Selviääkö Vanhanen?

Kun Keskus­tan puheen­jo­hta­ja Mat­ti Van­hanen sanoo vähän epäuskot­tavasti, ettei hän tien­nyt puolueen­sa saa­mas­ta merkit­tävästä vaali­ra­hoituk­ses­ta mitään ja puolue­si­h­teeri ilmoit­taa oman asiansa pelas­tamisek­si esimiehen­sä vale­htel­e­van, vaikutel­mak­si tulee etsimät­tä, että molem­pi­en mielestä on jotenkin epäi­lyt­tävää tietää tästä vaali­ra­hoituk­ses­ta.  Se taas tarkoit­taisin, että avus­tuk­ses­sa ei olisi kaik­ki aivan kunnossa.

Olen aika var­ma, että jut­tu kehit­tyy suun­taan, jos­sa etsitään yhteyt­tä tuon Nova Groupin rahkeis­sa melko suuren avus­tuk­sen ja tämän Helsin­gin Sanomis­sa 30.5.2008 julka­istun uutisen välillä:

”Nova kiin­teistöke­hi­tyk­sen toim­i­tusjo­hta­ja Arto Merisa­lo hehkut­taa 27 liikemiehelle lähet­tämässään sähkö­pos­tivi­estis­sä, että päähal­li­tus­puolue keskus­tan johto on saatu lobatuk­si hei­dän puolelleen. Liikemiesten tavoit­teena on estää lain tulkin­nan muu­tos, joka vaikeut­taisi liiketilo­jen rakentamista.

Helsin­gin Sanomien näkemässä sähkö­pos­tivi­estis­sä Merisa­lo houkut­telee bis­nesväkeä asun­to­min­is­teri Jan Vapaavuoren (kok) tapaamiseen tänään per­jan­taina — taivut­tele­maan myös Vapaavuor­ta asian taakse.

Merisa­lo kir­joit­taa saa­neen­sa viestin lähet­tämisen “toimek­si”. Lob­baus­ryh­män vetäjä on Tok­man­nin kon­serni­jo­hta­ja Kyösti Kakko­nen, joka on tun­net­tu myös vaali­ra­hoi­tus­ta anta­neesta Kehit­tyvien maakun­tien Suo­mi ‑yhdis­tyk­ses­tä. Viestin sai myös ryh­mään kuu­lu­va Idea­park-liikemies Toi­vo Sukari.

Viestin vas­taan­ot­ta­jien joukos­sa on edus­ta­jia muun muas­sa Hal­pa-Hal­lista, J. Kärkkäis­es­tä, Motonetista, Min­i­man­ista, Ikeas­ta, Hong Kongista, Tradekas­ta, Bauhau­sista ja Haloselta.

Ohjet­ta, joka tiuken­taa maankäyt­tö- ja raken­nus­lain tulk­in­taa, valmis­tel­laan syksyk­si ympäristömin­is­ter­iössä Vapaavuoren alaisuudessa.

Kau­pan edus­ta­jat pelkäävät, että lain tulkin­nan tarken­nus vaikeut­taa hei­dän mah­dol­lisuuk­si­aan rak­en­taa liiketiloja.

Viestis­sä Merisa­lo ker­too keskustelleen­sa lain tulk­in­taa koskev­as­ta huolestaan päämin­is­teri Mat­ti Van­hasen (kesk), elinkeino­min­is­teri Mau­ri Pekkarisen (kesk) sekä keskus­tan puolue­si­h­teerin Jar­mo Korho­sen kanssa toukoku­un alus­sa. Ilta-Sanomat ker­toi tapaami­sista torstaina.

Merisa­lo vahvisti asian torstaina Helsin­gin Sanomille. Hän ker­too kysyneen­sä kum­mal­takin keskus­t­a­min­is­ter­iltä, kan­nat­ta­vatko nämä raken­nus­lain tiuken­nus­ta, “joka rajoit­taa kau­pan kil­pailua”. Kumpikin min­is­tereistä oli vas­tan­nut “ei”.

Viestis­sä Merisa­lo ker­too liikemiehille, että oli saanut tapaamis­ten tulok­se­na keskus­tas­ta vah­vat tuk­i­jat kau­pan edus­ta­jien yhteiselle asialle.

Myöhem­min samal­la viikol­la, lauan­taina 10. toukoku­u­ta, Van­hanen kir­joit­ti net­tipäiväkir­jaansa tuke­vansa Vihdin Idea­park-han­ket­ta.” (HS 30.5.2008)

Jos tästä löy­tyy yhteys, kysymys Suomen Keskus­tan saa­mas­ta vaali­avus­tuk­ses­ta saa uusia ulot­tuvuuk­sia. Kyse on yri­tyk­ses­tä, joka pyrkii saa­maan edullisia kaavoitus­päätök­siä kauppakeskushankkeille. 

Jos yri­tys käyt­tää yhteiskun­ta­suhteisi­in­sa rahaa noin avokä­tis­es­ti, ei olisi suuri yllä­tys, että sitä olisi käytet­ty myös kun­tata­sol­la, jos­sa varsi­naiset kaavoitus­päätök­set tehdään. Nyt kun yri­tys on men­nyt konkurssi­in, mah­dolli­nen kun­nal­lispoli­ti­ikan tuk­i­toimet pal­jas­tu­vat ulkop­uolisillekin ja jotain kaut­ta pää­tyvät julkisuuteen.

Todet­takoon, että Jan Vapaavuori on aset­tanut Mat­ti Auran johta­man työryh­män, jon­ka tehtävänä on tiuken­taa kaup­pakeskuk­sia koske­vaa lainsäädäntöä. 

 

36 vastausta artikkeliin “Selviääkö Vanhanen?”

 1. “Jos yri­tys käyt­tää yhteiskun­ta­suhteisi­in­sa rahaa noin avokä­tis­es­ti, ei olisi suuri yllä­tys, että sitä olisi käytet­ty myös kun­tata­sol­la, jos­sa varsi­naiset kaavoitus­päätök­set tehdään. ”

  Nova Group tar­josi ainakin Vir­tain val­tu­us­tolle jotain virk­istys­matkaa. Taisi­pa olla juuri tämä:

  “Savon­lin­nan Balet­ti­juh­lien pääy­hteistyökump­pan­i­na on Olvi. Mui­ta yhteistyökump­panei­ta ovat mm. Tok­man­ni, Masku sekä Nova Group. Juh­lien lipun­myyn­ti alkaa jouluku­us­sa. Balet­ti­juh­lien tun­nel­mas­ta saadaan myös naut­tia lauan­tai-iltapäivänä 9.8. Museovi­ras­ton jär­jestämil­lä Lin­napäivil­lä. Uuden kan­tae­si­tyk­sen tuot­tamista ovat tuke­neet Ope­tus­min­is­ter­iö sekä Venäjän fed­er­aa­tion Kar­jalan tasaval­lan kulttuuriministeriö. ”

  Lin­napäivät, eikös sit­ten nat­saa hyvin? Ja
  Tok­man­ni, Masku ja Nova, mikäs noi­ta yhdistikään? 

  Olisi toki kiva tietää, ketä Lin­napäivil­lä on syötet­ty. Enkä tarkoi­ta siis Merisa­lon tar­joa­maa kahvikup­pos­ta keskus­tan kansane­dus­ta­ja Oinoselle tämän käy­dessä tapaa­mas­sa Merisa­loa hänen suorit­taes­sa tuomio­taan. Asi­as­ta ker­toi MTV3:

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/06/653766

  (Joka halu­aa, löytää Vir­tain tar­jouk­sen vuo­den 2008 pöytäkir­joista, johon se oli kir­jat­tu, muis­taak­seni kevätpuolella.)

 2. Erit­täin hyvä ja tärkeä blog­gaus. Vih­jaa­pa tutu­ille toimit­ta­jille, että tonki­vat tämän pohji­aan myöten, jos eivät vielä itse ole näitä pis­teitä yhdistäneet.

  Näyt­tää hyvin toden­näköiseltä, että Keskus­tan joh­dos­sa on syyl­listyt­ty kor­rup­tioon. Jäät­teen­mä­ki jou­tui eroa­maan paljon vähem­män merkit­tävistä syistä. 

  Har­vaa asi­aa Suomen poli­it­tises­sa ken­tässä toivon niin kuin tuon puolueen rom­ah­tamista. Tun­tuu, että jonkin­lainen kaksi­naa­maisu­us ja etu­ryh­mien suosimi­nen kuu­luu hei­dän poli­it­tiseen selkäy­dinnes­teeseen­sä. Mikä tuli esille esimerkik­si keskustelus­sa Nor­pan suo­jelus­ta. Paikallisetkin kaikissa Saimaan alueen kun­nis­sa kan­nat­ta­vat suurel­la enem­mistöl­lä verkkokalas­tuskiel­toa, mut­ta kaik­ki meteliä keskus­tan suun­taan pitäneet isän­nät ilmeis­es­tikään eivät.

 3. Tämä Van­hasen kuu­luisa blogimerk­in­tä on yksi monista esimerkeistä, jot­ka todis­ta­vat, että kan­nat­taa aina tark­istaa läh­teet itse, jos se on mahdollista. 

  Itsekin luulin pitkään, että Van­hanen olisi ottanut selkeän kan­nan Idea­parkin puoles­ta. Ja sit­ten kun lop­ul­ta olin tarpeek­si utelias selvit­tääk­seni mitä Van­hanen sanoi, tun­sin itseni pete­tyk­si. Tämähän on ihan yhtäältä-toisaal­ta-pohd­in­taa, aivan saman­laista kuin tyyp­illi­nen Hesarin pääkirjoitus!

  Ja Van­hanen on kan­nat­tanut tuo­ta vas­tus­ta­maani amerikkalaista nukku­malähiöelämän­ta­paa niin kauan kuin muis­tan. Siihen näh­den tässä merkin­nässä oli aikamoi­ses­ti ymmär­rystä asuntoministerille.

  Minus­ta edelleen näyt­töä on vain siitä, että liikemiehet halu­si­vat tukea sel­l­aista päämin­is­teriehdokas­ta / puoluet­ta, jon­ka tiede­tään ennestään kan­nat­ta­van kaup­po­jen rak­en­tamista met­sän keskelle. Jos muu­ta pal­jas­tuu, se on mie­lenki­in­toista enkä jää sure­maan jos Van­hanen joutuu lähtemään, mut­ta minus­ta mitään näyt­töä ei ole mis­tään mikä mah­tu­isi edes laa­jasti ymmär­ret­tynä kor­rup­tion piikkiin. 

  http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Matti/Paivakirja.iw3?showmodul=149&newsID=f8474886-b401-496a-b2b8-ea82056f87ba

  “Työ­paikko­ja olisikin kyet­tävä hajaut­ta­maan ole­mas­sa ole­van asu­tuk­sen suun­taan. Sik­si olen ris­tiri­itaisin tun­tein seu­ran­nut mie­lenki­in­toista keskustelua Idea­park­ista ja Vihdis­tä. Num­me­lan alue tarvit­see palvelu­alan työ­paikko­ja. Palvelu­alat ovat pääkaupunkiseudun laa­jan alueen tärkeimpiä työl­listäjiä ja kaup­pa on tässä hyvin tärkeässä roolis­sa. Kau­pan työ­paikko­jen keskit­tämi­nen sikin sokin kehätei­den var­sille ei ole sekään järkevää. Jos johonkin peruste­taan tuhat kau­pan alan työ­paikkaa olisi asun­not löy­det­tävä mieluim­min muu­ta­man kilo­metrin säteeltä. Tässä suh­teessa ymmär­rän Num­me­lan han­ket­ta, varsinkin kun sen asi­akkaat tule­vat hyvin laa­jal­ta alueelta — luul­tavasti ihan muual­ta kuin Helsingistä. Mut­ta vas­taavasti myös min­is­teri Vapaavuoren kan­nalle on ymmär­ret­täviä perustelu­ja varsinkaan kun ajatel­tu han­ke ei sijoitu aivan Num­me­lan taa­ja­ma-alueelle. Mut­ta huonekalu­ja ei jatkos­sakaan junal­la käy­dä osta­mas­sa — tosin Num­me­lan ratakin on etävi­siona olemassa.”

  1. No ei ole. Vuo­den van­ho­jen uutis­ten kopi­oin­ti netistä — varsinkin kun tar­jol­la ole­via lähteitä on usei­ta — ei ole piratisointia.

 4. Pikkuisen OT, mut­ta menköön:

  - Suomeen ei raken­neta kaup­pakeskuk­sia eikä paljon muu­takaan pii­itkään aikaan. Voitelu­ra­ha menee hukkaan ja vas­tus­t­a­mi­nen on ruudin tuhlausta.

  - Mil­loin nuo her­rat oppi­vat, että sähkö­pos­tivi­esti pysyy siinä kuin kir­jekin, mut­ta sen säi­lyt­tämi­nen ja edelleen jakelem­i­nen on monin ver­roin vaivattomampaa…

 5. MH: “Itsekin luulin pitkään, että Van­hanen olisi ottanut selkeän kan­nan Idea­parkin puolesta. ”

  Kan­nat­taisiko alkaa luule­maan uudelleen? Itse juuri post­a­sit perusteet:

  1) Van­hasen omat kan­nat oli­vat myönteisiä
  2) Hän esit­ti niille omia perustelujaan.
  3) Kiel­teiset kan­nat oli­vat muilta
  4) Van­hanen ymmär­si vain, että sel­l­aisia voidaan esittää
  5) Mut­ta ei ollut siis samaa mieltä
  6) Lop­pu eli johtopäätök­set oli­vat myönteisiä

 6. Muis­tan lähi­aikoina kak­si min­is­terieroa: Kan­er­van ja Jäät­teen­mäen. Minus­ta Van­hasen ris­tiri­itaiset puheet tiedo­tusvä­lineille ja ediskun­nan kyse­ly­tun­nil­la ovat paljon raskaut­tavampia. Mat­ti voisi oikeasi nyt mennä.

  Kan­er­va hölmöili ja hölmöilystä yleen­sä joutuu kär­simään — shit happens.

  Mut­ta mik­si me muis­tamme Jäät­teen­mäen eros­ta vain slo­gan­it “Yllät­täen ja pyytämät­tä” ja “Puhun niin tot­ta kuin osaan”? 

  Har­va tun­tuu muis­ta­van, mitä Jäät­teen­mä­ki pal­jasti: Lip­po­nen oli ilman lupaa ja val­tuuk­sia luvan­nut Suomen osall­si­tu­van Irakin jälleen­raken­nuk­seen sen jäl­keen kun USA (Bush) on sinne hyökän­nyt — eli Lip­po­nen antoi Suomen tuen tuolle aika onnet­toma­lle sotaretkelle. Onko Suomen val­pas media vieläkään oikeasti kovis­tel­lut tästä episodista ketään muu­ta kuin Jäät­teen­mäkeä? (Lähdesuo­jas­ta puheenollen: olisi­pa Man­ni­nen ymmärtänyt fak­sa­ta ne salaiset pru­jut Jäät­teen­mäen puolisolle.)

  Isot kalat saa­vat uida rauhas­sa: kaa­suput­ki tulee, ja kansakun­ta on kusi sukassa. 

