Vaalitappion erittelyä (2) Haluttiin antaa näpäytys

Palaut­teen perus­teel­la näyt­tää ole­van yllät­tävän paljon niitä, jot­ka halu­si­vat antaa vihreille näpäy­tyk­sen siitä, etteivät nämä ole riit­tävän hyviä. Vaik­ka vihreät ovat parhai­ta, äänestän toisek­si paras­ta, kos­ka toivon tämän muis­tu­tuk­sen ohjaa­van vihre­itä kor­jaa­maan suun­taansa. Tätä viestiä antoi täl­lä blogilla ennen vaale­ja muun muas­sa nim­imerk­ki Tiedemies. Tämä on vain pieni osa seli­tyk­ses­tä, mut­ta tulok­seen ilmiöl­lä oli vaiku­tus­ta, kos­ka viimeiset paikat jäivät monis­sa vaalipi­ireis­sä aivan hilkulle. 

Nähtyään vihrei­den tap­pi­on suu­ru­u­den (paikois­sa) moni näpäy­tyk­sen anta­ja on tul­lut katumapäälle; ihan tätä ei sen­tään tarkoitet­tu.. Vaalien jäl­keen vihrei­den tuli varsi­nainen jäsen­ryn­täys, jäsen­määrä nousu 5000 jäsen­estä 7000:een. Joukos­sa on usei­ta sel­l­aisia, jot­ka eivät vaaleis­sa äänestäneet vihre­itä. Nämä uudet jäsenet ratkai­se­vat muun muas­sa puheenjohtajavaalin. 

62 vastausta artikkeliin “Vaalitappion erittelyä (2) Haluttiin antaa näpäytys”

 1. Tämä oli hyvin laa­ja ilmiö. Moni kansane­dus­ta­ja tipahti use­asta puolueesta, ja tilalle tuli joku uusi. Tämä siitä huoli­mat­ta, että kan­na­tus putosi tuntuvasti.

 2. kos­ka toivon tämän muis­tu­tuk­sen ohjaa­van vihre­itä kor­jaa­maan suuntaansa.

  Ilmeis­es­ti ydin­voimakysymys on merkit­täväm­mästä päästä tässä asi­as­sa. On niitä, jot­ka eivät äänestäneet vihre­itä, kos­ka ydin­voimakan­ta ei ole riit­tävän jyrkän kiel­teinen (hal­li­tuskysymys), ja niitä, jot­ka eivät äänestäneet, kos­ka vihrei­den sys­temaat­tisen kiel­teinen kan­ta on älytön.

  Onko tutkit­tu gallu­peil­la, kumpi on merkit­tävämpi? Eli kumpi seu­raav­ista kan­noista tek­isi suurem­man net­to­muu­tok­sen äänestäjien määrässä:

  -Vihreät eivät tule men­emään tai pysymään päivääkään hall­tuk­ses­sa, joka lisää ydinvoimaa

  -Vihreät ei puolueena ota kan­taa ydin­voimakysymyk­seen, vaan jät­tää sen edus­ta­jien­sa omantunnonkysymykseksi.

 3. Ana­lyysi siitä, että annetaan “ope­tus” Vihreille, pitää toden­näköis­es­ti paikkansa. Opista on nyt otet­tu onkeen.

  Ei siis muu­ta kuin hal­li­tuk­seen, katse kiin­teästi tule­vaisu­u­teen ja kun­nal­lis­vaa­likam­pan­ja ajois­sa alkuun!

  Edel­li­sis­sä kun­nal­lis­vaaleis­sa Vihreä liit­to oli yksi vaalien voit­ta­jista nouse­mal­la maan neljän­nek­si suurim­mak­si puolueek­si. Vihreät sai­vat anne­tu­ista äänistä 8,9 pros­ent­tia ja kas­vat­ti­vat äänio­su­ut­taan 1,5 prosenttiyksiköllä.
  http://www.stat.fi/til/kvaa/2008/kvaa_2008_2009-12–03_tie_001.html

  Nyt tähtäin 10 prosenttiin.

  Keskustal­la on ollut isosti val­taa kun­nis­sa. Se menet­tää aivan var­masti val­tu­ustopaikko­ja PerusS:lle. Vihreil­lä on tässä rako, mihin iskeä vaikut­tamisen kiilaa.

 4. “Jäsen­määrä nousu 5000 jäsen­estä 7000:een. Joukos­sa on usei­ta sel­l­aisia, jot­ka eivät vaaleis­sa äänestäneet vihre­itä. Nämä uudet jäsenet ratkai­se­vat muun muas­sa puheenjohtajavaalin”

  Tos saat­taa jos­sain mielessä olla ongel­mana se, et noista uusista jäsenistä tosi moni lie­nee liit­tyny lähin­nä vasta­lauseena Per­suille eikä niinkään siks, et niil­lä varsi­nais­es­ti olis mitään hajua mis­tään asioista. Ehkä edes Vihrei­den omas­ta lin­jas­ta. Nyt nää tyyp­it sit on “ratkase­mas­sa” esim. sitä puheenjohtajavaalia. 

  Lähin­nä nään täs siis ongel­man niiden tyyp­pi­en kannal­ta, jot­ka esim. tääl blo­gis­sa on kri­ti­soinu Vihre­itä ja äänestäny jotain muu­ta, kos­ka on ollu niin pet­tyneitä Vihreisi­in tiet­ty­jen yksi­tyisko­h­tien osalta. Näistä uusista “antiper­su­ista” jäsenistä val­taosa saat­taa olla sel­l­a­sia, jot­ka lähin­nä voimis­taa just niitä jut­tu­ja Vihreis­sä, joi­ta tääl­lä blo­gis­sa on kammok­sut­tu. Ts. ide­ol­o­gista monikult­tur­is­mia, peri­aat­teel­lista ydin­voiman vas­tus­tus­ta, fem­i­nis­miä, “väärämielis­ten” junt­tien vähättelyä/leimaamista yms. Ainakin täl­lasen kuvan saa kaikkien niiden per­suin­hon syn­nyt­tämien face­book-ryh­mien yms. perusteella.

 5. Minus­ta kenkuin­ta tässä on, että Kasvil­ta ääniä veivät niin piraatit kuin Kokoomuk­sen täs­mäase Pet­teri Järvi­nen. Lop­putule­m­ana on sit­ten se, että eduskun­nas­sa ei ole ketään tietoy­hteiskun­ta-asioi­ta syvem­min ymmärtävää. Jos Uuden­maal­la jotkut pelkä­sivät Kasville annetun äänen menevän Brax­ille, niin oliko heil­lä tavoit­teena, että Brax menee läpi, mut­ta Kasvi ei, kuten nyt sit­ten kävi?

 6. Osit­tain kuu­lun tähän ryh­mään, mut­ten kokon­aan. Tois­tan, että oma halu­ni näpäyt­tää kum­pusi kahdes­ta korkean tason asi­as­ta: ylim­ielisyy­den vaikutel­mas­ta ja ydinvoimakannasta. 

  Ensim­mäiselle voit sinäkin tehdä ehkä paljonkin ihan kom­mu­nikoimal­la parem­min ja vähän pistämäl­lä suit­sia halvek­su­valle asen­teelle poli­it­tisia vas­tus­ta­jia kohtaan; en viit­taa piikkei­hin asi­akysymyk­sis­sä, vaan siihen että joskus se menee ihan oikeisi­in henkilökohtaisuuksiin.

  Toiselle taas ei oikein voi mitään. Vihreät on valanut jalka­nsa betoni­in ydin­voima-asi­as­sa, puolue ei siinä liikah­da mihinkään, eikä tule liikahtamaankaan. 

  Jos sin­ul­la on tietoa äänestäjien ikä­jakau­mas­ta ja sen muu­tok­ses­ta, se kiin­nos­taisi. Min­ul­la on mieliku­va, että johdon­mukaises­ti vihrei­den äänestäjät ovat olleet nuo­ria jo pitkään, niin pitkään, että vuo­to äänestäjäkun­nas­ta tapah­tuukin niin, että kas­vaes­saan aikuisek­si ihmiset lakkaa­vat äänestämästä vihre­itä. Onko tässä perää?

 7. Näpäy­tyk­sen anta­mi­nen selit­tänee paljon tulok­ses­ta. Äänestyskopis­sa ikävä kyl­lä ei voi antaa vain pien­tä näpäy­tys­tä vaan koko ääni menee muille puolueille tai sit­ten Aku Ankalle. Kun tarpeek­si mon­ta näpäyt­tää niin näin siinä sit­ten käy.

  Mitenköhän olisi käynyt jos olisi mah­dol­lista jakaa äänen­sä? Kyl­lä var­maan mon­elta kymme­ne­sosa äänestä liikenisi muille kuin oman puolueen edus­ta­jille, sil­lä tuskin kenekään yksit­täisen ihmisen mielip­iteitä edus­taa yksikään puolue kaikkissa asiois­sa. Monel­la var­maan tulisi mieleen että suurim­mas­sa osas­sa asioista halu­an nou­dat­taa suurten puoluei­den lin­jaa mut­ta että pieni lisäys vihreisi­in arvoihin on paikallan, jol­loin äänen jakamien olisi toimi­va tapa.

  Myös per­su­jen kohdal­la äänen jakami­nen on mie­lenki­in­toinen kysymys: kuin­ka moni olisi antanut edes vähän äänestään per­suille? Nyt kun usein näkee väit­teen että 80 % kansas­ta äänesti per­su­ja vastaan.

 8. Uudet jäsenet ovat tulleet nimeno­maan val­it­se­maan uut­ta puheen­jo­hta­jaa. Sin­nemäen jatko takaa Vihrei­den tuhou­tu­misen ja itsekin toivon hänen jatka­van ansiokas­ta työtään.

