Lääkepatentit – monopolipeliä ihmishengillä

Kir­joi­tin lää­ke­pa­ten­teis­ta Ver­de-leh­teen. (www.verdelehti.fi)

Monet uudet lääk­keet ovat hyvin kal­lii­ta, kos­ka nii­den kehit­tä­mi­nen on ollut kal­lis­ta. Ne eivät ole kui­ten­kaan kal­lii­ta valmistaa.

Kun lää­key­ri­tys pyr­kii saa­maan kiin­teät kus­tan­nuk­sen­sa pois lääk­keen hin­nas­sa, hin­nat nouse­vat niin kor­keal­le, että moni jää ilman hoi­toa. Näin on käy­nyt myös Suomessa.

Lää­keyh­tiöi­den on saa­ta­va katet­ta kehi­tys­työl­leen. Mak­sa­jik­si jou­tu­vat väki­sin rik­kai­den mai­den veron­mak­sa­jat ja sai­raus­va­kuu­tus­yh­tiöt, mut­ta mak­sa­mi­sen mal­li voi­si olla fik­sum­pi niin, ettei ihmi­siå kuo­li­si turhaan.

Kir­joi­tuk­sen voi lukea täs­tä.