  Touko Met­ti­nen

 7. On tietysti ensisi­jaisen tarkeaa kaan­taa asi­as­sa jokainen kivi, jot­ta selvite­taan, onko ollut kyse kor­rup­tios­ta. Jos on, kyseessa on rikosa­sia. Mita tulee paamin­is­terin naut­ti­maan luot­ta­muk­seen, min­un silmis­sani se on jo men­nyt. Han on salail­lut, val­tel­lyt, muun­nel­lut totu­ut­ta, saivar­rel­lut ja muis­tanut valikoidusti sel­l­ais­es­ta aiheesta, jos­sa ilmi­sel­vasti lei­juu ilmas­sa kor­rup­tion epai­ly. Vaik­ka kepun poli­itikoil­ta tal­laista touhua onkin totut­tu yleis­es­ti sieta­maan, paamin­is­ter­il­ta pitaa voi­da edel­lyt­taa enemman.

 8. Myös SDP ja Kokoomus näyt­täi­sivät ole­van lokaan­tu­mas­sa vaali­ra­hoituk­sen­sa peit­te­lyn joh­dos­ta. Har­mi että tämä ei tul­lut ilmi ennen EU-vaale­ja. Olisi vihreille tul­lut kol­maskin paik­ka. Avoimuus ja läpinäkyvyys tule­vat ole­maan suuria teemo­ja 2011. 

  http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/1135247002708

 9. Sil­lä, onko teos julka­istu netis­sä vai muual­la ja sil­lä, mon­tako kym­men­tä vuot­ta suo­ja-aikaa on jäl­jel­lä, ei ole merk­i­tys­tä. Vai saatko mielestäsi julka­ista kaik­ki ne vuo­den van­hat teok­set, jot­ka voit lail­lis­es­ti kopi­oi­da itselle­si netistä?

  Merk­i­tys­tä sen sijaan on sitaat­tioikeud­es­ta määräävän tek­i­jänoikeuslain 22 § tulkin­nal­la. Onko koko artikke­lin uudelleen­julka­isu täl­laises­sa yhtey­dessä hyvän tavan mukaista lainaamista tarkoituk­sen edel­lyt­tämässä laa­ju­udessa? Oma näp­pitun­tu­mani sanoo, että ei kat­sot­taisi ole­van, kos­ka asian olisi voin­ut hel­posti ilmaista lyhyem­mäl­lä lain­auk­sel­la, selosta­mal­la sisältöä omin sanoin ja käyt­täen linkkiä, jon­ka seu­raamis­es­ta jutun oikeuk­sien halti­ja olisi voin­ut saa­da esimerkik­si mainostuloja.

  Mitä luulisit HS:n sanovan, jos esimerkik­si Kale­va olisi julkaissut tek­stisi tuol­laise­naan pääkir­joi­tus­sivul­la ole­val­la vieraskynä-pal­stal­laan? Onko asia mielestäsi eri, kun kopi­oin­tisi tapah­tui netis­sä ja oli luon­teeltaan epäkau­pal­lista? Pitäisikö sen olla?

  Osmo Soin­in­vaara voi tietysti julka­ista täl­laisen tek­stin suosi­tus­sa blo­gis­saan ilman mitään seu­rauk­sia, mut­ta joku muu ei vält­tämät­tä voisi — eri tahot kun ovat tek­i­jänoikeus- ja patent­ti­lakien edessä keskenään niin kovin eriarvoisia.

  1. Olen var­ma, että tuo lain­aus oli lailli­nen. Min­un tosin piti pan­na siihen ensin link­ki, mut­ta se oli niin pitkä, ettei toimin­ut. Helsin­gin Sanomat julkaisee “muut lehdet” ‑pal­stal­la suo­ria sitaat­te­ja tois­t­en lehtien pääkirjoituksista.

 10. Eikös tämä juhan­nuk­sen alku ole per­in­teis­es­ti oll­lut vale­htelus­ta kiin­ni­jäänei­den keskusta­lais­ten päämin­is­te­rien erottamisaikaa?

 11. Jacob Söder­man vaati poli­isi­tutk­in­taa koko jutulle siitä onko taustal­la kor­rup­tio­ta. Sitä minäkin kan­natan. Tämä jut­tu pitäisi penkoa kun­nol­la lävitse.

 12. “Kyse on yri­tyk­ses­tä, joka pyrkii saa­maan edullisia kaavoitus­päätök­siä kauppakeskushankkeille”

  Kor­rup­tio­ta jos mikä. Keskus­tan vaali­ra­hoi­tus lie­nee kuitenkin vain jäävuoren huippu.

 13. Poli­isi (ja mik­sei myös YLE) voisi tart­tua myös tähän HS:n uutiseen:
  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kes%C3%A4rannassa+neuvotellut+el%C3%A4kejohtaja+esitti+Novan+ja+Kevan+kauppojen+tekoa/1135247014373#Scene_1

  Jos näin on todel­la on tapah­tunut, jut­tu näyt­tää maal­likon silmin kor­rup­tion koulues­imerk­iltä. — Toisaal­ta Suomes­sa, jos­sa kor­rup­tio­ta on tun­netusti erit­täin vähän, tämäkään tapaus ei ehkä kuitenkaan täytä omintakeisen kor­rup­tio-määritelmämme ankaria vaatimuksia 😉

 14. Kyl­lähän se ker­too jotakin melko surullista demokra­t­ian tilas­ta jos min­is­teri joutu eroa­maan vale­hdel­tuaan naiselle lähet­tämistään tek­stivi­esteistä, mut­ta vaali­ra­hoituk­ses­ta vale­htelu ei aiheuta toimenpiteitä.

  “Uutis­ten pirati­soin­ti on piratisointia.”

  Legal­ize it.

 15. “Legal­ize it.”

  Heh, jokaisen kap­paleen alku­un­ja lop­pu­un: “HS:n mukaan” tai HS kir­joit­taa. Ja kat­so, oletkin “toimit­ta­ja” joka on “toimit­tanut” ja mielestään referoinut.

 16. Nyt men­nään hie­man aiheen sivu­un, mut­ta pakko oikaista eräs seikka:

  Touko Met­ti­nen: “Har­va tun­tuu muis­ta­van, mitä Jäät­teen­mä­ki pal­jasti: Lip­po­nen oli ilman lupaa ja val­tuuk­sia luvan­nut Suomen osall­si­tu­van Irakin jälleen­raken­nuk­seen sen jäl­keen kun USA (Bush) on sinne hyökän­nyt — eli Lip­po­nen antoi Suomen tuen tuolle aika onnet­toma­lle sotaretkelle.”

  Ei Jäät­ten­mä­ki tuo­ta mitenkään pal­jas­tanut, asi­as­ta oli uuti­soitu jo aiem­min mut­ta ei mitenkään näyttävästi. 

  Muis­tan Jäät­teen­mäen eron jäl­keen Hesaris­sa sun­nun­taisivuil­la julka­istun jutun, jos­sa käyti­in läpi ennen kohua lehdessä julka­istut uutiset siitä, mitä Lip­po­nen oli Bushille luvan­nut. Lop­putu­los oli se, että kaik­ki Jäät­teen­mäen ‘pimitet­ty­inä’ esit­tämät seikat oli itse asi­as­sa jo julka­istu! Mis­tä Lip­posen venkoilu kuu­luisas­sa tele­vi­sioväit­telyssä sit­ten joh­tui, en osaa sanoa — ehkä istu­va päämin­is­teri tosi­aan itsekin luuli salan­neen­sa jotain. No, kansalle kuitenkin jäi vah­va mieliku­va että jotain oli salattu.

  Refer­oisin HS:n ko. jut­tua mieli­hyvin tarkem­minkin, mut­ta lehtileike lojuu jos­sain laatikoiden pohjalla.

  1. Olin tuos­sa tele­vi­sioväit­telyssä — tosin läh­es 40 asteen kuumeessa, joten muis­tiku­vani voivat olla hatarat. Joka tapauk­ses­sa Jäät­teen­mä­ki yrit­ti ohjel­maan jäl­keen tyrkyt­tää jotain asi­akir­jaa MTV:n toimit­ta­jalle, joka ei näyt­tänyt ole­van siitä mitenkään huip­puki­in­nos­tunut — ehkä siinä vai­heessa jak­sanut ollakaan väsyneenä toimit­ta­ji­akin aina stres­saa­van par­itun­tisen tapah­tu­man jälkeen

 17. Jäät­teen­mäen lähdön per­im­mäi­nen syy oli kai se, että hän oli onnis­tunut tekemään itses­tään vas­ten­mielisen henkilöko­htaisel­la tasol­la demar­i­jo­hdon piiris­sä, joten tilaisu­u­den tullen hänet hei­vat­ti­in yli laidan. Nykyisel­lään taas kokoomuk­selle on kai vain parem­pi jos tahri­in­tunut Van­hanen jatkaa johdossa.

  Ainakaan minä en näe kuka keskus­tan sisältä olisi nouse­mas­sa haas­ta­maan Van­has­ta kesken kauden.

 18. Entäs Kataisen tapa päästä val­taan ja myös se, että hänel­lä val­tio­varain­min­is­ter­inä ei vielä vähän aikaa sit­ten ollut har­main­ta aav­is­tus­ta siitä, miten huonos­ti Suo­mi makaa. Joko hän vale­htelee tai hän on taita­m­a­ton valtiovarianministeri.

  Eräs toimit­ta­ja kom­men­toi Kataisen tietä val­taan “toi­mi kuin ammattirikollinen”

  Jos Van­hasel­la olisi hal­lus­saan Kataisen savolainen lipevyys, hän ei kom­puroisi joka käänteessä.

  Van­hanen töpeksii ja jää kiin­ni, entä ne, jot­ka eivät jää kiinni.

  Ettei toimit­ta­jil­la olisi taito kat­soa muualle ja muis­taa huonos­ti riip­puen motiiveista.

  Minus­ta Van­hanen on ajo­jahdin uhri, Korho­nen voisi kyl­lä jo erota.

  Niin­istö ei muuten halua kovinkaan suur­ta avoim­muut­ta vaalirahoitukselle.

  Kuka seu­raavak­si mahde­taan kek­siä tähtäimeen.

  En pidä täl­lai­sista vaali­ra­ha­sotkuista, mut­ta en myöskään siitä, että vain yksi on ajo­jahdin kohde.