 9. Tiedemiehen kanssa täysin samoil­la lin­joil­la! Itse tosin olisin toivonut suurem­paakin äänikatoa.

  Tuo ydin­voimakysymys taitaa ratkaista jatkos­sa sen, äänestänkö enää vihre­itä vai jääkö se nuoru­u­den (10 vuot­ta…) kokeiluksi.

 10. Tähän vielä:

  “Nähtyään vihrei­den tap­pi­on suu­ru­u­den (paikois­sa) moni näpäy­tyk­sen anta­ja on tul­lut katumapäälle…Vaalien jäl­keen vihrei­den tuli varsi­nainen jäsen­ryn­täys. Jäsen­määrä nousu 5000 jäsen­estä 7000:een”

  Eli mun mielestä vaikut­tais siltä, et ne näpäy­tyk­sen anta­jat ja uudet jäsenet on pääosin eri porukkaa. Näpäy­tys­tä oli anta­mas­sa nimeno­maan sel­l­aset tyyp­it, joiden mielestä Vihrei­den hörhöi­ly ja elit­is­mi meni joil­tain osin liian pitkälle. Tai sit niitä, joiden mielestä Vihreet ei olis saanu jäädä ydin­voima­hal­li­tuk­seen. Uudet jäsenet taas on lähi­inä niitä tyyppe­jä, jot­ka perustelee feis­buukki­in erinäisiä per­su­vi­haryh­miä ja joille oleel­lisin point­ti Vihreis­sä on se, et ne on mah­dol­lisim­man paljon Per­su­ja vas­taan. Nää tyyp­it ei nää Vihrei­den vaalien alla har­ras­ta­maa elit­ismiä ongel­mana, vaan päin­vas­toin siu­nauk­se­na ja ain­oona oikeana tapana suh­tau­tua Per­sui­hin ja mui­hin impi­vaaras­ta esi­in kömpineisi­in mörköihin.

 11. TM, kun mä olen sitä mieltä että koko Suomes­sa käytävässä poli­it­tises­sa ydin­voimakeskustelus­sa ei yleis­es­ti ottaen ole jär­jen hiven­tä, viime aikoina enem­män myötähäpeää ovat tuot­ta­neet puolta­jat mut­ta vas­tu­jal­lakin riit­tää yli oman tarpeen pos­ket­to­mia argu­ment­te­ja. Pitäisikö min­un äänestää Aku Ankkaa?

 12. Rogue

  Tos saat­taa jos­sain mielessä olla ongel­mana se, et noista uusista jäsenistä tosi moni lie­nee liit­tyny lähin­nä vasta­lauseena Per­suille eikä niinkään siks, et niil­lä varsi­nais­es­ti olis mitään hajua mis­tään asioista. 

  Tuo­hon en usko. En kuu­lu puolueeseen ja kysymyk­seen var­maan osaa­vat Vihrei­den akti­iv­it vas­ta­ta parem­min, mut­ta joka tapauk­ses­sa nyky­maail­mas­sa puolueeseen liit­tymi­nen osoit­taa melkoista har­ras­tuneisu­ut­ta. Luulen, että uudet jäsenet ovat aivan hyvin kär­ry­il­lä asioista.

 13. tiedemies:

  Min­ul­la on mieliku­va, että johdon­mukaises­ti vihrei­den äänestäjät ovat olleet nuo­ria jo pitkään, niin pitkään, että vuo­to äänestäjäkun­nas­ta tapah­tuukin niin, että kas­vaes­saan aikuisek­si ihmiset lakkaa­vat äänestämästä vihre­itä. Onko tässä perää?

  On var­masti perää. Nuoru­u­teen kuu­luu tun­tei­den taval­lis­takin suurem­pi ote jär­jestä, jär­jestä joka on vielä kehit­tymätön­tä. Vihreät edus­ta­vat puolueena tätä keskenkasvuista suhdet­ta tietoon. Sanois­in, että enem­män kuin yksikään toinen suo­ma­lainen puolue. Vihreät eivät puolueena juurikaan väl­itä argu­menteista, perustelemis­es­ta, asi­akeskustelus­ta. Poli­ti­ik­ka läh­tee suureel­la tun­teen­palol­la esite­tys­tä mieliku­vas­ta, jon­ka ratio­naa­li­nen kri­ti­ik­ki sys­temaat­tis­es­ti sivu­ute­taan. Tästä syn­tyy myös tiedemiehen kuvaa­ma ylim­ielisyys. Vankan tun­nepo­h­jais­es­ti koe­tus­ta omas­ta ehdot­tomas­ta oike­as­sa olemis­es­ta ja usein myös siitä, että ollaan (eet­tis­es­ti ym.) “niitä mui­ta” parem­pia ihmisiä.

  Pari Osmon tai Pekka Haav­is­ton kaltaista poikkeusta ei tätä todel­lisu­ut­ta muu­ta mihinkään, hekin kun usein alis­ta­vat kan­nan­ot­tamisen ryh­män sosi­aaliselle paineelle.
  Muun­ta­vat tilanteen vaatei­den mukaan main­os­tet­tu­ja parhai­ta argu­ment­te­ja laskel­moiduim­mik­si argumenteiksi.
  Tässä palaut­teen läpikäymisessäkin on nyt samaa makua. Ensimmäisestä(1) kir­joituk­ses­ta oli kokon­aan Brax­in toimin­nan merk­i­tys ja sen kri­ti­ikin ydin sivu­utet­tu, vaik­ka se oli toden­näköis­es­ti yleisin yksit­täi­nen kri­ti­ikin kohde siinä 600+ viestin ketjussa.

 14. “Osit­tain kuu­lun tähän ryh­mään, mut­ten kokon­aan. Tois­tan, että oma halu­ni näpäyt­tää kum­pusi kahdes­ta korkean tason asi­as­ta: ylim­ielisyy­den vaikutel­mas­ta ja ydinvoimakannasta.”

  Ilmoit­taudun tämän joukon jatkok­si. Vihrei­den ydin­voimakan­ta on minus­ta täysin jär­jetön real­is­tiset vai­h­toe­hdot huomioiden. Eri asia olisi, jos val­in­tamah­dol­lisu­udet oli­si­vat todel­lisia, mut­ta nykyti­lanteessa vihrei­den ydin­voimakan­ta leimaa hei­dät luon­non raiskaajiksi.

  Niin ikään fem­i­nis­miskaupunki­lainen hieno­hel­maisu­us ärsyt­tää. Vihreis­sä ei mul­ta haise tai arkielämä mais­tu. Tahdit­to­muus suo­ras­taan huu­taa. Viimeisin esimerk­ki tahdit­to­muud­es­ta oli lei­jonille esitet­ty toive tai vaa­timus vas­tus­taa rasis­mia. Voiko alem­mas enää itseri­it­toisu­udessaan vajota?

 15. “Lop­putule­m­ana on sit­ten se, että eduskun­nas­sa ei ole ketään tietoy­hteiskun­ta-asioi­ta syvem­min ymmärtävää.”

  Jo analysoidaan liikaa, ja mietitään liian kapeakat­seis­es­ti. Jos puolue toimii tietoy­hteiskun­nan ja äänestäjän arvo­jen kannal­ta jär­jet­tömästi (Brax) on parem­pi vai­h­taa puoluet­ta (kun negati­ivisa ääniä ei voi antaa). Piraatit ja vaik­ka Pet­teri Järvi­nen pitem­mäl­lä tähtäimel­lä ovat isom­pi hyö­ty kuin antaa lisää vaiku­tus­val­taa min­istri Brax­in puolueelle ja isovelipolitoikalle.

  Lisäk­si Kasvin Brax­i­lainen rajoituk­sia ja pakko­ja lisäävä poli­ti­ik­ka esim. ase­lain, “paskalain” ja pakko­ruotsin suh­teen karkoit­ti­vat häneltä paljon äänestäjiä, itseni mukaanlukien.

  Jos sanoo että ääni piraateille oli ääni hukkaan niin yhtä hyvin voi sanoa että ääni per­suille oli ääni hukkaan ennen näitä vaale­ja. Valitet­tavasti totu­us kuitenkin on että olemattomasta/marginaalipuolueesta ei voi kas­vaa suur­ta yksis­sä vaaleis­sa, eikä näin käynyt edes “pop­ulis­tipuolue” Perussuomalaisilla.

 16. Jyr­ki Kasvin osalta kyse ei liene ollut ensisi­jais­es­ti siitä, että pelät­ti­in äänen val­u­van Brax­ille vaan siitä‚ etteivät ihmiset näh­neet Jyrkin saa­van eduskun­taryh­mässään sel­l­aista vaiku­tus­val­taa, joka aut­taisi tietoy­hteiskun­ta-asiois­sa. Lex Karpelas­ta asti Vihrei­den eduskun­taryh­män enem­mistöl­lä on ollut taipumus äänestää peru­soikeuk­sia vas­taan riip­pumat­ta siitä ollaanko hal­li­tuk­ses­sa vai ei. 

  Ja niistä har­voista voitoista ei olla osat­tu pitää meteliä. Mik­si ihmeessä Tui­ja Brax oikeusmin­is­ter­inä ja Vihreät yleis­es­ti eivät otta­neet pis­teitä koti­in esimerkik­si siitä, että avoin­ten lan­gat­tomien verkko­jen käyt­tö de-kriminalisoitiin?

 17. Rogue:

  Uudet jäsenet taas on lähi­inä niitä tyyppe­jä, jot­ka perustelee feis­buukki­in erinäisiä per­su­vi­haryh­miä ja joille oleel­lisin point­ti Vihreis­sä on se, et ne on mah­dol­lisim­man paljon Per­su­ja vastaan.

  Eiköhän tämän profi­ilin tyypeille olen­nais­in­ta ole se feis­saris­sa fleimaus; ei puolueeseen liit­tymi­nen (sehän jopa mak­saa rahaa!).

