Kadun avaamismaksu nyt!

Yksi Helsin­gin tärkeim­mistä pyöräteistä kul­kee Sörnäis­ten rantatieltä Kulosaaren sil­lalle. Se pan­ti­in poik­ki pyöräi­lykau­den alka­es­sa, kos­ka pyöräti­etä olti­in lev­en­tämässä. Paik­ka oli hyvin vaar­alli­nen. Pyöräil­i­jöille tuli kier­totie, joka piden­si matkaa noin kahdel­la min­uu­til­la ja vaaran­si renkaat. Tätä yrit­ti kestää, olti­in­han pyöräti­etä parantamassa.

Aika pian oli pyörätie leven­net­ty, mut­ta edelleen se pysyi aidat­tuna ja pyörät ohjat­ti­in kier­totielle. Kos­ka väylä oli kuitenkin kulkukelpoinen, moni kier­si aidat, minkä seu­rauk­se­na aidoista tehti­in vankem­mat. Tie aidat­ti­in, kos­ka tarkoituk­se­na oli purkaa vaar­alli­nen ylikulkusil­ta, aivan aiheel­lis­es­ti. Tuo purku­työ ei ollut mikään syy katkaista koko pyöräti­etä, kos­ka työ­maan pystyi fil­lar­il­la hyvin kiertämään. Ehkä sil­loin men­ti­in kat­u­alueelta ton­tin puolelle, mut­ta tont­ti lie­nee kaupun­gin omistama. 

Pari viikkoa sit­ten pyörätie lop­ul­takin auke­si. Hurraa!

Sitä iloa ei kestänyt mon­ta päivää. Ener­gialaitos kaivoi vas­ta valmis­tuneen pyörä­tien auki. Aidan kiertämi­nen oli entistä työlääm­pää, niin vankasti se oli tehty, mut­ta itse työ­maan pystyi kyl­lä kiertämään vai­vat­ta. Yritin selvit­tää, mitä siel­lä tehdään, mut­ta ker­taakaan en ole onnis­tunut tule­maan paikalle niin, että ylipään­sä tehtäisi­in jotain. Ilmeis­es­ti on kyse sähkökaapeleista.

Vinkkinä pyöräil­i­jöille: matkalla Kulosaa­reen ei tarvitse käyt­tää kier­toti­etä, vaan saa halutes­saan ajaa ajo­radal­la. Takaisin päin ei ajo­radal­la tietenkään saa ajaa vastavirtaan.

= = =

Kata­janokalta pan­ti­in heinäku­us­sa ratikkali­ikenne poik­ki viikok­si, kos­ka kiskot piti uusia. Ratikan kor­vasi bus­si, mikä on kyl­lä todel­la suuri huonon­nus. Mut­ta tästä ei ole moit­teen sijaa. Kiskot on pakko uusia sil­loin täl­löin, ja työtä tehti­in vuorotyönä ja valmista tuli nopeasti.

Ratik­ka kul­ki sen jäl­keen noin viikon, kunnes bus­si tuli takaisin. Täl­lä ker­taa ener­gialaitos halusi uusia kaukoläm­pöverkkoa. Heil­lä ei ollut kiiret­tä. Työtä tehti­in vir­ka-ajan puit­teis­sa. Ratikkakiskot pan­ti­in heinäku­un alus­sa kun­toon Kata­janokalla nopeasti, kos­ka liiken­nelaitos­ta kiin­nos­ti saa­da ratik­ka pian takaisin, mut­ta ener­gialaitos­ta ei kiin­nos­ta, kuin­ka kauan ratikkali­ikenne on poik­ki. Urak­ka vei kolme viikkoa.

Mik­si se kesti niin kauan ja eikö kenellekään tul­lut mieleen, että urakan olisi voin­ut tahdis­taa sen Kata­janokalla teh­dyn ratako­r­jauk­sen kanssa?

Näitä tari­noi­ta on tuhansia.

Tämä pitää kor­ja­ta jär­jestelmä­ta­sol­la. Joko tarvit­semme kaupungi­no­saisän­nän, joka koordi­noi täl­laisia toimia ja pakot­taa eri osa­puo­let yhdis­tämään työ­maansa niin, että hait­ta kadun auki­olosta minimoituu.

Uskon kuitenkin enem­män rahaan kon­sult­ti­na. Tarvi­taan kadunavaamis­mak­su, joka on suh­teessa aiheutuneeseen hait­taan. Jokainen päivä mak­saa. Ellei tätä tehdä, jokainen toim­i­ja opti­moi oman toim­intansa välit­tämät­tä vähääkään aiheutu­vas­ta haitas­ta. Jos kevääl­lä avat­tu kuop­pa on halv­in­ta päällystää mar­rasku­us­sa, se päällystetään mar­rasku­us­sa. (Ettekö usko? Usein pyöräteil­lä täytet­ty kuop­pa odot­taa asfalt­tia kuukausitolkulla)

Kadunavaamis­mak­sua on vas­tustet­tu pait­si sik­si, että aja­tus on uusi, myös sik­si, että sehän mak­saa rahaa. Teley­htiöitä luku­un otta­mat­ta kuopan kaiva­ja on toinen kaupun­gin organ­isaa­tio, joten raha siir­tyy kaupun­gin taskus­ta toiseen – ja parhaas­sa tapauk­ses­sa karkaa val­tioverot­ta­jan ulot­tumat­tomi­in. Ener­gialaitoshan on menos­sa verolle, jol­loin kaik­ki, mitä se joutuu mak­samaan omis­ta­jalleen, on helsinkiläis­ten kannal­ta koti­in päin. Ulkois­t­en kus­tan­nusten sisäistämi­nen paran­taa toim­intaa, ei heiken­nä sitä.

43 vastausta artikkeliin “Kadun avaamismaksu nyt!”

 1. Joskus taan­noin näin Tukhol­maa main­os­tet­ta­van katu­jen kaivamisen hyvästä koordi­noimis­es­ta. Onko siel­lä mak­su? (Sikäläi­sis­sä raideli­iken­teen katkois­sa tosin ei ole paljon hur­raamista, mut­ta se johtunee muista seikoista.)

 2. Nelosen poikkeuskesä oli katastrofi.

  Minus­ta kata­janokkalais­ten olisi vähim­mil­lään pitänyt vaa­tia, että ne bus­sit oli­si­vat kulke­neet Espan toiseen päähän, päätepysäk­ki Man­ner­heim­intiel­lä. Siinähän on bus­sipysäkkikin valmiina.

