Investointeja, ei veronalennuksia

Näin vaalien alla kokoomus­laiset, eri­tyis­es­ti Tatu Rauhamä­ki ja Jan Vapaavuori ovat esit­täneet, että kun Helsin­gin taloudessa on taas saatu nenä niukin naukin veden­pin­nan yläpuolelle, on syytä rien­tää alen­ta­maan veroja.

[Lisäys  3.4.  klo 19:30. Jan Vapaavuori näyt­tää otta­neen vähän etäisyyt­tä puo­lu­toverei­den­sa verolin­jauk­si­in viikko sit­ten Kaup­pale­hden pormes­tari­pa­neelis­sa, ja tyy­tyy esit­tämään, että veronalen­nuk­sista pitäisi keskustella.]

Samat kokoomus­laiset kir­joit­ti­vat pian tämän jäl­keen yhteisen vetoomuk­sen, että val­tion on huole­hdit­ta­va rahan­jaos­sa siitä, että suurten kaupunkien kyky tehdä investoin­te­ja paranee.

”Suurkaupunkien kokoomus­vaikut­ta­jat ymmärtävät sote-uud­is­tuk­sen vält­tämät­tömyy­den, mut­ta edel­lyt­tävät, että samas­sa yhtey­dessä kiin­nitetään riit­tävästi huomio­ta suurimpi­en kaupunkien investoin­tikyvyn turvaamiseen. ”

Yrit­täi­sivät päät­tää, mitä mieltä rahan riit­tävyy­destä ovat. Näistä kahdes­ta kan­nan­oto­s­ta vain toinen voi olla oikein. Äänestän tätä jälkimmäistä.

On suo­raan sanoak­seni surkeaa lob­baus­ta ensin julis­taa, että meil­lä on rahaa niin, että rantei­ta pakot­taa ja sit­ten men­nä sanomaan, että me emme pär­jää, ellei val­tio jär­jestä meille lisää rahaa.

= = =

Helsin­gin talous sukel­si aika syvälle. Vel­jet ja siskot vasem­mal­ta julk­ista­vat, kuin­ka paljon Helsin­ki on tehnyt voit­toa ikään kuin eivät tietäisi, miten kun­nan ”voit­to” las­ke­taan. Jos kaupun­ki ei tuot­taisi lainkaan ”voit­toa”, se jou­tu­isi rahoit­ta­maan kaik­ki kasvun vaa­ti­mat investoin­nit velka­ra­hal­la. Velkaa kaupun­ki on joutunut otta­maan aika paljon, mut­ta onnek­si on edes vähän ollut sitä yli­jäämää, jol­la kasvua on voitu myös rahoittaa.

Viime vuon­na pystyt­ti­in lain­o­ja myös lyhen­tämään noin 200 miljoon­al­la eurol­la, kun sitä on ensin joudut­tu otta­maan paljon enem­män lisää. Tämä rahoitet­ti­in suun­nilleen kokon­aan maa­ta myymäl­lä, joten ei sekään osoit­tanut kaupun­gin talousti­lanteen paranemista.

Vihreät oli­vat hyväksymässä ankaraa säästöku­uria kaupungille, jot­ta vel­ka ei menisi ihan mah­dot­tomak­si. Me olemme tuke­neet tätä sinän­sä ikävää poli­ti­ikkaa kaupun­gin talouden pelas­tamisek­si, emme vero­jen alen­tamisek­si. Itseasi­as­sa nou­datet­tu menokaa­va, jos­sa meno­jen reaa­likasvu = väk­ilu­vun suh­teelli­nen muu­tos – 1%, tuli min­un ehdotuksestani.

Osana talouden pelas­tu­so­hjel­maa säädet­ti­in investoin­tikatos­ta. Oli tärkeätä kar­sia pois aivan ylet­tömän kalli­ita investoin­te­ja. (Ne muuten oli­vat pääosin autoilua palvele­via moni­ta­soli­it­tymiä ja tun­nelei­ta.) Sen sijaan oli peräti tyh­mää viivästyt­tää sel­l­aisia asun­toaluei­den kasvun vält­tämät­tömäk­si tekemiä investoin­te­ja, jot­ka piti tehdä joka tapauk­ses­sa jos­sain vai­heessa. Kun reaa­liko­rot ovat negati­ivisia, on halvem­paa tehdä investoin­nit aikaistet­tuina kuin viivästettyinä.

Laut­tasaare­laiset ovat viime aikoina kovasti pur­nan­neet, että alueelle on liian vähän päiväkoti- ja koulu­tilo­ja. Niin onkin. Kai Laut­tasaa­res­sa se kuitenkin ymmär­retään, että säästämis­es­tä sekin johtuu. On vähän epäre­hellistä kokoomus­poli­itikoil­ta vaa­tia yhtä aikaa vero­jen alen­tamista ja Laut­tasaar­ta koske­vien investoin­tien aikaistamista. Laut­tasaari ei myöskään ole ain­oa kaupungi­nosa, joka on kärsinyt tästä investoin­tien lykkäämisestä.

Aika vaikea on sovit­taa yhteen myöskään halua alen­taa vero­ja ja sitä, että kaupun­gin pitäisi muka rak­en­taa 700 miljoon­al­la eurol­la keskustatunneli.

Investoin­tikatossa on muu­takin kor­jaamista, mut­ta ainakin nyt olisi hyvä nopeut­taa uusien ja kas­vavien asuinaluei­den palvelu­rak­en­tamista. Laut­tasaa­res­sakin, mut­ta ei vain Laut­tasaa­res­sa. Investoin­tika­ton muista ongelmista kir­joi­tan joskus erikseen.

Sik­si en ryn­täisi alen­ta­maan kun­nal­lisveroa. Käyt­täisin paran­tuneen talousti­lanteen siihen, että tek­isin tästä kaupungista entistäkin paremman.

Jos halu­amme men­estyä kil­pailus­sa kokoomuk­sen kaipaamista hyvistä veron­mak­sajista, tärkeäm­pää kuin puoli pros­ent­tiyk­sikköä kun­taverossa on se, että Helsin­ki on hyvä paik­ka olla ja elää, julki­nen tila on kun­nos­sa; joukkoli­ikenne toi­mi, puis­tot ovat hyvin hoidet­tu­ja ja katuku­va kunnossa.

Tarvi­taan posi­ti­ivisia tavoitteita.

= = = =

Nousukausi on muuten aivan väärä aika alen­taa vero­ja. Se johtaa ensin suh­dan­tei­den yliku­umen­e­miseen ja sit­ten kun suh­dan­teet heikkenevät, vero­ja on nos­tet­ta­va aivan liikaa, kos­ka sukan­var­teen ei nousukaudelta jäänyt mitään, jol­loin lama vain syve­nee. Suomen talous on tuhot­tu kak­si ker­taa type­r­il­lä veronalen­nuk­sil­la nousukau­den aikana, vuon­na 1989 ja 2007.

Vuon­na 2007 Sari Sairaan­hoita­ja (kok.) ei (yksin) johtanut palkkain­flaa­tioon. Suh­dan­tei­den tahalli­nen yliku­umen­t­a­mi­nen vero­ja alen­ta­mal­la oli ehkä vielä suurem­pi syy.

11 vastausta artikkeliin “Investointeja, ei veronalennuksia”

 1. Nousukausi voi olla väärä aika laskea vero­ja, mut­ta täysin oikea aika laskea meno­ja. Eri­tyis­es­ti kulu­tus­meno­ja, investoin­nit pitää käsitel­lä eri taval­la. Valitet­tavasti poli­itikot usein kun­nos­tau­tu­vat ‘jakovara’-puheillaan ja varmis­ta­vat näin kovem­man kär­simyk­sen kun lama taas koittaa.

 2. En tiedä onko mitään suuria kun­tavaali­teemo­ja liik­keel­lä, mut­ta ihme­tyt­tää miten tästä tärkeim­mästä, eli taloud­es­ta ja investoin­neista, voidaan olla näin hil­jaa. Pelkkää höpöhöpöä vaal­i­main­ok­sis­sa. Vapaavuori taitaa olla oikeasti pelois­saan, että ei pääse pankki­irin viras­taan pormes­tarik­si. Yleen­sä ei ole alen­tunut ihan täl­laiseen, vaik­ka muut kokoomuk­ses­sa ovatkin. Viimeinenkin edes vähän asialli­nen kon­ser­vati­ivi on kuol­lut, vaik­ka joku siel­lä samal­la naa­mal­la vielä heiluukin.

  Jos Sin­nemä­ki saisi otet­tua aloit­teen itselleen, eikä vain puo­lus­tau­tu­isi, niin ihan kaik­ki täl­lainen roskapop­ulis­mi äänestäjien lahjomisi­neen ei menisi läpi ja koko vaal­i­tais­toon tulisi ihan oikeitakin asioi­ta. Vapaavuorikin jou­tu­isi myön­tämään, että kokoomus on ihan eri puolue val­tu­us­tossa kuin mitä nyt hän antaa olet­taa. Kepun kanssa kil­pailee pahim­man vale­hteli­jan tittelistä.

  Käy miten käy, niin toiv­ot­tavasti val­tu­us­tos­ta löy­tyy enem­mistö piirit­tämään kokoomuk­sen ja tekemään siitä vaarat­toman. Muuten kaupun­ki menee taas päin hel­vettiä. Olisi­han se haus­ka antaa Tukhol­malle päi­hin ja päästä kan­sain­välisen ihailun kohteek­si, mut­ta ei se veronalen­nuk­sil­la tapahdu.

 3. OS: “Nousukausi on muuten aivan väärä aika alen­taa vero­ja. Se johtaa ensin suh­dan­tei­den yliku­umen­e­miseen ja sit­ten kun suh­dan­teet heikkenevät, vero­ja on nos­tet­ta­va aivan liikaa, kos­ka sukan­var­teen ei nousukaudelta jäänyt mitään, jol­loin lama vain syvenee.”

  …ja tämä ongel­ma ratkeaa sil­lä, että julkea sek­tori käyn­nistää voimakkaan investoin­tio­hjel­man kirstu­un tul­vivien verovaro­jen turvin?

 4. Molem­pia tarvi­taan, eivätkä ne sul­je pois toisi­aan. Veronalen­nuk­sia tarvi­taan, kos­ka nykyi­nen veror­a­situs tap­paa toimeli­aisu­u­den ja lop­ul­ta toimi­van yhteiskun­nan. Mut­ta tarvi­taan myös investoin­te­ja ja niihin riit­tää rahaa yllin kyllin, kun­han ylim­i­toitet­tua sosi­aal­i­tur­vaa leikataan edes vähän. Kyse siis ei ole joko tai vaan sekä että tilanteesta.

 5. US Puheen­vuoro: “Verot kuu­lu­vat kansalle, eivät poliitikoille”

  “Tähän kitey­tyy jotain hyvin olen­naista nykyis­es­tä poli­it­tis­es­ta meiningistä. Vaik­ka veron­mak­sa­jat tekevät koko yhteiskun­taa pyörit­tävän työn, rahat eivät varsi­nais­es­ti ole hei­dän, vaan poli­itikko­jen. Rahaa “laite­taan” veronkeven­nyk­si­in ikään kuin olisi jokin armop­ul­la kansalaiselle, että poli­itikko ottaa hänen lom­pakostaan hiukan vähem­män rahaa.”

  …eipä juuri lisätävää.

 6. Mik­siköhän ei kel­paa se ilmeinen ja oikea ratkaisu? Helsin­ki tuh­laa rahaa tar­joa­mal­la palve­lu­ta­soa joka ei ole pakko. Se on sel­l­aista poli­itikko­jn mikro-man­ageer­aus­ta joka tuot­taa hyvää mieltä vaikkpa vihrei­den kok­ouk­si­in. Leikkaa­mal­la ei pakol­lista kulu­tus­ta voi sekä investoi­da että leika­ta vero­ja. Poli­itikot ei vaan osaa luot­taa markkonoiden tehokkuuteen

 7. Kalle: Mut­ta tarvi­taan myös investoin­te­ja ja niihin riit­tää rahaa yllin kyllin, kun­han ylim­i­toitet­tua sosi­aal­i­tur­vaa leikataan edes vähän. 

  Mikä on ylim­i­toitet­tua sosi­aal­i­tur­vaa, ja mikä (kvan­ti­tati­ivis­es­ti ilmais­tu­na) olisi tässä ehdotet­tua sen “leikkaamista edes vähän”? Kun vielä huomioidaan, että puhe on jostakin kun­nal­lisverol­la rahoitet­tavas­ta asiasta.

 8. Tom­mi Uschanov: Mikä on ylim­i­toitet­tua sosi­aal­i­tur­vaa, ja mikä (kvan­ti­tati­ivis­es­ti ilmais­tu­na) olisi tässä ehdotet­tua sen “leikkaamista edes vähän”? 

  Joku fik­su ihmi­nen ehkä osaisi määrit­tää, mikä osa sosi­aal­i­tur­vas­ta yms. on itse asi­as­sa investoin­tia, joka tuot­taa tule­vaisu­udessa tai ehkäisee entistä suurem­pia tule­via meno­ja. Tämän voisi aktivoi­da taseeseen ja talous­lu­vut näyt­täi­sivät ihan toisilta 😉
  Jos sosi­aal­i­tur­vaa leikataan, että voidaan tehdä investoin­te­ja, kysymys on valin­nas­ta. Ylim­i­toitet­tu sosi­aal­i­tur­va on sel­l­ainen, johon ei ole varaa.

 9. Tom­mi Uschanov: Kun vielä huomioidaan, että puhe on jostakin kun­nal­lisverol­la rahoitet­tavas­ta asiasta.

  Olisiko ain­oa merkit­tävä asia, jos­ta kun­ta voi täysin itsenäis­es­ti päät­tää, olla kun­nan vuokra-asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen ja niiden vuokrataso.

 10. Tom­mi Uschanov: Mikä on ylim­i­toitet­tua sosi­aal­i­tur­vaa, ja mikä (kvan­ti­tati­ivis­es­ti ilmais­tu­na) olisi tässä ehdotet­tua sen “leikkaamista edes vähän”? 

  Jos min­ul­ta kysytään, niin ansiosi­don­nainen työt­tömyysko­r­vaus tulee ensim­mäisenä mieleen. Sel­l­ainen kohtu­ulli­nen min­im­i­leikkaus voisi olla 95% tai mikä sen veroki­ilas­ta — ei siis työn­tek­i­jän mak­samista vapaae­htoi­sista vaku­u­tus­mak­su­ista — tule­va mak­su­o­su­us nyt tarkkaan ottaen sit­ten onkaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *