Soinin–Halla-ahon linja?

Timo Soinin ryh­mäpuheen­vuoron jäl­keen käy­dyssä debatis­sa Jus­si Hal­la-aho täy­den­si puheen­jo­hta­jansa hah­mot­ta­maa suomet­tumis­lin­jaa sanoen muun muassa:

Ajatelti­in Krim­istä mitä hyvän­sä, niin myön­ny­tys­ten tekem­i­nen nykyisessä tilanteessa olisi jatkoa ajatellen hyvin vaar­al­lista. Tilanne muis­tut­taa erästä euroop­palaista kri­isiä vuon­na 1938. Suur­val­ta liet­soo naa­puri­maas­sa asu­van vähem­mistön kap­inaan, masi­noi eri­laisia kod­in­tur­va­joukko­ja­ja lähet­tää armei­jansa suo­jele­maan sor­ret­tu­ja maan­miehiään sekä liit­tää lop­ul­ta alueet itseen­sä. Myön­tyväisyyspoli­ti­ik­ka ruokkii laa­jen­e­m­ishaluis­ten hal­lit­si­joiden ruoka­halua ja sik­si siitä tulisi pidät­täy­tyä. Toivon, että Suo­mi sen enem­pää kuin Euroopan unionikaan ei lähde Cham­ber­lain­in hengessä osta­maan rauhaa mei­dän ajallemme Krim­il­lä tai Ukrainan itäi­sis­sä oblasteis­sa.

Kuu­lu­vatko nämä kak­si samaan puolueeseen?

85 vastausta artikkeliin “Soinin–Halla-ahon linja?”

 1. Keskustelu kuvas­taa sitä, kuin­ka vaikea pala Ukrainan kri­isi on Perus­suo­ma­laisille. Mitä pahem­mak­si tilanne siel­lä käy ja mitä pidem­mälle venäläiset etenevät, sitä suosi­tum­mik­si Suomes­sa muut­tuvat län­tiset liit­toumat, kuten EU ytim­i­neen. Luot­ta­mus siihen, että län­nen ja Venäjän välis­sä voi lop­ut­tomi­in keikkua puolueet­tomana, karisee.

  EU:n talouskri­isi­mai­ta koskevas­sa keskustelus­sa EU-kri­it­tis­ten puheen­vuoro­jen heit­tämi­nen on help­poa kuin heinän­teko, mut­ta Ukrainan kri­i­sis­sä taas jokainen EU- tai NATO-kri­it­ti­nen mielipi­de on esitet­tävä kieli keskel­lä suu­ta ja pehmustelta­va, sil­lä ne voidaan hel­posti tulki­ta suurvenäläismielisyydeksi.

 2. Ajat­telisin tämän asian niin, että on todel­la hienoa että kaik­ki perus­suo­ma­laiset eivät ole Cham­ber­lain­in lin­jal­la eivätkä vaa­di Suomea taas ker­ran myön­tyvyy­den tielle.

  Luulisin että sinäkin ajat­telisit niin. 

  Vas­taa­van­laista virk­istävää tur­val­lisu­us­poli­it­tista kaapista tuloa kaipaisi vihrei­denkin riveistä.

 3. Min­ulle kel­paa ihan mikä tahansa mikä vain hajoit­taa EU:n niin, että siitä ei ikinä enää kuul­la yhtään mitään. Mikä tahansa.

 4. Arvostan monia Hal­la-Ahon perustel­tu­ja näke­myk­siä. Ja vaik­ka en kaikessa olekaan samaa mieltä, arvostan edelleen sitä, että hän jak­saa loogis­es­ti ja perus­teel­lis­es­ti puo­lus­taa näkemyksiään.

  Olen myös tässä asi­as­sa samaa mieltä Hal­la-Ahon kanssa, Venäjälle ei pidä antaa enää yhtään perik­si Ukrainan kri­i­sis­sä. Putin on tehnyt virheen, mut­ta virheitä on tehnyt myös EU.

  Ymmär­rän myös Timo Soinin kan­taa, Suomen vien­nistä n. 10% tulee Venäjältä, ener­gia­ri­ip­pu­vu­ud­es­ta puhu­mat­takaan. Suomen tulee olla asialli­nen, real­isti­nen ja rehelli­nen, mut­ta Venäjää ei kan­na­ta turhaan ärsyttää. 

  USA/NATO/EU päät­täjis­sä kun on myös sel­l­aisia, jot­ka nimeno­maan hake­vat kon­flik­tia Venäjän kanssa. Ja suomes­sakin on sel­l­aisia, jot­ka näitä iso­ja län­nen­miehiä mielel­lään nuoleskelevat.

  Esimerkik­si Carl Haglundin kra­vat­tiepiso­di oli virhe, var­maankin Soi­ni viit­tasi osaltaan myös siihen.

 5. Euron ansios­ta Suo­mi on tur­val­lisem­mas­sa tilanteessa kuin Ruot­si. Kiitos EU!! 

  Enem­män tässä pitäisi pohtia miten Suomeen saadaan Putini­in kyll­stynei­ta venäläisiä tule­maan maa­han ja sijoit­ta­maan raho­jaan tänne.

  Keven­nys: Ilm­ses­ti sini-keltainen Ruotsin lip­pu pitää kieltää, kun se on myös Ukrainan sym­boli kaikissa olomuodoissa.

 6. Kyl­lä tämä Venäjän öykkäröin­ti tuli kuin taivaan lah­jana meille lib­er­aaleille län­simielisille. Aivan samal­la taval­la kuin Kreikan rahoi­tuskri­isi pisti ääniä ropise­maan perus­suo­ma­lais­ten laari­in 3 vuot­ta sitten.

  TL:

  Esimerkik­si Carl Haglundin kra­vat­tiepiso­di oli virhe, var­maankin Soi­ni viit­tasi osaltaan myös siihen.

  Ja Suomen eduskun­ta­han yhä edelleen Suomen eduskun­ta eikä Venäjän Duuman sivukonttori!

 7. JTS: Euron ansios­ta Suo­mi on tur­val­lisem­mas­sa tilanteessa kuin Ruot­si. Kiitos EU!!
  Enem­män tässä pitäisi pohtia miten Suomeen saadaan Putini­in kyll­stynei­ta venäläisiä tule­maan maa­han ja sijoit­ta­maan raho­jaan tänne.

  En näe tässä kyl­lä val­u­u­tal­la sinän­sä merk­i­tys­tä. Ongel­ma on se, että meil­lä kym­menkun­ta pörssi ja muu­ta yri­tys­tä, jot­ka saa­vat huo­mat­ta­van osan tulois­taan Venäjältä (Tikkuri­la, YIT,SRV, Nokian Renkaat, Stock­mann yms). Niille voi tul­la pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ongelmia, joka edelleen heiken­tää jo Suomen valmi­ik­si huonoa talout­ta. Ruot­si on kyl­lä siinä mielessä parem­mas­sa ase­mas­sa, että he voivat har­joit­taa omaa val­u­ut­tapoli­ti­ikkaansa ja val­u­ut­ta reagoi hei­dän tilanteen­sa mukaan. Meille taas euron korkeas­ta arvos­ta on tulos­sa entistä suurem­pi ongel­ma. Euro on nyt 1,39 suh­teessa dol­lari­in kun se on ollut alim­mil­laan 0,9. Melkoinen ero, ei voi olla vaikuttamatta.

  Kyl­lähän näitä rikkai­ta venäläisiä sijoit­ta­jia (Putin ystäviä tai vihol­lisia) on tänne tul­lutkin (Hart­wall areena, Noril­sk Nick­el, Rosatom yms). Mut­ta tun­tuu siltä, että venäläisel­lä on aina joko liikaa tai liian vähän rahaa. Näin vaik­ka sijoituk­sia tun­nu­taan Suomeen kai­vat­ta­vankin. Ja uskokaa ei kaik­ki venäläi­nen raha ole rahanpesua.

 8. Ode: Kuu­lu­vatko nämä kak­si samaan puolueeseen?

  Ihan vakavasti kysyen: Oliko tämä todel­lakin blogi­postauk­sen arvoinen asia?

  Soi­ni ja Hal­la-Aho ovat eri mieltä jostain: Stop the Press!

 9. Hiukan perustelu­ja Osmo: Eikö mielestäsi yhden puolueen sisäl­lä voi olla eriäviä mielipiteitä?

  Mitä te teette vihreis­sä eri mieltä oleville, vaiennatte?

 10. Suomen tulisi pitää näistä asioista näp­pin­sä erossa ja olla val­it­se­mat­ta puol­ta. Retorisia kan­nan­ot­to­ja voi val­tiovierailuil­la tehdä, mut­ta muuten on olta­va mielin kielin, pää kallel­laan, nöyris­teltävä ja väl­teltävä sitou­tu­mista mihinkään Venäjän vas­taisi­in käytän­nön toimiin. 

  Täl­laista se elämä poukkoil­e­van suur­val­lan vier­essä on, eikä siitä muuk­si muu­tu, jos tah­too solmia suu­raval­lan kanssa mah­dol­lisim­man hyvät kauppasuhteet.

  Pahoin pelkään, että suo­ma­laiset onnis­tu­vat Venäjä-mah­dol­lisu­u­denkin sös­simään puolen­sa val­it­se­mal­la. Sit­ten 15 vuo­den päästä ihmettelemme, mik­si Ruot­si Venäjänkin onnis­tui noin hyö­dyn­tämään, vaik­ka on sel­l­ainen mitään­sanoma­ton disku­teer­aa­va kansa.

  Puolen val­it­sem­i­nen Suomen ase­mas­sa ei ole reaalipoli­ti­ikkaa. Se on ide­al­is­mia. Ide­al­is­mil­la on tapana sor­tua tosi­a­sioiden edessä.

 11. USA:n enti­nen ulko­min­is­teri Hen­ry Kissinger näyt­tää ole­van Hal­la-ahoa ja monia tääl­lä kom­men­toivia maltil­lisem­mal­la lin­jal­la. Hän esit­tää, että Ukrainas­ta tehtäisi­in puolueeton/liittoutumaton maa, mallia Suo­mi. Tämä uuti­nen­han oli jo mon­ta päivää sit­ten mm. USA:n sodan­vas­taisen oppo­si­tion (Antiwar.com) sivuil­la. Vas­ta nyt se in huo­mat­tu Suomessa.

  http://yle.fi/uutiset/kissinger_suomi_toimisi_mallina_ukrainalle/7135933

 12. On tässä venäjä­sotkus­sa sen­tään yksi hyvä asia; Kiina on ollut hil­jaa. Siel­lä ymmär­retään rahan päälle päin­vas­toin kun Putinin esikunnassa.

 13. Coun­try­boy:
  USA:n enti­nen ulko­min­is­teri Hen­ry Kissinger näyt­tää ole­van Hal­la-ahoa ja monia tääl­lä kom­men­toivia maltil­lisem­mal­la lin­jal­la. Hän esit­tää, että Ukrainas­ta tehtäisi­in puolueeton/liittoutumaton maa, mallia Suo­mi. Tämä uuti­nen­han oli jo mon­ta päivää sit­ten mm. USA:n sodan­vas­taisen oppo­si­tion (Antiwar.com) sivuil­la. Vas­ta nyt se in huo­mat­tu Suomessa.

  http://yle.fi/uutiset/kissinger_suomi_toimisi_mallina_ukrainalle/7135933

  Kissinger ei sano tuos­sa, saisiko Ukraina liit­tyä EU:hun, vai olisiko se tuomit­tu jäämään Euroopan yhteiskmarkki­noiden ulkop­uolelle vain sik­si, ettei Venäjä suut­tuisi. NATO-jäsenyyt­tä Ukrainas­sa ei var­maankaan eri­tyis­es­ti kai­va­ta, jos Venäjä suos­tuu pysymään rajan takana muutenkin.

 14. Jos kiusaa­jan annetaan vain jatkaa kiusaamista, niin sehän jatkaa. 

  Nyt olisi aika sit­ten EU:n osoit­taa perusar­von­sa ole­van jotakin muu­ta kuin arvo­jen­sa huo­raami­nen rahas­ta. Jos lib­er­aale­ja arvo­ja ker­ta kan­nate­taan, niin puheen sijas­ta vaa­di­taan teko­jakin. Oba­ma on jo pet­tänyt ne, jot­ka uskoi­vat hänen tuo­van muu­tok­sen, joten EU:n olisi nous­ta­va esi­in. Vihreille­hän tämän luulisi ole­van help­poa, jos ole­tuk­se­na on, että mate­ri­aa­li­nen elin­ta­so ei ole kaik­ki kaikessa… ´

  …tai sit­ten voi suos­tua tois­t­en pom­poteltaviksi ja antaa Euroopan vajo­ta taas aikaan, jos­sa yksin­val­ti­aat määrää. Jos oikeasti annetaan olet­taa, että heilaut­ta­mal­la panssar­it rajoista yli saa tuos­ta vain liit­tää aluei­ta itselleen, niin ei paljoa tarvi­ta että iskee aika paha Napoleon-kom­plek­si. Varsinkin jos on valmi­ik­si pätkä ja johtaa maa­ta, joka on joskus ollut paljon mah­tavampi. Jos tässä kohtaa EU:sta ei ole mihinkään, niin miten siitä olisi sit­ten muis­sa asiois­sa globaa­lik­si esimerkiksi? 

  Jos poli­ti­ikas­sa ei ihmis­ar­vo ole tärkeäm­pää kuin rahan arvo, niin toiv­ot­tavasti vas­tu­us­sa ole­vat nukku­vat edes yön­sä huonos­ti. Tähän asti hehkutet­tu EU on vain kat­sel­lut sivus­ta, valitel­lut ja korkein­taan torunut, kun erinäiset val­tiot ja yri­tyk­set ovat loukan­neet sitä vas­taan mitä EU väit­tää puo­lus­ta­vansa. Jos oikeasti on niin, että poli­itikko ei voi sanoa vas­taan edes punaisen miehit­täessä naa­puri­aan, kos­ka pelkää talous­vaiku­tuk­sia, niin voisi sanoa että sys­tee­mi ei toimi.

  Polt­toainee­ton ener­giantuotan­to ja omavarainen ruuan­tuotan­to taitaisi ratkaista mon­ta ongel­maa. Sääli vain, että eduskun­nas­sa keski­tytään kikkelei­hin ja ollaan levit­tämässä punaista mat­toa Putinille.

 15. Täy­tynee muis­taa, että Hal­la-aho on ukrainan­tutk­i­ja, joten hän saat­taa olla oikeastikin asi­as­ta kiinnostunut.

