Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.4.2021

Luon­non moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sen toimintaohjelma

Ohjel­ma on hyvä ja kun­nian­hi­moi­nen. Olen­nais­ta kui­ten­kin on, kuin­ka kun­nian­hi­moi­ses­ti sitä toteu­te­taan. En löy­tä­nyt ohjel­mas­ta mitään lii­to-ora­vis­ta. Minus­ta pitäi­si tur­va­ta lii­to-ora­vil­le suo­tuis­ten ympä­ris­tö­jen säi­ly­mi­nen. Sen pitäi­si vas­taa­vas­ti riit­tää lii­to-ora­vien suojeluksi.

Opas­tin­sil­ta 8:n asemakaava

Enti­nen YTV:n toi­mi­ta­lo pure­taan ja tilal­le raken­ne­taan hybri­di­ra­ken­nus, jos­sa on asu­mis­ta ja toi­mis­to­ja.  Närää on herät­tä­nyt pur­ka­mi­nen, ei hybri­di­rat­kai­su. Säi­lyt­tä­mäl­lä run­ko oli­si sääs­tet­ty ilmas­toa – aina­kin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä. Tämä­kin vaih­toeh­to on sel­vi­tet­ty.  Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­man tun­tui­nen tämä uusi rat­kai­su kyl­lä on.

Pitä­jän­mäen asemanseutu

Aluet­ta vähän tii­vis­te­tään. Näin saa­daan koti 570 asuk­kaal­le aivan ase­man tun­tu­maan. Van­ha Pitä­jän­mä­ki tien toi­sel­la puo­lel­la tun­tuu tämän rat­kai­sun jäl­keen vähän nuk­ka­vie­rul­ta ja tii­vis­tä­mis­tä kai­paa­val­ta.  Vii­me vuon­na lau­ta­kun­ta teki har­vi­nai­sen kat­sel­muk­sen alueella.

Koi­vusaa­ren asemakaava

Tämä pit­kän val­mis­te­lu han­ke on nyt saa­mas­sa lopul­li­sen muo­ton­sa. Hyvää täs­sä on auto­mar­ket­tei­hin aika­naan panos­ta­neen Ikean tulo autot­to­man enem­mis­tön ulot­tu­vil­le. Se tekee kau­pun­gis­ta taas vähän toi­mi­vam­man. Hyvää on myös 5 000 asuk­kaan ja 3 300 – 4 000 työ­pai­kan tulo käve­lye­täi­syy­del­le metroasemasta.

Huo­noa on val­tai­sa moot­to­ri­tie­liit­ty­mä kau­pun­gin­osan kes­kuk­se­na. Minä oli­sin halun­nut tähän T‑risteyksen – siis niin, että Län­si­väy­läs­tä erka­ne­va kais­ta oli­si men­nyt suo­raan ja sii­hen, oli­si teh­ty tilaa sääs­tä­vä T‑risteys. Sil­loin tie­tys­ti kais­toil­la oli­si pitä­nyt olla eri nopeusrajoitukset.

Fil­la­roi­ja­na har­mit­taa, että Län­si­väy­län poh­jois­puo­lel­la kul­ke­va kes­kei­nen pyö­räyh­teys pan­naan kier­tä­mään yli­mää­räi­nen lenk­ki ja nouse­maan yli­mää­räi­nen mäki. Yri­tet­tiin toi­sen­lais­ta rat­kai­sua, mut­ta emme saa­neet vir­ka­mie­hiä usko­maan siihen.

Pal­jon täy­te­tään mer­ta. Näin saa­daan lail­li­nen oikeus kipa­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun eri työ­mail­ta syn­ty­vä lou­he mereen.

Pär­nun­tien tii­vis­tys­kaa­va Vuosaaressa

Pie­ni yleis­kaa­van mukai­nen tii­vis­tys­kaa­va yksi­tyi­sel­le maal­le, joka tuo alu­eel­le noin 60 uut­ta asukasta.

Vuo­saa­ren yleis­ten aluei­den suun­ni­tel­man hyväksyminen

Vai­kut­taa hyväl­tä, mut­ta minun pai­kal­lis­tun­te­muk­se­ni ei oikein rii­tä tähän. Täl­lai­sia käsi­tel­les­sä herää aina kysy­mys, voi­si­ko meil­lä olla kau­pun­gin­osa­val­tuus­to­ja.  Toi­saal­ta saa­daan kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sel­tä lausun­to. ne yhdis­tyk­set vain ovat kovin eri tasoi­sia osaa­mi­sel­taan ja edustavuudeltaan.

 

 

 

 

12 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.4.2021”

 1. Mik­sei pyö­rä­tie voi­si men­nä tun­ne­lis­sa ja suoraan?

  1. Esi­tin, että sii­nä oli­si sukel­lus ram­pin ali. Oli­si kuu­lem­me yhtä pal­jon nousua kuin täs­sä­kin. Mut­ta sen nousi menei­si tie­tys­ti ala­män anta­man vauh­din avulla.

 2. Itä-Pasi­laa 70-luvul­la raken­net­taes­sa kau­his­tel­tiin talo­jen kor­keut­ta ja alu­een tii­vis­tä raken­ta­mis­ta, mut­ta sekään ei näy­tä näil­le nykyi­sil­le täy­den­nys­ra­ken­ta­jil­le riittävän. 

  Kaik­kien pur­ku­koh­tei­den uudis­ra­ken­ta­mi­nen perus­tuu sii­hen, että tont­tien raken­nusoi­keut­ta lisä­tään. Kor­ke­aa pitää olla ja tii­vis­tä, ja puis­tot raken­ne­taan talo­jen katoil­le. Onnek­si edes Pasi­lan käve­ly­ta­son vih­reät puu­ri­vis­töt ovat vie­lä sääs­ty­neet rakentajilta.

  1. Itse en vas­tus­ta Itä-Pasi­lan ark­ki­teh­tuu­rin pur­ka­mis­ta mut­ta täy­tyy­kö talot kor­va­ta vie­lä rumem­mil­la? Tripla­han on aika kama­la “muo­vi­si­ne” pel­ti­ko­ris­tei­neen ja tuos­sa kor­vaa­van raken­nuk­sen luon­nok­ses­sa on tämä nyky­muo­din mukai­nen neliö­mäi­nen raken­ne, joka ei aina­kaan minun sil­mää­ni sovi sit­ten mil­lään vaik­ka löy­tyi­si Gutzei­tin talosta.

   Neliö­ra­ken­ne on yhtä kama­la kuin venä­läi­sen kirk­koark­ki­teh­tuu­rin kuu­tio. Kyl­lä van­ha kun­non suo­ra­kai­de oli­si poi­kaa, vaa­ka­ta­sos­sa se rau­hoit­taa ja pys­ty­suun­nas­sa yle­vöit­tää, mut­ta ruu­tu lyö naa­mal­le kuin teräk­si­nen riti­lä tai pah­vi­nen ken­no tai Tii­ma­rin somis­te, sen este­tiik­ka on var­maa­kin jon­kun beto­ni­merk­koo­noo­min ele­ment­ti­teh­taan pakot­ta­ma. Tai sit­ten suun­nit­te­luoh­jel­man oletusasetus.

 3. Jos YTV:n talo on se jos­sa nykyi­sin on HSL niin pidän kyl­lä outo­na että mik­si se pitää pur­kaa. Olen ollut siel­lä asia­kas­käyn­nil­lä ja pis­tin mie­leen että onpa muka­va kont­to­ri kos­ka sitä ei ollut muu­tet­tu avokontoriksi!

  Tule­vat­ko ne Pitä­jän­mäen uudet talot väri­teh­taan puo­lel­le rataa?

  1. Puret­ta­vak­si esi­tet­ty raken­nus Opas­tin­sil­ta 8 on enti­nen Kan­sal­lis­sää­tiön talo, jos­sa oli pit­kään osa YTV:n toi­mi­ti­lois­ta. 2000-luvul­la YTV:n pää­kont­to­ri oli naa­pu­ri­ta­los­sa, Opas­tin­sil­ta 6, joka on nykyi­nen HSL:n toimitalo.

 4. Talo­run­ko­jen säi­lyt­tä­mi­nen kuu­los­taa ark­ki­teh­ti­ve­toi­sel­ta kunin­ga­si­deal­ta, joka kuu­los­ta hyväl­le ja teet­tää var­mas­ti pal­jon sel­vi­tys- ja suun­nit­te­lu­työ­tä, mut­ta jol­la ei raken­nuk­sen elin­kaa­ri­pääs­tö­jä tar­kas­tel­les­sa ole kovin suur­ta mer­ki­tys­tä. Rakent­mi­sen ja raken­nus­ma­te­ri­aa­lien osuus muo­dos­taa pari­kym­men­tä pin­naa raken­nuk­sen elin­kaa­ren kokonaispäästöistä. 

  Plus sit­ten että 80-luvun tait­teen itä­pa­si­la­lai­nen kier­rä­tys­run­ko tuko­tet­tu­na suun­nit­te­lu­kom­pro­mis­seil­la, joka toi­sen ker­rok­sen pur­ka­mi­sel­la ja sitä myö­tä väis­tä­mät­tä tehottomalla/epäoptimaalisella tilan­käy­töl­lä, niin raken­nuk­sen elin­kaa­ri on ennen muu­ta ole­tus paperilla.

 5. Toi­vot­ta­vas­ti Koi­vusaa­reen teh­dään perin­teis­tä kovaa rahaa hyvil­le veron­mak­sa­jil­le, eikä jotain sosiaalislummia.

 6. Ehdo­tan seu­raa­vaan kokouk­seen asia­lis­tal­le Kata­ja­no­kan kiel­tä­mis­tä ja väli­tön­tä eva­kuoin­tia, kos­ka jos Her­ne­saa­ren kaa­va on lai­ton, toi­mi­ma­ton ja ihmis­vi­ha­mie­li­nen oikeu­den mukaan, niin mikä tuo onne­ton pers­lä­pi sit­ten on? Kyl­lä­hän kaik­ki näkee että elä­mä siel­lä on yhtä kär­si­mys­tä ja mikään ei toi­mi. Vähin­tään kol­me tun­ne­lia ja moot­to­ri­tie­sil­lat vapaut­ta­maan skat­ta­lai­set fil­la­ri­kom­mu­nis­teil­ta, jot­ka suun­nit­te­le­vat tuol­lai­sia tun­kioi­ta. Ehkä sit­ten asun­to­jen hin­nat­kin läh­te­vät nousuun. 

  Miten voi oikeas­ti olla täl­lais­ta pas­kaa nämä oikeus­as­teet koko ajan, kun pie­ni kat­san­to kau­pun­kiin sai­si ehkä näke­mään että koko nie­mi on kapeu­ten­sa takia käy­tän­nös­sä täyn­nä saman­lai­sia pus­sin­pe­riä ja hom­ma toi­mii. Kau­pun­ki on joko todel­la huo­no asian­sa aja­ja tai sit­ten oikeu­des­sa on vain kusi­päi­tä jot­ka eivät halua muu­ta kuin aiheut­taa kiusaa.

  1. Ehdo­tan seu­raa­vaan kokouk­seen asia­lis­tal­le Kata­ja­no­kan kiel­tä­mis­tä ja väli­tön­tä eva­kuoin­tia, kos­ka jos Her­ne­saa­ren kaa­va on lai­ton, toi­mi­ma­ton ja ihmis­vi­ha­mie­li­nen oikeu­den mukaan, niin mikä tuo onne­ton pers­lä­pi sit­ten on?
   Enti­se­nä kata­ja­nok­ka­lai­se­na minul­le tuli aivan sama käsi­tys. Lisäk­si Hitas-Kata­jas­no­kal­la on pakol­li­nen auto­paik­ka­nor­mi, Her­ne­saa­res­sa ei ole, joten auto­jen mää­rä siel­lä tulee ole­maan yhtä vähäi­nen kuin on Kata­ja­no­kan van­hal­la puolella.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Enti­se­nä kata­ja­nok­ka­lai­se­na minul­le tuli aivan sama käsi­tys. Lisäk­si Hitas-Kata­jas­no­kal­la on pakol­li­nen auto­paik­ka­nor­mi, Her­ne­saa­res­sa ei ole, joten auto­jen mää­rä siel­lä tulee ole­maan yhtä vähäi­nen kuin on Kata­ja­no­kan van­hal­la puolella.

    Olet­ko muut­ta­nut siis kan­taa­si aiem­paan näh­den? Kir­joi­tit aiem­mas­sa blo­gis­sa­si Her­ne­saar­ta kaa­voi­tet­taes­sa, että pai­kas­ta tuli­si autoi­li­jan kan­nal­ta “mah­do­ton sumppu”:

    Tuos­ta tulee autoi­li­jan kan­nal­ta mah­do­ton sump­pu. Oli­si jär­ke­vää kaa­voit­taa sin­ne vähem­män auto­paik­ko­ja, kos­ka mitä tekee autol­la, jol­la ei pää­se pois Hernesaaresta.”

    https://www.soininvaara.fi/2016/01/26/kaupunkisuunnittelulautakunta-26–1‑2016/

    Nyt oikeus ilmei­ses­ti myös kat­soi, että pai­kas­ta tuli­si sump­pu, aina­kin rakentamisvaiheessa.

    Se on kai aika yleis­tä­kin, että sel­lais­ta, mitä jo on, ei vält­tä­mät­tä saa enää oikeu­den mie­les­tä teh­dä. Sama jut­tu sote-uudis­tuk­sen kans­sa. Nykyis­tä jär­jes­tel­mää ei sai­si enää teh­dä, jos sel­lais­ta ei jo oli­si, kos­ka nyky­jär­jes­tel­mä on niin epä­ta­sa-arvoi­nen, eikä takaa perus­tus­lain vaa­ti­mia asioi­ta vält­tä­mät­tä kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le. Mut­ta kun se on jo ole­mas­sa, sen saa pitää. Vas­taa­vas­ti vaik­ka van­ho­ja ener­gia­te­hot­to­mia raken­nuk­sia on maa täyn­nä, mut­ta lisää nii­tä ei saa teh­dä, vaik­ka naa­pu­ris­sa sel­lai­nen kuin­ka olisi.

    En ota itse kan­taa oikeu­den pää­tök­sen sisäl­töön, kos­ka en ole luke­nut sitä enkä ole tutus­tu­nut Her­ne­saa­ren kaa­voi­hin­kaa, vaan kom­men­toin tämän vain ylei­sel­lä tasolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.