Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.4.2021

Luon­non mon­imuo­toisu­u­den tur­vaamisen toimintaohjelma

Ohjel­ma on hyvä ja kun­ni­an­hi­moinen. Olen­naista kuitenkin on, kuin­ka kun­ni­an­hi­moi­ses­ti sitä toteutetaan. En löytänyt ohjel­mas­ta mitään liito-orav­ista. Minus­ta pitäisi tur­va­ta liito-orav­ille suo­tu­is­ten ympäristö­jen säi­lymi­nen. Sen pitäisi vas­taavasti riit­tää liito-oravien suojeluksi.

Opastin­sil­ta 8:n asemakaava

Enti­nen YTV:n toim­i­ta­lo pure­taan ja tilalle raken­netaan hybridi­raken­nus, jos­sa on asum­ista ja toimis­to­ja.  Närää on herät­tänyt purkami­nen, ei hybridi­ratkaisu. Säi­lyt­tämäl­lä runko olisi säästet­ty ilmas­toa – ainakin lyhyel­lä aikavälil­lä. Tämäkin vai­h­toe­hto on selvitet­ty.  Tarkoituk­sen­mukaisem­man tun­tu­inen tämä uusi ratkaisu kyl­lä on.

Pitäjän­mäen asemanseutu

Aluet­ta vähän tiivis­tetään. Näin saadaan koti 570 asukkaalle aivan ase­man tun­tu­maan. Van­ha Pitäjän­mä­ki tien toisel­la puolel­la tun­tuu tämän ratkaisun jäl­keen vähän nukkavierul­ta ja tiivistämistä kaipaaval­ta.  Viime vuon­na lau­takun­ta teki harv­inaisen kat­sel­muk­sen alueella.

Koivusaaren ase­makaa­va

Tämä pitkän valmis­telu han­ke on nyt saa­mas­sa lop­ullisen muo­ton­sa. Hyvää tässä on automar­ket­tei­hin aikanaan panos­ta­neen Ikean tulo autot­toman enem­mistön ulot­tuville. Se tekee kaupungista taas vähän toimi­vam­man. Hyvää on myös 5 000 asukkaan ja 3 300 – 4 000 työ­paikan tulo käve­lyetäisyy­delle metroasemasta.

Huonoa on val­taisa moot­tori­tieli­it­tymä kaupungi­nosan keskuk­se­na. Minä olisin halun­nut tähän T‑risteyksen – siis niin, että Län­siväylästä erkane­va kaista olisi men­nyt suo­raan ja siihen, olisi tehty tilaa säästävä T‑risteys. Sil­loin tietysti kaistoil­la olisi pitänyt olla eri nopeusrajoitukset.

Fil­laroi­jana har­mit­taa, että Län­siväylän pohjois­puolel­la kulke­va keskeinen pyöräy­hteys pan­naan kiertämään ylimääräi­nen lenk­ki ja nouse­maan ylimääräi­nen mäki. Yritet­ti­in toisen­laista ratkaisua, mut­ta emme saa­neet virkamiehiä usko­maan siihen.

Paljon täytetään mer­ta. Näin saadaan lailli­nen oikeus kipa­ta pääkaupunkiseudun eri työ­mail­ta syn­tyvä louhe mereen.

Pär­nun­tien tiivistyskaa­va Vuosaaressa

Pieni yleiskaa­van mukainen tiivistyskaa­va yksi­tyiselle maalle, joka tuo alueelle noin 60 uut­ta asukasta.

Vuosaaren yleis­ten aluei­den suun­nitel­man hyväksyminen

Vaikut­taa hyvältä, mut­ta min­un paikallis­tun­te­muk­seni ei oikein riitä tähän. Täl­laisia käsitel­lessä herää aina kysymys, voisiko meil­lä olla kaupungi­nosaval­tu­us­to­ja.  Toisaal­ta saadaan kaupungi­nosay­hdis­tyk­seltä lausun­to. ne yhdis­tyk­set vain ovat kovin eri tasoisia osaamiseltaan ja edustavuudeltaan.