 16. Puolueet ovat tois­si­jaisia, tärkein­tä on asia. Tässä kysymyk­sessä vihreä voi olla hal­la-aho­lainen aivan yhtä hyvin kuin perussuomalainen.

  Mut­ta on tämä ilman muu­ta postauk­sen arvoinen asia. 

  Tähän voisi otsikok­si lait­taa: “Kaik­ki per­sut eivät ole moskovi­it­te­ja!” tai “Ei ole ole­mas­sa per­su­ja ja vihre­itä vaan isän­maal­lisia myön­tyvyys­lin­jaa vas­tus­tavia suo­ma­laisia!” Kyösti Kallio­ta mukaellen.

 17. Luin kään­nök­sen Putinin lehdis­töti­laisu­u­den kysymyk­sistä ja vas­tauk­sista. Minus­ta hyvää pohdiskelua Putinil­ta. Sanoo, että Janukovit­shin ja myös hän­tä edeltänei­den hallinto oli vähin­tään yhtä suuria kor­rup­toitunei­ta rosvo­ja kuin Venäjäl­lä on. “Sit­ten siitä, mis­tä koko tilanne sai alkun­sa. Min­un nähdäk­seni tämä val­lanku­mouk­selli­nen tilanne kehit­tyi jo kauan sit­ten, Ukrainan itsenäisyy­den alkupäiv­inä. Yksinker­tainen Ukrainan kansalainen, yksinker­tainen ukrainalainen mies kär­si jo Niko­lai II:n aikana, Kravt­shukin aikana, Kut­shman aikana, Jusht­shenkon ja Janukovit­shin aikana. Juuri mitään muu­tos­ta parem­paan päin ei tapah­tunut. Kor­rup­tio ulot­tui sel­l­aisi­in mit­toi­hin, joi­ta ei ole nähty tääl­lä Venäjäl­läkään. Yhteiskun­nalli­nen ja taloudelli­nen eri­ar­voisu­us, joi­ta meil­läkin on riit­tävästi ja joka on meil­lä luon­teeltaan hyvin kär­jistynyt­tä – Ukrainas­sa se on vielä pahempaa. Ymmär­rät­te­hän, siel­lä ongel­mat ovat suo­ras­taan käsit­tämät­tömässä mit­takaavas­sa. Kansa siis ymmär­ret­tävästi halusi muu­tos­ta, mut­ta sitä ei saa toteut­taa lait­tomin keinoin.”

  Se, mil­loin on kysymys “lail­lis­es­ta” val­lanku­mouk­ses­ta tai “lait­tomas­ta” val­lankaap­pauk­ses­ta, on kv-oikeudel­lis­es­tikin hyvin epä­selvä asia. On itses­tään­selvyys, että Putin ei voi myön­tää sitä, että suurin osa Krim­in “kod­in­tur­va­joukoista” on venäläisiä. Mielestäni, jos Ukrainas­sa pystytään estämään taval­la tai toisel­la laa­jamit­tainen sisäl­lis­so­ta, niin se on jo suuri saavu­tus. Ilman Venäjän väli­in­tu­loa se ei olisi ilmeis­es­ti mah­dol­lista. Maail­man his­to­ri­as­sa ei tai­da olla yhtään sisäl­lis­so­taa tai sen uhkaa, johon naa­puri­val­tiot ja suur­val­lat eivät olisi taval­la tai toisel­la sekaan­tuneet. Puut­tumiskyn­nys on sitä herkem­pi mitä enem­män ko. maas­sa on naa­purei­den ja suur­val­to­jen intresse­jä. Afrikkalais­ten annetaan yleen­sä tapel­la pitkään ja veris­es­ti ennen kuin edes media niistä uuti­soi. Ruan­das­sa tehti­in miljoo­nan ihmisen kansan­murha ennen kuin kukaan puut­tui asiaan.

 18. R.Silfverberg:
  Kyl­lä tämä Venäjän öykkäröin­ti tuli kuin taivaan lah­jana meille lib­er­aaleille län­simielisille. Aivan samal­la taval­la kuin Kreikan rahoi­tuskri­isi pisti ääniä ropise­maan perus­suo­ma­lais­ten laari­in 3 vuot­ta sitten.

  Ja Suomen eduskun­ta­han yhä edelleen Suomen eduskun­ta eikä Venäjän Duuman sivukonttori!

  Ei niin, se on Brys­selin sivukonttori.
  Suuren karhun naa­pu­ri­na ei tietenkään voi olla muu­ta kuin henk­i­nen ukrainalainen, mut­ta kra­vat­tileik­ki on min­is­ter­ille turhan lapselli­nen ele, kuten sateenkaar­ilipun heilut­telu ym. has­sun­haus­ka ulkopoli­it­ti­nen pelleily. Min­is­ter­i­hän ei ole yksi­ty­ishenkilö vaan edus­taa run­sas­ta viit­tä miljoon­aa muu­ta kansalaista ja lin­jaa maail­malle Suomen viral­lisen kannan.
  Haglundin “kan­nan­ot­to” on sitä Kekkosen muinaisi­na YYA-aikoina tuomit­se­maa neu­lan­pistopoli­ti­ikkaa joka ei edis­tä mitään asi­aa mut­ta ärsyt­tää turhan­päiten Venäjää.
  Haglundil­la olisi ollut tilaisu­us ker­toa mielip­i­teen­sä suo­raan Venäjän puo­lus­tus­min­is­ter­ille ja mahd. itselleen Put­ler­ille, mut­ta sen­si­jaan hän kat­soi tekevän­sä parem­man palveluk­sen isän­maalle twi­it­taa­mal­la sinikeltais­es­ta solmiosta.

 19. Coun­try­boy:
  USA:n enti­nen ulko­min­is­teri Hen­ry Kissinger näyt­tää ole­van Hal­la-ahoa ja monia tääl­lä kom­men­toivia maltil­lisem­mal­la lin­jal­la. Hän esit­tää, että Ukrainas­ta tehtäisi­in puolueeton/liittoutumaton maa, mallia Suo­mi. Tämä uuti­nen­han oli jo mon­ta päivää sit­ten mm. USA:n sodan­vas­taisen oppo­si­tion (Antiwar.com) sivuil­la. Vas­ta nyt se in huo­mat­tu Suomessa.

  http://yle.fi/uutiset/kissinger_suomi_toimisi_mallina_ukrainalle/7135933

  Ongel­ma on siinä että Kissin­gerin Suo­mi-tietämys on 70-luvul­ta jol­loin osui kyseisen ukon uran huippu.

  Suo­mi ei ole puoluee­ton enää vaan Euroopan Union­in täysjäsen.

 20. Juk­ka Aaku­la:
  Ajat­telisin tämän asian niin, että on todel­la hienoa että kaik­ki perus­suo­ma­laiset eivät ole Cham­ber­lain­in lin­jal­la eivätkä vaa­di Suomea taas ker­ran myön­tyvyy­den tielle.

  Luulisin että sinäkin ajat­telisit niin. 

  Vas­taa­van­laista virk­istävää tur­val­lisu­us­poli­it­tista kaapista tuloa kaipaisi vihrei­denkin riveistä.

  Eilisessä Ukraina-illas­sa jo vähän ovea raotelti­in, vihrei­den ja vas.liiton edus­ta­jat her­syt­te­liv­ät NATO-liit­tou­tumt­to­muudel­la ja oma­l­la uskot­taval­la puo­lus­tuk­sel­la melkein Talvi­so­dan hen­keen, mut­ta lumipu­vut sai­vat lop­ul­ta jäädä kaap­pi­in ja palat­ti­in arkeen sit­ten kun alet­ti­in puhu­maan armei­jan määrärahoista.
  Huu­tia sai­vat tietenkin moder­nit kalli­it ase­jär­jestelmät, mut­ta toisaal­ta ei kel­paa miinatkaan, maail­man halvin ase.
  Aivan kuin vihreä ener­giapoli­ti­ik­ka, mikään ei ole kyllin hyvää ja puhdasta.

 21. JTS: Keven­nys: Ilm­ses­ti sini-keltainen Ruotsin lip­pu pitää kieltää, kun se on myös Ukrainan sym­boli kaikissa olomuodoissa.

  Toki vain, sil­lä väreil­lä on nyky­hetkeä muis­tut­ta­va his­to­ria: Kalle XII lähti aikoinaan Ukrainan “avuk­si”, kunnes eteen tuli Polta­va. Ukrainalaiset kuitenkin kiit­tivät yri­tyk­ses­tä ja omak­sui­v­at Ruotsin värit.

 22. S‑W:
  Hiukan perustelu­ja Osmo: Eikö mielestäsi yhden puolueen sisäl­lä voi olla eriäviä mielipiteitä?

  Mitä te teette vihreis­sä eri mieltä oleville, vaiennatte?

  Vihreät ovat puolue, joil­la on koros­tuneesti vaikeuk­sia ymmärtää eroa arvo­pre­missien ja näke­myspre­missien välil­lä. Heille on hyvin vieras täl­lainen aja­tus­raken­nel­ma kuin “Jaan kyl­lä arvosi, mut­ta hah­motan todel­lisu­u­den lainalaisu­udet niin merkit­tävästi eri taval­la, että näke­myk­set, joi­ta siitä juon­nan, poikkea­vat monil­ta osin sin­un näkemyksistäsi”.

  Vihreät päin­vas­toin palaut­ta­vat hyvin herkästi näke­myk­siä takaisin arvoihin, mis­tä on seu­rauk­se­na erim­ielisyy­den näkem­i­nen jonkin­laise­na moraalise­na vam­mana, ja tästä seu­raa­va moralisointi.

  Paljon vihrei­den kanssa vaikka­pa ydin­voimas­ta, geen­imuun­telus­ta, ilmastopoli­ti­ikas­ta tai islamista keskustel­lut ei ole voin­ut olla tätä huo­maa­mat­ta, jos omat näke­myk­set eivät käy vihreään oikeaop­pisu­u­teen. Sin­ulle viestitään, että näke­myk­sesi eivät ole vain vääriä, vaan olet moraalis­es­ti arve­lut­ta­va ihminen.

  Täl­laises­sa henkisessä ilmapi­iris­sä ei ole yllät­tävää, että vihreät näyt­täy­tyvät ulospäin niin samanmielisinä.

  Kyseessä ei vieläkään ole vart­tunut poli­it­ti­nen puolue, vaan yhä hal­lit­sev­asti luon­teeltaan ide­ologi­nen hur­mosli­ike, jon­ka jäsenet koke­vat itsen­sä mui­ta parem­mik­si ihmisik­si, ja saa­vat siitä tyy­dy­tys­tä, vaik­ka tätä eivät suin sur­minkaan myöntäisi.

  Tämän todel­lisu­u­den tajuamiseen heräävät vihreät ovat keksi­neet itselleen oman nimen­säkin, ‘reaalot’, vaik­ka he toki aset­tel­e­vat asian paljon kaunopuheisemmin.

 23. No onhan se minus­ta vähän has­sua kun puolueen merkkimiehet ovat täysin vas­takkaista mieltä näin suures­ta asiasta.

  Vähän kuin Urpi­lainen sanoisi että nyt yksi­ty­is­tetään kaik­ki ja samaan aikaan Jouni Back­man vaatisi sosial­isoimaan talouden.

  Kyl­lä näin merkit­tävis­sä asiois­sa pitäisi puolueel­la olla jonk­in­sort­ti­nen yhteinäi­nen lin­ja. Ei ulkopoli­ti­ik­ka ole mikään oman­tun­non kysymys.

 24. Mikko Num­melin:
  Keskustelu kuvas­taa sitä, kuin­ka vaikea pala Ukrainan kri­isi on Perus­suo­ma­laisille. Mitä pahem­mak­si tilanne siel­lä käy ja mitä pidem­mälle venäläiset etenevät, sitä suosi­tum­mik­si Suomes­sa muut­tuvat län­tiset liit­toumat, kuten EU ytim­i­neen. Luot­ta­mus siihen, että län­nen ja Venäjän välis­sä voi lop­ut­tomi­in keikkua puolueet­tomana, karisee.

  EU:n talouskri­isi­mai­ta koskevas­sa keskustelus­sa EU-kri­it­tis­ten puheen­vuoro­jen heit­tämi­nen on help­poa kuin heinän­teko, mut­ta Ukrainan kri­i­sis­sä taas jokainen EU- tai NATO-kri­it­ti­nen mielipi­de on esitet­tävä kieli keskel­lä suu­ta ja pehmustelta­va, sil­lä ne voidaan hel­posti tulki­ta suurvenäläismielisyydeksi.

  Perusuo­ma­lai­sis­sa lie­nee enem­män Naton kan­nat­ta­jia kuin vasem­mis­tossa tai vihreis­sä. Ainakin eurovaalien kärkiehdokkaat Hal­la-aho ja Sam­po Ter­ho ovat sel­l­aisia. Eivätkä Euron ongel­mat katoa min­nekkään vaik­ka Ukrainan tilanne muut­tuisi kuin­ka pahaksi.

 25. Onko kyse allaol­ev­as­ta Soinin ryhmäpuheenvuorosta?

  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_23_2014_vp_2_5_5_p.shtml

  Vaikea tuos­ta on suur­ta poli­it­tista lin­jaeroa repiä. Molem­mat ovat selvästi kansal­lis­mielisiä ja vas­tus­ta­vat eri­laisia impe­ri­al­is­tistyyp­pisiä lähi­naa­purei­den alis­tamis­toimia. Hal­la-aho vas­tus­taa isovenäläistä levit­täy­tymistä (Venäjän imperi­u­min­rak­en­tamista) Ukrainas­sa ja muis­tut­taa his­to­ri­al­lis­es­ta Sak­san vas­taavas­ta toiminnasta.

  Soinille taas Ukraina näyt­tää ole­van enem­mänkin tekosyy päästä haukku­maan EU:ta — joka hänen sano­jen­sa poh­jal­ta on Sak­sa-Ran­skan nykyi­nen alis­tamis- ja impe­ri­al­is­mipro­jek­ti, jos­ta myös suo­ma­laiset joutu­vat tois­tu­vasti ja pahasti kärsimään.

  Mikä hei­dän jutuis­saan siis erosi lin­jal­taan? Mikä niis­sä oli edes uut­ta? Molem­mat ovat poli­it­tis­es­ti selviä kansal­lis­mielisiä ja imperi­u­mien vas­tus­ta­jia, tois­ta­vat van­ho­ja jut­tu­jaan. Vain keino­va­likoiman jämäkkyy­dessä on eroa. Hal­la-ahol­la on taas panssar­it karkaa­mas­sa kaduille, ilmeis­es­ti siir­rossa niemi­maal­ta toiselle, Pelo­pon­nesok­selta Krim­ille. Soi­ni taas uskoo edelleen Kekkosen ajan vod­kasaunoit­telun mallil­la syn­tyvi­in kah­den­välisi­in luot­ta­muk­sel­lisi­in neuvotteluratkaisuihin.