  Oma liit­tymiseni ei ainakaan perus­tu vas­tus­tamiseen, vaan kan­nat­tamiseen. En pidä poli­ti­ikas­ta, joten olen tois­taisek­si halun­nut pysytel­lä mah­dol­lisim­man täy­del­lis­es­ti sen ulkop­uolel­la. Mut­ta kun ker­ran mei­hin vaikut­tavia päätök­siä tehdään poli­it­tisel­la pros­es­sil­la, ja min­ul­la on selvä kan­na­tus yhden puolueen val­it­se­man lin­jan suh­teen (ainakin pääpi­irteit­täin ja pl. pari tyh­mää jut­tua), arvelin ole­van järkeväm­pää että se kan­na­tus myös näkyy jotenkin.

 18. Ydin­voimakan­ta oli aikoinansa se syy mik­si Vihreät puolueena hylkäsin. Avau­tui meinaan silmät tekus­sa yhden luen­noi­jan luen­noil­la. Niin kauan kuin Vihreät vas­tus­ta­vat ydin­voimaa vaik­ka kun­nol­lisia kor­vaavia vai­h­toe­hto­ja ei ole ole­mas­sa ei myöskään ään­täni heru. Uskoisin että en ole yksin tämän ydin­voima-dilem­man kanssa.

 19. tiedemies: “Min­ul­la on mieliku­va, että johdon­mukaises­ti vihrei­den äänestäjät ovat olleet nuo­ria jo pitkään, niin pitkään, että vuo­to äänestäjäkun­nas­ta tapah­tuukin niin, että kas­vaes­saan aikuisek­si ihmiset lakkaa­vat äänestämästä vihreitä.”

  Komp­paan. Vihreät on vähän kuin entis­ten nuorten johta­ma urbaanilib­er­aalin puolueen nuoriso-osas­to ilman sitä urbaanilib­er­aalia puoluetta.

 20. TM, kun mä olen sitä mieltä että koko Suomes­sa käytävässä poli­it­tises­sa ydin­voimakeskustelus­sa ei yleis­es­ti ottaen ole jär­jen hiven­tä, viime aikoina enem­män myötähäpeää ovat tuot­ta­neet puolta­jat mut­ta vas­tu­jal­lakin riit­tää yli oman tarpeen pos­ket­to­mia argu­ment­te­ja. Pitäisikö min­un äänestää Aku Ankkaa?

  En ole TM, mut­ta totu­u­den nimessä Aku Ank­ka ei käsit­tääk­seni ole tuonut esille ydin­voimas­ta vas­tu­ut­to­mia mielip­iteitä argu­men­toidessaan tosis­saan Suomen ydin­voimakan­nan tiimoilta.

 21. En ymmär­rä mik­si vihre­itä par­jataan niin paljon osal­lis­tu­mis­es­ta hal­li­tuk­seen joka myön­si ydin­voimalu­vat. Vihrei­den edus­ta­jat kuitenkin äänes­tivät sekä hal­li­tuk­ses­sa, että eduskun­nas­sa yksimielis­es­ti voimalalu­pia vas­taan (sekä lop­pusi­joituk­sen hoita­misen puoles­ta). Mitään takinkään­töä ei siis tapahtunut.

  http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=3448

  Hal­li­tuk­ses­ta vetäy­tymi­nen olisi ollut haitalli­nen muiden uud­is­tusten toteut­tamista ajtellen. Se jos mikä olisi ollut äänestäjien pettämistä.

 22. No kos­ka tämäkin menee keskusteluk­si Vihrei­den ydin­voimakan­nas­ta, tuo­daan tähän vielä täl­lainen puoli: Mik­si juuri Vihrei­den pitää olla ydin­voima-asi­as­sa niin ehdo­ton? Eikö riitä, että meil­lä on yksi puolue, jon­ka ydin­voimakan­ta on absolu­ut­tisen kiel­teinen fak­toista riip­pumat­ta (Vasem­mis­toli­it­to). Vihreiltä toivoisin enem­män puolueen yleisen ratio­naalisen lin­jan mukaista suh­tau­tu­mista ydin­voimaan. Vasem­mis­toli­it­to voit­taa, mikäli Vihreät otta­vat sal­li­vam­man ja keskustel­e­vam­man kan­nan ydin­voimaan. Onko tämä niin paha asia? Olisiko mah­dol­lista, että Vihreätkin lop­ul­ta voit­taisi­vat tässä tapauksessa?

  Ainakin luulen, että Vihreät voit­tai­vat puolelleen, ja toden­näköis­es­ti myös akti­ivi­jäsenikseen, luon­non­ti­eteel­lis­es­ti koulutet­tua väkeä, mikä ei olisi mielestäni ollenkaan huono asia.

 23. Vihre­itä syytetään nyt yhtäaikaa siis sekä liias­ta ylim­ielisyy­destä että liias­ta vaa­ti­mat­to­muud­es­ta saavu­tusten­sa suhteen…

  Mitenkäs se nyt niin voi olla? Kun se nyt vaan on niin.

  Jyr­ki J. Kasvis­sa nämä omi­naisu­udet ehkä kitey­tyvät. Ham­mas­ta purren Kasvi ei ker­tonut virkataksin käytön johtuneen syövän uusi­u­tu­mis­es­ta, kos­ka hän­tä oli jo aiem­minkin moitit­tu sen vuok­si äänestäjien myötä­tun­non kerjäämisestä.
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/200907109907471_uu.shtml

  @Särelä. Se oli muuten juuri Vihrei­den Kasvi, joka esit­ti aikoinaan Lex Karpelan hylkäämistä. Esi­tys kaa­tui äänestyksessä.

  Vihrei­den kannal­ta jo nyt moni asia muis­te­taan aivan väärin ja väärinpäin.

 24. Tässä keskustelus­sa on nos­tet­tu esi­in ydin­voima. Vihreät var­maan sai­vat näpäy­tyk­sen ydin­voimaasi­as­ta, kahdel­lakin tapaa. Hal­li­tuk­sen ydin­voimapäätök­sen vuok­si ja Japanin katas­trofin takia. 

  Tuo jälkim­mäi­nenkin siis vähen­si Vihrei­den suo­sio­ta, kun Osmo täl­lä pal­stal­la ja etenkin Satu Has­si use­assakin yhtey­dessä alkoi­vat hyvin maut­tomasti rat­sas­taa tuol­la katas­tro­fil­la ja haki­vat siitä tukea ydin­voimavas­taisille kan­nan­otoilleen. Satu Has­si vei var­maan kym­meniä tuhan­sia ääniä vihreiltä Iltale­hden kir­joit­teluil­laan. Näpäy­tys siis sekin.

 25. Joku äänestäjä on kiin­nos­tunut viidestä avainkysymyk­ses­tä. Vihreät aja­vat niistä kolmea, toinen puolue yhtä ja kol­mas puolue sitä viimeistä. Äänestäjä on äänestänyt vihre­itä jo kolme ker­taa, ja noiden kah­den asian kohta­lo riepoo jo liikaa. On aika antaa “näpäy­tys”. Mah­dol­lis­es­ti äänestäjä toivoo vihrei­den otta­van opik­seen (näpäy­tyk­ses­tä), mut­ta voi olla myös, että hän uskoo, että vihreät eivät tule muut­tumaan, mut­ta itse asian edis­tämisek­si on syytä äänestää sitä ajavaa puoluet­ta (ilman suo­ranaista näpäy­tys­tarkoi­tus­ta). “Näpäy­tyk­sen” ajoituk­seen vaikut­ta­vat myös poli­ti­ikan trendit.

  En usko, että monikaan näpäyt­täjä on tul­lut katumapäälle, sil­lä jos tarkoi­tus oli herät­tää vihreät, ehkä näpä­tysop­er­aa­tio oli nimeno­maan onnis­tunut. Selvästikin vihreät pohtii nyt olisiko jotain pitänyt tehdä toisin. Ja ääni­hän meni joka tapauk­ses­sa sen yhden kor­jat­ta­van asian ajamiseen. Ei ole taat­tua, että vihrei­den mah­dolli­nen kor­jaus­li­ike kohdis­tuu juuri niihin kah­teen asi­aan, jois­sa äänestäjä ei ollut vihrei­den toim­intaan tyy­tyväi­nen, mut­ta parem­pi näin kuin äänestää ikuis­es­ti väärin nois­sa kahdessa asiassa.

  Valitet­tavasti Suomen puolue- ja vaal­i­jär­jestelmä ei tar­joa mah­dol­lisu­ut­ta äänestää aina noiden viiden asian puoles­ta, vaan äänestäjä joutuu liikku­maan näpäy­tys- ja ohjaus­tarpei­den­sa mukaan.

  Jäsen­ryn­täyk­sen syistä min­ul­la ei ole tietoa, mut­ta Roguen seli­tys “antiper­su­ista” kuu­losti tois­taisek­si parhaal­ta. Tämä on ehkä enem­män puolueken­tän polar­isoi­tu­mista vastaparei­hin tai yleisem­pää poli­it­tista aktivoitu­mista (perus­suo­ma­laisen poli­ti­ikkaan eloa tuoneen voiton seu­rauk­se­na) kuin koti­in palaavia hairah­tunei­ta näpäyttäjiä.

 26. @Sauli: Kasvi esit­ti Lex Karpelan hylkäämistä, mut­ta Vihreän eduskun­taryh­män enem­mistö äänesti Lex Karpelan puoles­ta. Jos oikein muis­tan Jyrkin lisäk­si ain­oas­taan pari muu­ta Vihreää miestä äänesti paket­tia vas­taan ja val­taosa sen puoles­ta. Eli olen­nais­es­ti Jyr­ki ei kyen­nyt vaku­ut­ta­maan eduskun­taryh­mään­sä siitä, että paket­ti on huono. 

