Yle melkein huomasi sen

Yle on huo­man­nut, että Kehit­ty­vien maa­kun­tien Suo­mi on rahoit­taes­saan kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­ta tul­lut rahoit­ta­neek­si myös mer­kit­tä­viä kun­ta- ja maa­kun­ta­ta­son päät­tä­jiä. Pet­ty­myk­sek­se­ni havait­sin, että he ovat osan­neet lis­ta­ta vain läpi pääs­sei­den kun­ta­kyt­kök­set. Pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­paa on, että rahoi­tet­tu on myös ehdok­kai­ta, joil­la ei ole ollut mitään mah­dol­li­suut­ta edus­kun­taan, mut­ta kun­nal­lis­ta ja maa­kun­nal­lis­ta val­taa on. Huo­lel­li­sem­paa työs­ken­te­lyä, YLE.

15 vastausta artikkeliin “Yle melkein huomasi sen”

 1. Hem­me­tin haus­ka on tuo ylen lahjussyyttely.
  Jokai­nen kun­ta mak­sai­si että sai­si jon­kun kaup­pa­kes­kuk­sen suka­ril­ta, osuus­kau­pal­ta tai kes­kol­ta. Ihmeel­lis­tä, että joku kuvit­te­lee jot­ta kun­taa pitää lah­joa jot­ta se suos­tui­si ikään­kuin väki­sin otta­maan jon­kun elin­kei­no­po­liit­ti­sen toi­mi­jan alu­eel­leen. Todel­la vie­raan­tu­nut­ta journalismia.

 2. Jokai­nen kun­ta ei ota suur­ta kaup­pa­kes­kus­ta tuhoa­maan lähi­kaup­po­jaan ja aiheut­ta­maan sosi­aa­li­toi­mis­tol­leen lisä­me­no­ja, kun van­hus­ten puo­les­ta pitää käy­dä kau­pas­sa. Olen­nais­ta kaup­pa­kes­kuk­sen raken­ta­mi­ses­sa on kui­ten­kin maakuntakaava.

 3. YLE nyt var­maan kor­jaa vir­heen­sä nopeas­ti 🙂 Minul­le aina­kin on ollut sel­vää jo kau­an että kepu­lai­sil­la on aivan omat mää­rit­te­lyn­sä niin lail­li­suu­del­le kuin totuu­del­le­kin. Ja mik­sei oli­si­kin; suu­res­sa osas­sa Suo­mea val­ta on erit­täin kes­kit­ty­nyt kepul­le, täs­sä siis tilai­suus vain tekee ns. kon­nan. En myös­kään usko että Kek­ko­sen aika ja sil­loi­nen mää­rää­vä ase­ma suh­tei­den hoi­dos­sa Suu­ren Ystä­vän kans­sa oli­si joten­kin kohot­ta­nut kepu­lais­ten poliit­tis­ta kult­tuu­ria. Jos hie­man­kin kat­soo taak­se­päin ei voi olla näke­mät­tä kepu­lais­ten, jopa val­tio­neu­vos­tos­sa toi­mi­nei­den ja edel­leen toi­mi­vien, rötös­her­ro­jen kat­kea­ma­ton­ta virtaa.

 4. Kuu­lep­pas nyt tääl­lä maal­la huu­de­taan kaik­ki hur­raa­ta jos Tok­man­ni tai joku muu halu­aa raken­taa hal­lin­sa pitä­jään. Kun sit­ten yrit­tä­jä sanoo, mis­sä on hyvä paik­ka, vas­taan ei ole kuin se yksi vastarannankiiski,joka asuu jokai­sel­la paik­ka­kun­nal­la. Siel­lä Hel­sin­gis­sä voi olla tilan­ne eri, kun kiin­teis­tö­jen hin­nat las­ke­taan sadois­sa mil­joo­nis­sa. Tääl­lä las­ke­taan kym­me­nis­sä tuhan­sis­sa. Kaa­va­pro­ses­sin lop­pu­tu­los­ta odo­tel­les­sa käy sit­ten usein ‚että yrit­tä­jä kyl­lään­tyy vuo­si­kausien odot­te­luun ja nos­taa kyt­kin­tä paik­ka­kun­nal­ta. Ja sit­ten kaik­ki kiro­aa ympä­ris­tö­kes­kuk­sen kun mene­tet­tiin taas kym­me­ne­niä työ­paik­ko­ja. Vai mihin se hom­ma sit­ten jumittuikaan.