 26. Catili­na:
  Min­ulle kel­paa ihan mikä tahansa mikä vain hajoit­taa EU:n niin, että siitä ei ikinä enää kuul­la yhtään mitään. Mikä tahansa. 

  His­to­ri­aa ja kart­taa kat­so­ma­l­la keksin heti todel­la mon­ta sel­l­aista “mitä tahansa”, joi­ta halu­a­mas­sa olet kyl­lä aika yksin.

 27. Joo joo: Suuren karhun naa­pu­ri­na ei tietenkään voi olla muu­ta kuin henk­i­nen ukrainalainen, mut­ta kra­vat­tileik­ki on min­is­ter­ille turhan lapselli­nen ele, kuten sateenkaar­ilipun heilut­telu ym. has­sun­haus­ka ulkopoli­it­ti­nen pelleily.Ministerihän ei ole yksi­ty­ishenkilö vaan edus­taa run­sas­ta viit­tä miljoon­aa muu­ta kansalaista ja lin­jaa maail­malle Suomen viral­lisen kannan.
  Haglundin “kan­nan­ot­to” on sitä Kekkosen muinaisi­na YYA-aikoina tuomit­se­maa neu­lan­pistopoli­ti­ikkaa joka ei edis­tä mitään asi­aa mut­ta ärsyt­tää turhan­päiten Venäjää.
  Haglundil­la olisi ollut tilaisu­us ker­toa mielip­i­teen­sä suo­raan Venäjän puo­lus­tus­min­is­ter­ille ja mahd. itselleen Put­ler­ille, mut­ta sen­si­jaan hän kat­soi tekevän­sä parem­man palveluk­sen isän­maalle twi­it­taa­mal­la sinikeltais­es­ta solmiosta.

  Haglundil­la ei ole ollut mah­dol­lisu­ut­ta tava­ta ketään Venäjän min­is­ter­iä tämän Ukrainan kri­isin puhkeamisen jäl­keen, ja jos on niin tosikko että ottaa nokki­in­sa RKP-läisen min­is­terin sinikeltais­es­ta kra­vatista niin ker­ron­m­pa että käyt­täisin itsekin jos olisin hänen asemssaan sinikeltaista skra­gaa joka helkutin päivä ärsyt­tääk­seni Suomen hur­riv­i­haa­jia, ja jos joku venäläi­nen otta nokkin­sa niin sen parempi. 

  Nyt eletään toisen­laises­sa ilmapi­iris­sä kuin Kekkosen aikaan ja min­is­tereil­lä kuten medi­al­lakin on toisen­laisia vapauk­sia, mut­ta kum­ma että Kekkosellekin kel­pasi usein että hal­li­tuk­sen ain­oa RKP-läi­nen (ja kokoomuk­sen ollessa ikuises­sa oppo­si­tios­sa ain­oa todel­li­nen por­vari) ‑min­is­teri toi­mi juuri puo­lus­tus­min­is­ter­inä, kos­ka hänen piti olla valmis lentämään pikapikaa Tukhol­maan neu­vott­tele­maan avus­ta Suomelle jos Kekkosen omat kyvyt lep­pyyt­tää venäjän karhua eivät olisi riittäneet. 

  Suo­mi tarvit­see nimeno­maan 2‑kertaisen min­is­terikokoon­panoon näis­sä ulkopoli­it­tis­es­ti arois­sa asiois­sa, sik­si yleen­sä pres­sa ja ulko­min­is­teri edus­ta­vat Suomea itään päin ja pää- sekä puo­lus­tus­min­is­teri län­teen päin.

 28. Yler­mi:
  Jos kiusaa­jan annetaan vain jatkaa kiusaamista, niin sehän jatkaa. 

  ja

  Jos poli­ti­ikas­sa ei ihmis­ar­vo ole tärkeäm­pää kuin rahan arvo, niin toiv­ot­tavasti vas­tu­us­sa ole­vat nukku­vat edes yön­sä huonos­ti. Tähän asti hehkutet­tu EU on vain kat­sel­lut sivus­ta, valitel­lut ja korkein­taan torunut, kun erinäiset val­tiot ja yri­tyk­set ovat loukan­neet sitä vas­taan mitä EU väit­tää puo­lus­ta­vansa. Jos oikeasti on niin, että poli­itikko ei voi sanoa vas­taan edes punaisen miehit­täessä naa­puri­aan, kos­ka pelkää talous­vaiku­tuk­sia, niin voisi sanoa että sys­tee­mi ei toimi.

  Mä olen ihan samaa mieltä. Itse olisin henkises­ti valmis alen­ta­maan elin­ta­soani kun­han Venäjä saataisi­in riisut­tua aseista. Sotimiseen olen liian van­ha jo mut­ta jos taloudel­lis­ten pakot­tei­den rekyylit iskevät Suomeen niin olen
  valmis kestämään sen.

 29. Min­ulle ei ole koskaan ollut epä­selvää, että jotain tämän kaltaista voisi tapah­tua. Sik­si olen oma­l­la vaa­ti­mat­toma­l­la taval­l­lani ottanut osaa maan­puo­lus­tustyöhön. Mitään hurlum hei henkeä en kan­na­ta ja olen toivonut, että mitään ei tapah­tu­isi. Mut­ta vihreät ovat yksi niistä toisen­puolen hurlum hei porukoista.

  He ovat aina ilmaiseet, että mitään täl­laista kri­isiä ei enää lähialuil­la ei tule. Ja täl­laisi­in kri­i­sei­hin valmis­tau­tu­imi­nen on vanhanaikasita.

  Kri­isit kehit­tyvät omanaikansa. Täm­möisen piskuisen maan puo­lus­tusjär­jestelmän luomi­nenkin kestää vuosikym­meniä. Tähän on siis saata­va lisää rahaa, jot­ta veli putin tietää, että odotet­tavis­sa enem­mänkin kuin kansavälistä painostusta. 

  Tämä on kuitenkin real­is­mia tässä ajas­sa. Venäjä laa­jen­taa tavanomaisia asevoimi­aan kokoa­jan. Samoin Kiina. Tämä on idi­o­tismia ja aivan sairas­ta paskaa, aivan käsit­tämätön­tä nykyaikana. Mä en voi ymmärtää, että miten tähän on taas päädyt­ty. Mut­ta näin kuitenkin on.

  Jos sit­ten päädytään siihen ajatuk­seen, että omat voimat eivät riitä sel­l­aisek­si kyn­nyk­sek­si, joka tarvit­taes­sa hillit­see naa­puria. Sit­ten on vain, joko hyväksyt­tävä liit­tymi­nen tarvit­taes­sa Natoon tai Venäjän fed­er­aa­tioon tai sen liit­to­laisek­si. Kyl­lä todel­liset vai­h­toe­hdot kri­i­seis­sä sit­ten ovat nämä.

 30. Eräs Erk­ki:Mikä hei­dän jutuis­saan siis erosi linjaltaan? 

  Etkö muka huo­man­nut sitä? Soi­ni las­ket­teli kekko­slo­va­kialaista liirum­laaru­mia ja varoit­ti pakot­teista kun taas Hal­la-aho varoit­ti suo­raan myön­tyväisyyspoli­ti­ikan tuhoista. 

  Vai onko tämä taas näitä tapauk­sia, kun sekä Timo Soi­ni etä Jus­si Hal­la-aho ovat kum­matkin yhtäaikaa oike­as­sa, vaik­ka ovat täysin päin­vas­taista mieltä koko asiasta?

 31. Viherinssi: His­to­ri­aa ja kart­taa kat­so­ma­l­la keksin heti todel­la mon­ta sel­l­aista “mitä tahansa”, joi­ta halu­a­mas­sa olet kyl­lä aika yksin.

  Jaa että jatkamme sit­ten vaan Käteisen ja Jäbäleeis­hon­in viitoit­ta­mal­la tiel­lä kohti yhä uusia tukipaket­te­ja ja takkadi­rek­ti­ive­jä ja elek­tro­n­ista valvon­taa ja “vas­tu­ullista taakankan­toa” yhä pidem­mälle ja pidem­mälle “kovaan ytimeen”?

 32. R.Silfverberg:
  Kyl­lä tämä Venäjän öykkäröin­ti tuli kuin taivaan lah­jana meille lib­er­aaleille län­simielisille. Aivan samal­la taval­la kuin Kreikan rahoi­tuskri­isi pisti ääniä ropise­maan perus­suo­ma­lais­ten laari­in 3 vuot­ta sitten.

  Enpä tiedä, EU ja USA ja NATO ovat käytän­nössä aivan ham­paat­to­mia venäjän edessä. Enem­män se näyt­tää NATO/EU heikkouden.

  NATO-maat ovat velka­an­tunei­ta ja ovat nyt pakon edessä katkaise­mas­sa velka­an­tu­mis­taan. Kon­flik­ti Venäjän kanssa sor­taisi EU-maid­en talouden ja suis­taisi maat seka­sor­toon, kun työt­tömien armei­jat marssi­si­vat kaduille.

  USA on aja­mas­sa armei­jaansa alas ja bud­jet­tileikkauk­set estävät suurem­pi­in kon­flik­tei­hin osallistumisen.Muutenkin USA:n pain­opiste on siir­tymässä Tyynelle merelle, joten Euroop­paan ei halu­ta situo­tua kuin krokoti­ilinkyynelei­den verran.

  EU-maat ovat aja­neet soti­laskyvykkyy­den alas ja EU:ta puut­tuu ratkai­se­via resursse­ja esim sodan­jo­htoa, kul­je­tuskalus­toa ja nykyaikaista aseis­tus­ta, satel­li­it­tite­knolo­giaa etc ja niin­pä EU kyke­nee toim­i­maan vain jos USA on mukana.
  Tämä heikkous näkyi jo Jugosla­vian sotien aikana

  Venäläiset ovat shakin pelaa­jia, län­nessä ollaan pok­erin pelaa­jia , niin­pä Venäjäl­lä on ollut aikaa ja kykyä miet­tiä siir­to­jaan mon­ta askelta eteen­päin .Län­nessä ryn­täil­lään päät­tömästi yhdestä toimes­ta toiseen seu­raavia siir­to­ja miettimättä.

  Venäjä ei ole myöskään mikään sad­damin kulis­sivoima , tal­iban tai malin rosvojoukkue.

  Onmuo­dos­tunut harha, länne ylivoimas­ta , mut­ta vas­tas­sa on kuri­nalainen ja kohtu­ullis­es­ti varustet­tu armei­ja , jol­la on man­nerten­välisiä ydi­na­sei­ta. Har­va län­nen päät­täjä halu­aa vaaran­taa koko kansakun­non ole­mas­saoloa Ukrainan vuoksi

  Niin­pä Venäjä on pää­tynyt siniseen salet­ti­in ja voi tehdä Ukrainan suh­teen mitä halu­aa. Län­nen vai­h­toe­hto­ja ovat Cham­ber­lain­in tie tai taloudelli­nen ja väestölli­nen katas­trofi ja kun yksikään puolue ei halua hävitä vaale­ja niin Cham­ber­lain­in tie on ainoa

 33. Eri­no­mainen luon­nehd­in­ta vihreistä nim­imerk­iltä az (13.3.klo 21.29) Tulee mieleen tais­to­lais­ten aja­tus­maail­ma 1970–80 luvuil­ta. Sovel­tuvin osin tämä sopii perussuomalaisiinkin.

 34. JP Lehto : “Tämä on kuitenkin real­is­mia tässä ajas­sa. Venäjä laa­jen­taa tavanomaisia asevoimi­aan kokoa­jan. Samoin Kiina. Tämä on idi­o­tismia ja aivan sairas­ta paskaa, aivan käsit­tämätön­tä nykyaikana. Mä en voi ymmärtää, että miten tähän on taas päädyt­ty. Mut­ta näin kuitenkin on.”

  Venäjä päin­vas­toin supi­taa per­in­teistä armeijaansa.
  Vuon­na 1991 asevoimis­sa oli 3 miljoon­aa hmistä, nyt määrä on supis­tunut jo alle miljoo­nan ja suun­ta on edelleen alaspäin.

  Venäjäl­lä ei pidä muutenkaan laskea päitä , sil­lä mukana ovat keit­täjät ja pyyk­in­pe­si­jätkin , siis kaik­ki tuk­i­toimin­notkin, jot­ka län­nessä on ulkoistettu.

  Venäjä saa n 200000 suh­teelisen mod­ernil­la tekni­ikalla varustet­tua tais­teli­jaa eli Venäjänkin armei­ja on uuden­lainen inter­ven­tioarmei­ja, jol­la ei rin­ta­ma­so­taa käydä

  Jo NL kaudel­la ja NL ajan jäl­keen kalus­to ennät­ti van­hen­tua pahasti ja nyt on armei­jaa uud­is­tet­tu. Mut­ta varustelu­menot ovat edelleen mur­to-osa län­nen menoista .Suh­teel­lis­es­tikin Venäjä käyt­tää vähem­män bkt varustelu­un kuin esim USA, samoin absolu­ut­tis­es­ti USA 700 mil­jar­dia, Venäjä n 90 mil­jar­dia, Kiina 170 mil­jar­dia, Sak­sa 45 mil­jar­dia usdollaria.

  Ja Venäjäl­lä on vaikeuk­sia kehit­tää län­nen tasoista tekni­ikkaa, kos­ka ttalo­su per­su­tuu pitkälti raa­ka-aineisi­in eikä tietotaitoon

  Mut­ta ei pidä silti aliarvioi­da Venäjän soti­laal­lista voimaa

 35. R.Silfverberg: Mä olen ihan samaa mieltä. Itse olisin henkises­ti valmis alen­ta­maan elin­ta­soani kun­han Venäjä saataisi­in riisut­tua aseista. Sotimiseen olen liian van­ha jo mut­ta jos taloudel­lis­ten pakot­tei­den rekyylit iskevät Suomeen niin olen
  valmis kestämään sen.

  Ongel­ma on vaan se, että tämä elin­ta­son alen­e­m­i­nen ei iske kaikki­in suo­ma­laisi­in samal­la tavoin. Kat­soin eilen uuti­sista pätkän, jos­sa kuvat­ti­in tilan­net­ta poh­jan­maalaisen vene­fir­man kaut­ta. Hei­dän tuotan­nos­taan puo­let menee Venäjälle ja jos se lop­puu niin oppu­vat myös työt mon­elta. Help­po kan­nat­taa jos ei eri­tyis­es­ti koske omaa toimeentuloa !