  Samoin Jyr­ki ei saanut edel­li­sis­sä hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa läpi sitä, että Vihreät oli­si­vat otta­neet kansalais­ten peru­soikeudet Inter­net-kysymyk­sis­sä tosis­saan. En kyl­lä tiedä yrit­tikö Jyr­ki edes tätä, kun ei näitä asioi­ta ulkop­uolelta näe.

 27. Ihmi­nen tai kokoel­ma ihmisiä voi olla ylim­ieli­nen vaik­ka ei löisikään rumpua saavu­tuk­sis­taan. Ylim­ielisyys voi esimerkik­si näkyä niin, että yksinker­tais­es­ti kieltäy­dytään usko­mas­ta, että joku voisi olla perustel­lusti eri mieltä, leimataan jonkun asian suh­teen erim­ielisyys yksioikois­es­ti type­r­yy­dek­si tms. Näitä on paljon.

 28. “Vaalien jäl­keen vihrei­den tuli varsi­nainen jäsen­ryn­täys, jäsen­määrä nousu 5000 jäsen­estä 7000:een.”

  Myös Perus­suo­ma­laisi­in on tul­lut melkoinen jäsen­vyöry. Puolue­toimis­to on tukkeu­tunut jäsenhakemuksista.

 29. Hal­li­tus­puolue äänestää hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukaises­ti, ellei ole saanut jos­sain asi­as­sa erivapautta.

  Kasvi yrit­ti kaikken­sa ja parhaansa. Enem­pää en vaadi.

  Eikä Kasvi anna perik­si nytkään:

  ”Äänestäjät ovat anta­neet meille viestin.” Tot­ta, saimme 21.257 ään­tä vähem­män kuin neljä vuot­ta sit­ten. Toisaal­ta olemme vas­tu­us­sa siitä leiviskästä, jon­ka 213.172 meitä äänestänyt­tä meille antoi täk­si vaalikaudeksi.
  http://kasvi.org/index.php?id=11032

  Miehen puhet­ta.

 30. anonyy­mi:

  En ole TM, mut­ta totu­u­den nimessä Aku Ank­ka ei käsit­tääk­seni ole tuonut esille ydin­voimas­ta vas­tu­ut­to­mia mielip­iteitä argu­men­toidessaan tosis­saan Suomen ydin­voimakan­nan tiimoilta.

  No just sik­si. Eli loogi­nen johtopäätös on että kun min­ua tuskas­tut­taa huuhaa asian ympäril­lä, niin pitäisi äänestää jotaku­ta joka vaan pitää tur­pansa kiinni.

  Avaudu­taan nyt sit­ten siitä mitä poli­ti­ikas­sa ylipään­sä ärsyttää:

  1) Määräl­listä asioista puhumi­nen laadullisi­na. (Ode on tässä virk­istävä poikkeus, ja Vihreät minus­ta suh­teessa kil­pailu­u­un parem­pia muutenkin, lakkaan kan­nat­ta­mas­ta kun eivät ole.) Olen keskiver­to human­istin kanssa täysin samaa mieltä että on läjäpäin tärkeitä asioi­ta joi­ta ei voi järkevästi määräl­listää. Mut­ta min­un on täysin mah­do­ton­ta käsit­tää mik­si ihmiset jot­ka eivät ole edes keskimääräisiä human­is­te­ja halu­a­vat puhua asioista jot­ka on luon­tev­asti numeroi­ta niin kuin ne oli­si­vat adjek­ti­ive­ja. Esimerkke­jä: Metro on hyvä sik­si että se on oiva juna, ei sik­si että se kul­jet­taa n määrän ihmisiä hin­taan x euroa ajas­sa t, tai nos­taa maan arvoa m euroa, tms. Ydin­voima on päästön­tä, mut­ta jostain syys­tä konkreet­tisen uuden ydin­voimalan rak­en­tamisen aiheut­tamia päästövähen­nyk­siä ihan hiilid­iok­sidi­ton­neina ei kuitenkaan osa­ta sanoa. Puhutaan sosi­aal­i­tur­van väärinkäytök­sistä ja toisaal­ta kan­nustin­loukuista, kun pitäisi puhua väärinkäytösten kus­tan­nuk­sista ja efek­ti­ivis­es­tä veroas­t­eesta. Esimerkik­si käy itseasi­as­sa melkein mikä tahansa asia mis­sä pitäisi puhua luvuista.

  2) Kollek­ti­ivisin ja yksi­tyisen jär­jen erot ensim­mäisen tap­piok­si, eli joukos­sa tyh­myys tiivistyy.

  a) Lap­sikin ymmärtää että jos joutuu tekemään jotain use­am­man ihmisen kanssa niin var­masti joudu­taan sopi­maan asioista ja tekemään kom­pro­mis­se­ja. Varsinkin jos ne ihmiset on valikoitu sil­lä perus­teel­la että he ovat tois­t­en­sa kanssa eri mieltä. Useim­mat meistä tun­tee jonkun jol­la on jyrkät mielip­i­teet joista ei jouste­ta, ja esimerkik­si suku­juh­lat pyritään aikataulut­ta­maan niin että he ovat estyneitä. Mut­ta jos poli­itikko tai puolue toimii noin kuin järkevät aikuiset ihmiset toimi­vat, niin kysymyk­sessä on selkäran­gat­to­muus, moraalit­to­muus ja ihan ylipään­sä kelvottomuus.

  b) Useim­mat ihmiset on sitä mieltä että dokaami­nen on voit­top­uolis­es­ti kivaa, teinit tykkää sek­sistä, epäter­vee­li­nen ruo­ka tun­tuu mais­tu­van, ja että nuorten ihmis­ten pitääkin vähän haahuil­la. Joten kollek­ti­ivis­es­ti olemme sitä mieltä että alko­ho­liv­eroa tulee nos­taa, sek­suaali­val­is­tuk­ses­sa vält­tää kan­nus­ta­mas­ta sek­si­in, ihmiset syövät väärin ja että nuorten tulisi siir­tyä työelämään nopeammin.

 31. Saara:

  Eiköhän tämän profi­ilin tyypeille olen­nais­in­ta ole se feis­saris­sa fleimaus; ei puolueeseen liit­tymi­nen (sehän jopa mak­saa rahaa!)

  No tarkotin tota ilmiötä nyt vähän laa­jem­min. Tietenkään jokainen fleimaa­ja ei jak­sa liit­tyy puolueeseen. Mut jos nyt niitä per­su­vi­ha- ja maail­man­syleilyryh­miä syn­tyy vaalien jäl­keen ku sieniä sateel­la ja niihin liit­tyy hirvee määrä ihmisiä, niin ehkä siitä porukas­ta jonkin­lainen osu­us kanavoituu myös sinne puolueen jäsen­listalle asti. 

  Oma liit­tymiseni ei ainakaan perus­tu vas­tus­tamiseen, vaan kannattamiseen.

  Et var­maan epäil­ly, et tarkotin just sua? Point­ti oli, et jos Per­su­jen murskaa­van vaalivoiton jäl­keen Vihrei­den jäsen­määrä yhtäkkiä kas­vaa 5000–> 7000 samaan aikaan kun lehdet ja sosi­aa­li­nen media on pul­lol­laan per­su­fo­bi­aa, niin voita­neen olet­taa et täl per­su­fo­bial­la oli jotain tekemistä sen jäsen­määrän yhtäkkisen pyrähdyk­sen kanssa? Kun Vihreet nyt ker­ran on koko ajan main­os­tanu itteään Per­su­jen pää­vas­tus­ta­jana. Ei kai oo mitenkään stan­dard, et vaalien jäl­keen jäsen­määrä muut­tuu pros­en­tu­aalis­es­ti het­kessä noin paljon? Jos vál­taosa näistä uusista jäsenistä olis liit­tyny täysin Per­su­ista riip­pumat­ta, niin pitää kysyä et miks ne liit­ty yhessä rysäyk­sessä just noiden vaalien jälkeen.

 32. AZ:

  “On var­masti perää. Nuoru­u­teen kuu­luu tun­tei­den taval­lis­takin suurem­pi ote jär­jestä, jär­jestä joka on vielä kehit­tymätön­tä. Vihreät edus­ta­vat puolueena tätä keskenkasvuista suhdet­ta tietoon. Sanois­in, että enem­män kuin yksikään toinen suo­ma­lainen puolue. Vihreät eivät puolueena juurikaan väl­itä argu­menteista, perustelemis­es­ta, asiakeskustelusta.”

  Toisaal­ta vihrei­den kan­nat­ta­ja- ja edus­ta­jakun­ta on keskimäärin paljon korkeam­min koulutet­tua kuin muil­la puolueil­la. Eli en oikein osta väitet­tä “keskenkasvuis­es­ta suh­teesta tietoon”. Ja jos nyt tot­ta puhutaan, niin ei suo­ma­laises­sa poli­ti­ikas­sa noin muutenkaan kovin paljoa argu­menteil­la juh­li­ta, esimerkik­si vaa­likeskuste­lut oli­vat varsin kevyt­tä hut­tua kaikkien puoluei­den osalta. 

  Sin­nemä­ki yrit­ti puheen­jo­hta­jista eniten perustel­la kan­to­jaan, mut­ta se sit­ten leimat­ti­in ylim­ielisek­si äänestäjän aliarvioimisek­si ja huonok­si esi­in­tymisek­si (vaik­ka totu­u­den nimis­sä Sin­nemä­ki ei ole luon­te­vim­mas­ta päästä näkemiäni esiintyjiä).

 33. Vaalien jäl­keen mietin itsekin sitä, minkä Tiedemies mainit­si, eli että vuo­taako vihreistä vasem­man tai oikean laidan sijaan sit­tenkin 30–35 vuot­ta täyt­tänyt väki. Ennen näitä vaale­ja olen nimit­täin pitänyt vihrei­den äänestämistä sukupolvi- enkä ikäkysymyk­senä. Olen olet­tanut, että vihrei­den vaa­likan­natuk­sen pitäisi tasais­es­ti läh­estyä vihrei­den kan­na­tus­ta nuoriso­vaaleis­sa (huom. läh­estyä, ei saavut­taa), kun poten­ti­aal­isia vihre­itä äänioikeutet­tu­ja tulee joka vaaleis­sa lisää, ja eräi­den muiden puoluei­den van­henevat kan­nat­ta­jat taas siir­tyvät poli­it­tis­es­ti epäak­ti­iviseen elämänvaiheeseen.

  Äskei­sis­sä vaaleis­sa vihrei­den absolu­ut­ti­nen ään­imääräkin putosi sen ver­ran, että aikaisem­min kuvit­tele­mani kehi­tys joko näki merkit­tävän poikkeuk­sen tai sit­ten olin väärässä kokon­aan. spo­tun hirte­hi­nen muo­toilu on osu­va, mut­ta toivon kyl­lä että asia ei ole niin kuin hän sanoo.

  Tapio Pel­toselle, Vasem­mis­toli­it­to ei ole yht­enäi­nen ydin­voimavas­taisu­udessaan. Mat­ti Kan­gas (luopui) ja Kari Uoti­la (jatkaa) äänes­tivät reak­to­rilupi­en puoles­ta. Vasem­mis­to ajaa eri­no­maisen taidokkaasti kak­sil­la vankkureil­la, jos per­in­teis­es­ti vihre­itä äänestäneet ihmiset nyt protestoi­vat äänestämäl­lä vasemmistoliittoa.

  Mikko Särelä on oike­as­sa siinä, mitä Lex Karpelaan tulee. Äänestys­tu­los löy­tyy täl­laiselta masi­noin­ti­sivus­tol­ta: http://lexkarpela.info/puolueet.html

  Jyr­ki Kasvi oli tietenkin eduskun­nan kaikkein parhait­en näitä asioi­ta ymmärtävä henkilö, mut­ta puolueena jopa kris­til­lis­demokraatit ymmär­sivät asian vihre­itä parem­min. Siinä onkin miettimistä.

 34. Rogue,

  Sanoit vihrei­den uusien jäsen­ten ole­van “lähin­nä” näitä feis­sariag­greil­i­joi­ta. Kri­ti­soin, kos­ka tiedän muunkin­lais­ten ihmis­ten herän­neen vaal­i­tap­pi­on sysääminä liit­tymään puolueeseen. Heillä/meillä moti­vaa­tio tun­tuu liikku­van sel­l­ai­sis­sa “Tietäkää, että tei­hin usko­taan” ‑maise­mis­sa.

  Var­masti joukkoon mah­tuu niitäkin, jol­la pääasial­lise­na point­ti­na on perus­suo­ma­lais­ten vastustaminen.

 35. Jep jep. Minäkin hark­it­sen liit­tymistä Vihrei­den jäsenek­si. Ihan vaan siitä ilosta että voisi äänestää pj-vaaleis­sa Ville Niinistöä.

 36. näpäy­tys. Eli ette te oikeesti hävinneetkään:)))

  pieni denial-vai­he menossa?

 37. Jos keskimääräistä koulu­tus­ta­soa nos­ta­vat pääasi­as­sa nais­tutkimuk­sen ja queer­so­si­olo­gian arvosanat, en löisi rumpua.

  Vihreistä ei löy­dy hake­mal­lakaan per­suille niin tyyp­il­listä, läh­es tun­tomerkil­listä itseivaa ja itseiro­ni­aa. Jos joku puolue osaa nau­raa itselleen, niin juuri persut.

  Re: K‑kahvitarjous. Huo­masiko­han Osmo itsekään, että selvänä toiveena taas oli päästä kieltämään jotakin.

  1. Re: K‑kahvitarjous. Huo­masiko­han Osmo itsekään, että selvänä toiveena taas oli päästä kieltämään jotakin.

   Häh!
   Mitä olin nyt kieltämässä?

 38. Minä liityin vihreisi­in vuo­den­vai­h­teessa use­am­man vuo­den harkin­nan jäl­keen. Syitä liittymiseeni:

  - ympäristön­suo­jelu on min­ulle tärkeätä, mikä tarkoit­taa että luon­non­suo­jelu ajaa taloudel­lisen hyö­dyn edelle

  - kan­natan tiivistä yhteiskun­taraken­net­ta, kevyt­tä liiken­net­tä sekä raideli­iken­net­tä eli vas­tus­tan autoilu­un perus­tu­vaa yhteiskuntarakennetta 

  - monikult­tuurisu­us (ruotsinkieli­nen vähem­mistö, Suomes­sa, muiden vähem­mistö­jen kun­nioit­ta­mi­nen) on min­ulle tärkeätä

  - vihrei­den naiset on kauneimpia, esim. Johan­na Sumu­vuori, Mari Puoskari ja moni muu 😉

  - sateenkaar­i­touhut ja sosi­aalisen maa­han­muu­ton lisäämi­nen menevät vähän ohitse omista henkilöko­htai­sista kiin­nos­tuk­sen kohteis­tani mut­ta ymmär­rän näi­den humaanin lähtöko­hdan ja sinän­sä kannatan 

  - min­ul­la on luon­non­ti­eteelli­nen korkeak­oulu­tutk­in­to. En pelkää ydin­voimaloi­ta mut­ten halua niitä lisääkään. Minus­ta pitäisi oppia elämään vähem­mäl­lä ener­gial­la. Turhak­keet kiin­ni jos ei tuule. Tätä vai­h­toe­htoa­han ei edes pide­tä edes esil­lä nykyisessä poli­it­tises­sa keskustelussa.

 39. Vaaleis­sa eduskun­nan kult­tuuri­nen ja koke­muk­selli­nen kir­jo ja mah­dol­lis­es­ti neu­ro­bi­ologi­nenkin mon­imuo­toisu­us laa­jeni­vat. Tämä on demokra­t­ian voit­to ja lisää kansane­dus­tus­laitok­sen inhimil­listä edus­tavu­ut­ta, uusi eduskun­ta on entistä enem­män ”kansakun­ta pienoiskoos­sa”. Sosi­aa­li­nen media, blog­it ja keskustelu­pal­stat vaikut­ti­vat tähän osaltaan ja siis edis­tivät demokra­ti­aa, kuten Vihreis­säkin on uskottu. 

  Muu­tos ei kuitenkaan pääsään­töis­es­ti kanavoitunut Vihreisi­in, mikä on Vihrei­den oma vika ja johtuu osaltaan Vihrei­den omas­ta sisäis­es­tä yhden­mukaistamis­poli­ti­ikas­ta, jota myös Soin­in­vaara on ollut toteuttamassa. 

  Yksi syy on tietysti tyy­tymät­tömyys hal­li­tus­poli­ti­ikkaan. Soin­in­vaara kir­joit­taa 1. osas­sa ”Min­is­ter­il­lä on varsin vähän päätös­val­taa, kos­ka min­is­ter­iö ja työvoima­toimis­tot vain sovelta­vat lake­ja. Aika ham­paa­ton olisi min­is­teri, jon­ka tehtävä olisi hallinnoi­da Kelaa mut­ta ei voisi vaikut­taa sosi­aalipoli­it­tiseen lain­säädän­töön.” Miten voi noin viisas ihmi­nen olla noin auk­tori­teet­tiuskoinen ja nai­ivi – ”Vain sovelta­vat lake­ja”, minä teen vaan mitä käs­ketään! Julk­ista rahaa jae­taan yksi­tyiseen koulu­tuk­seen, mut­ta asi­akkaalle asioiden hoito sitä, että ”nyt alkaa epä­toivoinen pon­nis­telu ilman apu­vä­lineitä”, kuten lap­suuteni vuoriki­ipeilykir­jois­sa. Himala­jal­lakin oli helpom­paa ainakin kommunikaatiomielessä.

  Työvoima­hallintoa ja KELAa nimeno­maan pitäisi hallinnoi­da, mut­ta Vihreät ovat olleet tähän voimat­to­mia ja aset­ta­vat vain uusia työryh­miä pohti­maan alan koulu­tuk­sen uud­is­tamista ja laa­ti­maan uusia lake­ja sen sijaan, että nou­datet­taisi­in edes näitä nykyisiä.

  Brax ajoi lak­i­u­ud­is­tuk­sia, joil­la Suomes­sa mah­dol­lis­es­ti krim­i­nal­isoidaan myös niitä teemo­ja, pro­jek­te­ja ja keskustelu­ja, joi­ta Sak­sas­sa sek­suaal­is­ten vähem­mistö­jen jär­jestöt sekä niis­sä toimi­vat vihreät akti­iv­it ovat mamu- & moku-yhtey­dessä esit­täneet. Mainit­takoon tässäkin, että Sak­san nuoret Vihreät vaa­ti­vat viime vuon­na hyväksy­tyssä ohjel­mas­saan sek­si­työn maail­man­laa­juista laillistamista.

  Jus­si Hal­la-ahon pilkkaami­nen ja hänen san­omis­ten­sa vääris­te­ly on har­mit­tanut ehkä vieläkin pienem­pää väestöryh­mää, ainakin Vihrei­den entisessä äänestäjäkun­nas­sa. Tätäkin kan­nat­taisi kuitenkin ehkä vähän miet­tiä, ja vaik­ka googlata. Pilk­ka osui omaan nilkkaan, kun oikeis­to­laiselle Hal­la-aholle jätet­ti­in eräitä teemo­ja ja lau­sei­ta, jot­ka Kes­ki-Euroopas­sa sopi­si­vat myös vai­h­toe­hto-vasem­mis­to­laiseen kon­tek­sti­in. Vihreil­lä on käsit­tämät­tömän pieni jäsen­määrä, joten ei ole suo­tavaa että puolueeseen liit­ty­isi suuri määrä ihmisiä, joi­ta kiin­nos­taa vain mieliku­vapo­h­jainen persuvastaisuus.

