Kaupunkirakentamisen aika(34) Linnanmäen asema ja urbaani täydennysrakentaminen

(Mik­ko Säre­lä on kir­joit­ta­nut tämän teks­tin yhdes­sä Riku Ojan ja Urban Hel­sin­gin ark­ki­teh­ti Mat­ti Tapa­ni­sen kanssa)

Haluam­me tar­jo­ta Kal­lion alu­eel­la mah­dol­li­suuk­sia hyvään asu­mi­seen ja elä­mään uusil­le ja alu­eel­la jo asu­vil­le asuk­kail­le. Visios­sam­me Kal­lion alu­eel­la panos­te­taan jul­ki­sen kau­pun­ki­ti­lan laa­tuun ja puis­toi­hin. Samal­la raken­ne­taan koko­naan uusi poi­kit­tai­nen rai­de­lii­ken­teen yhteys, Lin­nan­mäen lähi­ju­na-ase­ma, ali­kul­ku radan ali, sekä täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta ja asun­to­ja run­saal­le vii­del­le­tu­han­nel­le uudel­le asukkaalle.

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mal­la Hel­sin­gin­ka­dun ja Stu­ren­ka­dun ris­tey­sa­lue uusis­ta raken­nuk­sis­ta ja kort­te­leis­ta voi saa­da upean por­tin, joka toi­vot­taa ihmi­set kaupunkiin.

Lisäk­si vah­vis­te­taan asu­mi­sen yhteyk­siä Töö­lön­lah­den puis­toa­lu­ee­seen. Lin­jo­jen aluet­ta tii­vis­te­tään koh­ti uut­ta Hel­sin­gin­ka­dun ase­maa raken­net­ta­van rai­tio­tien ympä­ril­lä. Samal­la raken­ne­taan uusi ali­kul­ku Ensi lin­jan pääs­tä radan ali. Raken­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa urbaa­nin pal­ve­lui­ta tuot­ta­van alu­een laa­je­ne­mi­sen ja paran­taa kan­ta­kau­pun­gin saa­vu­tet­ta­vuut­ta koko juna­ver­kon vai­ku­tus­pii­ris­sä oleville.

Uusi lähi­lii­ken­nea­se­ma luo myös uuden hou­kut­te­le­van ja hyvin saa­vu­tet­ta­van pai­kan uusil­le työ­pai­koil­le. Hel­sin­gin­ka­dun ase­man myö­tä Lin­nan­mä­ki saa oman juna-asemansa.

Lin­nan­mäen ase­ma tuo juna-ase­man lyhyen ratik­ka­mat­kan pää­hän Haka­nie­mes­tä, Kal­lios­ta, Ara­bian­ran­nas­ta, Töö­lös­tä ja Ruoho­lahdesta. Tämä hel­pot­taa sekä kan­ta­kau­pun­kiin tule­vien elä­mää että paran­taa kan­ta­kau­pun­gis­sa asu­vien liikkumismahdollisuuksia.

Rai­tio­tie­yh­teys Toi­sel­ta lin­jal­ta Hel­sin­gin­ka­dul­le ottaa Toi­sen lin­jan rai­tio­tien uuteen käyt­töön ja tuo koko­naan uuden yhtey­den itäi­sen ja län­ti­sen kan­ta­kau­pun­gin välil­le, mikä nopeut­taa liik­ku­mis­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa mer­kit­tä­väs­ti (ks. taulukko).

Ase­ma tar­jo­aa juna­mat­kus­ta­jil­le vaih­to­pai­kan lähel­lä kes­kus­taa sil­loin, kun Lin­nun­lau­lu on tukos­sa. Yhteys lisää Alp­pi­har­jun ja Kal­lion hou­kut­te­le­vuut­ta ja veto­voi­maa työpaikka-alueena.

Tau­luk­ko: Mat­ka-aiko­jen muu­tok­sia, kun Lin­nan­mäen ase­ma ja Lin­jo­jen ratik­kayh­teys rakennetaan.

Mää­rän­pää Läh­tö­paik­ka Nyt Lin­nan­mäen asemalla
Hel­sin­gin­ka­dun asema Rau­ta­tie­a­se­ma 13 min 3 min
Pasi­la Hel­sin­gin­ka­tu 13 min 3 min
Töö­lön­to­ri Haka­nie­mi 22  min 10 min
Mei­lah­den sairaala Haka­nie­mi 30 min n. 25 min
Pasi­lan asema Haka­nie­mi 19 min n. 12 min
Haka­nie­mi Lep­pä­vaa­ra 34 min 25 min

45 vastausta artikkeliin “Kaupunkirakentamisen aika(34) Linnanmäen asema ja urbaani täydennysrakentaminen”

 1. Ihan kiva, kai­kil­le Kal­lio­lai­sil­le. Kai­kil­le muil­le lähi­ju­nien käyt­tä­jil­le, siis aivan val­tao­sal­le, junien kul­ku hidas­tui­si enti­ses­tään ja oli­si sel­keä hei­ken­nys jul­ki­seen liikenteeseen.

  Joo Kal­lios­sa Vih­rei­den kan­na­tus on kaik­kein suu­rin­ta, mut­ta Vih­rei­den kan­nat­taa muis­taa, että 95 % hel­sin­ki­läi­sis­tä EI asu Kal­lios­sa tai Alp­pi­har­jus­sa. Mei­dän mui­den­kin asu­mi­sym­pä­ris­töä oli­si syy­tä kehit­tää, kos­ka myös me mak­sam­me vero­ja. Ehkä vähän enem­män­kin kuin Kal­lion opis­ke­li­ja­val­tai­nen asukaskanta.