  Nyt bus­si toi matkus­ta­jat Kaup­pa­to­rille ja näyt­ti pitkää nenää: odot­takaa ikuisu­us ja menkää kak­si pysäkkiä ratikalla, että pääsette per­ille. Ja ratikan ja bussin aikataulu­ja ei ollut mitenkään synkat­tu, tai jos teo­ri­as­sa olikin, niin ei se ainakaan käytän­nössä onnistunut.

  Kaiken kukku­rak­si Kaup­pa­torin ratikkapysäkil­lä ei lukenut nelos­es­ta yhtään mitään eikä ratikas­ta pois jääviäkään opastet­tu bus­sipysäkille mitenkään. Kul­jet­ta­ja jotain kuu­lut­ti, mut­tei kovin monel­la kielel­lä eikä aina kovin selkeästi.

  Bus­sipysäkkikin oli sel­l­ainen, että tur­istibus­sit ja kak­sik­er­roksiset sight­see­ing-bus­sit näyt­tivät siinä mielu­usti aikaansa kulut­ta­van, jol­loin 4X ei tietenkään siihen mahtunut.

  Kaiken kaikki­aan todel­la surkeasti hoidet­tu poikkeusjär­jeste­ly, sekä viestin­näl­lis­es­ti että toiminnallisesti.

  Täältä Munkkiniemen näkökul­mas­ta täy­tyy sanoa, että sel­l­ainen nelo­nen, joka kul­kee 10 min välein ja kiertää Runeberginkadun kaut­ta, ei houkutel­lut min­ua ker­taakaan ratikka­matkalle. Pyörä ja auto sen sijaan toi­vat hyvin keskikaupungille.

  Kyl­lähän kaupunkia täy­tyy kor­ja­ta ja kun­nos­taa, mut­ta sen voi tehdä vähem­män häir­iöitä aiheut­taen ja nekin häir­iöt voisi min­i­moi­da kun­nol­lisel­la tiedotuksella.

 3. Kaik­ki nuo mak­sut sisäl­lytetään asi­akash­in­toi­hin eli tele-ener­gia-asi­akkaat sen maksavat.
  Kil­pailue ei siir­tymään vaikuta,koska kulut ovat kaikille samat

  Piilovero­tus­ta.

 4. Joskus muu­tamia vuosia takaperin Tam­pereel­la oli paljon vas­taavia tilantei­ta. Ensin kor­jailti­in asfalt­tia Itsenäisyy­denkadul­la, kun se oli halkeil­lut. Sit­ten tie revit­ti­in auki sähkötöi­den vuok­si, ja kol­man­nen ker­ran vesi­jo­htotöi­den vuoksi. 

  Kotikul­mil­lani esikaupungis­sa saman­laisia hom­mia tehti­in viime vuon­na, mut­ta siel­lä koordi­noiti­in sen­tään. Ensin kävi vesi­laitos tarkas­ta­mas­sa liityn­nät, samal­la veti joku puhe­liny­htiö jotain johtoa ja vas­ta lopuk­si laitet­ti­in uusi asfalt­ti. Katu oli tosin poik­ki koko kesän, siis toukoku­us­ta syyskuulle…

 5. Kaupun­ki itse rajoit­taa työn­tekoa ilta-ja yöaikaan.
  Meluisia töitä ei saa tehdä kuin iltaku­u­teen ja oikeas­t­aan ei mitään klo 22 ‑7 välisenä aikana.

 6. Helsin­gin ener­gian kadunavauk­set ovat tänä kesänä häm­men­tääneet myös tääl­lä Töölössä. Töölönkadul­la ja Kivelänkadul­la on molem­mil­la ollut isot kuopat koko kesän ja ehkä ker­ran viikos­sa on nähty joku tekemässä töitä. Kumpikaan ei onnek­si ole paikas­sa, jos­sa se häir­it­sisi joukkoli­iken­net­tä, jalankulk­i­jat vain joutu­vat ajo­radalle. Tok­i­han työt pitää tehdä, mut­ta hie­man häm­mästyt­tää, mitä niis­sä kuopis­sa oikein pesii kun niitä ei reilus­sa kahdessa kuukaudessa kun­toon saada.

 7. Itäväylän pyöräli­ikenne eri­tyis­es­ti Teol­lisu­uskadun suun­taan on ollut vuosia murheenkryyni, suurim­man osan ajas­ta sil­lan pohjois­puoli on ollut sul­jet­tuna. Kun pyöräre­it­ti muuten kul­kee itäväylän pohjois­re­unaa, pyöräil­i­jät joutu­vat tekemään mutkikkaat, hitaat, ahtaat ja huonos­ti suun­nitel­lut kiemu­rat molem­mis­sa päis­sä sil­taa. Ei kan­nus­ta työmatkapyöräilyyn!

 8. Kaik­ki täl­läiset mak­sut nos­ta­vat vain asi­akkaiden mak­set­tavak­si tule­vaa hin­taa. Huono idea.

  Kyseessä on liian suuri organ­i­sa­tio ja/tai huono valvon­ta. Oikea toimen­pide olisi henkilö, joka etukä­teen vaatii tiedot tule­vista kadun aukaisun vaa­tivista toimen­piteistä, koordi­noi nämä. Tämä henkilö sit­ten määrää ajanko­hdan ja antaa kestoa­jan kadun avauk­selle. Muuten kadun saa vata vain hätätapauksessa.

  Ongel­ma on paljolti saman­lainen kuin esimerkik­si suuren sel­l­ute­htaan huol­los­sa. Jo yhden osan pysähtymi­nen pysäyt­tää tehtaan koko tuotan­non. Tuotan­to on ain­oa, mis­tä rahaa tulee sisään. Kaik­ki huol­lot tehdään samaan ennal­ta määrät­tyyn aikaan. Näin voidaan taloudel­liset tap­pi­ot minimoida.

  1. Tuo pelkkä koordi­noin­ti ei muu­ta sitä, että työtä tehdään vain vir­ka-aikana, vaik­ka hai­tat työ­maas­ta ovat kym­meniä tuhan­sia euro­ja vuorokaudessa.
   Jos kadun avaa­jat joutu­vat mak­samaan kaupungille kor­vaus­ta ulkois­es­ta haitas­ta vaikka­pa miljoona euroa vuodessa, se voi men­nä kulut­ta­jahin­toi­hin, mut­ta korkein­taan tuon miljoo­nan ver­ran. Samat kun­ta­laiset kuitenkin saa­vat tuon miljoo­nan. Jos se saa tekemään työt ratio­naalisem­min ja käyt­tämään vuorotyötä sil­loin, kun ulkoiskus­tan­nus on eri­tyisen suuri, lop­putu­lok­se­na yleinen etu voittaa.
   Sähkön pörssi­hin­taan kadunavaus­mak­su tuskin vaikut­taa mitään, joten mak­su vain pienen­tää ener­gialaitok­sen voittoa.

