Vihreä Lanka in memorium

Pidän Vihreän liiton päätöstä lakkaut­taa Vihreä lan­ka hyvin valitet­ta­vana. Myön­nän, että min­ul­la on lehteen hyvin henkilöko­htainen suhde. Aloite­taan tästä henkilöko­htais­es­ta suh­teesta. Lopus­sa peruste­len, mik­si pidän päätöstä epäviisaana.

Kun vihreät sai­vat ensim­mäiset kansane­dus­ta­jansa, Villen ja Kallen, Pekka Haav­is­to perusti Vihreän lan­gan sen tiedo­tusle­hdek­si. Hän teki muis­taak­seni kolme numeroa ja jät­ti sen sit­ten minulle.

Minä tein Vihreää lankaa pari vuot­ta. Aluk­si täysin itse alus­ta alka­en. Sit­ten sen tait­toon tuli Juha Korho­nen ja toim­i­tustyöhön sekä käytän­nön hom­mi­in Mar­ja Ponsila.

Lehden tekem­i­nen alus­ta lop­pu­un tarkoit­ti, että

 • Kir­joitin suurim­man osan tek­stistä itse
 • Ladoin sen val­o­latomakoneel­la ja kehitin ladelman
 • Taitoin sak­si­taitol­la
 • Ras­teroin valokuvat
 • Han­kin jokaista numeroa varten 30 uut­ta tilaa­jaa, jot­ta sain painamisen ja pos­ti­tuk­sen mak­se­tuk­si. Tätä varten piti kiertää eri­lai­sis­sa vaihtoehtotapahtumissa.
 • Pidin yllä tilaajarekisteriä
 • Tein pos­ti­tu­so­hjel­man, joka tulosti tilaa­jarek­ister­istä osoite­tar­rat. Tämä ohjel­ma vuosi muidenkin vai­h­toe­htole­htien käyt­töön. Tör­mäsin sen tuot­tami­in osoite­tar­roi­hin vielä 15 vuot­ta myöhemmin.

Se, että kir­joitin melkein kaik­ki jutut itse, osoit­taa, että olin huono pää­toimit­ta­ja. Olisi tietysti pitänyt panos­taa avus­ta­jakun­taan. Oli meil­lä tietysti yleisönosas­tokin, mut­ta jouduin hylkäämään huo­mat­ta­van osan tar­jo­tu­ista jutuista.

Sen lehden ensim­mäiset numerot eivät olleet mitään taide­teok­sia, kos­ka en ollut hyvä tait­ta­maan. Juha Korho­sen tul­tua avuk­si taso parani olennaisesti.

Lehti ilmestyi joka kol­mas viikko. Se valmis­tui sun­nun­tai-iltana ja piti viedä posti­in klo 21.19 lähteväl­lä bus­si 17:llä. Yleen­sä kir­joitin viimeisek­si pääkir­joituk­sen tun­tia ennen dead-lin­ea, suo­raan latomakoneella.

Kaik­ki tämä toi­mi tilaa­jat­u­loil­la. Mitään tukea emme saa­neet val­ti­ol­ta emmekä muual­takaan. Vihreää puoluet­ta ei sil­loin edes ollut.

Jos­sain vai­heessa hoidin Kale­vi Sor­san avul­la pois päiviltä uhan, että kir­jan­työn­tek­i­jäin liit­to olisi pan­nut lehden boikot­ti­in, joka uhkasi sik­si, ettei kukaan lehden tek­i­jöistä kuu­lunut liit­toon eikä saanut työe­htosopimuk­sen mukaus­ta palkkaa — ei siis palkkaa lainkaan.

Mar­ja-Liisa Pon­si­lan tulo avuk­si helpot­ti min­un työ­taakkaani olennaisesti.

Kun aloitin pää­toimit­ta­jana 1983, lehdel­lä oli 300 tilaa­jaa ja kun lopetin vuon­na 1985, niitä oli 1800.

Kun lehti tuli puoluetuen piiri­in vuona 1988, sen toim­i­tus­vas­tuu siir­tyi palka­tu­ille työn­tek­i­jöille, mut­ta lehden tilaa­jamäärä ei olen­nais­es­ti kas­vanut. Kun se alkoi tul­la myöhem­min jäsene­tu­na puolueen jäse­nille, levik­ki tietysti kasvoi.