 36. R.Silfverberg: Mä olen ihan samaa mieltä. Itse olisin henkises­ti valmis alen­ta­maan elin­ta­soani kun­han Venäjä saataisi­in riisut­tua aseista. Sotimiseen olen liian van­ha jo mut­ta jos taloudel­lis­ten pakot­tei­den rekyylit iskevät Suomeen niin olen
  valmis kestämään sen. 

  Sotimiseen liian van­ha, mut­ta lapsenuskoinen nai­ivius ei sen­tään ole kadon­nut mihinkään. Että Venäjä saataisi­in riisut­tua aseista? Sateenkaar­ilip­pua heiluttelemallako?

  Ukrainan tilanne ei vain valitet­tavasti ole ihan niin mus­tavalkoinen kuin tääl­läkin muu­ta­mat fri­idom änd demo kreisin kan­nat­ta­jat anta­vat ymmärtää. Puhutaan esimerkik­si Krim­il­lä ole­vista venäläisjoukoista, jot­ka ovat vuoren­var­masti Venäjän armei­jan under­cov­er-porukkaa, mut­ta samaan aikaan on ihan maail­man luon­nol­lisin asia, että 44 miljoo­nan asukkaan maan hallinto onnis­tu­taan tuos­ta vaan keikaut­ta­maan muu­ta­man natsin, muuten vain vihaisen nuoren miehen ynnä näille kahvia keit­tävien eläkeläis­mum­mo­jen toimes­ta? Onko ketään oikeasti kiin­nos­tanut selvit­tää, kuka siel­lä Kievis­sä oikein tark­ka-ampui ja ketä? Ukrainan nyky­hallintoa ei ainakaan.

  Nyt meil­lä on sit­ten Ukrainan val­lankah­vas­sa aseel­lisehkon val­lanku­mouk­sen tulok­se­na sel­l­aista pop­poo­ta, jon­ka rin­nal­la joku kaikkien vihrei­den arkkivi­holli­nen ja val­takun­nan­ra­sisti Hal­la-aho on suo­ras­taan vapau­den ja demokra­t­ian taku­umies numero yksi. Samat vihreät älyköt, jot­ka 2011 huu­si­vat hoosian­naa PS-jytkyn jäl­keen ja uhka­si­vat suur­in­pi­irtein lähteä maan­pakoon taput­ta­vat nyt kar­vaisia käsiään, kun hei­dän kam­moa­mansa perussuo­ma­lainenukrainalainen kansal­lis­mieli­nen val­lanku­mous on saatu aikaan ihan oikeasti. Eikö ketään esimerkik­si huo­le­ta, että joku saat­taisi vaikka­pa Suomes­sa saa­da saman­laisen päähän­pis­ton? Entä olisiko jopa mah­dol­lista, että han­kkeen taustal­la on joitain muitakin taho­ja kuin vain taval­lisia ukrainalaisia perheenisiä?

  Lopuk­si tyy­dyn totea­maan henkilöko­htaise­na kan­tanani aiheeseen, että ukrainalais­ten tulisi ensisi­jais­es­ti itse selvit­tää keskinäiset asiansa ilman että muu­ta Euroop­paa yritetään väk­isin vään­tää osa­puolek­si kon­flik­ti­in, johon sil­lä ei ole tar­jo­ta mielekkäitä ratkaisu­ja. Epäilemät­tä Venäjäl­lä on näp­pin­sä pelis­sä, mut­ta tämän matop­urkin ava­si­vat kyl­lä ensim­mäisenä ukrainalaiset val­lanku­mouk­sel­liset (taus­tatuk­i­joi­neen) ihan itse. Puhumi­nen val­tion­ra­jo­jen koske­mat­to­muud­es­ta ja demokra­ti­as­ta ynnä muista kau­ni­ista peri­aat­teista taas kuu­lostaa kovin ontol­ta, kun näitä peri­aat­tei­ta sovel­letaan ja niiden rikkomista moiti­taan käytän­nössä vähän miten kul­loinkin sat­tuu ole­maan poli­it­tis­es­ti sopi­vaa (vrt. Syyr­ia, Egyp­ti, Libya, Irak).

 37. JP Lehto:

  Tämä on kuitenkin real­is­mia tässä ajas­sa. Venäjä laa­jen­taa tavanomaisia asevoimi­aan kokoa­jan. Samoin Kiina. Tämä on idi­o­tismia ja aivan sairas­ta paskaa, aivan käsit­tämätön­tä nykyaikana. Mä en voi ymmärtää, että miten tähän on taas päädyt­ty. Mut­ta näin kuitenkin on.

  Ymmärtämi­nen ei ole oikeas­t­aan niin vaikeaa. Ensin­näkään kum­mankaan soti­laalli­nen voima ei ole absolu­ut­tis­es­ti ollenkaan samaa luokkaa USA:n kanssa. Kiinan myös hyvin pieni suh­teessa sen talouden ja väestön kokoon.

  Venäjä on suuri maa joka vaatii suuren armei­jan. NL:n rom­ah­duk­sen jäl­keen Venäjän armei­ja on ollut alen­nusti­las­sa, joka on nyt korjaantumassa.

  Kiinas­sa taasen on paljon väkeä, ja siten paljon soti­lai­ta. On aivan nor­maalia pyrk­iä han­kki­maan RK ja kypärä joka tais­teli­jalle. Lento­tukialus­ten tuhoamiseen tarkoite­tut ohjuk­setkin ovat ymmär­ret­täviä, ei niil­lä kenenkään kimp­pu­un hyökätä.

  Molem­pi­en pullis­telu (etenkin Venäjän soti­laal­liset oper­aa­tiot) lähialueil­laan ovat tuomit­tavia ja niille on laitet­ta­va stop­pi. Toiv­ot­tavasti asia ei nyt jää puhei­den tasolle.

  Yksi asia mitä itse en ymmär­rä, on se mik­si Suomes­sa niin mon­et halu­a­vat jatkaa Euroopan riip­pu­vu­ut­ta USA:sta vielä Snow­denin pal­jas­tusten jäl­keen. USA:lla ja UK:lla on myös selkeä halu haas­taa Venäjän kanssa enem­män riitaa kuin EU:n etu­i­hin kävisi (“Fuck the EU!”). Puhu­mat­takaan Suomen eduista. Pitää myös muis­taa, että vihan­pito ja pelko Euroopas­sa on USA:n sota­te­ol­lisen kom­pleksin etu. Venäjän talouden yksi­ty­istämisen rys­simi­nen ja kaaos 90-luvul­la oli erään­lainen Ver­saillesin rauha, sen aiheut­ta­ma kur­ju­us Venäjäl­lä on osaltaan lisän­nyt vihamielisyyt­tä länt­tä kohtaan. Joskus ihan epäil­lyt­tää, että niin oli tarkoitettukin.

  Hie­man ihme­tyt­tää myös hinku päästä Turkin kanssa samaan liit­toon. Turk­ki on kyl­lä hieno maa mut­ta itseäni ei oikein napos­taisi lähteä toverin kanssa tap­pele­maan, jos sota Mustal­la merel­lä taas syt­ty­isi. Tai jos Turkin ja Iranin välille kehit­ty­isi jotain kärhämää. Tai Turkin ja Syyrian…

  EU:n pitäisi nyt han­kkia omat ydi­naseet, eikä kysyä lupaa keneltäkään. Vas­ta yhteinen sateen­var­jo mah­dol­lis­taa puolustusyhteistyön.

 38. Perus­suo­ma­l­a­siten ajat­telus­sa on mielestäni kolme perusteesiä:
  1: mui­ta ei auteta
  2: muil­ta ei tarvi­ta / pyy­de­tä apua
  3: yhteiskun­nan sääte­ly heiken­tää kil­pailukykyä tai elin­ta­soa, joten sitäkään ei tarvi­ta tai tarve ei perus­tu tosiasioihin

  Tätä kaut­ta hei­dän viimeaikaiset kom­ment­tin­sa tule­vat ihan loogisiksi.

  Itse ymmär­rän (vaik­ka en hyväksy) perus­suo­ma­lais­ten ajat­telua, kos­ka heis­sä on paljon ihmisiä, jot­ka ovat tehneet koko ikän­sä PALJON töitä, mut­ta arvos­tus ja pär­jäämi­nen yhteisössä ei ole kas­vanut sen mukaisek­si. Mikä on sit­ten muna ja kana, en tiedä.

 39. EN kauheesti huutelis, kun vihrei­den ryh­mäpuhu­ja sanoi, että SUomen on lähdet­tävä mukaan EUn pakoit­teisi­in välit­tämät­tä siitä, että ne vasikut­ta­vat Suomen talouteen enem­män kuin mon­een muuhun maa­han. Voisiko enää selvem­min sanoa, että koste­taan Sini Saare­lan ja Venäläis­ten homo­jen puoles­ta, välit­tämät­tä suo­ma­lais­es­ta työstä ja hyvinvoinnista?

 40. az: Vihreät ovat puolue, joil­la on koros­tuneesti vaikeuk­sia ymmärtää eroa arvo­pre­missien ja näke­myspre­missien välillä… 

  Kyseessä ei vieläkään ole vart­tunut poli­it­ti­nen puolue, vaan yhä hal­lit­sev­asti luon­teeltaan ide­ologi­nen hur­mosli­ike, jon­ka jäsenet koke­vat itsen­sä mui­ta parem­mik­si ihmisik­si, ja saa­vat siitä tyy­dy­tys­tä, vaik­ka tätä eivät suin sur­minkaan myöntäisi.

  Osmo osoit­taa viisaut­en­sa, avoimuuten­sa ja suvait­se­vaisuuten­sa julkaise­mal­la näinkin kri­it­tisen ja perus­suo­ma­laishenkisen kom­ment­tikir­joituk­sen vihreistä. Vas­takkaisten näke­mys­ten ymmärtämisel­lä ja sivistyneel­lä vuorop­uhelul­la voidaan paran­taa maail­maa ja edis­tää maail­man rauhaa enem­män kuin korosta­mal­la omaa oike­as­sa olemistaan.

 41. Pasi Laak­so: Voisiko enää selvem­min sanoa, että koste­taan Sini Saare­lan ja Venäläis­ten homo­jen puoles­ta, välit­tämät­tä suo­ma­lais­es­ta työstä ja hyvinvoinnista? 

  Jos välit­tää suo­ma­lais­ten työstä ja hyv­in­voin­nista, ei oikein voi kan­nat­taa suomen muut­tamista venäläiseen etupi­iri­in kuu­lu­vak­si Putinistaniaksi.

 42. sunimh:Ukrainan tilanne ei vain valitet­tavasti ole ihan niin mus­tavalkoinen kuin tääl­läkin muu­ta­mat fri­idom änd demo kreisin kan­nat­ta­jat anta­vat ymmärtää.

  Epäilemät­tä näet mon­enkir­javia har­maan sävyjä myös Leningradin läheisyy­dessä tapah­tuneessa vuo­den 1939 rajaselkkauksessa.

 43. Andy:
  Perus­suo­ma­l­a­siten ajat­telus­sa on mielestäni kolme perusteesiä:
  1: mui­ta ei auteta
  2: muil­ta ei tarvi­ta / pyy­de­tä apua
  3: yhteiskun­nan sääte­ly heiken­tää kil­pailukykyä tai elin­ta­soa, joten sitäkään ei tarvi­ta tai tarve ei perus­tu tosiasioihin

  Minä olen perus­suo­ma­lainen, enkä kan­na­ta mitään noista. Päin­vas­toin kuin tois­t­en rahoil­la hyväämieltä itselleen osta­vat, ovat suo­raan avus­tanut usei­ta ihmisiä vuosien mit­taan var­maan yhteen­sä viis­inu­meroisel­la euromääräl­lä ihan omas­ta taskus­tani, ja kyseessä eivät ole olleet suku­laiset, vaan tarvit­se­vat ihmiset, jot­ka tun­nen ja miel­län omikseni.

 44. Lie­nee syytä huo­maut­taa, että Cham­ber­lain oli mainet­taan parem­pi, ja hänen sovit­telupoli­ti­ik­l­laan oli laa­ja tuki. Hän itse tote­si, että demokra­tia on aina kak­si vuot­ta dik­tar­tu­uria jäl­jessä varus­ta­tu­mises­sa, eikä ollut edel­ly­tyk­siä tdoel­la pan­naa kova kovaa vas­taan. Kute ei nytkään-

 45. Kysymys on epärel­e­vant­ti. Jokaises­sa puolueessa on vah­vasti jakau­tunei­ta mielip­iteitä. Esimerkik­si voisi nos­taa myös Rehn-Väyry­nen lin­jan Keskustassa.

  1. Kysymys on epärel­e­vant­ti. Jokaises­sa puolueessa on vah­vasti jakau­tunei­ta mielip­iteitä. Esimerkik­si voisi nos­taa myös Rehn-Väyry­nen lin­jan Keskustassa.

   On siitä kuitenkin rehellisyy­den nimis­sä pakko huo­maut­taa — niin kuin on huo­mautet­tu tuos­ta keskus­tan akhden eri suun­nan politiikasta.

 46. Yler­mi: Nyt olisi aika sit­ten EU:n osoit­taa perusar­von­sa ole­van jotakin muu­ta kuin arvo­jen­sa huo­raami­nen rahasta.

  Ongel­ma on siinä, että iso osa noista arvoista on ainakin vaiku­tuk­sil­taan juuri tuo­ta rahas­ta huo­raamista. Siihen nämä kaik­ki eri “liikku­vu­udet” tun­tu­vat johtavan.

  R.Silfverberg: Ongel­ma on siinä että Kissin­gerin Suo­mi-tietämys on 70-luvul­ta jol­loin osui kyseisen ukon uran huippu.

  Ja sil­loinkin hän teki kauheita.

  Liian van­ha: USA on aja­mas­sa armei­jaansa alas ja bud­jet­tileikkauk­set estävät suurem­pi­in kon­flik­tei­hin osallistumisen.

  En tiedä mitä siel­lä sit­ten oikein tehdään väärin, mut­ta ovatko­han edes hidas­ta­neet puo­lus­tus­bud­jet­tin­sa kasvua. Kasvu ei käsit­tääk­seni ainakaan ole lop­punut eikä edes vuot­ta 2001 edeltävi­in pienem­pi­in kasvunumeroi­hin päästy. Toim­inta alkaa muis­tut­taa banaanivaltiota.

