Tarvitaanko sankarillisia ympäristötekoja?

(Kolum­ni Vih­reäs­sä lan­gas­sa 17.8.2007)
Yli puo­let hel­sin­ki­läi­sis­tä kan­nat­taa hake­voi­ma­laa Hel­sin­kiin. Hyvä! Vas­tuul­li­suus ilmas­tos­ta levi-ää. Tosin hake­voi­ma­las­ta Hel­sin­gis­sä oli­si ilmas­ton kan­nal­ta vain hait­taa. Jat­ka luke­mis­ta “Tar­vi­taan­ko san­ka­ril­li­sia ympäristötekoja?”

Kiinteistövero ja köyhä vanhus

Ylei­sön­osas­to­kir­joi­ta­ja valit­ti tänään Hel­sin­gin Sano­mis­sa sitä, että maan arvon nousu nos­taa myös kiin­teis­tö­ve­roa. Oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va köy­hä van­hus jou­tuu mak­sa­maan nämä rahat pie­nes­tä eläkkeestään.

Kiin­teis­tö­ve­ro on vero­muo­to­na Jat­ka luke­mis­ta “Kiin­teis­tö­ve­ro ja köy­hä vanhus”

Näivettäisivätkö ruuhkamaksut keskustan?

Ruot­sin por­va­ri­hal­li­tus vaki­nais­ti Tuk­hol­man ruuh­ka­mak­sut vas­toin vaa­li­lu­paus­taan. Ne kun oli­vat toi­mi­neen niin hyvin, että jär­jen oli annet­ta­va voit­taa vaalilupaukset.

Mik­si siis ei myös Helsingissä?

Ruuh­ka­mak­su­ja vas­taan on jär­jet­tö­mien Jat­ka luke­mis­ta “Näi­vet­täi­si­vät­kö ruuh­ka­mak­sut keskustan?”

Puulämmitystä syrjittävä Lapissa?

Lapin liit­to vaa­tii alem­paa säh­kö­ve­roa Lappiin,koska maa­kun­nas­sa on niin pal­jon säh­kö­läm­mi­tet­ty­jä talo­ja ja kos­ka Lapis­sa on niin kylmää.

Voi­daan toki aja­tel­la, että ener­gia­ve­ro­jen epä­ta­sai­nen koh­den­tu­mi­nen alu­eel­li­ses­ti kom­pen­soi­tai­siin joten­kin, mut­ta aja­tus Jat­ka luke­mis­ta “Puu­läm­mi­tys­tä syr­jit­tä­vä Lapissa?”

Voisiko komissio olla oikeassa?

EU:n komis­sio on ilkeä­mie­li­syy­des­sään tor­pan­nut Suo­men aja­tuk­sen mak­saa maa­ta­lou­den ympä­ris­tö­tues­ta kor­vaus­ta sii­tä, että sika­loi­den jätök­siä käy­te­tään lan­noit­tei­na luo­mu­ti­loil­la. Komi­sion mie­les­tä tämä­louk­kaa saas­tut­ta­ja mak­saa peri­aa­tet­ta. Maa­ta­lous­mi­nis­te­ri Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la on luvan­nut tais­tel­la Jat­ka luke­mis­ta “Voi­si­ko komis­sio olla oikeassa?”

Itärajan rekkaparkilla on kiire!

Lii­ken­ne­mi­nis­te­riö näyt­tää pane­van kii­reel­li­syys­jär­jes­tyk­ses­sä etusi­jal­le jät­ti­mäi­sen park­kia­lu­een raken­ta­mi­sen itä­ra­jal­la Venä­jäl­le pää­syä odot­ta­vil­le rekoil­le. Täl­lä hank­keel­la onkin todel­li­nen kii­re, jos se aio­taan saa­da val­miik­si ennen kuin se muut­tuu tar­peet­to­mak­si. Tus­kin Venä­jä pit­kään Suo­men sata­mien kaut­ta Jat­ka luke­mis­ta “Itä­ra­jan rek­ka­par­kil­la on kiire!”

Mikrosimulointimallit julkisiksi!

(HS Vie­ras­ky­nä 4.8.2007)
Suo­mes­sa hal­li­tus on mono­po­li­soi­nut itsel­leen mah­dol­li­suu­den las­kea vero­tus­ta ja tulon­siir­to­ja kos­ke­vien esi­tys­ten vai­ku­tuk­set. Tämä estää hal­li­tus­ten esi­tys­ten kriit­ti­sen tar­kas­te­lun ja vaih­toeh­tois­ten ehdo­tus­ten teke­mi­sen. Jat­ka luke­mis­ta “Mik­ro­si­mu­loin­ti­mal­lit julkisiksi!”

Kehärata on asuntopolitiikkaa, ei liikennepolitiikkaa

Sii­lin­jär­ve­läi­nen val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri on yhdes­sä poh­jois­kar­ja­lai­sen lii­ken­ne­mi­nis­te­rin kans­sa siir­tä­mäs­sä Kehä­ra­dan raken­ta­mis­ta jon­ne­kin ensi vuo­si­kym­me­nel­le. Jos hal­li­tus tähän pää­tyy, on se asun­to­po­liit­ti­ses­ti tuhoi­saa. Jat­ka luke­mis­ta “Kehä­ra­ta on asun­to­po­li­tiik­kaa, ei liikennepolitiikkaa”