Kunnallisvaaleihin

Pit­kän jah­kaa­mi­sen jäl­keen olen päät­tä­nyt aset­tua ehdok­kaak­si syk­syn kun­nal­lis­vaa­leis­sa Hel­sin­gis­sä. Hel­sin­gin kehit­tä­mi­nen on minul­le aina ollut into­hi­mo. Nyt sii­nä näyt­tää jotain tapah­tu­van­kin, enkä miten­kään mal­ta olla sii­tä sivussa. 

Pää­tök­seen on vai­kut­ta­nut myös tämä kil­pai­le­vien puo­luei­den vaa­li­ra­hoi­tus­sot­ku. Vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta joh­tu­va kil­pai­lun epä­tas­a­puo­li­suus on har­mit­ta­nut minua suu­res­ti. Nyt voi­nee olet­taa vähän avoi­mem­paa peliä ja sen myö­tä pie­nem­piä bud­jet­te­ja; tai aina­kin nyt sitä, että äänes­tä­jät osaa­vat ihme­tel­lä, mis­tä isot mai­nos­bud­je­tit ovat peräi­sin. Tulen itse pitä­mään jul­kis­ta reaa­liai­kais­ta kir­jan­pi­toa vaa­li­kam­pan­jan menois­ta ja tulois­ta vain osoit­taak­se­ni, että se on täy­sin mahdollista.

Kos­ka olen tähän asti asi­aa jah­kail­lut, en ole teh­nyt mitään vaa­li­val­mis­te­lu­ja. Minul­la ei ole esi­mer­kik­si tuki­ryh­mää. Jos joku blo­gin luki­jois­ta halu­aa ilmoit­tau­tua avuk­si, otta­koon yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen osmo@soininvaara.fi

9 vastausta artikkeliin “Kunnallisvaaleihin”

 1. Vaik­ka tuki­ryh­mään ei ilmoit­tau­tui­si varak­kai­ta lii­ke­mie­hiä, voi pie­nem­piä kii­tol­li­suu­den­vel­ko­ja syn­tyä yksi­tyi­sil­le ihmi­sil­le tai yhdistyksille.
  Ihan vain hypo­tee­si­na, jos tut­tu tai­tei­li­ja tekee kor­vauk­set­ta vaa­li­mai­nok­sen ja myö­hem­min kau­pun­ki ostaa kysei­sen tai­tei­li­jan teok­sen kal­lii­seen hin­taan, kult­tuu­ri­lau­ta­kun­taan pääs­seen kave­rin­sa esi­tyk­ses­tä, eikö kysees­sä ole moraa­li­ses­ti saman­lai­nen lah­jon­ta kuin kaup­pa­paik­ko­jen kaa­voi­tuk­ses­sa, vaik­ka­kin pal­jon pie­nem­pi rahallisesti.
  Sama jut­tu jos aat­teel­li­nen yhdis­tys jakaa ehdok­kaan vaa­lie­sit­tei­tä ja saa myö­hem­min kau­pun­gil­ta tuh­din toiminta-avustuksen.
  Tai päin­vas­toin, hyvä yhdistys/taiteilija jää tuet­ta vää­rän polii­ti­kon kan­nat­ta­mi­sen vuok­si, tai rehel­li­nen lii­ke­mies jää ilman kaup­pa­paik­kaa kun ei lah­jo­nut oike­aa päättäjää.

 2. Hie­noa Osmo! Oikea pää­tös, ja se innoit­ti minut ensim­mäi­sen ker­ran kom­men­toi­maan blo­gii­si. Seu­ran­nut toki olen pit­kään. Menes­tyk­se­käs­tä ja avoin­ta vaalikampanjaa! 🙂

 3. Saat siel­lä sit­ten väi­tel­lä Hal­la-Ahon kans­sa. Kum­pi­han saa enem­män ääniä?

 4. Ahas,

  Kyl­lä Soi­nin­vaa­ra saa enem­män ääniä! Uskon kyl­lä myös Hal­la-ahon läpimenoon. 

  Mik­si ajat­te­let, että Soi­nin­vaa­ra väit­te­li­si juu­ri Hal­la-ahon kans­sa? Onko heil­lä mie­les­tä­si joi­tain eri­tyi­siä erimielisyyksiä?

 5. Hie­noa. Onnea vaa­lei­hin! Tämä pää­tös var­mas­ti nos­taa deba­tin tasoa muu­ta­mal­la pykä­läl­lä. Miten­kään Hal­la-ahon argu­ment­te­ja väheksymättä..

 6. Hyvä! Yksi ääni Tapa­nin­vai­nios­ta tulossa. 

  Jol­lei sit­ten jos­tain löy­dy ehdo­kas­ta, joka lupaa puh­dis­taa koko polii­tik­ko­jen, maa­no­mis­ta­jien ja raken­nus­liik­kei­den kie­ron kartellin.

 7. Etkö sinä­kin voi­si jo antaa tilaa nuo­rem­mil­le sen sijaan että aina änkeät itseä­si joka­paik­kaan.. Kyl­lä ne nuo­ret tie­tä­vät mitä Hesin­ki tarvitsee..

 8. Yksi pie­ni aja­tus­leik­ki: Ode Suo­men yksin­val­tias. Kuin­ka meil­lä meni­si: parem­min vai huo­nom­min? Min­kä­läi­nen oli­si valis­tu­nut yksin­val­tius Odelandiassa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.