  Tois­tan vie­lä toi­seen aihee­seen kir­joit­ta­ma­ni kom­men­tin. Mitä Vih­reät aiko­vat teh­dä estääk­seen Itä-Hel­sin­gin (en itse asu siel­lä) lisäghettoutumisen?

 2. Käm­pät meni­si aina­kin kau­pak­si, ei näy­tä mikään vihe­ra­lue jos­sa oles­kel­laan ole­van uhat­tu­na, suur­ten tap­pe­lui­den kal­liot jää­vät pai­koil­leen ja jos rea­lis­ti­nen niin ase­ma­kin oli­si erit­täin kan­na­tet­ta­va. Kuok­ka maahan.

  Lint­sin park­ki­paik­ka Vii­pu­rin­ka­dul­la tai­si jo olla kaa­voi­tet­tu­kin asun­noik­si. Veik­kaan että Vii­pu­rin- ja Alek­sis Kiven-kadut ovat seu­raa­vat luo­van luo­kan muuttokohteet.

 3. En minä löy­dä täs­tä etsi­mäl­lä­kään mitään huo­noa. Ja hiek­ka­ran­ta Töö­lön­lah­den kul­mas­sa, wau!

  Hel­sin­gin ja Pasi­lan väli on nyt aika­tau­lu­tet­tu lähi­ju­nil­le 5 minuu­tin mit­tai­sek­si, mitä se ei oikeas­ti ole. Uusi ase­ma ja suju­vam­mat lii­ken­nöin­ti­käy­tän­nöt on mah­dol­lis­ta toteut­taa niin, ettei mat­ka-aika pite­ne. Lisäk­si pitää muis­taa, että kai­kil­la niil­lä, jot­ka nyt vaih­ta­vat junas­ta ratik­kaan tai bus­siin pääs­täk­seen esi­mer­kik­si Töö­löön tai Kal­lioon, mat­ka nopeu­tuu aivan olen­nai­ses­ti Lin­nan­mäen ase­man myötä.

 4. Nim­by­jä on näkö­jään monen­lai­sia. Kun yksi esit­tää vain käve­ly­ka­tua oman oven­sa eteen, niin toi­nen tar­vit­see koko­nai­sen ase­man, junayh­tey­den ja uuden ratikkalinjan. 

  Ei oo kaik­kea näkö­jään vie­lä­kään näh­ty täl­lä sektorilla.

 5. Ensi näke­mäl­tä näy­te­tään rokot­ta­van puis­to­ja koval­la kädel­lä: Dia­ko­nia­puis­tos­ta puo­let, lähes kol­man­nes Tau­no Palon puis­tos­ta, Hel­sin­gin­ka­dun-Stu­ren­ka­dun-Wal­li­nin­ka­dun kol­mio koko­naan. Aikai­sem­mis­sa kir­joi­tuk­sis­sa tavoi­tel­lut kort­te­li­pi­hat pie­ne­ne­vät (esim. kort­te­lit 11308 ja 11309). Mai­nit­tu­jen kort­te­lien lisä­ra­ken­ta­mi­sen toteu­tus ihmetyttää.
  Lii­ken­nea­se­ma oli­si ok.
  Kal­lio lie­nee jo nykyi­sel­lään eräs tiheim­min asu­tet­tu­ja kau­pun­gi­no­sia, joten täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta ei kaivata.

 6. Ja oli­ko­han yllä­ker­ro­tun unel­ma­hank­keen kir­joit­ta­jil­la mitään arvio­ta mitä ao. han­ke saat­tai­si mak­saa Hel­sin­ki­läi­sil­le veron­mak­sa­jil­le? Toi­nen kysy­mys: oli­si­ko­han nuo “run­saal­le vii­del­le tuhan­nel­le uudel­le asu­kaal­le” raken­net­ta­vat asun­not pää­sään­töi­ses­ti omis­tus- vai vuo­kra-asun­to­ja? Ja kuin­ka pal­jon vuo­kra-asun­nois­ta oli­si Hel­sin­gin kau­pun­gin ja kuin­ka pal­jon vuo­kra­tuen suur­hyö­ty­jien, eli SATO, VVO jne.omistuksessa?

 7. Jos pisa­ra jos­kus toteutuu,niin täl­le lähi­ju­na-ase­mal­le ei tule junia — siis pitää­kö lukea niin, ettei pisa­raan usko enää kukaan?

  1. Pisa­ran tul­les­sa nykyi­set len­to­kent­tä­ju­nat jäi­si­vät pois, mut­ta muut pai­kal­lis­lii­ken­teen junat pää­asias­sa jäi­si­vät. Kaik­ki lähi­lii­ken­teen junat eui­vät mah­tui­si Pisaraan.

 8. vk:
  Ihan kiva, kai­kil­le Kal­lio­lai­sil­le. Kai­kil­le muil­le­lä­hi­ju­nien käyt­tä­jil­le, siis aivan val­tao­sal­le, junien kul­ku hidas­tui­si enti­ses­tään ja oli­si sel­keä hei­ken­nys jul­ki­seen liikenteeseen.

  Käy­tän lähi­ju­naa mut­ta ei häi­rit­si­si yksi yli­mää­räi­nen pysäh­dys, eikä oli­si mikään hei­ken­nys kun se tar­joai­si mah­dol­li­suu­den men­nä esim Sta­dio­nil­le tai Oop­pe­raan tai Lin­nan­mäel­le tai Kau­pun­gin­teat­te­riin junal­la. Kos­ka vai­kut­taa sil­tä että Pisa­ra-rataa ei tule pit­kään aikaan.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Itä-Hel­sin­kiä kos­ke­van luvun jul­kai­sua­jan­koh­ta on 7.4.

  Kii­tos, odotellaan.

  Joten­kin tun­tuu koros­tu­van tämä Kal­lion alue kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kes­kei­sim­pä­nä pain­opis­tea­lu­ee­na. Tämä Lint­sin alu­een han­ke, Haka­nie­men täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen + uusi sil­ta, Hämeen­tien pyö­rä­tiet, Haka­nie­men hal­lin remont­ti. Mitä lie vie­lä tulossa.

  On tie­tys­ti aivan sat­tu­maa, että Kal­lio on Vih­rei­den kan­na­tuk­sen rin­ta­maa, kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­va apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja on Kal­lios­sa lukion­sa käy­nyt Vih­rei­den enti­nen pj ja että nykyi­sen puheen­joh­ta­jan suo­sik­ki seu­raa­vak­si puheen­joh­ta­jak­si asuu Kalliossa.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kaik­ki lähi­lii­ken­teen junat eui­vät mah­tui­si Pisaraan.

  Pisa­ra pitäi­si suun­ni­tel­la niin, että sin­ne mah­tu­vat kaik­ki lähi­lii­ken­teen juna­ta, ja mie­lel­lään vie­lä kau­ko­lii­ken­teen junatkin…

 11. Lau­ri Sipa­ri:
  Jos pisa­ra jos­kus toteutuu,niin täl­le lähi­ju­na-ase­mal­le ei tule junia – siis pitää­kö lukea niin, ettei pisa­raan usko enää kukaan?

  Tati­lai­set eivät niin ole sen Pisa­ran kan­nal­la, kun rata­pi­ha-alu­een kat­ta­mi­sel­la saa­daan suu­rem­pi­kin hyö­ty eikä tar­vi louhinta/ym ‑fir­mo­jen kat­tei­siin vie­dä vero­ra­haa. Mut­ta val­tion rahaa sii­hen ei saa panna.

 12. Ketä­hän var­ten tuol­lai­nen ase­ma pitäi­si pää­ra­dan tuk­keek­si raken­taa, kun alu­eel­la ei asu juu­ri ketään? Vai onko seu­raa­vas­sa vai­hees­sa ehkä tar­koi­tus urba­ni­soi­da myös Eläin­tar­han urhei­lu­puis­to, Töö­lön­lah­den ran­nat ja Alp­pi­puis­ton ja Lin­nan­mäen kalliot?

  1. Ketä­hän var­ten tuol­lai­nen ase­ma pitäi­si pää­ra­dan tuk­keek­si raken­taa, kun alu­eel­la ei asu juu­ri ketään?

   1,5 kilo­met­rin säteel­lä asuu pal­jon enem­män ihmi­siä kuin vaik­ka Tik­ku­ri­las­sa. Lisäk­si Oop­pe­ra, Sta­dion, Jäähalli.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pisa­ran tul­les­sa nykyi­set len­to­kent­tä­ju­nat jäi­si­vät pois, mut­ta muut pai­kal­lis­lii­ken­teen junat pää­asias­sa jäi­si­vät. Kaik­ki lähi­lii­ken­teen junat eui­vät mah­tui­si Pisaraan.

 14. Pisa­ra on siis kuin Vuo­saa­ren sata­ma — tava­ra­lii­ken­teen piti siir­tyä sin­ne, mut­ta tuol­la­pa tuo jyrää Jätkäsaaressa/Ruoholahdessa edelleen

 15. Urbaa­ni port­ti Kal­lioon:
  Ketä­hän var­ten tuol­lai­nen ase­ma pitäi­si pää­ra­dan tuk­keek­si raken­taa, kun alu­eel­la ei asu juu­ri ketään? Vai onko seu­raa­vas­sa vai­hees­sa ehkä tar­koi­tus urba­ni­soi­da myös Eläin­tar­han urhei­lu­puis­to, Töö­lön­lah­den ran­nat ja Alp­pi­puis­ton ja Lin­nan­mäen kalliot? 

  Ne ovat jo urbanisoitu.
  Ase­ma voi­daan raken­taa sel­lai­sek­si että sil­lä pysäh­ty­vät vain kehä­ra­dan ja ran­ta- ja pää­ra­dan hitaat junat eli lai­tu­rit tuli­si vain rai­tei­den 1–2 ja 9–10 väliin. 

  Kan­ta­hel­sin­ki­läi­sil­tä tai­taa puut­tua ymmär­rys että lähi­ju­nal­la voi teh­dä myös kau­pun­gin sisäi­siä mat­ko­ja, se oli­si ikään­kuin toi­nen metrolinja.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra: 1,5 kilo­met­rin säteel­lä asuu pal­jon enem­män ihmi­siä kuin vaik­ka Tik­ku­ri­las­sa. Lisäk­si Oop­pe­ra, Sta­dion, Jäähalli. 

  Tämä suun­ni­tel­ma pää­ra­dan välia­se­mas­ta pää­rau­ta­tie­a­se­man ja Pasi­lan ase­man välil­lä tun­tuu ole­van jon­kin­lai­nen rai­de­lii­ken­teel­li­nen ana­lo­gia moot­to­ri­tei­den bule­var­di­soi­mi­sel­le. Ei väli­te­tä sii­tä, että pitäi­si olla tapo­ja pääs­tä kes­kus­tas­ta pois nope­aa yhteyt­tä pit­kin maa­kun­tiin ja toi­sin­päin ilman, että jou­tuu inter­fe­roi­maan pit­kän aikaa pai­kal­lis­lii­ken­teen kans­sa. Täl­lä het­kel­lä aja­tus lait­taa ase­ma noin tuk­koi­seen paik­kaan tun­tuu niin päät­tö­mäl­tä, että sen voi lait­taa ovel­la ole­vien kun­ta­vaa­lien piik­kiin, mut­ta voi hyvin olla, että sitä­kin alet­tai­siin jos­sa­kin vai­hees­sa tosis­saan tuput­taa kaavoihin.

 17. Kus­tan­nuk­sil­taan kevyem­pi vaih­toeh­to oli­si siir­tää lai­tu­ria sijan­sa kes­kus­taan päin ja suun­ni­tel­la kes­ki­lai­tu­ri vain itä­puo­lel­le. Lai­tu­ril­le oli­si käve­ly-yhteys Hel­sin­gin­ka­dun tun­ne­lis­ta ja Lin­nun­lau­lun kl-sillalta.

  Miten hie­nos­ti uusi ase­ma pal­ve­li­si mat­kal­la oop­pe­raan, kau­pun­gin­teat­te­riin tai vaik­ka­pa lätkämatsiin.

 18. Ilmas­sa tai­taa tosi­aan olla jo vaa­li­kuu­met­ta. Ennen edel­li­siä kun­ta­vaa­le­ja joku vih­rei­den ehdo­kas ehdot­ti, että Rau­ta­tie­a­se­mal­ta Lin­nan­mäel­le raken­net­tai­siin köysirata.

  Aina­kin Lin­nan­mäel­le on jo nyt hyvät yhtey­det, kun rai­tio­vau­nuil­la pää­see suo­raan sekä Alp­pi­lan että Hel­sin­gin­ka­dun por­teil­le ja Pasi­lan ase­mal­ta­kin on sin­ne vain lyhyt käve­ly­mat­ka. Sitä­pait­si Lin­nan­mäel­lä­hän on jo oma juna-ase­ma­kin. Se sijait­see Vesi­lin­nan tii­li­ra­ken­nuk­sen eteläreunalla.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra: 1,5 kilo­met­rin säteel­lä asuu pal­jon enem­män ihmi­siä kuin vaik­ka Tik­ku­ri­las­sa. Lisäk­si Oop­pe­ra, Sta­dion, Jäähalli.

  Pasi­las­ta ja Sta­dis­ta pää­see rati­kal­la jo nyt kaik­kiin mai­nit­se­mii­si kylt­tyy­ri­koh­tei­siin. Toki minuu­tin tai pari mat­ka nopeutuisi.

  Lähi­ju­na­mat­ko­ja teh­dään kai noin 50 mil­joo­naa per vuo­si. Olis­ko­han näis­tä noin puo­les­sa toi­nen pää Sta­dis­sa, eli 25 mil­joo­naa mat­kaa hidas­tui­si muu­ta­man minuutin.

  Hämeen­tien hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne piti saa­da pois jot­ta mm. bus­si- ja ratik­ka­mat­kat nopeu­tu­vat minuu­til­la tai paril­la. Nopeu­tui­si­ko­han muu­ta­ma mil­joo­na mat­kaa per vuosi.

  Lint­sin ase­mas­ta hait­ta oli­si siis noin kym­men­ker­tai­nen ver­rat­tu­na Hämeen­tien hyötyyn.

  Sat­tu­mal­ta Vih­rei­den tule­va puheen­joh­ta­ja asuu Hämeentiellä.

 20. vk:
  Ihan kiva, kai­kil­le Kal­lio­lai­sil­le. Kai­kil­le muil­le­lä­hi­ju­nien käyt­tä­jil­le, siis aivan val­tao­sal­le, junien kul­ku hidas­tui­si enti­ses­tään ja oli­si sel­keä hei­ken­nys jul­ki­seen liikenteeseen.

  Joo Kal­lios­sa Vih­rei­den kan­na­tus on kaik­kein suu­rin­ta, mut­ta Vih­rei­den kan­nat­taa muis­taa, että 95 % hel­sin­ki­läi­sis­tä EI asu Kal­lios­sa tai Alp­pi­har­jus­sa. Mei­dän mui­den­kin asu­mi­sym­pä­ris­töä oli­si syy­tä kehit­tää, kos­ka myös me mak­sam­me vero­ja. Ehkä vähän enem­män­kin kuin Kal­lion opis­ke­li­ja­val­tai­nen asukaskanta.

  Voi­han valoi­suus­nor­mi näi­den valit­ta­jien kans­sa. Miten voi olla niin vai­ke­aa näh­dä Hesa­rin ase­man ilmi­sel­viä hyö­ty­jä? Uusi ase­ma nopeut­tai­si kaik­kien nii­den mat­kaa, jot­ka tule­vat kan­ta­kau­pun­gin ulko­puo­lel­ta ja ovat mat­kal­la joko Kal­lion tai Töö­lön suun­taan. Junat kul­ke­vat nykyi­sel­lään Pasi­lan ja kes­kus­tan välin niin hitaas­ti, että kes­kus­taan meni­jöil­le yhden lisä­py­säh­dyk­sen hidas­ta­va vai­ku­tus on aivan ole­ma­ton. Itse olen junal­la mat­kus­taes­sa mon­ta ker­taa miet­ti­nyt, miten sopi­va paik­ka ase­mal­le Hesa­ri oli­si­kin, ja miten äly­tön­tä on, ettei kukaan ole kek­si­nyt raken­taa sii­hen ase­maa. Tämä on ehdot­to­mas­ti kan­na­tet­ta­va hanke.

 21. Oop­pe­raan, Kau­pun­gin­teat­te­riin, Sta­dio­nil­le, Jää­hal­lil­le tai Lin­nan­mäel­le pää­see tosi­aan oikein käte­väs­ti pol­ku­pyö­räl­lä tai rai­tio­vau­nuil­la, noil­la kau­pun­ki­lii­ken­teen uusil­la airueilla.

 22. Resii­nal­la peräs­sä:
  Oop­pe­raan, Kau­pun­gin­teat­te­riin, Sta­dio­nil­le, Jää­hal­lil­le tai Lin­nan­mäel­le pää­see tosi­aan oikein käte­väs­ti pol­ku­pyö­räl­lä tai rai­tio­vau­nuil­la, noil­la kau­pun­ki­lii­ken­teen uusil­la airueilla.

  No ei pää­se lähi­ju­nien reit­tien var­rel­ta rai­tio­vau­nul­la vali­tet­ta­vas­ti ja Pasi­las­ta rati­kal­la kes­tää puo­li tuntia!

 23. vk: Pasi­las­ta ja Sta­dis­ta pää­see rati­kal­la jo nyt kaik­kiin mai­nit­se­mii­si kylt­tyy­ri­koh­tei­siin. Toki minuu­tin tai pari mat­ka nopeutuisi.

  kyl­lä nopeu­tui­si mon­ta minuut­tia ja iltai­sin pää­si­si nopeam­min kotiin jos on pit­kä mat­ka. Ei ole haus­kaa esim men­nä pien­ten las­ten kans­sa lät­kä­mat­sia kat­so­maan jul­ki­sil­la kun jää­hal­li on niin han­ka­las­sa paikassa.

 24. vk:

  Sat­tu­mal­ta Vih­rei­den tule­va puheen­joh­ta­ja asuu Hämeentiellä.

  Eikä se ole ainoa tämän sor­tin “sat­tu­ma” täs­sä yhteydessä. 

  Rei­lum­paa oli­si, jos ideoi­den heit­te­li­jät ker­toi­si­vat itse sel­vä­sa­nai­ses­ti, mis­sä kukin asuu, niin näh­täi­siin, miten pal­jon näis­sä ideois­sa vede­tään suo­raan kotiinpäin.

 25. Hur­jaa on visio­nää­rin kaa­voi­tus­kii­ma! Toteu­tus vaa­ti­si 5–10 ker­ros­ta­lon totaa­li­sen purun ja asu­tus­ta jopa lint­sin (vanhaan)vesitorniin.…
  Mut­ta muu­ta­ma hyvä­kin ajatus:esim Hesa­ril­la Dia­ko­nia­puis­ton alle tönö ja myös ensi­lin­jan alue vaa­ti­si jotain kohen­nus­ta, mik­sei rakentamista.Lintsin park­ki­paik­ka­ken­tät ei myös­kään tätä päivää.

 26. Kau­pun­gin kan­sa­lai­nen: Voi­han valoi­suus­nor­mi näi­den valit­ta­jien kans­sa. Miten voi olla niin vai­ke­aa näh­dä Hesa­rin ase­man ilmi­sel­viä hyötyjä? 

  No, onpa mie­len­kiin­tois­ta näh­dä min­kä­lai­sen pai­noar­von tämä muu­ta­man kym­me­nen mil­joo­nan mat­kan piden­ty­mi­nen las­kel­mis­sa saa. Suu­ris­sa luvuis­sa lät­kä­mat­seis­sa ja muis­sa tilai­suuk­sis­sa kävi­jöi­den aika­hyö­ty on jok­seen­kin mitä­tön työ­mat­kaa­jien ym. mene­tyk­seen verrattuna. 

  Tähän saak­ka Vih­rei­den ehdo­tuk­sia on tai­det­tu aina perus­tel­la suur­ten mas­so­jen jul­ki­sen lii­ken­teen nopeut­ta­mi­sel­la, ei hidastamisella.

  Huo­les­tu­nut olen Hel­sin­gin kehit­tä­mi­ses­tä laa­jem­min. Vih­rei­den hank­keet ovat pää­sään­töi­ses­ti kan­ta­kau­pun­ki­pai­not­tei­sia ja siel­lä­kin vie­lä omil­le kan­nat­ta­ja-alueil­le pai­not­tu­via. Yli 70% hel­sin­ki­läi­sis­tä asuu kan­ta­kau­pun­gin ja 95% Kal­lio-Alp­pi­har­jun ulko­puo­lel­la. Mik­si he äänes­täi­si­vät Vih­rei­tä kun hei­dän asian­sa ei näy­tä Vih­rei­tä kiinnostavan?

 27. R.Silfverberg: Ei ole haus­kaa esim men­nä pien­ten las­ten kans­sa lät­kä­mat­sia kat­so­maan jul­ki­sil­la kun jää­hal­li on niin han­ka­las­sa paikassa.

  Jää­hal­lin nur­kal­ta kul­kee nel­jä eri rai­tio­vau­nu­lin­jaa ja kaik­ki Man­ner­hei­min­tien bus­sit. Ja jää­hal­lin eteen tulee ensi kesä­nä kau­pun­ki­pyö­rien asema. 

  Eikö se rai­tio­vau­nu­kyy­ti nyt enää kel­paa­kaan, kun sitä pitäi­si itse käyt­tää? Sitä­pait­si Pasi­lan ase­mal­ta ei ole pal­jon pidem­pi mat­ka Jää­hal­lil­le kuin Hel­sin­gin­ka­dun sillaltakaan.

 28. vk:

  Huo­les­tu­nut olen Hel­sin­gin kehit­tä­mi­ses­tä laa­jem­min. Vih­rei­den hank­keet ovat pää­sään­töi­ses­ti kan­ta­kau­pun­ki­pai­not­tei­sia ja siel­lä­kin vie­lä omil­le kan­nat­ta­ja-alueil­le pai­not­tu­via. Yli 70% hel­sin­ki­läi­sis­tä asuu kan­ta­kau­pun­gin ja 95% Kal­lio-Alp­pi­har­jun ulko­puo­lel­la. Mik­si he äänes­täi­si­vät Vih­rei­tä kun hei­dän asian­sa ei näy­tä Vih­rei­tä kiinnostavan?

  Oman edun aja­mi­ses­sa Hel­sin­gin muut val­tuus­to­ryh­mät ovat vih­rei­den rin­nal­la sur­kei­ta harrastelijoita.

 29. Han­ka­las­sa pai­kas­sa: Jää­hal­lin nur­kal­ta kul­kee nel­jä eri rai­tio­vau­nu­lin­jaa ja kaik­ki Man­ner­hei­min­tien bus­sit. Ja jää­hal­lin eteen tulee ensi kesä­nä kaupunkipyörienasema. 

  Eikö se rai­tio­vau­nu­kyy­ti nyt enää kel­paa­kaan, kun sitä pitäi­si itse käyt­tää? Sitä­pait­si Pasi­lan ase­mal­ta ei ole pal­jon pidem­pi mat­ka Jää­hal­lil­le kuin Hel­sin­gin­ka­dun sillaltakaan.

  Hel­sin­gin Töö­lön-Män­ty­mäen-Alp­pi­lan urheilu‑, kult­tuu­ri- ja vapaa-ajan­viet­to­koh­tei­den pitää olla kaik­kien pää­kau­pun­ki­seu­dun asuk­kai­den saa­vu­tet­ta­vis­sa hel­pos­ti jul­ki­sil­la eikä vain kan­ta­hel­sin­ki­läis­ten, sik­si juna-ase­ma on tarpeen. 

  Mitä jää­hal­liin tulee niin toi­voi­sin että HIFK har­kit­si­si oman uuden kal­liin hal­lin raken­ta­mi­sen sijaan että hank­kiu­tui­si osao­mis­ta­jak­si venä­läis­ten omis­ta­maan Hartwall-aree­naan, ja alkai­si pela­ta kotiot­te­lui­taan siel­lä, se on parem­mas­sa pai­kas­sa. Van­ha jää­hal­li voi­daan jät­tää junio­ri- puu­laa­ki ym ama­tööö­riur­hei­li­joi­den käyt­töön. Tämä aja­tus­maa­il­ma ei jos­tain syys­tä uppoa HIFK:n joh­ta­jien mie­leen vaan pitä­vät itse­pin­tai­ses­ti kiin­ni Nor­dens­köl­din­ka­dun hal­li­pai­kas­ta, kuvi­tel­len että jouk­ku­een kan­nat­ta­jia ei oli­si lain­kaan esim Espoos­sa tai Kirkkonummella.

  Junien mat­ka-aika ei lisään­tyi­si kuin kor­kein­taan minuut­ti jos junat pysäh­tyi­si­vät Hel­sin­gin­ka­dun kohdalla.

 30. Jalan­kul­ki­ja:
  Rei­lum­paa oli­si, jos ideoi­den heit­te­li­jät ker­toi­si­vat itse sel­vä­sa­nai­ses­ti, mis­sä kukin asuu, niin näh­täi­siin, miten pal­jon näis­sä ideois­sa vede­tään suo­raan kotiinpäin.

  No mä asun Espoos­sa, ja seu­raan blo­gia nii­den aihei­den osal­ta jot­ka kos­ket­ta­vat koko pk-seu­dun asuk­kai­ta, ei niin pal­jon kantahelsinkiäisten.

 31. R.Silfverberg: No mä asun Espoos­sa, ja seu­raan blo­gia nii­den aihei­den osal­ta jot­ka kos­ket­ta­vat koko pk-seu­du­na­suk­kai­ta, ei niin pal­jon kantahelsinkiäisten.

  Näin olen pää­tel­lyt vas­tauk­sis­ta­si jo aikaisemmin.

  Tar­koi­tin täl­lä kom­men­til­la kui­ten­kin näi­tä kun­ta­päät­tä­jiä, jot­ka halua­vat esi­mer­kik­si uuden ase­man oman kotio­ven­sa eteen ja halua­vat raken­taa kaik­ki muut aukiot täy­teen pait­si sen, joka peit­täi­si ikio­mat maisemat.

 32. R.Silfverberg:
  Mitä jää­hal­liin tulee niin toi­voi­sin että HIFK har­kit­si­si oman uuden kal­liin hal­lin­ra­ken­ta­mi­sen sijaan että hank­kiu­tui­si osao­mis­ta­jak­si venä­läis­ten omis­ta­maan Hartwall-aree­naan, ja alkai­si pela­ta kotiot­te­lui­taan siel­lä, se on parem­mas­sa paikassa.

  Eihän täs­sä IFK:n hal­li­hank­kees­sa mis­tään jää­kie­kos­ta ole kysy­mys, vaan sii­tä että jää­hal­lin var­jol­la kiin­teis­tö­si­joit­ta­jat halua­vat pääs­tä käsik­si arvok­kaa­seen tont­tiin Sta­dio­nin naapurissa.

 33. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pisa­ran tul­les­sa nykyi­set len­to­kent­tä­ju­nat jäi­si­vät pois, mut­ta muut pai­kal­lis­lii­ken­teen junat pää­asias­sa jäi­si­vät. Kaik­ki lähi­lii­ken­teen junat eui­vät mah­tui­si Pisaraan.

  Kaik­ki kau­pun­ki­ra­to­jen junat on kyl­lä tar­koi­tus vie­dä Pisa­raan, vain Kirk­ko­num­mel­ta ja Riihimäeltä/Lahdesta tule­vat junat päät­tyi­si­vät Rau­ta­tie­a­se­mal­le. Vas­taa­vas­ti uuden ase­man volyy­mien kan­nal­ta juu­ri kau­pun­ki­ra­to­jen juniin pitäi­si pääs­tä. No, ei Hesa­rin koh­dal­la ole myös­kään tilaa leveys­suun­nas­sa niin pit­käl­lä mat­kal­la kuin lai­tu­rien lisää­mi­nen ja vas­taa­vat rai­tei­den siir­rot vaatisivat.

 34. R.Silfverberg: kyl­lä nopeu­tui­si mon­ta minuut­tia ja iltai­sin pää­si­si nopeam­min kotiin jos on pit­kä mat­ka. Ei ole haus­kaa esim men­nä pien­ten las­ten kans­sa lät­kä­mat­sia kat­so­maan jul­ki­sil­la kun jää­hal­li on niin han­ka­las­sa paikassa.

  Nor­dik­sen hal­lil­le on Pasi­lan ase­mal­ta käve­ly­mat­kaa 1,5 km. Hesa­rin ase­mal­ta oli­si 1,2 km. Jon­kun mie­les­tä tämä 0,3 km on var­maan erit­täin mer­kit­tä­vä säästö.

  Kävel­kää hyvät ihmi­set enem­män. Elät­te ter­veem­pä­nä ja kauemmin.

 35. Täl­lä Hesa­rin ase­mal­la­han on suunnittelu/hahmotteluhistoriaa aina­kin pari vuo­si­kym­men­tä ja nykyi­sel­lään se näyt­täy­tyy lähin­nä kar­va­lak­ki­ver­sio­na Pisarasta.

  Ideas­sa on pal­jon hyvää, se oli­si sel­keä paran­nus lähi­ju­na­lii­ken­teen jake­luun. Nykyi­sel­lään Pasi­las­sa tai Rau­ta­tie­a­se­mal­la on tus­kai­sen huo­nos­ti jär­jes­tet­ty vaih­to­mad­hol­li­suus rai­tio­vau­nuun ja yhtey­det Töö­löön ja Kal­lioon ovat hei­kot. Se ei ole ongel­ma, jos käy ker­ran kuus­sa Nor­dik­sel­la kat­so­mas­sa kiek­koa, mut­ta päi­vit­täi­ses­sä työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä 15 minuut­tia käve­lyä ja rai­tio­vau­nua lähi­ju­nan jäl­keen voi olla rat­kai­se­vaa, kiin­nos­taa­ko vaik­ka­pa Lep­pä­vaa­ras­sa asu­vaa työ­paik­ka Hakaniemestä.

  Toi­saal­ta ase­ma Hesa­ril­le ei ehkä ole ihan niin yksin­ker­tai­nen kuin näyt­tää: paik­ka on ahdas; kor­keus­e­ro­ja on, joka tekee rai­tio­vau­nun lin­jaa­mi­ses­ta haas­ta­vaa; meren­pin­ta on lähel­lä. Kaik­ki toki rat­kais­ta­vis­sa, mut­ta hin­ta­lap­pu nousee.

  Kol­mas, ja hank­keen toteu­tu­mi­sen kan­nal­ta täy­sin kes­kei­nen asia on Pisa­ran toteu­tu­mi­nen. Jos se teh­dään lähi­tu­le­vai­suu­des­sa, eli pää­tös saa­daan vaik­ka­pa seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la, Hesa­rin ase­mas­sa ei suu­rel­ta osin pääl­le­käi­se­nä hank­kee­na ole järkeä.

 36. Lund­vis­tin Jul­le:

  Nykyi­sel­lään Pasi­las­sa tai Rau­ta­tie­a­se­mal­la on tus­kai­sen huo­nos­ti jär­jes­tet­ty vaih­to­mad­hol­li­suus rai­tio­vau­nuun ja yhtey­det Töö­löön ja Kal­lioon ovat heikot. 

  Mat­ka­tak­seen lähi­ju­nal­la Töö­löön ja Kal­lioon ei todel­la­kaan tar­vit­se ajaa Rau­ta­tie­a­se­mal­le asti. Jo nyt Pasi­las­ta on rai­tio­vau­nu­yh­teys kum­paan­kin suun­taan, vaik­ka ase­man­seu­tu onkin vie­lä pari vuot­ta raken­nus­työ­maan kes­kel­lä. Ja bus­seil­la­kin pää­see, jos halu­aa nopeammin.

  Tule­vai­suu­des­sa vaih­to­yh­tey­det vaan para­ne­vat, kun Pasi­lan yhteyk­siä kehi­te­tään lii­ken­teen sol­mu­koh­ta­na. Sitä var­ten ei tar­vit­se upot­taa mil­jar­de­ja Pisa­ra­ra­dan tunneleihin.