Pon­si­las­ta tuli pää­toimit­ta­ja min­un jäl­keeni vuon­na 1986. Lehdel­lä on tois­taisek­si ollut 11 pää­toimit­ta­jaa, toinen tois­taan parempia.

 • Pekka Haav­is­to 1983
 • Osmo Soininvaara1983–1985
 • Mar­ja-Liisa Ponsila1986
 • Pauli Välimä­ki 1986–1989
 • Jaakko Kan­gas­nie­mi 1989–1990
 • Timo Harak­ka 1990–1994
 • Päivi Sihvola 1994–1999
 • Jyr­ki Räikkä 1999–2006
 • Eli­na Grund­ström 2006–2010
 • Juha Honko­nen 2011–2015
 • Riik­ka Suomi­nen 2015–2019

Pää­toimit­ta­jista mainit­takoon Jaakko Kan­gas­nie­mi (nyky­isin Finn­fundin toim­i­tusjo­hta­ja), Timo Harak­ka (nyky­isin työmin­is­teri) ja Eli­na  Grund­ström, jos­ta tuli sit­tem­min julkisen sanan neu­vos­ton puheen­jo­hta­ja. Haav­is­to on ulko­min­is­teri ja minäkin olin jos­sain vai­heessa perus­palve­lu­min­is­teri. Yhtään päämin­is­ter­iä ei pää­toimit­ta­jista ole vielä tul­lut, mut­ta seu­raavak­si ehkä presidentti.

Vihreä liit­to on nyt päät­tänyt lakkaut­taa lehden – tai siis lopet­taa puoluele­htituen kanavoimisen sille, mikä on sama asia.

Ymmär­rän, että paper­ile­hdestä on aika jät­tänyt. Mut­ta ei lehteä kan­na­ta kor­va­ta somet­tamisel­la ja puolueen viral­lis­ten kan­nan­ot­to­jen main­os­tamisel­la Face­bookissa. (En todel­la tiedä, mitä on tarkoi­tus tehdä, kos­ka puolueen tiedo­tus ei sitä ker­ro. Pelkään pahoin, että rahat solah­ta­vat puolue­toimin­nan poh­jat­tomaan kaivoon.)

Minä olisin siirtänyt lehden net­tile­hdek­si, tehnyt siitä jotain, jos­sa on otet­tu mallia Long Playsta, Must Readista ja kokoomuk­sen Verkkouuti­sista. Vihreis­sä on niin paljon sosi­aal­ista pääo­maa, että lehden ympärille saisi hel­posti avus­ta­ja­joukkion tuot­ta­maan hyvää jour­nal­is­tista aineis­toa halvalla.

Oma verkkole­hti tuot­taisi alle­vi­iva­tusti jour­nal­is­tista aineis­toa, siis jotain aivan muu­ta kuin Face­book-kir­joituk­sia tai puoluet­ta main­os­tavia kir­joituk­sia puolueen blogi­pal­stoil­la. Näin toimien se tuot­taisi myös viit­tauk­sia ja uutisia mui­hin tiedo­tuskanavi­in ja pitäisi vihreät mukana jour­nal­is­tises­sa keskustelus­sa. Esimerkik­si minä voisin levit­tää lehden artikkelei­ta ja uutisia twit­teris­sä ja täl­lä blogilla.

Täl­lainen verkkole­hti ei vain main­os­taisi vihrei­den eri­no­maisu­ut­ta, vaan kävisi avoin­ta ja kri­it­tistä keskustelua liik­keen lin­jas­ta. Esimerkkinä tästä julka­isin tämän kir­joituk­sen avoimesti  blogillani sen sijaan, että olisin lähet­tänyt sen vihrei­den sul­je­tu­ille palstoille.

Olen tyr­mistynyt.

 

 

 

24 vastausta artikkeliin “Vihreä Lanka in memorium”

 1. maail­ma muut­tuu ja ehkä paperi ver­sio joutaakin, saman suun­taista on menos­sa taval­lisil­lakin julka­suil­la kuten sanomalehdillä.

  pistämäl­lä resurssit somet­tamiseen ei kuu­losta täysin hyvältä sekään, tosin pienessä mit­takaavas­sa näitäkin tarvi­taan. olisiko parem­pi jät­tää some­tus yksit­täisille henkilöille kuin organ­isoit­ulle taholle. tosin tässä on nyt vähän aikaa miet­tiäkin mikä toimii, ehkäpä hätäiset päätök­set tässä asia-yhtey­dessä voi olla huonoja.

  on jäänyt olo että nykypäivänä ihmiset on pin­nal­lisia, myös poli­ti­ikan seu­raamises­sa. pin­nal­lisu­ud­es­ta johtuen simp­peleitäkin vääristyk­siäkin pääsee läpi.

  asi­aan sopi­vasti liittyen:
  face­book ja sen omis­ta­ma what­sapp tosi­aan hirvit­tää. olin jo pistänyt nuo kak­si mainit­tua mustalle listalle ja en suosit­tele kellekään mis­sään tarkoituk­ses­sa, lähin­nä yksi­ty­isyys syistä. mut­ta nyt alkaa olla selkeä kytkös repub­likaaneil­la, trumpille ja rahalle. (ja vielä, telegram mes­sen­ger ei ole kun­nolli­nen vai­h­toe­hto whatsapp:lle).

  1. qua­si­mi­nus: on jäänyt olo että nykypäivänä ihmiset on pin­nal­lisia, myös poli­ti­ikan seu­raamises­sa. pin­nal­lisu­ud­es­ta johtuen simp­peleitäkin vääristyk­siäkin pääsee läpi.

   Tässähän nimeno­maan aut­taa tuol­lainen paperijulkaisu.

 2. Oulun yliopis­ton yliop­pi­laskun­ta lakkaut­ti paper­ile­ht­en­sä muu­ta­ma vuosi sit­ten. Dig­ile­hteä ei kuitenkaan kukaan lukenut senkään ver­taa, joten nyt print­tile­hti on tehnyt paluun.

 3. Päätös vaikut­taa niin poikkeuk­sel­liselta ja riskialt­ti­il­ta, että Face­bookissa epäilin taus­ta­syyn ole­van epä­toivoinen tarve säästää rahaa vaa­likam­pan­jaa varten sik­si, että Vihreät läh­tee hal­li­tuk­ses­ta tai hal­li­tus muus­ta syys­tä kaatuu ja tulee ennenaikaiset eduskun­tavaalit. Nyt ollaan ensim­mäistä ker­taa tilanteessa, jos­sa Vihreät eivät voi lähteä hal­li­tuk­ses­ta ilman, että se jäisi vähem­mistöhal­li­tuk­sek­si ja pöy­däl­lä on paljon ydin­voimaa, turvet­ta ja mui­ta energiakysymyksiä.

 4. Pitäis sit­ten vaan perus­taa se verkkole­hti VIHREÄ LANKA melko pian, jos­sei sitä nimeä ole jotenkin varat­tu. Ilmoit­taudun mak­savak­si tilaa­jak­si. Kir­joit­ta­jana en ole hyvä, mut­ta voisin yrit­tää. Ei kyl­lä olisi pakko niitä julka­ista (pää­toimit­ta­ja valikoi).

 5. Kun paper­ile­hdet ja paine­tut kir­jat häviävät, muut­tuu poli­it­tisen todel­lisu­u­den ja ‑his­to­ri­an muokkaami­nen aina vain helpom­mak­si. Sil­lä todel­lisu­ushan on sitä miltä se näyt­tää, ja mil­laisek­si se luodaan.

  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/29/peppi-pitkatossua-sensuroitiin-rasismi-kitkettiin-pois
  https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/venaja-irrottautuu-internetista-testaa-omaa-runet-verkkoaan/e79663d8-61e5-37a9-b218-b5ea220b4932

 6. Nykyisen Lan­gan toimit­ta­jakun­nan edus­ta­jana voin omas­ta puolestani sanoa, että olisin ollut kiin­nos­tunut keskustele­maan esit­tämästäsi vaihtoehdosta.

 7. Täysin samaa mieltä. Nykya­jan näivetys­tau­tia. Ei tarvi­ta, kun kuulem­ma some hoitaa.

  1. Tämä kun on todis­te­tusti toimin­ut niin hyvin muun tiedonväl­i­tyk­sen kanssa…

 8. Ihan poli­ti­ikan seu­raa­jana ihmeel­listä lopet­taa kokon­aan puhumi­nen ulospäin puolueen sisältä, kos­ka en itse ainakaan ole huo­man­nut vihreiltä mitään julk­ista keskustelua ulospäin yhtään mis­sään. Puolueeseen ilmestyy liike vain ennen vaale­ja, ja sit­ten kont­taa vaa­likau­den ilmestyen vain kom­men­toimaan jotain kohua. Kun esimerkik­si Ilta-Sanomat on ottanut tehtäväk­seen viedä poli­it­tisen uuti­soin­nin ja keskustelun Fox Newsin tasolle tässä maas­sa, niin olisi ollut syytä enem­mänkin panos­taa lisää kuin lopet­taa kokonaan. 

  Herää vähän kysymys, että riit­tääkö nykyak­ti­iveille se, että Hämeen­ti­estä tehdään muiden rahoil­la heille mieluisa ja sit­ten ovat siel­lä kapakas­sa keskenään? Jotenkin haisee se, että ennen vihreät oli­vat aktivis­ti­porukoista, mut­ta nyt parhait­en koulutet­tu­ja urao­hjuk­sia, joil­la on tähtäimessä enem­män ura­nousu kuin jonkun asian ajami­nen. Tuskin­pa täl­lä tavoin puolueen kan­na­tuskaan lisään­tyy kun muil­la on akti­ivi­nen viestin­tä vuodes­ta toiseen, mut­ta sit­ten vihreät luot­ta­vat siihen että pystyvät paris­sa viikos­sa ennen vaale­ja selit­tämään miten maail­ma toimii. 

  Herää ainakin kysymys, että onko vihrei­den joh­dos­sa väkeä, jon­ka mielestä kansa on velkaa äänen­sä vihreille, kos­ka ilmas­ton­muu­tos? Että ei tarvitse tehdä mitään, kos­ka ajan hen­ki ajaa kansan suo­raan omaan syli­in. Ihan saman­laisel­la ajat­telul­la USA:n demokraat­ti­nen puolue ajoi kar­ille Bill Clin­tonin johdol­la ja siel­läkin ensim­mäi­nen merk­ki oli se, että puolue täyt­tyi urao­hjuk­sista, ihmis­ten asi­at uno­h­tu­i­v­at ja puolue sulkeu­tui. Nyt clin­toni­laisen demokraatin ja taval­lisen repub­likaanin erot­taa enää siitä, että toinen marssii sateenkaari­marssis­sa, mut­ta kum­matkin ovat yhtä kor­rup­toitunei­ta, sotaisia ja vas­tus­ta­vat AOC:n ja Sander­sin kaltaisia, jot­ka meil­läpäin oli­si­vat sit­ten vihre­itä aktivis­te­ja. Ehkäpä AOC:lla ei olisikaan mitään asi­aa nykyvihreisi­in, kos­ka halu­aisi muut­taa asioita.

 9. Päätös on todel­la valitet­ta­va syistä jot­ka on kir­joituk­ses­sa ja kom­menteis­sa hyvin kuvail­tu oikeinkir­joi­tus­ta myö­den. Nyt kum­mas­tut­taa, mik­sei puolueen puheen­jo­hta­ja suos­tu kom­men­toimaan asi­aa mil­lään taval­la. Hänel­lä jos kenel­lä olisi se velvollisuus/mahdollisuus sel­ven­tämiseen jäsenistöä ja kaikkia äänestäjiä kohtaan.

