Olisitteko arvanneet

Kun Yhdys­val­lat saa ensim­mäisen väril­lisen pres­i­dentin, olisit­teko arvan­neet, mil­lä hal­ven­taval­la attribuu­til­la valkoinen punaniskare­pub­likaani tätä Harlemin slum­mien toivoa solvaa, kun pääsee Hesari­in solvaa­maan: hän oli liian elit­isti­nen.

27 vastausta artikkeliin “Olisitteko arvanneet”

 1. Oba­ma ei tietenkään ollut Harlemista vaan Havai­jil­ta. Keskilu­okkaisen valkoisen per­heen kas­vat­ti. Nige­ri­alainen isä piti opiskelua itäran­nikon huip­puyliopis­tois­sa tärkeäm­pänä kuin pojan kas­vat­tamista. Äiti huiteli myöhem­min mis­sä huiteli ja Barack jäi pitkälti äidin van­hempi­en hoitoon.

  Oba­ma teki vapaae­htoistyötä slum­meis­sa mut­ta ne taisi­vat olla Chicagos­sa, Ei New Yorkissa.

  Ihon­värin­sä takia — ja vai­mon­sa — Oba­ma ei kuitenkaan ole tyylipuh­das valkoisen keskilu­okan lap­si. Itse hän ainakin väit­ti kir­jas­saan koke­neen­sa ennakkolu­u­lo­ja. En epäile vaik­ka toisaal­ta pahin rotusyr­jin­tä oli jo ohi Oba­man nuoruudessa.

  Elit­isti? No, kyl­lä kai jos koulu­tus­ta ja uraa ver­taa punaniskan koulu­tuk­seen ja uraan. Mut­ta taus­tansa perus­teel­la, ei.

  1. Art­turi­ulle: yritin vain sanoa, että olisi ollut vaikea arva­ta, että ensim­mäistä väril­listä pres­i­dent­tiä syytetään elit­ismistä. Vähän kuin ensim­mäistä nais­pres­i­dent­tiä syytet­täisi­in liias­ta machoilusta.
   On myös huolestu­tavaa, että opilli­nen sivistys, kieli­taito ja ulko­mail­la matkus­t­a­mi­nen on piirteitä, joi­ta Yhdys­val­lois­sa ei suo­taisi presidentille.

 2. Itse en kokenut elit­isti ilmaisua eri­tyisen hal­ven­ta­vana solvauk­se­na. Oba­mal­la­han on hyvä koulu­tus­taus­ta, hän käyt­täy­tyy hienos­ti ja tietää paljon maail­man­menos­ta. Tyyp­pinä Oba­ma ei siten ole vält­tämät­tä kovin rah­vaanomainen jenk­ki, jol­la usein on hyvin hatara ymmär­rys asioista. 

  Sen sijaan olen huolestunut siitä, että äärikon­ser­vati­iv­it taas nos­ta­vat vah­vasti päätään USA:ssa. Heil­lä on val­ta­va rahan voima takanaan. Yleen­sä nämä oikeistop­uhu­rit yltävät myös tänne Suomeen asti. Veikkaankin, että puhuri näkyy jo seu­raa­van hal­li­tuk­sen leikkauslistoissa.

 3. Hauskaa, että Soin­in­vaara on huolis­saan hal­ven­tavista ja muista yleistävistä attribu­uteista. Hesarin uutises­sa­han nimeno­maan korosteti­in, että kysessä on valkoinen punaniskare­pub­likaani, vai mitä. Vaaleis­sa sit­ten nähdään, onko siir­ryt­ty mas­soitain etelään pel­totöi­hin, jol­loin niskan väri kyl­lä saat­taa muut­tua puner­tavak­si. Sil­lä eihän voi mil­lään olla muu­ta kuin punaniska, jos “Harlemin slum­mien toivon” viesti ei mene perille.

 4. Jo Bill Clin­to­nia pidet­ti­in ‘kult­tuuril­lise­na muukalaise­na, vaar­al­lise­na radikaali­na ja maan­pet­tu­ri­na’ (Ana­tol Lieven, ‘Amer­i­ca, Right or Wrong, an Anato­my of Amer­i­can Nation­al­ism’). Eikä tämä ollut mikään peräkylän punanisko­jen vaan Wall Street Jour­nalin, Amerikan todel­lisen eli­itin äänenkan­nat­ta­jan, asenne…

 5. Jos jostain niitä elit­is­te­jä syn­tyy niin Har­vardista, tuskin­pa tuo punaniska etnis­es­tä taus­tas­ta piittasi. 

  Ei kuitenkaan pidä yleistää, USAs­sa on 300 miljoon­aa asukas­ta, EU:ssa 500 miljoon­aa, kyl­lä tääl­läkin niitä punanisko­ja riittää. 

  Kysykää vaik­ka mitä mieltä Mikke­lin Erk­ki tai Kreikan Jor­gos on pres­i­den­tistämme, kris­til­lis­demokraat­ti Van Rompuys­ta tai ulko­min­is­teri Paroni­tar Ashtonista.

 6. Osmo:

  yritin vain sanoa, että olisi ollut vaikea arva­ta, että ensim­mäistä väril­listä pres­i­dent­tiä syytetään elitismistä.

  No ottaen huomioon, että Oba­maa syytet­ti­in elit­ismistä jo demokraat­tien esi­vaalien aikaan, niin en pitäis sitä hirveen yllät­tävänä, että sitä syytetään elit­ismistä nyt kun se on pressa.

  Mä en myöskään ymmär­rä, että miks ole­tat amerikkalaiset niin rasis­teiks, että ne ei syyt­täs mus­taa ihmistä elitismistä?

  Sin­un asen­teista pal­jas­taa kyl­lä aika paljon, että sinus­ta mus­tan syyt­tämi­nen elit­ismistä on sama kun naisen machoilus­ta. Ihan niinku mus­tat olis jotenkin määritelmäl­lis­es­ti rahvaanomaisia.

 7. Esim. ulko­mail­la matkus­t­a­mi­nen (varsinkin val­tion­talouden vaikeina aikoina) on ollut epä­suo­tavaa ihan joka puolel­la. Mallies­imerkkinä Suomen pres­i­dent­ti Lau­ri Kris­t­ian Relander, jota halveer­at­ti­in “Reis­su-Las­sik­si”, kos­ka teki virkakaudel­laan peräti kak­si ulkomaanmatkaa.

  En ole ihan var­ma, onko Oba­man vas­tus­ta­jien ja kri­itikoiden nimit­tämi­nen punaniskare­pub­likaaneik­si oikein perustel­tua, tai ainakaan sen jäl­keen valit­ta­mi­nen hal­ven­tavista attribu­uteista. Punainen niska tulee tosi­aan pel­totöistä, ainakin irlan­ti­laista suku­ju­ur­ta oleville, mut­ta Oba­man vas­tus­ta­jis­sa on aika paljon mui­ta kuin ulkoilmatyöläisiä.

 8. Aika luokit­tel­e­vaa väit­tää, että mustil­la ei olisi kykyä, halua tai mah­dol­lisu­ut­ta olla elitistisiä.

 9. Repub­likaanien tak­ti­ikkana on usein demokraat­tien ehdokkaiden leimaami­nen elit­is­tisik­si, ja oman ehdokkaan esi­in­tuomi­nen kansan­miehenä, vaik­ka hei­dän oma ehdokkaansa olisi käynyt samaa eli­it­tiyliopis­toa, olisi rikas ja ajaisi eli­itin asiaa.

 10. ‘Aika luokit­tel­e­vaa väit­tää, että mustil­la ei olisi kykyä, halua tai mah­dol­lisu­ut­ta olla elit­is­tisiä.’ (Sinivihreä)
  Luokit­telu on tässä kyl­lä ‘epäkansalli­nen eli­it­ti’ vas­taan ‘oikeat isän­maal­liset amerikkalaiset’.

 11. En olisi arvan­nut, mut­ta olisi pitänyt. Kyl­lä noin pitkälle päästäk­seen pitää olla poikkeusyk­silö, varsinkin jos kuu­luu vähemmistöön.

  Mallies­imerkkinä Suomen pres­i­dent­ti Lau­ri Kris­t­ian Relander, jota halveer­at­ti­in “Reis­su-Las­sik­si”, kos­ka teki virkakaudel­laan peräti kak­si ulkomaanmatkaa. 

  Puhu­mat­takaan siitä, mitä mieltä kansan syvät riv­it oli­vat Ahti­saaren matkoista.

 12. > Vähän kuin ensim­mäistä nais­pres­i­dent­tiä syytet­täisi­in liias­ta machoilusta.

  Ööö… Jos ei nyt nais­pres­i­dent­ti, niin sit­ten Bri­tann­ian ensim­mäi­nen nais­päämin­is­teri. Kyl­lä vaan on syytet­ty machoilus­ta. Ihan vaan ensigu­uglaa­mal­la tuli:

  http://stuffgirlslike.wordpress.com/2008/04/11/macho-women-leaders/

  ja

  http://www.thefreelibrary.com/Is+Margaret+Thatcher+a+woman%3F+No+woman+is+if+she+has+to+make+it+in+a…-a06676349

  > On myös huolestu­tavaa, että opilli­nen sivistys, kieli­taito ja ulko­mail­la matkus­t­a­mi­nen on piirteitä, joi­ta Yhdys­val­lois­sa ei suo­taisi presidentille.

  Kun lukee suo­ma­laisia keskustelu­pal­sto­ja, niin usei­den “keskustelijoiden” mukaan nämä ovat paho­ja viko­ja myös suomalaisissa 🙁

 13. “Aika luokit­tel­e­vaa väit­tää, että mustil­la ei olisi kykyä, halua tai mah­dol­lisu­ut­ta olla elitistisiä.”

  Lol, poli­it­ti­nen kor­rek­tisu­us on todel­lakin taitolaji 😉

 14. Niin, onhan meil­läkin elit­isti­nen työväen­puolue, tämä toivojoukko.

 15. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin jenkkilässä aka­teemisen koulu­tuk­sen omaavia hauku­taan toisi­naan elit­is­tisik­si. Taval­laan siinä on perää: aka­teem­i­nen koulu­tus voi olla rapakon tuol­la puolen pirun kallista.

 16. Itse ainakin pidän itseäni elit­istinä ja val­taapitävis­säkin se on vain hyvä piirre. 

  On ihan turha kuun­nel­la pop­ulis­tis­es­ti kansan tyh­miä syviä rivejä. 

  Päät­täjät ovat sitä varten valit­tu sinne, että he osaa­vat hom­mansa ja tekevät parhaim­man tieton­sa perus­teel­la hyviä päätök­siä, joten ei siinä vai­heessa enää kansan mielipi­det­tä tarvita.

 17. Puheis­saan kyl­lä elit­isti­nen ja erit­täin sosialistinen.
  Euroopas­sa saman­laiseen tyyli­in on kyl­lä totuttu.
  Kaik­ki ne Vaalilu­pauk­set ja muu­tos Wash­ing­tonin poli­it­tiseen tyyli­in ovat suurelta osin toteu­tu­mat­ta ja vain korosta­mas­sa niitä ihmis­ten tun­to­ja ettei hän enää yksinker­tais­es­ti välitä.
  Vaali slo­gan: “change we can believe” on jo siel­lä iro­nisoitu: “vai­h­tora­hat joi­hin voimme uskoa”

 18. Olen Syl­tyn kanssa samaa mieltä. Ja juuri samas­ta syys­tä Soinien ja muiden pop­ulistien höpinät sylet­tävät. “Kansa tietää”. Kansan tiedoil­la laite­taan verot val­tion maksettavaksi.

 19. Kun Oba­man vaal­i­ti­laisuuk­sia kuun­teli ulko­maisil­ta saiteil­ta, niin en voin­ut vält­tyä samal­ta tun­teen palol­ta kun Berlus­coni aikoinaan “Forza Italia” tun­nel­mal­laan pyr­ki äänestäjis­sään saavuttamaan. 

  Että tun­teisi­in ja ajatuk­si­in vaikut­ta­mi­nen vaaliesi­in­tyjien tahol­ta on erit­täin tärkeä asia, kun vaalien alla ollaan. Ollaan sit­ten mis­sä maail­man kolka­s­sa tahansa.

 20. Mitenkähän olisi jos mikä tahansa suo­ma­lainen puolue ryhty­isi main­os­ta­maan toimeen­tu­lotuen, asum­istuen tai työt­tömyys­tur­van tukea Forza Ital­ian tapaisel­la tunnelmalla.

  Olisi­han aika hupaista, kun esim. Heinälu­o­ma tai Katainen ryhty­isi main­os­ta­maan äänestäjilleen tukivi­idakkoaan, musisoimal­la sosiaalitukiautomaattiaan.

 21. olisi ollut vaikea arva­ta, että ensim­mäistä väril­listä pres­i­dent­tiä syytetään elit­ismistä. Vähän kuin ensim­mäistä nais­pres­i­dent­tiä syytet­täisi­in liias­ta machoilusta.

  Mut­ta niin tulee var­masti tapah­tu­maan, jos amerikkalaiset val­it­se­vat Sarah Palin­in v. 2012.

 22. Sarahin har­ras­tuk­si­in kuu­lui Alaskas­sa tiet­tävästi mm. susien met­sästämi­nen helikopter­ista ampumal­la. (Hän­tä tun­tui ylipään­sä kiusaa­van susien elämi­nen tuon neljä ker­taa Suomen kokoisen alueen erä­mail­la, sil­lä hän sääti susista tap­po­ra­han.) Erit­täin jul­ma har­ras­tus, sil­lä helikopter­ista ammu­tut kohteet ilman varmis­tus­ta maan kama­r­al­ta eivät useinkaan kuole, vaan vain haavoit­tuvat ja voivat joutua kitu­maan päiväkau­sia. En tiedä onko tuo machoa, mut­ta ainakin hie­man hyytää aja­tus, että tuol­lainen […] johtaisi maailmaa.

 23. Osmo:

  On myös huolestu­tavaa, että opilli­nen sivistys, kieli­taito ja ulko­mail­la matkus­t­a­mi­nen on piirteitä, joi­ta Yhdys­val­lois­sa ei suo­taisi presidentille. 

  Äänestäjät ovat kyl­lä suoneet. George ensim­mäi­nen, Bill Clin­ton ja George toinen ovat kaik­ki valmis­tuneet Yales­ta ja Oba­ma Har­vardista. George toista luku­unot­ta­mat­ta kaik­ki oli­vat myös matkus­ta­neet varsin perus­teel­lis­es­ti, George ensim­mäi­nen tietysti jo aiem­pi­en virkate­htävien­säkin takia.

Vastaa käyttäjälle jouni lundqvist Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *