Helen tulee kuluttajia vastaan edullisella tariffilla (Fiksusähkö Takuu)

Helen Oy on tänään julk­istanut uuden tar­if­fin, Fik­susähkö Takuu. Se on voimakas vas­taan­tu­lo korkeas­ta sähkön hin­nas­ta kär­siville asi­akkaille. Kos­ka en ole tähän päätök­seen aivan syytön, on kohtu­ullista, että ker­ron mis­tä on kyse.

Sähkön hin­taka­ton ongel­mana on, että se lisää sähkön kulu­tus­ta ja voi johtaa harmil­lisi­in sähkökatkoi­hin. Ennen kaikkea se vie moti­vaa­tion ajoit­taa kulu­tus­ta sähkön riit­tävyy­den mukaan.

Hele­niltä tulee ensi vuon­na myyn­ti­in kohtu­uhin­tainen tar­if­fi, jos­sa alem­man keski­hin­nan vastapain­ona on pörssi­hin­taa seu­raa­va tun­ti­hin­ta. Se kan­nus­taa säästämään sähköä, kun siitä on pulaa, ja ajoit­ta­maan kulu­tus­ta hal­van sähkön aikaan. Näin se jopa paran­taa sähkö­markki­noiden toimintaa.

Fik­susähkö takuu on yhdis­telmä hin­takat­toa ja pörssi­hin­taa. Helen kan­taa riskin sähkön keskimääräis­es­tä hin­tata­sos­ta ja kulut­ta­ja vas­tu­un kulu­tuk­sen­sa ajoit­tumis­es­ta halpoi­hin tai kalli­isi­in tunteihin.

Kulut­ta­jan lasku perus­tuu tässä kolmeen suureeseen: taku­uhin­taan 20 snt/kWh, kuukau­den pörssisähkön keski­hin­taan (jokainen tun­ti samal­la pain­ol­la), ja kulut­ta­jan kulu­tuk­sen ajoit­tumisen perus­teel­la las­ket­tuun pörssisähkön keski­hin­taan, joka voi siis olla suurem­pi tai pienem­pi kuin pörssisähkön keski­hin­ta. Kulut­ta­jan pörssisähkön mukaista hin­taa alen­netaan pörssisähkön keski­hin­nan ja taku­uhin­nan ero­tuk­sel­la. Saman voi sanoa myös toisin päin. Taku­uhin­taa nos­te­taan tai las­ke­taan kulu­tuk­sen mukaisen pörssisähkön keski­hin­nan hin­nan ja pörssisähkön keski­hin­nan erotuksella.

Jos kuukau­den pörssisähkön keskiar­vo on 30 snt/kWh ja kulut­ta­jan käytön perus­teel­la las­ket­tu keski­hin­ta on 33 snt/kWh, hän joutuu mak­samaan kulu­tuk­ses­taan 23 snt/kWh.

Sil­loin kun sähkö on hyvin kallista, esimerkik­si 60 snt/kWh tämän esimerkin mukaises­sa tapauk­ses­sa kulut­ta­ja mak­saa sähköstä 50 snt/kWh ja kun sähkö on hal­paa, vaikka­pa 15 snt/kWh, se on kulut­ta­jalle todel­la halpaa.

Ker­rostaloa­sukkaan sähkön kulu­tus pain­ot­tuu päivä­saikaan ja sik­si lop­ulli­nen lasku tulee toden­näköis­es­ti ole­maan taku­uhin­taa korkeampi. Varaavaa sähköläm­mi­tys­tä käyt­tävässä omakoti­talos­sa asu­van on mah­dol­lista ajoit­taa sähkön kulu­tus­taan parem­min halpoi­hin tun­tei­hin samoin kuin sähköau­toaan lataavan.

Miksi tämä vastaantulo tulee näin myöhään?

Itse kuvit­telin, että sähkön hin­ta kohtu­ullis­tu­isi, kun Olk­ilu­o­to 3 aloit­taa toim­intansa niin kuin lokaku­us­sa tapah­tuikin. Sik­si ajat­telin, että tämä väli­vai­he on vain kestet­tävä ilman, että sähkö­markki­noiden logi­ik­ka pan­naan päreik­si. Ei ole kulut­ta­jien vika, ettei Olk­ilu­o­to kol­mos­ta ole saatu vieläkään kuntoon.

Viime viikot on odotet­tu val­tion toimia, wind­fall-voit­toveroa ja sähkön käyt­tö­tukia. Kun val­tion toimia ei kuu­lunut, Helen päät­ti toimia itse. Tämän arvioidaan mak­sa­van yhtiölle noin sata miljoon­aa euroa menetet­ty­inä tuloina. Sum­ma riip­puu tietysti siitä, kuin­ka moni ottaa tämän tar­if­fin käyt­töön ja miten sähkön hin­ta jatkos­sa kehit­tyy. Kos­ka tämä pienen­tää wind­fall-voit­toveroa (33%) ja yhteisöveroa (20%), val­tio kat­taa tap­pios­ta 53 % ja Helen 47 %.

Uut­ta sopimus­ta ale­taan näil­lä näkymin myy­dä 1.1.2023 ja se tulee voimaan 16.1.2023. Tuo 15 päivän viive johtuu kulut­ta­ja­suo­jalaista, johon sisäl­tyy net­tikau­pas­sa 15 päivän katumusaika.

Keille tämä on suunnattu?

Helen tar­joaa tätä sopimus­ta van­hoille asi­akkailleen ja kaikille Helenin alueel­la oleville toim­i­tusvelvol­lisu­u­den piiris­sä oleville kulut­ta­jille. Kaikille suo­ma­laisille emme voi sitä tarjota.

Kyse on kuu­den kuukau­den määräaikaises­ta sopimuk­ses­ta. Sen myymi­nen lopete­taan nykynäkymien mukaan maalisku­un lopus­sa. Näi­den asi­akkaiden kohdal­la se on voimas­sa syysku­un loppuun.

Riip­puu sähkö­markki­noiden myöhem­mästä kehi­tyk­ses­tä, onko tarvet­ta jatkolle. Toiv­ot­tavasti ei ole, vaan voimme pala­ta sähkö­markki­noil­la nor­maali­in aikaan.

Valtion ratkaisua yhä odotetaan

Ongel­mana on, että emme tiedä, mitä toimia val­tio aikoo tehdä. Jos val­tion toimet ovat tämän ratkaisun kanssa ris­tiri­idas­sa tai tekevät koko tar­if­fin alen­nuk­sen turhak­si, peru­u­tamme päätök­sen. Sik­si tätä tar­if­fia ale­taan myy­dä vas­ta 1.1.2023.

Vaik­ka olen tästä päätök­ses­tä vas­tu­us­sa, täysin ylpeä en siitä ole. Tässä riko­taan sähkö­markki­noiden peri­aat­teena ollut­ta sähkön tukkumyyn­nin ja vähit­täis­myyn­nin erot­tamista tois­taan. Nyt Helen käyt­tää tukkumyyn­nin voit­to­ja vähit­täis­myyn­nin tap­pi­oiden peit­tämiseen. Kaikil­la jakeluy­htiöil­lä ei ole omaa sähkön­tuotan­toa. Sik­si ne eivät voi tehdä samaa ja niiden asi­akkaat joutu­vat kovin eri­ar­voiseen asemaan.

Olisin toivonut ja toivon edelleen, val­ti­ol­ta ratkaisua, joka kohtelee kaikkia yhtiöitä ja kaikkia suo­ma­laisia tas­a­puolis­es­ti. Täl­lä mallil­la hyö­tyvät ne suo­ma­laiset, joiden asuinkun­ta omis­taa ener­giay­htiöt muiden joutues­sa selviämään jotenkin muuten.

Itse toivon, että tämä ratkaisu johtaa pörssisähköä taval­la tai toisel­la ostavien osu­u­den kasvu­un, mikä paran­taisi sähkö­markki­noiden toim­intaa olennaisesti.

 

89 vastausta artikkeliin “Helen tulee kuluttajia vastaan edullisella tariffilla (Fiksusähkö Takuu)”

 1. Ymmärsinkö oikein:

  Jos kuukau­den pörssisähkön keskiar­vo on 40 c/kWh ja kulut­ta­jan käyt­tämän sähkön pörssisähkökeskiar­vo on 20 c/kWh, niin kulut­ta­jalle sähkön hin­ta on 0c/kWh.

  Jos näin on on logi­ikas­sa porsaanreikä.

  Jos näin on voin hel­posti laskea kulu­tuskeskiar­voni riit­tävän mata­lak­si huu­dat­ta­mal­la vaikka­pa saunan kiuas­ta öisin, kun sat­tuu hyvin hal­pa yö, ja saa­da siten sähkön hin­naksi nolla.