 9. Rahan vaa­timisen sijas­ta pitäisi lait­taa katu aina puolek­si vuodek­si tai vuodek­si karenssi­in sen jäl­keen kun kuop­pa on sul­jet­tu, hätä­ta­pauk­sia luku­unot­ta­mat­ta. Näin mak­sut eivät kaiva­jayri­tys­ten sisäl­lä näky­isi vält­tämät­töminä toim­intaku­luina vaan asi­aa hoita­van henkilön taita­mat­to­muute­na, jol­loin sil­lä olisi oletet­tavasti vaiku­tus­ta yri­tyk­sen ja tämän henkilön toim­intaan. Se, että Son­era ei saa val­okaapelia ajois­sa maa­han, saat­taa myös tul­la sille kalli­im­mak­si kuin jokin sakko.

  Hyödyl­listä voisi myös olla se, että asfalt­ti- ja öljyso­ratilkkutäkin tekemisen sijaan pakotet­taisi­in kaiva­ja aina uudelleen­päällystämään koko katu- tai tieo­su­us ja urakoiden kestoi­hin puu­tut­taisi­in koval­la kädel­lä. Oletet­tavasti samaa kuop­paa tarvit­se­vat älyäi­sivät jos­sain vai­heessa alkaa tehdä yhteistyötä puolit­taak­seen asfaltointikulut.

  Raken­nusvi­ras­to vaan koordi­noimaan kaivu­utöitä ja kor­jauk­sia jonkin­laisen julkisen varausjär­jestelmän avul­la, johon kuu­luu sito­vat tehtävänku­vaus, aika ja kesto, joista sit­ten kaik­ista kat­sot­taisi­in asian­mukaisu­us; kaikille työ­maille pakol­liset urakkanu­merot, jot­ta mah­dol­liset lait­tomat voisi hel­posti tun­nistaa, kenen tahansa tark­istaa ja poli­isin asian­mukaises­ti hoitaa; ja päälle jonkin­lainen valvon­ta ylisu­urine sakkoi­neen (ja valvo­jille, jot­ka eivät hoi­da tehtävään­sä kun­nol­la, vai­h­teek­si ihan oikeat rangaistukset).
  Pakkoko­ordi­noin­nil­la pienetkin yri­tyk­set ja tahot voisi­vat tarvit­taes­sa tehdä oman hom­mansa ilman, että heti menee miljoo­nan ver­ran miinukselle.

  Liian van­ha: Meluisia töitä ei saa tehdä kuin iltaku­u­teen ja oikeas­t­aan ei mitään klo 22 ‑7 välisenä aikana.

  Muuten ihan hyvä kom­ment­ti, mut­ta, kuop­pa kuin kuop­pa, koskaan ei näy ketään töis­sä mihinkään aikaan. Jokin aamu tai päivä kuop­pa ilmestyy ja sit­ten ei mihinkään vuorokau­de­naikaan mitään tapah­dukaan ennen kuin parin kuukau­den päästä se löy­tyy samal­la taval­la yhtäkkises­ti täytettynä.
  Tämän jäl­keen odotel­laan asfal­toin­tia saman ver­ran. Ilmeis­es­ti se kestää kaivu­u­ta, täyt­töä ja kaivamisen syytä kauem­min, sil­lä tämän porukan saat­taa jopa sat­tuman­varais­es­ti nähdä tekemässä työtään.

  En tiedä mitä suun­nitel­tu­ja aikataulu­ja nois­sa nou­date­taan, mut­ta sivus­takat­so­jalle näyt­täisi siltä, että ainakin 90% siitä on ilmaa eikä suorit­taval­la tahol­la ole minkään­laista intres­siä saa­da kuop­pia kiin­ni. Mon­tako­han kuop­paa kul­lakin työ­porukalla mah­taa olla samanaikaises­ti auki ympäri kaupunkia?

 10. Syy voi olla myös muual­la. Appiukko on ihme­tel­lyt vas­taavaa kaivu­usirkus­ta eräässä toises­sa kaupungis­sa. Viemärire­mon­tin valmis­tut­tua oli kaupun­gin ene­gialaitok­sen vuoro kaivaa katu auki. Appiukko kävi kysymässä urakoit­si­jal­ta, mah­taako­han toimin­nalle löy­tyä loogista seli­tys­tä. Ker­toi urakoit­si­ja, ettei sel­l­aista ole. Tekev­inään pitää olla, muuten ei rahaa irtoa seu­raa­van vuo­den bud­jetista. Määrära­hat pitää ylit­tää joka vuosi — vaik­ka sit­ten repimäl­lä katu auki muuten vaan.

 11. anonyy­mi: Mon­tako­han kuop­paa kul­lakin työ­porukalla mah­taa olla samanaikaises­ti auki ympäri kaupunkia?

  Jaa, niin…
  Entäs jos rajoitet­taisi­in kuop­pi­en määrää siten, että kukin työmies saisi tehdä töitä vain yhdel­lä kuopal­la ker­ral­laan? Uuden saisi ava­ta tai toisel­la alkaa työsken­nel­lä vas­ta, kun edelli­nen on sul­jet­tu. Paljonko pääkaupunkiseudul­ta löy­tyy tätä porukkaa?

 12. Puoluee­ton tarkkail­i­ja:

  Kyseessä on liian suuri organ­i­sa­tio ja/tai huono valvonta.

  Katu­jen avaamiselle on jo mak­su, kaivulu­pa joka on mak­sulli­nen. Ainakin muille kuin kaupun­gin omille organ­isaa­tioille. Ongel­ma on huono valvon­ta kaupun­gin puolelta. 

  Mak­su määräy­tyy työn keston mukaan. Tele­op­er­aat­torit ja muut ovat oppi­neet, ettei työn kestoa oikeasti kukaan val­vo, niin­pä he ilmoit­ta­vat työ kestok­si viikon vaik­ka kuop­pa on auki kuukau­den. Oman taloy­htiömme nurkalla oli kuop­pa auki n 2kk ja kun sen reunat oli­vat pikkuhil­jaa sateen syöminä laa­jen­neet niin, ettei pihaamme päässyt enää kun­nol­la kulke­maan, soitin kapungille ja otin selvää kuopan tarkoituk­ses­ta. Kyseessä oli tele­op­er­aat­tori joka oli pyytänyt viikon ajak­si kaivulu­paa liit­tääk­seen jotain kaapelei­ta, mut­ta työ oli “venynyt” (todel­lisu­udessa oli suun­nitel­tukin kestävän pidem­pään). Näin oper­aat­tori vält­tyi mak­samas­ta todel­lis­es­ta tarpeestaan. 

  Tuon Sörnäis­ten esimerkin suurin hait­ta on vielä edessäpäin. Kun tuo­hon vas­tavalmis­tuneeseen pyörätiehen tehty uusi kaivan­to aikanaan täytetään, ja pari kuukaut­ta sen jäl­keen asfal­toidaan, syn­tyy saumako­htia jot­ka viimeistään ensi keväänä ovat reven­neet isoik­si halkeamik­si asfaltissa. Kun lisäk­si tuo paikat­tu koh­ta yleen­sä painuu enem­män kuin muu tie, hakeamien lisäk­si saamme kun­non kuopan. Näitähän pyörätiemme ovat täyn­nään, pyörätei­den kun­nos­ta­han ei kukaan piit­taa, sen­hän näkee mm. Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan hyväksymästä toimen­pideo­hjel­mas­ta tuleville vuosille, siinä kaikkien muiden kapungi­nosien pait­si Keskus­tan pyörätei­den investoin­ti­ra­hat oli­vat tasan nol­la. Keskus­taan sit­ten sat­sa­taan hinnnal­taan älyt­tömi­in pyörä­tien pätki­in (vrt Baanan hin­ta), joten rahoil­la ei oikein saa­da mitään tulok­sia pyöräi­lyn edistämiseksi

 13. “Sähkön pörssi­hin­taan kadunavaus­mak­su tuskin vaikut­taa mitään, joten mak­su vain pienen­tää ener­gialaitok­sen voittoa.”

  Suurin osa näistä kuopista liit­tyy uusi­in liit­tymi­in ja ylläpitoon,joten mak­sut voidaan siirtää liit­tymähin­toi­hin ja siirto-ylläpitomaksuihin.

  Seu­ran­ta ei ole niin tarkkaa,etteikö täl­laista kulua voi­da kier­rät­tää maksuihin,joissa kil­pailu on vähäistä

 14. “Muuten ihan hyvä kom­ment­ti, mut­ta, kuop­pa kuin kuop­pa, koskaan ei näy ketään töis­sä mihinkään aikaan. Jokin aamu tai päivä kuop­pa ilmestyy ja sit­ten ei mihinkään vuorokau­de­naikaan mitään tapah­dukaan ennen kuin parin kuukau­den päästä se löy­tyy samal­la taval­la yhtäkkises­ti täytettynä.”

  Nykyaikana työt on pilkot­tu pieni­in osi­in ja yhdel­lä työ­maal­la on useita/monia toimijoita.

  Jokainen toim­i­ja pyrkii keräämään yhden suunnan/alueen työt yhteen,jotta toim­inta olisi kustannustehokasta .

  Jos halu­taan niin toki työ­vai­heet voidaan kerätä ajal­lis­es­ti lähem­mäk­si mut­ta semak­saakun kul­je­taan pitem­pään niin ajal­lis­es­ti kuin matkallis­es­ti per kohde.

 15. Tei­jo: Määrära­hat pitää ylit­tää joka vuosi 

  Työsken­telin yli viisi suot­ta sit­ten julkisel­la puolel­la. Ja jos rahaa oli, se piti ehdot­tomasti käyt­tää, ja välil­lä sitä käytet­ti­in myös täysin turhaan.

  Nyt työsken­te­len yksi­tyisel­lä puolel­la, jos­sa raha on aina “investoin­ti” jon­ka pitäisi tuot­taa. Julkisen sek­torin asi­akkaillemme raha tun­tuu ole­van jotain jota vain on ja jota käytetään aika surutta.

 16. Tei­jo: Appiukko kävi kysymässä urakoit­si­jal­ta, mah­taako­han toimin­nalle löy­tyä loogista seli­tys­tä. Ker­toi urakoit­si­ja, ettei sel­l­aista ole. Tekev­inään pitää olla, muuten ei rahaa irtoa seu­raa­van vuo­den bud­jetista. Määrära­hat pitää ylit­tää joka vuosi – vaik­ka sit­ten repimäl­lä katu auki muuten vaan.

  En usko näitä urbaa­li­ne­gen­do­ja. Määrära­hat eivät koskaan voi olla niin suuria etteikö niitä saisi hel­postikin upotet­tua kun­nal­lis­tekni­ikkaan. Esimerkik­si viemäriverkos­to­jen laimin­lyö­dyn kun­nos­api­don vel­ka on jättimäinen. 

  Jos tun­tuu että rahaa on aivan liikaa eikä muu­takan kek­si, niin aina voi vetää muu­ta­man kilo­metrin moot­tori­ti­etä tai pari kun­non rampia. Nois­sa saa tarvit­taes­sa poltet­tua vaik­ka koko kaupungkin sote-bud­jetin siinä sivussa.

 17. Kuopan syn­tymisen ja täyt­tymisen sekä kor­jaustyön väliset ajal­liset erot voinevat johtua toisi­naan siitä, jos kor­jaustöitä suorit­tavil­la ei ole omaa kuopankaivuuka­p­a­siteet­tia. Ulkois­tet­tua työtä ei aina saa tehdyk­si juuri sil­loin, kun itselle sopii.

  Kadun avaamis­mak­su lie­nee ihan hyvä idea.

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuo pelkkä koordi­noin­ti ei muu­ta sitä, että työtä tehdään vain vir­ka-aikana, vaik­ka hai­tat työ­maas­ta ovat kym­meniä tuhan­sia euro­ja vuorokaudessa.
  Jos kadun avaa­jat joutu­vat mak­samaan kaupungille kor­vaus­ta ulkois­es­ta haitas­ta vaikka­pa miljoona euroa vuodessa, se voi men­nä kulut­ta­jahin­toi­hin, mut­ta korkein­taan tuon miljoo­nan ver­ran. Samat kun­ta­laiset kuitenkin saa­vat tuon miljoo­nan. Jos se saa tekemään työt ratio­naalisem­min ja käyt­tämään vuorotyötä sil­loin, kun ulkoiskus­tan­nus on eri­tyisen suuri, lop­putu­lok­se­na yleinen etu voittaa.
  Sähkön pörssi­hin­taan kadunavaus­mak­su tuskin vaikut­taa mitään, joten mak­su vain pienen­tää ener­gialaitok­sen voittoa.

  Peri­aat­teessa mah­ta­va idea, mut­ta tähän liit­tyy yksi pieni ongel­ma nimeno­maan ener­gialaitosten osalta (tele­laitok­set ovat käsit­tääk­seni eri­laises­sa ase­mas­sa). Olen ymmärtänyt, että ener­gialaitosten per­im­ien sähkön­si­ir­to- ja kaukoläm­pö­mak­su­jen hin­taa sään­nel­lään siten, että ne saa­vat lisätä tietyn pros­entin kus­tan­nusten päälle. Kos­ka ener­gialaitok­sil­la on paikalli­nen monop­o­li, ja kos­ka asi­akkaat voivat vain tiet­tyyn rajaan asti vaikut­taa sähkön­si­ir­toon­sa ja läm­mönkäyt­töön­sä, sähkölaitok­sil­la ei ole mitään insen­ti­iviä pienen­tää kus­tan­nuk­sia, päin­vas­toin. Ylimääräi­nen mak­su sen sijaan antaisi heille mah­dol­lisu­u­den tosi­aan siirtää lisäkus­tan­nuk­sen (+sal­li­tun katepros­entin) suo­raan hin­toi­hin. Markki­na­t­alous ei tässä tapauk­ses­sa toi­mi, asi­akkaat eivät voi vai­h­taa sähkön­si­ir­ron toimit­tavaa yhtiötä, pait­si muut­ta­mal­la pois ko. ener­giay­htiön alueelta.

 19. Itse asi­as­sa taustal­la on kilpailuttaminen.

  Ennen raken­net­ti­in koko alue valmi­ik­si vaik­ka yhtään liit­tyjää ei vielä ollut,koska tiedettiin,että jokainen talo liittyy.Kadut oli­vat sil­loin auki vain ker­ran ja töitäkyet­ti­in koordi­noimaan paremmin

  Nyt kun alet­tu kil­pail­la niin jokaisen liit­tymän rak­en­tamis­es­ta päätetään erik­seen ja ne raken­netaan erik­seen ja joka ker­ta sama kadun­pätkä avataan uudestaan

  Ja nyt kun samaa kat­ua kuopi­vat Elisa DNA,Sonera niin mont­tua syntyy

  Ja vaiku­tuk­set säteilevät laa­jem­mallekin, runk­o­jakaan ei mitoite­ta 100 % kap­a­siteetille ja niin­pä jos liit­tymäti­heys kas­vaa niin myös muual­la kaivetaan.

  Ja kun kaivuu on sidok­sis­sa asi­akas­toim­i­tuk­si­in niin yhteis­toim­intaakaan ei voi­da suunnitella.

 20. Katutöistä vas­taa apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja Pekka Sauri. Hän on opiskel­lut psykolo­giaa eikä oman­nut päivääkään koke­mus­ta suuren organ­isaa­tion johtamis­es­ta ennen POLIITTISTA virkanimitystään.

  Tulok­set ovat nyt nähtävis­sä. Katutöi­den synkro­noin­ti ei ole ainakaan paran­tunut viime kesästä, jol­loin Sauri pat­sateli julk­isu­udessa ja lupasi hoitaa asian. Insinööri- ja raken­nusmes­tar­itäyt­teisen raken­nusvi­ras­ton joht­a­mi­nen vaatii jonk­in­ver­ran kompetenssia,ainakin ter­mi­nolo­gia tulisi olla hal­lus­sa. Yksi­tyisessä fir­mas­sa tämä ymmärrettäisiinän.

  Sen­si­jaan urheilu- ja kul­tu­urivi­ras­ton johta­jak­si kel­paa kyl­lä pätevä amatööri­jalka­pal­loil­i­ja, hän ei pysty viras­saan tekemään kovin fiskaal­isia virheitä. Lau­ra Räty on sen­tään lääkäri, mitähän siitäkin tulee?

 21. Kokon­aisku­vaakin soisi kaupungi­no­saisän­nän tarkastel­e­van. Kulosaaren sil­lan toinen puoli on kiin­ni metro­radan remon­tin takia, mon­et­tako­han vuot­ta. Nyt sil­lan yhdel­lä puolel­la menee koko kevyt liikenne Itä-Helsingistä keskus­taan tai län­teen. Mielestäni paikan täy­tyy olla Helsin­gin liiken­nöidyin pyöräily­sump­puko­h­ta täl­lä het­kel­lä. Pyöräilyasi­amies hoi!

 22. Tismall­een samaa mietin viikko sit­ten, kun Helsin­gin hal­ki yritin bus­sil­la kulkea.

  Kature­mon­tit ovat pääkaupungis­sa neu­vos­toli­it­to­ta­soa. En ole huo­man­nut muual­la Euroopas­sa vas­taavaa. Jos katu revitään muiden pääkaupunkien keskus­tois­sa auki, työ tehdään vuorois­sa ja mielu­usti tur­is­tikau­den ulkopuolella. 

  Täl­lainen toim­inta on help­po ymmärtää, kun kivana kesäpäivänä huvit­taisi jäätelöä syö­den kävel­lä keskus­tan hal­ki. Nimit­täin se vir­ka-aikanakin tehty työ on hel­posti aika meluisaa ja pöly­istä ja sitä ajat­telee, että olisi kiva naut­tia kaupungis­taan myös arkkite­htonise­na rauhal­lise­na kokon­aisuute­na. Nyt se onnis­tuu vain tammikuussa.

  Katu­jen aukirepimiseen tulisi suh­tau­tua kri­is­inä. Siis pakol­lise­na ja mah­dol­lisim­man nopeasti hoidet­ta­vana hyvin koordi­noitu­na remp­pana. Mä alan olla täysin kyl­lästynyt jokakesäiseen kature­mont­ti­in. Aivan kuin me oltaisi­in niin huono­ja käsistämme, että kaik­ki katu­työt on väli­aikaisia virityksiä. 

  Joskus 90-luvul­la sitä vielä nai­ivisti luuli, että työ saadaan joskus valmi­ik­si ainakin ydinkeskus­tas­sa. Nyt on jo tot­tunut piikkauskoneen raiku­miseen toukoku­us­ta eteen­päin. Maaseudul­la päivän aloit­taa lin­nun­laulu, Helsingis­sä paineil­makom­pres­sorin käynnistyminen. 

  Tiet­ty nyt kun meil­lä on työväen pres­i­dent­ti, on kansaa motivoivaa, että työtä tehdään myös täl­lä tavoin pr-hengessä. Keltainen rak­sakypärä voisikin olla pakolli­nen varuste kaikille kan­takaupunki­laisille, ja vir­ka-ajan voisi soit­taa räjäy­tystyö­maasireeneitä Man­ner­heim­intien pitu­udelta, niin ei jäisi etelä-euroopan vete­lyk­sille epä­selväk­si mis­tä ne kolme a:ta tulee luottoluokitukseen.