 37. Näs­ta Böle: Mat­ka­tak­seen lähi­ju­nal­la Töö­löön ja Kal­lioon ei todel­la­kaan tar­vit­se ajaa Rau­ta­tie­a­se­mal­le asti. Jo nyt Pasi­las­ta on rai­tio­vau­nu­yh­teys kum­paan­kin suun­taan, vaik­ka ase­man­seu­tu onkin vie­lä pari vuot­ta raken­nus­työ­maan kes­kel­lä. Ja bus­seil­la­kin pää­see, jos halu­aa nopeammin.

  Esi­mer­kik­si nopein reit­ti mai­nit­se­mal­la­ni mat­kal­le Lep­pä­vaa­ras­ta Haka­nie­meen on junal­la rau­ta­tie­a­se­mal­le ja sii­tä rei­lun kilo­met­rin käve­ly tai vaih­to bussiin. 

  Näi­tä voi kuka hyvän­sä reit­tiop­paal­la ja mat­ka-aika­kar­tal­la tut­kia, ennen kuin tulee tän­ne ker­to­maan omia totuuksiaan.

  Toi­nen asia on se, että kan­ta­kau­pun­gis­sa on halua pääs­tä bus­si­ral­lis­ta eroon, joka tar­koit­taa, että yhtey­det kau­pun­kia­lu­eel­le nojau­tu­vat tule­vai­suu­des­sa enem­män rai­tei­siin ja liityntään.

  Näs­ta Böle: Tule­vai­suu­des­sa vaih­to­yh­tey­det vaan para­ne­vat, kun Pasi­lan yhteyk­siä kehi­te­tään lii­ken­teen sol­mu­koh­ta­na. Sitä var­ten ei tar­vit­se upot­taa mil­jar­de­ja Pisa­ra­ra­dan tunneleihin.

  En tie­dä, olet­ko pereh­ty­nyt Pasi­lan aseman/kauppakeskuksen suun­ni­tel­miin, mut­ta se vaih­to lähi­ju­nis­ta mui­hin lii­ken­ne­vä­li­nei­siin jää edel­leen hei­kok­si. Ja yhtey­det Pasi­las­ta var­sin­kin Haka­nie­men suun­taan ovat edel­leen hei­kot, kos­ka ysi lin­jat­tiin aikoi­naan auto­jen ja pysä­köin­ti­paik­ko­jen ehdoilla.

 38. Lin­joil­la asu­va­na en voi ymmär­tää kau­pun­kiak­ti­vis­tien ankeut­ta­mis­hin­kua ja kuvan “täy­den­nys- ja lisä­ra­ken­ta­mis­ta”, eli­ra­ken­taa muu­ten­kin tii­viin asu­mi­sen Lin­jat umpeen sal­lien viherplän­tit vain pie­nil­lä sisä­pi­hoil­la. Mis­tä hatus­ta näi­tä oikein vede­tään? Kau­pun­kiak­ti­vis­ti haluai­si var­mas­ti itse pääs­tä kul­mil­le vaik­ka väki­sin, vaik­kei näky­mä ikku­nas­ta enää niin miel­lyt­täi­si­kään. No, toi­nen olo­huo­ne heil­le on tie­tys­ti se koko kadun terassi.

  Suu­ri kysy­mys on: aio­taan­ko II- ja III-lin­jal­la ole­vat vii­si 8‑kerroksista asuin­ta­loa ja kak­si viras­to­ta­loa (Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to ja Hel­sin­gin seu­ra­kun­tayh­ty­mä) pur­kaa mas­sii­vis­ten uudis­ra­ken­nus­ten tiel­tä, vai pur­kaa asuin­ta­lois­ta vain kul­mat, ja luu­kut­taa ikku­nat, jot­ta uudis­ra­ken­nuk­set saa­tai­siin istu­tet­tua ole­mas­sa ole­vien talo­jen kylkiin?

  Kau­hul­la olen odot­ta­nut päi­vää, jol­loin nämä puna­vih­reät (kok­ka­rei­ta unoh­ta­mat­ta) kau­pun­kiak­ti­vis­tit iske­vät sil­män­sä omil­le kul­mil­le­ni, kos­ka Kal­lios­ta ei saa parem­paa asui­nym­pä­ris­töä dump­paa­mal­la se täy­teen uusia talo­ja. Se on juu­ri nyt hyvä ja riit­tä­vän urbaa­ni, kun on riit­tä­vää väl­jyyt­tä, kal­lioi­ta, vih­reyt­tä ja sil­mäl­le mie­lui­sia talo­ja. Toi­von nyt 50-vuo­ti­aa­na ole­va­ni sil­loin jo kuol­lut, kun noi­ta suun­ni­tel­mia ale­taan tääl­lä toteuttaa.

 39. Mikä mit­ta on 1,5 km:n säde? Moni­ko viit­sii kävel­lä sitä kan­ta­kau­pun­gis­sa ase­mal­ta? Nyt­kään ei ole mikään ongel­ma vaih­taa Pasi­las­sa tai pää­rau­ta­tie­a­se­mal­la dösaan tai spo­raan pääs­täk­seen lähem­mäs kotio­vea Kal­lion sydä­meen. Ajan sääs­tön arviot jutus­sa ovat naurettavat.

  Oop­pe­ra ja Sta­di­ka ovat myös kau­ka­na haa­veil­lus­ta ase­mas­ta. Nii­hin pää­see parem­min mui­ta reit­te­jä. Oop­pe­ra on kesät kiin­ni, Sta­di­ka ja Lint­si talvet.

 40. Kau­ka­na on jää­hal­lit Hesa­rin­kin ase­mal­ta. Ei tuli­si mie­lee­ni­kään käyt­tää sitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.