Kurkistus asumisen kristallipalloon

Asukkaiden käyt­täy­tymi­nen yllät­ti Helsin­gin seudun kaavoit­ta­jat vuo­den 2005 tienoil­la. Nur­mi­järvi-ilmiö pysähtyi kuin seinään. Kehyskun­tien osu­us seudun väk­ilu­vun lisäyk­ses­tä putosi lyhyessä ajas­sa 50 pros­en­tista run­saaseen kymme­nen pros­ent­ti­in. Samal­la kan­takaupun­gin suo­sio nousi. Lapsen syn­nyt­tyä ei muutet­tukaan enää pois vaan jääti­in tuot­ta­maan har­mai­ta hiuk­sia päivähoi­dos­ta vastaaville.

Ilmiö on yleismaailmallinen.

Mieli voi tietysti muut­tua yhtä nopeasti uud­estaan. On ehkä jo muut­tunut. Ainakin Richard Flori­da rapor­toi Yhdys­val­loista, että keskilu­ok­ka hakeu­tuu taas kaupunkien ulkop­uolelle omakoti­taloi­hin. Tosin hän vähän ris­tiri­itais­es­ti sanoo, että syynä tähän on hin­to­jen huikea nousu keskus­tois­sa. Sil­loin­han kyse ei ole suo­sion laskus­ta vaan siitä, että kaupunkien down­town ‑alueille ei nyt vain mahdu.

Myös Helsin­gin asukaslu­vun kasvu on hidas­tunut. Kos­ka uusia asun­to­ja tulee napakkaan tahti­in, on asum­isväljyy­den täy­tynyt nous­ta. Asun­nois­sa on siis vähem­män lap­sia ja enem­män sinkkuja.

Yksi asumisen tren­deistä on kysyn­nän pain­ot­tumi­nen yksiöi­hin ja kak­sioi­hin. Nuoret urbaan­it arvosta­vat sijain­tia enem­män kuin neliöitä. Kotona voi elää ahtaasti, kun elämä on kodin ulkopuolella.

Asum­istuen muu­tok­set tuki­vat pien­ten asun­to­jen kysyn­tää. Sata-komitean esi­tyk­ses­tä asum­istues­sa luovut­ti­in neliöhin­to­jen sään­telystä ja annet­ti­in jokaisen itse vali­ta, asuuko isom­mas­sa asun­nos­sa syr­jem­mäl­lä tai pienessä keskemmällä.

Kun opiske­li­jat otet­ti­in yleisen asum­istuen piiri­in, moni val­it­si mielu­um­min kovan rahan yksiön kuin opiske­li­ja-asun­tolan solu­a­sun­non. Se on kyl­lä HOASin oma vika. Kan­nat­taisi hyväksyä, että solu­a­sun­nos­sa asu­vat saisi­vat vali­ta asuinkumppaninsa.

Kela pahen­si asi­aa oudol­la tulkin­nal­la asun­tokun­nas­ta, mikä teki yhteisöa­sumis­es­ta läh­es mah­do­ton­ta. Tämä on nyt perut­tu eikä yhden asukkaan korkeat tulot enää vie asum­is­tukea muilta.

Helsin­ki oli rajoit­tanut pien­asun­to­jen rak­en­tamista, kos­ka halusi puo­lus­taa lap­siper­heitä asun­tomarkki­noil­la. Kun tämä sään­te­ly heikkeni, tuli suo­ranainen ryn­täys yksiöi­den rakentamiseen.

Yksiöi­den aito kysyn­tä kohdis­tuu kuitenkin kan­takaupunki­in, jos­sa on elämää välit­tömästi kodin ulkop­uolel­la. Raken­nus­li­ik­keet eivät oikein ymmärtäneet ilmiötä vaan alkoi­vat rak­en­taa yksiöitä lähiöi­hin. Niitä on nyt myymät­tä paljon. Kuka halu­aisi asumaan yksin pie­neen kop­pi­in syr­jäisessä lähiössä? Lähiöi­hin kan­nat­taa rak­en­taa perheasuntoja.

Vaik­ka minus­ta asum­is­tukea ei ole edelleenkään syytä sitoa asun­non kokoon, muut saat­ta­vat olla eri mieltä ja perua Sata-komiten esit­tämän uud­is­tuk­sen. Kela siis on jo perunut yhteisöa­sumisen estävän ruokakun­ta-tulk­in­tansa. Voi hyvinkin olla, etteivät asumisen tukimuodot jatkos­sa enää suosi nykyiseen tapaan yksiöitä.

 

Gen­tri­fikaa­tiok­si kut­su­taan ilmiötä, jos­sa nuoret keskilu­okkaiset jupit syr­jäyt­tävät van­han työväen­lu­okan asuinalueil­ta. Samal­la asun­to­jen hin­nat nou­se­vat huo­mat­tavasti. Ensin meni Kallio ja Punavuori, sit­ten Vallila. Mikä seu­raavak­si? Joitakin on help­po veika­ta. Laa­jasa­lo Kru­unuratikan ansios­ta, Roi­hu­vuori ja Hert­tonie­mi. Por­voonkadun ympäristö lähel­lä Lin­nan­mäkeä on myös ihme­teltävän edullista. Pasi­la tietysti läh­tee Tri­plan imus­sa nousuun.

Yleen­säkin asun­to­jen arvo nousee siel­lä, minne raken­netaan lisää – aivan toisin kuin asukasak­tivistien mielip­i­teestä voisi kuvitella.

Län­simetron ja kehäradan lähiöt ovat min­ulle arvoitus. Minus­ta oli virhe rak­en­taa ne per­in­teisik­si lähiöik­si, kun olisi ollut mah­dol­lista tehdä Ker­a­van kaltaisia pikkukaupunkeja.

Kun radan­var­teen raken­netaan, muiden aluei­den arvo las­kee. Sää­lik­si käy esimerkik­si Espoon Suurpel­toa, jon­ka rak­en­t­a­mi­nen on jäämässä kesken.

= = =

Kir­joi­tus on julka­istu kolumn­i­na Arvopaperilehdessä

29 vastausta artikkeliin “Kurkistus asumisen kristallipalloon”

 1. “Myös Helsin­gin asukaslu­vun kasvu on hidas­tunut. Kos­ka uusia asun­to­ja tulee napakkaan tahti­in, on asum­isväljyy­den täy­tynyt nous­ta. Asun­nois­sa on siis vähem­män lap­sia ja enem­män sinkkuja. ”

  Noinkin on käynyt, että sinkku­jen määrän kasvu lisää asum­isväljyyt­tä. Sen lisäk­si kakkosasun­to­jen määrä on nous­sut, ja myös kol­mosasun­to­ja alkaa olla Helsingis­säkin. Kakkosasun­to­ja alkaa olla aika monil­la muil­lakin kuin kansanedustajilla.

  “Yleen­säkin asun­to­jen arvo nousee siel­lä, minne raken­netaan lisää – aivan toisin kuin asukasak­tivistien mielip­i­teestä voisi kuvitella.”

  Tuo on tot­ta. Tosin sil­lä varauk­sel­la, että asia riip­puu siitä, mitä raken­netaan lisää. Jos tekee luk­sus­lu­okan talo­ja lisää, se nos­taa koko alueen arvoa. Jos rak­en­taa pesube­ton­isia 1970-luvun hal­pak­er­rostalo­jen näköisiä har­mai­ta varas­toraken­nuk­sia, se voi laskea alueen asun­to­jen arvoa.

 2. Se mil­loin mikäkin asum­is­muo­to on suosi­tu­in menee syk­leis­sä. Jo 1970–80-lukujen tait­teessa tuli kan­takaupun­ki muoti­in ensim­mäisen ker­ran sotien jäl­keen ja suo­sio kesti koko 80-luvun nousukau­den. Halu­tu­im­mat alueet rajoit­tui­v­at sil­loin tosin kalli­iseen etelä-Helsinki­in ja Töölöön. Punavuori oli siinä ja siinä. Kallio oli vielä out. Lähiö- ja pien­taloa­sum­i­nen oli suosi­tu­im­mil­laan 1950–80 ja 1990–2005.
  Suo­sioon vaikut­taa mon­ta muut­tu­jaa, muut­toli­ik­keen voimakku­us, liik­keel­lä ole­vien asunnonostajien/vuokraajien per­heti­lanne, asun­to­jen taso ja käytet­tävis­sä ole­vat rahat. 1980-luvun nousukausi yhdis­tet­tynä euroop­palais­ten ruo­ka ja juo­mat­apo­jen yleistymisen kanssa syn­nyt­ti citysinkku- ja jup­pi-ilmiön. 1990-luku pakot­ti ihmiset säästeliäik­si. Moni enti­nen sinkku perusti per­heen. Lamas­ta huoli­mat­ta lap­siper­hei­den tuet sälyivät ennal­laan koko 90-luvun. Maa­han­muut­ta­jia alkoi tul­la Suomeen suurem­pia määriä vas­ta 1990-luvul­la, ja van­hat ker­rostalolähiöt täyt­tyivät heistä kun taas Nokia-huumas­sa eläville kan­ta­suo­ma­laisille unel­ma tarkoit­ti omakoti­taloa, isoa pihaa, volvoa ja koiraa.
  Siihen yhdyn Osmon kanssa että Kelan muut­tuneet sään­nöt asum­istuelle kas­vat­ti­vat nimeno­maan vuokrayk­siöi­den suo­sio­ta. Jos sel­l­aisen oli mah­dol­lista saa­da kan­takaupungista, niin mik­si muut­taa lähiöön, vaik­ka se voisi olla käytän­nöl­lisem­pää? Muut­toli­ike kuitenkin pitää huolen siitä että mon­en on pakko muut­taa lähiöön kos­ka kan­takaupungista ei riitä asun­to­ja kaikille. Mata­la syn­tyvyys on seu­raus­ta sekä ns mil­leni­aalien nir­sos­ta suh­tau­tum­ses­ta arkiseen per­he-elämään että työelämän muut­tumis­es­ta epä­varmem­mak­si monien globaalien ilmiöi­den seurauksena.
  Ske­naar­i­ot ovat nämä:
  ‑Mah­dolli­nen lama 1990-luvun tyyli­in ajaisi ihmisiä pois kalli­ista kan­ta-kaupun­gin asun­noista. Tosin vuokratkin lask­i­si­vat mut­ta jotkut vuokranan­ta­jat pitäi­sivät aun­ton­sa mielum­min tyhjinä. Rak­en­t­a­mi­nen loppuisi.
  — Pop­ulis­min nousu yhdis­tet­tynä taloudel­liseen epä­var­muu­teen kään­täisi muut­toli­ik­keen ainakin osit­tain pois kaupungista maaseudulle. Ne joil­la on van­hem­mil­ta perit­ty talo maal­la voivat hyö­dyn­tää sitä jos aikoo siir­tyä “omavaraistalouteen”.
  — Nykyti­lanteen muut­tumi­nen noususuh­dan­teek­si lisäisi painei­ta kan­takaupunki­a­sumiselle. Suuria osia Helsingistä joudut­taisi­in rak­en­ta­maan uudestaan.
  — Nykyti­lanne, että talous luisuu hitaasti alaspäin yhdis­tet­tynä hiil­i­jalan­jäl­jen pienen­tämis­tavoit­teisi­in on kaikkein vaikein yhtälö. Asumiskus­tan­nuk­set nou­se­vat kaikil­la, läm­mi­tys, liikku­mi­nen, verot. Se voi johtaa maastamuuttoon.

  1. Siihen yhdyn Osmon kanssa että Kelan muut­tuneet sään­nöt asum­istuelle kas­vat­ti­vat nimeno­maan vuokrayk­siöi­den suo­sio­ta. Jos sel­l­aisen oli mah­dol­lista saa­da kan­takaupungista, niin mik­si muut­taa lähiöön, vaik­ka se voisi olla käytän­nöl­lisem­pää? Muut­toli­ike kuitenkin pitää huolen siitä että mon­en on pakko muut­taa lähiöön kos­ka kan­takaupungista ei riitä asun­to­ja kaikille. 

   En ymmär­rä tätä logi­ikkaa. Kos­ka kelan asum­is­tu­ki on euromääräis­es­ti yhtä suuri kalli­is­sa asun­n­mossa kan­takaupungis­sa ja hal­vas­sa asun­nos­sa lähiössä, miten se houkut­telee asumaan kan­takaupungis­sa? Jos asum­is­tu­ki riip­puisi asum­is­menoista, se houkut­telisi, mut­ta se ei riipu.
   En ymmär­rä sitäkään, mik­si kan­takaupun­gin asun­n­mot jäi­sivät tyhjilleen, jos tulisi lama.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    En ymmär­rä tätä logi­ikkaa. Kos­ka kelan asum­is­tu­ki on euromääräis­es­ti yhtä suuri kalli­is­sa asun­n­mossa kan­takaupungis­sa ja hal­vas­sa asun­nos­sa lähiössä, miten se houkut­telee asumaan kan­takaupungis­sa? Jos asum­is­tu­ki riip­puisi asum­is­menoista, se houkut­telisi, mut­ta se ei riipu.

    Aika paljon sen määrää ketkä asum­is­tukea tarvit­se­vat minne ne sijoitttuvat. 

    Osmo Soin­in­vaara:
    En ymmär­rä sitäkään, mik­si kan­takaupun­gin asun­n­mot jäi­sivät tyhjilleen, jos tulisi lama. 

    Uud­is­tuotan­to jää myymättä.

 3. “Mah­dolli­nen lama 1990-luvun tyyli­in ajaisi ihmisiä pois kalli­ista kan­ta-kaupun­gin asun­noista. Tosin vuokratkin lask­i­si­vat mut­ta jotkut vuokranan­ta­jat pitäi­sivät aun­ton­sa mielum­min tyhjinä.”
  1990-luvun lamas­sa ihmiset nimeno­maan pakkau­tu­i­v­at kan­takaupunki­in, Asun­to­ja ei kan­nat­tanut myy­dä alen­tuneil­la hin­noil­la (ellei ollut pakko), ja niin­pä niitä tar­jot­ti­in edullis­es­ti vuokralle. Tosin vapau­tu­mi­nen vuokrasään­nöstelystä samoi­hin aikoi­hin vaikut­ti saman­su­un­tais­es­ti. Työt­tömyys ja epä­var­mat työ­suh­teet pysäyt­tivät per­heet “liian” pieni­in kan­takaupun­gin asun­toi­hin. Toden­näköis­es­ti 2007–2015 kan­takaupun­gin rene­sanssis­sa oli osin mukana tätä samaa ilmiötä.

 4. “Län­simetron ja kehäradan lähiöt ovat min­ulle arvoitus. Minus­ta oli virhe rak­en­taa ne per­in­teisik­si lähiöik­si, kun olisi ollut mah­dol­lista tehdä Ker­a­van kaltaisia pikkukaupunkeja.”

  En nyt ihan näe, että olisi raken­net­tu kokon­aan uusia lähiöitä per­in­teisel­lä mallil­la, pois­lukien Leinelä. Se on pieni ja tosi­aan aika lähel­lä per­in­teistä metsälähiötä.

  Tähän men­nessä nähdäk­seni ain­oa toinen kokon­aan uusi on Kivistö, joka ainakin kort­telityyp­pi­en ja ase­man ympäristön teho­jen puoles­ta luulisi ole­van lähempänä Ker­avaa kuin Kon­tu­laa. Siel­läkin tietysti tehti­in se syn­ti, että suun­nitelti­in ylikokoisen kaup­pakeskuk­sen varaan, joka ei sit­ten läht­enyt toteu­tu­maan. Täl­lä voisi olla pidem­män päälle ter­ve­hdyt­tävä vaiku­tus, eli se, että suun­nitelmia on pakko rei­va­ta ker­avalaiseen suun­taan ja pois Jum­bo-mallista. Nykyi­nen väli­vai­he on tietysti asukkaiden kannal­ta ikävä, kun palvelu­iden saami­nen alueelle viipyy.

  Tikkuri­la on tiivistymässä ja urban­isoi­tu­mas­sa kovaa vauh­tia, ja käsit­tääk­seni se on menos­sa juuri Soin­in­vaaran toivo­maan elävän pikkukaupun­gin suun­taan. Tikkuri­lan uusien raken­nusten arkkite­htu­urista voi sit­ten antaa eri­laisia arvolau­sei­ta. Dixi on näkymässä melkoinen möhkäle, ja lisää vas­taavaa ilmeis­es­ti seu­raa. Posi­ti­ivise­na havain­tona mitään aivan tolkut­toman kokoista Jum­boa ei ole Tikkuri­laan yritet­ty sovittaa.

  Myyr­mä­keen on myös tehty mielestäni ihan oikean suun­taisia suun­nitelmia. Toteu­tu­mi­nen vaan näyt­tää viipyvän.

  Espoos­sa metron var­ren lähiöt ovat kaik­ki van­ho­ja, pait­si Finnoo, jos­sa lapi­o­ta ei ole vielä laitet­tu maa­han asuin­rak­en­tamisen osalta. Espoo on tietysti Espoo, joten se ei ole suos­tunut suun­nit­tele­maan urbaa­nia katu­ti­laa käytän­nössä min­nekään. Matinkylä on tiivistynyt metron myötä­vaiku­tuk­sel­la aika paljonkin, mut­ta kaik­ki keskit­tyy jät­tikokoisen kaup­pakeskuk­sen sisälle. Niit­tykum­mus­sa syn­tyi jok­seenkin koomista val­i­tus­ta jalakulk­i­joil­ta, kun uudelle metroase­malle ei pääse kulke­maan kokoo­jakadun yli, kun suo­jateitä ei lisät­ty. Niin­pä. Espoos­sa metroon on tarkoi­tus kulkea autol­la. Sit­ten on kaupunkisu­un­nit­telulli­nen oksen­nus nimeltä Keilanie­mi, jos­ta on ehkä parem­pi olla sanomat­ta mitään.

  En nyt sit­ten tiedä, miten Etelä-Espoon lähiöt oli­si­vat muut­tuneet ker­avoik­si. Mitään sen kaltaista ei käsit­tääk­seni ollut mis­sään vai­heessa suun­nit­telupöy­dil­lä. Kansalaisak­tivis­titkin ovat keskit­tyneet näem­mä Helsin­gin asioi­hin. Matinkylästä olisi var­maan kokon­sa ja ruu­tukaa­vansa ansios­ta teo­ri­as­sa voin­ut saa­da urbaanin, mut­ta vain teo­ri­as­sa. Iso Ome­na oli siel­lä jo, ja metroase­ma suun­nitelti­in sen laa­jen­nuk­sek­si, ja kau­pan­pääl­lisik­si julkisetkin palve­lut laitet­ti­in kaup­pakeskuk­seen. Katu­ti­lat ovat täysin kuollei­ta, ja mitään muu­ta ei ole esitet­tykään. Finnoo on suun­nitel­tu puh­taal­ta pöy­dältä, eikä toki per­in­teisel­lä met­sälähiön mallil­la, mut­ta senkin idea näyt­tää ole­va jät­timäisen investoin­nin vaa­ti­va kaup­pakeskus-tornikom­plek­si metroase­man pääl­lä. Toisin sanoen, sem­moi­sen toteut­tamiseen pystyviä fir­mo­ja on ne samat kak­si tai kolme, jot­ka ovat tehneet Tri­plan ja Redin ja vas­taa­vat, ja jot­ka tule­vat var­masti tekemään lisää samaa. 

  Ja kun aiheeseen päästi­in, niin mis­sä ovat Helsin­gin esimerk­it van­han lähiön urban­isoimis­es­ta? Väitän, että Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to ei osaa temp­pua sen kum­mem­min kuin muutkaan (eli sitä ei Suomes­sa alal­la osa­ta mis­sään). Lähim­mäk­si lie­nee päästy Vuosaa­res­sa, rak­en­ta­mal­la van­han met­sälähiön kyl­keen 2000-luvul­la iso uusi alue, jos­sa raken­nuk­set ovat kadun reunas­sa kiin­ni ja muo­dosta­vat puoli­ump­inaisia kort­telei­ta. Katu­ti­lat ovat silti kuollei­ta ja metroase­mal­la se pakolli­nen kauppakeskus.

  1. Käsit­tämät­tömintä Matinkylässä on, että talo­jen ensim­mäiset kerokset ovat ainakin paikoin parkki­hal­lia. Todel­la haus­ka katu­maise­ma jalankulkijalla.

   1. Matinkyläl­lä ja kaupungilla ei ole mitään tekemistä tois­t­en­sa kanssa. Espoo ei ole oikein kun­nolli­nen autokaupunkikaan, kos­ka siel­lä, ei ole keskus­taa, johon voisi tul­la autolla.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Käsit­tämät­tömintä Matinkylässä on, että talo­jen ensim­mäiset kerokset ovat ainakin paikoin parkki­hal­lia. Todel­la haus­ka katu­maise­ma jalankulkijalla.

    Olet Matinkylässä kat­sonut kovin valikoivasti ympärille­si. Kul­jen päivit­täin Matinkylän Isos­sa Ome­nas­sa sijait­se­valle metroase­malle. Tois­taisek­si olen onnis­tunut bon­gaa­maan yhden ker­rostalon, jon­ka katuk­er­rokses­sa on parkki­hal­li. Sen sijaan polkupyörien säi­ly­tys­tilo­ja näkee talo­jen katuk­er­roksis­sa paljon useammin.

    Min­ul­ta taitaa kyl­lä puut­tua jokin kaupunki­lais­geeni, kun en ker­ta kaikki­aan ymmär­rä, mitä viihty­isyyt­tä lisäävää on siinä, että pitää tar­poa ulkona rän­täsateessa liik­keestä ja palvelus­ta toiseen, ver­rat­tuna siihen, että voi kätevästi kulkea sisätilois­sa kau­pas­ta toiseen ja kau­pas­ta kirjastoon.

   3. Kepa:
    …Min­ul­ta taitaa kyl­lä puut­tua jokin kaupunki­lais­geeni, kun en ker­ta kaikki­aan ymmär­rä, mitä viihty­isyyt­tä lisäävää on siinä, että pitää tar­poa ulkona rän­täsateessa liik­keestä ja palvelus­ta toiseen, ver­rat­tuna siihen, että voi kätevästi kulkea sisätilois­sa kau­pas­ta toiseen ja kau­pas­ta kirjastoon. 

    Valin­nan­mah­dol­lisu­us. Sitä sin­un kan­nat­taa lähteä kat­so­maan johonkin kaupunki­in. Lähim­mät ovat varauksin Pietari ja Tukhol­ma, mut­ta suosit­telisin Pari­isia, Lon­too­ta ja NYC. Suomes­sa kaupunki­maista tilaa on muu­ta­ma kort­teli Helsingis­sä, Tam­pereel­la ja Turussa.

  2. Mikko H:
   Espoo on tietysti Espoo, joten se ei ole suos­tunut suun­nit­tele­maan urbaa­nia katu­ti­laa käytän­nössä minnekään. 

   Espoos­sa on nyt sen­tään yksi urbaani kaupungi­nosa, Leppävaara.

   1. R.Silfverberg: Espoos­sa on nyt sen­tään yksi urbaani kaupungi­nosa, Leppävaara.

    Senkin kanssa on vähän niin ja näin. Kort­telit ovat juu kaupun­gin mallisia, mut­ta katu­ti­la edelleen kuol­lut­ta. Kaik­ki kau­pal­liset toimin­not ovat jät­timäisen, yhden omis­ta­jan Sel­l­on sisuk­sis­sa, ja samoin use­at julkiset, jopa kon­sert­ti­sali. Tämä malli on sitä urban­is­mia, mihin suo­ma­lainen sys­tee­mi nykyisel­lään nähtävästi pystyy. Kivistöä tehdään samaan tyyli­in, ja myös Ruo­ho­lahdessa on jotain samankaltaista (vaik­ka se toki on Helsin­gin van­has­sa kan­takaupungis­sa kiinni).

   2. Mikko H: Senkin kanssa on vähän niin ja näin. Kort­telit ovat juu kaupun­gin mallisia, mut­ta katu­ti­la edelleen kuol­lut­ta. Kaik­ki kau­pal­liset toimin­not ovat jät­timäisen, yhden omis­ta­jan Sel­l­on sisuk­sis­sa, ja samoin use­at julkiset, jopa kon­sert­ti­sali. Tämä malli on sitä urban­is­mia, mihin suo­ma­lainen sys­tee­mi nykyisel­lään nähtävästi pystyy. Kivistöä tehdään samaan tyyli­in, ja myös Ruo­ho­lahdessa on jotain samankaltaista (vaik­ka se toki on Helsin­gin van­has­sa kan­takaupungis­sa kiinni).

    Rauta­tien ja Turun­tien pohjois­puolen “van­has­sa Lep­pä­vaaras­sa” on enem­män noi­ta per­in­teisiä kaup­po­ja talo­jen kivi­jalois­sa. Vuokrat var­maan halvem­mat kuin Sel­l­os­sa, ja valikoima hie­man “itä­maisem­paa”.

    Aluekeskuk­sista Kau­ni­aisil­la (huom: eri kun­ta) ja Espoon keskuk­sel­la on kanssa monipuo­line valikoima eri­laista kaup­paa ja palvelua sekä ostoskeskuk­ses­sa että katutasossa.
    Kauk­lahti taas on kuin maalaiskylä jos­sa mitään ei ole muut­tunut 60 vuoteen. 

    Onhan se selvä että eivät nämä pysty kil­paile­maan joka asi­as­sa Helsin­gin keskus­tan kanssa mut­ta asiansa ne aja­vat. Helpom­pi­han se on liikkua sel­l­aises­sa pikkukaupun­ki-maalaiskylä­tyyp­pisessä taa­ja­mas­sa oli sit­ten liik­keel­lä julk­isil­la, kävelle, fil­lar­il­la tai autolla.

  3. Mikko H:
   ”Län­simetron ja kehäradan lähiöt ovat min­ulle arvoitus. Minus­ta oli virhe rak­en­taa ne per­in­teisik­si lähiöik­si, kun olisi ollut mah­dol­lista tehdä Ker­a­van kaltaisia pikkukaupunkeja.”

   Espoos­sa metron var­ren lähiöt ovat kaik­ki van­ho­ja, pait­si Finnoo, jos­sa lapi­o­ta ei ole vielä laitet­tu maa­han asuin­rak­en­tamisen osalta. Espoo on tietysti Espoo, joten se ei ole suos­tunut suun­nit­tele­maan urbaa­nia katu­ti­laa käytän­nössä min­nekään. Matinkylä on tiivistynyt metron myötä­vaiku­tuk­sel­la aika paljonkin, mut­ta kaik­ki keskit­tyy jät­tikokoisen kaup­pakeskuk­sen sisälle. Niit­tykum­mus­sa syn­tyi jok­seenkin koomista val­i­tus­ta jalakulk­i­joil­ta, kun uudelle metroase­malle ei pääse kulke­maan kokoo­jakadun yli, kun suo­jateitä ei lisät­ty. Niin­pä. Espoos­sa metroon on tarkoi­tus kulkea autol­la. Sit­ten on kaupunkisu­un­nit­telulli­nen oksen­nus nimeltä Keilanie­mi, jos­ta on ehkä parem­pi olla sanomat­ta mitään.

   En nyt sit­ten tiedä, miten Etelä-Espoon lähiöt oli­si­vat muut­tuneet ker­avoik­si. Mitään sen kaltaista ei käsit­tääk­seni ollut mis­sään vai­heessa suun­nit­telupöy­dil­lä. Kansalaisak­tivis­titkin ovat keskit­tyneet näem­mä Helsin­gin asioi­hin. Matinkylästä olisi var­maan kokon­sa ja ruu­tukaa­vansa ansios­ta teo­ri­as­sa voin­ut saa­da urbaanin, mut­ta vain teo­ri­as­sa. Iso Ome­na oli siel­lä jo, ja metroase­ma suun­nitelti­in sen laa­jen­nuk­sek­si, ja kau­pan­pääl­lisik­si julkisetkin palve­lut laitet­ti­in kaup­pakeskuk­seen. Katu­ti­lat ovat täysin kuollei­ta, ja mitään muu­ta ei ole esitet­tykään. Finnoo on suun­nitel­tu puh­taal­ta pöy­dältä, eikä toki per­in­teisel­lä met­sälähiön mallil­la, mut­ta senkin idea näyt­tää ole­va jät­timäisen investoin­nin vaa­ti­va kaup­pakeskus-tornikom­plek­si metroase­man pääl­lä. Toisin sanoen, sem­moi­sen toteut­tamiseen pystyviä fir­mo­ja on ne samat kak­si tai kolme, jot­ka ovat tehneet Tri­plan ja Redin ja vas­taa­vat, ja jot­ka tule­vat var­masti tekemään lisää samaa. 

   Meri-Espoos­sa kas­va­neena min­un on mielet­tömän vaikea samais­tua näi­hin kom­ment­tei­hin. Tun­tuu kuin olisi rin­nakkaistodel­lisuuk­sis­sa muiden pääkaupunkiseu­tu­lais­ten kanssa. Ainakin Matinkylästä iso osa, Tapi­o­la, Espoon­lah­den Kiven­lahti ja Souk­ka ovat tun­tuneet autot­tomas­sa per­heessä kas­va­neelle lapselle ja nuorelle aikuiselle aina mielet­tömän helpoil­ta paikoil­ta liikkua ja olla. 

   Julkiset ovat kulke­neet lois­tavasti aluei­den välil­lä, pyöräl­lä on päässyt puo­lessa tun­nis­sa läh­es minne vaan, ja keskus­taan on ollut matkaa 15–30 min­u­ut­tia bus­sil­la. Har­rastin nuore­na paljon, ja kaikki­in har­ras­tuk­si­in sekä kesätöi­hin oli aina help­po men­nä bus­sil­la. Sisä-Espooseen on ollut vaikeampi päästä julk­isil­la, mut­ta harvem­min sinne oli asi­aa, kun 1,5km säteen sisältä löy­tyi jo kir­jas­to, ruokakaup­pa, kir­jakaup­pa, vaatekaup­pa, usein uima­hal­li ja ter­veyskeskus. Käve­ly ja pyöräi­ly on ollut miel­lyt­tävää, ja isot autoti­et hel­posti väl­tet­tävis­sä. Mikä paras­ta, usein lähimet­sään on ollut myös nau­ret­ta­van lyhyt mat­ka, ja leikkiympäristöä/ulkoilumaastoa on ollut tar­jol­la läh­es hyvin. Mis­tä myyt­ti loukute­tu­ista met­sälähiöläi­sistä on saanut alkunsa?

   Ymmärtääk­seni metro on vaikeut­tanut meri-espoolais­ten kulkua syvem­pää lähiöstä, kun matkaan on tul­lut ylimääräi­nen vai­h­to, että ehkä nykyään tosi­aan Espoon lähiöt alka­vat olla hie­man syr­jässä. Voin vaku­ut­taa, että aiem­min Espoon lähiössä asum­i­nen autot­tomana ei koskaan tun­tunut syr­jäiseltä muiden kuin helsinkiläis­ten silmis­sä, jot­ka aina ihmette­liv­ät nopei­ta mat­ka-aiko­ja keskustaan.

   1. Lauhat kelit: Mis­tä myyt­ti loukute­tu­ista met­sälähiöläi­sistä on saanut alkunsa?

    En lainkaan tarkoi­ta met­sälähiö-ter­mil­lä mitään loukutet­tua tai huonoa paikkaa, vaan ihan vaan sem­moista tiet­tyä lähiö­su­un­nit­telua, joka Suomes­sa oli val­lal­la 50-luvul­ta ja 70-luvulle. Siinä raken­nuk­set on sijoitet­tu isoik­si avoko­rt­teleik­si tai vapaasti maas­ton muo­to­jen mukaan, ei kadun var­teen. Lähimet­sää on jätet­tu run­saasti joka väli­in. Lähimet­sä todel­lakin on nau­ret­ta­van lähel­lä, mis­sä ilman muu­ta on hyvät puolen­sa. Met­sälähiössä kau­pal­liset toimin­not on sijoitet­tu pie­neen ostari­in, ja työ­paikko­ja ei käytän­nössä ole mui­ta kuin paikalli­sis­sa palveluis­sa. Aluete­hokku­us on matala.

    Täm­möi­nen alue voi hyvin olla hyvä paik­ka asua, ainakin sil­loin, kun väestön määrä ja jakau­ma ovat kohdil­laan. Itsekin kasvoin pikkukaupungis­sa 70-luvun omakotilähiössä, talos­sa, joka oli alueen reunal­la ja jon­ka takapi­hal­ta alkoi lop­u­ton met­sä. Kir­jas­to ja uima­hal­li oli­vat pyörä­matkan päässä, tosin matkaa ker­tyi aika paljon. Lähik­oulu ja pal­lo­ken­tät oli­vat kilo­metrin päässä.

    Ongel­ma met­sälähiöis­sä vaan on se, että ne ovat aikuis­ten osalta yhden toimin­non asuinaluei­ta, jot­ka tuot­ta­vat paljon liiken­net­tä. Väestön van­hen­nut­tua ja las­ten lähdet­tyä palveluille ei ole tarpeek­si kysyn­tää, ja toisaal­ta lähiön merkit­tävä tiivistämi­nen on han­kalaa, kos­ka se käytän­nössä tarkoit­taisi met­sälähiön luon­teesta luop­umista. Lähimet­säläm­pärei­den tilalle pitäisi rak­en­taa asun­to­ja, ja tiivis­tet­täessä vapaasti sijoitel­lut ker­rostalot ovat näkymien ja yksi­ty­isyy­den kannal­ta han­kalia ver­rat­tuna kaupun­gin ruu­tukaavako­rt­telei­hin. Län­simetron var­rel­la tiivisty­op­er­aa­tio on osumas­sa rajuiten ehkä Kaitaaseen, jos­sa on kaavoitet­tu ker­rostalo­ja jopa suht uusien omakoti­talo­jen tilalle. Ilmeis­es­ti niiden omis­ta­jille tar­jot­ti­in sem­moinen diili jos­ta ei voin­ut kieltäytyä.

    Matinkylä on suun­nitel­tu oleel­lis­es­ti eri ajatuk­sel­la kuin esim. Tapi­olan van­han osan met­sälähiö. Suun­nit­telijois­sa oli käsit­tääk­seni samo­ja tek­i­jöitä ja ideoita kuin Van­taan Koivukylässä, ja näistä kahdes­ta Matinkylä on se onnis­tunut ver­sio. Katu- ja jalankulku­verkko nou­dat­ta­vat jonkun­laista ruu­tukaavaa, ja raken­nuk­set ovat kadun var­res­sa (tai parkkiken­tän takana), eli raken­nuk­sia ei ole ripotel­tu pitkin maas­toa. Ideaan kuu­luu kaupunki­mainen laa­jen­net­tavu­us ja tiivis­tet­tävyys, toisin kuin Tapi­olan kokon­ais­taide­teok­seen, johon puut­tumi­nen aiheut­taa aina äläkän ja jon­ka ruo­ho­ken­tät ovat pyhät. Matinkylässäkään ei silti tehty urbaa­nia katu­ti­laa, kuten ei 70-luvul­la mis­sään muus­sakaan lähiössä. Siis sem­moista, jos­sa viere­tys­ten ole­vat liiketi­lat avau­tu­si­vat kadulle, ja raken­nuk­set oli­si­vat kiin­ni toi­sis­saan. Ja sit­tem­min Iso Ome­na on vienyt hapen.

  4. Mikko H:

   Niit­tykum­mus­sa syn­tyi jok­seenkin koomista val­i­tus­ta jalakulk­i­joil­ta, kun uudelle metroase­malle ei pääse kulke­maan kokoo­jakadun yli, kun suo­jateitä ei lisätty. 

   Maail­man suurin ahdis­tus näyt­tää syn­tyvän siitä, ettei kat­ua pääse ylit­tämään halu­a­mas­taan paikas­ta vaan pitäisi kiertää ihan vier­essä ole­van aliku­lun kaut­ta. Eihän sel­l­ainen vetele. Pitää päästä juok­se­maan kadun yli ja jos joku koit­taa tätä estää vaikka­pa panssari­aidal­la, niin eipä kestä mon­taa päivää kun joku närkästynyt jal­ka­li­it­to­lainen on käynyt sak­si­mas­sa kulkuaukot aitaan.

   (Sama näyt­tää pätevän junara­toi­hin asemien ja asu­tusaluei­den lähistöl­lä — kyl­lähän se 120–200 km/h kiitävä juna väistää, jos mä tästä aitaan tehdys­tä aukos­ta ihan sil­lai nopeasti livahdan…)

   Joskus aikoinaan tuli ajet­tua päivit­täin Karhusaar­en­ti­etä välil­lä Kehä I risteys — Otaniemen­tie. Tul­loin kauan ennen nyky­istä koko alueen myl­läys­tä eri suun­ti­in kulke­van liiken­teen eroit­ti rehot­ta­maan päässyt ruusu­pus­ka-vaahtera-yms. ‑pöheikkö, jon­ka seasta ei ihmistä helpol­la erot­tanut. Tästä huoli­mat­ta jotkut val­opäät oli­vat polke­neet ko. pöheikköön use­ampia tien poik­ki meneviä kulkuaukko­ja — ja voin kyl­lä ker­toa, että use­am­min kuin ker­ran meinasi saa­da sydärin, kun yhtäkkiä joku bus­si­in tms. kiire­htivä tol­lo meinasi juos­ta pöheikön katveesta suo­raan autovir­ran alle.

   Ilkeästi jälkikä­teen ajatellen on tul­lut pohdit­tua, että olisi voin­ut luon­non­va­lin­nan tehdä tehtävän­sä — mut­ta kaikkien onnek­si autoil­i­joiden reflek­sit eivät (ainakaan vielä) toi­mi noi.

   Jos täl­lainen toilailu on jonkun mielestä ihan ok, niin pitääkö sitä sit­ten ruve­ta aja­maan autol­la jalka­käytävil­lä, pyöräteil­lä ja leikkipuis­tois­sa — jos vain se tun­tuu kätevältä?

   (Ai, niin — eilen sat­tumal­ta ajoin taas tuon kohdan ohi — ja eikö a) yksi ääliö pyöräil­i­jä ajanut punaisia päin ja meinasi jäädä bussin alle ja b) kun meille kään­tyville vai­h­tui vihreät nuo­li­val­ot, niin eikö toinen fil­lar­i­tol­lo yrit­tänyt vielä sitä, että “jos mä nyt vähän oon niiku menos, niin antaisko ne tietä?” — no, täl­lä ker­taa jou­tui kyl­lä pet­tyneen näköisenä vetämään eturenkaan takaisin tieltä pois espoolaisen di:n bemun tieltä…)

   1. ksee: Maail­man suurin ahdis­tus näyt­tää syn­tyvän siitä, ettei kat­ua pääse ylit­tämään halu­a­mas­taan paikas­ta vaan pitäisi kiertää ihan vier­essä ole­van aliku­lun kaut­ta. Eihän sel­l­ainen vetele. Pitää päästä juok­se­maan kadun yli ja jos joku koit­taa tätä estää vaikka­pa panssari­aidal­la, niin eipä kestä mon­taa päivää kun joku närkästynyt jal­ka­li­it­to­lainen on käynyt sak­si­mas­sa kulkuaukot aitaan.

    (Sama näyt­tää pätevän junara­toi­hin asemien ja asu­tusaluei­den lähistöl­lä – kyl­lähän se 120–200 km/h kiitävä juna väistää, jos mä tästä aitaan tehdys­tä aukos­ta ihan sil­lai nopeasti livahdan…)

    Tänään kävelin kaup­paan ja panin nos­tal­gise­na merkil­lä, että rap­pusten viereen nur­mikolle oli­vat pyöräil­i­jät aja­neet mutaisen (kos­ka syyssäät) pol­un. Nos­tal­gia tuli siitä, että juuri tuol­laisia oli entis­inä aikoina aina rap­pusten vier­essä kos­ka mitään pyöräramppe­ja ei ollut kek­sit­ty. Nyt kuitenkin kävelin itse var­ta vas­ten pyöräil­i­jöille raken­net­tua loivaa ramp­pia pitkin ja arvioin sääste­tyn matkan ole­van n. 3 metriä, jos oikaisee suo­raan fil­lar­il­la 90-asteen kul­mas­sa jalka­käytävän yli sille itse tehdylle jyrkälle rampille vs. ajaa sitä viral­lista pitkin. Siinä on jo kyse periaatteesta.

    Huo­maan usein käyväni sisäistä tais­telua anark­ismin ja sään­töori­en­toituneen minäni kanssa. Vältän oikaisua nur­mikko­jen yli, jos joku on tehnyt jo valmi­ik­si ihan oikean kulku­väylän. Kaikil­la ei ole tätä ongel­maa. Toisel­la kaup­pareis­sul­la täl­lä viikol­la joukko nati­aisia hajaan­tui pyöril­lä, skooteil­la ja juosten kuka min­nekin ja osa suo­raan pahim­man pusikon läpi, vaik­ka vier­essä oli sekä oikopolku että vähän pidem­pi viralli­nen väyläkin. Nämä oman elämän­sä endurosankar­it sai­vat syys­lo­ma­laiselle hymyn huulille, mut­ta aikuis­ten kan­nat­taisi kuitenkin käyt­tää niitä viral­lisia reit­te­jä. Sekä tur­val­lisu­u­den takia että sik­si kun mutaisek­si pol­je­tut nur­mikot eivät ole kivan näköisiä.

   2. ksee: Maail­man suurin ahdis­tus näyt­tää syn­tyvän siitä, ettei kat­ua pääse ylit­tämään halu­a­mas­taan paikas­ta vaan pitäisi kiertää ihan vier­essä ole­van aliku­lun kautta

    Jalankulk­i­jat on kyl­lä Suomes­sa opetet­tu kiertämään kaukaa, ja useim­mat sen tekevät kiltisti.

    Espoolaista kaupunkisu­un­nit­telua on se, että tehdään mon­en kymme­nen miljoo­nan euron metroase­ma liityn­tä­parkkei­neen, ja laite­taan sit­ten jalankulk­i­jat puolen kilo­metrin sakkok­ier­rokselle, ennen kuin pää­sevät sisäänkäyn­nin eteen. Näin on tietysti demokraat­tis­es­ti päätet­ty Espoos­sa toimia, eli on jok­seenkin tietois­es­ti asetet­tu autoli­ikenne etusi­jalle. Eipä siinä sen kum­mem­paa, mut­ta ei ehkä kan­na­ta yllät­tyä, jos metro vetää sen ver­ran paljon jalankulk­i­joi­ta, että heistä ihan kaik­ki eivät suos­tu kiertelemään.

  5. Mikko H: Sit­ten on kaupunkisu­un­nit­telulli­nen oksen­nus nimeltä Keilanie­mi, jos­ta on ehkä parem­pi olla sanomat­ta mitään.

   Surullista on myös se että Helsin­gin suun­nitel­mat Koivusaarelle eivät mitenkään liikaa eroa Keilaniemestä. Sat­tuu päähän kun vielä 2020-luvul­la suun­nitel­laan motarin halkaisemia asuinalueita.

 5. Paljonko keskus­tan asun­noista on airbnb kämp­pinä? Sil­loin siel­lä ei tilas­tol­lis­es­ti asu kukaan. 

  Ja HSL hal­ven­si lisää kol­men vyöhyk­keen lip­pu­ja, Joten on yhä halvem­paa ottaa se asun­to per­ife­ri­as­ta eikä oo tarvet­ta asua juuri Helsingis­sä. Kaupoillekin pääsee autol­la hel­posti lev­il­lä ja ei niis­sä huvi­tuk­sis­sa kovin usein aikuise­na jak­sa rava­ta. Lef­fateat­teri ja rav­in­to­lat on jokaostarissa

  1. Nin­ni:

   …Ja HSL hal­ven­si lisää kol­men vyöhyk­keen lip­pu­ja, Joten on yhä halvem­paa ottaa se asun­to per­ife­ri­as­ta eikä oo tarvet­ta asua juuri Helsingissä… 

   Julkksen liiken­teen näin voimakas sub­ven­tio ei ole kestäväl­lä poh­jal­la. Siihen tulee lop­pu ennem­min tai myöhem­min. Toiv­ot­tavasti ennemmin.

 6. Oleelli­nen muut­tu­ja tässä kuvios­sa on asum­isväljyys. Yleis­es­ti muis­tute­taan asun­non läm­pöti­lan laskun vaiku­tuk­ses­ta läm­mi­tys­tarpeeseen (arvio 5% astet­ta kohden), vaik­ka sama tulos saavute­taan, jos asuin­neliöitä on 5% vähem­män. Kak­si ihmistä kolmion sijaan kak­sios­sa tai yksi henkilö kak­sion sijaan yksiössä vas­taa sitä, että isom­man asun­non läm­pöti­la olisi talvel­la jos­sain 15 asteen ala­puolel­la. Kun tämä aja­tus sisäis­tetään ja ale­taan puhu­maan kestävästä asum­isväljyy­destä, keskus­tois­sa on taas paljon tilaa uusille muut­ta­jille. Lisäk­si suuret ikälu­okat hal­lit­se­vat vielä het­ken aikaan val­tavia asun­to­jaan, mut­ta uusi sukupolvi on tot­tunut vähempään ja neliöis­sä määrää enem­män merk­it­see laatu.

  Konkreet­ti­nen esimerk­ki ajat­te­lu­ta­van muu­tok­ses­ta ja muu­tok­sen hitaud­es­ta löy­tyy edelleen läh­es jokaiselta aikanaan raken­netul­ta raideli­iken­teen ase­mal­ta, kun lyhin etäisyys ase­mal­ta on niitä ympäröiville parkkiken­tille ja asun­not sijait­se­vat jos­sain parkkikent­tien takana: jopa joukkoli­ikenne on suu­nitel­tu auto­ja varten.

 7. Kan­takaupun­gin laa­jen­t­a­mi­nen Helsingis­sä lop­pui sotaan. Helsin­gin aku­utein ongel­ma ovat kan­takaupunkia ympäröivät, väärin kaavoite­tut alueet: Meilahti, Haa­ga jne. Niiden kaa­vat pitää saa­da kun­toon, niin aika hoitaa kyl­lä rakentamisen.

 8. Tänään taisi juuri olla uuti­nen että ok-talot kiin­nos­ta­vat taas myös nuo­ria ja hin­tata­so on läht­enyt nousu­un. TM Raken­nus­maail­ma: “”Mon­et eri puo­lil­la Suomea asu­vat nuoret, jot­ka suun­nit­tel­e­vat per­heen­pe­rus­tamista, lait­ta­vat toden­näköis­es­ti mielu­um­min 150 000 euron asun­to­bud­jet­tin­sa omakoti­taloon kuin yksiöön keskustassa”. 

  Olisiko seu­raa­va syk­li taas täl­lainen oma tupa — tyyppinen?

  1. Helsinki_hoi_älä_jätä:
   Tänään taisi juuri olla uuti­nen että ok-talot kiin­nos­ta­vat taas myös nuo­ria ja hin­tata­so on läht­enyt nousu­un. TM Raken­nus­maail­ma: ””Mon­et eri puo­lil­la Suomea asu­vat nuoret, jot­ka suun­nit­tel­e­vat per­heen­pe­rus­tamista, lait­ta­vat toden­näköis­es­ti mielu­um­min 150 000 euron asun­to­bud­jet­tin­sa omakoti­taloon kuin yksiöön keskustassa”. 

   Olisiko seu­raa­va syk­li taas täl­lainen oma tupa – tyyppinen?

   Halu­aisin nähdä mini­talo­jen trendin. Eikä niiden tarvitse ihan näitä mod­erne­ja super­pi­eniä olla, mut­ta sel­l­aisia mum­mon­mökke­jä. 50–70 m² riit­täisi oikein hyvin pariskun­nalle ja pienelle lapsellekin. Tuol­lainen voisi olla vai­h­toe­hto nykyiselle ton­tin pilkkomisen trendille ja toisi sopi­vasti vai­h­toe­hto­ja asumiseen. Luul­tavasti kaiken maail­man luvat ja byrokra­tia hait­taa­vat pien­ten talo­jen rak­en­tamista, mut­ta näin ei vält­tämät­tä tarvit­sisi olla.

 9. Ilmeis­es­ti ihan­neti­lanne on se, että ihmi­nen tarvit­see koton­aan tilaa nukku­miseen (200*80 cm), pesey­tymiseen (80*80 suihku ja ehkä 80*100 pesu­al­las, WC-pönt­tö on aika tilaa viepä joten se kan­nat­ta­nee siirtää taloy­htiön yhteis­tiloi­hin), syömiseen (80*120 cm pöytä jos tulee vaik­ka vierai­ta) ja vähän näi­den väliseen siir­tymiseen. Vaat­teille ja muulle irtaimis­tolle riit­tää yksi komero (60*60 cm) ja muu kotona vietet­ty vapaa-aika hoituu kän­nykkää siv­ellen mut­ta sil­lä pitää olla 1 pis­tora­sia. Jos ottaa vielä mukaan tuon läm­mi­tys­näkökul­man, niin nykyiseen pienenä pidet­tyyn 18 M2 yksiöön mah­tuu ekol­o­gis­es­ti 3 ihmistä läm­mit­tämään sitä miel­lyt­tävässä urbaanis­sa elämäntavassa.

  Onko tarkoi­tus oikeasti palaut­taa se ihana kat­uelämä tekemäl­lä asumis­es­ta niin ahdas­ta ja ankeaa että kotona ei kukaan käy kuin pakos­ta nukku­mas­sa? Tähän auvoisaan asi­ain­ti­laan voi tutus­tua vaik­ka Tukhol­man kaupung­in­museossa jos­sa on esimerk­ki 1800-luvun työläisas­un­nos­ta. 10 neliön hel­lahuoneessa asui vähine tavaroi­neen aviopari, 3 las­ta ja siel­lä kävi vielä nukku­mas­sa kak­si alivuokralaista. Ihanan tehokas­ta, huokaisee ekologi­nen urbanisti. 

  Asumisen hin­taa on siis nos­tet­ta­va kunnes alivuokralaishuoneet ovat yleistyneet, eli varakkaam­mal­la kansanos­al­la ei ole varaa pitää yhtään neliötä tuot­ta­mat­tomas­sa käytössä ja vähä­varaisem­mil­la ei ole mui­ta asumisvaihtoehtoja.

 10. Peter: Halu­aisin nähdä mini­talo­jen trendin. Eikä niiden tarvitse ihan näitä mod­erne­ja super­pi­eniä olla, mut­ta sel­l­aisia mum­mon­mökke­jä. 50–70 m² riit­täisi oikein hyvin pariskun­nalle ja pienelle lapsellekin. […] 

  Toiveesi on toteu­tu­mas­sa. Vuodes­ta 2009 alka­en uusien pien­talo­jen keskip­in­ta-ala on laskenut koko ajan – koko maas­sa n. 150 h‑m2:stä n. 120 h‑m2:een. Esim. Van­taal­la riv­i­ta­lo-asun­not ovat jo mainit­se­mas­sasi haarukas­sa ja muut eril­lispi­en­talot kuin omakoti­talot lähel­lä sitä (noin 80 h‑m2).

  1. Ville: Toiveesi on toteu­tu­mas­sa. Vuodes­ta 2009 alka­en uusien pien­talo­jen keskip­in­ta-ala on laskenut koko ajan – koko maas­sa n. 150 h‑m2:stä n. 120 h‑m2:een. Esim. Van­taal­la riv­i­ta­lo-asun­not ovat jo mainit­se­mas­sasi haarukas­sa ja muut eril­lispi­en­talot kuin omakoti­talot lähel­lä sitä (noin 80 h‑m2).

   Jos ja kun lap­siluku las­kee sekä myös lapset­to­muus lisään­tyy, on aika luon­nol­lista että pien­talois­sa siir­ry­tään 150 m² kolos­seista nykyper­heille vähän järkeväm­pään* kokolu­okkaan. 150 m² keskip­in­ta-ala on todel­la paljon. Sem­moinen asun­to tarvi­taan moni­lap­siset per­heelle. Oma per­heeni asuu 135 m² talos­sa ja meil­lä on kolme las­ta, hyvin mahdutaan.

   *) kuka sen järkevyy­den sit­ten määrit­teleekään. Varas­to- ja har­ras­tusti­laa ei oikeas­t­aan voi olla liikaa, mut­ta jokainen neliömetri tuo lisää hin­taa ja parinkymme­nen lisäneliöin hin­nal­la saa ”vaik­ka mitä”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.