 23. Liian van­ha:
  Kaupun­ki itse rajoit­taa työn­tekoa ilta-ja yöaikaan.
  Meluisia töitä ei saa tehdä kuin iltaku­u­teen ja oikeas­t­aan ei mitään klo 22 ‑7 välisenä aikana.

  No ei ihan näinkään. Kri­it­tiset ja han­kalat paikat tehdään kyl­lä yötä myöten tai pääasi­as­sa öisin. Esimerkik­si Man­sku-Runa-Hesari raitio­vaunuristeystä vään­net­ti­in kolmivuorotyönä ja tänä kesänä Meche­lininkatu päällystet­ti­in yötyönä.

 24. Vinkkinä pyöräil­i­jöille: matkalla Kulosaa­reen ei tarvitse käyt­tää kier­toti­etä, vaan saa halutes­saan ajaa ajo­radal­la. Takaisin päin ei ajo­radal­la tietenkään saa ajaa vastavirtaan.

  Sel­ven­net­täköön, että idästä päin tul­lessakin saa ajaa ajo­radal­la (Tieli­iken­nease­tus merk­ki 422) oikeaan suun­taan vieväl­lä kaistal­la. Kulosaaren sil­lal­la on tuo­hon suun­taan 50 km/h nopeusra­joi­tus, vaik­ka sitä törkeästi rikotaankin. 

  Kaikkien kykenevien pyöräil­i­jöi­den pitäisikin kieltäy­tyä käyt­tämästä kier­tor­e­it­te­jä aina, kun ne ovat ajo­rataan näh­den huo­mat­tavasti pidem­piä, han­kalampia tai heikko­laa­tuisem­pia, ja ajaa sen sijaan ajo­radal­la. Tämä on täysin lail­lista, jos esim. kier­tor­e­it­ti on tien vasem­mal­la puolel­la, tai kier­tor­e­it­ti ei vie siihen suun­taan, mihin pyöräil­i­jä on menos­sa (TLA merk­ki 422). Kaik­keen ei pidä suos­tua, ja muu­tos tulee vain siten, etteivät pyöräil­i­jät suos­tu kaik­keen. Kulosaaren sil­lal­lakin olisi pohjois­puolelta voin­ut erot­taa pyöräi­lylle ja käve­lylle oman tilan.

 25. Ode:

  Sähkön pörssi­hin­taan kadunavaus­mak­su tuskin vaikut­taa mitään, joten mak­su vain pienen­tää ener­gialaitok­sen voit­toa.

  Itse asi­as­sa ei pienen­nä. Energia/sähkölaitokset on jaet­tu kah­tia: On sähköä myyvä yhtiö (joi­ta voi kil­pailut­taa) ja sähköverkkoy­htiö (luon­nolli­nen monop­o­li). Ener­gia­markki­navi­ras­to sään­telee sähköverkkoy­htiöi­den tulo­ja (sähkö siirtohinnoittelu).
  Kun poli­itikot lisäävät verkkoy­htiöi­den kulu­ja (esimerkik­si etäluet­ta­vat mit­tar­it tai vireil­lä ole­va ilma­jo­hto­jen kor­vaus maakaapeleil­la) tämä siir­tyy automaat­tis­es­ti tietyl­lä viiveel­lä sähkön siir­to­hin­toi­hin. Samoin käy luon­nol­lis­es­ti ehdot­ta­malle­si kadunavaus­mak­sulle (joka toki on muu­ta­maa deka­dia kah­ta edel­lä mainit­se­maani pienem­pi lisähin­nan aiheuttaja).

 26. Jostain pitää kaupungille sen­tään antaa kiitostakin. Kulosaaren met­rosil­lan siir­to sujui aikataulus­sa, jopa edel­lä. Kyseessä oli iso viikon häir­iö itäli­iken­teessä ja pro­jek­ti­in oli panos­tet­tu, siir­toa saat­toi seu­ra­ta livenä netis­sä. Olisiko­han net­tikam­era katu­työ­maan aidal­la tehokkaampi yllyke hom­mien hoita­miseen kuin sakkomaksu?
  Kor­vaa­va nivel­bus­sili­ikenne Itäkeskuk­ses­ta ja Hert­toniemestä Rautatiease­malle sujui mallikkaasti. Mat­ka-aika Itäkeskuk­ses­ta Sörnäisi­in oli jopa nopeampi kuin metrol­la, kos­ka välipysäkke­jä ei ollut. Tuli jopa mieleen, että onko­han metro osit­tain liian raskas jär­jestelmä näin pie­neen kaupunki­in. No, matkus­ta­jamäärät heinäku­us­sa oli­vat tietenkin minimissään.
  Arto

 27. Liian van­ha: Nykyaikana työt on pilkot­tu pieni­in osi­in ja yhdel­lä työ­maal­la on useita/monia toimijoita.

  Aivan sama kuka sen tekee, kos­ka jokuhan siitä on vas­tu­us­sa sekä yri­tyk­senä että vas­tu­uhenkilönä. Ei kyseessä ole mikään spon­taani kaapelin­ve­to tms.

  Erikois­tu­mi­nen on men­nyt liian pitkälle ilman työno­h­jaus­ta, jos työt seiso­vat sil­lä välin, kun T:mi Lapi­omies odot­taa Kaivu­u­vä­line­vuokraamo Oy:n varausjonos­sa päästäk­seen tekemään työn­sä. Aivan sama mitkä tasot viivyt­televät, jos tilanne vas­taa tätä.

  Ehdotan sel­l­aista nopea­ta toimen­pidet­tä, että kaupun­ki lait­taa tästä het­kestä läh­tien kaivu­ulupi­in­sa ehdok­si sen, että urakan tilan­neen tahon toim­i­tusjo­hta­ja on henkilöko­htais­es­ti vas­tu­us­sa siitä, jos urak­ka venyy. Vaikka­pa siten, että kuka tahansa saa ilmoi­tus­menet­te­lyl­lä täyt­tää ja päällystää kyseisen kuopan toim­i­tusjo­hta­jan henkilöko­htaiseen piikkiin.

 28. Kaivu­u­lu­vat myön­tää Helsin­gin raken­nusvi­ras­to, joka tosi­aan kuu­luu Pekka Saurin rooteli­in. Kaivu­umak­su- ja kaivu­uaikataulukot on raken­nusvi­ras­ton esi­tyk­ses­tä hyväksynyt yleis­ten töi­den lau­takun­ta, jon­ka jäsenet ovat puoluei­den nimittämiä.