 40. Var­mas­tikin mon­en, myös min­un kohdal­la, on kyse ollut näpäy­tyk­sen antamis­es­ta. Mut­tä siinä minus­ta Oden arvio menee met­sään, että näpäyt­täjistä moni katu­isi näpäy­tys­tään sen vuok­si, että se oli (paikkamääris­sä) niin suuri ja että jäsen­tul­va Vihreisi­in olisi todiste tästä.

  En tiedä yhtäkään, jota kadut­taisi näpäy­tyk­sen suu­ru­us. Jos näpäy­tys olisi jäänyt vähänkään heikom­mak­si, ei koko asi­aa olisi edes noteer­at­tu, vaan se olisi ollut yhtä merk­i­tyk­setön asia, kuin Brown­in liike. Ja jos asia olisi edes hie­man noteer­at­tu, niin se olisi pis­tet­ty jonkun auringonpilkku­jen, kau­si­vai­htelun, sään syyksi.

  On myös syytä muis­taa, ettei Vihreät ollut ain­oa näpäy­tyk­sen kohde. Eikä tämä tyy­tymät­tömyys nyky­su­un­taan tul­lut edes minään täytenä yllä­tyk­senä, vaan tyy­tymät­tömyyt­tä oli pidem­pään yritet­ty ottaa esille, mut­ta lai­hal­la menestyksellä.

  Toivon, että näpäy­tys herät­täisi edes vähän per­in­teis­ten puoluei­den väkeä tutki­maan toimi­aan itsekri­it­tisem­min, ole­maan valmi­impia aidosti kuun­tele­maan myös eriäviä mielip­iteitä ja valmi­impia aitoon keskustelu­un myös muiden, kuin suun­nilleen kaikesta samaa mieltä ole­vien kanssa. Pahoin kuitenkin pelkään, ettei tästä osa­ta ottaa opik­si tai sit­ten tulk­i­taan virheel­lis­es­ti näpäy­tyk­sen johtu­van lähin­nä sel­l­ai­sista syistä, jot­ka ovat useim­mille näpäyt­täjille olleet varsin marginaalisia.

  Mitä tulee sit­ten puolueeseen tul­vineisi­in uusi­in jäseni­in, niin eiköhän kyseessä ole olleet enim­mäk­seen aktivoituneet per­in­teiset Vihrei­den kan­nat­ta­jat, joista suurin osa on näis­säkin vaaleis­sa äänestänyt Vihre­itä. Minä ja suurin osa muis­takin suo­ma­lai­sista ei ole koskaan mitään puolueak­ti­ive­ja, vaan se on aika pienen yti­men touhua. Pikem­minkin kat­son kun­nia-asi­ak­seni sen, että kun ei ole jäse­nenä, niin on vähem­män henkisiä kahlei­ta tarkastel­la kutakin vaalia erik­seen siltä kannal­ta, että kuka ansait­see ääneni. Lisäk­si sil­lä taval­la säästyy rahaa.

 41. Tuo Roguen point­ti uusien Vihrei­den jäse­nien “omi­naisuuk­sista” kuu­lostaa mah­dol­liselta. Lähin­nä itku meinaa tul­la, kun lukee juuri noi­ta face­book-ryh­mien anti-per­su ‑slo­ganei­ta: “mun maail­ma on avoin maail­ma”, “mun suo­mi on kan­sain­vä­li­nen” jne. Ikään kuin Perus­suo­ma­lais­ten jonkin­lainen tavoite olisi lakkaut­taa vien­ti­te­ol­lisu­us ja kanssakäymi­nen val­tioiden välil­lä. Täl­lainen asioiden tarkoituk­sen­mukainen vääris­te­ly on juuri erään­laista elitismiä.

  Tiedemieheltä myös mielinki­in­toinen heit­to ikään­tymisen vaiku­tuk­ses­ta äänestämiseen. Osmo­han on jak­sanut tois­tel­la, kuin­ka demarei­den äänestäjät siir­tyvät hau­taan ja demar­it siten mar­gin­aali­in. No, aika näyt­tää. Toisaal­ta Tiedemiehen argu­ment­ti, että moni nuori äänestää vihre­itä ja kes­ki-iän läh­estyessä kas­vaakin vihrei­den äänestämis­es­tä henkises­ti ulos, kuu­lostaa sekin ihan pätevältä mah­dol­lisu­udelta. Ehkäpä vihreät kär­sivät ihan saman­lais­es­ta demografis­es­ta muu­tok­ses­ta, kuin SDP, mut­ta vihre­itä äänestänei­den “äänestysikku­na” elin­iässä on lyhyem­pi ja siten kan­natuk­selle vahingollisempi.

  1. Tiedemiehen väite vihrey­destä ikäkausipuolueena eikä kohort­tipuolueena ei ainakaan aiem­min ole pitänyt paikkaansa. Pikem­minkin on käynyt niin, että vihrei­den kan­na­tus on levin­nyt nuorista kohort­eista aikaisem­pi­in. Siis kun demarien kan­nat­ta­jakun­ta van­he­nee vuodel­la joka vuosi, vihrei­den van­he­nee vielä nopeam­min. Ihan viimeaikaista kehi­tys­tä en ole katsellut.

 42. teekkari:

  Toisaal­ta vihrei­den kan­nat­ta­ja- ja edus­ta­jakun­ta on keskimäärin paljon korkeam­min koulutet­tua kuin muil­la puolueil­la. Eli en oikein osta väitet­tä “keskenkasvuis­es­ta suh­teesta tietoon”.

  Mitä se koulu­tus on? Eri­lainen sosi­olo­gia, ihmistiede, filosofia, human­is­mi ja jour­nal­is­ti­ik­ka on laa­jal­ta alal­ta läpeen­sä poli­ti­soitunut­ta ja ide­ol­o­gisoitunut­ta ja tämän poh­jal­ta avoimen ja kri­it­tis­es­ti haas­ta­van pohdin­nan, eli todel­lisu­ut­ta vas­taavaan ymmär­ryk­seen pyrkimisen, vas­taista. Tälle tavoit­teelle akti­ivis­es­ti haitallista.

  Pahim­mil­laan tuol­lainen “koulu­tus” vain syven­tää kri­ti­ikit­tömän ja vaiku­tuk­selle alt­ti­in yksilön kyvyt­tömyyt­tä pyrk­iä käsit­telemään tietoa objek­ti­ivis­es­ti (so. neu­traal­isti, ilman omaan iden­ti­teet­ti­in kiin­ni kas­vanei­ta taus­tao­le­tuk­sia, joi­ta taus­tao­le­tuk­sia “koulu­tus” syöt­tää objek­ti­ivise­na tiet­ona). Juuret ulottuen usein vankasti ns. kult­tuuri­mark­sis­mi­in, joka ei yliopis­toil­ta pehmeistä tieteistä kuol­lut, vaik­ka taloudelli­nen oppi kokikin haaksirikon.

  Näiltä eri­laisil­ta kehitysmaa‑, nais‑, kult­tuuri- ym. tutk­i­joil­ta­han kuulee vähän väliä mitä käsit­tämät­tömimpiä näkökul­mia todel­lisu­ud­es­ta, jot­ka ovat jotain sel­l­aista, ettei niihin tosi­aankaan ilman akti­ivista ja tah­don­alaista har­joi­tus­ta tieto­suh­teen­sa sekoit­tamises­sa kykene.

  Esimerk­ki vaikka­pa HS:n tämän­päivän pääkir­joi­tus kult­tuurien kohtaamis­es­ta työ­paikalla. Tai tuhan­net muut. Täl­lainen tuon pääkir­joituk­sen kaltainen mielet­tömyys ja ratio­naal­isu­u­den polkem­i­nen sadan sisäisen ris­tiri­idan suo­hon on ainakin medi­as­sa esi­in­tyvis­sä yhteiskun­nal­lis­ten “asiantun­ti­joiden” kir­joituk­sis­sa pikem­minkin sään­tö kuin poikkeus.

  Orwelli tote­si joskus: “You have to be an intel­lec­tu­al to believe such non­sense. No ordi­nary man could be such a fool.” Eikä se ikävä kyl­lä ole vitsi. 

  Näiltä ei tieteen vaan ide­olo­gian aloil­ta, joiden 50 vuo­den päästä tul­laan näkemään olleen läh­es rikol­lisen kor­rup­toitunei­ta, vihrei­den (ja vasem­mis­toli­iton) ns. korkeasti koulut­tau­tuneet pääosin tule­vat. Sik­si se ei todel­lakaan auta vaku­ut­ta­maan hei­dän suh­teestaan tietoon.

  Punav­ihreät puolueet ovat yleisem­minkin län­si­mais­sa tämän kor­rup­toituneen ja ide­ol­o­gisen ihmis- ja yhteiskun­tatutkimuk­sen poli­it­tisia ilmen­tymiä. Niil­lä on aivan selkeä ja katkeam­a­ton keholli­nen ja his­to­ri­alli­nen yhteys.

  Kovien tietei­den tai teknis­ten alo­jen edus­tus, jot­ka keskimäärin aivan eri taval­la opet­ta­vat ratio­naal­ista suh­tau­tu­mista tietoon, on punav­ihreis­sä suh­teessa vähäistä.

 43. Jäsen­määrän nousu on eri­no­maisen hyvä asia, kos­ka valitet­tavasti vihrei­den aktriv­is­ti­joukko ja vihrei­den äänestäjät tun­tu­vat ole­van hie­man kaukana toi­sis­taan. Toiv­ot­tavasti jäs­nten säi­lyt­tämi­nen myös onnis­tuu — ja ennen muu­at ydin­per­he laajenee.