  Maa­jus­sit sen­tään tuot­ta­vat jotakin järkevää, minus­ta Clas Olsonin tavarat­aloketju on hyvä esimerk­ki kokoomus­lais­es­ta turhake­tavaras­ta ja yrit­täjyy­destä, kun sinne menee hake­maan jotakin tiet­tyä tärkeää tavaraa, sieltä löytää kaikkea mah­dol­lista varpaan­välin­rap­sut­ta­jaa, mut­ta ei sitä olen­naista tavaraa, jon­ka pitäisi olla jokaisen alan kau­pan hyllyllä.

 19. Sään­te­ly lisää kor­rup­tio­ta ja sivu­tuot­teena muu­takin rikollisuutta.

  Yri­tyk­sil­lä ei olisi tarvet­ta lahjoa, jos val­tio ei pysty­isi puut­tumaan melkein jokaiseen elämänalueeseen. 

  Netistä löy­tyy teos “Ympäristö­val­ta”, joka kuvaa miten ympäristövi­ra­nomaiset käyt­tävät val­ta-ase­maansa oman sek­tor­inäkökul­mansa pönkittämiseksi. 

  Mik­si se, että kansalaiset ja yri­tyk­set käyt­tävät hie­man ei-ortodok­sisia keino­ja omien tavoit­tei­den­sa ajamiseen olisi tuomit­tavam­paa kuin se, että eri­laiset liik­keet käyt­tävät virkakoneis­toa omien tavoit­tei­den­sa ajamiseen?

  Poli­ti­ik­ka on keino jakaa var­al­lisu­ut­ta ja etu­ja samoin kuin markki­nat, mut­ta poli­ti­ikas­sa kyse on läh­es aina pakos­ta kun markkinat/katallaktiikka tarkoit­taa vapaae­htoisia transaktioita..

 20. a m‑b: Oot kyl­lä huvit­ta­va tuos­sa savolaisvi­has­sasi. Minus­ta sin­un pitäisi kyl­lä jotenkin perustel­la nuo stereo­typ­i­at tai sit­ten laka­ta vil­jelemästä niitä. Tämä rasis­tiko­rt­ti on kyl­lä ylikäytet­ty, mut­ta jos kor­vaisit tek­steis­säsi savolaiset jol­lain poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­til­la väestöryh­mäl­lä, niin kom­ment­te­jasi ei var­maan julka­istaisi. Ei savolaiset ole sen kum­mem­pia ihmisiä kuin muutkaan.

 21. Tietysti Van­hanen on ajo­jahdin kohde. Uhria hänestä ei toiv­ot­tavasti tule. Mitä Jäät­teen­mä­keen tulee, niin hän teki kyl­lä itse toimin­nal­laan ja lausun­noil­laan itsen­sä mah­dot­tomak­si ulkopoli­ti­ikan johta­jana. Siis sen osan ulkopoli­ti­ikas­ta mikä kuu­luu pääministerille.

  Omas­ta puolestani säälit­te­len niitä äänestäjiä, jot­ka eivät äänestä sdp:tä eivätkä vasure­i­ta. Hehän joutu­vat verora­hoil­laan tuke­maan näi­den puoluei­den vaal­i­työtä. Siis SAK:n väl­i­tyk­sel­lä. Tässä olisi kansane­dus­ta­jille, Gustafs­son mukaan lukien, todel­li­nen vääryys hoidettavaksi.

 22. Orbus: “Omas­ta puolestani säälit­te­len niitä äänestäjiä, jot­ka eivät äänestä sdp:tä eivätkä vasure­i­ta. Hehän joutu­vat verora­hoil­laan tuke­maan näi­den puoluei­den vaal­i­työtä. Siis SAK:n välityksellä.”

  Tai­dat sotkea asioi­ta. Suomes­sa verot kerää val­tio, ei työväen­li­ike. SAK:n toim­inta rahoite­taan jäsenmaksuilla.

 23. Osmo, onnit­te­lut hyvästä havain­nos­ta. Kansan riveis­sä epäilys paikallis­ten kaavoitus­mo­nop­o­lien kor­rup­toituneisu­ud­es­ta elää syvässä. Todis­teet tietysti puut­tuvat, mut­ta pala­neen käry haisee ihmis­ten nenään vähän turhan usein. Enpä uskoisi kovin mairit­tel­e­vaa tulosta syn­tyvän, jos gallupil­la kysyt­täisi­in kansalais­ten uskoa kaavoituk­sen tasapuolisuuteen.

  Ongel­maa voi tietysti yrit­tää lähteä ratko­maan eri tavoin, mut­ta sel­l­ainenkin kerettiläi­nen vai­h­toe­hto olisi ole­mas­sa että paikallispoli­itikko­jen keskinäis­ten Gos­planien monop­o­liase­maa ja sitä kaut­ta rak­en­tamisen rajoit­tamista alet­taisi­in purkaa.

 24. Art­turille: Tulk­it­sitte varsin vapaasti tek­stiäni ja panitte sano­ja suuhuni.

  Van­hanen oin selvästi ajo­jahdin uhri, samoin keskustapuolue. Tänään aamu-Tv:ssä vedet­ti­in keskustapuolueen köm­mähdyk­siä esi­in mon­ta ker­taan. Muut saa­vat olla rauhas­sa tai kiusaami­nen jää vähäisek­si. Pelisään­nöt lienevät samat kuin koulukiusaamisessakin.

  Val­tio­varain­min­is­teri Katainen selviää Van­hasen selän takana kuin koira veräjästä. Kun kuun­telee Van­hasen puhei­ta, saa vaikutel­man, että kokoomus sanelee erit­täin pitkälle tapaa hoitaa lamaa, kokoomuk­sen tapa hoitaa ongelmia on aikansa elänyt. Ei ilmas­to­muu­tok­sen maail­mas­sa voi kaiken­laista tuot­tamista ja yrit­täjyyt­tä pan­na samalle viivalle kuten kokoomus tun­tuu tekevän.

  Koin herä­tyk­sen paljon main­os­te­tus­ta yrit­täjyy­destä käy­dessäni Clas Olsonin tavarat­alos­sa. Min­ul­la oli kolme perus­tavaraa, joiden olisi pitänyt löy­tyä ko. liik­keen varas­toista, yksi niistä löy­tyi, sitä oi main­os­tet­tu TV:ssä, mut­ta sen löytämi­nen edel­lyt­ti puolen tun­nin kierte­lyä. Idea lie­nee, että asi­akkaan kier­rel­lessä ostoskas­si­in tulee kaiken­laista tavaraa, sel­l­ais­takin, mitä ei tarvitse.

  1920–1930 ‑luvun lama hoidet­ti­in niin, että tavaroista alet­ti­in tehdä vähem­män kestäviä. Nyt on men­ty vielä pidem­mälle, tuote­taan kaiken­laista roimaa, jon­ka elinkaari on lyhyt.

  Kun Suomes­sa pitää olla aina ajo­jahdin kohde, eikö vai­hde­ta välil­lä Van­has­ta esimerkik­si Kataiseen. Hän­hän pääsi sekä val­takun­nan­poli­ti­ikan että alem­man tason poli­ti­ikan huip­ulle kepu­likon­stein. Entä kokoomuk­sen mas­si­ivi­nen main­on­ta: ryhdytään tivaa­maan Kataiselta ja kump­paneil­ta yhtä seikkaperäisiä seli­tyk­siä kuin Van­haselta, vaik­ka Katainen lipevänä her­rana ei tai­da olla yhtä help­po saalis kuin Vanhanen.

  Peruskeskusta­laiset tuot­ta­vat tavaraa ja tuot­tei­ta, joi­ta on pakko saa­da elääk­seen. Miten mon­ta pros­ent­tia kokoomuk­sen peruskan­nat­ta­ja­jouko tuot­teista mah­taa olla välttämättömiä.

  Tun­nen muu­tamia kepu­laisia kun­tia, joiden ter­vey­den ja van­hus­ten­huolto on reilas­sa. Ehkä se, että hoide­taan eläviä eläim­iä, jot­ka eivät saa sairas­tua, helpot­taa myös ter­vey­den­hoidon ja van­hus­ten­huol­lon perusasioiden ymmärtämistä ja tehokas­ta toteuttamista.

  Olen käyt­tänyt kokoomus­laisen Helsin­gin ter­veyspalvelu­ja viimeisen puolen vuo­den aikana ahk­er­aan. Panos-tuo­tos ‑ajat­telu ei tai­da Helsingis­sä olla hal­lus­sa. Liekkö itse Pajunen sanel­lut sen, miten sairai­ta hoidetaan.

  Kokoomus­laisen Helsin­gin perus­palveluista, ainakin niistä, joi­ta tun­nen, voi sanoa, että paljon porua ja vähän vil­lo­ja. Tehokku­us on ymmär­ret­ty väärin.

  Eiköhän palveluit­ten ulkois­t­a­mi­nenkin ole ennen kaikkea kokoomus­laista ajat­telua. Paljhonko­han tämä vil­li­tys mah­taa tul­la Suomelle mak­samaan. Asi­as­ta varoitet­ti­in, mut­ta eihän viesti men­nyt per­ille, saa nähdä, kuka tämän hul­lun päällekkäisyy­den saa puretuksi.

  Vai onko tärkein­tä, että sairaiden kus­tan­nuk­sel­la tien­ataan rahaa ja kokoomus antaa kovasti vero­helpo­tuk­sia. Täy­tyy­hän työn kan­nat­taa Kataista siteeratakseni.

  (Art­turille: alueel­liset kult­tuurierot ovat toisen keskustelun aihe).

 25. Vihrei­den Van­has-jahti näköjään jatkuu Tar­ja Cron­ber­gin suul­la. Kuulin taan­noin, että Meri-Kuk­ka For­sius vai­h­toi kokoomuk­seen vihrei­den ajo­jahdin vuok­si, nyt For­siuk­sel­la lyödään Vanhasta.

  Tym­peää ja rumaa, on eri asia, jos kaikkien ehdokkaiden van­hat köm­mähdyk­set kaivet­taisi­in esi­in, mut­ta ei.

 26. Ihan koko totu­us rahoituk­ses­ta ei ole Vihreil­läkään julki­nen. “Tiedo­tus­toimin­nan tuo­tot” ‑kohdan alle kätkey­tyy tuloslaskel­mas­sa kym­meniä tuhan­sia euro­ja. Niin tietenkin, 500 euron “sem­i­naar­ilip­pu­jen” myyn­tiä “yksi­ty­ishenkilöille” se tietysti on enim­mäk­seen, mut­ta olisi­pa mie­lenki­in­toista tietää kuin­ka mon­en yri­tyk­sen tai yhteisön koko johtokun­ta per­hei­neen tms. löy­tyy tuol­ta lip­pu­jen osta­jien listasta.

  Vihrei­den tulisi ava­ta myös tämä osa tulok­ses­taan sen vuok­si, että nykyisen kohun tulok­se­na seu­raavien lakimuu­tosten jäl­keen suuret puolueet tule­vat kätkemään etu­jär­jestö- ja yri­tys­ra­hoituk­sen­sa näi­hin sem­i­naar­ilip­pui­hin, kuten Yhdys­val­lois­sa jo tehdään.

 27. En tiedä, mihin kat­e­go­ri­aan asun­to­laiva­hanke Kaisaniemeen on luet­ta­va, mut­ta erikoisia huhu­ja kuulee myös ko. han­kkeen pakeilta.

  Jos han­ket­ta ollaan edis­tämässä vilipit­tömin mielin, on kaupunki­his­to­ri­an ja urbaanien ympäristö­jen suun­nit­telun ymmärtämi­nen haussa.

  Eli yleisem­mäl­lä tasol­la, KAIKKIA out­o­ja ja rahakkai­ta ja riskialt­ti­ita raken­nushankkei­ta on syytä syytä pohtia lahjusnäkölkulmasta.

  On outoa, kun toisaal­ta puhutaan, että lisään­tynyt särkikan­ta vesis­sä nos­taa saas­tunei­ta sed­i­ment­te­ja poh­jas­ta pin­taan, ne kun syövät poh­jas­sa ole­vaa rav­in­toa, toisaal­ta ollaan valmi­ita pane­maan kaivinkoneet töi­hin alueel­la, jon­ka poh­ja tiede­tään todel­la likaisek­si ei vält­tämät­tö­man raken­nushankkeet takia.

  Vas­taa­van­lainen han­ke on Tokoin­ran­nan kel­lu­va rav­in­to­la. Demar­it loukkaa­vat omien liike­toimien­sa takia sekä raken­nushis­to­ri­al­lisia että ekol­o­gisia arvoja.

  Ainakin min­un logi­ikan ymmär­ryk­seen em. asi­at eivät sovi.

  Mik­si vihreät niin kovasti ovat edis­tämässä Suomen ilmas­toon sopi­mat­to­mia veden päälle rak­en­tamisen han­kkei­ta samal­la vas­tuste­taan kauppakeskushankkeita.

  En kan­na­ta enem­pää kaup­pakeskuk­sia kuin veden päälle rak­en­tamis­takaan. Jät­täisin Itämeren rauhaan. Sinne voi jos­sakin vaikeessa lorista aikamoinen määrä likavet­ta, kun­han putket rikkoutu­vat ja ne näkyvät rikkoutu­van jopa muu­ta­ma vuosi valmis­tu­misen­sa jäl­keen (Turku).

  Poh­jan­lahti on puhdis­tunut aiem­paan ver­rat­tuna, Itämeri ei näy puhdis­tu­van eikä puhdis­tu, jos istu­taan ns. kahdel­la pallil­la yhtä aikaa.

 28. Kor­rup­tio on medi­alle niin herkulli­nen aihe, että näitä asioi­ta puidaan vielä pitkään ja har­taasti. Seu­raavak­si on kai vuorossa Kokoomus. Van­hanen olisi näyt­tävin “kaa­to” sit­ten Kan­er­van, ja siihen kon­serni taitaa tähdätä. Kor­rup­tion toteen näyt­tämi­nen voi kyl­lä olla paljon vaikeam­paa kuin Kan­er­van viesteil­lä herkut­telu. Rahan ja tietyn päätök­sen yhteys ei ole aina niin selvä — mut­ta epäi­lyk­sen se toki aina herät­tää. Has­sin hajo­tus­lausun­non näyt­tävä uuti­soin­ti edis­tää tyytymättömyyttä.

 29. Timo Ylikän­nölle tiedok­si: SAK:lle ja yleen­sä ammat­tiy­hdis­tyk­sille menevät jäsen­mak­sut ovat verovähen­nyskelpoisia. Tämä merk­it­see, että val­tio tukee näitä jär­jestöjä taloudel­lis­es­ti. Jäsen­mak­suthan voivat juuri tämän takia olla suurem­pia kuin oli­si­vat ilman tuo­ta vähennysoikeutta

 30. Muuten,kysymykseen “Selviääkö Van­hanen?” voidaan vas­ta­ta kysymäl­lä: “Selviävätkö Urpi­lainen ja Katainen vaikenemalla?”

  Älyl­lis­es­ti har­jaan­tuneet ihmiset ovat jo pitkään ihme­telleet medi­an yksipuolisu­ut­ta. Onko media mukana valmis­tele­mas­sa uut­ta hal­li­tus­po­h­jaa? Se ei siis olekaan totu­u­den asial­la, vaan har­joit­taa raakaa valtapolitiikkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.