  Jostain syys­tä mak­sut ovat alhaisia, ohjea­jat pitk­iä ja valvon­ta olema­ton­ta. Vihiä raken­nusvi­ras­ton toim­intakult­tuurista voi saa­da esimerkik­si täältä:

  http://yle.fi/uutiset/helsingin_rakennushankkeissa_epaillaan_laajaa_korruptiota/6092910

 29. Anon:

  Jostain syys­tä mak­sut ovat alhaisia, ohjea­jat pitk­iä ja valvon­ta olema­ton­ta. Vihiä raken­nusvi­ras­ton toim­intakult­tuurista voi saa­da esimerkik­si täältä: 

  No itseasi­as­sa vihiä raken­nusvi­ras­ton toim­intakult­tuurista voi saa­da ihan kat­so­ma­l­la ympärilleen. Hyvänä esimerkkinä toimii sinän­sä hieno baana, jon­ka asfal­toin­ti meinasi jäädä tekemät­tä kun raken­nusvi­ras­to “ei löytänyt” punaista asfalt­tia koko Euroopas­ta. Sovit­tua liiken­neympyrää Musi­ikki­talon päähän raken­nusvi­ras­to ei edes viitsinyt rak­en­taa ja Meche­lininkadun puoleinen ramp­pi saati­in valmi­ik­si puoli­toista kuukaut­ta väylän avaamisen jäl­keen. Sanomat­takin on tietysti selvää että hom­mat ovat edelleen kesken käve­lyväylien osalta, mut­ta Staran ukko­ja ei vis­si­in enää edes kiinnosta. 

  Vain hiukan kär­jistäen voi tode­ta, että raken­nusvi­ras­to ja sen saa­mat­to­muus, jäykkyys ja suo­ranainen myyrän­työ ovat suurin ongel­ma Helsin­gin kehit­tämisessä yhtään mihinkään suun­taan. Mis­sä lie­nee ongel­ma, jos raken­nusvi­ras­to voi vuodes­ta toiseen jatkaa tolkut­to­muuk­si­aan kenenkään niihin puut­tumat­ta. Johdossa?

 30. “Erikois­tu­mi­nen on men­nyt liian pitkälle ilman työno­h­jaus­ta, jos työt seiso­vat sil­lä välin, kun T:mi Lapi­omies odot­taa Kaivu­u­vä­line­vuokraamo Oy:n varausjonos­sa päästäk­seen tekemään työnsä.”

  Ulkois­t­a­mi­nen ja töi­den pilkkomi­nen on johtanut siihen, että tapah­tuu osaop­ti­moin­tia eli työ­vai­heet hajaan­tu­vat ajalliseti,kun jokainen osa­nen opiti­moi omia kulujaan

  Eikä se työstä vas­taa­va osa­puo­likaan ole kiin­nos­tunut nos­ta­maan omia kulujaan

  Ja sopimuse­hto­jenkin pitää olla oikeuskäytän­nön ja lakien mukaan kohtu­ullisia ja etenkin kun Helsingis­säkin val­las­sa ovat Kokoomus , Vihreät ja SDP niin eivät­pä ne yri­tys­ten velvol­lisuuk­sia lisää .

 31. Tärkein­tä mon­en kaupun­gin lupakäytän­nössä ja on, että lupa­hake­mus ja liit­tet on taitet­tu oikein, jot­ta ne on help­po arkistoida.

  Valvon­ta taas keskit­tyy siihen, että se yrit­tää pistää kaupun­gin katu­jen kor­jaamisen ja uud­is­tamisen kaiva­jan piikkin

 32. Arto: Jostain pitää kaupungille sen­tään antaa kiitostakin. Kulosaaren met­rosil­lan siir­to sujui aikataulus­sa, jopa edellä.

  Tätä kun ver­taa raiti­otieli­iken­teen katkoi­hin, niin kaupun­gin innos­sa panos­taa metroon ja toisaal­ta ratikoi­hin voi ehkä havai­ta vähän yleisem­minkin tiet­tyjä eroja.

  Arto: Tuli jopa mieleen, että onko­han metro osit­tain liian raskas jär­jestelmä näin pie­neen kaupunkiin.

  On tul­lut muillekin mieleen, mut­ta ei hätää, metrokont­tori on jo meitä askeleen edel­lä ja metroasemien lyhen­tämi­nen hyvässä vauhdis­sa. Pois turha kapasiteetti!

 33. Katu- tai kaupungi­nosako­htainen “remont­tikesä” aina 3–5 vuo­den välein, jol­loin kadunavauk­sia tai muuten kaupunkielämää hait­taavaa työtä saisi tehdä nykyiseen malli­in ilman lisä­mak­su­ja. Muina aikoina käyt­töön riit­tävän suuri kadunavaus­mak­su joka kas­vaisi fibonac­cin sar­jana. Eli ensim­mäi­nen viikko mak­saa yhden yksikön, toinen viikko mak­saa 2 yksikköä, kol­mas kolme, neljäs viisi, viides kahdek­san jne.

 34. Mielestäni sama aja­tus pitäisi ulot­taa muuhunkin julkiseen infra­struk­tu­uri­in. Jo urakoiden kil­pailut­tamises­sa yksi tek­i­jä ver­tail­taes­sa tar­jouk­sia olisi päiväko­htainen “sakko­mak­su” kuin­ka pitkän tauon urakoit­si­ja infra­struk­tu­uri­in aiheuttaa.

  Ei olisi turhan vaikea määrit­tää päiväko­htaista sakko­mak­sua. Esimerkik­si autoteil­lä tämän voisi sitoa liikennemääriin.

  Autoteitä har­voin katkaistaan kokon­aan, mut­ta pyörätei­den osalta näin tapah­tuu usein. Esimerkkinä Ilmalan sil­ta- ja liit­tymäre­mont­ti muu­ta­ma vuosi takaperin jol­loin radan­su­un­tainen pyörätie kylmästi katkaisti­in vuosien ajak­si eikä kier­toteistä ollut mitään opastusta.

 35. Osmon esit­tämä ongel­ma on todel­li­nen. Oikeaa ratkaisua ei ole löyu­tynyt. Kaikil­la esi­tyk­sil­lä on puut­tei­ta tai viko­ja. Yhteistä näyt­tää ole­van se, ettei kaupun­gin valvon­ta ole riit­tävä nykyisel­lään. Perussyynä on ainakin helsingis­sä kaupun­gin virko­jen jako poli­it­tisin perustein. mikäli virat voitaisi­ib jakaa ammat­ti­taidon perus­teel­la väl­tyt­täisi­in pitkälti kuva­tu­il­ta ongelmilta. 

