Olisitteko arvanneet

Kun Yhdys­val­lat saa ensim­mäi­sen väril­li­sen pre­si­den­tin, oli­sit­te­ko arvan­neet, mil­lä hal­ven­ta­val­la att­ri­buu­til­la val­koi­nen puna­nis­ka­re­publi­kaa­ni tätä Har­le­min slum­mien toi­voa sol­vaa, kun pää­see Hesa­riin sol­vaa­maan: hän oli lii­an eli­tis­ti­nen.

27 vastausta artikkeliin “Olisitteko arvanneet”

 1. Oba­ma ei tie­ten­kään ollut Har­le­mis­ta vaan Havai­jil­ta. Kes­ki­luok­kai­sen val­koi­sen per­heen kas­vat­ti. Nige­ria­lai­nen isä piti opis­ke­lua itä­ran­ni­kon huip­pu­yli­opis­tois­sa tär­keäm­pä­nä kuin pojan kas­vat­ta­mis­ta. Äiti hui­te­li myö­hem­min mis­sä hui­te­li ja Barack jäi pit­käl­ti äidin van­hem­pien hoitoon.

  Oba­ma teki vapaa­eh­tois­työ­tä slum­meis­sa mut­ta ne tai­si­vat olla Chica­gos­sa, Ei New Yorkissa.

  Ihon­vä­rin­sä takia — ja vai­mon­sa — Oba­ma ei kui­ten­kaan ole tyy­li­puh­das val­koi­sen kes­ki­luo­kan lap­si. Itse hän aina­kin väit­ti kir­jas­saan koke­neen­sa ennak­ko­luu­lo­ja. En epäi­le vaik­ka toi­saal­ta pahin rotusyr­jin­tä oli jo ohi Oba­man nuoruudessa.

  Eli­tis­ti? No, kyl­lä kai jos kou­lu­tus­ta ja uraa ver­taa puna­nis­kan kou­lu­tuk­seen ja uraan. Mut­ta taus­tan­sa perus­teel­la, ei.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Art­tu­riul­le: yri­tin vain sanoa, että oli­si ollut vai­kea arva­ta, että ensim­mäis­tä väril­lis­tä pre­si­dent­tiä syy­te­tään eli­tis­mis­tä. Vähän kuin ensim­mäis­tä naispre­si­dent­tiä syy­tet­täi­siin lii­as­ta machoilusta.
   On myös huo­les­tu­ta­vaa, että opil­li­nen sivis­tys, kie­li­tai­to ja ulko­mail­la mat­kus­ta­mi­nen on piir­tei­tä, joi­ta Yhdys­val­lois­sa ei suo­tai­si presidentille.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Itse en koke­nut eli­tis­ti ilmai­sua eri­tyi­sen hal­ven­ta­va­na sol­vauk­se­na. Oba­mal­la­han on hyvä kou­lu­tus­taus­ta, hän käyt­täy­tyy hie­nos­ti ja tie­tää pal­jon maa­il­man­me­nos­ta. Tyyp­pi­nä Oba­ma ei siten ole vält­tä­mät­tä kovin rah­vaan­omai­nen jenk­ki, jol­la usein on hyvin hata­ra ymmär­rys asioista. 

  Sen sijaan olen huo­les­tu­nut sii­tä, että ääri­kon­ser­va­tii­vit taas nos­ta­vat vah­vas­ti pää­tään USA:ssa. Heil­lä on val­ta­va rahan voi­ma taka­naan. Yleen­sä nämä oikeis­to­pu­hu­rit yltä­vät myös tän­ne Suo­meen asti. Veik­kaan­kin, että puhu­ri näkyy jo seu­raa­van hal­li­tuk­sen leikkauslistoissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Haus­kaa, että Soi­nin­vaa­ra on huo­lis­saan hal­ven­ta­vis­ta ja muis­ta yleis­tä­vis­tä att­ri­buu­teis­ta. Hesa­rin uuti­ses­sa­han nime­no­maan koros­te­tiin, että kyses­sä on val­koi­nen puna­nis­ka­re­publi­kaa­ni, vai mitä. Vaa­leis­sa sit­ten näh­dään, onko siir­ryt­ty mas­soi­tain ete­lään pel­to­töi­hin, jol­loin nis­kan väri kyl­lä saat­taa muut­tua puner­ta­vak­si. Sil­lä eihän voi mil­lään olla muu­ta kuin puna­nis­ka, jos “Har­le­min slum­mien toi­von” vies­ti ei mene perille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Jo Bill Clin­to­nia pidet­tiin ‘kult­tuu­ril­li­se­na muu­ka­lai­se­na, vaa­ral­li­se­na radi­kaa­li­na ja maan­pet­tu­ri­na’ (Ana­tol Lie­ven, ‘Ame­rica, Right or Wrong, an Ana­to­my of Ame­rican Natio­na­lism’). Eikä tämä ollut mikään perä­ky­län puna­nis­ko­jen vaan Wall Street Jour­na­lin, Ame­ri­kan todel­li­sen elii­tin äänen­kan­nat­ta­jan, asenne…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Jos jos­tain nii­tä eli­tis­te­jä syn­tyy niin Har­var­dis­ta, tus­kin­pa tuo puna­nis­ka etni­ses­tä taus­tas­ta piittasi. 

  Ei kui­ten­kaan pidä yleis­tää, USAs­sa on 300 mil­joo­naa asu­kas­ta, EU:ssa 500 mil­joo­naa, kyl­lä tääl­lä­kin nii­tä puna­nis­ko­ja riittää. 

  Kysy­kää vaik­ka mitä miel­tä Mik­ke­lin Erk­ki tai Krei­kan Jor­gos on pre­si­den­tis­täm­me, kris­til­lis­de­mo­kraat­ti Van Rom­pu­ys­ta tai ulko­mi­nis­te­ri Paro­ni­tar Ashtonista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Osmo:

  yri­tin vain sanoa, että oli­si ollut vai­kea arva­ta, että ensim­mäis­tä väril­lis­tä pre­si­dent­tiä syy­te­tään elitismistä.

  No ottaen huo­mioon, että Oba­maa syy­tet­tiin eli­tis­mis­tä jo demo­kraat­tien esi­vaa­lien aikaan, niin en pitäis sitä hir­veen yllät­tä­vä­nä, että sitä syy­te­tään eli­tis­mis­tä nyt kun se on pressa.

  Mä en myös­kään ymmär­rä, että miks ole­tat ame­rik­ka­lai­set niin rasis­teiks, että ne ei syyt­täs mus­taa ihmis­tä elitismistä?

  Sinun asen­teis­ta pal­jas­taa kyl­lä aika pal­jon, että sinus­ta mus­tan syyt­tä­mi­nen eli­tis­mis­tä on sama kun nai­sen mac­hoi­lus­ta. Ihan niin­ku mus­tat olis joten­kin mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti rahvaanomaisia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Esim. ulko­mail­la mat­kus­ta­mi­nen (var­sin­kin val­tion­ta­lou­den vai­kei­na aikoi­na) on ollut epä­suo­ta­vaa ihan joka puo­lel­la. Mal­lie­si­merk­ki­nä Suo­men pre­si­dent­ti Lau­ri Kris­tian Relan­der, jota hal­vee­rat­tiin “Reis­su-Las­sik­si”, kos­ka teki vir­ka­kau­del­laan perä­ti kak­si ulkomaanmatkaa.

  En ole ihan var­ma, onko Oba­man vas­tus­ta­jien ja krii­ti­koi­den nimit­tä­mi­nen puna­nis­ka­re­publi­kaa­neik­si oikein perus­tel­tua, tai aina­kaan sen jäl­keen valit­ta­mi­nen hal­ven­ta­vis­ta att­ri­buu­teis­ta. Punai­nen nis­ka tulee tosi­aan pel­to­töis­tä, aina­kin irlan­ti­lais­ta suku­juur­ta ole­vil­le, mut­ta Oba­man vas­tus­ta­jis­sa on aika pal­jon mui­ta kuin ulkoilmatyöläisiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Republi­kaa­nien tak­tiik­ka­na on usein demo­kraat­tien ehdok­kai­den lei­maa­mi­nen eli­tis­ti­sik­si, ja oman ehdok­kaan esiin­tuo­mi­nen kan­san­mie­he­nä, vaik­ka hei­dän oma ehdok­kaan­sa oli­si käy­nyt samaa eliit­tiy­li­opis­toa, oli­si rikas ja ajai­si elii­tin asiaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Aika luo­kit­te­le­vaa väit­tää, että mus­til­la ei oli­si kykyä, halua tai mah­dol­li­suut­ta olla eli­tis­ti­siä.’ (Sini­vih­reä)
  Luo­kit­te­lu on täs­sä kyl­lä ‘epä­kan­sal­li­nen eliit­ti’ vas­taan ‘oikeat isän­maal­li­set amerikkalaiset’.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. En oli­si arvan­nut, mut­ta oli­si pitä­nyt. Kyl­lä noin pit­käl­le pääs­täk­seen pitää olla poik­keus­yk­si­lö, var­sin­kin jos kuu­luu vähemmistöön.

  Mal­lie­si­merk­ki­nä Suo­men pre­si­dent­ti Lau­ri Kris­tian Relan­der, jota hal­vee­rat­tiin “Reis­su-Las­sik­si”, kos­ka teki vir­ka­kau­del­laan perä­ti kak­si ulkomaanmatkaa. 

  Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, mitä miel­tä kan­san syvät rivit oli­vat Ahti­saa­ren matkoista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. > Vähän kuin ensim­mäis­tä naispre­si­dent­tiä syy­tet­täi­siin lii­as­ta machoilusta.

  Ööö… Jos ei nyt naispre­si­dent­ti, niin sit­ten Bri­tan­nian ensim­mäi­nen nais­pää­mi­nis­te­ri. Kyl­lä vaan on syy­tet­ty mac­hoi­lus­ta. Ihan vaan ensi­guuglaa­mal­la tuli:

  http://stuffgirlslike.wordpress.com/2008/04/11/macho-women-leaders/

  ja

  http://www.thefreelibrary.com/Is+Margaret+Thatcher+a+woman%3F+No+woman+is+if+she+has+to+make+it+in+a…-a06676349

  > On myös huo­les­tu­ta­vaa, että opil­li­nen sivis­tys, kie­li­tai­to ja ulko­mail­la mat­kus­ta­mi­nen on piir­tei­tä, joi­ta Yhdys­val­lois­sa ei suo­tai­si presidentille.

  Kun lukee suo­ma­lai­sia kes­kus­te­lu­pals­to­ja, niin usei­den “kes­kus­te­li­joi­den” mukaan nämä ovat paho­ja viko­ja myös suomalaisissa 🙁

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Jos oikein olen ymmär­tä­nyt, niin jenk­ki­läs­sä aka­tee­mi­sen kou­lu­tuk­sen omaa­via hau­ku­taan toi­si­naan eli­tis­ti­sik­si. Taval­laan sii­nä on perää: aka­tee­mi­nen kou­lu­tus voi olla rapa­kon tuol­la puo­len pirun kallista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Itse aina­kin pidän itseä­ni eli­tis­ti­nä ja val­taa­pi­tä­vis­sä­kin se on vain hyvä piirre. 

  On ihan tur­ha kuun­nel­la popu­lis­ti­ses­ti kan­san tyh­miä syviä rivejä. 

  Päät­tä­jät ovat sitä var­ten valit­tu sin­ne, että he osaa­vat hom­man­sa ja teke­vät par­haim­man tie­ton­sa perus­teel­la hyviä pää­tök­siä, joten ei sii­nä vai­hees­sa enää kan­san mie­li­pi­det­tä tarvita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Puheis­saan kyl­lä eli­tis­ti­nen ja erit­täin sosialistinen.
  Euroo­pas­sa saman­lai­seen tyy­liin on kyl­lä totuttu.
  Kaik­ki ne Vaa­li­lu­pauk­set ja muu­tos Was­hing­to­nin poliit­ti­seen tyy­liin ovat suu­rel­ta osin toteu­tu­mat­ta ja vain koros­ta­mas­sa nii­tä ihmis­ten tun­to­ja ettei hän enää yksin­ker­tai­ses­ti välitä.
  Vaa­li slo­gan: “chan­ge we can belie­ve” on jo siel­lä iro­ni­soi­tu: “vaih­to­ra­hat joi­hin voim­me uskoa”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Kun Oba­man vaa­li­ti­lai­suuk­sia kuun­te­li ulko­mai­sil­ta sai­teil­ta, niin en voi­nut vält­tyä samal­ta tun­teen palol­ta kun Ber­lusco­ni aikoi­naan “Forza Ita­lia” tun­nel­mal­laan pyr­ki äänes­tä­jis­sään saavuttamaan. 

  Että tun­tei­siin ja aja­tuk­siin vai­kut­ta­mi­nen vaa­lie­siin­ty­jien tahol­ta on erit­täin tär­keä asia, kun vaa­lien alla ollaan. Ollaan sit­ten mis­sä maa­il­man kol­kas­sa tahansa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Miten­kä­hän oli­si jos mikä tahan­sa suo­ma­lai­nen puo­lue ryh­tyi­si mai­nos­ta­maan toi­meen­tu­lo­tuen, asu­mis­tuen tai työt­tö­myys­tur­van tukea Forza Ita­lian tapai­sel­la tunnelmalla.

  Oli­si­han aika hupais­ta, kun esim. Hei­nä­luo­ma tai Katai­nen ryh­tyi­si mai­nos­ta­maan äänes­tä­jil­leen tuki­vii­dak­ko­aan, musi­soi­mal­la sosiaalitukiautomaattiaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. oli­si ollut vai­kea arva­ta, että ensim­mäis­tä väril­lis­tä pre­si­dent­tiä syy­te­tään eli­tis­mis­tä. Vähän kuin ensim­mäis­tä naispre­si­dent­tiä syy­tet­täi­siin lii­as­ta machoilusta.

  Mut­ta niin tulee var­mas­ti tapah­tu­maan, jos ame­rik­ka­lai­set valit­se­vat Sarah Pali­nin v. 2012.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Sara­hin har­ras­tuk­siin kuu­lui Alas­kas­sa tiet­tä­väs­ti mm. susien met­säs­tä­mi­nen heli­kop­te­ris­ta ampu­mal­la. (Hän­tä tun­tui yli­pään­sä kiusaa­van susien elä­mi­nen tuon nel­jä ker­taa Suo­men kokoi­sen alu­een erä­mail­la, sil­lä hän sää­ti susis­ta tap­po­ra­han.) Erit­täin jul­ma har­ras­tus, sil­lä heli­kop­te­ris­ta ammu­tut koh­teet ilman var­mis­tus­ta maan kama­ral­ta eivät usein­kaan kuo­le, vaan vain haa­voit­tu­vat ja voi­vat jou­tua kitu­maan päi­vä­kausia. En tie­dä onko tuo mac­hoa, mut­ta aina­kin hie­man hyy­tää aja­tus, että tuol­lai­nen […] joh­tai­si maailmaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Osmo:

  On myös huo­les­tu­ta­vaa, että opil­li­nen sivis­tys, kie­li­tai­to ja ulko­mail­la mat­kus­ta­mi­nen on piir­tei­tä, joi­ta Yhdys­val­lois­sa ei suo­tai­si presidentille. 

  Äänes­tä­jät ovat kyl­lä suo­neet. Geor­ge ensim­mäi­nen, Bill Clin­ton ja Geor­ge toi­nen ovat kaik­ki val­mis­tu­neet Yales­ta ja Oba­ma Har­var­dis­ta. Geor­ge tois­ta lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki oli­vat myös mat­kus­ta­neet var­sin perus­teel­li­ses­ti, Geor­ge ensim­mäi­nen tie­tys­ti jo aiem­pien vir­ka­teh­tä­vien­sä­kin takia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.