   1. Joo, mut­ta tiet­ty määrä kan­nat­taa “turhaan huu­dat­taa”, jot­ta pääsee siir­tomak­sun ja sähkö­mak­sun kanssa yhteis­min­imi­in. Jokin appi olisi siis hyvä tar­jo­ta asi­akkaille, joka ohjaa käyt­töä tähän pien­im­män sähkökus­tan­nuk­sen nollakohtaan…

   2. Tein muu­ta­man laskuhar­joituk­sen 3–4 c/kWh siir­to­hin­noil­la. Nor­maali vrk kulu­tus 10 kWh.

    Ver­tailuko­hti­na:

    1) Sähkönkäyt­tö tasais­es­ti jos­sa kulu­tuskeskiar­vo ja kuukausikeskiar­vo samat. 

    2) Sähkönkäyt­tö tasais­es­ti + yöhu­u­da­tus (pörssikeskiar­vo 30c/kWh, yöhin­ta ka.5c/kWh 10 kpl 5h/yö, 10kW teholla.)

    Tulos: Kan­nat­taa yöhu­u­dat­taa siihen asti kunnes kulu­tuskeskiar­vo las­kee sen 20c alle kuukausikeskiar­von. Toki vaatii yhtä suur­ta vuorokau­si­vai­htelua pörssi­hin­nas­sa mitä lop­pu­vuodes­ta on nähty ja onnis­tunut­ta ennakointia.

   3. Ei kan­na­ta huu­dat­taa yösähköä, sil­lä vaik­ka saatkin keski­hin­nan alas, kilo­wat­ti­tun­timäärät kohoa­vat. Mak­sat myös sähkön siir­rosta ja sähköveron.

   4. Siitä huu­date­tus­ta sähköstä joutuu kuitenkin mak­samaan sähköveron ja siir­tomak­sun, joten ei se oikein leiville lyö.

    Joskus se oli siito 1/3, ener­gia 1/3 ja vero 1/3 osaa. Noin suun­nilleen tai ainakin sinnepäin.

    Kun ener­gian hin­ta jopa kym­menker­tais­tui, niin mon­et uno­hti­vat, että se siir­to ja vero oli edelleen olemassa.

   5. Vään­nän vielä ker­ran rautalangasta:

    Esimerkik­si, Kuukau­den (30vrk) pörssisähkön hin­nan keskiar­vo on 45 c/kWh. Kuukaudessa on joitakin halpo­ja öitä, jol­loin pörssisähkö on 5 c/kWh.

    Sähköen­er­gia Helen F.S.Takuu + alv10
    Sähkön­si­ir­to 2,10 c/kWh + alv24
    Sähkövero 2,79 c/kWh + alv24

    A) Per­he kulut­taa tasais­es­ti 10 kWh/vrk.
    Sähköen­er­gia 66,00€
    Sähkön­si­ir­to 7,81€
    Sähkövero 10,38€
    .….….….….…yht. 84,19€

    B) Per­he kulut­taa tasais­es­ti 10 kWh/vrk.
    +5c/kWh öinä yht. 300kWh huudatus
    Sähköen­er­gia 0,00€
    Sähkön­si­ir­to 15,62€
    Sähkövero 20,76€
    .….….….….……yht. 36,38€

   6. Mut­ta nyt kun ener­giahin­ta (20c) on kymme­nen ker­taa siir­to­hin­taa tai sähköveroa kalli­impi, niin ener­gian­hin­ta kan­nat­taa pienen­tää hal­paöi­den turhaku­lu­tuk­sel­la, kos­ka siir­to ja vero kas­va­vat vähem­män kuin ener­giahin­ta pienenee.

    Yhtä hölmöä on val­tion kor­vaus mar­rasjoulu sähköistä, kos­ka nyt joulu­naikoina voi esim. saunoa joka päivä ja val­tio mak­saa 60–80% saunasähköistä.

 2. “Sähkön hin­taka­ton ongel­mana on, että se lisää sähkön kulu­tus­ta ja voi johtaa harmil­lisi­in sähkökatkoi­hin.” Täyt­tä sitäi­hteään kun kat­to on yli 10 snt/kWh.

 3. “Sil­loin kun sähkö on hyvin kallista, esimerkik­si 60 snt/kWh tämän esimerkin mukaises­sa tapauk­ses­sa kulut­ta­ja mak­saa sähköstä 50 snt/kWh ja kun sähkö on hal­paa, vaikka­pa 15 snt/kWh, se on kulut­ta­jalle todel­la halpaa.”

  Paljonko siis tuo todel­la hal­paa täs­mälleen on tuos­sa 15 snt/kWh tapauksessa?

  1. Eiköhän se liene 5 snt/kW
   h? Ole­tan, että Soin­in­vaara puhuu yksit­täis­es­tä tun­ti­hin­nas­ta lasken­ta­jak­son aikana eikä keski­hin­nas­ta. Jos siis taku­uhin­nan (20) ja esimerkin mukaisen lasken­ta­jak­son keski­hin­nan (30) ero­tus on 10 snt/kWh, pörssi­hin­nan ja kulut­ta­jan mak­saman hin­nan ero jokaiselta tun­nil­ta, oli se minkä hin­tainen rahansa, on 10 snt/kWH. Näin ollen sähkön tun­ti­hin­nan ollessa 15 snt/ kWH, kulut­ta­jan mak­sama hin­ta on 15 — 10= 5.
   Tätäkö tarkoitit Osmo Soininvaara?

 4. Toiv­ot­tavasti Helen tuo tuot­teen tuek­si myös palvelun, jol­la opti­moi­da omaa sähkönkulutusta. 

  Karkeat sään­nöt on help­po­ja (älä käytä sähkösaunaa arkipäivänä kun ulkona on ‑25) mut­ta tarkem­paan sähkön käytön ohjauk­seen tarvi­taan tähän räätälöi­ty net­ti­laskuri. Muuten tuot­teen käyt­töä ohjaa­va ele­ment­ti jää hyödyntämättä.

  1. Täs on sel­l­a­nen kum­malli­nen twisti, että NoPon hin­nat ovat hei­dän “omis­ta­maa” dataa, joten muut toim­i­jat eivät saa sitä tietoa eteen­päin jakaa.
   Sal­lit­tua on vain ker­toa sen­hetki­nen tilanne (tänään + huomenna).
   Kaik­ki his­to­ri­ati­eto, joka voisi aut­taa suun­nit­telus­sa on NoPon omaisu­ut­ta ja tämän takia Helen ainakin väit­tää, ettei voi tar­jo­ta min­ulle, Helenin pörssisähköasi­akkaana tun­ti­lasku­tus­taulukkoa, jos­ta näk­isin, mitä yksit­täiset tun­nit ovat maksaneet.
   Vuosikym­men sit­ten tämä onnis­tui Hele­niltä helposti.
   Kehi­tys kehit­tyy takaperin…

   1. Ikävä tilanne kulut­ta­jalle, kun ei pysty mil­lään arvioimaan oman sähkön hin­taa. Haaruk­ka suun­nilleen tiedos­sa, mut­ta kun pörssisähkön hin­ta tulee heilumaan kaikkea 1–100 c/kwh välil­lä kuukau­denkin sisäl­lä, niin on käytän­nössä mah­do­ton sanoa mikä on hal­paa ja kallista sähköä.

    Hal­pa sopimus ei vält­tämät­tä ole. Sähkön futu­uri-hin­nat ovat laske­neet voimakkaasti ja eri­tyis­es­ti huhtiku­us­ta eteen­päin sopimuk­sen otta­ja toden­näköis­es­ti tulee mak­samaan sähköstä enem­män kuin pörssisähköstä. Ei Helen täl­lä sopimuk­sel­la tap­pi­o­ta tule tekemään.

 5. Tämän vuo­den­vai­h­teen osalta vahinko on jo tapah­tunut ja nyt sit­ten kat­so­taan miten suurek­si vahinko muo­dos­tuu. Ener­gian hin­nat pil­vis­sä, EKP nos­tanut ohjausko­rkoa. Joulun jälkeinen ale­myyn­ti kaupois­sa toden­näköis­es­ti on odotet­tuakin suurem­pi, vaik­ka nyt uuti­soidaan jouluryn­täyk­ses­tä. Tavaraa jää paljon myymät­tä, kos­ka ihmiset vähen­tävät reip­paasti kulu­tus­taan. Ensim­mäi­nen joulu ja vuo­den­vai­hde ilman maske­ja ihmisil­lä ja uuden kri­isin keskel­lä ollaan. Mie­lenki­in­toista nähdä tuleeko konkurssi­aal­to. Ne joil­la on asun­tovelkaa var­masti vähen­tävät reip­paasti kulu­tus­taan, se on toinen syy korkei­den sähkö­meno­jen lisäk­si. Asun­to­lain­o­jen kysyn­tä on pudon­nut 30 pros­ent­tia, jos oikein muis­tan. Ruuan hin­ta on nous­sut rajusti.

