Uusi liikennemerkki

Pyö­räi­ly­kausi on alka­nut ja taka­na on 900 km. Eräs asia minua har­mit­taa. Pakol­li­set pyö­rä­tiet. Hel­sin­gis­sä on pal­jon hyviä pyö­rä­tei­tä ja sit­ten huo­no­ja ja täy­sin tur­hia. Sel­lai­sia jal­ka­käy­tä­väs­tä loh­kais­tu­ja, jot­ka pakot­ta­vat pyö­rän pysäh­ty­mään joka ris­teyk­ses­sä, eikä sii­nä välil­lä­kään voi mat­ka­vauh­tia ajaa. Ajo­ra­dal­la ajai­si vauh­dik­kaam­min ja tur­val­li­sem­min. Jos kau­pun­ki on lait­ta­nut pyö­rä­tien sun­nun­tai­pyö­räi­li­jäl­le, sitä pitäi­si peri­aat­tees­sa työ­mat­ka­pyö­räi­li­jän­kin käyt­tää, vaik­ka se ei hänel­le sovi lainkaan.

Itä­val­las­sa näin tähän rat­kai­sun: jal­ka­käy­tä­vän merk­ki, jos­sa oli lisä­kil­pe­nä “sal­lit­tu pyö­räi­li­jöil­le”. Saa ajaa, mut­ta ei ole pak­ko. Tuol­lai­sen vapaa­eh­toi­sen pyö­rä­tien mer­kin me tar­vit­si­sim­me Suo­meen­kin. On pyö­rä­tei­tä, jot­ka on raken­net­tu, jot­ta pyö­rät saa­tai­siin pois ajo­tiel­tä. Niil­le on moti­voi­tua pakot­taa pyö­räi­li­jä. Mut­ta sit­ten on nii­tä tont­ti­ka­dul­la ole­via täy­sin tur­hia, jois­ta soi­si vapau­tuk­sen. Niil­le tar­vi­taan oma vapaa­eh­toi­sen pyö­rä­tien merkki!

32 vastausta artikkeliin “Uusi liikennemerkki”

 1. Mikä­pä sitä estää aja­mas­ta ajo­ra­dal­la, jos huvit­taa. Enpä ole kos­kaan näh­nyt tai koke­nut, että polii­sit sii­hen puut­tui­si­vat, vaik­ka pyö­rä­tie kul­kee vieressä. 

  En kyl­lä ymmär­rä point­tia, että mikä sii­nä tur­val­li­sem­paa olisi?

 2. Laki kiel­tää aja­mas­ta ajo­ra­dal­la, jos vie­res­sä on pyö­rä­tie. Työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä, jon­ka mat­ka­no­peus on 25 km/h on hyvin tur­va­ton ja suo­ras­taan vaa­ral­li­nen joil­la­kin huo­no­laa­tui­sil­la pyöräteillä.

 3. Äh, sä oot lii­an lain­kuu­liai­nen. Kyl­lä sen nyt tie­sin, että se kiel­let­tyä on.

  Aja kui­ten­kin siel­lä ajo­ra­dal­la ihan rau­has­sa. Kuten sanoin, enpä ole kos­kaan näh­nyt polii­sien sii­hen puut­tu­van. Itse aje­len mie­luum­min pyö­rä­tiel­lä, vaik­ka ne tosi­aan jos­kus aika huo­no­laa­tui­sia ovat­kin var­sin­kin Van­taan puolella. 

  Ei joka lakia nyt tar­vit­se niin tosis­saan ottaa…

 4. Sii­nä on se ongel­ma, että olen sil­loin täy­sin lain­suo­ja­ton. Jos auto ajaa takaa pääl­le­ni, vika on minun,siis muodollisesti.

 5. No, joo… mut­ta kyl­lä tuol­lai­set sit­ten tapaus­koh­tai­ses­ti har­ki­taan oikeu­des­sa. Ei se pois­ta autoi­li­jan vas­tuu­ta olla varo­vai­nen ja tark­kaa­vai­nen, vaik­ka joku oli­si vää­räs­sä pai­kas­sa vää­rään aikaan. 

  Mut­ta olen ehkä alun perin­kin eri miel­tä. Jos pyö­räi­li­jöil­le on jär­jes­tet­ty oma väy­lä, on kaik­kien etu, että sitä myös käytetään.

 6. Tuol­lai­sen vapaa­eh­toi­sen pyö­rä­tien mer­kin me tar­vit­si­sim­me Suomeenkin.”

  Kan­na­te­taan.

  Ei joka lakia nyt tar­vit­se niin tosis­saan ottaa…”

  Oikeas­taan pitäi­si ottaa, sil­loin­kin kun nii­den rik­ko­mi­ses­ta ei ole sää­det­ty rangaistusta.

