Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 21.10.2010

Kaa­re­lan hevos­tal­li laa­je­nee ja raken­ne­taan maneesi 

Rat­sas­tus on vähän ongel­mal­li­nen urhei­lu­muo­to kau­pun­gis­sa, jos­sa tilal­le on pal­jon kil­pai­le­vaa käyt­töä. Täs­sä on kui­ten­kin löy­ty­nyt paik­ka laa­jen­taa toi­min­taa, ilman mai­nit­ta­vaa konflik­tia muun käy­tön kanssa.

Lis­tan muka­na tuli iso adres­si kaa­va­muu­tok­sen puo­les­ta. Mil­loin­ko­han sel­lais­ta on tapah­tu­nut viimeksi?

Iso-Rober­tin­ka­dun kävelykatu

Tuu­li Kuo­san ja 15 muun val­tuu­te­tun aloit­tees­sa toi­vo­taan käve­ly­ka­dun viih­tyi­syy­den paran­ta­mis­ta. Täy­sin vil­li luva­ton pysä­köin­ti on tar­koi­tus pan­na kuriin nouse­vil­la pol­la­reil­la, joil­la luval­li­nen ton­til­le ajo teh­dään mah­dol­li­sek­si ja luva­ton este­tään. Tuol­lais­ten nouse­vien pol­la­rei­den toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta voi ihail­la täs­tä.

Rati­kan liikennevaloetuudet

Lausun­to Emma Karin esit­tä­mäs­tä ja hyväk­sy­tys­tä ponnesta.

Jok­seen­kin kai­kis­sa ris­teyk­sis­sä on lait­teis­to, joka mah­dol­lis­taa etuoi­keu­den rati­koil­le. Nii­den ohjel­moin­nis­sa on teh­ty kom­pro­mis­se­ja muun lii­ken­teen hyväk­si. Esit­te­li­jä olet­taa ajan ole­van nyt otol­li­sem­pi paran­ta­maan rati­koi­den etui­suuk­sia – var­sin­kin kun älyk­kääm­pien ja help­po­käyt­töi­sem­pien ohjel­mis­to­jen vuok­si täs­tä koi­tuu vähem­män hait­taa muul­le liikenteelle.

Alun perin lii­ken­ne­va­loe­tuu­det tuli­vat jon­kin bud­jet­ti­kom­pö­ro­mis­sin tulok­se­na vih­rei­den vaa­ti­muk­ses­ta. Muis­tan, kun Kata­ja­no­kal­la oli päät­tä­ril­lä yhtä aikaa kol­me ratik­kaa, kos­ka kier­to­no­peus para­ni odo­tet­tua­kin enem­män. Sit­ten tie­tys­ti tämä osat­tiin ottaa huo­mioon aika­tau­luis­sa ja nel­jä vuo­roa säästyi.

Kehä I:n meluesteet

Ant­ti Vuo­ren aloit­tee­seen vas­ta­taan ker­to­mal­la, että Hel­sin­ki oli­si nii­hin val­mis, val­tion rahaa vain odo­te­taan. Olen­nais­ta on myös yrit­tää vähen­tää Kehä I:n lii­ken­net­tä parem­mal­la jouk­ko­lii­ken­teel­lä, eri­tyi­ses­ti Joke­ril­la. Oma­na mie­li­pi­tee­nä­ni sanoi­sin, että nopeuk­sien alen­ta­mi­nen oli­si tie­tys­ti tehokkainta.

23 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 21.10.2010”

 1. Lis­tan muka­na tuli iso adres­si kaa­va­muu­tok­sen puo­les­ta. Mil­loin­ko­han sel­lais­ta on tapah­tu­nut viimeksi?

  Lai­tet­tiin Pasi­lan kes­kuk­seen kan­nat­ta­va lausun­to, seu­raa­van ker­ran var­maan sit­ten kuk­ka­pus­ka-adres­si Kruu­nu­vuo­ren sil­lan puo­les­ta.:) Ihan oikeas­ti, jos ihmi­set on sitä miel­tä että joku kaa­va­muu­tos on hyvä niin kyl­lä se kan­nat­taa ker­toa, eikä vaan sil­loin jos vas­tus­taa. Nyt tää menee niin että näyt­tää että kaik­kea vas­tus­te­taan kun vain vas­tus­ta­ja on äänessä.