  Aika hur­jia aiko­ja eletään. Eiköhän ole jo ajal­lis­es­tikin lama-ajan aika ovel­la. Siitähän on jo kauan kun viimek­si oli lama.

 6. Esimerkin perus­teel­la kir­joit­ta­ja ei ymmär­rä miten kulu­tus­vaiku­tus vaikut­taa hintaan.

  “Jos kuukau­den pörssisähkön keskiar­vo on 30 snt/kWh ja kulut­ta­jan käytön perus­teel­la las­ket­tu keski­hin­ta on 33 snt/kWh, hän joutuu mak­samaan kulu­tuk­ses­taan 23 snt/kWh.

  Sil­loin kun sähkö on hyvin kallista, esimerkik­si 60 snt/kWh tämän esimerkin mukaises­sa tapauk­ses­sa kulut­ta­ja mak­saa sähköstä 50 snt/kWh ja kun sähkö on hal­paa, vaikka­pa 15 snt/kWh, se on kulut­ta­jalle todel­la halpaa.”

  Jälkimäi­nen kap­pale ei tue yllä ole­vaa esimerkkiä, eikä liity siihen mitenkään.

   1. Ymmärsinkö oikein, että 50c/kWh tulee kun poh­jahin­tana 20c/kWh ja sen päälle ero­tus (60–30)c/kWh? Näin ollen jälkim­mäi­nen kap­pale pitää täysin paikkansa ja kuu­luu aiem­paan esimerkki­in. Kesti het­ken ymmärtää, että oma­l­la kulu­tuk­sel­la voi vaikut­taa enem­män kuin +/-5c kuten hätäis­es­ti lehtiar­tikke­lista olin lukevinani.

 7. Hei, voiko kysyä Sin­ul­ta, edel­lyt­tääkö nyt pääte­tyn alen­nuk­sen saami­nen siis uuden määräaikaisen sopimuk­sen tekemistä ja nykyis­es­tä sopimuk­ses­ta luop­umista? Min­ul­la on nimit­täin tois­taisek­si voimas­sa ole­va toim­i­tussähkö­sopimus, joka ei ole kiin­teähin­tainen, mut­tei myöskään pörssisähkö. Täl­laisia ei enää myy­dä, vaan nyt tehtävät sopimuk­set ovatko kiin­teähin­taisia 12 tai 24 kk:n sopimuk­sia tai pörssisähkösopimuksia. 

  Jos nyt teen alen­nush­in­taisen sopimuk­sen, menetänkö pysyvästi tämän min­ul­la nyt ole­van, kohtu­ullisen hyväk­si koke­mani sopimuksen?

  Olisin kysynyt tätä Helenin asi­akas­palvelus­ta, mut­ta se on nyt suljettu.

  1. Käsit­tääk­seni pääset takaisin tois­taisek­si voimas­sa ole­vaan, mut­ta kysyn tuo­ta vielä. Tästä emme tehneet eksplisi­it­tistä päätöstä.

   1. Hei! Tämä olisi todel­la hyvä, jos pää­sisi tuon 6kk määräa­jan jäl­keen takaisin alku­peräiseen tois­taisek­si voimas­sa ole­vaan sopimuk­seen. Itsekin koitin tiedustel­la tätä asi­akas­palvelus­ta. Toiv­ot­tavasti tämä onnis­tuu! Muu­toin vähän mieti­tyt­tää, pitääkö tuon jäl­keen sit­ten pakotet­tuna ottaa uusi määräaikainen tai pörssisähkö.

    Kaiken kaikki­aan hieno teko Heleniltä!

   2. Valitet­tavasti et pääse takaisin tois­taisek­si voimas­sa ole­vaan, ellei sitä joskus taas ava­ta kaikille. Sinän­sä pörssisähkö on tar­if­feista edullisin, ellei tuo­ta fik­susähkö­taku­u­ta ote­ta huomioon.

   3. Ainakin Helenin sivu­jen (Fik­susähkö Takuu — Usein kysyt­tyä) mukaan muut­tuu automaat­tis­es­ti tois­taisek­si voimas­sa ole­vak­si sopimuk­sek­si: “Mitä sähkö­sopimuk­sel­leni tapah­tuu kuu­den kuukau­den määräaikaisu­u­den jäl­keen? Fik­susähkö Takuu on määräaikainen sähkö­sopimus, joka on voimas­sa sopimus­vahvis­tuk­ses­sa ilmoite­tun määräa­jan. Tämän jäl­keen sopimus muut­tuu tois­taisek­si voimas­sa ole­vak­si kul­loinkin voimas­sa olevin sopimushinnoin.”

   4. Löysin saman kohdan mihin tässä keskustelus­sa Anssi V viit­tasi sekä Fik­susähkö Taku­un sopimuse­hdoista että tuot­teen UKK osios­ta. Sen lisäk­si löysin yllät­täen myös yleis­es­tä UKK osios­ta https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/ota-yhteytta/usein-kysyttya alta viit­tauk­sen siihen, että tois­taisek­si voimas­saol­e­va sopimus onkin pörssisähkö­sopimus. Veikkaan, että tois­taisek­si voimas­saole­vien sopimusasi­akkaiden mielis­sä jatkosopimuk­sen luonne tulee ymmär­ret­tyä väärin, kos­ka vaatii melkoista yrit­teliäisyyt­tä ja onneakin löytää nämä kak­si täysin eri kuvan asi­as­ta antavaa kohtaa Helenin sivuilta. 

    Mitä tapah­tuu, kun määräaikainen sopimuk­seni päättyy?
    Määräaikaisen sopimuk­sen päät­tyessä sopimus jatkuu automaat­tis­es­ti tois­taisek­si voimas­sa ole­vana. Täl­lä het­kel­lä tois­taisek­si voimas­sa ole­va sopimuk­semme on pörssisähkö­sopimus. Voit vai­h­taa tois­taisek­si voimas­sa ole­van sopimuk­sen sopimuse­hto­jen mukaises­ti (esim. irti­sanomi­sai­ka on kak­si viikkoa).

 8. Tämä malli kan­nus­taa ajoit­ta­maan päivän sisäistä kulu­tus­ta halvem­mille tun­neille, mut­ta varsi­naiseen sähkön säästöön tämä ei kan­nus­ta. Tämä sik­si että sähköl­lä on taat­tu perush­in­ta 20 snt/kWh (=hin­takat­to), joka voi olla reilusti alle keskimääräisen markkinahinnan. 

  Esimerkik­si jos kuukau­den keskimääräi­nen Spot hin­ta toteu­tuu 40 snt/kWh paikkeille ja volyymi­pain­oitet­tu hin­ta on vaik­ka 43 snt/kWh, niin asi­akas saa sähkön­sä noin 23 snt/kWh hin­nal­la. Luon­nol­lis­es­ti kulu­tus on sil­loin paljon suurem­paa, jos hin­ta on 23 snt/kWh kuin jos se olisi 43 snt/kWh.

  Tämä malli ei hyödytä Spot hin­nan muo­dos­tuk­ses­sa eli kär­si­jöinä ovat muut pörssisähkö asi­akkaat. Tämä sik­si että ne asi­akkaat joil­la oli aiem­min inten­si­ivi laskea kulutustaan(pörssisähkö tai kalli­impi kiin­teä muu sopimus) tekevät sitä nyt vähem­män ja se hei­jas­tuu Spot hin­nan muo­dos­tuk­ses­sa nostavasti.

  1. Ei tässä ole hin­takat­toa. Pörssisähkön hin­taa kor­jataan niin, että kuukau­den keskuíhin­naksi tulisi 20 snt/kWh, jos käyt­täisi sähköä koko ajan tasais­es­ti, mut­ta siitä voi tul­la selvästi korkeampi tai mata­lampi riip­puen oman kulu­tuk­sen ajoituk­ses­ta. Kalli­iden tun­tien aikana kulutet­tu sähkö tulee yhä kalliiksi.

   1. Markki­naa halvem­pi hin­ta lisää aina kulu­tus­ta ja vieläpä niil­lä kuukausil­la, mil­loin on pahin ris­ki sähkön saatavuuteen.

    Jos kulut­ta­jal­la ei ole kulu­tuk­sen siir­to mah­dol­lisu­ut­ta tun­nil­ta toiselle tai kiin­nos­tus­ta siihen, niin vaiku­tus on sama kuin puh­taal­la hin­taka­tol­la. Jos mah­dol­lisu­us on, niin ei aivan niin paljoa vaiku­ta, mut­ta edelleen vaiku­tus on kulu­tus­ta nos­ta­va myös niil­lä asiakkailla.

 9. Vajaa pari viikkoa ollut pörssisähkössä, reilun viikkon aika lail­la etätöis­sä, puoli mot­tia halko­ja polt­ta­neena, läm­pötilo­ja mon­ta astet­ta alem­mas, huonei­ta viileik­si ja lat­tialäm­mi­tyk­set pois (käytet­tään vain suihkukaap­pia). Verolli­nen hin­ta ilman siir­toa ja mar­gin­aalia 329 € (821 kWh). Nor­mi­ti­lanteessa olisi men­nyt ehkä 1200 kWh. Keski­hini­tani siis 40 jak­son keskiar­von oltua pörssis­sä 43,4 c /kWh.

  Ilmaläm­pöpump­pu tekee sisäläm­möt puun lisäk­si. Käytän­nössä kaikk­ki läm­min­vesi­varaa­jan sähkö on men­nyt halvimpi­in yöhin­toi­hin, ajastin­ta on räplät­ty n. joka toinen päivä. Sähköau­toa on ladat­tu 6 ker­taa n. 1,5 tun­tia tietysti yöl­lä, ajat on aika help­po aset­taa piuhaan laittaessaan. 

  Sel­l­ainen hav­in­to tästä, että vuorokaud­es­ta sen edullisem­man sähkön osu­us on n. 9/24= 37 %, eli kovin paljon alle kau­den keski­hin­nan ei ihan hel­posti pääse, vaik­ka boi­lerin lisäk­si auton lataus­takin mukana.

  Päähavain­tona kuitenkin, että tämä Helenin malli rohkaisee opti­moimaan kulu­tus­ta ja on kaiken kaikki­aan rohkea veto. 

  Automaa­tio­ta taloon, vil­la­sukkaa jalka­an ja löysät pois suihkuttelusta.

 10. Tässä myy­dään siis sähköä ker­tomat­ta sen todel­lista hin­taa etukä­teen kos­ka hin­ta määräy­tyy vas­ta kuukau­den päätyttyä?

  Saako näin edes tehdä?

  Ei ole kulut­ta­jan­suo­ja tuos­sa ihan kohdillaan…

 11. mietin tuos­sa että voiko hin­ta men­nä negatiiviseksi?

  voi olla hyvä palki­ta halvoil­ta tun­neil­ta mut­ta laskulli­nen hin­ta kan­nat­taa olla aina vähin­tään esim 1 snt/kwh. jos laskulli­nen hin­ta on negati­ivi­nen ja näin vähen­tää laskua, niin voi johtaa jär­jet­tömään ökyku­lut­tamiseen vaik­ka pörssi­hin­ta todel­lisu­udessa on vielä plus­san puolella.

  vaik­ka saunat halvoila tun­neil­la on ok, niin tuskin sitä saunaa turhan takia kan­nat­taa pitää päällä.

 12. ?? Pörssi­hin­nan keskiar­vo 30 cent, kulut­ta­jan keskin­ta 15 cent, niin eikös hin­taa alen­neta 30–15= 15 cent ja kulut­ta­jan hin­ta 20–15 = 5cent?

 13. Siis jos pörssikeski­hin­ta on 10 sent­tiä ja kulu­tuskeski­hin­ta on 13 sent­tiä, nos­te­taan fik­susähkö­taku­un perush­in­taa 3:lla sen­til­lä? Ei järkeä.

 14. “Taku­uhin­taa nos­te­taan tai las­ke­taan kulu­tuk­sen mukaisen pörssisähkön keski­hin­nan hin­nan ja pörssisähkön keski­hin­nan erotuksella.”

  Tämä on hyvä juuri sik­si ettei ero­tuk­selle asetet­tu rajoja.

  1. Tuo fik­susähkö ei ole sama kuin fik­susähkö takuu, jota ale­taan myy­dä vas­ta vähän aja kulut­tua. Ero­tuk­se­na on, että tässä määräai­ka on kuusi kuukaut­ta ja että tuo perush­in­ta on alem­pi, 20 snt. Fik­susähö on markknahintainen.

   1. Siis eikö yllä blog­itek­stis­sä ker­tomasi kri­teer­it kokon­aisu­udessa määritäkään asi­akkaan mak­samaa hin­taa, vaan lisäk­si tulee asi­akkaan kannal­ta huonon­tavia reunae­hto­ja? Kuu­lostaa lanseer­aa­masi tuot­teen huonon­tamiselta Helenin voit­to­jen hyväksi.

   2. Ehkä olisi pitänyt nimetä uusi “tuote” Fiaskosähköksi?
    Sen ver­ran noi nyt jatkos­sa sekot­tuu toisiinsa.

    Ode,
    1. Kun aikasem­min olit sitä mieltä, ettei ole oikein, että ulkopaikkakun­ta­laiset mak­saa enem­män, niin miten on oikein, että Helenin tuot­to­ja ei jae­ta näille ulkopaikkakun­ta­laisille asiakkaille?

    2. Kun vuosi on nyt vai­h­tunut, niin voisitko arvioi­da, paljonko Helenin viime vuo­den tulos las­kee Hkin veroäyriä?

   3. Kyl­lä sitä jae­taan Helein van­hoille asi­akkaille vaik­ka Utsjoel­la, mut­ta rah­keemme ei riitä avus­ta­maan koko Suomea. Jos myymme sähköä enem­män kuin tuo­tamme, joudumme osta­maan lop­ut pörssistä pörssi­hin­taan, joten emme fvoi myy­dä sitä alle pörssihinnan.

 15. Mie­lenki­in­toinen avaus, mut­ta viime kädessä odotan, että Suomeen tilataan 2 kap­palet­ta uusia ydin­voimaloi­ta Etelä-Kore­as­ta perusvoimak­si, voimalatyyp­pinä APR1400. Tyyp­pi on sar­jatuotan­tovoimala, eikä mikään pro­to­tyyp­pi. Sen jäl­keen sat­un­nainen tuulimyl­lyvoima voidaan ajaa pääosin vihreän vedyn tuotan­toon, eikä kikkakol­mosia jne. temp­pu­ja tarvita.

  1. Ei mene läpi, tämähän saat­taisi jopa johtaa siihen että Suomes­sa, toisin kuin edel­lisen 30 vuo­den aikana, CO2-net­topäästöt tule­vaisu­udessa väheni­sivät. Mil­lä punav­ihreät sit­ten kalas­taisi­vat äänestäjiä, jos ei ole osoit­taa jotain aku­ut­tia kri­isiä? Sähkön­tuot­ta­jat eivät ole ain­oi­ta jot­ka elävät kriiseistä.

   Käytetään mielum­min hyväk­si koet­tu­ja metode­ja: luvataan investoin­ti­lainaa, viivytetään ja/tai tehdään se vaikeak­si hakea, ja paria kuukaut­ta ennen vaale­ja avataankin tukipiikki.

   Euroopan maista vihreä siir­tymä tapah­tuu ensisi­jais­es­ti man­ner-Euroopas­sa. Suomes­sa ajaudu­taan län­sikaa­suri­ip­pu­vu­u­teen, kos­ka se tar­joaa suo­ravi­ivaisim­man tavan vält­tää strate­gisia päätöksiä.

   1. “punav­ihreät”
    Pelkästään kokoomuk­sen 37 (plus Ryd­man) on enem­män kansane­dus­ta­jia kuin vihreil­lä ja vas­sareil­la yhteen­sä. Punav­ihreä vas­tus­tus ei blokkaa yhtään mitään. Yhtään mitään, mitä oikeasti halu­taan tehdä.

   2. Tot­ta. Tuos­sa päästäisi­in aitoon ja tehokkaaseen vihreään siir­tymään, kun hal­pa vihreä vety mah­dol­lis­taa mm. syn­teet­tis­ten polt­toainei­den mas­savalmis­tuk­sen. Ne kor­vaa­vat fos­si­ilista ben­saa ja polttoöljyä.

 16. 20 sen­tistä tuli nyt siis uusi nor­maali vuosik­si eteen­päin. Niin siinä sit­ten kävi. 

  Ja ihan kuin tämä sähkökri­isi sovel­tu­isi myös eräisi­in vihreä siir­tymä-tarpeisi­in parem­min kuin hyvin. 

  Muiden raho­jen lop­pumista har­va teistä suree.

 17. NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/1854,

  annet­tu 6 päivänä lokaku­u­ta 2022,

  6 artik­la

  Markki­nat­u­lo­jen pakolli­nen yläraja

  1. Tuot­ta­jien 7 artik­lan 1 kohdas­sa tarkoite­tu­ista lähteistä tuote­tus­ta sähköstä saamien markki­nat­u­lo­jen ylära­ja on 180 euroa tuote­tun sähkön megawat­ti­tun­tia kohti.