  Saat­taa kuitenin olla niin, että Osmon väläyt­tämä katu­jen kun­to­valvo­ja olisi oikea ratkaisu. Lisäk­si tarvit­taisi­in sakkolu­on­teinen kadun avaus­mak­su tilanteisi­in, jol­loin suun­nitel­ma ei toteudu luvan edel­lyt­tämässä aikataulussa.

 36. Menee vähän otsikon reunoil­la mut­ta menköön.

  Arto:
  Kor­vaa­va nivel­bus­sili­ikenne Itäkeskuk­ses­ta ja Hert­toniemestä Rautatiease­malle sujui mallikkaasti. Mat­ka-aika Itäkeskuk­ses­ta Sörnäisi­in oli jopa nopeampi kuin metrol­la, kos­ka välipysäkke­jä ei ollut. Tuli jopa mieleen, että onko­han metro osit­tain liian raskas jär­jestelmä näin pie­neen kaupunkiin.

  Omankin koke­muk­seni mukaan pääsin poikkeusvi­ikol­la Itäkeskuk­ses­ta bus­sil­la Hakaniemeen nopeam­min kuin nor­maal­isti metrol­la. Nyt koulu­jen taas alet­tua suuri osa Itäkeskuk­ses­ta Rautatiease­malle matkus­ta­jista joutuu sei­so­maan met­rossa 20 min­u­ut­tia, ei ihan kiva alku työpäivälle. Puhu­mat­takaan päivän päät­teelle kaup­pakassien kanssa kun pitäisi liityn­täbus­sil­la vielä hakea kakarat tarhas­ta. Poikkeusvi­ikol­la kokeil­tu bus­si olisi tarpeelli­nen nytkin ruuhkatun­teina, istu­mi­nen tulisi olla kansalaisoikeus näil­lä lippuhinnoilla.

  Metroon ei pitäisi suh­tau­tua turhan ortodok­sis­es­ti, vain metro ja liityn­täbus­si. Sitä voi jous­tavasti täy­den­tää suo­ril­la bus­sil­in­joil­la. Nykyi­nen ja tule­vaisu­udessa pahenevak­si pelät­ty kap­a­siteet­tion­gel­ma Itäkeskuksen/Herttoniemen ja Sörnäis­ten välil­lä on help­po ratkaista. Itäkeskuksen/Herttoniemen ja Rautatiease­man väliä voisi sirku­loi­da ruuhkahuip­puina non­stop­pina muu­tamia nivel­busse­ja, ne veisivät vain yhden lai­turin Rautati­eto­ril­la (yksi Helsin­gin metron perusteluis­ta­han oli se, että Rautati­eto­rille eivät kaik­ki itä­su­un­nan bus­sit mahtuneet).

  Ultra­moder­nit nivel­bus­sit voitaisi­in maala­ta oranssil­la ja Kulosaaren sil­lalle voi maala­ta bus­sikaistan. Jatkos­sa Itäväylän laitim­maisen kaistan päälle voisi vetää sähköpi­uhat, näin syn­ty­isi Design­Helsin­gin ihan oma liiken­nejär­jestelmä, HYBRIDIMETRO. 

  PS. Län­simetroon on nyt tulos­sa lyhyet lai­tu­rit, mikäli uskomme Strafi­caa ja Espoon val­tu­us­toa, ja mik­semme uskoisi (Straf­i­can puolta­va lausun­to uuti­soiti­in hien­o­varais­es­ti juuri ennen Espoon val­tu­us­toa vain Hesarin nettisivuilla).

 37. Honka­nen, läh­estymis­tavas­ta suurin piitein samaa mieltä. Itään tarvi­taan muitakin yhteyk­siä kuin metro, ja niin että raskaam­mat (Pasi­lan suun­ta, Jok­eri) on pikaratikoi­ta ja kevyem­mät kuor­mat (Mal­mi, Tikkuri­lan, jne. suun­nat) kan­nat­taa hoitaa bussilla.

  Liit­tyen ehdo­tuk­si­isi, nivel­bus­seis­sa ei ole juurikaan enem­pää istuma­paikko­ja, kos­ka ne nivelet. Sei­soma­paikko­ja niis­sä on enem­män. Helsingis­sä, Tam­pereel­la, jne. nivel­bus­seista on luovut­tu sik­si että ne mak­saa huo­mat­tavasti enem­män ostaa ja huoltaa, ja ei niistä ole juuri mitään vas­taavaa hyötyä.

  Bus­seil­la ei ole lai­ture­i­ta Rauta­tien­to­ril­la sik­si että kellekään ei ole tul­lut mie­lenkään että ne voisi jatkaa vaan saman tien takaisin, yhtä pysäkkiä ne bus­sit käyt­tävät esimerkik­si Kurvis­sa etelään päin. Mut­ta kun se bus­sili­ikenne ei pysy aikatauluis­sa, niin bussin päät­täri­a­jat vai­htel­e­vat, voi olla että sama lin­ja seisoo Rauta­tien­to­ril­la min­uutin tai sit­ten 20 min­u­ut­tia. Ja tuo vaatii tilaa. Siinä että liityn­täbusse­ja huo­mat­tavasti helpom­mis­sa olo­suhteis­sa seisote­taan päät­täril­lä ei ole kyl­lä oikein järkeä. HSL muuten mit­taa täs­mäl­lisyyt­tä niin että bus­si läh­tee päät­täriltä ajal­laan, sitä saa mitä mittaa.

 38. Mik­si pyöräti­etä leven­net­ti­in tuol­laisel­la lyhyel­lä pätkäl­lä? Oliko paik­ka vaar­alli­nen tai ahdas pyöräil­i­jöille — siis ennen remonttia?

 39. Erit­täin hyvä pointti.

  tässä vastapal­lona toinen kysymys:

  Mik­si vihreät toimi­vak Kokoomuk­sen apu-puolueena ja edus­ta­jat porvareita.

  Eikö moraalis­es­ti kestäväm­pää olisi toimia SDP:n, Keskus­tan tai Demarei­den tukena?

  1. Demar­it eivät ole ryhtyneet helsingis­sä toim­im­naan vihrei­den apupuolu­e­na, vaik­ka olemme sitä kuin­ka halun­neet 🙂 . Keskus­ta on Helsingis­sä vielä pienem­pi puolue kuin demar­it. Kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa vihreät ja demar­it ovat kyl­lä use­am­min äänestyk­sessä samal­la puolel­la kuin vihreät ja kokoomus. Sitä en tiedä, kuin­ka yleinen opn asetel­ma kokoous + demar­it, mut­ta ei se mitenkään harv­inainen ole.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.