Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.4.2021

Luon­non mon­imuo­toisu­u­den tur­vaamisen toimintaohjelma

Ohjel­ma on hyvä ja kun­ni­an­hi­moinen. Olen­naista kuitenkin on, kuin­ka kun­ni­an­hi­moi­ses­ti sitä toteutetaan. En löytänyt ohjel­mas­ta mitään liito-orav­ista. Minus­ta pitäisi tur­va­ta liito-orav­ille suo­tu­is­ten ympäristö­jen säi­lymi­nen. Sen pitäisi vas­taavasti riit­tää liito-oravien suojeluksi.

Opastin­sil­ta 8:n asemakaava

Enti­nen YTV:n toim­i­ta­lo pure­taan ja tilalle raken­netaan hybridi­raken­nus, jos­sa on asum­ista ja toimis­to­ja.  Närää on herät­tänyt purkami­nen, ei hybridi­ratkaisu. Säi­lyt­tämäl­lä runko olisi säästet­ty ilmas­toa – ainakin lyhyel­lä aikavälil­lä. Tämäkin vai­h­toe­hto on selvitet­ty.  Tarkoituk­sen­mukaisem­man tun­tu­inen tämä uusi ratkaisu kyl­lä on.

Pitäjän­mäen asemanseutu

Aluet­ta vähän tiivis­tetään. Näin saadaan koti 570 asukkaalle aivan ase­man tun­tu­maan. Van­ha Pitäjän­mä­ki tien toisel­la puolel­la tun­tuu tämän ratkaisun jäl­keen vähän nukkavierul­ta ja tiivistämistä kaipaaval­ta.  Viime vuon­na lau­takun­ta teki harv­inaisen kat­sel­muk­sen alueella.

Koivusaaren ase­makaa­va

Tämä pitkän valmis­telu han­ke on nyt saa­mas­sa lop­ullisen muo­ton­sa. Hyvää tässä on automar­ket­tei­hin aikanaan panos­ta­neen Ikean tulo autot­toman enem­mistön ulot­tuville. Se tekee kaupungista taas vähän toimi­vam­man. Hyvää on myös 5 000 asukkaan ja 3 300 – 4 000 työ­paikan tulo käve­lyetäisyy­delle metroasemasta.

Huonoa on val­taisa moot­tori­tieli­it­tymä kaupungi­nosan keskuk­se­na. Minä olisin halun­nut tähän T‑risteyksen – siis niin, että Län­siväylästä erkane­va kaista olisi men­nyt suo­raan ja siihen, olisi tehty tilaa säästävä T‑risteys. Sil­loin tietysti kaistoil­la olisi pitänyt olla eri nopeusrajoitukset.

Fil­laroi­jana har­mit­taa, että Län­siväylän pohjois­puolel­la kulke­va keskeinen pyöräy­hteys pan­naan kiertämään ylimääräi­nen lenk­ki ja nouse­maan ylimääräi­nen mäki. Yritet­ti­in toisen­laista ratkaisua, mut­ta emme saa­neet virkamiehiä usko­maan siihen.

Paljon täytetään mer­ta. Näin saadaan lailli­nen oikeus kipa­ta pääkaupunkiseudun eri työ­mail­ta syn­tyvä louhe mereen.

Pär­nun­tien tiivistyskaa­va Vuosaaressa

Pieni yleiskaa­van mukainen tiivistyskaa­va yksi­tyiselle maalle, joka tuo alueelle noin 60 uut­ta asukasta.

Vuosaaren yleis­ten aluei­den suun­nitel­man hyväksyminen

Vaikut­taa hyvältä, mut­ta min­un paikallis­tun­te­muk­seni ei oikein riitä tähän. Täl­laisia käsitel­lessä herää aina kysymys, voisiko meil­lä olla kaupungi­nosaval­tu­us­to­ja.  Toisaal­ta saadaan kaupungi­nosay­hdis­tyk­seltä lausun­to. ne yhdis­tyk­set vain ovat kovin eri tasoisia osaamiseltaan ja edustavuudeltaan.

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.2.2017

Koivusaari

Oli ilmoit­tanut tekeväni palau­tuse­hdo­tuk­sen, jos­sa län­siväytlälle varataan vähem­män tilaa (nyt ehdo­tuk­ses­sa kahdek­san kaistaa) ja risteys laite­taan olen­nais­es­ti pienem­pään tilaan, sekä selvitetään suorem­pi yhteys saaren pohjois­puolelta metroase­malle (käytän­nössä tien ali eikä yli). Puheen­jo­hta­ja ris­to Rauta­va esit­ti asian pöy­dälle kahdek­sak­si viikok­si, jona aikana selvitetään ne asi­at, joi­ta tuos­sa min­un palau­tus­esi­tyk­sessäni oli­vat. Min­ulle ei täysin selvin­nyt, miten tämä eroaa palau­tus­esi­tyk­ses­tä, mut­ta olkoon näin. Samal­la se meni siis yli kunnallisvaalien.

En usko, että vaalit muut­ta­vat päät­täjiä suo­peam­mak­si jät­tili­it­tymäl­lä, joka peit­tää läh­es koko nykyisen Koivusaaren.

Hert­toniemen sairaalan asemakaava

Hyväksyt­ti­in kiitoksin. (lati­naksi cum laude appro­batur). Täl­lainen lisärak­en­t­a­mi­nen on eri­no­mainen keino tor­jua sitä leimaa, joka siil­i­tien alueelle joskus on ehtinyt tul­la. Lisärak­en­t­a­mi­nen Itä-Helsingis­sä voisi muutenkin tor­jua seg­re­gaa­tio­ta. Jat­ka lukemista “Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta 28.2.2017”