 10. Hyvä ja kiitos Ode, kyl­lä sanasi painaa ja ehdot­tomasti tässä asi­as­sa. Vaik­ka puoltaisin myös print­tile­hteä siinä rin­nal­la — paper­in­palat kir­joituksi­neen, pilaku­vi­neen jne. lev­iävät sin­nekin, minne net­ti­aineis­to ei ja löy­tyvät vielä jonkin ajan päästä pinon poh­jal­ta — mainit­se­masi esimerk­it verkkole­hdis­tä ovat hyvä esimerk­ki jos eivät aivan sisältön­sä puoles­ta. Sat­tuvasti san­ot: “Oma verkkole­hti tuot­taisi alle­vi­iva­tusti jour­nal­is­tista aineis­toa, siis jotain aivan muu­ta kuin Face­book-kir­joituk­sia tai puoluet­ta main­os­tavia kir­joituk­sia puolueen blogi­pal­stoil­la. Näin toimien se tuot­taisi myös viit­tauk­sia ja uutisia mui­hin tiedo­tuskanavi­in ja pitäisi vihreät mukana jour­nal­is­tises­sa keskustelus­sa.” Vihreä lan­ka ei saa katketa!

 11. Duo­da noin. VLn verkkole­hteä ja mui­ta vas­taavia toisi­naan luet­tuani en osaa näitä puolue­julka­isu­ja kai­va­ta: yksisilmäisiä pro­pa­gan­dapläjäyk­siä jot­ka parhaim­mil­laankin herät­tävät lähin­nä myötähäpeää.

  1. Fidel:
   Duo­da noin. VLn verkkole­hteä ja mui­ta vas­taavia toisi­naan luet­tuani en osaa näitä puolue­julka­isu­ja kai­va­ta: yksisilmäisiä pro­pa­gan­dapläjäyk­siä jot­ka parhaim­mil­laankin herät­tävät lähin­nä myötähäpeää. 

   empä nyt oikein tiedä. onhan nuo puolueel­lisia mut­ta moni mas­sa­me­dia on oikeas­t­aan ollut kauheam­paa. use­at pitää vielä neu­traalia imagoa. suomes­sa ei nyt olla ongel­mallisel­la tasol­la mut­ta tääl­läkin joutuu kyseenalais­taa mas­same­dioiden moti­ive­ja välillä.

   näen­näis neu­traal­isu­us on oikeas­t­aan huonom­paa kuin puolueellisuus.

   1. qua­si­mi­nus: empä nyt oikein tiedä. onhan nuo puolueel­lisia mut­ta moni mas­sa­me­dia on oikeas­t­aan ollut kauheam­paa. use­at pitää vielä neu­traalia imagoa. suomes­sa ei nyt olla ongel­mallisel­la tasol­la mut­ta tääl­läkin joutuu kyseenalais­taa mas­same­dioiden moti­ive­ja välillä.

    näen­näis neu­traal­isu­us on oikeas­t­aan huonom­paa kuin puolueellisuus.

    Suomes­sa ei olla ongel­mallisel­la tasol­la? Mil­loin olet viimek­si lukenut Helsin­gin Sanomia?

   2. Daniel Fed­er­ley: Suomes­sa ei olla ongel­mallisel­la tasol­la? Mil­loin olet viimek­si lukenut Helsin­gin Sanomia?

    täy­tynee tun­nus­taa että en ihan niin paljon seu­raa suomen medi­aa, joten en lähde kiis­telee suuresti kos­ka sin­ul­la voi olla asialli­nen point­ti. tosin suku­laisel­la tuli vähän hesaria luet­tua ja joskus yleä seurailen.

    ehkä todel­li­nen point­ti on suh­teel­lisu­us käm­mi. usa:n media maail­ma alkaa olla hirvit­tävä ja alka­isin ver­ra­ta sitä neu­vosto­pro­pa­gan­daan, tosin yksi­tyi­nen sek­tori tekee nuotit. usa:n media on kuitekin mon­isyi­nen ja mon­imutkainen ja poikeuk­sia on. siis jos ver­taa usa:n ja suomen medi­aa niin sanois­in että suomes­sa ollaan vielä kival­la puolel­la mut­ta ongelmia on.

    hesari kuu­luu samaan kon­serni­in kuin ilta-sanomat, se antaa jotain vihjettä.

   3. Daniel Fed­er­ley: Suomes­sa ei olla ongel­mallisel­la tasol­la? Mil­loin olet viimek­si lukenut Helsin­gin Sanomia? 

    Hesari on kolme eri lehteä. Kuukausili­ite on pääosin hyvin asial­lista jour­nal­is­mia, Nyt-liite on aivan kauheaa asen­teel­lista tuubaa, ja itse HS jotain siltä väliltä.