 5. Asial­li­ses­ti kai on tapah­tu­nut niin, että rekis­te­röi­ty yhdis­tys on hyväs­sä jär­jes­tyk­ses­sä anta­nut tukea ehdok­kail­le, jois­ta osa on pääs­syt läpi ja osa ei. 

  Tuli­pa nyt täs­sä kan­sal­li­sen rehel­li­syy­den puus­kas­sa mie­leen toi­nen­kin asia, jos­sa on samo­ja ele­ment­te­jä kuin täs­sä vaa­li­ra­hoi­tus­ju­tus­sa: Yli­opis­to-opis­ke­li­joi­den lop­pu­töi­den rahoit­ta­mi­nen. Opis­ke­li­ja tekee lop­pu­työn yri­tyk­sel­le x. Yri­tys x mak­saa yli­opis­ton alai­sel­le orgaa­nil­le sum­man y. Kuin saa­tu­mal­ta em. orgaa­ni lah­joit­taa sum­man y verot­to­mas­ti opis­ke­li­jal­le sti­pen­di­nä. Näin aka­tee­mi­nen riip­pu­mat­to­muus ja opis­ke­li­jan lei­vän­saan­ti lyö­vät kättä 🙂

 6. Mie­len­kiin­tois­ta kuul­la Juu­pa Juul­ta, että kaik­ki halua­vat mah­dol­li­sim­man iso­ja kaup­po­ja mah­dol­li­sim­man kau­as ja muu­ten­kin han­ka­liin paik­koi­hin mut­ta omaan kuntaan.
  Kan­nat­tai­si ehkä seu­rus­tel­la hiu­kan enem­män muit­ten­kin kuin suur­kaup­po­jen edus­ta­jien kanssa.
  Taval­li­set asiak­kaat ja yrit­tä­jät eivät nimit­täin kau­ka­na ole­via suur­kaup­po­ja ole kos­kaan kai­van­neet. Pulaa on nime­no­maan lähel­lä ole­vis­ta palveluista.
  Työl­lis­tä­mi­sar­gu­ment­ti on poik­keuk­sel­li­sen pöh­kö tilan­tees­sa, jos­sa työ­voi­mas­ta sano­taan ole­van pulaa. Se on sitä tosin muu­ten­kin, kos­ka pie­net pal­ve­luun panos­ta­vat kau­pat luon­nol­li­ses­ti ovat parem­pia työl­lis­tä­jiä. Eikä uuden liik­keen tule­mi­nen enää tar­koi­ta vain uusia työ­paik­ko­ja, vaan myös sitä, että van­ho­ja katoaa.

 7. Pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­paa on, että rahoi­tet­tu on myös ehdok­kai­ta, joil­la ei ole ollut mitään mah­dol­li­suut­ta edus­kun­taan, mut­ta kun­nal­lis­ta ja maa­kun­nal­lis­ta val­taa on. Huo­lel­li­sem­paa työs­ken­te­lyä, YLE.” Osmo kirjoitti

  Voi­sit­ko nime­tä tuos­ta YLE:n lis­tas­ta jon­kun, joka täyt­tää molem­mat ehto­si, siis
  a) ei mitään mah­dol­li­suut­ta eduskuntaan
  b) kun­nal­lis­ta ja maa­kun­nal­lis­ta val­taa on
  Mie­les­tä­ni kukaan tuos­sa lis­tas­sa ei täy­tä näi­tä molem­pia ehtoja.
  Esimerkki:
  Rii­na Neva­mä­ki (kesk.) 3 000 euroa
  — Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton varavaltuutettu
  — Hel­sin­gin ope­tus­lau­ta­kun­nan jäsen
  — pää­mi­nis­te­rin EU-asioi­den neuvonantaja
  täyt­tää ehkä ehdon a, mut­ta tus­kin tuo­ta b‑kohtaa.
  Vastaesimerkki:
  Satakunta:
  Kau­ko Juhan­ta­lo (kesk.) 10 000 euroa
  — Kan­kaan­pään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pj.
  täyt­tää ehdot a ja b, tosin tip­pu­mi­nen tai­si olla yllä­tys jokai­sel­le ennustaeukolle.

 8. pers­ku­ta­ral­la, siis Juhan­ta­lo täyt­tää ehdon negaatio‑a 😉

 9. Täs­tä koko jupa­kas­ta on jää­nyt todel­la pal­jon mui­ta­kin asioi­ta huo­maa­mat­ta. Vaik­ka nyt näh­dään­kin enem­män kuin pelk­kä jäävuorenhuippu.

  Pitäi­si myös puhua sii­tä, mihin rahaa käy­te­tään. Jos esi­mer­kik­si vih­reän leh­ti-ilmoi­tus mak­saa 3 ker­taa enem­män kuin dema­rieh­dok­kaan saman­ko­koi­nen leh­ti-ilmoi­tus, niin kysees­sä on vääristymä.

  Nel­jä suu­rin­ta puo­luet­ta oli­vat dou­pat­tu­ja edus­kun­ta­vaa­leis­sa, ja se vai­kut­ti myös lopputulokseen.

 10. Pää­mi­nis­te­rin tui­ki tun­te­ma­ton avus­ta­ja on mie­len­kiin­toi­nen valin­ta. Pää­mi­nis­te­rin ympä­ril­le näy­te­tään lado­tun panok­sia kuin ruletissa.

  Sil­mii­ni osui Var­pu-Lee­na Malmgren (kesk.), joka on Vih­din kun­nan­hal­li­tuk­sen ja Uuden­maan maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen jäsen. Vih­tiin aiot­tu Idea­park vaa­tii maa­kun­ta­kaa­van muut­ta­mis­ta. Vih­din ja idea­par­kin ympä­ril­le näyt­tää rahoit­ta­jil­ta ker­ty­neen toi­nen ryväs. Sinän­sä täs­sä tapauk­ses­sa ei voi­da puhua hen­ki­lön mie­li­pi­tee­seen vai­kut­ta­mi­ses­ta, kos­ka se on val­miik­si “oikea”. Mui­ta tukea saa­nei­ta en ole käy­nyt läpi.

 11. Nyt dema­rit yrit­tää Jäät­teen­mäet. Saa­pa näh­dä onnis­tuu­ko taas. Jos onnis­tuu saat­taa seu­rauk­se­na olla, että kaik­ki hyvin taas poli­tii­kan Suomessa. 

  Mie­len­kiin­ton­sa kes­kus­te­lu jo on menet­tä­nyt, kun puo­luei­den vies­tin­tä­vas­taa­vat ja hei­dän bul­vaa­nin­sa ovat keren­neet mukaan sot­ke­maan itse asian. Ilman lisä­tie­to­ja esi­mer­kik­si jut­tusi näkö­kul­mis­ta tai ns. perin­tei­sen vaa­li­ra­hoi­tuk­sen kieh­to­vas­ta maa­il­mas­ta, häviä­jä­nä on suo­ma­lai­nen äänes­tä­jä, veron­mak­sa­ja ja kan­sa­lai­nen. Ja äänestysaktiivisuus.

  Nichts neues unter der Sonne

 12. Soi­nin­vaa­ra ja Vapaa­vuo­ri ovat hel­sin­ki­läi­siä pai­kal­lis­po­lii­tik­ko­ja ja kan­nat­ta­vat inves­toin­te­ja vain oman pitä­jän­sä alu­eel­le. Se on ihan ok, mut­ta mui­den mora­li­soin­ti lähin­nä huvittaa.

 13. Vaa­li­ra­hoi­tus pitäi­si jär­jes­tää niin että kaik­ki saa­dut tuet meni­si­vät samaan kas­saan jos­ta se jaet­tai­siin kai­kil­le edus­ta­jak­si pyr­ki­vil­le tasan. Näin ei tuli­si eriar­voi­suut­ta edus­ta­jak­si pyr­ki­vien välillä.

  Jos joku mai­nos­taa hulp­peas­ti telk­ka­ris­sa, niin hän­tä voi­tai­siin epäil­lä vilpistä.

 14. Vau­de, mikä kuningasajatus!

  Mit­kä­hän tahot sitä vaa­li­ra­hoi­tus­ta tuos­sa sinun mal­lis­sa­si antaisivat… ?

 15. Van­ha­nen näyt­tää suo­si­tel­leen Kehit­ty­vien Maa­kun­tien Suo­mel­le vaa­li­ra­hoi­tuk­sen anta­mis­ta Meri­kuk­ka For­siuk­sel­le. Has­sua, että hän osa­si kään­tyä tämän tahon puo­leen, vaik­ka ei itse lain­kaan tien­nyt saa­neen­sa rahaa kysei­sel­tä yhdistykseltä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.