  Vihrei­den viestin­nässä eri­tyis­es­ti yed­in­voimakan­ta meni meni ihan pieleen. Kun yksi toimit­ta­ja alkoi tiva­ta, että mik­sikös jäitte niin muutkin tivas­ti­vat — ja sen jäl­keen kukaan ei kyen­nyt artiku­loimaan, “jäm­mie ja sen ansioista saimme asioi­ta aikaan, ja joka tpauk­ses­sa (asi­aX) oli ilman muu­ta sen arvoinen — toki mei­dänm kan­ta ja äänestyk­set oli­vat ydin­voimalle kiel­treisiä, mut­ta enem­mistö päät­tää) — nyt se olis ellaista sekavaa jah­naamista, kuin oltaisi­in oltu ihan nolo­ja vas­tu­un kantamisesta,.

  Itse asi­as­sa Oras Tynkky­nen jos­sain onnis­tui sanomaan, että nyt luvan ons aanut sen ver­ran paljon uut­ta ydin­voimaa, että se kor­vaa kaik­ki nykyiset van­hen­tu­vat reaktorit. 

  Toinen on jatku­va höpinä “oikeis­to­laisin ja ympäristö­vas­taisin hal­li­tus kaut­ta aiko­jen” — haloo? Olisi voin­ut olla surekampaakin.

  Kekus­tan mis­so taisi olla ajaa ympäristöhallinto alas, siinä jopa onnistuenkin — mut­ta olisiko se muut­tunut jos­sain ääri­vasem­mis­to-oppo­si­tios­sa mihinkään?

  Sit­ten kukaan ei sanonut, että täl­lä ker­taa Suo­mi sakkasi syvem­min kuin 1991 — ja täl­lä ker­taa siitä on tois­taisek­si päästy ohi vähem­mäl­lä. Rajumpaakin olisi voitu tehdä, aloit­taen vaik­ka julkisen sek­trien _kaikkien_ palkko­jen 10%:n leikkauk­sel­la (käytän­nössä lomara­hoista luop­umal­la), ja siihen par­it reip­paat mie­lenosoituk­set. Nyt otet­ti­in val­ti­olle velkaa aivan tolkut­tomasti (8 mil­jar­sia euroa, 16% bud­jetista), kun siihen oli vielä mahdollisuus.
  Ei saatu san­ot­tua ei.

  Vihrei­den puolöue­jo­hto tun­tui halukkaa­mal­ta ole­maan vasem­mis­toli­iton eriv­i­jäseniä kuin edis­tämään oman puolueen­sa tavoit­tei­ta. Aika nihkeästi tuol­lainen poruk­ka on äänestyskelpoista.

 44. Useim­mat ihmiset on sitä mieltä että dokaami­nen on voit­top­uolis­es­ti kivaa, teinit tykkää sek­sistä, epäter­vee­li­nen ruo­ka tun­tuu mais­tu­van, ja että nuorten ihmis­ten pitääkin vähän haahuil­la. Joten kollek­ti­ivis­es­ti olemme sitä mieltä että alko­ho­liv­eroa tulee nos­taa, sek­suaali­val­is­tuk­ses­sa vält­tää kan­nus­ta­mas­ta sek­si­in, ihmiset syövät väärin ja että nuorten tulisi siir­tyä työelämään nopeammin.

  tpyy­lu­o­ma, sin­ul­ta on jäänyt pieni nyanssi huo­maa­mat­ta. Ihmis­ten oma alko­holinkäyt­tö on voit­top­uolis­es­ti kivaa, muiden taas kansantaloutta/terveyttä/muuten vaan rasit­tavaa. Ihmiset itse tykkäävät sek­sistä ja jopa pienistä syr­jähypy­istä, mut­ta muiden sek­si on vahinko­raskauk­sia ja sukupuoli­taute­ja aiheut­tavaa. Omat ruokailu­tot­tumuk­set ovat ok, mut­ta ne muut syövät itsen­sä läskik­si rumen­ta­maan katuku­vaa ja kas­vat­ta­maan ter­vey­den­huoltoku­lu­ja. Ja tot­takai, jokaisel­la pitää olla oikeus haahuil­la, kun­han ne muut raata­vat ja mak­sa­vat hyvinvointiyhteiskunnan.

 45. Palaan vielä ydin­voimakysymyk­seen totea­mal­la, että niin kauan kuin Vihreät ovat näin jyrkästi ydin­voimaa vas­taan, en näe mitään mah­dol­lisu­ut­ta äänestää puiluet­ta. Se on sääli, kos­ka puolue olisi muuten ehdot­tomasti lähim­pänä arvomaailmaani.

  Peruste­len tätä niin, että ydin­voima on mielestäni erit­täin hyvä ener­gian tuotan­to­muo­to. Toisek­seen yhteen asi­aan hirt­täy­tyneet liik­keet jot­ka marssi­vat ulos hal­li­tuk­ses­ta (tai sen muo­dostamis­neu­vot­teluista), eivät anna kovin hyvää tuot­to-/panos­suhdet­ta äänestäjälle.

 46. tcrown, kun se point­ti on nimeno­maa on se että on has­sua vaa­tia ihmisiä yleen­sä tekemään sel­l­aista mitä ei itse halua tehdä.

  Yleisem­min, elämi­nen on riske­jä ja hait­tavaiku­tuk­sia, ja min­un käsit­tääk­seni ihmiset keskimäärin yliar­voi riskit. Hie­man lev­äperäistä talousjär­jestelmääkin voi perustel­la sil­lä että vähen­täessään riski­aver­sio­ta se johtaa ratio­naalisem­paan käytökseen.

 47. az:

  “Kovien tietei­den tai teknis­ten alo­jen edus­tus, jot­ka keskimäärin aivan eri taval­la opet­ta­vat ratio­naal­ista suh­tau­tu­mista tietoon, on punav­ihreis­sä suh­teessa vähäistä.”

  Vaikea tuo­hon on tietenkään mitään täysin konkreet­tista fak­tati­etoa vas­taan iskeä, mut­ta esimerkik­si Otaniemen äänestysalueel­la Vihrei­den kan­na­tus oli 21%. Siinä on tietenkin sitä nuoru­usek­straa ainakin jonkin ver­ran, mut­ta väitän kyl­lä keskimääräisen teekkarin ymmärtävän aika hyvin (=keskimääräistä parem­min) eri­laisia matemaat­tisia reali­teet­te­jä. Ylivoimainen ykkö­nen oli kokoomus, vaikkakaan ei juuri muu­ta Espoo­ta suurem­mal­la ääniosuudella.

  TEK:n uudessa val­tu­us­tossa Vihrei­den ryh­män osu­us on 7%, mut­ta toisaal­ta puolesi­don­nais­ten ryh­mien osu­us yhteen­sä on vain 40%. Suo­raan ekstrapoloimal­la vihreän­mielis­ten osu­us TEK:n val­tu­us­to­vaaleis­sa äänestäneistä voisi siis olla noin 17%.

  TEKkiläi­sistä kansane­dus­ta­jae­hdokkaista vihre­itä oli peräti 28%.

  Eli kyl­lä ainakin teknisel­lä alal­la Vihrei­den kan­na­tus näyt­täisi ole­van koko maan vaal­i­t­u­losta korkeampi.

 48. Olet, teekkari, tuos­ta var­masti oike­as­sa, sitä en kiistänyt. Vihreis­sä on akti­iveina läh­es yksi­no­maan kol­man­nen asteen koulut­tau­tunei­ta, ja äänestäjis­sä selkeästi ylieduste­tusti, joten teekkarienkin osu­us on var­masti molem­mis­sa keskimääräistä suurem­pi. Pain­otin sitä, että punav­ihrey­dessä pehmei­den osu­us on selkeän hal­lit­se­va, mikä myös hal­lit­sev­asti määrit­tää politiikkaa.
  Teknisem­män alan koulu­tuk­sen saa­neet vihreäthän ovat lisäk­si usein niitä fik­suimpia, avarakat­seisimpia ja deba­toivimpia vihre­itä, ja paljon toden­näköisem­min sinivihre­itä tai jol­lakin tapaa orig­i­naale­ja tai itsenäisiä vihre­itä. Mut­ta vähem­mistössä, kuten Jyr­ki Kasvi — ja nyt Otaniemestä huoli­mat­ta ikävä kyl­lä ulkona eduskun­nas­ta. Ain­oa vihreä, kenen vaal­i­t­u­lok­seen olin pettynyt.

 49. Jor­ma Nordlin:
  ““Vaalien jäl­keen vihrei­den tuli varsi­nainen jäsen­ryn­täys, jäsen­määrä nousu 5000 jäsen­estä 7000:een.”
  Myös Perus­suo­ma­laisi­in on tul­lut melkoinen jäsen­vyöry. Puolue­toimis­to on tukkeu­tunut jäsenhakemuksista.”

  Juu kyl­lä, mut­ta perus­teet liit­tyä hävin­neisi­in ovat yleen­sä melko eri­laiset kuin liit­tyä voittaneisiin.

 50. Eli kyl­lä ainakin teknisel­lä alal­la Vihrei­den kan­na­tus näyt­täisi ole­van koko maan vaal­i­t­u­losta korkeampi.

  Poten­ti­aalia siis löy­tyy, mut­ta silti vaan puolueen lausun­not ja lin­jauk­set tun­tu­vat ole­van jär­jen­vas­taisia tai ainakin pitkälti perustelemat­to­mia. Ide­ol­o­gisen dog­maat­tisia siis.

