Vihreä Lanka in memorium

Pidän Vih­reän lii­ton pää­tös­tä lak­kaut­taa Vih­reä lan­ka hyvin vali­tet­ta­va­na. Myön­nän, että minul­la on leh­teen hyvin hen­ki­lö­koh­tai­nen suh­de. Aloi­te­taan täs­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta suh­tees­ta. Lopus­sa perus­te­len, mik­si pidän pää­tös­tä epäviisaana.

Kun vih­reät sai­vat ensim­mäi­set kan­san­edus­ta­jan­sa, Vil­len ja Kal­len, Pek­ka Haa­vis­to perus­ti Vih­reän lan­gan sen tie­do­tus­leh­dek­si. Hän teki muis­taak­se­ni kol­me nume­roa ja jät­ti sen sit­ten minulle.

Minä tein Vih­re­ää lan­kaa pari vuot­ta. Aluk­si täy­sin itse alus­ta alkaen. Sit­ten sen tait­toon tuli Juha Kor­ho­nen ja toi­mi­tus­työ­hön sekä käy­tän­nön hom­miin Mar­ja Ponsila.

Leh­den teke­mi­nen alus­ta lop­puun tar­koit­ti, että

 • Kir­joi­tin suu­rim­man osan teks­tis­tä itse
 • Ladoin sen valo­la­to­ma­ko­neel­la ja kehi­tin ladelman
 • Tai­toin saksitaitolla
 • Ras­te­roin valokuvat
 • Han­kin jokais­ta nume­roa var­ten 30 uut­ta tilaa­jaa, jot­ta sain pai­na­mi­sen ja pos­ti­tuk­sen mak­se­tuk­si. Tätä var­ten piti kier­tää eri­lai­sis­sa vaihtoehtotapahtumissa.
 • Pidin yllä tilaajarekisteriä
 • Tein pos­ti­tus­oh­jel­man, joka tulos­ti tilaa­ja­re­kis­te­ris­tä osoi­te­tar­rat. Tämä ohjel­ma vuo­si mui­den­kin vaih­toeh­to­leh­tien käyt­töön. Tör­mä­sin sen tuot­ta­miin osoi­te­tar­roi­hin vie­lä 15 vuot­ta myöhemmin.

Se, että kir­joi­tin mel­kein kaik­ki jutut itse, osoit­taa, että olin huo­no pää­toi­mit­ta­ja. Oli­si tie­tys­ti pitä­nyt panos­taa avus­ta­ja­kun­taan. Oli meil­lä tie­tys­ti ylei­sön­osas­to­kin, mut­ta jou­duin hyl­kää­mään huo­mat­ta­van osan tar­jo­tuis­ta jutuista.

Sen leh­den ensim­mäi­set nume­rot eivät olleet mitään tai­de­teok­sia, kos­ka en ollut hyvä tait­ta­maan. Juha Kor­ho­sen tul­tua avuk­si taso para­ni olennaisesti.

Leh­ti ilmes­tyi joka kol­mas viik­ko. Se val­mis­tui sun­nun­tai-ilta­na ja piti vie­dä pos­tiin klo 21.19 läh­te­väl­lä bus­si 17:llä. Yleen­sä kir­joi­tin vii­mei­sek­si pää­kir­joi­tuk­sen tun­tia ennen dead-linea, suo­raan latomakoneella.

Kaik­ki tämä toi­mi tilaa­ja­tu­loil­la. Mitään tukea emme saa­neet val­tiol­ta emme­kä muu­al­ta­kaan. Vih­re­ää puo­luet­ta ei sil­loin edes ollut.

Jos­sain vai­hees­sa hoi­din Kale­vi Sor­san avul­la pois päi­vil­tä uhan, että kir­jan­työn­te­ki­jäin liit­to oli­si pan­nut leh­den boi­kot­tiin, joka uhka­si sik­si, ettei kukaan leh­den teki­jöis­tä kuu­lu­nut liit­toon eikä saa­nut työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaus­ta palk­kaa — ei siis palk­kaa lainkaan.

Mar­ja-Lii­sa Pon­si­lan tulo avuk­si hel­pot­ti minun työ­taak­kaa­ni olennaisesti.

Kun aloi­tin pää­toi­mit­ta­ja­na 1983, leh­del­lä oli 300 tilaa­jaa ja kun lope­tin vuon­na 1985, nii­tä oli 1800.

Kun leh­ti tuli puo­lue­tuen pii­riin vuo­na 1988, sen toi­mi­tus­vas­tuu siir­tyi pal­ka­tuil­le työn­te­ki­jöil­le, mut­ta leh­den tilaa­ja­mää­rä ei olen­nai­ses­ti kas­va­nut. Kun se alkoi tul­la myö­hem­min jäse­ne­tu­na puo­lu­een jäse­nil­le, levik­ki tie­tys­ti kasvoi.

Pon­si­las­ta tuli pää­toi­mit­ta­ja minun jäl­kee­ni vuon­na 1986. Leh­del­lä on tois­tai­sek­si ollut 11 pää­toi­mit­ta­jaa, toi­nen tois­taan parempia.

 • Pek­ka Haa­vis­to 1983
 • Osmo Soininvaara1983–1985
 • Mar­ja-Lii­sa Ponsila1986
 • Pau­li Väli­mä­ki 1986–1989
 • Jaak­ko Kan­gas­nie­mi 1989–1990
 • Timo Harak­ka 1990–1994
 • Päi­vi Sih­vo­la 1994–1999
 • Jyr­ki Räik­kä 1999–2006
 • Eli­na Grund­ström 2006–2010
 • Juha Hon­ko­nen 2011–2015
 • Riik­ka Suo­mi­nen 2015–2019

Pää­toi­mit­ta­jis­ta mai­nit­ta­koon Jaak­ko Kan­gas­nie­mi (nykyi­sin Finn­fun­din toi­mi­tus­joh­ta­ja), Timo Harak­ka (nykyi­sin työ­mi­nis­te­ri) ja Eli­na  Grund­ström, jos­ta tuli sit­tem­min jul­ki­sen sanan neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja. Haa­vis­to on ulko­mi­nis­te­ri ja minä­kin olin jos­sain vai­hees­sa perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri. Yhtään pää­mi­nis­te­riä ei pää­toi­mit­ta­jis­ta ole vie­lä tul­lut, mut­ta seu­raa­vak­si ehkä presidentti.

Vih­reä liit­to on nyt päät­tä­nyt lak­kaut­taa leh­den – tai siis lopet­taa puo­lue­leh­ti­tuen kana­voi­mi­sen sil­le, mikä on sama asia.

Ymmär­rän, että pape­ri­leh­des­tä on aika jät­tä­nyt. Mut­ta ei leh­teä kan­na­ta kor­va­ta somet­ta­mi­sel­la ja puo­lu­een viral­lis­ten kan­nan­ot­to­jen mai­nos­ta­mi­sel­la Face­boo­kis­sa. (En todel­la tie­dä, mitä on tar­koi­tus teh­dä, kos­ka puo­lu­een tie­do­tus ei sitä ker­ro. Pel­kään pahoin, että rahat solah­ta­vat puo­lue­toi­min­nan poh­jat­to­maan kaivoon.)

Minä oli­sin siir­tä­nyt leh­den net­ti­leh­dek­si, teh­nyt sii­tä jotain, jos­sa on otet­tu mal­lia Long Plays­ta, Must Rea­dis­ta ja kokoo­muk­sen Verk­ko­uu­ti­sis­ta. Vih­reis­sä on niin pal­jon sosi­aa­lis­ta pää­omaa, että leh­den ympä­ril­le sai­si hel­pos­ti avus­ta­ja­jouk­kion tuot­ta­maan hyvää jour­na­lis­tis­ta aineis­toa halvalla.

Oma verk­ko­leh­ti tuot­tai­si alle­vii­va­tus­ti jour­na­lis­tis­ta aineis­toa, siis jotain aivan muu­ta kuin Face­book-kir­joi­tuk­sia tai puo­luet­ta mai­nos­ta­via kir­joi­tuk­sia puo­lu­een blo­gi­pals­toil­la. Näin toi­mien se tuot­tai­si myös viit­tauk­sia ja uuti­sia mui­hin tie­do­tus­ka­na­viin ja pitäi­si vih­reät muka­na jour­na­lis­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Esi­mer­kik­si minä voi­sin levit­tää leh­den artik­ke­lei­ta ja uuti­sia twit­te­ris­sä ja täl­lä blogilla.

Täl­lai­nen verk­ko­leh­ti ei vain mai­nos­tai­si vih­rei­den erin­omai­suut­ta, vaan kävi­si avoin­ta ja kriit­tis­tä kes­kus­te­lua liik­keen lin­jas­ta. Esi­merk­ki­nä täs­tä jul­kai­sin tämän kir­joi­tuk­sen avoi­mes­ti  blo­gil­la­ni sen sijaan, että oli­sin lähet­tä­nyt sen vih­rei­den sul­je­tuil­le palstoille.

Olen tyr­mis­ty­nyt.

 

 

 

24 vastausta artikkeliin “Vihreä Lanka in memorium”

 1. maa­il­ma muut­tuu ja ehkä pape­ri ver­sio jou­taa­kin, saman suun­tais­ta on menos­sa taval­li­sil­la­kin jul­ka­suil­la kuten sanomalehdillä.

  pis­tä­mäl­lä resurs­sit somet­ta­mi­seen ei kuu­los­ta täy­sin hyväl­tä sekään, tosin pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa näi­tä­kin tar­vi­taan. oli­si­ko parem­pi jät­tää some­tus yksit­täi­sil­le hen­ki­löil­le kuin orga­ni­soi­tul­le tahol­le. tosin täs­sä on nyt vähän aikaa miet­tiä­kin mikä toi­mii, ehkä­pä hätäi­set pää­tök­set täs­sä asia-yhtey­des­sä voi olla huonoja.

  on jää­nyt olo että nyky­päi­vä­nä ihmi­set on pin­nal­li­sia, myös poli­tii­kan seu­raa­mi­ses­sa. pin­nal­li­suu­des­ta joh­tuen simp­pe­lei­tä­kin vää­ris­tyk­siä­kin pää­see läpi.

  asi­aan sopi­vas­ti liittyen:
  face­book ja sen omis­ta­ma what­sapp tosi­aan hir­vit­tää. olin jo pis­tä­nyt nuo kak­si mai­nit­tua mus­tal­le lis­tal­le ja en suo­sit­te­le kel­le­kään mis­sään tar­koi­tuk­ses­sa, lähin­nä yksi­tyi­syys syis­tä. mut­ta nyt alkaa olla sel­keä kyt­kös republi­kaa­neil­la, trum­pil­le ja rahal­le. (ja vie­lä, tele­gram mes­sen­ger ei ole kun­nol­li­nen vaih­toeh­to whatsapp:lle).

  1. qua­si­mi­nus: on jää­nyt olo että nyky­päi­vä­nä ihmi­set on pin­nal­li­sia, myös poli­tii­kan seu­raa­mi­ses­sa. pin­nal­li­suu­des­ta joh­tuen simp­pe­lei­tä­kin vää­ris­tyk­siä­kin pää­see läpi.

   Täs­sä­hän nime­no­maan aut­taa tuol­lai­nen paperijulkaisu.

 2. Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta lak­kaut­ti pape­ri­leh­ten­sä muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Digi­leh­teä ei kui­ten­kaan kukaan luke­nut sen­kään ver­taa, joten nyt print­ti­leh­ti on teh­nyt paluun.

 3. Pää­tös vai­kut­taa niin poik­keuk­sel­li­sel­ta ja ris­kialt­tiil­ta, että Face­boo­kis­sa epäi­lin taus­ta­syyn ole­van epä­toi­voi­nen tar­ve sääs­tää rahaa vaa­li­kam­pan­jaa var­ten sik­si, että Vih­reät läh­tee hal­li­tuk­ses­ta tai hal­li­tus muus­ta syys­tä kaa­tuu ja tulee ennen­ai­kai­set edus­kun­ta­vaa­lit. Nyt ollaan ensim­mäis­tä ker­taa tilan­tees­sa, jos­sa Vih­reät eivät voi läh­teä hal­li­tuk­ses­ta ilman, että se jäi­si vähem­mis­tö­hal­li­tuk­sek­si ja pöy­däl­lä on pal­jon ydin­voi­maa, tur­vet­ta ja mui­ta energiakysymyksiä.

 4. Pitäis sit­ten vaan perus­taa se verk­ko­leh­ti VIHREÄ LANKA mel­ko pian, jos­sei sitä nimeä ole joten­kin varat­tu. Ilmoit­tau­dun mak­sa­vak­si tilaa­jak­si. Kir­joit­ta­ja­na en ole hyvä, mut­ta voi­sin yrit­tää. Ei kyl­lä oli­si pak­ko nii­tä jul­kais­ta (pää­toi­mit­ta­ja valikoi).

 5. Kun pape­ri­leh­det ja pai­ne­tut kir­jat häviä­vät, muut­tuu poliit­ti­sen todel­li­suu­den ja ‑his­to­rian muok­kaa­mi­nen aina vain hel­pom­mak­si. Sil­lä todel­li­suus­han on sitä mil­tä se näyt­tää, ja mil­lai­sek­si se luodaan.

  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/29/peppi-pitkatossua-sensuroitiin-rasismi-kitkettiin-pois
  https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/venaja-irrottautuu-internetista-testaa-omaa-runet-verkkoaan/e79663d8-61e5-37a9-b218-b5ea220b4932

 6. Nykyi­sen Lan­gan toi­mit­ta­ja­kun­nan edus­ta­ja­na voin omas­ta puo­les­ta­ni sanoa, että oli­sin ollut kiin­nos­tu­nut kes­kus­te­le­maan esit­tä­mäs­tä­si vaihtoehdosta.

 7. Täy­sin samaa miel­tä. Nyky­ajan näi­ve­tys­tau­tia. Ei tar­vi­ta, kun kuu­lem­ma some hoitaa.

  1. Tämä kun on todis­te­tus­ti toi­mi­nut niin hyvin muun tie­don­vä­li­tyk­sen kanssa…

 8. Ihan poli­tii­kan seu­raa­ja­na ihmeel­lis­tä lopet­taa koko­naan puhu­mi­nen ulos­päin puo­lu­een sisäl­tä, kos­ka en itse aina­kaan ole huo­man­nut vih­reil­tä mitään jul­kis­ta kes­kus­te­lua ulos­päin yhtään mis­sään. Puo­lu­ee­seen ilmes­tyy lii­ke vain ennen vaa­le­ja, ja sit­ten kont­taa vaa­li­kau­den ilmes­tyen vain kom­men­toi­maan jotain kohua. Kun esi­mer­kik­si Ilta-Sano­mat on otta­nut teh­tä­väk­seen vie­dä poliit­ti­sen uuti­soin­nin ja kes­kus­te­lun Fox New­sin tasol­le täs­sä maas­sa, niin oli­si ollut syy­tä enem­män­kin panos­taa lisää kuin lopet­taa kokonaan. 

  Herää vähän kysy­mys, että riit­tää­kö nyky­ak­tii­veil­le se, että Hämeen­ties­tä teh­dään mui­den rahoil­la heil­le mie­lui­sa ja sit­ten ovat siel­lä kapa­kas­sa kes­ke­nään? Joten­kin hai­see se, että ennen vih­reät oli­vat akti­vis­ti­po­ru­kois­ta, mut­ta nyt par­hai­ten kou­lu­tet­tu­ja uraoh­juk­sia, joil­la on täh­täi­mes­sä enem­män ura­nousu kuin jon­kun asian aja­mi­nen. Tus­kin­pa täl­lä tavoin puo­lu­een kan­na­tus­kaan lisään­tyy kun muil­la on aktii­vi­nen vies­tin­tä vuo­des­ta toi­seen, mut­ta sit­ten vih­reät luot­ta­vat sii­hen että pys­ty­vät paris­sa vii­kos­sa ennen vaa­le­ja selit­tä­mään miten maa­il­ma toimii. 

  Herää aina­kin kysy­mys, että onko vih­rei­den joh­dos­sa väkeä, jon­ka mie­les­tä kan­sa on vel­kaa äänen­sä vih­reil­le, kos­ka ilmas­ton­muu­tos? Että ei tar­vit­se teh­dä mitään, kos­ka ajan hen­ki ajaa kan­san suo­raan omaan syliin. Ihan saman­lai­sel­la ajat­te­lul­la USA:n demo­kraat­ti­nen puo­lue ajoi karil­le Bill Clin­to­nin joh­dol­la ja siel­lä­kin ensim­mäi­nen merk­ki oli se, että puo­lue täyt­tyi uraoh­juk­sis­ta, ihmis­ten asiat unoh­tui­vat ja puo­lue sul­keu­tui. Nyt clin­to­ni­lai­sen demo­kraa­tin ja taval­li­sen republi­kaa­nin erot­taa enää sii­tä, että toi­nen mars­sii sateen­kaa­ri­mars­sis­sa, mut­ta kum­mat­kin ovat yhtä kor­rup­toi­tu­nei­ta, sotai­sia ja vas­tus­ta­vat AOC:n ja San­der­sin kal­tai­sia, jot­ka meil­lä­päin oli­si­vat sit­ten vih­rei­tä akti­vis­te­ja. Ehkä­pä AOC:lla ei oli­si­kaan mitään asi­aa nyky­vih­rei­siin, kos­ka haluai­si muut­taa asioita.

 9. Pää­tös on todel­la vali­tet­ta­va syis­tä jot­ka on kir­joi­tuk­ses­sa ja kom­men­teis­sa hyvin kuvail­tu oikein­kir­joi­tus­ta myö­den. Nyt kum­mas­tut­taa, mik­sei puo­lu­een puheen­joh­ta­ja suos­tu kom­men­toi­maan asi­aa mil­lään taval­la. Hänel­lä jos kenel­lä oli­si se velvollisuus/mahdollisuus sel­ven­tä­mi­seen jäse­nis­töä ja kaik­kia äänes­tä­jiä kohtaan.

 10. Hyvä ja kii­tos Ode, kyl­lä sana­si pai­naa ja ehdot­to­mas­ti täs­sä asias­sa. Vaik­ka puol­tai­sin myös print­ti­leh­teä sii­nä rin­nal­la — pape­rin­pa­lat kir­joi­tuk­si­neen, pila­ku­vi­neen jne. leviä­vät sin­ne­kin, min­ne net­tiai­neis­to ei ja löy­ty­vät vie­lä jon­kin ajan pääs­tä pinon poh­jal­ta — mai­nit­se­ma­si esi­mer­kit verk­ko­leh­dis­tä ovat hyvä esi­merk­ki jos eivät aivan sisäl­tön­sä puo­les­ta. Sat­tu­vas­ti sanot: “Oma verk­ko­leh­ti tuot­tai­si alle­vii­va­tus­ti jour­na­lis­tis­ta aineis­toa, siis jotain aivan muu­ta kuin Face­book-kir­joi­tuk­sia tai puo­luet­ta mai­nos­ta­via kir­joi­tuk­sia puo­lu­een blo­gi­pals­toil­la. Näin toi­mien se tuot­tai­si myös viit­tauk­sia ja uuti­sia mui­hin tie­do­tus­ka­na­viin ja pitäi­si vih­reät muka­na jour­na­lis­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.” Vih­reä lan­ka ei saa katketa!

 11. Duo­da noin. VLn verk­ko­leh­teä ja mui­ta vas­taa­via toi­si­naan luet­tua­ni en osaa näi­tä puo­lue­jul­kai­su­ja kai­va­ta: yksi­sil­mäi­siä pro­pa­gan­daplä­jäyk­siä jot­ka par­haim­mil­laan­kin herät­tä­vät lähin­nä myötähäpeää.

  1. Fidel:
   Duo­da noin. VLn verk­ko­leh­teä ja mui­ta vas­taa­via toi­si­naan luet­tua­ni en osaa näi­tä puo­lue­jul­kai­su­ja kai­va­ta: yksi­sil­mäi­siä pro­pa­gan­daplä­jäyk­siä jot­ka par­haim­mil­laan­kin herät­tä­vät lähin­nä myötähäpeää. 

   empä nyt oikein tie­dä. onhan nuo puo­lu­eel­li­sia mut­ta moni mas­sa­me­dia on oikeas­taan ollut kau­heam­paa. useat pitää vie­lä neut­raa­lia ima­goa. suo­mes­sa ei nyt olla ongel­mal­li­sel­la tasol­la mut­ta tääl­lä­kin jou­tuu kysee­na­lais­taa mas­sa­me­dioi­den motii­ve­ja välillä.

   näen­näis neut­raa­li­suus on oikeas­taan huo­nom­paa kuin puolueellisuus.

   1. qua­si­mi­nus: empä nyt oikein tie­dä. onhan nuo puo­lu­eel­li­sia mut­ta moni mas­sa­me­dia on oikeas­taan ollut kau­heam­paa. useat pitää vie­lä neut­raa­lia ima­goa. suo­mes­sa ei nyt olla ongel­mal­li­sel­la tasol­la mut­ta tääl­lä­kin jou­tuu kysee­na­lais­taa mas­sa­me­dioi­den motii­ve­ja välillä.

    näen­näis neut­raa­li­suus on oikeas­taan huo­nom­paa kuin puolueellisuus.

    Suo­mes­sa ei olla ongel­mal­li­sel­la tasol­la? Mil­loin olet vii­mek­si luke­nut Hel­sin­gin Sanomia?

   2. Daniel Feder­ley: Suo­mes­sa ei olla ongel­mal­li­sel­la tasol­la? Mil­loin olet vii­mek­si luke­nut Hel­sin­gin Sanomia?

    täy­ty­nee tun­nus­taa että en ihan niin pal­jon seu­raa suo­men medi­aa, joten en läh­de kiis­te­lee suu­res­ti kos­ka sinul­la voi olla asial­li­nen point­ti. tosin suku­lai­sel­la tuli vähän hesa­ria luet­tua ja jos­kus yleä seurailen.

    ehkä todel­li­nen point­ti on suh­teel­li­suus käm­mi. usa:n media maa­il­ma alkaa olla hir­vit­tä­vä ja alkai­sin ver­ra­ta sitä neu­vos­to­pro­pa­gan­daan, tosin yksi­tyi­nen sek­to­ri tekee nuo­tit. usa:n media on kui­te­kin moni­syi­nen ja moni­mut­kai­nen ja poi­keuk­sia on. siis jos ver­taa usa:n ja suo­men medi­aa niin sanoi­sin että suo­mes­sa ollaan vie­lä kival­la puo­lel­la mut­ta ongel­mia on.

    hesa­ri kuu­luu samaan kon­ser­niin kuin ilta-sano­mat, se antaa jotain vihjettä.

   3. Daniel Feder­ley: Suo­mes­sa ei olla ongel­mal­li­sel­la tasol­la? Mil­loin olet vii­mek­si luke­nut Hel­sin­gin Sanomia? 

    Hesa­ri on kol­me eri leh­teä. Kuu­kausi­lii­te on pää­osin hyvin asial­lis­ta jour­na­lis­mia, Nyt-lii­te on aivan kau­he­aa asen­teel­lis­ta tuu­baa, ja itse HS jotain sil­tä väliltä.

   4. näen­näis neut­raa­li­suus on oikeas­taan huo­nom­paa kuin puolueellisuus.

    Mie­les­tä­ni juu­ri näin. Avoi­men puo­lu­eel­li­nen leh­ti pelaa avoi­mem­mil­la kor­teil­la ja itse oikeas­taan luen sel­lai­sen jut­tu­ja mie­luum­min, kos­ka ne ase­te­taan jo läh­tö­koh­tai­ses­ti jul­kai­si­jan­sa kon­teks­tiin. Eihän moniar­voi­nen yhteis­kun­ta voi edes toi­mia ilman kir­ja­vaa palet­tia eri­lai­sia puo­lu­eel­li­sia taho­ja. Kou­ral­li­nen mono­liit­ti­sia ”neut­raa­le­ja” kon­sen­sus­toi­mi­joi­ta tar­koit­tai­si, että mie­li­pi­de­ky­sy­myk­set käsi­tel­täi­siin jos­sain sul­je­tuis­sa kabi­ne­teis­sa ja sit­ten kaa­de­taan lopul­li­si­na totuuk­si­na kan­san nis­kaan ylhäältä.

    Vaik­ken ole juu­ri kos­kaan asioi­den impli­kaa­tiois­ta samaa miel­tä kuin leh­den kir­joit­ta­jat, pys­tyn luke­maan lou­nas­tauol­la jopa Voi­maa ja koen sen lisää­vän joten­kin tie­tä­mys­tä­ni maa­il­mas­ta. Puo­lue­leh­teä lukies­sa on läh­tö­koh­tai­ses­ti sel­vää, että asioi­ta katos­taan sen puo­lu­een kak­ku­loi­den läpi, ja samal­la pysyy mie­les­sä, että mui­ta­kin kak­ku­loi­ta on ole­mas­sa, mut­ta nii­tä ei nyt käy­te­tä. Hesa­ri­tyyp­pi­nen ”puo­lu­ee­ton” mut­ta kum­min­kin räi­keän asen­teel­li­nen kir­joit­te­lu vie enem­män juu­ri sel­lai­seen ilmas­toon, jos­sa nämä asen­teet esiin­ty­vät abso­luut­ti­si­na totuuk­si­na, tule­vat­han ne ”puo­lu­eet­to­mas­ta” läh­tees­tä. Samal­la lail­la Hesa­rin kom­ment­ti­mah­dol­li­suus on huo­nom­pi kuin ei kom­ment­te­ja lain­kaan, kos­ka luo­daan jon­kin­lai­nen illuusio avoi­mes­ta kes­kus­te­lus­ta, mut­ta taus­tal­la on täy­sin läpi­nä­ky­mä­tön ja mie­li­val­tai­nen sensuuriaparaatti.

    Suo­raan sanoen olen kyl­lä yllät­ty­nyt, että kai­kis­ta puo­leis­ta juu­ri vih­reät lait­toi ensim­mäi­se­nä(?) leh­ten­sä lihoik­si. Ja olen kyl­lä pet­ty­nyt, jos se kor­vau­tuu epä­mää­räi­sel­lä (tai siis nykyis­tä­kin epä­mää­räi­sem­mäl­lä) somehuutelulla.

 12. >Täl­lai­nen verk­ko­leh­ti ei vain mai­nos­tai­si vih­rei­den erin­omai­suut­ta, vaan kävi­si avoin­ta ja kriit­tis­tä kes­kus­te­lua liik­keen linjasta. 

  Eikö­hän hom­ma suju hel­pom­min, kun lin­ja tulee ylhääl­tä ilman taka­pen­kin huutelua?

 13. Yllä kom­men­toi­nut Jen­ni Leu­ku­maa­vaa­ra ja satun­nai­ses­ti joku muu edus­taa ajoit­tain sitä oival­ta­vaa ja ymmär­tä­vää näkö­kul­maa, joka on ollut lähin­nä kateis­sa Hon­ko­sen ajan jäl­keen. Leh­ti on nyky­ään yksi­puo­lis­ta pro­pa­gan­daa, kuten Fidel kir­joit­ti, usein harhaanjohtavaa.

  Uuden leh­den voi­si ehkä perus­taa puh­taal­ta pöy­däl­tä. Nykyi­nen kan­nat­taa lopettaa.

 14. Vih­reän Lan­gan lopet­ta­mi­nen oli oikein. Vih­rei­den nykyi­nen äänes­tä­jä­kun­ta ei osaa enää lukea vaa­ti­via ja pit­kiä jut­tu­ja. On haus­kem­paa lukea twit­te­ris­tä ja FB:sta lyhyi­tä ja kärk­käi­tä kom­ment­te­ja. Vih­rei­den äänes­tä­jät ovat noin 97 pro­sent­ti­ses­ti pro­tes­ti­ää­nes­tä­jiä. Ei hei­tä kiin­nos­ta miten asiat ovat. Leh­del­le ei siis ole enää paikkaa.

Vastaa käyttäjälle quasiminus Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.