  Coun­try­boy: Ongel­ma on vaan se, että tämä elin­ta­son alen­e­m­i­nen ei iske kaikki­in suo­ma­laisi­in samal­la tavoin. Kat­soin eilen uuti­sista pätkän, jos­sa kuvat­ti­in tilan­net­ta poh­jan­maalaisen vene­fir­man kaut­ta. Hei­dän tuotan­nos­taan puo­let menee Venäjälle ja jos se lop­puu niin oppu­vat myös työt monelta.

  Yleen­sä nämä iskevät pahiten aina alimpi­in luokki­in, mut­ta taval­laan muka­va nähdä, että ollaan edes osin vielä samas­sa veneessä.

 47. S‑W: Mitä te teette vihreis­sä eri mieltä oleville, vaiennatte?

  Näin ainakin tun­tu­isi käyvän teknovihreille, ei-fem­i­nis­tiselle tasa-arvolle, jne.…

  Sylt­ty: No onhan se minus­ta vähän has­sua kun puolueen merkkimiehet ovat täysin vas­takkaista mieltä näin suures­ta asiasta.
  Vähän kuin Urpi­lainen sanoisi että nyt yksi­ty­is­tetään kaik­ki ja samaan aikaan Jouni Back­man vaatisi sosial­isoimaan talouden.

  Vihreisi­in nämäkin mah­tu­isi­vat, kos­ka puolue ei ole rak­en­tunut tämän asian ympärille. Tässä suh­teessa esimerk­ki on täysin väärä, kos­ka demarei­den (kuten esimerkik­si Kokoomuk­senkin) perusi­den­ti­teet­ti liit­tyy asiaan.

  eläke­vaari: Eri­no­mainen luon­nehd­in­ta vihreistä nim­imerk­iltä az (13.3.klo 21.29) Tulee mieleen tais­to­lais­ten aja­tus­maail­ma 1970–80 luvuil­ta. Sovel­tuvin osin tämä sopii perussuomalaisiinkin.

  Ja yhä enenevässä määrin myös Kokoomuk­seen sitä mukaa, kun siel­lä vähitellen ale­taan uskoa USA:n repub­likaa­nipuolueen kvasi-intellek­tu­aliseen talousideologiaan.

  Andy: Perus­suo­ma­l­a­siten ajat­telus­sa on mielestäni kolme perusteesiä:
  1: mui­ta ei auteta
  2: muil­ta ei tarvi­ta / pyy­de­tä apua
  3: yhteiskun­nan sääte­ly heiken­tää kil­pailukykyä tai elin­ta­soa, joten sitäkään ei tarvi­ta tai tarve ei perus­tu tosiasioihin

  Eivätkös nämä kaik­ki ole Kokoomuk­sen teesejä?

 48. Lukekaa Talous­san­omista Jan Hur­rin ana­lyysi, joka perus­tuu maail­man­poli­ti­ikan ja riskien­hallinnan asiantun­ti­joiden arvioi­hin. Oma arvioni on, että Venäjä ei tule luop­umaan etupi­iri­in­sä kuu­lu­vas­ta Ukrainas­ta ja Krim­istä minkään­laisil­la pakot­teil­la, vaan on jopa valmis aseel­liseen konfliktiin.

  http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2014/03/16/kaksi-syyta-miksi-venaja-toimii-niin-kuin-toimii/20143643/170

 49. Hal­la-aho täy­den­si puheen­jo­hta­jansa hah­mot­ta­maa suomet­tumis­lin­jaa sanoen muun muassa:

  “Ajatelti­in Krim­istä mitä hyvän­sä, niin myön­ny­tys­ten tekem­i­nen nykyisessä tilanteessa olisi jatkoa ajatellen hyvin vaar­al­lista. Tilanne muis­tut­taa erästä euroop­palaista kri­isiä vuon­na 1938.” 

  Huolestut­tavia samankaltaisuuk­sia on enem­mänkin kuin Berli­inin Olympialaiset ja Sudeet­tialuei­den myöhempi liit­tämi­nen. 30-luvun suuri lama oli yhä sitkeästi pääl­lä, sehän lop­pui taval­laan 2. maail­man­so­taan — vas­ta kaiken pistämi­nen paskaks ja uudelleen rak­en­t­a­mi­nen oli riit­tävää elvy­tys­tä. Ja myös sil­loin kauko-idässä oli suht’ autori­taaris­es­ti johdet­tu nou­se­va mahti, joka kat­soi tarvit­se­vansa lisää luon­non­va­ro­ja — sepä olisikin iloinen yllä­tys jos nyky­vasti­neet löytävät toisensa.

  On tosin muitakin näkökul­mia, joista kat­soen ylläku­vatut ovat yhteensattumia.

  Coun­try­boy:

  R.Silfverberg: Itse olisin henkises­ti valmis alen­ta­maan elin­ta­soani kun­han Venäjä saataisi­in riisut­tua aseista…jos taloudel­lis­ten pakot­tei­den rekyylit iskevät Suomeen niin olen valmis kestämään

  Ongel­ma on vaan se, että tämä elin­ta­son alen­e­m­i­nen ei iske kaikki­in suo­ma­laisi­in samal­la tavoin. Kat­soin eilen uuti­sista pätkän, jos­sa kuvat­ti­in tilan­net­ta poh­jan­maalaisen vene­fir­man kautta…

  Samaan tyyli­in kuin Viherinssin kom­ment­ti Catili­nalle joka halusi irti EU:sta mil­lä hin­nal­la hyvän­sä: olis var­maan hyvä miet­tiä niiden rekyy­li­nen suu­ru­ut­ta, jot­ka on ‘valmis kestämään’. Jos esimerkik­si Venäjä peruu Fin­skin ylilen­to-oikeudet, fir­ma lie­nee suurten supis­tusten edessä hyvin nopeasti, ellei peräti kant­tuvei. Poh­jan­maalainen vene­fir­ma on pähk­inöitä sen rin­nal­la mitä voi tapahtua.

  Ei silti että tässä valin­nan varaa olisi. Kun EU:n kelkkaan on ker­ran lähdet­ty, niin mukana men­nään niin myötä- kuin vas­toinkäymi­sis­sä. Pait­si että mitähän Soi­ni tekee jos sat­tuu voit­ta­maan vaalit? Olisiko pokkaa irroit­taa Suo­mi EUsta tässä tilanteessa?

 50. Lounais-Sipoo liitet­ti­in Helsinki­in, eikä asukkail­la ollut asi­as­sa sanan sijaa. 

  Olisiko kansanäänestys ollut Suomen perus­tus­lain vastainen?

 51. Sylt­ty: Epäilemät­tä näet mon­enkir­javia har­maan sävyjä myös Leningradin läheisyy­dessä tapah­tuneessa vuo­den 1939 rajaselkkauksessa. 

  No en nyt ehkä kovin paljon, mut­ta tuos­ta on sen ver­ran aikaa, että his­to­ri­al­liset fak­tat ovat käyneet jo aika hyvin selviksi kaikille. Nyt ollaan Ukrainan osalta siinä tilanteessa, että huudel­laan kovin var­mo­ja mielip­iteitä ris­tiri­itais­ten ja epä­var­mo­jen tieto­jen perus­teel­la poh­jautuen lähin­nä “ryssä on aina ryssä” ‑mutu­un.

  Minus­ta on yllät­tävää, että “lib­er­aalit” ihmisoikeuk­sien puo­lus­ta­jat täl­läkin blogilla sivu­ut­ta­vat olanko­hau­tuk­sel­la sen, että Kio­vas­sa ihan oikeasti ammut­ti­in ihan oikei­ta ihmisiä, vail­la var­maa tietoa siitä, kuka oikeas­t­aan ampui ketä ja kenen käskys­tä. Siihen ver­rat­tuna pöyristymi­nen val­tion­ra­jo­jen loukkauk­sista alueel­la, jos­sa Venäjäl­lä on Sev­astopolin vuokra­sopimuk­sen nojal­la ihan legi­t­i­imistikin sota­joukko­ja ja — ollaan nyt rehellisiä — ilmeis­es­ti aitoakin kan­na­tus­ta, kuu­lostaa myöskin aika kylmältä.

 52. Evert The Nev­er­Rest:
  Lounais-Sipoo liitet­ti­in Helsinki­in, eikä asukkail­la ollut asi­as­sa sanan sijaa. 

  Olisiko kansanäänestys ollut Suomen perus­tus­lain vastainen?

  Kaik­ki on vain putini­laista suur­val­tapoli­ti­ikkaa. Taan­noin Ode oli sitä mieltä, että Ala-Tikkuri­lan siir­to Helsin­gin hallinnas­ta Van­taan hallintaan saat­toi kilpistyä alueen asukkaiden kiel­teiseen kan­taan. Loogista kaik­ki tyynni.

  “Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 8.11.2013 kel­lo 12:36
  Min­ul­la on sel­l­ainen muis­tiku­va, että Helsin­ki on joskus ehdot­tanut rajan siirtämistä Kehä III:een, mut­ta asia tör­mäsi joko Van­taan tai siir­ret­tävien asukkaiden vas­tus­tuk­seen. Voi olla että muis­tan väärin.”

 53. sunimh:Minus­ta on yllät­tävää, että “lib­er­aalit” ihmisoikeuk­sien puo­lus­ta­jat täl­läkin blogilla sivu­ut­ta­vat olanko­hau­tuk­sel­la sen, että Kio­vas­sa ihan oikeasti ammut­ti­in ihan oikei­ta ihmisiä

  Kuulep­pa kun tuo on ihan eri asia kuin Krim­in miehi­tys eikä tois­es­ta val­tios­ta voi lähteä lohko­maan itselle sopivi­ai pala­sia sik­si, että jos­sain joku on ampunut jonkun.

  Siihen ver­rat­tuna pöyristymi­nen val­tion­ra­jo­jen loukkauk­sista alueel­la, jos­sa Venäjäl­lä on Sev­astopolin vuokra­sopimuk­sen nojal­la ihan legi­t­i­imistikin sota­joukko­ja ja – ollaan nyt rehellisiä – ilmeis­es­ti aitoakin kan­na­tus­ta, kuu­lostaa myöskin aika kylmältä.

  Ja tämä kuu­lostaa lähin­nä mak­se­tul­ta apolo­gial­ta. Paljonko sulle mak­se­taan Krem­lin pro­pa­gan­dan levitämisestä?

 54. Antsa: Kaik­ki on vain putini­laista suur­val­tapoli­ti­ikkaa. Taan­noin Ode oli sitä mieltä, että Ala-Tikkuri­lan siir­to Helsin­gin hallinnas­ta Van­taan hallintaan saat­toi kilpistyä alueen asukkaiden kiel­teiseen kan­taan. Loogista kaik­ki tyynni.

  Kun­nat eivät ole ver­rat­tavis­sa val­tioi­hin. Kun­nil­la ei ole omia lake­ja, ei omia tuomiois­tu­imia, ei oikeut­ta solmia suhtei­ta mui­hin val­tioi­hin, ei oikeut­ta har­joit­taa ulko­maankaup­paa eikä oikeut­ta ylläpitää omaa armei­jaa. Kun­tien rajo­ja pitää pystyä val­tion sisäl­lä siirtämään tarpeen mukaan tai yhdis­tää tai syn­nyt­tämään uusia kun­tia. Sitä ollaan har­rastet­tu vuo­sisa­dat joten mitkään kun­tara­jat eivät ole pyhiä.

 55. R.Silfverberg: Kun­nat eivät ole ver­rat­tavis­sa val­tioi­hin. Kun­nil­la ei ole omia lake­ja, ei omia tuomiois­tu­imia, ei oikeut­ta solmia suhtei­ta mui­hin val­tioi­hin, ei oikeut­ta har­joit­taa ulko­maankaup­paa eikä oikeut­ta ylläpitää omaa armei­jaa. Kun­tien rajo­ja pitää pystyä val­tion sisäl­lä siirtämään tarpeen mukaan tai yhdis­tää tai syn­nyt­tämään uusia kun­tia. Sitä ollaan har­rastet­tu vuo­sisa­dat joten mitkään kun­tara­jat eivät ole pyhiä.

  Kysymys oli siitä, kenel­lä on oikeus päät­tää kun­tien rajoista ja onko vastapuolel­la koskaan veto-oikeut­ta? Ymmär­rän, että maail­mas­sa ei mikään ole pyhää.

 56. Mie­lenki­in­toinen tämä Venet­sian kansanäänestys-
  “Lead­ers of the inde­pen­dence move­ment say they are not going to wait for Rome’s approval, and if the pop­u­la­tion votes in favor they will begin the sep­a­ra­tion process. The lat­est polls car­ried out by the inde­pen­dence move­ment show that over 60 per­cent of the pop­u­la­tion is in favor of becom­ing independent.”

  Saman­laisia on kai suun­nit­teil­la myös Skot­lannis­sa ja Kat­alo­ni­as­sa. Ja on ollutkin mm. Quebecissa.

  Ne eivät ole kv. lain vas­taisia (kv. laki ei kiel­lä eikä hyväksy). Koso­vo oli ennakko­ta­paus ja käsitel­ty Haa­gin kv. tuomiois­tu­imes­sa. Toki Krim­il­lä olo­suh­teet ovat toiset.

 57. Sylt­ty: Kuulep­pa kun tuo on ihan eri asia kuin Krim­in miehi­tys eikä tois­es­ta val­tios­ta voi lähteä lohko­maan itselle sopivi­ai pala­sia sik­si, että jos­sain joku on ampunut jonkun. 

  Pait­si Kosovossa?

  Ja tämä kuu­lostaa lähin­nä mak­se­tul­ta apolo­gial­ta. Paljonko sulle mak­se­taan Krem­lin pro­pa­gan­dan levitämisestä? 

  Joo, kaik­ki eriävien mielip­itei­den esit­täjäthän ovat tietenkin aina jonkun palkkalis­toil­la. Kos­ka sel­l­ainen aja­tus, että ehkä puut­teel­lis­ten tieto­jen ja mutu­tun­tu­man perus­teel­la ei kan­nat­taisi lähteä tekemään hätiköi­tyjä päätök­siä, on täysin luon­no­ton ja “Krem­lin propagandaa”.

  Olete­taan­pa, että Viron ulko­min­is­teri Paetin Ash­tonille esit­tämä anta­ma raport­ti pitää paikkansa, ja Kievin ampu­jat todel­la oli­vat oppo­si­tiovoimien kon­trol­lis­sa. Tästä nousee heti esi­in pari kysymys­tä, joi­ta ainakin henkilöko­htais­es­ti pidän kiin­nos­tavamp­ina, kuin Venäjän entisen provinssin liittämistä/liittymistä takaisin “emä­maa­han” ilmeis­es­ti huo­mat­taval­la paikallisen väestön tuel­la. Eli 1) miten perustel­laan tukea käytän­nössä kat­soen aseel­liselle val­lanku­mouk­selle Euroopas­sa, sekä 2) mitkä tahot oli­vat tämän toimin­nan takana?

  Jo tässä vai­heessa siis on ilmeis­es­ti selvää, että linkin takaa löy­tyvä keskustelu on aito. Lisäk­si huo­maut­taisin myös, että Krim­il­lä ei ole kuol­lut tiet­tävästi ketään, Kievis­sä kuitenkin n. 70 ihmistä.

 58. Antsa: Kysymys oli siitä, kenel­lä on oikeus päät­tää kun­tien rajoista ja onko vastapuolel­la koskaan veto-oikeut­ta? Ymmär­rän, että maail­mas­sa ei mikään ole pyhää. 

  No esim val­ti­ol­la viime kädessä.

 59. sunimh: Pait­si Kosovossa?

  Miten Koso­vo liit­tyy Krimiin?

  Joo, kaik­ki eriävien mielip­itei­den esit­täjäthän ovat tietenkin aina jonkun palkkalistoilla.

  Tai sit­ten yksinker­tais­es­ti jos­sain Liisan ihmemaas­sa lei­jaile­via hyväuskoisia hölmöjä, kuten Suomes­sa tup­paa asia olemaan.

  Kos­ka sel­l­ainen aja­tus, että ehkä puut­teel­lis­ten tieto­jen ja mutu­tun­tu­man perus­teel­la ei kan­nat­taisi lähteä tekemään hätiköi­tyjä päätök­siä, on täysin luon­no­ton ja “Krem­lin propagandaa”.

  Vaik­ka olet itse pää­tynyt tuo­hon lop­putu­lok­seen, niin eihän se sitä tarkoi­ta etteikö siihen olisi samal­la taval­la päädyt­ty myös Krem­lis­sä ja ymmär­ret­ty sen pro­pa­gan­da-arvo. Aivan var­masti Venäjän ulko­maan­palve­lut ja diplo­maatit tekevät täl­läkin het­kel­lä har­ti­avoimin töitä asian eteen. Sehän on niiden tehtävä.

  Olete­taan­pa, että Viron ulko­min­is­teri Paetin Ashtonille

  Kuin­ka ollakkaan, että sat­ut olet­ta­maan juurikin venäläisen pro­pa­gan­dan pitävän paikkaansa.

  Tästä nousee heti esi­in pari kysymys­tä, joi­ta ainakin henkilöko­htais­es­ti pidän kiin­nos­tavamp­ina, kuin Venäjän entisen provinssin liittämistä/liittymistä takaisin “emä­maa­han”

  Sil­lä että joku ampui jonkun jos­sakin, ei voi perustel­la maa­palasen val­oit­tamista ja liit­tämistä itseensä.

  ilmeis­es­ti huo­mat­taval­la paikallisen väestön tuel­la. Eli 1) miten perustel­laan tukea käytän­nössä kat­soen aseel­liselle val­lanku­mouk­selle Euroopas­sa, sekä 2) mitkä tahot oli­vat tämän toimin­nan takana?

  Sil­lä että joku ampui jonkun jos­sakin, ei voi perustel­la maa­palasen val­oit­tamista ja liit­tämistä itseensä.

  Jo tässä vai­heessa siis on ilmeis­es­ti selvää, että linkin takaa löy­tyvä keskustelu on aito.

  Niin­päni­in, olet sinä kyl­lä todel­li­nen skep­tikko, kun huhut muut­tuvat todek­si kun ne tule­vat venäläis­es­tä tuutista. 

  Suo­mi on täyn­nä venäläis­ten kätyre­itä ja sen lisäk­si vielä hyväuskoisia hölmöjä, jot­ka pitävät Venäjää jonkin­laise­na demokra­tiana taik­ka väärinymmär­ret­tynä, muta hyväsy­dämisenä jät­tiläisenä. Venäjä ei ole demokra­tia, se ei ole väärinymmär­ret­ty hyväsy­dämi­nen jät­tiläi­nen, vaan se näkee län­nen ja samal­la Suomen omana vihol­lise­naan. Venäjä ei ole län­nen kaveri sik­si, kos­ka se ei halua olla län­nen kaveri. 

  Kaiken­lainen hai­hat­te­lut ystävyy­destä, yhteistyöstä ja avu­nan­nos­ta, joka toteutetaan syvässä yhteisym­mär­ryk­sessä, on nyt lopetet­ta­va. Venäjä on suo­raa jatku­moa Neu­vos­toli­itolle, joka oli suo­raa jatku­moa Tsaarin Venäjälle. Ei ole ole­mas­sa mitään mukavaa Venäjää, on vain ole­mas­sa impe­ri­al­isti­nen kansakun­ta ja Venäjän val­tio on sen ilmentymä.

  1. Se lie­nee todis­tet­tu, että samat tark­ka-ampu­jat ampui­v­at sekä mie­lenosoit­ta­jia että poli­itikko­ja, mut­ta siitä ei vielä voi päätel­lä, kumpi osda puoli oli siitä vas­tu­us­sa. Joko mie­lenosoit­ta­jat halu­si­vat saa­da aikaan sen, mitä tapah­tui tai hallinnon kan­nat­ta­jat yrit­tivät poli­ise­jakin ampumal­la saa­da mie­lenosoit­ta­jat leimatuk­si. Olisin enem­män jälkim­mäisel­lä kan­nal­la, kos­ka mik­si mie­lenosoit­ta­jat oli­si­vat ampuneet poli­ise­ja lainkaan, tai jos oli­si­vat ampuneet, niin vähän.

 60. Sylt­ty: Miten Koso­vo liit­tyy Krimiin? 

  Siten, että län­nessä yleis­es­ti hyväksyt­ti­in ja ajet­ti­in Kosovon yksipuolista itsenäistymistä Ser­bias­ta kutakuinkin sil­lä perustein, että joku ampui jonkun jos­sakin. Tämä vas­taa myös myöhempi­in kysymyksiisi.

  Vaik­ka olet itse pää­tynyt tuo­hon lop­putu­lok­seen, niin eihän se sitä tarkoi­ta etteikö siihen olisi samal­la taval­la päädyt­ty myös Krem­lis­sä ja ymmär­ret­ty sen pro­pa­gan­da-arvo. Aivan var­masti Venäjän ulko­maan­palve­lut ja diplo­maatit tekevät täl­läkin het­kel­lä har­ti­avoimin töitä asian eteen. Sehän on niiden tehtävä. 

  …joten tästä seu­raa, että min­un on pakko olla Krem­lin palkkaa­ma pro­pa­gan­da-agent­ti? Kuinkas muuten.

  Kuin­ka ollakkaan, että sat­ut olet­ta­maan juurikin venäläisen pro­pa­gan­dan pitävän paikkaansa. 

  Mm. Viron ulko­min­is­ter­iö myön­tää, että vuode­tun puhelun sisältö on sinäl­lään oikeaa, ts. kyseessä ei ole väären­nös. Tämä tieto taas tuli brit­tiläisen Guardian­in uuti­sista; ovatko nämä jotain venäläisen pro­pa­gan­dan äänitorvia?

  Sil­lä että joku ampui jonkun jos­sakin, ei voi perustel­la maa­palasen val­oit­tamista ja liit­tämistä itseensä. 

  Pait­si, kuten todet­tua yllä, län­si­maid­en mielestä Kosovon tapauksessa.

  Niin­päni­in, olet sinä kyl­lä todel­li­nen skep­tikko, kun huhut muut­tuvat todek­si kun ne tule­vat venäläis­es­tä tuutista. 

  En ole tietääk­seni väit­tänyt “huhu­jen muut­tuvan todek­si”. Sik­si­hän siel­lä viestis­säni oli se “olete­taan­pa”; kuitenkin mm. Viron ulko­min­is­ter­ille on paikan pääl­lä käy­tyään ja asioi­ta selvitet­tyään syn­tynyt esitet­ty­jen todis­tei­den val­os­sa sel­l­ainen vaikutel­ma, että ampu­jat ovat saat­ta­neet hyvinkin olla oppo­si­tion kon­trol­lis­sa. Onko sin­ul­la tar­jol­la paljonkin parem­paa, ken­ties jopa ensikä­den tietoa, jon­ka perus­teel­la uskallat väit­tää Viron ulko­min­is­terin puhu­van pehmoisia?

  Suo­mi on täyn­nä venäläis­ten kätyre­itä ja sen lisäk­si vielä hyväuskoisia hölmöjä, jot­ka pitävät Venäjää jonkin­laise­na demokra­tiana taik­ka väärinymmär­ret­tynä, muta hyväsy­dämisenä jät­tiläisenä. Venäjä ei ole demokra­tia, se ei ole väärinymmär­ret­ty hyväsy­dämi­nen jät­tiläi­nen, vaan se näkee län­nen ja samal­la Suomen omana vihol­lise­naan. Venäjä ei ole län­nen kaveri sik­si, kos­ka se ei halua olla län­nen kaveri. 

  Voi olla näin, mut­ta ylläol­e­va ei mielestäni tarkoi­ta sitä, että mei­dän tulisi suin päin ryn­nätä tuke­maan, mah­dol­lis­es­ti vas­toin omaa etu­amme ja vail­la parem­paa tietoa, porukkaa, jon­ka omakin track record on melko kyseenalainen.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Olisin enem­män jälkim­mäisel­lä kan­nal­la, kos­ka mik­si mie­lenosoit­ta­jat oli­si­vat ampuneet poli­ise­ja lainkaan, tai jos oli­si­vat ampuneet, niin vähän. 

  Näin voi hyvinkin olla, mut­ta min­ua ihme­tyt­tää se, että tämä ohite­taan läh­es olanko­hau­tuk­sel­la ja yritetään selitel­lä omaan maail­manku­vaan parhait­en sopi­vak­si vail­la mitään varsi­naisia todisteita.

 61. Osmo Soin­in­vaara: Se lie­nee todis­tet­tu, että samat tark­ka-ampu­jat ampui­v­at sekä mie­lenosoit­ta­jia että poli­itikko­ja, mut­ta siitä ei vielä voi päätel­lä, kumpi osda puoli oli siitä vastuussa 

  Tai mikä osapuoli.

 62. Coun­try­boy:
  Mie­lenki­in­toinen tämä Venet­sian kansanäänestys-
  “Lead­ers of the inde­pen­dence move­ment say they are not going to wait for Rome’s approval, and if the pop­u­la­tion votes in favor they will begin the sep­a­ra­tion process. The lat­est polls car­ried out by the inde­pen­dence move­ment show that over 60 per­cent of the pop­u­la­tion is in favor of becom­ing independent.”

  Saman­laisia on kai suun­nit­teil­la myös Skot­lannis­sa ja Kat­alo­ni­as­sa. Ja on ollutkin mm. Quebecissa.

  Ne eivät ole kv. lain vas­taisia (kv. laki ei kiel­lä eikä hyväksy). Koso­vo oli ennakko­ta­paus ja käsitel­ty Haa­gin kv. tuomiois­tu­imes­sa. Toki Krim­il­lä olo­suh­teet ovat toiset.

  Tietenkään äänestys­ten jär­jestämi­nen sinäl­lään ei ole kv. lakien vas­taista, mut­ta eroami­nen tuos­ta vaan oma­l­la päätök­sel­lä kyl­lä käsit­tääk­seni on. 

  Skot­lannis­sa on ainakin Krim­i­in, Kat­alo­ni­aan, Kosovoon ja Venet­si­aan ver­rat­tuna siinä mielessä eri tilanne, että UK:n par­la­ment­ti on antanut luvan kansanäänestyk­sen jär­jestämiseen ja aikoo myös antaa Skot­lannille itsenäisyy­den, jos äänestys sel­l­aista osoit­taa. Nois­sa muis­sa emä­maa pitää kansanäänestys­tä lait­tomana (tai tuon Venet­sian tapauk­ses­sa ei oikein voi edes puhua kansanäänestyk­ses­tä vaan ennem­minkin netis­sä jär­jeste­tys­tä mielipidekyselystä). 

  Käsit­tääk­seni myös Que­becin kansanäänestyk­sel­lä oli Kanadan lain voima ja siten Que­be­cistä olisi tul­lut itsenäi­nen, jos äänet vain oli­si­vat riittäneet.

 63. Kuule nyt Osmo. Sinä et nyt selvästikään lib­er­aalis­sa puh­dassieluisu­udessasi ymmär­rä mitään täl­lai­sista käytän­nön asioista.
  Jos halu­aa aiheut­taa mak­si­maal­ista häm­minkiä, niin tot­takai kan­nat­taa ampua molem­pia osapuolia.

 64. sunimh:
  Mm. Viron ulko­min­is­ter­iö myön­tää, että vuode­tun puhelun sisältö on sinäl­lään oikeaa, ts. kyseessä ei ole väärennös.

  Mitä sit­ten? Mis­tä läh­tien pro­pa­gan­dan pitäisi olla 100%:sta puh­das­ta valetta?

  Pait­si, kuten todet­tua yllä, län­si­maid­en mielestä Kosovon tapauksessa.

  Ensin­näkin, ker­toisitko mihin län­si­maa­han Koso­vo on liitetty?

  Toisek­si, mitä sit­ten? En käsitä mik­si mei­dän pitäisi miet­tiä jotain koso­volaisia, kun pitäisi miet­tiä sitä mikä on Suomelle hyväksi. 

  En ole tietääk­seni väit­tänyt “huhu­jen muut­tuvan todek­si”. Sik­si­hän siel­lä viestis­säni oli se “olete­taan­pa”;

  Tuo on ihan yhtä uskot­ta­va kuin ilmas­to­de­nial­istien “en minä kiel­lä ilmas­ton­muu­tos­ta, taik­ka väitä mitään, mutta”. 

  Eli se on puh­das sumu­ver­ho. Sin­un tavoit­teenasi on oikeut­taa Venäjän toimet ja siihen sovel­tuu hyvin tuol­lainen epäi­lyk­sen kylvämi­nen sekä keskustelun kään­tämi­nen epäolennaisuuksiin.

  kuitenkin mm. Viron ulko­min­is­ter­ille on paikan pääl­lä käytyään

  Edelleenkin yrität kään­tää keskustelua epäolen­naisuuk­si­in. Mikä tietenkin sopii erit­täin hyvin venäläisille, kos­ka hei­dän mielestään on ver­rat­tomasti parem­pi jutel­la Maid­anin aukion salali­itoista kuin siitä, että tuli val­loitet­tua lisää elintilaa.