  Jok­seen­kin kai­kis­sa ris­teyk­sis­sä on lait­teis­to, joka mah­dol­lis­taa etuoi­keu­den rati­koil­le. Nii­den ohjel­moin­nis­sa on teh­ty kom­pro­mis­se­ja muun lii­ken­teen hyväk­si. Esit­te­li­jä olet­taa ajan ole­van nyt otol­li­sem­pi paran­ta­maan rati­koi­den etui­suuk­sia – var­sin­kin kun älyk­kääm­pien ja help­po­käyt­töi­sem­pien ohjel­mis­to­jen vuok­si täs­tä koi­tuu vähem­män hait­taa muul­le liikenteelle. 

  Niin, hyvä jos vaik­ka teki­si­vät jotain, ja ihan oikeat nol­la­vii­veet joi­hin voi luot­taa eli ei tar­vit­se hidas­taa. Nelo­sel­la valot toi­mii jo pai­koin hyvin.

  Nyt on kes­ki­tyt­ty lausun­non mukaan bus­sien valoe­tuuk­siin, ja toki erin­omais­ta että nii­tä paran­ne­taan, mut­ta minä en vaan oikein usko että noil­la kan­ta­kau­pun­gis­sa on sanot­ta­vas­ti mer­ki­tys­tä. Pää­bus­si­väy­lil­lä on yksin­ker­tai­ses­ti niin pal­jon bus­se­ja että nii­den etuu­det tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä pysy­vää vih­re­ää, rati­kat on täs­sä suh­tees­sa helpompia.

  Paras valoe­tuus on kui­ten­kin valon pois­ta­mi­nen koko­naan. Hel­sin­gin­ka­tu Alp­pi­har­jus­sa nyt esi­mer­kik­si. Auto­jen nopeuk­sia pitää vali­tet­ta­vas­ti vähän hil­li­tä jalan­kul­ki­joi­den tur­val­li­suu­den vuok­si, mut­ta on tähän nyt fik­sum­pia­kin kei­no­ja kuin valot, vaik­ka­pa koro­te­tut suojatiet.

 2. Sii­tä etuisuuslausunnosta:

  Työ­ryh­män teh­tä­vä on sel­vit­tää rai­tio­lii­ken­teen kan­nal­ta eni­ten vii­vy­tyk­siä aiheut­ta­vat ris­teyk­set, jois­sa koh­tuul­li­sel­la työ­mää­räl­lä rai­tio­vau­nu­jen vii­vy­tyk­siä voi­daan vähen­tää sekä toteut­taa tarvittavat
  ohjel­moin­ti­muu­tok­set. Tämän lisäk­si työ­ryh­män tulee aikaa myö­ten tar­kas­tel­la rai­tio­lii­ken­teen lii­ken­ne­va­loe­tuuk­sia laajempina
  koko­nai­suuk­si­na siten, että pysäk­kien välil­lä rai­tio­vau­nut eivät lain­kaan jou­tui­si pysäh­ty­mään lii­ken­ne­va­loi­hin. Tämä edel­lyt­tää paitsi
  lii­ken­ne­va­lo­jen ajoi­tuk­sien ja etuuk­sien perus­teel­li­sia tar­kis­tuk­sia, myös
  pai­koi­tel­len raken­teel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä, joil­la lii­ken­ne­va­lo-ohjaus­ta voi­daan rai­tio­vau­nu­jen kan­nal­ta yksin­ker­tais­taa ja siten
  suju­voit­taa rai­tio­vau­nu­jen kulkua.

  Jos ihan oikeas­ti pääs­täi­siin sii­hen että ratik­ka pysäh­tyy vain pysä­kil­lä niin tuo tar­koit­tai­si jotain luok­kaa kym­me­nen mil­joo­nan rahal­lis­ta sääs­töä vuo­des­sa suo­raan, ja epä­suo­ras­ti sitä että rati­koil­la voi­si kor­va­ta enem­män bus­se­ja. Mat­kus­ta­jien aika­sääs­töis­tä tai mää­rään kas­vus­ta puhu­mat­ta­kaan. Eli kyl­lä tuo­hon nyt saa aikaa palaa ja rahaa mennäkin.

 3. Tuo Emma Karin nopeu­tus­pon­si on tär­keä. Jos saa pyy­tää, lau­ta­kun­ta voi­si eri­tyi­ses­ti toi­voa aloi­tet­tu­jen lin­ja­koh­tais­ten nopeu­tus­tar­kas­te­lu­jen jat­ka­mis­ta, ja rahan käyt­töä löy­det­ty­jen viko­jen kor­jaa­mi­seen. Se oli­si suo­raan sääs­töä, kun pie­neh­kö­jen inves­toin­tien tuo­mat sääs­töt ovat monis­sa koh­din suuria.

  Esi­tys­teks­tis­sä mai­ni­tut nykyi­set “nol­la­vii­ve-etuu­det” ovat sii­nä mie­les­sä suur­ta hämäys­tä, että ne eivät ole nol­la­vii­ve. Niis­sä las­ke­taan “nol­la­vii­veek­si”, jos ratik­ka pysäh­tyy vain muu­ta­mak­si sekun­nik­si. Kui­ten­kin sil­loin rati­kan täy­tyy ensin hidas­taa, ja valo­jen jäl­keen kiih­dyt­tää uudes­taan. Jos vie­res­sä ei ole mui­ta estei­tä, täl­löin ratik­ka huk­kaa valoi­hin 15–20s, vaik­ka kysees­sä on “nol­la­vii­ve”.

  Oman mit­tai­lu­ni mukaan noin puo­let valo­jen aiheut­ta­mas­ta vii­vees­tä on muu­ta kuin pakial­laan sei­so­mis­ta, eli täl­läis­tä “nol­la­vii­ve-vii­vet­tä”. Aihees­ta ehkä tur­han­kin seik­ka­pe­räi­nen sel­vi­tys blo­gis­sa­ni.

  Ei rii­tä, että ratik­ka pää­see läpi ris­teyk­ses­tä pysäh­ty­mät­tä. Tavoi­te pitää olla, että se pää­see läpi ris­teyk­ses­tä hidas­ta­mat­ta. Tois­tai­sek­si tätä vii­vee­tön­tä kul­kua ei Hel­sin­gis­sä edes mita­ta. Sik­si nuo lin­ja­koh­tai­set sel­vi­tyk­set ovat erin­omai­sia, kun niis­sä asioi­hin paneu­du­taan pie­tee­til­lä, ja yksi­tyis­koh­dat­kin tule­vat esiin.

 4. OS: “Ant­ti Vuo­ren aloit­tee­seen vas­ta­taan ker­to­mal­la, että Hel­sin­ki oli­si nii­hin val­mis, val­tion rahaa vain odo­te­taan. Olen­nais­ta on myös yrit­tää vähen­tää Kehä I:n lii­ken­net­tä parem­mal­la jouk­ko­lii­ken­teel­lä, eri­tyi­ses­ti Joke­ril­la. Oma­na mie­li­pi­tee­nä­ni sanoi­sin, että nopeuk­sien alen­ta­mi­nen oli­si tie­tys­ti tehokkainta.”

  Tehok­kain­ta oli­si nas­ta­ren­kai­den kiel­tä­mi­nen ja hil­jai­nen asvaltti.

 5. Onnit­te­lut bus­si­kais­ta­pää­tök­ses­tä, jos­sa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen ajo­kiel­to astuu voi­maan koko Hel­sin­gin alu­eel­la! Pää­tök­ses­tä on nol­la­hyö­ty jouk­ko­lii­ken­teel­le, mut­ta iso hait­ta hyöty‑, ammat­ti- ja työmatkaliikenteelle.

  Juu­ri tämän takia poli­tiik­ka on jouk­kueur­hei­lua. Ilman hal­li­tusyh­teis­työ­tä ja sul­le-mul­le-leh­män­kaup­po­ja, vih­reät oli­si­vat jää­neet yksin täl­lai­sen kiusan­teon kanssa!

 6. Sta­di Liik­kuu, lausun­to­si on ris­ti­rii­tai­nen: Miten sii­tä voi olla samaan aikaan hait­taa muul­le lii­ken­teel­le, mut­tei hyö­tyä jouk­ko­lii­ken­teel­le? Jos lii­ken­net­tä on niin pal­jon, että bus­si­kais­tas­ta on muul­le lii­ken­teel­le hait­taa, sil­loin­han sii­tä pitää tul­la bus­seil­le nopeus­hyö­tyä, kos­ka se niin suu­ri muun lii­ken­teen mää­rä hait­taa bus­sien estee­tön­tä kul­kua. Jos taas lii­ken­net­tä on niin vähän, ettei sii­tä ole hyö­tyä bus­seil­le, ei sii­tä voi olla hait­taa­kaan muul­le liikenteelle.

  Todel­li­suu­des­sa sii­tä on hyö­tyä jouk­ko­lii­ken­teel­le. Muun lii­ken­teen mää­rä on mel­ko kor­kea kes­kel­lä päi­vää­kin, mut­ta niin on bus­si­lii­ken­teen­kin. Bus­si­lii­ken­ne siis ihan oikeas­ti ei toi­mi niin nopeas­ti päi­väl­lä ja alkuil­las­ta kuin se voi­si. Bus­si­kais­toil­la lii­ken­ne nopeu­tuu: sääs­tyy lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­sia, suu­rem­pi mää­rä ihmi­siä käyt­tää bus­se­ja, tulee enem­män lip­pu­tu­lo­ja, hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne nopeu­tuu kun auto­ja pois­tuu. Win-win. Bus­si­lii­ken­ne ei hait­taa hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä, se nopeut­taa sitä, kos­ka mah­dol­li­sim­man moni, jon­ka ei oikeas­ti tar­vit­se autoil­la, siir­tyy sii­tä her­käs­ti ruuh­kau­tu­vas­ta lii­ken­ne­muo­dos­ta pois.

  Suju­va hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne on mah­dol­lis­ta vain, jos on ole­mas­sa suju­va vaih­toeh­to. Muu­ten jokai­nen istuu ruuh­kis­sa kuin täi ter­vas­sa, kos­ka on aivan sama, jumit­taa­ko ruuh­kas­sa autos­sa vai bus­sis­sa. Pait­si että moni hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti jumit­taa mie­luum­min omas­sa rauhassaan.

  Vali­tet­ta­vaa vain on, että kaik­ki yri­tyk­set hor­jut­taa mui­den hen­ki­löi­den usko­muk­sia vain vah­vis­ta­vat nii­tä. Sik­si tämä­kin kom­ment­ti­ni saa vali­tet­ta­vas­ti sinut vain entis­tä enem­män vihaa­maan bussikaistoja.

 7. Esi­tys tuli kyl­lä viras­tol­ta ja sen las­ket­tiin tuo­van jul­ki­sel­le lii­ken­teel­le huo­mat­ta­vat säästöt.”

  Ei sit­ten tul­lut mie­leen kysyä, mikä sääs­tö saa­daan aikaan kiel­let­täes­sä tyh­jän bus­si­kais­tan käyt­tä­mi­nen. Ilmei­ses­ti ei tar­vin­nut kysyä, kos­ka kyet­tiin sopi­vas­ti hait­taam­man sitä pahaa yksi­tyis­tä liikennettä.

  1. Kyl­lä nämä las­kel­mat käy­tiin läpi, ne esi­tel­tiin huo­lel­la. Ties vaik­ka löy­tyi­si­vät esi­tys­lis­tan liit­tees­tä. Eivät ne kais­tat ole tyhjiä.

 8. Bus­si­kais­ta­pää­tös löy­tyy kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan esi­tys­lis­tal­ta 11.6.2009. Itse esit­te­ly­teks­ti täs­sä.

  Bus­si­kais­tois­ta on aina jon­kin ver­ran hyö­tyä bus­sil­la liik­ku­vil­le, ja aina jon­kin ver­ran hait­taa hen­ki­lö­au­tol­la liik­ku­vil­le. Teh­dys­sä ver­tai­lus­sa vaan todet­tiin, että hyö­dyt oli­vat suu­rem­pia kaik­kiin aikoi­hin, ja sik­si jat­ku­vat kais­tat ovat perusteltuja.

  Kes­kei­nen koh­ta raportista:

  Suu­rim­mat mat­ka-aika­hyö­dyt saa­vu­te­taan, kun lin­ja-auto­kais­to­jen voi­mas­sao­loa­jat yhte­näis­te­tään siten, että lin­ja-auto­kais­tat ovat voi­mas­sa maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin vuo­ro­kau­den ympä­ri. Sil­loin hen­ki­lö­au­to- ja jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka-aiko­jen sum­ma vähe­nee noin 350 tun­tia vuorokaudessa. 

  Ana­lyy­sin mene­tel­miä voi tie­ten­kin kri­ti­soi­da, mut­ta sit­ten pitäi­si ehdot­taa parem­pia ver­tai­lu­ta­po­ja. Pel­kän mutun tuo sel­vi­tys kyl­lä pesee ihan kirkkaasti.

  Itse näki­sin, että suu­rin etu kokoai­kai­sis­sa bus­si­kais­tois­sa tulee kui­ten­kin sii­tä, että nii­tä voi­daan alkaa aja­tel­la taval­li­ses­ta katu­ver­kos­ta koko­naan irral­li­si­na kai­so­toi­na. Esi­mer­kik­si kai­sa­nie­men­ka­dul­la voi­si bus­si­lii­ken­teen siir­tää koko­naan län­si­reu­naan ja hen­ki­lö­au­tot itä­reu­naan. Kak­si trin­nak­kais­ta katua, molem­mat 1+1 kais­taa siis. Tämä nopeut­tai­si luul­ta­vas­ti kum­paa­kin lii­ken­ne­muo­toa, ja vie­lä rati­koi­ta­kin sii­nä välis­sä. Tai bus­si­lii­ken­teen infra­ku­lu­ja voi­daan nyt alkaa las­kea, kun tiet­tyä asfalt­tia yllä­pi­de­tään juu­ri bus­seil­le. Tämä on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä mah­dol­li­ses­ti mer­kit­tä­väm­pää, kuin nuo sinän­sä mer­kit­tä­vät matka-aikasäästöt.

 9. Edel­li­seen huo­mau­tus, että löy­sin tuon esi­tys­lis­ta­teks­tin muu­ten googlaa­mal­la “site:soininvaara.fi bus­si­kais­ta”. Kau­pun­gin sivuil­ta on lähes mah­do­ton­ta löy­tää asioi­ta jos ei tie­dä ennes­tään oike­aa kokous­päi­vää, mut­ta blo­gin avul­la se sel­vi­ää. Suur­kii­tos siis odel­le sii­tä, että rapor­toit aina nuo kokoukset.

 10. Näin huo­mau­tuk­se­na: bus­si­kais­ta, sil­loin kun se toi­mii hyvin, näyt­tää tyh­jäl­tä. (http://www.humantransit.org/2010/10/london-uk-conservatives-attack-m4-bus-lane.html)

  And yes, a pro­per­ly func­tio­ning bus lane looks emp­ty most of the time if you’­re sit­ting right next to it in a stop­ped car.”

  Tämä joh­tuu sii­tä, että yhdes­sä bus­sis­sa on monin­ker­tai­nen mää­rä ihmi­siä yhteen hen­ki­lö­au­toon nähden.

 11. Bus­sien­han aika­tau­lut heit­tä­vät käsit­tääk­se­ni pit­käl­ti juu­ri sik­si, että ne ovat muun lii­ken­teen seas­sa. Kau­pun­ki­lais­jär­jel­lä aja­tel­len jos bus­sit ero­tet­tai­siin met­ro­jen ja junien tapaan koko­naan muus­ta katu­ver­kos­ta irralleen(mahdollisuuksien mukaan tiet­ty) ja raken­net­tai­siin kun­non lai­tu­rit, niin bus­si­lii­ken­teen luo­tet­ta­vuus ja nopeus var­mas­ti para­ni­si huo­mat­ta­vas­ti. Mut­ta tuol­lai­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen vaa­ti­ma tila mak­saa lii­kaa kait sitten…

 12. Pau­la, noin ylei­ses­ti ottaen tuol­lai­nen bus­si­met­ro mak­saa ihan yhtä pal­jon kuin vas­taa­vat rai­teet­kin, ja toi­saal­ta sel­lai­sia mat­kus­ja­mää­riä mil­lä tuom­moi­seen kan­nat­taa inves­toi­da ei kan­na­ta lii­kut­taa kumi­pyö­ril­lä. Mut­ta jos pys­tyy otta­maan kais­ta­pa­rin autoil­ta, niin se on toki halvempaa. 

  Minus­ta tuo voi­si Hämeen­tiel­lä onnis­tua, lai­te­taan kes­kel­tä kah­tia ja samal­la suu­rin osa valois­ta pois kun ei ole kun kais­ta suun­taan­sa jalan­kul­ki­joi­den yli­tet­tä­väs­ki. Mut­ta sitä lin­ja- ja bus­si­mää­rää pitäi­si kui­ten­kin kar­sia kos­ka mikään bus­si­väy­lää ei vedä 30s välein bus­se­ja niin että ne kul­ke­vat aika­tau­lus­sa. Osit­tain vähän jär­keis­tä­mäl­lä sitä lin­jas­tos­pa­get­tia, en esi­mer­kik­si ole oikein vakuu­tu­nut että Pih­la­ja­mä­ki-Viik­ki alue edel­lyt­tää kah­dek­saa eri bus­si­lin­jaa kes­kus­taan, osit­tain kor­vaa­mal­la rati­koil­la tai junilla.

 13. Mikä mah­taa olla jul­ki­sen lii­ken­teen nopeus­hyö­ty nii­nä aikoi­na, kun sitä ei kulje?

  Ja mikä­kö­hän se hyö­ty on muul­le lii­ken­teel­le jos Man­ner­hei­min­tiel­lä voi esi­mer­kik­si kel­lo kol­me tiis­tai­aa­mu­na ajaa lail­li­ses­ti yhden kais­tan sijaan kahdella?

 14. Hyväl­tä näyt­tää. Asen­ne­muu­tos ete­nee. Jouk­ko­lii­ken­teen suju­vuut­ta edis­tä­vien toi­men­pi­tei­den aikaan­saa­mi­nen sataa suo­raan kau­pun­gin rahakirstuun.Jos reit­ti­no­peuk­sia saa­daan nouse­maan, rati­koi­den ja bus­sien käyt­tä­jiä on enem­män ja sil­ti lin­jat pys­ty­tään hoi­ta­maan pie­nem­mäl­lä vau­nu­mää­räl­lä. Menot pie­ne­ne­vät ja tulot kas­va­vat. Samal­la ruuh­kat helpottuvat.

  Valo-ohjauk­sen virit­tä­mi­nen sel­keäs­ti rati­koi­den ja bus­sien mukaan hait­taa jon­kin ver­ran kevyt­tä lii­ken­net­tä. Käve­li­jä ja pyö­räi­li­jä jou­tu­vat odot­ta­maan valo­jen vaih­tu­mis­ta kau­em­min ja nykyis­tä har­vem­min pys­tyy pää­se­mään kadun toi­sel­le puo­lel­le yksil­lä valo­vai­heil­la. Autoi­li­joil­le tilan­ne muut­tuu samansuuntaisesti.

  Toi­vot­ta­vas­ti asia ete­nee pää­tö­seh­do­tus­ten mukaan ja uuteen kult­tuu­riin on roh­keut­ta ede­tä odo­tet­ta­vis­sa ole­vas­ta vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Vie­lä kun saa­daan ruuh­ka­mak­sut ja laa­ja käve­ly­kes­kus­ta, kau­pun­gin ilme muut­tuu leveäs­ti hymyileväksi.

 15. Sta­di Liikkuu:

  Sil­loin kun jul­kis­ta lii­ken­net­tä ei juu­ri­kaan kul­je (aamu­yöl­lä) ei myös­kään hen­ki­lö­au­to­ja ole niin pal­jon lii­ken­tees­sä, että ne bus­si­kais­tal­la aja­mi­ses­ta hyötyisivät.

 16. Eivät ne kais­tat ole tyhjiä.”
  Mitä niil­lä sit­ten yöl­lä on?
  Jos bus­si­kais­tal­la eivät muut saa ajaa yöl­lä eivät­kä bus­sit kul­je yöl­lä, niin sil­loin jäte­tään infra­struk­tuu­ria hyö­dyn­tä­mät­tä. Kaduil­la on joka tapauk­ses­sa kustannuksensa.
  Ei kyse ole vält­tä­mät­tä hen­ki­lö­au­tois­ta (jos ne ovat se ainai­nen paha), kyl­lä jake­lu­lii­ken­ne kul­kee yöl­lä­kin ja voi­si siten hyö­dyn­tää käyt­tä­mä­tön­tä kapasiteettia.

  1. Oli­si tie­tys­ti ollut mah­dol­lis­ta vapaut­taa bus­si­kais­tat ajak­si 01–05, mutt5a oli­si­ko sii­tä ollut jotain hyö­tyä? Sato­ja lii­ken­ne­merk­ke­jä se aina­kin oli­si vaatinut.

 17. Sato­ja lii­ken­ne­merk­ke­jä se aina­kin oli­si vaatinut.”
  Käsit­tääk­se­ni nyt juu­ri lai­te­taan nii­tä uusia lii­ken­ne­merk­ke­jä. Oli­si­ko sii­tä ollut hait­taa, että käy­te­tään vapaa­na ole­vaa kapasitettia?

 18. Kais­to­jen varaa­mi­nen bus­seil­le sil­loin kun nii­tä ei lii­ku, eli suun­nil­leen ma-pe aamu­yös­tä 02–05 välil­lä ei tie­ten­kään hyö­dy­tä bus­se­ja miten­kään, kun ei nii­tä siel­lä liiku.

  Toi­saal­ta lii­ken­ne on muu­ten­kin niin vähäis­tä, että aiheu­tu­nut hait­ta on san­gen pie­ni. Sitä vas­taan voi­daan aset­taa jär­jes­tel­män sel­keys. Väi­tän, että aina voi­mas­sa ole­vat jouk­ko­lii­ken­ne­kais­tat aiheut­ta­vat vähem­män “vahin­gos­sa” niil­lä aja­mis­ta kuin sel­lai­set, joil­la toi­si­naan saa­kin ajaa. Toki myös lii­ken­ne­merk­kien lisä­kil­piä tar­vi­taan vähem­män, mikä kyl­lä on aika pie­ni kulu.

  Ehkä tär­kein hyö­ty nois­ta aamu­yö­tun­neis­ta on se, että jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­ja voi­daan ruve­ta ajat­te­le­maan aidos­ti eril­li­si­nä taval­li­ses­ta kadus­ta, mikä mah­dol­lis­taa jo aiem­min kuvaa­mia­ni hyö­ty­jä. Tämä ajat­te­lu­ta­van muu­tos­han täs­sä var­maan myös eni­ten risoo jul­kis­ra­hoit­tei­sen yksi­tyi­sau­toi­lun kan­nat­ta­jia. Man­ner­hei­min­tie ei enää ole­kaan 2+2 kais­taa, jois­ta bus­sit varas­ta­vat välil­lä osan, vaan 1+1 kais­taa ja lisäk­si rin­nal­la bussiväylä.

 19. Rol­ling Heur­lin: Kyl­lä, oli­si ollut hait­taa. Muu­tok­sen syy on juu­ri tilan­teen sel­keyt­tä­mi­nen. Bus­si­kais­tat ovat vain bus­seil­le. Mut­ta edel­leen­kään autoil­le ei ole muu­tok­ses­ta mitään hait­taa, kos­ka lii­ken­ne­mää­rät eivät edel­ly­tä nii­den käyt­töön kah­ta kaistaa.

  Edel­lä kir­joi­tit, että infra­struk­tuu­ria jää hyö­dyn­tä­mät­tä. Mut­ta se vaa­ti­si, että sii­tä infra­struk­tuu­rin laa­jem­mas­ta käy­tös­tä todel­la oli­si jotain lisä­hyö­tyä. Mut­ta kun ei ole; se yksi kais­ta riit­tää niil­le autoil­le kai­ken mah­dol­li­sen mat­kus­tus- ja aika­hyö­dyn saa­mi­seen. Infra­struk­tuu­ria ei siis todel­la­kaan jää käyt­tä­mät­tä. Lisä­ka­pa­si­tee­tin hyö­dyl­li­syys edel­lyt­täi­si, että kapa­si­teet­ti joten­kin rajoit­tai­si lii­ken­net­tä sinä aika­na, kun bus­se­ja ei kul­je. Mut­ta kun ei rajoita.

  Sitä pait­si bus­si­kais­to­jen kulu­tus on muu­ten­kin suu­rem­pi, kos­ka ras­kai­den ajo­neu­vo­jen mää­rä niil­lä on suu­rem­pi. Hen­ki­lö­au­to­jen ohjaa­mi­nen niil­tä pois siis kor­kein­taan tasoit­taa tilan­net­ta ja ohjaa infra­struk­tuu­rin käyt­töä tehok­kaam­paan suun­taan, kun tie kuluu tasai­sem­min koko leveydeltään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.