Lääkepatentit – monopolipeliä ihmishengillä

Kir­joi­tin lää­ke­pa­ten­teis­ta Ver­de-leh­teen. (www.verdelehti.fi)

Monet uudet lääk­keet ovat hyvin kal­lii­ta, kos­ka nii­den kehit­tä­mi­nen on ollut kal­lis­ta. Ne eivät ole kui­ten­kaan kal­lii­ta valmistaa.

Kun lää­key­ri­tys pyr­kii saa­maan kiin­teät kus­tan­nuk­sen­sa pois lääk­keen hin­nas­sa, hin­nat nouse­vat niin kor­keal­le, että moni jää ilman hoi­toa. Näin on käy­nyt myös Suomessa.

Lää­keyh­tiöi­den on saa­ta­va katet­ta kehi­tys­työl­leen. Mak­sa­jik­si jou­tu­vat väki­sin rik­kai­den mai­den veron­mak­sa­jat ja sai­raus­va­kuu­tus­yh­tiöt, mut­ta mak­sa­mi­sen mal­li voi­si olla fik­sum­pi niin, ettei ihmi­siå kuo­li­si turhaan.

Kir­joi­tuk­sen voi lukea täs­tä.

 

33 vastausta artikkeliin “Lääkepatentit – monopolipeliä ihmishengillä”

 1. Lisäk­si voi miet­tiä, kuin­ka pal­jon tur­haa työ­tä lää­keyh­tiöt teke­vät kun epä­on­nis­tu­nei­den tut­ki­mus­lin­jo­jen tulok­set jää­vät lii­ke­sa­lai­suuk­sik­si. Se lää­ke­ke­hi­tyk­sen mil­jar­di­kus­tan­nus kun tulee pää­osin epä­on­nis­tu­mi­sis­ta, joi­ta on val­ta­vas­ti yhtä onnis­tu­mis­ta koh­den. Jos epä­on­nis­tu­mi­set oli­si­vat jul­ki­sia, jokai­sen lää­keyh­tiön ei tar­vit­si­si kom­pu­roi­da samois­sa kuo­pis­sa joi­hin toi­set ovat jo aikai­sem­min kompuroineet.

  Sama tie­tys­ti kos­kee muu­ta­kin tie­de­kent­tää; pal­jon tut­ki­mus­ta jää jul­kai­se­mat­ta kun tulok­set eivät ole “kiin­nos­ta­via”, ja toden­nä­köis­tä on että samaan epä­kiin­nos­ta­vaan tulok­seen pää­tyy useam­pi tut­ki­mus­ryh­mä yksi toi­sen­sa jäl­keen tois­taan tietämättä.

  Sama IPR-mono­po­lien ongel­ma kos­kee muu­ten kaik­kea muu­ta­kin IPR-kent­tää. Ei ole lain­kaan ilmeis­tä että teki­jä­noi­keuk­sien elinikä+70 vuot­ta suo­ja-aika tuot­tai­si opti­maa­li­sen mää­rän hyvinvointia.

  1. Sama IPR-mono­po­lien ongel­ma kos­kee muu­ten kaik­kea muu­ta­kin IPR-kent­tää. Ei ole lain­kaan ilmeis­tä että teki­jä­noi­keuk­sien elinikä+70 vuot­ta suo­ja-aika tuot­tai­si opti­maa­li­sen mää­rän hyvinvointia.”

   Tis­mal­leen. Eten­kin nyt, kun tie­don repro­duk­tio on käy­tän­nös­sä ilmais­ta, van­han­ai­kai­nen IPR-ajat­te­lu (paten­tit ja teki­jä­noi­keu­det) tuot­taa pahas­ti epä­op­ti­maa­lis­ta tuot­toa. Tämä on pur­kau­tu­nut ennen pira­tis­mi­na, mut­ta tilaus­poh­jai­set suo­ja­tut pal­ve­lut ovat hajot­ta­neet sen­kin. Tulok­se­na on, että IPR:n omis­ta­jat (softa‑, peli- ja mediayh­tiöt) saa­vat mer­kit­tä­viä yli­tuot­to­ja, joka näkyy nii­den osa­ke­kurs­seis­sa. Voi­tai­siin aloit­taa lyhen­tä­mäl­lä kes­tot samaan 20 vuo­teen kuin patenteissa.

 2. Täs­sä kovid-roko­tuk­ses­sa on kyse tor­jun­ta-sodas­ta virus­ta vas­taan. On siis otet­ta­va tämän mukai­set stra­te­gia, tak­tiik­ka ja käy­tän­nön toi­met käyt­töön, jot­ta sel­viäm­me täs­tä voittajina.

  Pää­mi­nis­te­rin on heti nimi­tet­tä­vä ”covid-ken­raa­li”, jol­la on laa­jat val­tuu­det ja kes­ki­tet­ty ylei­se­si­kun­ta. Sii­nä pää­ma­joi­tus­mes­ta­ri­na tulee olla ken­raa­li Aksel Airon tasoi­nen nero­kas krii­si­joh­ta­ja, joka oli kes­kei­ses­sä osas­sa sii­nä, kun pelas­tet­tiin Suo­men itse­näi­syys sodas­sa. Man­ner­heim piti hän­tä niin kor­vaa­mat­to­ma­na, ettei edes pääs­tä­nyt hän­tä äitin­sä hautajaisiin…

  Kyl­lä tähän Suo­men puo­lus­tus­voi­mis­ta, jul­kis­hal­lin­nos­ta ja lii­ke-elä­mäs­tä löy­tyy tar­vit­ta­vat krii­si­joh­ta­jat ja resurs­sit. Mut­ta, mutta…

  Yli 30 vuot­ta jul­mas­sa mark­ki­na­ta­lou­des­sa mus­tel­mia saa­nee­na inho­rea­lis­ti­na näen asiat nyt näin: 

  Hal­li­tuk­sem­me on traa­gi­sel­la taval­la lap­sel­li­sen naii­vi, hyvä­us­koi­nen ja täy­sin kyke­ne­mä­tön nyt tar­vit­ta­vaan krii­si­joh­ta­mi­seen. Sen toi­min­taa on lei­man­nut käsit­tä­mä­tön tilan­ne­ku­van vää­rin-ymmär­tä­mi­nen, vas­tuu­pa­koi­lu ja rintamakarkuruus. 

  Hal­li­tuk­sel­la ei ole kun­nol­lis­ta ope­ra­tii­vis­ta / jous­ta­vaa rokot­tei­den han­kin­ta-orga­ni­saa­tio­ta, kat­ta­vaa mobi­li­saa­tio / logis­tiik­ka suun­ni­tel­maa, toi­mi­tus­val­von­taa, eikä roko­tuk­sen suo­ri­tus­ta ole luo­tet­ta­vas­ti organisoitu. 

  Jo pidem­män aikaa on saa­tu kan­sain­vä­li­ses­tä medias­ta tie­to­ja sii­tä, että muil­le tar­koi­tet­tu­ja koro­na-rokot­tei­ta ollaan eri kei­noil­la kaap­paa­mas­sa käyt­täen lah­jon­taa ja mui­ta hämä­riä temp­pu­ja. Onhan täs­sä kysees­sä monen mil­jar­din rahavirrat…Venäjälläkin Sput­nik Vn kehit­tä­jä puto­si 14. ker­rok­sen ikkunasta…

  Näyt­tää­kin nyt sil­tä, että härs­kit peli­mie­het ovat jo alku­pe­leis­sä ryös­tä­neet Suo­mel­le toi­vo­tut korona-rokotteet… 

  Jos oli­sin itse ollut täs­sä pelis­sä muka­na, oli­sin jär­jes­tä­nyt kan­sain­vä­li­ses­ti koke­neen osto- ja logis­tiik­ka­toi­min­nan, tiu­kan toi­mi­tus­val­vo­ja-tii­min ja 24/7 var­tioin­nin Suo­men rokot­teil­le, jokai­sen koro­te­fir­man tuo­tan­to­lin­jan päähän…

  Reaa­li­maa­il­mas­ta irtaan­tu­nut, marxi­lais-bes­serwis­ser hal­li­tus on nyt rys­si­mäs­sä tämän koro­na­vi­rus-tais­te­lun, niin kuin on jo teh­nyt työt­tö­myy­den ja talou­den­kin suhteen. 

  Suo­men kan­sa ansait­see parem­paa, sil­lä nyt on kyse suo­ma­lais­ten hen­ges­tä ja ter­vey­des­tä, maam­me talou­den toimintakyvystä!

  1. Tirsk. Toki­han Jus­si jo oli­si rat­kais­sut työt­tö­myy­den, covi­din, vel­kaan­tu­mi­sen ja elä­ke­pom­min tuo­mat ongel­mat ja samal­la lyö­nyt hola­rei­ta vasem­mal­la kädellä.

   1. Suo­men hal­li­tus i.e. Senaa­tin­to­rin maxi­lai­nen ompe­luseu­ra, näyt­tää vaan jat­ka­van rys­si­mis­tä Covid-viruk­sen vas­tai­sen tais­te­lus­sa, vaik­ka krii­si näyt­tää nyt pahenevan.

    Nyt var­sin­kin brit­ti­läi­nen SARS-CoV‑2 viruk­sen 23 mutaa­tion variant­ti B.1.1.7 levi­ää Suo­mes­sa­kin aikai­sem­paa huo­mat­ta­vas­ti her­kem­min ja nopeammin. 

    Suo­mes­sa on mones­sa fir­mas­sa erit­täin teho­kas työ­ter­veys­ho­li­to, mut­ta näi­tä yksi­tyi­siä resurs­se­ja ei maxi­lai­sen ideo­lo­gian mukaan saa käyt­tää! Saa­ti sit­ten mui­ta puo­lus­tus­voi­mien tai yri­tys­puo­len resurs­se­ja ja osaamista.

    Täs­sä tilan­tees­sa esi­mer­kik­si Bri­tan­nian Pää­e­si­kun­nan komen­ta­ja, ken­raa­li Sir Nick Car­ter on tul­lut mukaan maan Covid-joh­to­ryh­mään ja antaa var­sin­kin armei­jan logis­tiik­ka-resurs­se­ja virustaisteluun…

   2. Nopeas­sa aika­tau­lus­sa mil­joo­nil­le suo­ma­lai­sil­le annet­ta­vat, 21 päi­vän välein pis­tet­tä­vät kak­si roko­tus­ta ovat mie­les­tä­ni erit­täin vaa­ti­va operaatio.

    Hyvin monel­la fir­mal­la on jär­jes­tet­ty oma työ­ter­veys­huol­to, joka voi­si jous­ta­vas­ti antaa hen­ki­lö­kun­nal­leen nämä rokotukset. 

    Täs­tä on sel­vää hyö­tyä sekä fir­mal­le, että sen hen­ki­lö­kun­nal­le, kun ihmis­ten ei tar­vit­se ram­pa­ta koko ajan jon­ne­kin muu­al­le. Tuli­si täs­tä sääs­töä jul­ki­sel­le sektorillekin.

    Jul­ki­sis­ta tie­dois­ta olen saa­nut sen käsi­tyk­sen, että yksi­tyi­seen työ­ter­veys­huol­toon ei rokot­tei­ta ole allo­koi­tu, eikä siel­lä olla miten­kään val­mis­tau­dut­tu / organisoiduttu.

   3. Yksi­tyi­nen sek­to­ri saa rokot­tei­ta sii­nä vai­hees­sa kun työi­käi­siä ale­taan rokot­taa. Sii­tä on tar­koi­tus kor­va­ta Kelan vakuu­tuk­sen kaut­ta samoin sään­nöin kuin muu­ta­kin toi­min­taa, eli 60 % kuas­tan­nuk­sis­ta, mut­ta nämä halua­vat sii­tä 100 % kustannuksista.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: nämä halua­vat sii­tä 100 % kustannuksista.

    Sinän­sä on ihan jär­ke­vää että kul­ku­tau­din tor­jun­nan kus­tan­nuk­set menee kaik­ki yhtei­seen piik­kiin, mut­ta 100% kor­vat­ta­vuus aiheut­taa kyl­lä minus­ta sel­vän ongelman. 

    Ehkä täs­tä pitäi­si vain mää­rä­tä tyy­liin “roko­te mak­saa 20e/kpl, joka kor­va­taan 100%-sti” ?

    Näyt­täi­si Mehi­läi­sen influens­sa­ro­kot­tee lis­ta­hin­ta täl­le vuo­del­le ole­van 39,90 EUR / kpl joten jos teh­dään mas­sa­ro­ko­tuk­sia sar­ja­työl­lä, niin hin­ta romahtaa.

    Toi­saal­ta työ­ter­vey­des­sä hin­nas­to­jen ja 60% kor­vauk­sen perus­teel­la taval­li­sen influens­sa­ro­kot­teen hin­nak­si jää alle pari­kymp­piä / kpl. Ei pitäi­si olla ongelma.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mis­sä työ­ter­veys­huol­lon resurs­se­ja ei nyt saa käyttää?

    Olet­tai­sin että täs­sä on kyse sii­tä että työ­nan­ta­ja saa KELA-kor­vauk­sen vain työ­ter­veys­hoi­ta­jan anta­mas­ta rokot­tees­ta. Meil­lä on fir­mas­sa täl­lä het­kel­lä yksi työ­ter­veys­hoi­ta­ja jol­le saa aiko­ja nyt ehkä viikon,kahden pää­hän. Työ­ter­vey­den kaut­ta pää­see muu­ten nopeas­ti hoi­toon mut­ta työ­ter­veys­hoi­ta­ja ja jos­sa­kin mää­rin myös työ­ter­veys­lää­kä­ri on niuk­ka resurssi.

    En kyl­lä kek­si mitään syy­tä tuo­hon rajoi­tuk­seen. Influenss­sa­ro­ko­tuk­sen­kin on anta­nut lää­kä­ria­se­man joku hoi­ta­jis­ta jot­ka kaik­ki osaa­vat sen pii­kin antaa. Olet­tai­sin että täs­sä on kysees­sä nor­maa­li byro­kraat­ti­nen red-tape ja ylei­nen val­tion viras­to­jen kyvyt­tö­myys toi­mia olois­sa jot­ka edes jon­kin ver­ran edel­lyt­tä­vät ripe­ää toi­min­taa ja urau­tu­ma­ton­ta ajattelua.

   6. Sep­po Korp­poo:
    Suo­men hal­li­tus i.e. Senaa­tin­to­rin maxi­lai­nen ompe­luseu­ra, näyt­tää vaan jat­ka­van rys­si­mis­tä Covid-viruk­sen vas­tai­sen tais­te­lus­sa, vaik­ka krii­si näyt­tää nyt pahenevan.

    Nyt var­sin­kin brit­ti­läi­nen SARS-CoV‑2 viruk­sen 23 mutaa­tion variant­ti B.1.1.7 levi­ää Suo­mes­sa­kin aikai­sem­paa huo­mat­ta­vas­ti her­kem­min ja nopeammin. 

    Suo­mes­sa on mones­sa fir­mas­sa erit­täin teho­kas työ­ter­veys­ho­li­to, mut­ta näi­tä yksi­tyi­siä resurs­se­ja ei maxi­lai­sen ideo­lo­gian mukaan saa käyt­tää! Saa­ti sit­ten mui­ta puo­lus­tus­voi­mien tai yri­tys­puo­len resurs­se­ja ja osaamista.

    Täs­sä tilan­tees­sa esi­mer­kik­si Bri­tan­nian Pää­e­si­kun­nan komen­ta­ja, ken­raa­li Sir Nick Car­ter on tul­lut mukaan maan Covid-joh­to­ryh­mään ja antaa var­sin­kin armei­jan logis­tiik­ka-resurs­se­ja virustaisteluun…

    Joo, eikö­hän ulkois­te­ta koko hom­ma bri­teil­le kun osaa­vat homman..

 3. jos alkuun pysy­tään täs­sä epi­de­mias­sa, niin covid pitäi­si saa­da pois maa­pal­lol­ta ja paten­teis­sa roik­ku­mi­nen estää köy­hien rokot­ta­mi­sen, joka tar­koit­taa sitä, että tämä seu­raa mei­tä loput­to­miiin. Se pitäi­si antaa kai­kil­le ja vie­lä suht nope­aan tahtiin.

 4. Lää­ke­teol­li­suu­den syyt­tä­mi­nen on yksi pit­kä­ai­kai­nen myyt­ti. Toki he teke­vät tulos­ta sii­nä kuin muut­kin yri­tyk­set ja pain­opis­te on tuot­ta­vien lääk­kei­den kehit­tä­mi­nen. Bill ja Melin­da Gates sää­tiö juu­ri rahoit­taa vähem­män tuot­ta­vien mut­ta tar­peel­lis­ten lääk­kei­den kehittämistä.

  Perus­on­gel­ma on, että joa uuden lääk­keen kehi­tys­työ kes­tää n. 10 vuot­ta ja mak­saa 100 mil­joo­naa euroa, patent­rin suo­ja-aikaa on jäl­jel­lä hie­man yli 10 vuot­ta. Hyväl­lä­kin yri­tyk­sel­lä yksi kym­me­nes­tä hank­kees­ta pää­tyy hyväk­sy­tyk­siä lääk­keek­si ja näis­tä­kin vain osa menestyy.

  Lää­keyh­tiöi­den fuusioi­den taus­tal­la on ris­kin­hal­lin­ta. Vain iso yri­tys pys­tyy otta­maan ris­ke­jä ja kan­ta­maan yhdel­lä onnis­tu­neel­la hank­keel­la kah­den­kym­me­nen muun kulut ja teke­mään voittoa. 

  Ris­kiä vähen­tää aka­tee­mi­nen tut­ki­mus jul­ki­sil­la rahoil­la, joka alku­vai­heen kulu­jen kat­ta­mi­sel­la kat­taa noin 10 % kuluis­ta. Alku­vai­heen hank­kei­ta teke­vät pie­net ris­ki­ra­hoi­te­tut yri­tyk­set, jois­ta osa saa myy­tyä itsen­sä tai pro­jek­tin­sa eteen­päin. Täs­tä näi­den yri­tys­ten ris­ki­ra­hoit­ta­jat saa­vat osan­sa ja edel­leen ris­ki on koh­tuul­li­sen suu­ri. Nämä ris­ki­ra­hoi­te­tut yri­tyk­set teke­vät alun­pe­rin lää­ke­mo­le­kyy­lien patentointia.

  Suo­mes­sa 1990-luvun lopul­la Sit­ra ja val­tio osal­lis­tui­vat bio­alan yri­tys­ten rahoit­ta­mi­seen. Alaa halut­tiin kehit­tää Suo­mes­sa ja saa­da kas­vu­yri­tyk­siä. Tulok­set oli­vat huo­not. Kes­kin­ker­tais­ten tut­ki­mus­ryh­mien tulok­siin perius­tu­neet yri­tyk­set oli­vat kes­kin­ker­tai­sia. Kehi­tys­pa­nos­kaan ei skaa­lau­du, jokai­nen arpa mak­saa pal­jon ja tulok­sia ei oikein voi siir­tää toi­siin hank­kei­siin. Onnis­tues­saan val­tiol­la oli­si ollut mer­kit­tä­vää omis­tus­ta ja tuloja.

  Intian patent­ti­lain­sää­dän­tö lääk­keis­sä on eri­lai­nen kuin län­si­mais­sa ja pit­käl­le sen ansios­ta maa on genee­ris­ten lääk­kei­den val­mis­tuk­ses­sa suurviejä.

  Pala­taan ongel­maan: miten saa­da aikaan uusia lää­ke­ke­hi­tys­hank­kei­ta, jois­ta syn­tyy uusia mole­kyy­le­jä ja edel­leen uusia lääk­kei­tä? Uudet syö­pä­lääk­keet ovat erit­täin tehok­kai­ta ja erit­täin kal­lii­ta. Oli­si help­poa jät­tää käyt­tä­mät­tä erit­täin kal­li­ta mut­ta heik­ko­te­hoi­sia lääk­kei­tä, mut­ta nämä todel­la vai­kut­ta­vat ja mak­sa­vat enem­män kuin sai­raan­hoi­don kehykset.

  Val­tiol­li­se­na hank­kee­na täs­tä tuli­si teho­ton­ta byro­kra­ti­aa. Taas sit­ten lää­ke­mo­le­kyy­lien oikeuk­sien osta­mi­seen rahat eivät rii­tä ellei tode­ta että tämän ver­ran on ja enem­pään ei ole rahaa. (Tätä­kin on käy­tet­ty.) Kehi­tys­tön ris­kien hal­linn­taan ei ole hyviä ratkaisuja.

  Ehkä parem­pi tapa oli­si, että jul­ki­sen rahoi­tuk­sen vas­ti­nee­na jul­ki­nen puo­li omis­taa pie­nen osuu­den mah­dol­li­sen lääk­keen lisens­sis­tä ja ohjaa sii­tä tuo­tot läk­kei­den hin­taan? Ongel­ma on, että se koko mat­kan ajan omis­tuk­sen pitä­mi­nen tulee koko ajan kal­liim­mak­si. Tähän val­tio­va­rain­mi­nis­te­röi­den kirt­sun­var­ti­jat eivät suos­tu. Tois­tai­sek­si paras tapa on rahoit­taa yli­opis­to­jen perus­tut­ki­mus­ta ja huo­leh­tia yli­opis­to­jen _perusrahoituksesta_, jol­loin edes nii­tä lääk­kei­tä saa­daan aikaan.

  Ei ole yhtä eikä help­poa ratkaisua.

  1. Lää­ke­teol­li­suu­den syyt­tä­mi­nen on yksi pit­kä­ai­kai­nen myyt­ti. Toki he teke­vät tulos­ta sii­nä kuin muut­kin yri­tyk­set ja pain­opis­te on tuot­ta­vien lääk­kei­den kehittäminen. 

   En syyt­tää­nyt lää­ke­teol­li­suut­ta vaan sitä talou­del­lis­ta infra­struk­tuu­ria, jol­la lääk­kei­tä mak­se­taan, kos­ka se kan­nus­taa rajoit­ta­maan lääk­kei­den käyt­töä. Ehdo­tuk­se­ni ei vähen­täi­si lää­keyh­töi­den­tu­lo­ja vaan voi­si jopa lisä­tä nii­tä, mut­ta ennen kaik­kea se toi­si par­haat lääk­keet nopeam­min laa­jaan käyttöön.

 5. EMA pyr­kii hyväk­sy­mään Astra Zeneca Oxford rokot­teen tam­mi­kuu­as­sa. Todel­la hyvä uuti­nen, roko­te on halpa,saanut kehu­ja sekä pal­jon val­mis­ta­jia, joten hyvä saa­ta­vuus. Ehkä tilan­ne para­nee jo kesäl­lä jos vie­lä opit­tais sar­ja­tuo­tan­toa rokotuksessa.
  Netan­ja­hu lupaa selät­tää koro­nan vii­meis­taan maa­lis­kuus­sa. Israe­lin roko­tuk­set 1 700 000.

 6. Israel mak­soi rokot­teis­ta enem­män kuin EU, mm. sik­si sai rokot­tei­ta aiem­min. Joku MTVn uuti­sis­sa spe­ku­loi myös sil­lä että Pfize­rin joh­ta­ja on suku­juu­ri­aan Krei­kan juu­ta­lai­nen. Pfize­rin roko­tet­ta val­mis­ta­va sak­sa­lai­nen BioN­Tech, on muu­ten kah­den turk­ki­lai­sen perus­ta­ma yritys.

  https://www.spiegel.de/international/

  Suo­mi voi­si kyl­lä myös hank­kia itse­näi­ses­ti rokot­tei­ta, kuten mm. Sak­sa tekee. Ollaan lii­an kilt­te­jä EU:lle. Suo­mes­sa toi­mi­val­tai­nen viran­omai­nen Fimea, joka yleen­sä hyväk­syy rokotteet.

 7. Tuo saat­tai­si lopet­taa asteet­tai­sen evo­luu­tion. Jos tau­tiin X on ole­mas­sa kal­lis lää­ke niin sil­loin on insek­tii­vi kehit­tää sii­hen kor­vaa­va vähän parem­pi uusi lää­ke. Jos on jo ole­mas­sa se yhteis­kun­nan rahoil­la hal­pa lää­ke niin kiin­nos­tus lääk­keen kehit­tä­mi­nen tau­tiin X voi­si lop­pua sii­hen paikkaan.

  1. Lää­ke­teol­li­suu­den syyt­tä­mi­nen on yksi pit­kä­ai­kai­nen myyt­ti. Toki he teke­vät tulos­ta sii­nä kuin muut­kin yri­tyk­set ja pain­opis­te on tuot­ta­vien lääk­kei­den kehittäminen.

   Toi­saal­ta ei kan­na­ta käyt­tää rahaa mil­jar­di­tol­kul­la saa­dak­seen aikaa mar­gi­naa­li­ses­ti parem­man lääk­keen. Aika­naan sta­tii­ni­lääk­kei­tä kehi­tet­tiin usei­ta edes yrit­tä­mät­tä väit­tää, että ne oli­si­vat joten­ki parem­pia. Halut­tiin vain pääs­tä hil­lo­pur­kil­le. Se oli ter­vey­den­huol­lon raho­jen heit­tä­mis­tä kai­voon. Tämä hul­luus omn lop­pu­nut nyt, kun osa sta­tii­neis­ta on vapau­tu­nut patentista.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Toi­saal­ta ei kan­na­ta käyt­tää rahaa mil­jar­di­tol­kul­la saa­dak­seen aikaa mar­gi­naa­li­ses­ti parem­man lääk­keen. Aika­naan sta­tii­ni­lääk­kei­tä kehi­tet­tiin usei­ta edes yrit­tä­mät­tä väit­tää, että ne oli­si­vat joten­ki parem­pia. Halut­tiin vain pääs­tä hil­lo­pur­kil­le. Se oli ter­vey­den­huol­lon raho­jen heit­tä­mis­tä kai­voon. Tämä hul­luus omn lop­pu­nut nyt, kun osa sta­tii­neis­ta on vapau­tu­nut patentista.

    Peri­aat­tees­sa näin, mut­ta lääk­kei­den tehos­sa ja sie­det­tä­vyy­des­sä on jos­kus mer­kit­tä­viä­kin ero­ja poti­lai­den kes­ken, kuten myös eri lää­ke­mo­le­kyy­lien inte­rak­tiois­sa. Kysy­mys kuu­luu­kin, että haluaist­ko sinä itse Osmo ottaa lää­keen joka sopii sinul­le parem­min, tai pie­nen­tää enem­män ris­kiä sai­ras­tua kuin toi­se­na tai kol­man­te­na kehi­tys­jär­jes­tyk­ses­sä olleen mole­kyy­lin? Ergo eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja kaivataan.

    Olen ais­ti­vi­na­ni “suun­nit­te­lu-usko­voi­suut­ta” aja­tuk­ses­sa­si: komi­tea voi päät­tää kai­ken etu­kä­teen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la, eikä jäl­ki­kä­teen kerä­tyl­lä empii­ri­sel­lä koke­muk­sel­la ole sijaa pää­tök­sen­teos­sa. Mut­ta vähem­män kär­jis­täen… olen samaa miel­tä kans­sa­si sii­tä, että patent­ti­lain­sää­dän­nön insen­tii­vi­vii­dak­ko on tie­tys­sä mie­les­sä rik­ki. Ehkä tämä näkyy parem­min nau­ret­ta­van pit­kis­sä teki­jä­noi­keuk­sis­sa. Mitä hyvää peri­kun­ta on teh­nyt ansai­taak­seen 70 vuot­ta kuo­le­man jäl­keen alku­pe­räi­sen teki­jän työllä?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Toi­saal­ta ei kan­na­ta käyt­tää rahaa mil­jar­di­tol­kul­la saa­dak­seen aikaa mar­gi­naa­li­ses­ti parem­man lääkkeen. 

    Vali­tet­ta­vas­ti mark­ki­nat eivät pal­kit­se sii­tä­kään, että teet mer­kit­tä­väs­ti parem­man lääkkeen.

    Ole­te­taan, että se jul­ki­suu­des­sa pyö­ri­vä jut­tu sii­tä, että mark­ki­nat pal­kit­si­vat pit­käiai­kais­sai­rau­den paran­ta­van hoi­don kehit­tä­mi­ses­tä sil­lä, että osa­ke­kurs­si romahti. 

    Loo­gis­ta­han se tosin on. Onhan se hal­paa, jos poti­las para­nee ver­rat­tu­na sii­hen, että oli­si lop­pue­lä­män lääkityksellä

 8. Lääk­kei­den paten­tit ovat pie­ni osa pal­jon laa­jem­paa imma­te­ri­aa­lioi­keuk­siin liit­ty­vää ongel­maa. Lää­ke­pa­ten­tit sik­seen, kuin­ka pal­jon lää­ke­tie­teel­lis­ten lait­tei­den hin­taa nos­taa, ja siten myös vähen­tää nii­den saa­ta­vuut­ta, niis­sä käy­tet­ty­jen kom­po­nent­tien paten­tit? Entä näi­den lait­tei­den ohjaa­mi­seen käy­tet­ty­jen ohjel­mis­ton teki­jä­noi­keu­det ja niis­tä mak­set­ta­vat lisens­si­mak­sut? Entä kuin­ka pal­jon sekä lääk­kei­den että mui­den lää­ke­tie­teel­lis­ten mene­tel­mien kehit­tä­mis­tä hidas­taa se, että sii­nä vaa­dit­ta­va tie­to pide­tään joko lii­ke­sa­lai­suuk­si­na lää­ke­fir­mo­jen sisäl­lä tai sit­ten sen käyt­töä han­ka­loi­te­taan tie­teel­lis­ten jul­kai­su­jen teki­jä­noi­keu­teen perus­tu­vil­la maksumuureilla?

  Jos men­nään vie­lä­kin aske­lei­ta taa­em­mas, kuin­ka pal­jon yleen­sä­kään min­kään tek­no­lo­gian käy­tön hidas­ta­mi­nen paten­teil­la tai teki­jä­noi­keuk­sil­la tap­paa? Esi­mer­keik­si voi­daan kek­siä vaik­ka säh­kö­au­to­jen tai aurin­ko­ken­no­jen val­mis­ta­mi­ses­sa käy­te­tyt paten­tit, jot­ka var­mas­ti teke­vät näi­tä tek­no­lo­gioi­ta kal­liim­mik­si ja siten hidas­ta­vat siir­ty­mis­tä fos­sii­li­sis­tä polt­toai­neis­ta (jot­ka tap­pa­vat) muihin.

  Lop­pu­tu­lok­se­na on, että mel­kein kaik­ki infor­maa­tion käy­tön ja levit­tä­mi­sen hidas­ta­mi­nen tap­paa suo­ras­ti tai epä­suo­ras­ti. Lää­ke­pa­tent­tien tap­pa­vuus on siel­tä suo­rim­mas­ta pääs­tä. Toi­saal­ta emme ole kek­si­neet vie­lä mitään muu­ta­kaan kei­noa tek­ni­sen kehi­tyk­sen mark­ki­naeh­toi­seen rahoit­ta­mi­seen kuin paten­tit ja teki­jä­noi­keu­det. Oma joh­to­pää­tök­se­ni täs­tä on, että infor­maa­tio­hyö­dyk­keet ja mark­ki­na­ta­lous sopi­vat yhteen todel­la huo­nos­ti ja vaih­toeh­tois­ten rahoi­tus­me­ka­nis­mien kehit­tä­mi­nen pitäi­si olla todel­la suu­rem­pi prio­ri­teet­ti kuin se nykyi­sel­lään on.

 9. Hyvä kom­ment­ti Ano­nyy­mil­ta edel­lä. Täy­tyy muis­taa että lääk­kei­den kehit­tä­mi­nen on hyvin ris­kial­tis­ta ja kal­lis­ta toi­min­taa. Usein pää­dy­tään kon­kurs­siin. Esim Tam­pe­reel­la FIT­Bio­tech kehit­ti HIV roko­tet­ta ja meni kon­kurs­siin vii­me vuon­na. Sit­ra­kin tuki sitä 55 mil­joo­nal­la. Täy­tyy olla jon­kin­lai­nen pal­kin­to täs­tä ris­ki­no­tos­ta, patent­ti 10 ? vuodeksi. 

  Toi­sek­seen eräät maat kuten Intia kier­tä­vät näi­tä patent­te­ja teki­mäl­lä nii­hin mini­maa­li­sia muu­tok­sia. Esim. syn­tee­sis­sä käy­tet­tä­vä liu­o­ti­nai­ne vaih­de­taan toi­seen vas­taa­vat omi­nai­suu­det omaa­vaan. Intia pys­tyy tuot­ta­maan hal­val­la monia lää­kei­tä kehi­tys­mail­le. Esim. kehit­ti HIV lääk­kek­si cock­tai­lin, jos­sa yhdis­tet­tiin kol­me eri lääkettä.

 10. OS: “Sen sijaan, että lää­keyh­tiöil­le mak­se­taan kor­vaus­ta lääk­keen hin­nas­sa, pitäi­si OECD-mai­den ostaa yhdes­sä vapaak­si nii­den patent­te­ja hin­nal­la, joka vas­tai­si lää­keyh­tiön odo­tet­ta­vis­sa ole­via tulo­ja patentista.

  Sen jäl­keen lääk­kei­den hin­nat ale­ni­si­vat val­mis­tus­kus­tan­nus­ten tasol­le, yleen­sä mur­to-osaan nykyhinnoista.

  Tämä ei tuli­si mak­sa­jil­le sen hal­vem­mak­si, eikä vähen­täi­si lää­keyh­tiöi­den tulo­ja, mut­ta tuot­tai­si pal­jon enem­män ter­veys­hyö­tyä, kun uudet mul­lis­ta­vat lääk­keet saa­tai­siin laa­jaan käyt­töön heti eikä vas­ta 20 vuo­den kulut­tua, kun patent­ti on vanhentunut.”

  Todel­la mie­len­kiin­toi­nen aja­tus! Täl­tä poh­jal­ta voi­tai­siin kehit­tää sel­keä win-win-tilan­ne, sil­lä jär­jes­te­ly pait­si pie­nen­täi­si ter­vey­den­hoi­to­me­no­ja ja inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä, se myös palaut­tai­si sai­ras­tu­nei­ta ihmi­siä työelämään. 

  Ongel­ma­na on, että vaik­ka peri­aa­te on äärim­mäi­sen yksin­ker­tai­nen, sen toteu­tuk­ses­sa on pal­jon liik­ku­via osia. Esim paten­tin kehittäjän/haltijan saa­ma mak­su ei sai­si olla ker­ta­kor­vaus, vaan mak­sut pitäi­si jak­sot­taa paten­tin voi­mas­sao­loa­jal­le. Miten muu­ten hoi­det­tai­siin esim tilan­ne, jos­sa fir­man B uusi patent­ti osoit­ta­tuu oleel­li­ses­ti tehok­kaam­mak­si kuin fir­man A vuo­sia aiem­min vapaak­si ostet­tu patentti? 

  Toi­saal­ta, jär­jes­te­ly­hän oli­si juri­di­ses­ti paten­tin osto/lisensionti, ja täl­lai­sia sopi­muk­sia on teh­ty jo pari sataa vuot­ta. Mal­le­ja siis löytyy.

 11. Suo­meen saa­tu 100 000 roko­tean­nos­ta mut­ta vain 20 000 roko­tet­tu (IS). Näyt­tää nololta.
  Israe­lis­sa on roko­tet­tu 75% yli 60 vuo­tiais­ta. Kak­ko­san­noa­ten anto alka­mas­sa (The Times of Israel).

 12. Yksi har­kin­nan arvoi­nen asia oli­si että val­tiol­li­nen toi­mi­ja (esim. Kela tai vaik­ka HUS:n apteek­ki koko val­tion toi­mi­joi­den puo­les­ta) kil­pai­lut­tai­si yhden lää­ke­ai­ne­ryh­män ker­ral­laan. Eli valit­tai­siin kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta yksi voit­ta­ja ryh­mäs­tä lääk­kei­tä, joi­den vai­ku­tus­me­ka­nis­mi on sama, mut­ta vaih­toeh­toi­sia lää­ke­mo­le­kyy­le­jä on useam­pia. Esim. dia­be­tek­seen ja nyt myös sydä­men vajaa­toi­min­taan käy­tet­tä­vät SGLT2-estä­jät, jois­sa on vie­lä patent­ti­suo­ja, mut­ta joi­ta on jo 4 eri val­mis­tet­ta Suo­men mark­ki­noil­la, ja perus­tel­tu ole­tus on, että kaik­ki ovat riit­tä­vän tark­kuu­den sisäl­lä yhtä tehok­kai­ta. Jos kil­pai­lus­sa siis sitou­dut­tai­siin sii­hen, että Suo­mes­sa käy­te­tään vain kil­pai­lun voit­ta­jaa (tai ehkä teh­täi­siin joku lie­vem­pi sopi­mus, esim. että vain joil­lain reu­naeh­doil­la voi­daan käyt­tää perus­tel­lus­ti mui­ta val­mis­tei­ta kuin kil­pai­lun voit­ta­jaa), var­mas­ti hin­taa saa­tai­siin pai­net­tua alas var­sin pal­jon­kin nykyisestä. 

  Toi­nen mitä olen poh­ti­nut on, että yhden lää­ke­ai­neen voi­si myös kil­pai­lut­taa ker­ral­laan. Esim. Suo­mes­sa myy­dään nyt täl­lä het­kel­lä n. 9 val­mis­ta­jan ver­sio­ta biso­pro­lo­li-lääk­kees­tä (jos­ta patent­ti­suo­ja on jo umpeu­tu­nut). Näis­tä voi­tai­siin kil­pai­lul­la vali­ta yksi, joka oli­si ainoa mitä Suo­mes­sa vaik­ka 5 vuo­den kil­pai­lu­tusa­jan­jak­son ajan käy­tet­täi­siin. Kil­pai­lu­tuk­ses­sa pitäi­si var­mas­ti­kin ottaa joten­kin huo­mioon huol­to­var­muus, ettei yhteen val­mis­ta­jaan sitou­tu­mi­nen aiheut­tai­si toi­mi­tus­kat­ko­ja, mut­ta täl­lä­kin hin­taa voi­si toden­nä­köi­ses­ti saa­da nykyi­ses­tä­kin alas.

  Yksit­täi­sen lää­kä­rin poh­din­to­ja, ei vält­tä­mät­tä aukot­to­mia, mut­ta mie­les­tä­ni har­kin­nan arvoisia.

 13. Oikeas­taan on kum­ma, ettei­vät yksi­tyi­set patent­ti­vä­lit­tä­jät (patent bro­kers) ole läh­te­neet kokei­le­maan tätä. Perin­tei­set bro­ke­rit ovat toki enem­mäl­ti kes­kit­ty­neet patent­tien ja lisens­sien väli­tyk­seen paten­tin omis­ta­jal­ta osta­jal­le, mut­ta samat pro­ses­sit ja tie­to­tai­to sovel­tui­si oleel­li­sil­ta osin myös kään­tei­seen menettelyyn.

  Vähän epäi­len, että OECD pys­tyi­si sopi­maan tar­vit­ta­vis­ta jär­jes­te­lyis­tä, kun taas esim Suo­mi oli­si aivan lii­an pie­ni mark­ki­na kiin­nos­taak­seen lää­ke­teh­tai­ta. EU oli­si niil­le huo­mat­ta­vas­ti kiin­nos­ta­vam­pi osta­ja. Se voi­si ede­tä asias­sa samaan tapaan kuin europatenteissa.

  Paten­tin omis­ta­jaa luu­li­si kiin­nos­ta­van jär­jes­te­ly, jos­sa se se sai­si osan pit­kän aika­vä­lin tulois­taan heti tilil­leen, min­kä lisäk­si hal­paa lää­ket­tä meni­si kau­pak­si oleel­liss­ti enem­män kuin kallista.

 14. Pitää hyväk­syä se, ettei jokai­sel­la ole aina oikeut­ta uusim­piin lääk­kei­siin. Ihan niin kuin ei ole sub­jek­tii­vis­ta oikeut­ta hie­noim­piin autoi­hin tai kiil­tä­vim­piin ham­ma­simplant­tei­hin. Ne on varat­tu mak­su­ky­kyi­sel­le poru­kal­le. Tavik­set voi­vat sit­ten ostaa käy­te­tyn auton ja saa­da ham­mas­hoi­toa, joka oli vie­lä 1990-luvul­la vain hol­lywood­täh­tien saa­vu­tet­ta­vis­sa. Tek­niik­ka kehit­tyy ja jos sat­tuu elä­mään his­to­rian vää­räl­lä puo­lel­la, ei pää­se naut­ti­maan tule­vai­suu­den kek­sin­nöis­tä. Ei tämä riko kenen­kään ihmisoikeuksia.

  1. Hie­moim­pien auto­jen val­mis­ta­mi­nen on kal­lis­ta, uusim­pien lääk­kei­den val­mis­tus­kus­tan­nuk­set eivät ole kalliita.

 15. Kyl­lä monien val­mis­ta­mi­nen on, ei joh­du pel­käs­tään patentista.
  Lisäk­si huo­mioi­ta­va lähes 10 vuo­den kehit­tä­mis­ku­lut ris­kil­lä toi­sin kuin autossa.
  Rokot­tei­den tuot­ta­mi­nen on taas perin­tei­ses­ti ollut mel­ko hal­paa. Suma­lai­sis­ta jo suu­ri osa oli roko­tet­tu iso­rok­koa vas­taan 1800-luvul­la. Roko­tus­tie­dot mer­kit­tiin kir­kon­kir­joi­hin. Nyky­ai­ka­na (sic) ei Suo­mes­sa ole rokotusrekisteriä.

 16. Koro­na­ro­kot­teen osal­ta oli­si hyvä kyl­lä kokeil­la Osmon ehdot­ta­maa mak­sa­mi­sen mallia. 

  Kos­ka lää­keyh­tiöt lähes yhdes­tä suus­ta julis­ta­vat aja­van yleis­tä hyvää koro­na­pan­de­mian tait­ta­mi­ses­sa, ne tie­tys­ti suos­tu­vat malliin. 

  Val­tiol­li­set toi­mi­jat osta­koon paten­tit vapaak­si hyväk­sy­tyil­tä ja toi­mi­vil­ta rokot­teil­ta. Lää­keyh­tiöt saa­vat näin kor­vauk­sen kehit­tä­mis­ku­luis­taan ja vaik­ka jon­kin­lai­sen las­ken­nal­li­sen voi­ton vie­lä pääl­le (aina­kin ne yhtiöt, jot­ka ovat kehit­tä­neet omal­la rahal­la ja riskillä). 

  Tämän jäl­keen kai­kil­la mah­dol­li­sil­la toi­mi­joil­la, joil­la teh­tai­ta vain on, oli­si mah­dol­li­suus tuot­taa ja myy­dä rokot­tei­ta halu­tes­saan. Tämä var­maan tapah­tui­si mark­ki­naeh­toi­ses­ti, niin ei tar­vit­se kiis­tel­lä sii­tä, onko val­mis­ta­mi­nen kal­lis­ta vai ei.

 17. Leik­kiä ihmis­hen­gil­lä on myös vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen pää­tös olla käyt­tä­mät­tä työ­ter­veys­hoi­toa rokot­ta­mi­sis­sa. Ideo­lo­gia ensin, kan­san­ter­veys vas­ta sitten?

  1. Leik­kiä ihmis­hen­gil­lä on myös vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen pää­tös olla käyt­tä­mät­tä työterveyshoitoa 

   Mis­sä täl­lai­nen pää­tös on teh­ty? En ole sel­lai­ses­ta kuullut.

 18. Lää­ke­pa­ten­teis­ta ehkä koro­na­ro­kot­tei­siin liit­ty­vät pake­tit ovat täl­lä het­kel­lä kuu­min peru­na. Ensin jul­ki­sin varoin tuet­tiin rei­lus­ti koro­na­ro­kot­tei­den kehit­tä­mis­tä ja tes­taus­ta. Nyt joil­lain on paten­tit rokot­tei­siin, ja muut eivät saa val­mis­taa nii­tä. Koro­na­ro­kot­tei­ta teh­dään noin kou­ral­li­ses­sa maa­il­man lää­ke­teh­tais­ta. Kil­pai­li­jat eivät saa val­mis­taa nii­tä, kos­ka niil­lä ei ole patent­te­ja, vaik­ka val­mis­tus­ka­pa­si­teet­tia on vapaa­na pal­jon. Maa­il­man koko väes­töl­le saa­tai­siin koro­na­ro­kot­teet vuo­den 2020 ensim­mäi­sel­lä vuo­si­puo­lis­kol­la val­mis­tet­tua, jos lää­ke­pa­ten­tit eivät estäi­si rokot­tei­den laa­ja­mit­tais­ta val­mis­tus­ta. EU neu­vot­te­li itsel­leen koro­na­ro­kot­te­te ja puo­lus­taa voi­mak­kaas­ti lää­ke­pa­tent­te­ja koro­nan koh­dal­la — ja köy­hät maat ovat vail­la rokot­tei­ta. Yle­kin herä­si lopul­ta eilen kir­joit­ta­maan lää­ke­pa­tent­tien ongel­mal­li­suu­des­ta koro­na­ro­kot­teen koh­dal­la: https://yle.fi/uutiset/3–11745641

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.