  JA lopus­sa­han se point­ti tulikin:

  Voi olla näin, mut­ta ylläol­e­va ei mielestäni tarkoi­ta sitä, että mei­dän tulisi suin päin ryn­nätä tuke­maan, mah­dol­lis­es­ti vas­toin omaa etu­amme ja vail­la parem­paa tietoa, porukkaa, jon­ka omakin track record on melko kyseenalainen.

  Yritän näytel­lä ole­vani yllät­tynyt. Ettekö venäläisen pro­pa­gan­dan levit­täjä ihan oikeasti on sitä mieltä, että mei­dän ei pitäisi tehdä mitään? 

  Kun vastapuoli perustelee asioitaan Russ­ian Todayn jutu­il­la, niin on aivan var­maa että seu­raavak­si viat­tomasti ker­ro­taan, että tässä pitää nyt miet­tiä eikä tehdä hätiköi­tyjä päätöksi.

  Näin voi hyvinkin olla, mut­ta min­ua ihme­tyt­tää se, että tämä ohite­taan läh­es olanko­hau­tuk­sel­la ja yritetään selitel­lä omaan maail­manku­vaan parhait­en sopi­vak­si vail­la mitään varsi­naisia todisteita.

  Sinä et nyt tai­da oikein ymmärtää.

  Min­ulle on yksi lysti, vaik­ka joku olisi ampunut konekivääril­lä kaik­ki Maid­anin auki­ol­la ole­vat. Min­ulle on yksi lysti, vaik­ka tämä konekivääri­ampu­ja olisi ollut Ukrainan nykyi­nen vt. pres­i­dent­ti. Se on epärel­e­vant­tia tämän asian kannalta.

  Se mikä on rel­e­vant­tia, on Venäjän kyky ja halu val­loit­taa osa naapurimaastaan. 

  On selvää että Suomes­sa on voimakas ja laa­ja viidennes kolon­na tekemässä myyrän­työtään Venäjän hyväk­si. Tääl­lä on myös var­masti oikei­ta Venäjän asi­amiehiä. Lisäk­si on paljon hyväuskoisia hölmöjä, joiden on vaikea ymmärtää että Venäjä on impe­ri­al­isti­nen val­tio. Nämä hölmöt ovat ime­neet jo äid­in­mai­d­os­saan YYA-Suomen viral­lisen litur­gian, jon­ka mukaan idässä ollaan rauhan puolel­la ja impe­ri­al­is­tit löy­tyvät vain lännestä.

 65. Sylt­ty: On selvää että Suomes­sa on voimakas ja laa­ja viidennes kolon­na tekemässä myyrän­työtään Venäjän hyväk­si. Tääl­lä on myös var­masti oikei­ta Venäjän asi­amiehiä. Lisäk­si on paljon hyväuskoisia hölmöjä, joiden on vaikea ymmärtää että Venäjä on impe­ri­al­isti­nen valtio.

  Kyl­lä näitä rauhan­puo­lus­ta­jia löy­tyy lännestäkin, he ovat lähin­nä USA:N republikaaneja.

  http://www.usatoday.com/story/opinion/2014/03/17/crimea-ukraine-russia-ron-paul-editorials-debates/6544163/

  Ron Paul kan­nat­taa USA:n vetäy­tymistä 750 tukiko­hdas­ta ympäri maail­maa. Toiv­ot­tavasti Sylt­ty ei taas uhkaile muilu­tuk­sel­la. Peace.

 66. ‘län­nessä yleis­es­ti hyväksyt­ti­in ja ajet­ti­in Kosovon yksipuolista itsenäistymistä Ser­bias­ta kutakuinkin sil­lä perustein, että joku ampui jonkun jos­sakin’ (sunimh)
  Jaa. Minä kun luulin, että Ser­bian aggres­si­ivi­nen nation­al­isti­nen poli­ti­ik­ka oli jo vuosia jatkunut lin­ja, joka alkoi yri­tyk­sel­lä tehdä Jugoslavi­as­ta Suur-Ser­bia, aluk­si lakkaut­ta­mal­la kokon­aan Kosovon ja Voivo­d­i­nan autono­mia mut­ta säi­lyt­tämäl­lä niiden äänet Jugosla­vian liit­toneu­vos­tossa siten, että Ser­bial­la olikin yhtäkkiä kolme ään­tä ja muil­la vain yksi. Jatkui Jugosla­vian hajot­tamisel­la ja naa­puri­mai­hin tehdy­il­lä hyökkäyk­sil­lä ja sitä rataa.
  Mut­ta sinus­ta ‘joku ampui jonkun jossakin’.

 67. Sylt­ty: Miten Koso­vo liit­tyy Krimiin?

  Sylt­ty: Sil­lä että joku ampui jonkun jos­sakin, ei voi perustel­la maa­palasen val­oit­tamista ja liit­tämistä itseensä.

  Mie­lenki­in­toisia kom­ment­te­ja, kun Kosovon sodan NATO-tuki albaaneille joh­tui juuri pääosin Racakin joukko­sur­mas­ta, jos­sa kuoli 45 ihmistä (eli “joku ampui jonkun jos­sakin”). Ja taas sen jäl­keen, kun NATOn pom­me­ja alkoi sataa Jugoslavi­aan ei Kosovon itsenäistymisel­lä vas­toin Ser­bian tah­toa voi siis pitää juurikaan yhtään sen lail­lisem­pana kuin nyt Venäjän tekemää Krim­in nap­paamista itselleen. 

  Molem­mis­sa tapauk­sis­sa toden­näköis­es­ti kyseisen alueen paikalli­nen väestö tosi­aan halusi itsenäisyyt­tä (tai ainakin nyt eroa emä­maas­ta), emä­maa ei sitä halun­nut ja ulkop­uolisen tahon ilman YK:n man­daat­tia tehdyl­lä (ja siten siis lait­toma­l­la) soti­la­sop­er­aa­ti­ol­la kyseinen ero toteutet­ti­in de fac­to. Ukrainas­sa ei onnek­si ammuskel­tu (ennen kuin näköjään tänään), mut­ta käytän­nössä siel­lä Venäjän soti­laiden avul­la Krim­in ero toteutet­ti­in vas­toin Ukrainan tah­toa ihan täs­mälleen samoin kuin Kosovon ero toteutet­ti­in vas­toin Jugosla­vian tahtoa. 

  Ulko­maid­en reak­tiot ovat myös täysin pei­liku­via. Mon­et län­si­maat ovat tun­nus­ta­neet Kosovon itsenäisyy­den, Venäjä ei (minkä vuok­si Koso­vo ei ole myöskään päässyt YK:hon). Vas­taavasti Krim­in liit­tymisen Venäjään on Venäjä luon­nol­lis­es­ti tun­nus­tanut lail­lisek­si, län­si­maat pitävät sitä laittomana.

 68. Koso­vo ei liit­tynyt USA:han eikä mihinkään muuhun län­si­maa­han. Koso­vo halusi itsenäisek­si vah­van tuk­i­jan avul­la sik­si että Bosnia-Herze­gov­inal­ta se ei onnis­tunut ilman että sivi­ile­jä lah­dat­ti­in kym­meniä­tuhan­sia, joten teki viisaam­man ratkaisun ja odot­ti että joku, siis joko YK tai Nato auttoi. 

  Entisen Jugosla­vian kansat ovat eri­laisia sekä etnisen alku­perän­sä että uskon­ton­sa osalta, sik­si he eivät haluneet jatkaa enää samas­sa val­tios­sa. (ts muut eivät haluneet jatkaa Ser­bian kanssa) 

  Ukrainalaisil­la ja venäläisil­lä on sama uskon­to ja etnien taus­ta ja kieli melkein samat. Kri­mi halu­aa ero­ta Ukrainas­ta ja liit­tyä Venäjään vain ja ain­oas­taan RAHAN takia. Mitään etnisiä erim­ielisyyk­siä ei ole ollut haitak­si asti kos­ka Krim­il­lä on ollut itse­hallinto ja saanut päät­tää aika vapaasti niistä asioista.

  Sik­si pidän Krim­in kaap­paamista Venäjälle kuu­lu­vak­si moraalis­es­ti paljon tuomit­tavam­pana kuin USA:n /Naton sotaa Ser­biaa vas­taan jot­ta Koso­vo pääsi itsenäisek­si. Vas­taavasti jos Venäjä aikoo val­la­ta koko itä-Ukrainan sekä ran­nikon aina Moldovan rajalle asti, niin kyseessä on vielä härskim­mistä tem­puista kuin mitä Hitler käyt­ti aikoinaan tekosyynään Puolan ja Tsekkien sak­salaisaluei­den liit­tämisek­si Saksan. 

  Län­si­maid­en ongel­ma ei ole rahan puute etteikö Venäjää saataisi pysäytet­tyä, vaan mukavu­u­den­halu. USA:lla ja Bri­tan­ni­al­la on vain palk­ka-armei­jat ja suurin osa on sidot­tu mui­hin kri­isialueisi­in. USA:lla ja Bri­tan­ni­al­la ei ole ollut yleistä asevelvol­lisu­ut­ta mon­een kymme­neen vuo­teen, ja vaik­ka määräi­sivät miehet kut­sun­toi­hin ja asepa­lveluk­seeen niin he eivät ole koulutet­tu­ja eivätkä varsinkaan motivoitunei­ta. Ja sama voi sanoa Euroopan pienem­pi­en maid­en varus­miesarmei­joista, myös Suomen, ei niistä olisi vas­tus­ta Venäjän armei­jalle jos­sa palvelu­sai­ka on 16 kuukaut­ta ja kuri on kova. Naton ylivoima perus­tuu vain ilmavoimi­in ja laivas­toon, kun ne paukut on käytet­ty lop­pu­un val­taa­vat koko Euroopan pienet piip­palakkkiset miehet uraa­ta huutaen. 

  Län­si­maid­en ain­oa tak­ti­ik­ka vält­tää sel­l­ainen katas­trofi on että kaik­ki län­si­maat pyytävät päästä osak­si Venäjää, ja kun se on toteutet­tu, äänestetään omat johta­jat Venäjän duumaan, hal­li­tuk­seen ja pressaksi;)

 69. Samuli Saarel­ma:
  Mie­lenki­in­toisia kom­ment­te­ja, kun Kosovon sodan NATO-tuki albaaneille joh­tui juuri pääosin Racakin joukko­sur­mas­ta, jos­sa kuoli 45 ihmistä (eli “joku ampui jonkun jos­sakin”). Ja taas sen jäl­keen, kun NATOn pom­me­ja alkoi sataa… 

  En uskalla var­mak­si väit­tää, kun tur­vaudun vuosikymme­nen takaisi­in muis­tiku­vi­i­ni senaikaises­ta uuti­soin­nista, mut­ta käsit­tääk­seni kon­flik­ti­in johtaneis­sa vai­heis­sa oli muu­takin sel­l­aista mitä län­si­maisel­la maail­mankat­so­muk­sel­la ei oikein voin­ut kat­soa läpi sormien. Min­ul­la on fiilis että Venäjä käy paraikaa mes­tar­il­lista miel­ten­muokkauskam­pan­jaa, jota tul­laan lainei­den tyyn­nyt­tyä kat­so­maan jon­ain aivan uute­na mitä ei maail­mas­sa ole aiem­min nähty. Sik­si halu­aisin käy­dä kir­jas­tossa lainaa­mas­sa Mitä Mis­sä Mil­loin ‑kir­jat noil­ta vuosil­ta, tapaus Kosovon mieleen palaut­tamisek­si. Epäilen että Wikipedi­an vapaa­ta muokat­tavu­ut­ta ja ihmis­ten luot­ta­mus­ta artikkelei­hin käytetään ahk­erasti hyväk­si, ja kulissien takana käy­dään edi­toin­ti­so­taa (lokeis­ta­han sen näkisi). 

  Nyky­maail­mas­sa on uut­ta tiedonväl­i­tyk­sen osit­tainen siir­tymi­nen blo­gei­hin ja eri keskustelu­pal­stoille, pois per­in­tei­sistä tiedo­tusvä­lineistä. Ja ainakin HS:n, Guardian­in ja Econ­o­mistin keskustelu­pal­stoil­la jyl­lää epäi­lyt­tävän paljon Putinin tekemisille suo­peaa väkeä. Ja onhan län­sikri­it­tisyy­teen siemeniäkin, Koso­vo-Krim sym­me­tria on tun­nis­tet­tavis­sa (mut­ta epäilen että koko pihvi ei ole siinä, pitäis ne MMM:t kaivaa esi­in), samoin Ukrainan perus­tus­lain rikkomi­nen toisaal­ta Janykovytsin viral­ta­panos­sa v.s. Krim­in kansanäänestyk­sessä (mut­ta koko pihvi ei ole siinäkään). Joka tapauk­ses­sa uudessa medi­aym­päristössä pro­pa­gan­da toimii eri mekanis­meil­la kuin Göbbelsin aikoina.

  Katkel­ma Syl­tyn linkit­tämästä artikke­lista:

  …Venäjälle olisi sen jäl­keen saman­tekevää, jatkuuko vas­tar­in­ta Län­si-Ukrainas­sa, kos­ka sen voisi tiedo­tusvä­linei­den hallinnan avul­la leima­ta ter­ror­is­mik­si ja eristää. Venäjälle sotimi­nen “fasis­te­ja ja ban­der­alaisia” vas­taan sopisi oikein hyvin. Vas­tarin­nan tek­i­jät leimat­taisi­in ter­ror­is­teik­si ja Suomes­sakin muis­tuteltaisi­in Yhdys­val­to­jen ter­ror­is­min vas­tais­es­ta sodasta.

  Venäjän pro­pa­gan­da on sotavai­h­teel­la — piit­taa­mat­ta kon­frontaa­tios­ta koko län­si­maail­man kanssa. Venäjä ei odota sel­l­aisia seu­raa­muk­sia, jot­ka oikeasti sat­tuisi­vat siihen — mah­dol­liset sank­tiot pyör­retään kyl­lä nopeasti sen jäl­keen, kun Venäjä on aset­tanut län­si­maat tapah­tunei­den tosi­a­sioiden eteen. Näin on käynyt joka ker­ran ennenkin.

  Kuul­lostaa että just noin siinä tulee käymään. Varsinkin kun USA tosi­aankin antaa kiviä län­sikri­it­tis­ten käsi­in käymäl­lä jatku­vasti lennokeil­la jonkin­laista puolisotaa.

 70. Var­masti voidaan keskustel­la vaikka­pa P‑Amerikan val­oit­tamisen lail­lisu­ud­es­ta, mut­ta se ei ole mei­dän kannal­tamme rel­e­vant­tia. Min­un puolestani esimerkik­si Brasil­ia saa val­loit­taa vaik­ka kaik­ki naa­puri­maansa tai Marokko miehit­tää Län­si-Saharaa (ai, sehän miehit­tääkin sitä!) maal­man tap­pi­in saak­ka. Ne eivät ole naapureitamme.

  On mei­dän kannal­tamme täysin eri asia kun Nor­ja, Venäjä taik­ka Ruot­si läh­tee valloitusretkelle.

  Ymmärtäkää jo, että min­ua ei kiin­nos­ta Koso­vo ja sen sodan peruste­lut. Eikä pitäisi kiin­nos­taa muitakaan suomalaisia.

 71. Sylt­ty: Mitä sit­ten? Mis­tä läh­tien pro­pa­gan­dan pitäisi olla 100%:sta puh­das­ta valetta? 

  Pro­pa­gan­daa, pro­gan­daa! Kaik­ki, mikä ei sovi maail­manku­vaani on propagandaa! 

  Toisek­si, mitä sit­ten? En käsitä mik­si mei­dän pitäisi miet­tiä jotain koso­volaisia, kun pitäisi miet­tiä sitä mikä on Suomelle hyväksi. 

  Näin ne maal­i­tol­pat siir­tyy. Se, mis­tä min­un osal­lis­tu­miseni tähän keskustelu­un lähti, oli muuan R. Sil­fver­ber­gin kom­ment­ti valmi­ud­es­ta elin­ta­son lasku­un, kun­han “Venäjä saadaan riisut­tua aseista”; Soin­in­vaara taas korostaa, että “On kuitenkin yleisen kan­sain­välisen moraalin kannal­ta vält­tämätön­tä, että väärin toim­imis­es­ta ran­gais­taan niin voimaperäis­es­ti, että seu­raaval­la ker­ral­la hark­in­taan.” Mut­ta nyt onkin yhtäkkiä kyse siitä, mikä on Suomelle hyväk­si. Minus­ta (enkä ole mielip­iteineni edes aivan yksin) Suomelle ei vält­tämät­tä ole hyväk­si suin päin liit­tyä kyseenalaisin perustein kyhät­ty­i­hin “pakot­teisi­in”, jot­ka ovat luon­teeltaan ja vaiku­tuk­seltaan lähin­nä poli­it­tisia, vain sik­si että muutkin hyp­päävät kaivoon.

  Tuo on ihan yhtä uskot­ta­va kuin ilmas­to­de­nial­istien “en minä kiel­lä ilmas­ton­muu­tos­ta, taik­ka väitä mitään, mutta”. 

  Sin­un usko­muk­sille­si minä en voi mitään.

  Eli se on puh­das sumu­ver­ho. Sin­un tavoit­teenasi on oikeut­taa Venäjän toimet ja siihen sovel­tuu hyvin tuol­lainen epäi­lyk­sen kylvämi­nen sekä keskustelun kään­tämi­nen epäolennaisuuksiin. 

  Min­un tavoit­teenani on pitää esil­lä näke­mys­tä, että ei vält­tämät­tä ole viisas­ta ajaa kak­sois­stan­dard­il­ta haiskah­tavin perustein ja vajavaisin tiedoin vas­takkainaset­telua suur­val­to­jen välille sik­si, että Ukrainas­sa saataisi­in yhdet rois­tot vai­hdet­tua toisi­in. Jätä sinä min­un tavoit­tei­deni määrit­te­ly väli­in, se on epäko­htelias­ta ja huonoa keskustelutapaa.

  Kun vastapuoli perustelee asioitaan Russ­ian Todayn jutu­il­la, niin on aivan var­maa että seu­raavak­si viat­tomasti ker­ro­taan, että tässä pitää nyt miet­tiä eikä tehdä hätiköi­tyjä päätöksi. 

  En tiedä, mis­tä vastapuoles­ta mah­dat puhua, itse olen linkit­tänyt yhteen brit­tiläisen Guardian­in uutiseen.

  Min­ulle on yksi lysti, vaik­ka joku olisi ampunut konekivääril­lä kaik­ki Maid­anin auki­ol­la ole­vat. Min­ulle on yksi lysti, vaik­ka tämä konekivääri­ampu­ja olisi ollut Ukrainan nykyi­nen vt. pres­i­dent­ti. Se on epärel­e­vant­tia tämän asian kannalta. 

  Har­mi vain, ettemme elä Sylt­tylässä, vaan tääl­lä Maa-pla­nee­tal­la (ja toisi­naan jopa Soin­in­vaaran blogilla) muil­lakin on oikeus esit­tää näke­myk­sen­sä siitä, mikä mil­loinkin on rel­e­vant­tia. Se, että sin­ulle ihmishenget ovat “yksi lysti”, kun­han ryssälle näytetään kaapin paik­ka, ei enää tässä vai­heessa keskustelua ole mikään eri­tyi­nen yllätys.

  Se mikä on rel­e­vant­tia, on Venäjän kyky ja halu val­loit­taa osa naapurimaastaan. 

  Jos tämä tuli sin­ulle jonkin­laise­na shokki­na, niin täy­tyy ihme­tel­lä minkälaises­sa tyn­nyris­sä olet mah­tanut elel­lä viimeiset 10 vuotta.

 72. Halu­aisin myös kom­ment­te­ja Putinin pitämään lin­japuheeseen, jos­ta löy­tyy viralli­nen kään­nös Krem­lin kotisivuilta:

  http://eng.kremlin.ru/transcripts/6889

  In short, we have every rea­son to assume that the infa­mous pol­i­cy of con­tain­ment, led in the 18th, 19th and 20th cen­turies, con­tin­ues today. They are con­stant­ly try­ing to sweep us into a cor­ner because we have an inde­pen­dent posi­tion, because we main­tain it and because we call things like they are and do not engage in hypocrisy. But there is a lim­it to every­thing. And with Ukraine, our west­ern part­ners have crossed the line, play­ing the bear and act­ing irre­spon­si­bly and unprofessionally.

  Min­un mielestäni tuo on selvää puhet­ta uuden kylmän sodan aloit­tamis­es­ta. Make no mis­take, vaik­ka lop­pu­un on lisät­ty perus­li­irum­laaru­mit siitä, ettei Venäjä halua vas­takkainaset­telua, niin tuo on kyl­lä kristallinkirkas linjaveto. 

  Eli ei tule jäämään tähän.

 73. Putin oli selit­tänyt Angela merke­lille että Krim­in liit­tämi­nen Venäjäään merk­it­see samaa kuin Itä ja Län­si-Sak­san yhdistyminen. 

  Ei se nyt ihan noin mene. Krim­in liit­tämien Venäjälle mer­rk­it­sisi sitä että Venäjälle nyky­isin kuu­lu­va Itä-Preussi ja Puolan Pom­meri ja Sleesia liitet­täisi­in Sak­saan takaisn. Tai Kar­jala Suomeen. 

  Putin on itse sanonut mon­een otteeseen että Euroopan val­tioiden rajo­ja ei siir­retä. Vale­hteli­ja koko äijä!

 74. Val­tio on muuten tyh­mä keksin­tö, samoin kansa. Taisi men­nä viimeistään siinä maanvil­je­lyk­sen kek­simisen aikoi­hin hom­mat lop­ullis­es­ti pieleen. Ehkä tulikin olisi ollut hyvä jät­tää kesyttämättä. 

  Edel­lis­es­tä huoli­mat­ta, täy­tyy tässä vai­heessa kiit­tää siitä, että vihreät eivät ole läht­e­neet sille vasem­mis­to­laiselle lin­jalle, jos­sa vain tur­paan­ot­toaseet ovat hyväksyt­tyjä. Turha sitä armei­jaa on tuonne lait­taa, jos kaikil­la on vain se mielessä, että ne jyrää meitin, kun ei ole mitään mil­lä vas­ta­ta. Tässä vai­heessa voi myös tode­ta, että jos ei ole viisaut­taan van­nonut menevän­sä tap­at­ta­maan itseään, kun her­rat alka­vat siirtelemään joukko­jaan, niin voi jatkos­sakin hoitaa sit­ten parem­mat pyssyt niille, jot­ka tyh­myyt­tään ovat men­neet tuol­laista van­no­maan. Nythän tulivoimaa on ihan eri malli­in ja lisää tulos­sa, vaik­ka muu­ta­ma varuskun­ta lakkautet­ti­inkin. Mielu­um­min ohjuk­sia ja pom­me­ja, kuin home­isia kasarme­ja. Jokainen tietokone­pelin­sä pelan­nut varus­mie­skin tullee tähän tulok­seen, jos kysyt­täisi­in mitä halu­aisi rin­ta­malle tuekseen.

  Yhä vain ihme­tyt­tää suo­ma­lais­ten halu antaa Putinille vielä parem­pi ote Suo­mi-nei­don palleista. Venäläis­diplo­maat­ti on jo liit­tämässä Suomea Venäjään, joten Rosatomin päästämi­nen tänne alkaa näyt­tää jo maan­pet­turu­udelta. Näyt­tää ole­van liikaa vaa­dit­tu, että nähtäisi­in että venäläiset ja hei­dän johta­jansa oli­si­vat eri asia. Oikeas­t­aan YLE:n pitäisi näyt­tää Venäjän tele­vi­sion ohjelmia, jot­ta tääl­lä nähtäisi­in mitä henkeä tuol­la rajan toisel­la puolel­la ihmisi­in iskostetaan.

  Onnea myös niille, jot­ka koit­ta­vat eurovaaleis­sa saa­da ilmas­ton­muu­tok­sen edes maini­tuk­si vaalikeskusteluissa.

 75. R.Silfverberg: Putin oli selit­tänyt Angela merke­lille että Krim­in liit­tämi­nen Venäjäään merk­it­see samaa kuin Itä ja Län­si-Sak­san yhdis­tymi­nen. Ei se nyt ihan noin mene. Krim­in liit­tämien Venäjälle mer­rk­it­sisi sitä että Venäjälle nyky­isin kuu­lu­va Itä-Preussi ja Puolan Pom­meri ja Sleesia liitet­täisi­in Sak­saan takaisn. Tai Kar­jala Suomeen. Putin on itse sanonut mon­een otteeseen että Euroopan val­tioiden rajo­ja ei siir­retä. Vale­hteli­ja koko äijä!

  Eiko se ole hyva!

  Nythan Kar­jala voidaan liit­taa takaisn Suomeen. Aikaisem­min esteena oli se, etta Vena­ja ei hyvaksynyt toisen maail­man­so­dan jal­keen syn­tynei­den rajo­jen muut­tamista. Nyt hyvaksyy. Joten asial­lis­es­ti talvi­so­das­sa Suomes­ta Vena­jaan liite­tyt alueet voidaan hyvin palaut­taa osak­si Suomea. Pan­naan asia vireille.

  t. Mikko

 76. Sylt­ty:
  Min­un mielestäni tuo on selvää puhet­ta uuden kylmän sodan aloit­tamis­es­ta. Make no mis­take, vaik­ka lop­pu­un on lisät­ty perus­li­irum­laaru­mit siitä, ettei Venäjä halua vas­takkainaset­telua, niin tuo on kyl­lä kristallinkirkas linjaveto. 

  Niin­pä. Sik­sipä tuos­sa edel­lä totesinkin, että min­un mielestäni ei vält­tämät­tä ole viisas­ta “ajaa vas­takkainaset­telua suur­val­to­jen välille sik­si, että Ukrainas­sa saataisi­in yhdet rois­tot vai­hdet­tua toisiin.”

  Kukin voi tietysti tykönään olla sitä mieltä, että val­tioiden rajat ovat loukkaa­mat­to­mia (vaik­ka samal­la tuleekin kan­nat­ta­neek­si sitä, että niiden demokraat­tis­es­ti val­i­tut hallinnot eivät ole), mut­ta kyl­lä silti pitäisi pystyä miet­timään myös laa­jem­paa kokon­aisu­ut­ta. Halu­am­meko oikeasti uuteen kylmään sotaan, ja kenen etu­ja se palvelee?

 77. Suomes­sa ei ole merkit­tävää venäläisvähem­mistölä, jota pitäisi suojella.

  Onnek­si tämäkin epäko­h­ta on muuttumassa:

  http://yle.fi/uutiset/venalaisia_voi_olla_suomessa_yhta_paljon_kuin_ruotsinkielisia_vuonna_2050/6638771

  Suomen venäläisväestö on kaksinker­tais­tunut kymme­nessä vuodessa — ja kaksinker­tais­tunee nykyis­es­tä seu­raavas­sa vuosikymme­nessä. Sadan­tuhan­nen raja menee toden­näköis­es­ti rik­ki 2020-luvun alkupuolella.

 78. sunimh:Halu­am­meko oikeasti uuteen kylmään sotaan, ja kenen etu­ja se palvelee?

  Sin­un toim­intat­a­pasi olisi siis antau­tua Venäjälle kylmän sodan vält­tämisek­si? Mitä järkeä siinä on? Pres­i­dent­ti Tar­ja Halosen suosi­ma hyvien suhtei­den ja dialo­gin lin­ja toimii vain, jos vastapuo­likin halu­aa hyviä suhtei­ta ja dialo­gia. Venäjäl­lä ei kum­minkaan arvoste­ta hyvää käytöstä vaan neu­vot­teli­jal­la on olta­va tarpeek­si puh­das­ta voimaa takanaan, jot­ta hänet otet­taisi­in vakavasti.

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/67564-jos-natoa-ei-olisi-ita-eurooppa-taistelisi-olemassaolostaan

  –Jos Natoa ei olisi, kyseessä olisi todel­li­nen tais­telu ole­mas­saolosta itäisen ja län­tisen Euroopan kannal­ta. Nyt se ei ole sitä, sanoo Carnegien johta­ja Jan Techau sanomale­hti New York Timesin mukaan.

  Kylmä sota on alka­nut ja kan­nataisi vali­ta puoli nyt kun vielä ehditään. Jos oikein huono tuuri käy niin jos­sain vai­heessa Putinille tulee taas jos­sain vai­heessa val­tapoli­it­tista tarvet­ta pienelle voitokkaalle sodalle. Balt­ian maille voi pullis­tel­la, mut­ta koskea ei voi kun ovat Natossa.

 79. Venäjä on ker­jän­nyt uut­ta kylmää sotaa jo 13 vuot­ta. Sen se tulee saamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.