Kunnallisvaaleihin

Pitkän jahkaamisen jäl­keen olen päät­tänyt aset­tua ehdokkaak­si syksyn kun­nal­lis­vaaleis­sa Helsingis­sä. Helsin­gin kehit­tämi­nen on min­ulle aina ollut into­hi­mo. Nyt siinä näyt­tää jotain tapah­tu­vankin, enkä mitenkään mal­ta olla siitä sivussa. 

Päätök­seen on vaikut­tanut myös tämä kil­paile­vien puoluei­den vaali­ra­hoi­tus­sotku. Vaali­ra­hoituk­ses­ta johtu­va kil­pailun epä­tas­a­puolisu­us on har­mit­tanut min­ua suuresti. Nyt voinee olet­taa vähän avoimem­paa peliä ja sen myötä pienem­piä bud­jet­te­ja; tai ainakin nyt sitä, että äänestäjät osaa­vat ihme­tel­lä, mis­tä isot main­os­bud­jetit ovat peräisin. Tulen itse pitämään julk­ista reaali­aikaista kir­jan­pitoa vaa­likam­pan­jan menoista ja tuloista vain osoit­taak­seni, että se on täysin mahdollista.

Kos­ka olen tähän asti asi­aa jahkail­lut, en ole tehnyt mitään vaali­valmis­telu­ja. Min­ul­la ei ole esimerkik­si tukiryh­mää. Jos joku blo­gin luk­i­joista halu­aa ilmoit­tau­tua avuk­si, ottakoon yhteyt­tä sähkö­pos­til­la osoit­teeseen osmo@soininvaara.fi

9 vastausta artikkeliin “Kunnallisvaaleihin”

 1. Vaik­ka tukiryh­mään ei ilmoit­tau­tu­isi varakkai­ta liikemiehiä, voi pienem­piä kiitol­lisu­u­den­velko­ja syn­tyä yksi­ty­isille ihmisille tai yhdistyksille.
  Ihan vain hypo­teesina, jos tut­tu taiteil­i­ja tekee kor­vauk­set­ta vaal­i­main­ok­sen ja myöhem­min kaupun­ki ostaa kyseisen taiteil­i­jan teok­sen kalli­iseen hin­taan, kult­tuuri­lau­takun­taan päässeen kaverin­sa esi­tyk­ses­tä, eikö kyseessä ole moraalis­es­ti saman­lainen lahjon­ta kuin kaup­pa­paikko­jen kaavoituk­ses­sa, vaikkakin paljon pienem­pi rahallisesti.
  Sama jut­tu jos aat­teelli­nen yhdis­tys jakaa ehdokkaan vaaliesit­teitä ja saa myöhem­min kaupungilta tuhdin toiminta-avustuksen.
  Tai päin­vas­toin, hyvä yhdistys/taiteilija jää tuet­ta väärän poli­itikon kan­nat­tamisen vuok­si, tai rehelli­nen liikemies jää ilman kaup­pa­paikkaa kun ei lahjonut oikeaa päättäjää.

 2. Hienoa Osmo! Oikea päätös, ja se innoit­ti min­ut ensim­mäisen ker­ran kom­men­toimaan blogi­isi. Seu­ran­nut toki olen pitkään. Men­estyk­sekästä ja avoin­ta vaalikampanjaa! 🙂

 3. Saat siel­lä sit­ten väitel­lä Hal­la-Ahon kanssa. Kumpi­han saa enem­män ääniä?

 4. Ahas,

  Kyl­lä Soin­in­vaara saa enem­män ääniä! Uskon kyl­lä myös Hal­la-ahon läpimenoon. 

  Mik­si ajat­telet, että Soin­in­vaara väit­telisi juuri Hal­la-ahon kanssa? Onko heil­lä mielestäsi joitain eri­ty­isiä erimielisyyksiä?

 5. Hienoa. Onnea vaalei­hin! Tämä päätös var­masti nos­taa debatin tasoa muu­ta­mal­la pykäläl­lä. Mitenkään Hal­la-ahon argu­ment­te­ja väheksymättä..

 6. Hyvä! Yksi ääni Tapan­in­vain­ios­ta tulossa. 

  Jollei sit­ten jostain löy­dy ehdokas­ta, joka lupaa puhdis­taa koko poli­itikko­jen, maan­omis­ta­jien ja raken­nus­li­ikkei­den kieron kartellin.

 7. Etkö sinäkin voisi jo antaa tilaa nuorem­mille sen sijaan että aina änkeät itseäsi joka­paikkaan.. Kyl­lä ne nuoret tietävät mitä Hesin­ki tarvitsee..

 8. Yksi pieni aja­tusleik­ki: Ode Suomen yksin­val­tias. Kuin­ka meil­lä menisi: parem­min vai huonom­min? Minkäläi­nen olisi val­is­tunut yksin­valtius Odelandiassa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.