 51. “Opetuk­sen anta­mi­nen” vaaleis­sa on ehkä älyt­tömimpiä syitä olla äänestämät­tä puoluet­ta jota muuten kan­nat­taisi, kos­ka vaalit eivät toi­mi palaute­mekanis­mi­na (mis­tä olen valit­tanut ennenkin ja kaikkial­la). Vaal­i­t­u­los ei anna juuri minkään­laisia eväitä tietää mitkä oli­vat ne syyt mis­tä kukakin opetuk­sen halusi antaa, mis­tä seu­raa juuri tätä melko lail­la hatus­ta vedet­tyä arvailua — ja siten hyvin sat­un­naisia johtopäätök­siä tule­vi­in lin­jan­muu­tok­si­in. Näpäy­tys kan­nus­taa lin­jan­tark­istuk­seen, mut­ta mis­tä pitäisi tietää mihin suun­taan tarkistaa?

  Ilman jatku­via kansanäänestyk­siä asioista itses­tään tämä on tietysti han­kala jär­jestääkään. Yksi mah­dol­lisu­us olisi jotenkin jatku­va palaute­mekanis­mi esim. mil­loin tahansa perut­tavis­sa ole­van äänen, mil­loin tahansa tehtävis­sä ole­vien vas­tus­tavien kansalaisa­loit­tei­den tms. muo­dos­sa, mut­ta näis­säkin (varsinkin edel­lisessä) on ongelmansa.

  Niin kauan kun jär­jestelmään ei edes halu­ta ottaa mukaan palaute­mekanis­mia, Vihrei­den pitäisi tehdä tarkat jäsenky­se­lyt analysoidak­seen ensin jäsen­ten­sä kan­to­ja, ja sen jäl­keen isom­mat gallupit ver­tail­lak­seen näitä aktu­ual­isi­in ja poten­ti­aal­isi­in äänestäji­in. Siis jos halu­taan yrit­tää analysoi­da kan­na­tus­muu­tok­sia, eikä vali­ta vain lin­jaa ja toiv­ota että kansa tykkää. 

  On tietysti hyvä että edus­ta­jat kuun­tel­e­vat äänestäjiään niin kuin Osmo tässä, mut­ta jos ei ole mitään syytä olet­taa että otos (esim. blo­gin kom­men­toi­jat) on edus­ta­va, niistä ei pitäisi tehdä mitään laa­jem­pia johtopäätöksiä.

 52. Näis­sä vaaleis­sa men­ti­in alem­mas, mut­ta mm. TEK:in jäsen­le­ht­enä jaet­ta­va “Tekni­ik­ka ja Talous” lis­taa tekni­ikan alan (korkea)koulutuksen han­kkinei­ta ehdokkai­ta aina vaalien alla. Kokoomus ja Vihreät kyl­lä erot­tuvat yleen­sä aivan ykkös­inä. Tar­ja Cron­berg on sen­tään sekä tekni­ikan että kaup­pati­etei­den tohtori. 

  Queer-tutk­i­jat ja sosi­olog­it grav­i­toitu­vat kyl­lä enem­män vasem­mis­toli­it­toon. Var­maan niitä vihreis­säkin on, en toki sitä kiistä.

 53. Siis kun demarien kan­nat­ta­jakun­ta van­he­nee vuodel­la joka vuosi, vihrei­den van­he­nee vielä nopeammin. 

  Melkein sanois­in, että vihreät nimeno­maa eivät ole enää nuorten puolue, vaan nuoret vihaiset miehet äänestävät esimerkik­si Arhin­mäkeä. Eurovaaleis­sa moni pet­tyi, kun hänenkin äänen­sä avit­ti kah­ta melko saman­laista (molem­pi­en nimikin alkaa H:lla) ei nyt enää ihan nuor­ta naista europar­la­ment­ti­in. Myös jotkin Osmon käyt­tämät kieliku­vat (ne joista Eli­na motkot­taa) tuo­vat nos­tal­gisen tuu­lah­duk­sen men­neiltä vuosikymmeniltä.

  Eli kyl­lä ainakin teknisel­lä alal­la Vihrei­den kan­na­tus näyt­täisi ole­van koko maan vaal­i­t­u­losta korkeampi.

  Min­ul­la on ollut myös sel­l­ainen näp­pitun­tu­ma, että vihreis­sä ehdokkaissa on aina ollut paljon tekni­ikan ja luon­non­ti­etei­den alan ammat­ti­laisia. Joku yksit­täi­nen äänekäs nais­tutk­i­ja saat­taa saa­da enem­män huomio­ta, en tiedä, kun samaan aikaan tekni­ikan alan ihmiset pak­er­ta­vat itses­tään melua pitämättä.

 54. Per­sut oli­vat nyt jo Suomen suurin puolue yli 22,4 % kan­natuk­sel­la. Kokoomus toinen 20,6 % , SDP laskus­sa 18,6 % ja Kepu rom­ah­tanut 14,4 %:iin
  Vasem­mis­toli­it­to 8,2 % ja Vihreät 7,4 %

  Per­sut ovat kerän­neet lisää kan­nat­ta­jia Kepul­ta SDP:ltä ja Kristillisiltä

  Näyt­tää siltä, että ceaus­es­cu­lainen poli­ti­ik­ka ei ole kan­so­jen suosiossa .

 55. teekkari
  esimerkik­si Otaniemen äänestysalueel­la Vihrei­den kan­na­tus oli 21%. Siinä on tietenkin sitä nuoru­usek­straa ainakin jonkin ver­ran, mut­ta väitän kyl­lä keskimääräisen teekkarin ymmärtävän aika hyvin (=keskimääräistä parem­min) eri­laisia matemaat­tisia realiteettejä.

  Ihme­tyt­tää tule­vien diplo­mi-insinöörien into ampua itseän­sä jalka­an. Kuvit­tel­e­vatko teekkar­it oikeasti että he voivat valmis­tu­misen jäl­keen jopa työl­listyä, jos teol­lisu­us ottaa vihrei­den fan­ta­sioiden mukaan rito­lat Suomesta?

  Ilman valmis­tavaa teol­lisu­ut­ta katoaa kyl­lä aivan var­masti suuri osa tekni­sistä asiantun­ti­jate­htävistä. Kun ne asiantun­ti­jate­htävät tähtäävät lop­pu­peleis­sä useim­mis­sa tapauk­sis­sa konkreet­tis­ten valmis­tet­tavien lait­tei­den luomiseen, myös ohjelmistopuolella.

  Hyvä esimerk­ki on tuo muovi­tuote­touhu. Per­los ja muut muovi­tuote­valmis­ta­jat ovat häipyneet, samat­en muot­tien­valmis­tus. Kun muot­tien valmis­tus meni, het­ken kulut­tua meni muot­tien suun­nit­telu ja siinä perässä pienel­lä viiveel­lämyös muovi­tuot­tei­den suun­nit­telu ja kehi­tys. Ruiskupuris­ta­jal­la ja muot­in­valmis­ta­jal­la kun on lop­pukädessä se viimeinen tieto siitä, mikä toimii ja mikä ei.

 56. Riit­ta, fem­i­nis­tit eivät saa Vihreis­sä ain­oas­taan enem­män huomio­ta, vaan ajet­tua kan­to­jaan läpi niin puolueessa kuin lakien säätämisessäkin. Jäl­ki on ollut myös sen mukaista, kuin vain voi odot­taa reaal­i­maail­mas­ta irtau­tuneelta ismiltä eli hirveää.

  J, olen siitä samaa mieltä, että palaute­mekanis­mia tarvit­taisi­in. Samal­la on kuitenkin tärkeää huole­htia siitä, ettei kuun­nel­la vain jäsenistön tai etenkään jäsenistön kovim­man yti­men kan­to­ja. Suurin osa vaalien äänistä tulee muil­ta kuin jäseniltä.

 57. Aivan tot­ta. Puolueet lähin­nä jäsenistön­sä edun­valvon­ta­jär­jestöinä alka­vat olla his­to­ri­aa, ehkä kepua (ja jos­sain määrin demare­i­ta?) luku­unot­ta­mat­ta. Mitä vihrei­den jäsenyys tarkoit­taa enää nykyään muu­ta kuin halua avus­taa puoluet­ta rahal­lis­es­ti? Ain­oas­taan ajanko­htais­ten puheen­jo­hta­javaalien tapaiset jutut on syytä raja­ta jol­lain taval­la aivan koko kansas­ta (ettei vas­tus­ta­jat mene äänestämään huonoin­ta), mut­ta kun äänet tule­vat keneltä tahansa, näitä pitäisi myös kuun­nel­la. Mikä se mekanis­mi real­is­tis­es­ti olisi on sit­ten hyvä kysymys.

 58. Riit­ta:

  Melkein sanois­in, että vihreät nimeno­maa eivät ole enää nuorten puolue, vaan nuoret vihaiset miehet äänestävät esimerkik­si Arhinmäkeä.

  No onko ne joskus äänestänyt Vihreitä?

  Tai var­maan joku joskus, luulen tun­nista­vani stereo­tyypin, ja väit­täisin kyseessä ole­van kovin liikku­va äänestäjäkun­ta. Näin sik­si että min­un on vaikea kuvitel­la puoluet­ta mihin he oli­si­vat tyytyväisiä.

 59. Kuvit­tel­e­vatko teekkar­it oikeasti että he voivat valmis­tu­misen jäl­keen jopa työl­listyä, jos teol­lisu­us ottaa vihrei­den fan­ta­sioiden mukaan rito­lat Suomesta?

  Eihän tuol­la ole mitään tekemistä asian kanssa. Hölmöt vain käyvät viemässä koko liike­toim­intansa Kiinaan hal­van työvoiman perässä, kos­ka eivät osaa huomioi­da siirtämisen kiin­teitä kus­tan­nuk­sia tai laskea huonom­mas­ta työvoimas­ta ja hölmöstä yhteiskun­tarak­en­teesta aiheutu­via kustannuksia.
  Kuvit­tel­e­vat var­maan, ettei kiinalaisil­la ole varaa pistää pystyyn kil­pail­i­jaa sit­ten viiden tai kymme­nen vuo­den päästä, kun kaik­ki osaami­nen ja teknolo­gia on vuodet­tu sinne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.