Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.4.2021

Luon­non mon­imuo­toisu­u­den tur­vaamisen toimintaohjelma

Ohjel­ma on hyvä ja kun­ni­an­hi­moinen. Olen­naista kuitenkin on, kuin­ka kun­ni­an­hi­moi­ses­ti sitä toteutetaan. En löytänyt ohjel­mas­ta mitään liito-orav­ista. Minus­ta pitäisi tur­va­ta liito-orav­ille suo­tu­is­ten ympäristö­jen säi­lymi­nen. Sen pitäisi vas­taavasti riit­tää liito-oravien suojeluksi.

Opastin­sil­ta 8:n asemakaava

Enti­nen YTV:n toim­i­ta­lo pure­taan ja tilalle raken­netaan hybridi­raken­nus, jos­sa on asum­ista ja toimis­to­ja.  Närää on herät­tänyt purkami­nen, ei hybridi­ratkaisu. Säi­lyt­tämäl­lä runko olisi säästet­ty ilmas­toa – ainakin lyhyel­lä aikavälil­lä. Tämäkin vai­h­toe­hto on selvitet­ty.  Tarkoituk­sen­mukaisem­man tun­tu­inen tämä uusi ratkaisu kyl­lä on.

Pitäjän­mäen asemanseutu

Aluet­ta vähän tiivis­tetään. Näin saadaan koti 570 asukkaalle aivan ase­man tun­tu­maan. Van­ha Pitäjän­mä­ki tien toisel­la puolel­la tun­tuu tämän ratkaisun jäl­keen vähän nukkavierul­ta ja tiivistämistä kaipaaval­ta.  Viime vuon­na lau­takun­ta teki harv­inaisen kat­sel­muk­sen alueella.

Koivusaaren ase­makaa­va

Tämä pitkän valmis­telu han­ke on nyt saa­mas­sa lop­ullisen muo­ton­sa. Hyvää tässä on automar­ket­tei­hin aikanaan panos­ta­neen Ikean tulo autot­toman enem­mistön ulot­tuville. Se tekee kaupungista taas vähän toimi­vam­man. Hyvää on myös 5 000 asukkaan ja 3 300 – 4 000 työ­paikan tulo käve­lyetäisyy­delle metroasemasta.

Huonoa on val­taisa moot­tori­tieli­it­tymä kaupungi­nosan keskuk­se­na. Minä olisin halun­nut tähän T‑risteyksen – siis niin, että Län­siväylästä erkane­va kaista olisi men­nyt suo­raan ja siihen, olisi tehty tilaa säästävä T‑risteys. Sil­loin tietysti kaistoil­la olisi pitänyt olla eri nopeusrajoitukset.

Fil­laroi­jana har­mit­taa, että Län­siväylän pohjois­puolel­la kulke­va keskeinen pyöräy­hteys pan­naan kiertämään ylimääräi­nen lenk­ki ja nouse­maan ylimääräi­nen mäki. Yritet­ti­in toisen­laista ratkaisua, mut­ta emme saa­neet virkamiehiä usko­maan siihen.

Paljon täytetään mer­ta. Näin saadaan lailli­nen oikeus kipa­ta pääkaupunkiseudun eri työ­mail­ta syn­tyvä louhe mereen.

Pär­nun­tien tiivistyskaa­va Vuosaaressa

Pieni yleiskaa­van mukainen tiivistyskaa­va yksi­tyiselle maalle, joka tuo alueelle noin 60 uut­ta asukasta.

Vuosaaren yleis­ten aluei­den suun­nitel­man hyväksyminen

Vaikut­taa hyvältä, mut­ta min­un paikallis­tun­te­muk­seni ei oikein riitä tähän. Täl­laisia käsitel­lessä herää aina kysymys, voisiko meil­lä olla kaupungi­nosaval­tu­us­to­ja.  Toisaal­ta saadaan kaupungi­nosay­hdis­tyk­seltä lausun­to. ne yhdis­tyk­set vain ovat kovin eri tasoisia osaamiseltaan ja edustavuudeltaan.

 

 

 

 

12 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.4.2021”

 1. Mik­sei pyörätie voisi men­nä tun­nelis­sa ja suoraan?

  1. Esitin, että siinä olisi sukel­lus rampin ali. Olisi kuulemme yhtä paljon nousua kuin tässäkin. Mut­ta sen nousi meneisi tietysti alamän anta­man vauhdin avulla.

 2. Itä-Pasi­laa 70-luvul­la raken­net­taes­sa kauhis­telti­in talo­jen korkeut­ta ja alueen tiivistä rak­en­tamista, mut­ta sekään ei näytä näille nyky­isille täy­den­nys­rak­en­ta­jille riittävän. 

  Kaikkien purkuko­htei­den uud­is­rak­en­t­a­mi­nen perus­tuu siihen, että tont­tien raken­nu­soikeut­ta lisätään. Korkeaa pitää olla ja tiivistä, ja puis­tot raken­netaan talo­jen katoille. Onnek­si edes Pasi­lan käve­ly­ta­son vihreät puuriv­istöt ovat vielä säästyneet rakentajilta.

  1. Itse en vas­tus­ta Itä-Pasi­lan arkkite­htu­urin purkamista mut­ta täy­tyykö talot kor­va­ta vielä rumem­mil­la? Tripla­han on aika kamala “muo­vi­sine” peltiko­ris­tei­neen ja tuos­sa kor­vaa­van raken­nuk­sen luon­nok­ses­sa on tämä nyky­muodin mukainen neliömäi­nen rakenne, joka ei ainakaan min­un silmääni sovi sit­ten mil­lään vaik­ka löy­ty­isi Gutzeitin talosta.

   Neliörakenne on yhtä kamala kuin venäläisen kirkkoarkkite­htu­urin kuu­tio. Kyl­lä van­ha kun­non suo­rakaide olisi poikaa, vaakata­sos­sa se rauhoit­taa ja pysty­su­un­nas­sa ylevöit­tää, mut­ta ruu­tu lyö naa­malle kuin teräksi­nen ritilä tai pahvi­nen ken­no tai Tiimarin somiste, sen esteti­ik­ka on var­maakin jonkun beton­imerkkoonoomin ele­ment­tite­htaan pakot­ta­ma. Tai sit­ten suun­nit­telu­o­hjel­man oletusasetus.

 3. Jos YTV:n talo on se jos­sa nyky­isin on HSL niin pidän kyl­lä out­ona että mik­si se pitää purkaa. Olen ollut siel­lä asi­akaskäyn­nil­lä ja pistin mieleen että onpa muka­va kont­tori kos­ka sitä ei ollut muutet­tu avokontoriksi!

  Tule­vatko ne Pitäjän­mäen uudet talot värite­htaan puolelle rataa?

  1. Puret­tavak­si esitet­ty raken­nus Opastin­sil­ta 8 on enti­nen Kansal­lis­säätiön talo, jos­sa oli pitkään osa YTV:n toim­i­tiloista. 2000-luvul­la YTV:n pääkont­tori oli naa­pu­ri­talos­sa, Opastin­sil­ta 6, joka on nykyi­nen HSL:n toimitalo.

 4. Talorunk­o­jen säi­lyt­tämi­nen kuu­lostaa arkkite­htive­toiselta kuningaside­al­ta, joka kuu­losta hyvälle ja teet­tää var­masti paljon selvi­tys- ja suun­nit­te­lu­työtä, mut­ta jol­la ei raken­nuk­sen elinkaaripäästöjä tarkastel­lessa ole kovin suur­ta merk­i­tys­tä. Rak­ent­misen ja raken­nus­ma­te­ri­aalien osu­us muo­dostaa parikym­men­tä pin­naa raken­nuk­sen elinkaaren kokonaispäästöistä. 

  Plus sit­ten että 80-luvun tait­teen itä­pasi­lalainen kier­rä­tys­runko tukotet­tuna suun­nit­telukom­pro­mis­seil­la, joka toisen ker­roksen purkamisel­la ja sitä myötä väistämät­tä tehottomalla/epäoptimaalisella tilankäytöl­lä, niin raken­nuk­sen elinkaari on ennen muu­ta ole­tus paperilla.

 5. Toiv­ot­tavasti Koivusaa­reen tehdään per­in­teistä kovaa rahaa hyville veron­mak­sajille, eikä jotain sosiaalislummia.

 6. Ehdotan seu­raavaan kok­ouk­seen asial­istalle Kata­janokan kieltämistä ja väl­itön­tä evakuoin­tia, kos­ka jos Her­ne­saaren kaa­va on laiton, toim­i­ma­ton ja ihmisvi­hamieli­nen oikeu­den mukaan, niin mikä tuo onneton per­släpi sit­ten on? Kyl­lähän kaik­ki näkee että elämä siel­lä on yhtä kär­simys­tä ja mikään ei toi­mi. Vähin­tään kolme tun­nelia ja moot­tori­tiesil­lat vapaut­ta­maan skat­ta­laiset fil­larikom­mu­nis­teil­ta, jot­ka suun­nit­tel­e­vat tuol­laisia tunkioi­ta. Ehkä sit­ten asun­to­jen hin­natkin lähtevät nousuun. 

  Miten voi oikeasti olla täl­laista paskaa nämä oikeusas­teet koko ajan, kun pieni kat­san­to kaupunki­in saisi ehkä näkemään että koko nie­mi on kapeuten­sa takia käytän­nössä täyn­nä saman­laisia puss­in­per­iä ja hom­ma toimii. Kaupun­ki on joko todel­la huono asiansa aja­ja tai sit­ten oikeudessa on vain kusipäitä jot­ka eivät halua muu­ta kuin aiheut­taa kiusaa.

  1. Ehdotan seu­raavaan kok­ouk­seen asial­istalle Kata­janokan kieltämistä ja väl­itön­tä evakuoin­tia, kos­ka jos Her­ne­saaren kaa­va on laiton, toim­i­ma­ton ja ihmisvi­hamieli­nen oikeu­den mukaan, niin mikä tuo onneton per­släpi sit­ten on?
   Entisenä kata­janokkalaise­na min­ulle tuli aivan sama käsi­tys. Lisäk­si Hitas-Kata­jas­nokalla on pakolli­nen autopaikkanor­mi, Her­ne­saa­res­sa ei ole, joten auto­jen määrä siel­lä tulee ole­maan yhtä vähäi­nen kuin on Kata­janokan van­hal­la puolella.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Entisenä kata­janokkalaise­na min­ulle tuli aivan sama käsi­tys. Lisäk­si Hitas-Kata­jas­nokalla on pakolli­nen autopaikkanor­mi, Her­ne­saa­res­sa ei ole, joten auto­jen määrä siel­lä tulee ole­maan yhtä vähäi­nen kuin on Kata­janokan van­hal­la puolella.

    Oletko muut­tanut siis kan­taasi aiem­paan näh­den? Kir­joitit aiem­mas­sa blo­gis­sasi Her­ne­saar­ta kaavoitet­taes­sa, että paikas­ta tulisi autoil­i­jan kannal­ta “mah­do­ton sumppu”:

    “Tuos­ta tulee autoil­i­jan kannal­ta mah­do­ton sump­pu. Olisi järkevää kaavoit­taa sinne vähem­män autopaikko­ja, kos­ka mitä tekee autol­la, jol­la ei pääse pois Hernesaaresta.”

    https://www.soininvaara.fi/2016/01/26/kaupunkisuunnittelulautakunta-26–1‑2016/

    Nyt oikeus ilmeis­es­ti myös kat­soi, että paikas­ta tulisi sump­pu, ainakin rakentamisvaiheessa.

    Se on kai aika yleistäkin, että sel­l­aista, mitä jo on, ei vält­tämät­tä saa enää oikeu­den mielestä tehdä. Sama jut­tu sote-uud­is­tuk­sen kanssa. Nyky­istä jär­jestelmää ei saisi enää tehdä, jos sel­l­aista ei jo olisi, kos­ka nykyjär­jestelmä on niin epä­tasa-arvoinen, eikä takaa perus­tus­lain vaa­timia asioi­ta vält­tämät­tä kaikille kansalaisille. Mut­ta kun se on jo ole­mas­sa, sen saa pitää. Vas­taavasti vaik­ka van­ho­ja ener­giate­hot­to­mia raken­nuk­sia on maa täyn­nä, mut­ta lisää niitä ei saa tehdä, vaik­ka naa­puris­sa sel­l­ainen kuin­ka olisi.

    En ota itse kan­taa oikeu­den päätök­sen sisältöön, kos­ka en ole lukenut sitä enkä ole tutus­tunut Her­ne­saaren kaavoihinkaa, vaan kom­men­toin tämän vain yleisel­lä tasolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.