Lääkepatentit – monopolipeliä ihmishengillä

Kir­joitin lääkepaten­teista Verde-lehteen. (www.verdelehti.fi)

Mon­et uudet lääk­keet ovat hyvin kalli­ita, kos­ka niiden kehit­tämi­nen on ollut kallista. Ne eivät ole kuitenkaan kalli­ita valmistaa.

Kun lääkeyri­tys pyrkii saa­maan kiin­teät kus­tan­nuk­sen­sa pois lääk­keen hin­nas­sa, hin­nat nou­se­vat niin korkealle, että moni jää ilman hoitoa. Näin on käynyt myös Suomessa.

Lääkey­htiöi­den on saata­va katet­ta kehi­tystyölleen. Mak­sajik­si joutu­vat väk­isin rikkaiden maid­en veron­mak­sa­jat ja sairaus­vaku­u­tusy­htiöt, mut­ta mak­samisen malli voisi olla fik­sumpi niin, ettei ihmisiå kuolisi turhaan.

Kir­joituk­sen voi lukea tästä.