 7. Osmon ase­mas­sa ole­van ihmi­sen on kyl­lä aika pit­käl­le syy­tä nou­dat­taa lakia. Itse en tätä (näi­tä) lake­ja täy­sin sata­pro­sent­ti­ses­ti nou­da­ta sil­loin, kun ne ovat hyvin epä­käy­tän­nöl­li­siä, mut­ta jos sii­tä tulee joku ongel­ma, niin polii­si antaa minul­le huo­mau­tuk­sen ja asia on sii­nä. Osmon tapauk­ses­sa jut­tu pää­tyy pahim­mas­sa tapauk­ses­sa leh­tiin. Asia on vali­tet­ta­vas­ti näin.

 8. Kuka nyt esi­mer­kik­si jää tyh­jäl­lä tiel­lä odot­te­le­maan jalan­kul­ki­joi­den valo­jen vaih­tu­mis­ta vih­reäk­si? Kyl­lä jot­kut lait nyt on yksin­ker­tai­ses­ti teh­ty rikottaviksi. 

  Ääliö­mäis­tä on myös pai­naa jois­san yli­tys­koh­dis­sa lii­ken­ne­va­lo­jen nap­pia saa­dak­seen vih­reä itsel­leen ja pysäyt­tää ehkä kym­me­niä auto­ja, kun ihan hyvin voi livah­taa punai­sil­la välis­sä­kin. Käsi­tän­kin useat nap­pi­ris­teyk­set siten, että las­ten van­hem­mat ovat nii­hin valo-ohjaus­ta vaa­ti­neet ja nap­pi on kompromissi. 

  Jos minus­ta oli­si muka­vam­paa ja tur­val­li­sem­man olois­ta ajaa auto­tiel­lä vie­res­sä ole­van pyö­rä­tien sijaan, niin sit­ten ajai­sin siel­lä. Autoi­li­ja vas­taa kyl­lä sii­tä, ettei kaa­da minua pöpe­lik­köön ihan samoin kuin sel­lai­sil­la­kin tie­o­suuk­sil­la joil­la on pyö­rä­tie. Täl­lai­nen kus­ki on todenn­köi­ses­ti rat­ti­juop­po tai sai­ras­koh­tauk­sen saa­nut, jos ajau­tuu pien­ta­reel­le tuos­ta vain. 

  Mut­ta ehkä se tosi­aan oli­si sit­ten­kin parem­pi, että sai­si lail­li­ses­ti­kin teh­dä niin kuin par­haak­si näkee. Joh­tai­si­ko tämä sit­ten pyö­rä­tie­ver­kon kehit­tä­mi­sen laiminlyöntiin?

 9. Onko siis aja­tus, että var­si­nai­sen tien puo­lel­la ei tar­vit­si­si pysäh­tyä ris­teyk­sis­sä, kun siel­lä oli­si etuajo-oikeus? 

  Minä muis­te­len, että pol­ku­pyö­räi­li­jän etua­jo-oikeut­ta huo­non­net­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten sen vuok­si ilmei­ses­ti, kos­ka autoi­li­joil­la on var­sin­kin pimeäl­lä satees­sa vai­kea huo­ma­ta “lii­an kovaa” ris­teyk­seen kii­tä­vää pyö­räi­li­jää. Nyt jou­tuu pyö­räi­li­jä pysäh­te­le­mään siel­lä tääl­lä, mut­ta oman etun­sa vuok­si … ehkä pitäi­si sanoa “tilas­tol­li­sen etun­sa vuok­si”, jos nimit­täin pääl­lea­jo­ja on näin pys­tyt­ty vähentämään.

  Autoi­li­joi­den kes­kuu­teen on toi­saal­ta leviä­mäs­sä pysäh­te­lyn kult­tuu­ri. Tie­tä ei anne­ta pel­käs­tään suo­ja­tien tii­moil­la lor­vai­le­val­le jalan­kul­ki­jal­le vaan myös pyö­räi­li­jöil­le. Moni kai pitää täl­lais­ta käyt­täy­ty­mis­tä ihan kiva­na lii­ken­ne­kult­tuu­rin paran­nuk­se­na; pääs­tään täs­sä­kin asias­sa vih­doin sivis­tys­kan­so­jen tasolle. 

  Mut­ta onko se todel­la jär­ke­vää lisä­tä hidasta–kiihdytä-ajamista entisestään? 

  Ja kyl­lä­hän ne autot ovat ennen­kin pysäh­ty­neet kun suo­ja­tiel­le on reip­paas­ti men­nyt. Itse en tosin mene, jos näen, että kak­si­kym­men­tä autoa jou­tuu minun takia­ni hil­jen­tä­mään (ja sit­ten taas kiih­dyt­tä­mään). Sik­si har­mit­taa, kun tuol­lai­sen jonon ensim­mäi­nen on “koh­te­lias” ja ikään kuin vaa­ti­mal­la vaa­tii minua rik­ko­maan peri­aa­tet­ta­ni vas­taan ja lisää tar­peet­to­mas­ti kasvihuonekaasuja.

  Enkä näem­mä ole yksin. Monet jalan­kul­ki­jat jää­vät mie­le­no­soi­tuk­sel­li­ses­ti sei­so­maan pai­kal­leen, kun auto suo­ja­tien edes­sä hidas­taa: “mene nyt sii­tä, kyl­lä minä osaan pitää itses­tä­ni huolta”.

 10. Fun­da­men­ta­lis­mi on tur­miol­lis­ta mel­kein mis­sä tahan­sa asias­sa, jos­kus jopa lain nou­dat­ta­mi­ses­sa. Laki on aina ole­mas­sa jon­kin int­res­sin takia, ei sen itsen­sä vuoksi.

  Menee pöh­kök­si, jos teh­dään pai­net­ta lain kir­jai­mel­li­seen nou­dat­ta­mi­seen sel­lai­sis­sa­kin asiois­sa, jois­sa kenen­kään int­res­siä ei riko­ta. Toi­saal­ta kos­ka yri­tyk­sil­lä ja joil­la­kin jul­ki­suu­den hen­ki­löil­lä tuol­lais­ta pai­net­ta on, tyh­mät lait korjataan. 

  Työ­mat­ka­pyö­räi­lys­sä nopeus on tär­ke­ää. Esim. 15 km työ­mat­ka­rei­tin täy­tyy olla nopea. Vih­rei­tä aal­to­ja pyö­ril­le, ja sileäm­piä asfalt­te­ja pitäi­si olla. Tuo­ta vapaa­eh­toi­sen pyö­rä­tien mah­dol­li­suut­ta kan­na­tan myös.

 11. Myös jul­ki­sel­la hal­lin­nol­la on suu­ri pai­ne lain kir­jai­mel­li­seen tul­kin­taan, mut­ta pai­ne tyh­mien lakien kor­jaa­mi­seen ei ole niin suu­ri kuin yri­tyk­sil­lä, kos­ka jul­ki­nen hal­lin­to on jul­ki­sen hal­lin­non mono­po­lia­se­mas­sa ja näin kes­tää suu­rem­paa tehottomuutta.

 12. Eli­na: “Kuka nyt esi­mer­kik­si jää tyh­jäl­lä tiel­lä odot­te­le­maan jalan­kul­ki­joi­den valo­jen vaih­tu­mis­ta vih­reäk­si? Kyl­lä jot­kut lait nyt on yksin­ker­tai­ses­ti teh­ty rikottaviksi.”

  Minä jou­duin 30 vuot­ta sit­ten tak­sin töy­täi­se­mäk­si ihan omaa tyh­myyt­tä­ni. Ei onnek­si käy­nyt pahem­min, mut­ta oli­si voi­nut käy­dä. Se oli sit­ten vii­mei­nen punai­sia päin käve­ly. Ei vaan ole sen jäl­keen ollut niin kii­re, etten oli­si het­keä malt­ta­nut odot­taa. Olen kyl­lä omas­ta mie­les­tä­ni hyvin lain­kuu­liai­nen, mut­ta täs­sä ei ole pel­käs­tään sii­tä kysymys.

  Toi­vot­ta­vas­ti et Eli­na tee tuo­ta temp­pua iki­nä jos samois­sa valois­sa sat­tuu sei­so­maan lap­sia. Se on minun mie­les­tä­ni kaik­kein tyh­min temp­pu, sil­lä lap­sil­la on huo­mat­ta­vas­ti rajoit­tu­neem­pi kyky seu­ra­ta ympä­ris­tön tapah­tu­mia. Sinä voit ehtiä ennen auto­ja, kun tie­dät tilan­teen hyvin tark­kan. Lap­si ei vält­tä­mät­tä koko­nai­suut­ta hah­mo­ta­kaan samal­la tavalla.

  Osmon ehdo­tuk­sel­le täy­si kannatukseni.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Pyö­räi­ly­kausi on alka­nut ja taka­na on 900 km. ”

  Sini­vih­reä:

  Olet muu­ta­man sata kilo­met­riä jäl­jes­sä, mut­ta toi­saal­ta minul­la kausi kes­tää­kin ympä­ri vuoden.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Tuol­lai­sen vapaa­eh­toi­sen pyö­rä­tien mer­kin me tar­vit­si­sim­me Suomeenkin.”

  Sini­vih­reä:

  Kan­na­tan. Toi­vot­ta­vas­ti uusi lii­ken­ne­merk­ki ei kui­ten­kaan tul­les­saan vähen­täi­si pyö­rä­tei­den kun­nos­sa­pi­toa. Yksi suu­ri pyö­rä­tei­den tuhoa­ja tun­tu­vat ole­van suu­ri­kas­vui­set ja mata­la­juu­ri­set (lehti)puut, jot­ka juu­ris­tol­laan rik­ko­vat pyö­rä­tien, jos­kus hyvin­kin huo­noon kuntoon.

 14. Ideal­le täy­si tuke­ni, mut­ta uusia lii­ken­ne­merk­ke­jä ei tar­vi­ta sot­ke­maan ennes­tään­kin taval­li­sel­le kan­sal­le lähes uto­pis­ti­sia pyö­räi­ly­lii­ken­ne­sään­tö­jä. Joten, pois­ta­kaam­me laki­py­kä­lis­tä pyö­rä­tien käyt­tö­pak­ko ja that’s it.

 15. Samoil­la lin­joil­la Pekan kans­sa. Mik­si teh­dä uusia kylt­te­jä hämää­mään jalan­kul­ki­joi­ta kun rat­kai­su voi­si olla pal­jon yksin­ker­tai­sem­pi kaikille.

 16. Eikö se ollut­kaan Eli­na.. “joka jäi sen tak­sin alle, joka kään­tyes­sään vasem­mal­le, suun­ta­merk­kiä ei näyt­tä­nyt, vaik­ka väit­ti niin.… ” Se oli­kin Olli?

  🙂

  Toi­vot­ta­vas­ti et Eli­na tee tuo­ta temp­pua iki­nä jos samois­sa valois­sa sat­tuu sei­so­maan lapsia. ”

  En tee kos­kaan, jos lapsi/lapset ovat ilman aikuis­ta. Jos lap­sil­la on van­hem­pi muka­na saa­tan teh­dä­kin, kos­ka se on sit­ten per­heen sisäi­nen asia selit­tää “tyh­mäs­tä tädistä”…

  Toi­saal­ta las­ten­kin on hyvä oppia kat­so­maan AUTOJA, ei niin­kään valo­ja. Se on ihan yhden­te­ke­vää mikä vio­let­ti tai tur­koo­si siel­tä mol­lot­taa, jos autot eivät pysäh­dy. Itse olen koros­ta­nut lap­sil­le­ni nime­no­maan lii­ken­teen seu­raa­mis­ta ja valot ovat oikeas­taan toissijaiset.

  Kak­si lap­sen kuo­le­maan joh­ta­nut­ta onnet­to­muut­ta täs­sä lie­peil­lä sat­tui­vat kum­pi­kin siten, että jalan­kul­ki­joil­la paloi vihreä.

 17. Niin kau­an kuin lii­ken­ne­kult­tuu­ri on sel­lai­nen, että pitä­mäl­lä pol­ku­pyö­räl­lä kiin­ni oikeuk­sis­taan lii­ken­tees­sä elin­aja­no­do­te las­ke­taan kor­kein­taan päi­vis­sä, en osaa kokea, että pol­ku­pyö­räl­lä liik­kues­sa oli­si juu­ri velvollisuuksiakaan. 

  Sakot lii­ken­teen vaa­ran­ta­mi­ses­ta pol­ku­pyö­räl­lä oli­si sel­lai­nen orwel­li­lai­nen saa­vu­tus, että sen voi­si jo ripus­taa seinälle.

 18. Laki on teh­ty nou­da­tet­ta­vak­si. Sik­si on ikä­vää ja koh­tuu­ton­ta, että raken­ne­taan kal­lii­ta ja ala-arvoi­sia kevyen­lii­ken­teen väy­liä, joi­den myö­tä pyö­räi­ly­olo­suh­teet yleen­sä heikkenevät. 

  Mat­kal­la koh­ti parem­pia pyö­räi­ly­olo­suh­tei­ta lie­nee tar­peen kor­va­ta nykyi­nen kevyen­lii­ken­teen­po­li­tiik­ka “oikeam­piop­pi­sel­la” pyö­rä­tie- & jal­ka­käy­tä­vä­po­li­tii­kal­la. Samal­la oli­si syy­tä muis­taa alle 12-vuo­tiai­den laki­sää­tei­nen oikeus pol­kea jal­ka­käy­tä­väl­lä. Kaik­kea pyö­rä­lii­ken­net­tä ei täten aina tar­vit­si­si pakot­taa eril­li­sil­le mik­ki­hii­ri ‑rai­teil­le. Ja toden tot­ta, koke­neel­le pyö­räi­li­jäl­le aja­mi­nen on yleen­sä tur­val­li­sem­paa ajo­ra­dal­la kuin eril­li­sel­lä kevyen­lii­ken­teen väylällä. 

  Olen jois­sain yhteyk­sis­sä ehdot­ta­nut yhdis­te­tyn jalkakäytävä/pyörätie ‑mer­kin käy­tön rajoit­ta­mis­ta, eten­kin pai­kal­lis­reit­ti­ta­sol­la. Sen kor­vaa­jak­si kävi­si juu­ri täs­sä kes­kus­te­lus­sa ehdo­tet­tu lisä­kil­vel­li­nen jalkakäytävämerkki. 

  Hol­lan­nis­sa on käy­tän­tö, että “Fiets­pad” ‑kyl­til­lä osoi­te­tut pyö­rä­tiet ovat vapaa­eh­toi­sia, ja var­si­nai­sel­la pyö­rä­sym­bo­lil­la osoi­te­tut väy­lät pakollisia. 

  Osmol­le kii­tos pyö­räi­lyn todel­li­ses­ta edistämisestä.

 19. 900km on aika vai­kut­ta­vaa. Onko sii­hen las­ket­tu myös ns. hyötypyöräilyt?

 20. Eli­na:
  “Aja kui­ten­kin siel­lä ajo­ra­dal­la ihan rau­has­sa. Kuten sanoin, enpä ole kos­kaan näh­nyt polii­sien sii­hen puuttuvan.”

  Mut­ta minä olen. Hel­sin­gin Til­kan­ka­dul­la olen saa­nut kir­jal­li­sen muis­tuk­sen ajo­ra­dal­la pyö­räi­le­mi­ses­tä, kos­ka vie­res­sä on yhdis­tet­ty jalankulku/pyörätie. Saman­lai­sen muis­tu­tuk­sen sai moni muu­kin työ­mat­ka­pyö­täi­li­jä sinä aamu­na, kun polii­si oli jär­jes­tä­nyt “fil­la­ri­rat­sian” kysei­sel­le kadulle.

  Tode­taan vie­lä, että Til­kan­ka­dun jalankulku/pyörätie on koh­ta­lai­sen kapea ja sen var­rel­la on aina­kin yksi van­hain­ko­ti ja las­ten­tar­ha. Jär­ke­vin­tä oli­si täs­sä­kin saa­da ajaa ajo­ra­dal­la, jos­sa muu­ten nopeus­ra­joi­tus tai­taa olla 30 km/h.

  Tuon tapauk­sen jäl­keen muu­tin reit­tiä­ni niin, että enää ei tar­vit­se men­nä ollen­kaan Tilkankadulle.

 21. Ehdot­to­mas­ti kan­na­tet­ta­va idea, kos­ka kevyen lii­ken­teen slum­mit ovat kesäi­sin raken­nus­työ­mai­ta ja tal­vi­sin auraa­mat­ta ei ketään voi mil­lään koh­tuu­del­la pakot­taa nii­tä käyttämään.

  Mitä tulee näi­hin nöy­ryy­tys­nap­pei­hin, niin ne voi­tai­siin kään­tää autoi­li­joil­le, sai­sis­vat samal­la hie­man lii­kun­taa. Pyö­räi­li­jä kun sitä lii­kun­taa saa jo ilmankin.

  Täl­lai­nen kevyen lii­ken­teen sor­ta­mi­nen saa minut ajat­te­le­maan, ettei tämän ilmas­ton­muu­tok­sen kans­sa tosis­saan olla.

 22. 2045 km on taka­na pyö­räl­lä tänä vuon­na, Hel­sin­gis­sä pääosin.
  Vas­taa­vas­ti voi­tai­siin vähen­tää yksi lii­ken­ne­merk­ki, nimit­täin pyö­räi­li­jöis­tä varoit­ta­va kol­mio. Pyö­räl­lä kun sitä lähes­tyy, niin häkel­tyy ja epäi­lee, että pai­kas­sa on jokin sala­pe­räi­nen etua­jo-oikeus pyö­räi­li­jöil­le, mitä useim­mi­ten ei kui­ten­kaan ole. 

  Autoi­li­jat ovat kyl­lä “avau­tu­neet” minul­le vaa­tien minua siir­ty­mään jal­ka­käy­tä­väl­le tai pyö­rä­tiel­le, jol­la on lun­ta niin pal­jon että pys­tys­sä pysy­mi­nen pyö­räl­lä on mahdotonta. 

  Ketään ei voi­da myös­kään vaa­tia aja­maan ren­kaan­puh­ko­ja­so­ras­sa tal­vi­aan. Ei auto­tiel­le­kään mat­to­nau­lo­ja heitellä.

 23. Ylem­pä­nä kom­men­toi­tiin, että sakot lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta pyö­räi­li­jäl­le oli­si orwel­li­lai­nen jut­tu. Enpä ole itse­kään vaa­ran­ta­mis­sak­koa pyö­räi­li­jäl­le sat­tu­nut kir­joit­ta­maan. Koh­tuul­li­sen help­poa on kui­ten­kin kek­siä tilan­tei­ta, jos­sa se on aivan ansaittua.

  Esi­mer­kik­si, jos Tam­pe­reen Hämeen­ka­dun kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä (eli käy­tän­nös­sä jalan­kul­ki­joi­den seas­sa) ajai­si kovaa vauh­tia jar­ru­vi­kai­sel­la pyö­räl­lä lau­an­tai-ilta­päi­vä­nä, kir­joit­tai­sin sakon vaarantamisesta.

  Myös eri­lai­set väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­set voi­vat aiheut­taa esi­mer­kik­si väis­tä­mis­ko­la­rei­ta sivul­li­sil­le. Toi­saal­ta kova vauh­ti käve­ly­ka­dul­la (vauh­ti sovi­tet­ta­va jalan­kul­ki­joi­den mukaan) voi­si kans­sa olla tie­tys­sä tilan­tees­sa vaa­ran­ta­mis­sa­kon paikka. 

  Kan­nat­taa muis­taa, että jo pyö­rän­kin tör­mäys­voi­ma voi aiheut­taa vaka­via­kin vam­mo­ja toi­sil­le pyö­räi­li­jöil­le ja käve­li­jöil­le. Lisäk­si hol­tit­to­mal­la lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­sel­lä voi aiheut­taa sivul­li­sil­le kola­rei­ta. Ja ajo­ra­dal­la­han voi tör­mä­tä vaik­ka moto­ris­tiin, jol­le var­mas­ti myös voi aiheu­tuu kola­ris­ta pyö­rän­kin kans­sa vammoja.

  Itsel­le voi­sin ehkä kir­joit­taa näin jäl­ki­kä­teen sakot, sii­tä kun ajoin kil­paa jon­kun tun­te­mat­to­man kans­sa Man­ner­hei­min­tien kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä ja sii­tä jalan­kul­ki­jan pääl­le. tosin jalan­kul­ki­ja oli kyl­lä pyö­rä­tien puo­lel­la ja kil­pa­kump­pa­ni­ni tönäi­si minua vahin­gos­sa. Sakot kil­pa­kump­pa­nil­le­kin siis.

  Pyö­räl­lä­kin siis voi näh­däk­se­ni ihan oikeas­ti syyl­lis­tyä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaarantamiseen.

 24. Lähin­nä ajat­te­lin tilan­tei­ta, jossa

  -Pyö­räi­li­jä vaa­ran­taa nime­no­maan auto­lii­ken­teen (aja­mal­la auto­lii­ken­teen seas­sa kevyen lii­ken­teen vaa­ran­ta­mi­nen tun­tuu vaikealta)
  ‑Pyö­räi­li­jäl­lä on edes alkeel­li­nen itse­suo­je­lu­vais­to (kovin kehit­ty­nyt se ei voi olla jos auto­jen kes­kel­lä hel­sin­gis­sä ajaa…)
  ‑Pol­ku­pyö­rä ei vikaan­nu odot­ta­mat­to­mas­ti (ei kai autoi­lo­joi­ta­kaan tuo­mi­ta lii­ken­teen vaa­ran­ta­mi­ses­ta jos etuak­se­li kat­ke­aa tuos­ta vaan?)

 25. Kuten tääl­lä on ehdo­tet­tu, ei asian kor­jaa­mi­sek­si minus­ta­kaan tar­vi­ta uut­ta merk­kiä. Oikeus ajaa aina auto­tiel­lä riit­tää. Nopeam­min aja­vat pyö­räi­li­jät rik­ko­vat lakia jo nyt. Sama on tilan­ne monien mopoi­li­joi­den suh­teen ‑Luo­jan kii­tos. Ilha­dut­ta­vaa on näh­dä, ettei­vät polii­sit sako­ta tästä. 

  Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri sanoo, että mopo­jen nopeut­ta ei voi nos­taa, kos­ka mopon mää­ri­tel­mä on lyö­ty luk­koon EU:ssa. Tähän­kö asi­aa jää? Oulu lait­taa mopot auto­teil­le, Tam­pe­reel­la sama rat­kai­su vähen­si mopo-onnet­to­muuk­sia sel­väs­ti. Mopo­jen mää­rä räjäh­tää käsiin, sin­ne tän­ne ripo­tel­lut mopo­rei­tit ohjaa­vat skoot­te­rit kaik­kial­le, jopa käve­ly­teil­le. Lain­sää­tä­jä taa­tus­ti tie­tää tilan­teen, mut­ta ei osaa teh­dä mitään.

  Mopo on pie­ni moot­to­ri­pyö­rä, siis mik­si ei kevyt­moot­to­ri­pyö­rä? Sitä saa ajaa 16-vuo­ti­aa­na ja nopeu­dek­si voi­daan sal­lia esim. 60 km/h. Suu­rin osa mopois­ta kul­kee jo nyt tätä vauh­tia ‑kuten teh­taal­la on tarkoitettukin. 

  Moot­to­ri­pyö­rän paik­ka on moot­to­ri­au­to­jen jou­kos­sa. Pyö­rä­tien uusi merk­ki voi­si olla “moot­to­rit­to­man lii­ken­teen väylä”.

 26. Suo­ma­lai­sen pyö­räi­lyn ja yleen­sä­kin koko lii­ken­teen ongel­ma on se, että on lii­kaa sel­lai­sia liik­ku­jia, jot­ka eivät ole val­mii­ta jous­ta­maan omis­ta oikeuk­sis­ta tip­paa­kaan. Ymmär­rän sen, että jos pyö­räi­li­jän perään alkaa ker­tyä jonoa, niin se aiheut­taa ärty­mys­tä. Mut­ta jos ohi kul­kee yksi ajo­neu­vo per 5 minuut­tia, ja sil­ti pitää osoit­taa miel­tään jou­tues­saan mah­dol­li­ses­ti hidas­ta­maan pyö­räi­li­jän koh­da­tes­sa, on vika asen­teis­sa ja pahasti!
  Mik­si pyö­räi­ly sujuu ongel­mit­ta Euroo­pas­sa? Ihmis­ten suh­tau­tu­mi­nen toi­siin yhmi­siin on peri­aat­tees­sa myön­tei­nen. Ihmi­set ovat heil­le tär­kei­tä. Myös tuntemattomat.

  Kovaa liik­ku­van pyö­räi­li­jän paik­ka on ajo­ra­dal­la. Kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä ei saa ajaa kovaa, vaan hil­jaa ja tur­val­li­ses­ti. Siel­lä on lap­sia, eläi­miä ja täy­sin lii­ken­ne­sään­tö­jä tun­te­mat­to­mia. Kenen­kään pääl­le ei saa ajaa, oli tilan­ne mikä tahan­sa. Ei edes pelo­tel­la! Sen tuli­si olla päi­vän­sel­vä asia ihan jokaiselle…

 27. Tämä asia on ajan­koh­tai­nen Sak­sas­sa­kin. Jos­kus alku­vuo­des­ta eksyin sivun http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/ kaut­ta jol­le­kin sivul­le, jos­sa muis­taak­se­ni ham­pu­ri­lai­nen toh­to­ris­mies tais­te­li pakol­li­sia pyö­rä­tei­tä vas­taan merk­ki ker­ral­laan. Hänen sivul­laan oli kuvia puo­len met­rin levyi­sis­tä yhdis­te­tyis­tä pyö­rä­teis­tä ja jal­ka­käy­tä­vis­tä, jois­sa siis lain mukaan on pak­ko ajaa. Sak­sas­sa kyseis­tä lakia myös val­vo­taan ja pyö­räi­li­jöi­tä on tuo­mit­tu oikeu­des­sa. Jos­sa­kin pik­ku­ky­läs­sä hän oli saa­nut tais­tel­la kuu­kausia tai vuo­sia, kun­nes pyö­rä­tien merk­ki vii­mein vaih­tui jal­ka­käy­tä­vän mer­kik­si, jos­sa oli lisä­kil­pi “pyö­räi­ly sallittu”.

  Hel­poin­ta oli­si sää­tää laki tai ase­tus, joka sal­lii pyö­rä­tien vie­rei­sel­lä ajo­ra­dal­la pyö­räi­lyn sil­loin, kun lisä­kil­pi “sal­lit­tu mopoil­le” puut­tuu. Tuo­ta lisä­kil­peä ei yleen­sä ole huo­noim­mil­la pyö­rä­teil­lä eikä sel­lai­sis­sa pai­kois­sa, jois­sa pyö­rä­tie vähän väliä kat­ke­aa ris­teys­ten reunakiviin.

  Lisä­kil­pi “sal­lit­tu mopoil­le” tuli muu­ten käyt­töön Mart­ti Ahti­saa­ren anta­mal­la ase­tuk­sel­la, jol­la lisä­kil­vet­tö­mät pyö­rä­tiet kiel­let­tiin mopoil­ta. Sitä ennen­hän oli lisä­kil­piä “ei mopoil­le”. Nykyi­set lait­to­mas­ti pyö­rä­teil­lä mopoi­li­jat tai­si­vat olla sil­loin konttausiässä.

 28. Alan­ko­mais­sa “on käy­tän­tö, että “Fiets­pad” ‑kyl­til­lä osoi­te­tut pyö­rä­tiet ovat vapaa­eh­toi­sia, ja var­si­nai­sel­la pyö­rä­sym­bo­lil­la osoi­te­tut väy­lät pakollisia.”

  Sel­lai­sia löy­tyy Alan­ko­mais­sa tyy­pil­li­ses­ti taa­ja­mien ulko­puo­lel­la turis­ti­sil­la reit­teil­lä, jois­sa käve­li­jät ja pyö­räi­li­jät mah­tu­vat samal­le polul­le (‘ulkoi­lu­reit­te­jä’). Hil­jai­sia aluei­ta, kak­si­suun­tai­sia (sora)polkuja, jois­sa käve­li­jä kuu­lee pyö­rän tule­van takaa. Tar­vit­taes­sa soi­te­taan kel­loa. Käve­li­jä väis­tää tar­vit­taes­sa pien­ta­reel­le, ruo­hik­koon t.m.s. Mopoi­lu on ‘Fietspad’-poluilla kieletty.
  Asuin­ka­duil­le ei siel­lä teh­dä pakol­li­sia eikä mui­ta­kaan pyö­rä­tei­tä, kuten Hel­sin­gis­sä pakon­omai­ses­ti joka paik­kaan maa­la­mal­la vii­vaa jal­ka­käy­tä­väl­le tai kylt­tiä lait­ta­mal­la. Sel­lais­ten ‘pyö­rä­tei­den’ ainoa mer­ki­tys mie­les­tä­ni on ‘kau­nis­taa’ tilas­to­ja. Voi­daan siis kir­joit­taa jul­kai­sui­hin ja leh­tiin, että Hel­sin­gis­sä on niin ja niin pal­jon pyö­rä­tie­ki­lo­met­re­jä (teh­ty). Eikä mak­sa paljon.

  Kun pyö­räi­ly­olo­ja on Alan­ko­mais­sa kehi­tet­ty aina­kin sata vuot­ta, miten voi olla tar­vet­ta ‘kek­siä pyö­rää’ tääl­lä uudes­taan? Pal­kat­kaa siel­tä suun­nit­te­li­jat. Tulok­sis­ta pää­tel­len sitä lajia ei tääl­lä oikein osa­ta, tai sit­ten asi­aa ei oikeis­ti halu­ta hoitaa/ei saa mak­saa juu­ri maa­li­purk­kia enempää.

  Puutteelliset/huonosti jär­jes­te­tyt pyö­räi­ly­olot eivät kui­ten­kaan vapau­ta pyö­räi­li­jöi­tä nou­dat­ta­mas­ta lii­ken­ne­sään­tö­jä. Hel­sin­ki­läi­sen kes­ki­ver­to­pyö­räi­li­jäin käy­tös on oma­hy­väi­nen ja hävy­tön. Polii­sin kuu­lui­si puo­lus­taa jalan­kul­ki­jain pol­jet­tu­ja oikeuk­sia sakot­ta­mal­la sään­tö­jä rik­ko­via pyö­räi­li­jöi­tä tukut­tain niin, että se tun­tuu, mut­tei tee mitään. Usea polii­si voi­si sii­tä saa­da useak­si vuo­dek­si palk­ka­ra­han­sa ja yli­mie­li­set pyö­räi­li­jät jou­tui­si­vat lopul­ta otta­maan opiksi.

  Ihmi­nen­pä syn­tyy jalan­kul­ki­jak­si, mut­ta kul­ku­vä­li­neen kul­jet­ta­jak­si, pyö­räi­li­jäk­si ryh­dy­tään. Pyö­rän voi jät­tää kotiin, jos ei halua nou­dat­taa lii­ken­teen peli­sään­tö­jä ja kun­nioit­taa mui­ta tienkäyttäjiä.

 29. Elä­pä osmo hur­jas­te­le sil­lä pyörällä.Pitäisi mel­kein­pä alkaa suun­nit­te­le­maan jon­kin­lai­nen nopeus­ra­joi­tin sii­hen munamankeliin.Tuohan on tör­ke­ää lii­ken­teen vaa­ran­ta­mis­ta kun halu­taan ajaa “vauhdikkaammin”.Ja jos sun nyt pitää pääs­tä sin­ne auto­tiel­le sot­keen sil­lä pyö­räl­lä niin sit­ten kai saa myös autol­la ajaa pyörätiellä=).

 30. ainiin, mopoil­le kor­keam­pi nopeus­ra­joi­tus, 55–60km/h, ettei niit­ten tar­vi pelä­tä hen­ken­sä puo­les­ta auto­jen seas­sa kes­kuk­sis­sa. Ja ettei pyöräilijäiden/jalankulkijoiden tart­ti pelä­tä nii­tä mopo­ja, jot­ka auto­jen pelos­sa ajaa KLV / pyörätiellä.

  Nykyis­ten mopo­jen jar­rut sun muut on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään ja toi­mi­maan yli 45km/h nopeuksissa.
  Samat veh­keet ajaa Euroo­pas­sa 70–80km/h ihan kau­pas­ta ostettuna.

  -w

 31. ja vie­lä lisään sen, että tämä mopon nopeus­ra­joi­tuk­sen nos­to edel­lyt­täi­si mopo-kor­tin suo­rit­ta­mis­ta, jos­sa nykyi­ses­tä poi­ke­ten oli­si myös käy­tän­nön har­joit­te­lua, eikä vain ras­ti-ruu­tuun-tes­ti itsestäänselvyyksistä. 

  -w

 32. ensim­mäi­nen vies­ti­ni kolmesta(nyt nel­jäs­tä) hävis. 

  kehuin sii­nä Osmo sinun jalat-maas­sa asen­net­ta, ja kykyä­si näh­dä vie­lä­kin suu­ri­tu­loi­se­na rivi­kan­sa­lai­sen silmin.

  tänks vaan! 🙂

  .w

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.