista, eikä sitä voi ilman val­tavia investoin­te­ja joiden­ka toteut­ta­mi­nen kestää myy­dä muallekaan. Kaa­su vir­tasti katkot­ta kylmän sodan kireimp­inäkin vuosi­na, tämän takia. Taloudel­lisia pakot­tei­ta on muitakin mahdollisia. 

  Venäjä voisi kär­siä, mut­ta jos syy on län­nen, Putinin ase­ma voi vahvis­tua. Demokra­tiois­sa on toisin. Kun ihmiset kär­sivät EU:ssa taloudel­lis­es­ti, hei­dän mielip­i­teen­sä Ukrainan merk­i­tyk­ses­tä muut­tuisi hel­posti. EU:n poli­itikoiden näke­myk­set hei­jas­ta­vat tätä. 

  Kysymys on riskin­si­etokyvys­tä ja uskot­tavu­ud­es­ta. Jos emme lipu­ta valmi­ut­tamme ottaa takki­in peri­aat­tei­demme puoles­ta, Putinin ei edes tarvitse harki­ta perääntymistä.

 63. Uuti­sis­sa tuli mah­dol­lis­ten talous­pakot­tei­den vaiku­tus­ta val­otet­tua poh­jan­maalaisen vene­fir­man kaut­ta. Sen tuotan­nos­ta puo­let menee Venäjälle ja jos tätä mah­dol­lisu­ut­ta ei olisi, lop­puisi mon­elta työt. Mietin kumpi tässä on kyynisem­pi, vihreä poli­itikko jon­ka elin­ta­soon boikotit ei paljoa vaiku­ta. Tai Soi­ni, joka kan­taa huol­ta myös duu­nar­in toimeen­tu­losta. Vihre­itähän se ei näytä eri­tyisem­min kiinnostavan.

 64. Kim­mo:
  Naulan kan­taan! Har­voin pystyn allekir­joit­ta­maan Soin­in­vaaran blo­gi-tek­ste­jä (vaik­ka poli­ti­ikkona arvostankin), mut­ta nyt avat­ti­in Soini­lainen poli­ti­ik­ka niin kuin se on. Soi­ni on ääri-oppor­tunisti­nen oppo­si­tio-pop­ulisti, joka on onnis­tunut kalas­ta­maan komean kan­natuk­sen tyy­tymät­tömien ja “tipukkaiden” joukos­ta. Hal­li­tus­poli­ti­ikkaa ei tämän lin­jan varaan ole mah­dol­lista rakentaa.

  Asia, jota Soi­ni ei ymmär­rä tai “ymmär­rä” on, että EU on jo nyt epä­suo­rasti suo­jan­nut Suomea niin taloudel­lisil­ta että soti­laal­lisil­ta riskeiltä. Vaik­ka Suomen taloudessa on huolestut­tavia rak­en­teel­lisia heikkouk­sia, antaa EU:n tuo­ma alhainen korko­ta­so aikaa uud­is­taa rak­en­tei­ta. Tätä suo­jaa ei olisi, jos rahoi­tus­markki­nat eivät voisi luot­taa EU-maid­en anta­maan tukeen Suomelle kri­isi-tilanteessa. Se suo­ja, jota Soi­ni ei halu­aisi antaa muille EU-maille.

  Käytän­nössä sama toimii myös tur­val­lisu­us­poli­ti­ikas­sa. Vaik­ka EU ei ole soti­lasli­it­to, antaa EU de fac­to myös soti­laal­lista suo­jaa Suomelle. Ilman EU:n anta­maa epä­suo­raa suo­jaa Suo­mi voisi hyvinkin olla lähi­t­ule­vaisu­udessa samas­sa tilanteessa kuin Ukrainana nyt on. Venäjä on viime aiko­jen teoil­la osoit­tanut, että se on todel­li­nen uhka ainakin niille naa­puri­val­tioille, joil­la suo­jaa ei ole. 

  Eli toisin kuin Soi­ni väit­tää, niin EU:n ulkop­uolel­la Suomen ase­ma olisi huo­mat­tavasti tukalampi kuin se nyt on. Sen takia viime ajan kri­isit ovat pikem­minkin osoit­ta­neet EU:n Suomelle anta­mat edut, toisin kuin Soi­ni yrit­tä väit­tää. Oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa Soi­ni voi tietenkin nyky­tyylil­lään har­joit­taa, mut­ta vas­tu­ullis­es­ta hal­li­tus­poli­ti­ikas­ta se on erit­täin kaukana (niin ruma kuin sana kuin vas­tu­ullisu­us joidenkin mielestä nykyään on).

  Kim­mo, eikö olekin kum­mallista miten eri­laista on har­ras­taa oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa Arka­di­an­mäel­lä tai Fara­gen hel­moissa Brysselissä…MOT

 65. Soi­ni: Ukraina on oiva esimerk­ki siitä, että poli­it­tis­es­ti liit­toutuneena EU:n jäse­nenä Suo­mi joutuu tah­toen tai tah­tomat­taan vede­tyk­si mukaan kaikki­in niihin kan­sain­välisi­in tilanteisi­in ja kon­flik­tei­hin, joi­hin EU päät­tää lähteä heilut­tele­maan lippuaan.

  Jus­si Lind­gren: Rel­e­vant­ti kysymys kuu­luukin, olisiko Ukraina nyt samas­sa tilanteessa EU-jase­ne­na? Toisin sanoen, riit­taako YUTP ja EU vai tarvi­taanko sit­tenkin Natoa tur­vata­keek­si ulkoisia uhkia vastaan?

  Toisaal­ta Soinin kom­ment­ti sovel­tuu Natoon vieläkin osuvammin.

 66. Löy­tyi muuten mie­lenki­in­toinen ominaisuus:
  Jos painaa kom­mentin A lain­auslinkkiä kom­mentin B tai alku­peräisen blog­itek­stin osan ollessa valit­tuna, lain­aus menee A:n piikki­in. Osit­tais­lain­aus ei siis tee mitään tarkistuksia.

  Esimerk­it:

  Jus­si Lind­gren: Per­su­jen ulkopoli­it­ti­nen lin­ja on jostain syys­tä sel­l­ainen, että se näyt­täy­tyy ulospäin melkein moskovanmielisenä.

  Jus­si Lind­gren: Timo Soinien johta­mas­sa maail­mas­sa Suomen kävisi huonosti.

 67. dio­di: Venäjä voisi kär­siä, mut­ta jos syy on län­nen, Putinin ase­ma voi vahvistua. 

  Ei sil­lä ole väliä. Jos pakot­teet toimi­vat, Venäjä heiken­tyy, vaik­ka Putin vahvis­tu­isikin. Ilman vah­vaa talout­ta ei voi ylläpitää vah­vaa soti­laal­lista voimaa.

  Jos nyt ei tehdä mitään, se vain ker­too Putinille että valit­tu lin­ja on täysin oikea. Eli eivät ne pakot­tei­ta puuha­ta jot­ta Ukraina saisi Krim­in takaisin, vaan sik­si että täl­laista ei tapah­tu­isi jatkos­sa. Jos län­si ei tee mitään, se ker­too Putinille että jos Venäjä pistää län­nen tapah­tunei­den tosi­a­sioiden eteen, mitään ei jatkos­sakaan tapah­du mitään. Tämä tosi­a­sia voi jatkos­sa olla melkein mitä tahansa.

  Täl­lainen on pienelle liit­tou­tu­mat­toma­lle reunaval­ti­olle täy­del­listä itse­murhapoli­ti­ikkaa, eri­tyis­es­ti kun Venäjäl­lä on nykyään sel­l­aiset henkilöt kuten Alek­san­dr Dug­in, suo­sios­sa. Dug­inin mukaan Suo­mi kuu­luu Venäjään.

  http://www.geopolitika.lt/?artc=2874


  Today, Dug­in is a pro­lif­ic polit­i­cal com­men­ta­tor and, some say, influ­en­tial pun­dit in Putin’s new Rus­sia. A well-known the­o­rist of fas­cism in the 1990s, Dug­in presents him­self nowa­days as a “rad­i­cal cen­trist” and ardent sup­port­er of Rus­si­a’s author­i­tar­i­an domes­tic and anti-West­ern for­eign poli­cies. His impas­sioned arti­cles in defence of Putin as well as his espe­cial­ly rabid anti-Amer­i­can­ism are, appar­ent­ly, pop­u­lar in the Krem­lin and in Moscow’s “White House” (the seat of the fed­er­al government).

  —————–

  Onko Osmo Soin­in­vaara koskaan kuul­lut Dug­in­ista? Kuin­ka vakavas­tiotet­ta­va uhka hän on? Miehen jutut ovat ihan täyt­tä hit­leris­miä, euroop­pa pitäisi jakaa Venäjän ja Sak­san kesken.

  Wik­istä:
  Before war broke out between Rus­sia and Geor­gia in 2008, Dug­in vis­it­ed South Osse­tia and pre­dict­ed, “Our troops will occu­py the Geor­gian cap­i­tal Tbil­isi, the entire coun­try, and per­haps even Ukraine and the Crimean Penin­su­la, which is his­tor­i­cal­ly part of Rus­sia, anyway.”[15] After­wards he said Rus­sia should “not stop at lib­er­at­ing South Osse­tia but should move fur­ther,” and “we have to do some­thing sim­i­lar in Ukraine.”[16]

  On se hyvä että Kremlil­lä on näin rauhan­tah­toisia neu­vo­nan­ta­jia ja takapiru­ja. Näi­den kanssa onkin lois­ta­va käy­dä sitä dialo­gia ja pitää yllä hyviä naapurisuhteita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *