Miten tähän saa facebook jaa-linkin

Yri­tin lait­taa artik­ke­lei­hin face­book injaa ‑lin­kin. Lop­pu­tu­los näyt­tää täl­tä. Haluai­sin sel­vyy­den vuok­si vain face­boo­kin ja ehkä twit­te­rin napit, mut­ta en ihan kaik­kea. Tie­tää­kö joku sopi­vaa lisäosaa?

27 vastausta artikkeliin “Miten tähän saa facebook jaa-linkin”

 1. En ole vuo­siin WordPres­siä käyt­tä­nyt, mut­ta pikai­ses­ti kur­ka­ten käyt­tä­mä­si plu­gi­nin (wp-social-book­mar­king-light) hal­lin­noin­ti-sivul­la pitäi­si olla “Ser­vices” ‑nimi­nen koh­ta johon lis­ta­taan näy­tet­tä­vät but­to­nit. Tod näk sinun pitäi­si täyt­tää sii­hen arvok­si “face­book, twitter”.

 2. http://www.facebook.com/share/ on jotain tie­toa. En ole iki­nä käyt­tä­nyt, kun­han google­tin tuon lin­kin… Näyt­täi­si minus­ta aika hel­pol­ta, mut­ta ei voi var­mas­ti tie­tää ennen kuin kokeilee.

 3. Sha­re This on aika­lail­la stan­dar­di­ka­maa monis­sa blo­geis­sa. Sii­nä voi myös vali­ta et lait­taa­ko vain Face­boo­kin, mut­ta itse käy­tän sitä mis­sä voi vali­ta useasta.

 4. Noin 5 min pereh­ty­mi­sel­lä.. En tun­ne WP:tä enkä tätä plu­gi­nia: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-social-bookmarking-light/screenshots/

  Tuo sinul­la ilmei­ses­ti on käytössä. 

  Kuvan perus­teel­la veik­kai­sin, että käyt­tä­mäs­tä­si plu­gi­nis­ta saa pois­tel­tua yli­mää­räi­set “ser­vicet”. WP:n hal­lin­ta­pa­nee­lis­ta pitäi­si löy­tyä plu­gi­nin ase­tus­va­lik­ko. Sii­tä vain ser­vice-lis­tal­ta yli­mää­räi­set pois.

 5. Toi­nen jut­tu, blo­gin ulkoa­su­tie­dos­tot (CSS:t) vaa­tii sää­tä­mis­tä. Täl­lä het­kel­lä blo­gin nor­maa­li tee­ma, Revo­lu­tion, kor­vaa plu­gi­nin tyy­lit. Se aiheut­taa mm. nuo neliöt iko­nien päälle.

 6. Sociable http://wordpress.org/extend/plugins/sociable/ on mel­ko iisi vem­pain. Tar­jo­aa esil­le pan­ta­vak­si 99 hivau­tin­ta, mut­ta on help­po sää­tää. Plu­gi­nin tar­joa­ja tosin näyt­tää lupaa­van yhteen­so­pi­vuu­den vain WordPress-ver­sioon 2.8.5 (sinul­la näyt­täi­si ole­van 2.9.1), mut­ta luu­len­pa pelittävän.

 7. No iko­nit näkyy mul­la aina­kin tur­han isoina.

  Kai lai­tat kans saman­lai­set nap­pu­lat kommentteihin?

  😉

 8. Oli­si­ko Face­book-tyk­kää­mi­sen sijaan parem­pi lait­taa suosittelu/recommend? Tääl­lä blo­gil­la kun voi tul­la vaka­via­kin, nega­tii­vis­läh­töi­si aihei­ta, jois­ta ei “tykä­tä”, mut­ta suo­si­tel­laan luet­ta­vak­si. HS.fi:ssä esim. on juu­ri­kin suosittelu.

 9. Aikoi­naan olin yhtey­des­sä Ilta­sa­no­mien toi­mi­tus­pääl­lik­köön, kos­ka tuo “tyk­kää” joka artik­ke­lin yhtey­des­sä alkoi toti­ses­ti tökkiä. 

  Luin jon­kin vas­taa­van jutun, joka oli pon­ti­me­na när­käs­tyk­sen rea­li­soi­tues­sa toi­min­nak­si — esi­merk­ki kui­ten­kin kuvitteellinen: 

  Isä käyt­ti vuo­sia sek­su­aa­li­ses­ti hyväk­seen 12- ja 10- vuo­tiai­ta tyt­tä­ri­ään äidin kuva­tes­sa tapah­tu­mat videolle. 

  Sit­ten peräs­sä on tuhat tyk­kää­mis­tä.. tosi irvo­kas­ta, etten sanoi­si kuvottavaa. 

  Ilmei­ses­ti en ollut ainoa valit­ta­ja, kos­ka val­ta­me­dias­sa kai ovat kaut­ta lin­jan vaih­ta­neet tähän suo­sit­te­le­mi­seen. Se ker­too vain luke­mi­sen arvoi­ses­ta jutus­ta, ei mis­tään tun­ne­ti­lois­ta ja sik­si pal­jon parempi.

 10. Jos saa vie­lä nil­lit­tää, niin etusi­vul­la nuo näyt­tä­vät tur­han hal­lit­se­vil­ta nuo napit. Ne voi­si lait­taa pie­nem­mäl­lä tai jopa koko­naan pois. Mitä tekee sel­lais­ten ihmis­ten suo­si­tuk­sil­la, jot­ka suo­sit­tel­vat blo­gaus­ta ennen kun edes avaa­vat sen luettavaksi?

 11. Art­tu­rin kans­sa samaa miel­tä. Iko­nit mon­ta koko­luok­kaa lii­an suu­ria. Nyt ne osu­vat etusi­vul­la häi­rit­se­väs­ti sil­mään ja jät­tä­vät hal­van kau­pal­li­sen vai­ku­tel­man, aivan kuin sivu, joka oli­si täyn­nä mainoksia.

 12. Nyt täs­sä on vähän ehkä lii­kaa­kin noi­ta toi­min­to­ja. Sha­re this plu­gi­nia käy­te­tään var­maan 95% Face­book ja Twit­ter ‑link­kien takia. Nyt täs­sä on Face­book ja Twit­ter erik­seen JA tuo Sha­re ja Sha­re This. Lisäk­si on vie­lä tuo Face­boo­kin “tyk­kää” nap­pi ala­puo­lel­la. Eli jotain voi­si kar­sia. Sha­re This ja Sha­re on aina­kin ras­kaam­pia, eli ne ehkä jou­tai­si nyt pois.

 13. joo mitä Hen­ri Wei­jo sano.

  Mä veik­kai­sin, että pel­kät tweet ja sha­re on face­boo­kit riit­täs. Jos haluu lähet­tää säh­kö­pos­tia, niin eikö­hän se onnis­tu suht käte­väs­ti vaan käyt­tä­mäl­lä omaa säh­kö­pos­tioh­jel­maa ja lait­ta­mal­la urlin sii­hen viestiin.

 14. blo­gin luke­mi­nen mobii­li­lait­teel­la on men­nyt tosi tah­meak­si noi­den face­book-kik­ku­loi­den lisää­mi­sen jäl­keen. Sivut latau­tu­vat hitaas­ti ja nuo lisä­osa­laa­ti­kot vie­vät pie­nel­lä näy­töl­lä tilaa itse sisällöltä.

  Eräs asia mis­tä olen pitä­nyt täs­sä blo­gis­sa on ollut juu­ri tiet­ty yksin­ker­tai­suus ja sel­keys jon­ka joh­dos­ta blo­gia on ollut help­po lukea puhe­li­mel­la junas­sa tai bus­sis­sa istuessa.

 15. RSS-fee­diin voi­si lait­taa myös vähän enem­män kom­ment­te­ja ker­ral­laan. Nyt RSS-luki­ja mis­saa kii­vaim­pa­na päi­vä­nä yli puo­let kommenteista.

 16. Joo toi mobii­li­lait­teel­la luet­ta­vuus on hyvä huomio.

  Mun käsi­tyk­sen mukaan wordpres­siin sais sel­la­sen jutun, mikä tun­nis­taa jos blo­gia lue­taan mobii­li­lait­teel­la ja se muo­toi­lee sivun yksin­ker­tai­sem­maks. Se paran­taa luku­ko­ke­mus­ta huomattavasti.

  Suo­sit­te­len.

 17. Pek­ka Pes­si: Joo todel­la­kin! Mä en tien­ny, että se joh­tu tuos­ta, mut­ta se on tosi ärsyt­tä­vää, jos on muka­na jos­sain kes­kus­te­lus­sa ja sit jäl­ki­kä­teen huo­maa, että ohoh ket­jus­sa on vaik­ka mitä kom­ment­te­ja jot­ka on jää­ny huomaamatta.

  Pitäs olla sil­leen, että fee­diin saa joka iki­sen kom­men­tin ja sit voi vali­ta siel­tä mitä lukee.

 18. Osmon blo­gi jumit­taa ja pahas­ti. Onko lii­ken­ne­ruuh­kaa vai mis­tä on kysymys?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.