   4. näen­näis neu­traal­isu­us on oikeas­t­aan huonom­paa kuin puolueellisuus.

    Mielestäni juuri näin. Avoimen puolueelli­nen lehti pelaa avoimem­mil­la kor­te­il­la ja itse oikeas­t­aan luen sel­l­aisen jut­tu­ja mielu­um­min, kos­ka ne asete­taan jo lähtöko­htais­es­ti julka­isi­jansa kon­tek­sti­in. Eihän moni­ar­voinen yhteiskun­ta voi edes toimia ilman kir­javaa palet­tia eri­laisia puolueel­lisia taho­ja. Kouralli­nen mono­li­it­tisia ”neu­traale­ja” kon­sen­sus­toim­i­joi­ta tarkoit­taisi, että mielipi­dekysymyk­set käsiteltäisi­in jos­sain sul­je­tuis­sa kabi­neteis­sa ja sit­ten kaade­taan lop­ullisi­na totuuksi­na kansan niskaan ylhäältä.

    Vaikken ole juuri koskaan asioiden imp­likaa­tioista samaa mieltä kuin lehden kir­joit­ta­jat, pystyn luke­maan lounas­tauol­la jopa Voimaa ja koen sen lisäävän jotenkin tietämys­täni maail­mas­ta. Puoluele­hteä lukies­sa on lähtöko­htais­es­ti selvää, että asioi­ta katostaan sen puolueen kakku­loiden läpi, ja samal­la pysyy mielessä, että muitakin kakku­loi­ta on ole­mas­sa, mut­ta niitä ei nyt käytetä. Hesar­i­tyyp­pinen ”puoluee­ton” mut­ta kum­minkin räikeän asen­teelli­nen kir­joit­telu vie enem­män juuri sel­l­aiseen ilmas­toon, jos­sa nämä asen­teet esi­in­tyvät absolu­ut­tisi­na totuuksi­na, tule­vathan ne ”puolueet­tomas­ta” läh­teestä. Samal­la lail­la Hesarin kom­ment­timah­dol­lisu­us on huonom­pi kuin ei kom­ment­te­ja lainkaan, kos­ka luo­daan jonkin­lainen illu­u­sio avoimes­ta keskustelus­ta, mut­ta taustal­la on täysin läpinäkymätön ja mieli­v­al­tainen sensuuriaparaatti.

    Suo­raan sanoen olen kyl­lä yllät­tynyt, että kaik­ista puoleista juuri vihreät lait­toi ensim­mäisenä(?) leht­en­sä lihoik­si. Ja olen kyl­lä pet­tynyt, jos se kor­vau­tuu epämääräisel­lä (tai siis nyky­istäkin epämääräisem­mäl­lä) somehuutelulla.

 12. >Täl­lainen verkkole­hti ei vain main­os­taisi vihrei­den eri­no­maisu­ut­ta, vaan kävisi avoin­ta ja kri­it­tistä keskustelua liik­keen linjasta. 

  Eiköhän hom­ma suju helpom­min, kun lin­ja tulee ylhäältä ilman takapenkin huutelua?

 13. Yllä kom­men­toin­ut Jen­ni Leuku­maavaara ja sat­un­nais­es­ti joku muu edus­taa ajoit­tain sitä oival­tavaa ja ymmärtävää näkökul­maa, joka on ollut lähin­nä kateis­sa Honkosen ajan jäl­keen. Lehti on nykyään yksipuolista pro­pa­gan­daa, kuten Fidel kir­joit­ti, usein harhaanjohtavaa.

  Uuden lehden voisi ehkä perus­taa puh­taal­ta pöy­dältä. Nykyi­nen kan­nat­taa lopettaa.

 14. Vihreän Lan­gan lopet­ta­mi­nen oli oikein. Vihrei­den nykyi­nen äänestäjäkun­ta ei osaa enää lukea vaa­tivia ja pitk­iä jut­tu­ja. On hauskem­paa lukea twit­ter­istä ja FB:sta lyhy­itä ja kärkkäitä kom­ment­te­ja. Vihrei­den äänestäjät ovat noin 97 pros­ent­tis­es­ti protestiäänestäjiä. Ei heitä kiin­nos­ta miten asi­at ovat. Lehdelle ei siis ole enää paikkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.