  180MWh = 0,18€/kWh

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.261.01.0001.01.FIN&toc=OJ%3AL%3A2022%3A261I%3ATOC

  Ase­tus antaa mah­dol­lisu­u­den korkeam­paan hin­taan, jos tuotan­tokus­tan­nuk­set ylit­tävät kattohinnan.

 18. Olen 60-vuo­tias ole­va nainen ja olen ollut 35 vuot­ta Helenin asiakas. 

  Mul­la on tois­taisek­si voimas­sa ole­va sopimus. 

  Asun itsek­seni ker­rostalos­sa 40 m² asunnossa.

  Mun tulot on 1300 e/kk/netto.

  Nämä sähkö-asi­at ja ‑hin­nat ovat min­ulle hebreaa.

  En ymmär­rä tästä uud­es­ta tar­jouk­ses­ta yhtään mitään.

  Vai­h­danko sopimus­ta tam­miku­us­sa 2023 tuo­hon Helenin uuteen tar­jouk­seen noin 20 c/kWh?

  Voisinko saa­da tuol­la uudel­la sopimuk­sel­la pienem­män sähkölaskun?

  En taitaisi siir­tyä sit­tenkään pörssisähkön käyttäjäksi? 

  Voiko Helenin asi­akas olla pörssisähkön käyttäjä?

  Mik­si Helen ei siir­rä min­ua ‘automaat­tis­es­ti’ halvem­pi­in sähkö­sopimuk­si­in, kuten esim. tele­op­er­aat­torit tekevät?

  Te, jot­ka ymmär­rätte näitä sähkön hin­nan asioi­ta (minä en ymmär­rä), niin voit­teko opas­taa minua?

  ———————–

  NYT:

  Hin­ta 12/2022

  1. Perussähkö

  Ener­gia 34,01 c/kWh

  Perus­mak­su 4,20 eur/kk

  2. Yleis­si­ir­to

  Perus­mak­su 5,51eur/kk

  Siir­tomak­su 4,07 c/kWh

  Sähkövero 2,79 c/kWh

  64% sähkön kulu­tuk­ses­tasi tapah­tui päiväl­lä 07–22.
  36% sähkön kulu­tuk­ses­tasi tapah­tui yöl­lä 22–07.

  Laskut 2022

  Joulukuu 40 €
  Mar­raskuu 38 €
  Lokakuu 28 €
  Syyskuu 34 €
  Elokuu 34 €

  Käytän vuodessa sähköä keskimäärin: 1400–1900 kWh/vuosi.

  Käytän kuukaudessa sähköä keskiväärin: noin 110 kWh/kk.

  Käytän päivit­täin sähköä keskimäärin: noin 3–4 kWh/pv.

  Hin­ta ollut kuukaudessa: noin 30–40 euroa.

  Hin­ta ollut vuodessa: noin 320–360 euroa.

  ———————–

  Mun on otet­ta­va nyt vain het­ki ja päivä ker­ral­laan, kun ei aiv­ot näköjään muuten toimi. 

  Lai­tan sähköasi­at ‘hau­tu­maan’ eli lai­tan ne pois mielestä.

  Ajat­te­len, että mun sähkölaskun tulee olla kuukaudessa min 100 e, että alan jotain tukea saa­maan. 🙄 Siihen on vielä matkaa.

  Rauhal­lista joulua! 🌲💛 🍎

  1. Sin­un tapauk­ses­sa kan­nat­taa laitt­taa ne sähköasi­at pois mielestä.
   Noil­la ilmoite­tu­il­la kulu­tuk­sil­la pär­jää ihan hyvin vaik­ka sähkön hin­ta vähän nousisi. 

   Luulen että asun­tosi yhtiö­vastiket­ta kan­nat­taa ennem­min tarkkail­la ja olla akti­ivi­nen yhtiökokouksissa.

  2. huom olen yksi­ty­ishenkilö ja helsin­gin ulkop­uolelta, kom­men­toin vain omana itsenään.

   lyhyt ver­sio taitaa olla:
   jos säästöjä joil­la mak­saa talvikuukausil­ta niin pörssisähkö tulee parem­mak­si mut­ta ei kan­na­ta vai­h­taa yleish­in­taa ihan heti vaan joskus kevääl­lä. jos ei säästöjä niin sit­ten fik­susähkö takuu on parem­pi, tosin se on 6kk määräaikainen, jol­loin se ottaa jonkun­ver­ran takaisin­päin lop­pukeväästä ja kesällä.

   “fik­su sähkö” ja “fik­susähkö takuu” ovat tosi­aan eri tuotteet.

   fik­susähkö­taku­un voi ajatel­la siten että jos kulu­tus on täysin tasaista koko kuukau­den niin hin­ta on 20snt/kwh. mut­ta jos kulu­tus kohdis­tuu kalleille tun­neille niin hin­ta nousee, jos kulu­tus kohdis­tuu halvem­mille tun­neille niin saa alle 20 sentin. hin­nat seu­raa nord­pool hintoja.

   huomio eri yksikkö €/MWh.
   https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/FI/Hourly/?view=table

   jos kuvit­te­len että kuukaudessa ei ole 730 tun­tia vaan 5, ja kuvit­teelli­nen talvikuukau­den pörssihinnat.
   tunti1: 55 snt/kWh
   tunti2: 50 snt/kWh
   tunti3: 40 snt/kWh
   tunti4: 30 snt/kWh
   tunti5: 25 snt/kWh
   keskiar­vo näistä on 40, sil­loin ero­tus keskiarvosta
   tunti1: 15 snt/kWh
   tunti2: 10 snt/kWh
   tunti3: 0 snt/kWh
   tunti4: ‑10 snt/kWh
   tunti5: ‑15 snt/kWh
   täl­löin tämä ero­tus lisätään 20snt/kWh hintaan.
   tunti1: 35 snt/kWh
   tunti2: 30 snt/kWh
   tunti3: 20 snt/kWh
   tunti4: 10 snt/kWh
   tunti5: 5 snt/kWh

   vas­taa­vat kuvit­teel­liselle kesäkuukaudelle
   tunti1: 20 snt/kWh
   tunti2: 15 snt/kWh
   tunti3: 8 snt/kWh
   tunti4: 5 snt/kWh
   tunti5: 2 snt/kWh
   keskiar­vo 10
   tunti1: 10 snt/kWh
   tunti2: 5 snt/kWh
   tunti3: ‑2 snt/kWh
   tunti4: ‑5 snt/kWh
   tunti5: ‑8 snt/kWh
   laskutet­ta­va hinta
   tunti1: 30 snt/kWh
   tunti2: 25 snt/kWh
   tunti3: 18 snt/kWh
   tunti4: 15 snt/kWh
   tunti5: 12 snt/kWh

   huo­maa että taku­uhin­ta nos­taa hin­to­ja pörssi­hi­noista kesäkuukausilta.

   »“Ener­gia 34,01 c/kWh”
   min­ul­la on vieläkin isompi.

   »“Käytän kuukaudessa sähköä keskiväärin: noin 110 kWh/kk.”
   näin pienel­lä kulu­tuk­sel­la ei tai­da laskut tul­la isoik­si oli melkein mikä sopimus tahansa.

   »“Voiko Helenin asi­akas olla pörssisähkön käyttäjä?”
   jos tarkoi­tat laskullis­es­ti niin kyl­lä, https://www.helen.fi/sahko/sahkosopimus/porssisahko . eiköhän kaik­ki sähköy­htiöt käytä pörssiä taustal­la jol­lakin taval­la. kulut­ta­ja hin­nat voi olla muuta.

   »“Mik­si Helen ei siir­rä min­ua ‘automaat­tis­es­ti’ halvem­pi­in sähkö­sopimuk­si­in, kuten esim. tele­op­er­aat­torit tekevät?”
   min­ul­la on eri koke­mus tele­op­er­aat­tor­eista, nos­taa hin­to­ja sen minkä kerk­iää, eikä kat­toa ole. kil­pailu­tus puhe­lin­li­it­tymistä on tehty han­kalak­si ja numeron­si­ir­to­ja täy­tyy tehdä jot­ta alkaa saa­da halpjoa hin­to­ja. mut­ta nois­sa sähkö­sopimuk­sis­sa ei ole vält­tämät­tä yksiselit­teis­es­ti halv­in­ta vaan halpu­us voi riip­pua käytön ajankohdista.

  3. Pirnella:“Laitan sähköasi­at ‘hau­tu­maan’ eli lai­tan ne pois mielestä.”

   Lai­ta huo­leti pois hau­tu­mas­takin, näin pie­nil­lä kulu­tuk­sil­lasi puhutaan vain korkein­taan kymp­istä-parista eri sopimustyyp­pi­en erois­sa. Tääl­lä keskustel­laan enim­mäk­seen sähköl­lä läm­mit­tävien, auto­jansa lataavien, saunovien ja suihkut­tele­vien rahan­menos­ta, sin­ul­la korkein­taan jol­lakin sähköisen mukavu­us­lat­tialäm­mi­tyk­sen säädöl­lä kylp­päris­sä voisi olla jotakin vaikutusta.

 19. Tämä Fik­susähkö Takuu mah­dol­lis­taa asi­akkaalle pörssisähkön vuorokau­si­vai­htelun ollessa suur­ta (yli 40 sent­tiä kilo­wat­ti­tun­nil­ta) merkit­tävän hin­nanalen­nuk­sen jos asi­akas voi käyt­tää selvästi suurim­man osan sähköstään halpoina tun­teina. Myös niin että Helen mak­saa asi­akkaalle kun perushin­nan alen­nus on enem­män kuin 20 sent­tiä. Hyvä Helen!

 20. En kan­na­ta mitään sähkö­tukia val­ti­ol­ta, mut­ta mik­sei puhuta kaukoläm­mit­täjien tues­ta (sekin mak­saa tuhan­sia talves­sa okt:ssa)? Entä taloy­htiön piikki­in menevä sähköläm­mi­tys? Kyl­lä asia on hoidet­ta­va tasaver­tais­es­ti kaikille, jos tuke­maan lähdetään.

  1. Kyl­lä pitää tasaver­tais­es­ti työssäkäyvillekin saa­da samat tuet, jos ker­ran on työt­tömyys­tuki­akin olemassa.

 21. Kaikille suo­ma­laisille emme voi sitä tarjota.

  Eli helpotat­te helsinkiläis­ten elämää ja jätätte pörssin hin­tavai­htelui­hin vas­taamisen muiden kon­tolle. Ovatko markki­nat nyt vähem­män “rik­ki” tämän päätök­sen jälkeen?

 22. Sen minkä Helen tulee Fik­susähkö­Takuu tuot­teessa talvikuukausi­na vas­taan, ottaa Helen kevätkesäkuukausi­na takaisin. Näin ainakin puh­taasti pörssisähköön ver­rat­tuna. Parem­pi olisi että kaik­ki uskaltau­tu­isi­vat pörssisähköön.

  1. Toiv­ot­tavasti näin. Itse ajat­telin ottaa Fik­susähkö­Takuu ‑tuot­teen vaku­u­tuk­se­na OL3 ‑ongelmien jatku­misen var­al­ta, mut­ta samal­la toivon tekeväni huonot kau­pat pörssisähkö­sopimuk­seen verrattuna.

 23. Mitenkähän Helen aikoo vähen­tää sähkölaskus­tani mar­ras-jouluku­un val­tion tuen.
  Samoin kuin tam­mi-helmiku­un tuen
  Sopimuk­seni lop­pui For­tu­min kanssa jouluku­un 15. päivä ja liityin Heleniin.
  Nyt siis olen vain kak­si viikkoa Helenis­sä jouluku­un aikana. Menetänkö For­tu­mille maksamani
  osu­u­den tues­ta kokon­aan. Oli tietysti onni, että pääsin mukaan tähän tule­vaan 20centin hintaan.

 24. Kum­man Helenin sopimuk­sen uskot tule­van tuol­la puo­livuo­tis­jak­sol­la halvem­mak­si jos “ei sähköläm­mit­teinen okt, ei sähköau­tos ja voi ajas­taa osan käytöstä yölle”: Fik­susähkö Takuu vai Pörssisähkö?

  1. En saisi sanoa sähkön hin­nas­ta mitään, mut­ta sanon kuitenkin. Min­un sub­jek­ti­ivi­nen arvioni jakau­man odotusar­vos­ta on fifty six­ty, pörssisähköön liit­tyy enem­män epä­var­muut­ta. Kak­sivuo­tista sopimus­ta kiin­teäl­lä hin­nal­la en han­kkisi mis­sään tapauk­ses­sa, kos­ka kaik­ki viit­taa siihen, että hin­ta on ennen pitkään palau­tu­mas­sa nor­maa­lik­si, siis selvästi alle 10 sent­ti­in. Näinä aikoina ei tietenkään voi ola var­ma mistään.

 25. No niin. Luin Helenin sivuil­ta Fik­susähkö taku­un hin­nan­muo­dos­tuk­sen peri­aat­teen. Soin­in­vaaran kuvaus hin­nan­muo­dos­tuk­ses­ta on oikein pait­si että lop­puhin­ta ei voi olla pienem­pi kuin nol­la. Mitä sähkön­säästämisen kan­nus­tuk­seen täl­lä mallil­la tulee, niin sitä se ei tee. Jos pörssi­hin­nas­sa ei ole vuorokau­si­vai­htelua, ei ole syytä säästää. Jos pörssi­hin­nas­sa on vuorokau­si­vai­htelua, voi sähköku­luis­sa (energia+siirto+vero) säästää kulut­ta­mal­la ylimääräistä sähköä halpoina tun­teina, vaikkei olisi tarpeen.

  1. Jos halu­at ymmärtää tämän tar­if­fin rak­en­teen, ajat­tele sitä niin, että se on pörssisähkö, jon­ka hin­taa on alen­net­tu pörssisähkön keskihinnan8 kaikil­la tun­neil­la sama paino) ja taku­uhin­nan ero­tuk­sel­la. Kan­nat­taa muis­taa, että klu­lut­ta­ja joutuu mak­samaan myös shkön siir­rosta ja sähköveron, joten ei juuri voi syn­tyä tilan­net­ta, jos­sa sähköä kulut­ta­mal­la säästää rahaa.

   1. Kos­ka kulut­ta­jan käyt­tö­tun­neista las­ke­taan keskiar­vo ja ener­gian­hin­ta on moninker­tainen siirtoon+veroon näh­den, voi syn­tyä tilanne jos­sa turha käyt­tö las­kee sähkön kokon­aish­in­taa. Laske vaik­ka itse.

   2. Sähkön tuh­laami­nen kan­nat­taa, jos pörssi­hin­ta on nol­la ja jos pörssisähkön keski­hin­nan ja taku­uhin­nan ero­tus on vähin­tään sähköveron ja siir­to­hin­nan ver­ran eli noin 10 senttiä.

 26. “Kos­ka tämä pienen­tää wind­fall-voit­toveroa (33%) ja yhteisöveroa (20%), val­tio kat­taa tap­pios­ta 53 % ja Helen 47 %.”

  Las­ke­taanko tästä pörssi­hin­tais­es­ta tuot­teesta per­imät­tä jäävä wind­fall-voit­tovero sekä yhteisövero siis val­tion tap­piok­si? Ei ihme että val­tion menot saadaan kuu­losta­maan niin isoil­ta, kun luku­ja pyöritetään täl­lä tavalla.

  Oikeast­i­han val­tio tien­aa selvästi enem­män kuin alku­peräisessä tilanteessa. Sähköstähän nyhde­tään nyt noin viisinker­tainen hin­ta sen sijaan että siitä kiskot­taisi­in pörssi­hin­noitel­tu kym­menker­tainen hin­ta. Tämän poli­itikko sit­ten kään­tää niin, että val­tio menet­täisi rahaa, mis­tä ei ole kyse.

  Ei ihme että tyy­tymät­tömyys poli­ti­ikkaan lisään­tyy, kun kaik­ki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun.

  1. Ei sitä las­ke­ta val­tion tap­piok­si, kun arvioidaan val­tion meno­ja, mut­ta kun las­ke­taan hin­nan alen­nuk­sen vaiku­tus­ta Helenin talouteen, siitä, minkä kulut­ta­jat voit­ta­vat, Helen menet­tää vain 47 %.

   1. No juu, mut­ta jos joku tuot­taa tap­pi­o­ta, niin sil­loin­han on tuot­to ollut kulu­ja pienem­pi. Tässä on kyse siitä, ettei sähköstä ote­takaan kym­menker­taista, vaan ain­oas­taan viisinker­tainen hin­ta aiem­paan ver­rat­tuna. Voit­to Hele­nille on van­haan ver­rat­tuna näin ollen silti sato­ja pros­ent­te­ja eikä mitään tap­pi­o­ta syn­ny Hele­nille tai valtiollekaan. 

    Kansalais­ten on hyvin vaikeaa taju­ta mis­tä on kyse, kun asioista puhutaan poli­itikko­jen kielel­lä. On toki hyvä, että Helen tar­joaa vai­h­toe­hdon pörssin kaut­ta oste­tulle sähkölle, mut­ta sähkön hin­ta ja tuot­teesta saata­va voit­to on silti niin iso, ettei tästä mitään sankar­i­tari­naa pysty leipomaan.

    Oma sähkön­myyjäni Oomi odot­telee tumput suo­rana, että val­tio puut­tuu siihen, ettei mitään tehdä hin­to­jen kohtu­ullis­tamisek­si. Saa­pa nähdä miten käy, ehkä siel­lä ajatel­laan että eipähän tarvitse tehdä itse vaikei­ta päätök­siä, kun koh­ta joku päät­tää hei­dän puolestaan.

   2. Suomes­sa on jopa lail­la erotet­tu toi­sis­taan sähkön tukkumyyn­ti (pörssi­in) ja vähit­täis­myyn­ti (ostopörssistä). Tämä johtaa tehokkaam­paan tuotan­non allokaa­tioon. Nyt Helen ja For­tum ovat alen­ta­neet sähkön ulos­myyn­ti­hin­to­jaan tuke­mal­la tuotan­non voitoil­la myyn­nin tap­pi­oi­ta. Se on vähän fuskua niiden sähkön myyn­tiy­htiöi­den kannal­ta, joil­la (kuten Oomil­la) ei ole omaa tuotan­toa. Oomi on tietysti rajat­a­paus, kos­ka sen omis­ta­jil­la on tuotan­toa. Jos tämä tilanne jatkuu pitkään, kymmenet sähkön­myyn­tiyri­tyk­set pois­tu­vat markki­noil­ta, kos­ka eivät voi kil­pail­la hinnalla.

   3. Kiitos sel­ven­nyk­ses­tä. Teknisen alan koulu­tuk­sen saa­neena jouduin luke­maan sana sanal­ta ja mon­een ker­taan mitä kir­joitit, että ymmärtäisin asian var­masti oikein. Siltikään en ole aivan var­ma ymmärsinkö. Vika ei ole tek­stis­säsi, vaan puut­teel­lises­sa talousymmärryksessäni.

    Minus­ta olisi hyvä, jos jol­lain asi­aan vihkiy­tyneel­lä olisi aikaa kir­joit­taa kansan­ta­juinen seli­tys sille, mitä on lais­sa määrät­ty ja mihin sähkön­tuot­ta­jat ja ‑myyjät voivat vaikut­taa itse. En tarkoi­ta tätä foo­ru­mia, vaan hesaris­sa tai vas­taavas­sa. Poli­itikoille pitää lait­taa painet­ta siitä, että ihmisiä kohdeltaisi­in yhden­ver­tais­es­ti uudessa tilanteessa. 

    Jos talvi on kylmä ja ruumi­ita alkaa tul­la häkämyrky­tys­ten, kylmyy­den ja lääkkei­den syömät­tömyy­den seu­rauk­se­na, asioi­hin joka tapauk­ses­sa puu­tu­taan. Toiv­ot­tavasti virkamiehet ovat täl­lä ker­taa saa­neet työmääräyk­sen valmis­telulle, ettei tule sit­ten yllätyksenä.

 27. Soin­in­vaaran esimerkin jälkim­mäi­nen osio ei pidä paikkaansa:
  ” Sil­loin kun sähkö on hyvin kallista, esimerkik­si 60 snt/kWh tämän esimerkin mukaises­sa tapauk­ses­sa kulut­ta­ja mak­saa sähköstä 50 snt/kWh ja kun sähkö on hal­paa, vaikka­pa 15 snt/kWh, se on kulut­ta­jalle todel­la halpaa.”

  Fik­susähkön lasken­takaavois­sa ote­taan huomioon keskiar­vot, tun­tiko­htaista kulu­tus­ta ver­rataan keskiar­voon. Pörssisähkön hin­ta ei sinäl­lään nos­ta Fik­susähkön hin­taa esim. 2o sent­tiä vaan kulu­tuskäyt­täy­tymi­nen vaikut­taa siihen. Jos esim. kulu­tus pain­ot­tuu kalli­im­mille tun­neille, niin sitä kulu­tus­ta ver­rataan keskiar­voon: huip­puhin­ta 30 c/kWh, keskiar­vo 20 c/kWh = sama kuin huip­puhin­ta 60 c/kWh, keskiar­vo 50 c/kWh. Mikäli huip­puhin­nat ovat kalli­ita, on toden­näköis­es­ti myös keskiar­vo korkea. Tämän takia kulu­tuskäyt­täy­tymisen vaiku­tus pysyy samana.

  1. Olemme menos­sa aikaan, jol­loin sähkö on joko nau­ret­ta­van hal­paa tai tosi kallista. Sik­si huip­putun­nit voivat olla kalli­ita ilman, että keskiar­vo on korkea.

   1. Hur­jasti lisään­tyvä tuulivoimaka­p­a­siteet­ti Suomes­sa ja Ruot­sis­sa, Olk­ilu­o­to 3:n siir­tymi­nen jatku­vaan toim­intaan sekä lop­pu­jenkin Ruotsin ydin­voimaloiden saami­nen toim­intakun­toon tule­vat tekemään sen, että huip­pukalli­in sähkön ajat tule­vat ole­maan rajallisia.

    Isom­pi­en kaupunkien kaukoläm­mön tuotan­to ja läm­mön (ja myöhem­min yli­jäämäsähkön) varas­toin­ti on hin­tapi­ikkien korkeu­den osalta kri­it­ti­nen tek­i­jä. Ne ovat kor­vaa­mas­sa sähköä ja läm­pöä tuot­tavaa yhteis­tuotan­toka­p­a­siteet­tia myös sähkökat­tiloil­la eli läm­mön tuotan­nol­la suo­ral­la sähköläm­mi­tyk­sel­lä. Näin tekevät suures­sa mit­takaavas­sa esimerkik­si Tam­pere ja Helen.

 28. Laskin pörssisähkön mukaan muu­ta­man esimerkkiku­lu­tuk­sen viimeisen toteu­tuneen kuukau­den osalta. Tämän sopimuk­sen mukaan olisi ener­gian hin­ta ollut nol­lat­tavis­sa pitämäl­lä saunan kiuas­ta viiden yön ajan jol­loin hal­vat tun­nit. Silti sähkön­si­ir­ron ja ‑veron korkeampi hin­ta alit­ti sen ener­gian hin­nan joka olisi tul­lut ilman kiuasta.

 29. Helen on myynyt tiskin alta sähköä edullis­es­tikin, kos­ka laki velvoit­taa siitä oli jut­tu medi­as­sa. Sitä ei tietenkään saanut, kos­ka Helenin asi­akas­palvelu on tukos­sa. Taitaa olla vieläkin ongel­ma asi­akas­palvelun kanssa. 

  “Yllyt­täjän ja avu­nan­ta­jan rikos kat­so­taan tehdyk­si sekä siel­lä, mis­sä osal­lisu­usteko suoritet­ti­in, että siel­lä, mis­sä rikok­sen­tek­i­jän rikos kat­so­taan tehdyksi.”

  Helen ei ilmeis­es­ti avoimesti ker­ro toim­i­tusvelvol­lisu­u­den ehdot täyt­tävästä sähkösopimuksesta.

  “Helenin kohdal­la tämä tarkoit­taa Helenin perussähkö­sopimus­ta, jon­ka asi­akas voi saa­da, jos osaa sitä pyytää.”

  Miten pyy­dät kun asi­akas­palvelu on jumissa.

  “…sähkö­markki­nala­ki edel­lyt­tää toim­i­tusvelvoite­tuot­teen tar­joamista, mut­ta laki ei erit­tele, mis­sä kanavis­sa tuotet­ta tarjotaan.”

  Hele­niltä kieroa toim­intaa asi­akkai­ta kohtaan, piilotel­laan tuotet­ta ja saa “tiskin alta”:
  “Helen tar­joaa lain mukaista toim­i­tusvelvol­lisu­us­tuotet­ta. Meil­lä kuitenkin eri tuot­teet ovat myyn­nis­sä eri kanavis­sa. Tämän tuot­teen kohdal­la kanavamme on asiakaspalvelu”

  https://www.lansivayla.fi/paikalliset/4810213

  Onko Soin­in­vaara ollut täl­laista puu­laakia omis­ta­jao­h­jaa­mas­sa, joka käyt­täy­tyy näin asikkaille?

  1. Helen myy nyt toim­i­tusvelvol­lisu­ussähkönä pörssisähköä. Näin tekevät mon­et yri­tyk­set. Markki­nahin­taista sähköä on vaikea pitää ylihintaisena.
   Maanan­taista alka­en tar­jolle tulee edullisem­pi fik­susähkö takuu, joka on pörssisähkö yhdis­tet­tynä hin­tataku­ul­la, joka kiin­nit­tää pörssisähkön keski­hin­nan 20 sen­tik­si kilo­wat­ti­tun­nil­ta (alv 10 %). Tästä päätet­ti­in Hel­wein hal­li­tuk­ses­ta min­un esityksestäni.

 30. Ei ole myyn­nis­sä kun Helsin­gin aluella.…..se siitä sitten.
  Itse piti ottaa kyseinen fik­susähkö takuu mut­ta asun Turus­sa, eipä onnistu.…hohhoijaa.

 31. Las­ke­taanko nämä pörssisähkökeskiar­vot kalen­terikuukausit­tain, vai kullekin asi­akkaalle liit­tymis­es­tä alka­en kuukau­den pitu­i­sis­sa jaksoissa?

 32. Olen yrit­tänyt ymmärtää tätä seli­tys­tä ja Helenin sivun infoa nyt jo jonkin aikaa, mut­ta en edelleenkään tun­nu tajua­van, joten pitää kysyä.

  San­ot: ”Fik­susähkö takuu on yhdis­telmä hin­takat­toa ja pörssi­hin­taa”. Eikö kyseessä ole kuitenkin hin­taka­ton sijaan yhdis­telmä kiin­teää hin­taa ja pörssi­hin­taa? Ts. peru­sosa on vakio 20 sent­tiä eikä suinkaan hin­takat­to – eli vaik­ka pörssisähkö olisi edullisem­paa kuin tuo 20 sent­tiä (kuten vaik­ka täl­lä het­kel­lä, vaik­ka pakkas­takin on), Fik­susähkö Taku­us­sa mak­se­taan tuon 20 sentin mukaan?

  Jos olen ymmärtänyt tämän oikein, ei pidä ihan paikkaansa, kun san­ot, että mak­set­tua hin­taa las­ke­taan niin kuin pörssi­hin­ta olisi 20 sent­tiä – vaan sitä joko las­ke­taan tai nos­te­taan 20 sentin perus­ta­solle, eli taku­uhin­ta tulee halvem­mak­si ain­oas­taan, jos pörssisähkö mak­saa keskimäärin yli 20 sent­tiä sopimuskaudel­la (tai lop­pupuolel­la vielä enem­män, kos­ka alvi palaa isommaksi).

  Vai miten tämä nyt menee?

  1. Min­un on helpoin ymmärtää sopimus niin, että se on pörssisähkö, jos­sa taataan kuukau­den keski­hin­ta 20 sentiksi.

   1. Eikö täl­löin puhe siitä, että tuos­sa sopimuk­ses­sa alen­netaan keski­hin­taa, ja että Helen kan­taa riskin pörssisähkön hin­nas­ta (niin kuin kir­joituk­ses­sasi san­ot), ole vähän harhaan­jo­htavaa? Näin­hän on vain siinä tapauk­ses­sa, että pörssisähkön keski­hin­ta on seu­raa­vat puoli vuot­ta yli tuon 20 sent­tiä? Muus­sa tapauk­ses­sa tämä taku­u­sopimus tulee kulut­ta­jalle kalli­im­mak­si kuin pörssisähkö.

 33. Nyt on kaikille suo­ma­laisille saatavis­sa määräaikainen (24kk) sopimus saman­laisel­la kulu­tus­vaiku­tuk­sel­la perush­in­taan 15cent/kWh (For­tum Duo). Mitenkäs se menikään että Helen tulee kulut­ta­ji­aan vas­taan oma­l­la tap­pi­ol­lisel­la (6kk) sopimuk­sel­la? Määräaikaisu­u­den pitu­udel­lakaan ei ole vaiku­tus­ta kos­ka 16.1.–16.7. on sähkönkäytön suh­teen keskimääräi­nen puolivuosi.

  1. Minä en kuulem­ma saa ennus­taa sähkön hin­taa, mut­ta juuri jokin pohjo­is­mainen taho ennustin sähkön hin­naksi kah­den vuo­den kulut­tua viisi sent­tiä. Kaikissa kiin­teähin­tai­sis­sa sopimuk­sis­sa näyt­tää ole­van niin, että sitä halvem­mal­la saa sähköä, mitä pidem­pään sitoutuu sitä kiin­teää hin­taa maksamaan.

 34. On vää Vihrei­den vir­i­tyk­set täl­laisia, ihmis­ten pitää ruve­ta fik­sun sähkön aikakaudel­la pesemään pyyk­it yöl­lä, pesukone pitää meteliä, eikä herkkäu­niset saa nukut­tua. Aamul­la pitää lähteä töihin.

  Revit­tele siinä sit­ten yöaikana pesukoneen linkoa, kun pitäisi aamul­la men­nä töihin?

  1. Kyl­lä sähköä saa käyt­tää mil­loin halu­aa, mut­ta sille ei kukaan voi mitään, että ajoit­tain sähkö on kallista.

 35. Soin­in­vaaran kan­nat­taisi perus­taa kon­sult­tiy­htö, joka suun­nit­telisi markkinointikampanjoita
  suuryri­tyk­sille. Näil­lä sähkön­hin­noil­la Helenin sadan miljoo­nan tap­pio näyt­täisi muuttuvan
  sadan miljoo­nan voitok­si. Siis fik­su-takuu sähkon hin­nal­la. Kun pörssisähkön hin­ta matelee alhaalla.
  Itsekin kiiruhdin otta­maan tar­jouk­sen. Olen varautunut kyl­lä siihen, että tein huonon päätöksen,
  mut­ta eipähän tarvitse seu­ra­ta pörssisähköä.

 36. Kenen mielestä on oikein, että kun Helen ehti puolen vuo­den ajan solmia vuo­den tai kah­den sopimuk­sia pelokkaiden van­hus­ten kanssa, jot­ka siis eivät saa unto, jos hin­ta ei ole etukä­teen tiedossa,
  niin laskute­taan nyt sit­ten vuosi tai kak­si sähköen­er­gias­ta yli 30c/kWh?

  Kun yhdenkään kuun keskiar­vo pörssipuolel­la ei pääse lähellekään tätä?
  Onko meil­lä nyt siis ter­mi “kohtu­ulli­nen yli­hin­ta”, kos­ka futu­urisop­ulit sai­vat syksyl­lä hepulin?

 37. en edus­ta helen yhtiötä, en ole yhtiön hal­li­tuk­ses­sa, en asu helsingis­sä ja en ole helsin­gin val­tu­us­tossa. kom­men­toin yksi­ty­ishenkilönä, mut­ta olen pitkän lin­jan vihrei­den äänestäjä.

  tämä on ennakkoarvio, ei siis ennakon ennakkoarvio. vaik­ka sähkö­markki­noil­la voi tapah­tua yllä­tyk­siä ja myös poli­itikas­sa, tun­tuu siltä että tilanne olisi vähän vakiintunut.

  >“Tämän arvioidaan mak­sa­van yhtiölle noin sata miljoon­aa euroa menetet­ty­inä tuloina.”
  tätähän päätet­ti­in jouluku­us­sa, jol­loin tilanne näyt­ti vähän toisen­laiselta. jo sil­loin vähän arvelin että “fik­susähkö takuu” voi kostau­tua 6kk määräaikaisen takia. nyt kun kat­se­lee pörssi­hin­to­ja tam­miku­ul­ta ja helmiku­ul­ta, niin oliko tämä “fik­susähkö takuu” busi­ness oper­aa­tio!? mihinkä suun­taan noi sadat miljoonat menee!? tämä siis jo tam­miku­us­sa, miten sit­ten myöhem­min kevääl­lä. en edes olet­tanut täl­laista jo tam­miku­us­sa. menee­hän ne fyf­fet kaupun­gin kas­saan (epä­suo­rasti) jol­loin niitä voidaan käyt­tää äänestäjien hyväksi.

  jos “fik­susähkö takuu”:ta ver­taa yleisopimuk­seen niin tot­takai “fik­susähkö takuu” tulee halvemmaksi.

  no, min­un rahas­tusy­htiöni … eiku siis sähköy­htiöni, jol­la on suurem­pi hin­ta yleis­sopimuk­sis­sa kuin helen:llä, on päät­tänyt alen­taa yleishin­nan helen:n tasolle. siltikin hin­ta on sel­l­ainen että tun­tisähköhin­ta-sopimus kut­suu mus­ta-aukon voimal­la. pelasin taval­laan riskipeliä että jos joku olisi men­nyt pieleen niin yleisopimus olisi voin­ut kuitenkin olla parempi.

  tässä tilanteessa taitaa tun­tisähköhin­ta-sopimus olla paras ja kehot­taisin vält­tämään määräaikaisia.

  tosi­aan, talvea on vähän jäl­jel­lä ja alkukevät. yllä­tyk­siä voi tulla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.