Vaalitappion erittelyä (2) Haluttiin antaa näpäytys

Palaut­teen perus­teel­la näyt­tää ole­van yllät­tä­vän pal­jon nii­tä, jot­ka halusi­vat antaa vih­reil­le näpäy­tyk­sen sii­tä, ettei­vät nämä ole riit­tä­vän hyviä. Vaik­ka vih­reät ovat par­hai­ta, äänes­tän toi­sek­si paras­ta, kos­ka toi­von tämän muis­tu­tuk­sen ohjaa­van vih­rei­tä kor­jaa­maan suun­taan­sa. Tätä vies­tiä antoi täl­lä blo­gil­la ennen vaa­le­ja muun muas­sa nimi­merk­ki Tie­de­mies. Tämä on vain pie­ni osa seli­tyk­ses­tä, mut­ta tulok­seen ilmiöl­lä oli vai­ku­tus­ta, kos­ka vii­mei­set pai­kat jäi­vät monis­sa vaa­li­pii­reis­sä aivan hilkulle. 

Näh­ty­ään vih­rei­den tap­pion suu­ruu­den (pai­kois­sa) moni näpäy­tyk­sen anta­ja on tul­lut katu­ma­pääl­le; ihan tätä ei sen­tään tar­koi­tet­tu.. Vaa­lien jäl­keen vih­rei­den tuli var­si­nai­nen jäsen­ryn­täys, jäsen­mää­rä nousu 5000 jäse­nes­tä 7000:een. Jou­kos­sa on usei­ta sel­lai­sia, jot­ka eivät vaa­leis­sa äänes­tä­neet vih­rei­tä. Nämä uudet jäse­net rat­kai­se­vat muun muas­sa puheenjohtajavaalin. 

62 vastausta artikkeliin “Vaalitappion erittelyä (2) Haluttiin antaa näpäytys”

 1. Tämä oli hyvin laa­ja ilmiö. Moni kan­san­edus­ta­ja tipah­ti useas­ta puo­lu­ees­ta, ja tilal­le tuli joku uusi. Tämä sii­tä huo­li­mat­ta, että kan­na­tus puto­si tuntuvasti.

 2. kos­ka toi­von tämän muis­tu­tuk­sen ohjaa­van vih­rei­tä kor­jaa­maan suuntaansa.

  Ilmei­ses­ti ydin­voi­ma­ky­sy­mys on mer­kit­tä­väm­mäs­tä pääs­tä täs­sä asias­sa. On nii­tä, jot­ka eivät äänes­tä­neet vih­rei­tä, kos­ka ydin­voi­ma­kan­ta ei ole riit­tä­vän jyr­kän kiel­tei­nen (hal­li­tus­ky­sy­mys), ja nii­tä, jot­ka eivät äänes­tä­neet, kos­ka vih­rei­den sys­te­maat­ti­sen kiel­tei­nen kan­ta on älytön.

  Onko tut­kit­tu gal­lu­peil­la, kum­pi on mer­kit­tä­väm­pi? Eli kum­pi seu­raa­vis­ta kan­nois­ta teki­si suu­rem­man net­to­muu­tok­sen äänes­tä­jien määrässä:

  -Vih­reät eivät tule mene­mään tai pysy­mään päi­vää­kään hall­tuk­ses­sa, joka lisää ydinvoimaa

  -Vih­reät ei puo­lu­ee­na ota kan­taa ydin­voi­ma­ky­sy­myk­seen, vaan jät­tää sen edus­ta­jien­sa omantunnonkysymykseksi.

 3. Ana­lyy­si sii­tä, että anne­taan “ope­tus” Vih­reil­le, pitää toden­nä­köi­ses­ti paik­kan­sa. Opis­ta on nyt otet­tu onkeen.

  Ei siis muu­ta kuin hal­li­tuk­seen, kat­se kiin­teäs­ti tule­vai­suu­teen ja kun­nal­lis­vaa­li­kam­pan­ja ajois­sa alkuun!

  Edel­li­sis­sä kun­nal­lis­vaa­leis­sa Vih­reä liit­to oli yksi vaa­lien voit­ta­jis­ta nouse­mal­la maan nel­jän­nek­si suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si. Vih­reät sai­vat anne­tuis­ta äänis­tä 8,9 pro­sent­tia ja kas­vat­ti­vat äänio­suut­taan 1,5 prosenttiyksiköllä.
  http://www.stat.fi/til/kvaa/2008/kvaa_2008_2009-12–03_tie_001.html

  Nyt täh­täin 10 prosenttiin.

  Kes­kus­tal­la on ollut isos­ti val­taa kun­nis­sa. Se menet­tää aivan var­mas­ti val­tuus­to­paik­ko­ja PerusS:lle. Vih­reil­lä on täs­sä rako, mihin iskeä vai­kut­ta­mi­sen kiilaa.

 4. Jäsen­mää­rä nousu 5000 jäse­nes­tä 7000:een. Jou­kos­sa on usei­ta sel­lai­sia, jot­ka eivät vaa­leis­sa äänes­tä­neet vih­rei­tä. Nämä uudet jäse­net rat­kai­se­vat muun muas­sa puheenjohtajavaalin”

  Tos saat­taa jos­sain mie­les­sä olla ongel­ma­na se, et nois­ta uusis­ta jäse­nis­tä tosi moni lie­nee liit­ty­ny lähin­nä vas­ta­lausee­na Per­suil­le eikä niin­kään siks, et niil­lä var­si­nai­ses­ti olis mitään hajua mis­tään asiois­ta. Ehkä edes Vih­rei­den omas­ta lin­jas­ta. Nyt nää tyy­pit sit on “rat­ka­se­mas­sa” esim. sitä puheenjohtajavaalia. 

  Lähin­nä nään täs siis ongel­man nii­den tyyp­pien kan­nal­ta, jot­ka esim. tääl blo­gis­sa on kri­ti­soi­nu Vih­rei­tä ja äänes­tä­ny jotain muu­ta, kos­ka on ollu niin pet­ty­nei­tä Vih­rei­siin tiet­ty­jen yksi­tyis­koh­tien osal­ta. Näis­tä uusis­ta “anti­per­suis­ta” jäse­nis­tä val­tao­sa saat­taa olla sel­la­sia, jot­ka lähin­nä voi­mis­taa just nii­tä jut­tu­ja Vih­reis­sä, joi­ta tääl­lä blo­gis­sa on kam­mok­sut­tu. Ts. ideo­lo­gis­ta moni­kult­tu­ris­mia, peri­aat­teel­lis­ta ydin­voi­man vas­tus­tus­ta, femi­nis­miä, “vää­rä­mie­lis­ten” junt­tien vähättelyä/leimaamista yms. Aina­kin täl­la­sen kuvan saa kaik­kien nii­den per­suin­hon syn­nyt­tä­mien face­book-ryh­mien yms. perusteella.

 5. Minus­ta ken­kuin­ta täs­sä on, että Kas­vil­ta ääniä vei­vät niin piraa­tit kuin Kokoo­muk­sen täs­mä­ase Pet­te­ri Jär­vi­nen. Lop­pu­tu­le­ma­na on sit­ten se, että edus­kun­nas­sa ei ole ketään tie­to­yh­teis­kun­ta-asioi­ta syvem­min ymmär­tä­vää. Jos Uuden­maal­la jot­kut pel­kä­si­vät Kas­vil­le anne­tun äänen mene­vän Braxil­le, niin oli­ko heil­lä tavoit­tee­na, että Brax menee läpi, mut­ta Kas­vi ei, kuten nyt sit­ten kävi?

 6. Osit­tain kuu­lun tähän ryh­mään, mut­ten koko­naan. Tois­tan, että oma halu­ni näpäyt­tää kum­pusi kah­des­ta kor­kean tason asias­ta: yli­mie­li­syy­den vai­ku­tel­mas­ta ja ydinvoimakannasta. 

  Ensim­mäi­sel­le voit sinä­kin teh­dä ehkä pal­jon­kin ihan kom­mu­ni­koi­mal­la parem­min ja vähän pis­tä­mäl­lä suit­sia hal­vek­su­val­le asen­teel­le poliit­ti­sia vas­tus­ta­jia koh­taan; en viit­taa piik­kei­hin asia­ky­sy­myk­sis­sä, vaan sii­hen että jos­kus se menee ihan oikei­siin henkilökohtaisuuksiin.

  Toi­sel­le taas ei oikein voi mitään. Vih­reät on vala­nut jal­kan­sa beto­niin ydin­voi­ma-asias­sa, puo­lue ei sii­nä lii­kah­da mihin­kään, eikä tule liikahtamaankaan. 

  Jos sinul­la on tie­toa äänes­tä­jien ikä­ja­kau­mas­ta ja sen muu­tok­ses­ta, se kiin­nos­tai­si. Minul­la on mie­li­ku­va, että joh­don­mu­kai­ses­ti vih­rei­den äänes­tä­jät ovat olleet nuo­ria jo pit­kään, niin pit­kään, että vuo­to äänes­tä­jä­kun­nas­ta tapah­tuu­kin niin, että kas­vaes­saan aikui­sek­si ihmi­set lak­kaa­vat äänes­tä­mäs­tä vih­rei­tä. Onko täs­sä perää?

 7. Näpäy­tyk­sen anta­mi­nen selit­tä­nee pal­jon tulok­ses­ta. Äänes­tys­ko­pis­sa ikä­vä kyl­lä ei voi antaa vain pien­tä näpäy­tys­tä vaan koko ääni menee muil­le puo­lueil­le tai sit­ten Aku Ankal­le. Kun tar­peek­si mon­ta näpäyt­tää niin näin sii­nä sit­ten käy.

  Miten­kö­hän oli­si käy­nyt jos oli­si mah­dol­lis­ta jakaa äänen­sä? Kyl­lä var­maan monel­ta kym­me­nes­osa äänes­tä lii­ke­ni­si muil­le kuin oman puo­lu­een edus­ta­jil­le, sil­lä tus­kin kene­kään yksit­täi­sen ihmi­sen mie­li­pi­tei­tä edus­taa yksi­kään puo­lue kaik­kis­sa asiois­sa. Monel­la var­maan tuli­si mie­leen että suu­rim­mas­sa osas­sa asiois­ta haluan nou­dat­taa suur­ten puo­luei­den lin­jaa mut­ta että pie­ni lisäys vih­rei­siin arvoi­hin on pai­kal­lan, jol­loin äänen jaka­mien oli­si toi­mi­va tapa.

  Myös per­su­jen koh­dal­la äänen jaka­mi­nen on mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys: kuin­ka moni oli­si anta­nut edes vähän äänes­tään per­suil­le? Nyt kun usein näkee väit­teen että 80 % kan­sas­ta äänes­ti per­su­ja vastaan.

 8. Uudet jäse­net ovat tul­leet nime­no­maan valit­se­maan uut­ta puheen­joh­ta­jaa. Sin­ne­mäen jat­ko takaa Vih­rei­den tuhou­tu­mi­sen ja itse­kin toi­von hänen jat­ka­van ansio­kas­ta työtään.

 9. Tie­de­mie­hen kans­sa täy­sin samoil­la lin­joil­la! Itse tosin oli­sin toi­vo­nut suu­rem­paa­kin äänikatoa.

  Tuo ydin­voi­ma­ky­sy­mys tai­taa rat­kais­ta jat­kos­sa sen, äänes­tän­kö enää vih­rei­tä vai jää­kö se nuo­ruu­den (10 vuot­ta…) kokeiluksi.

 10. Tähän vie­lä:

  Näh­ty­ään vih­rei­den tap­pion suu­ruu­den (pai­kois­sa) moni näpäy­tyk­sen anta­ja on tul­lut katumapäälle…Vaalien jäl­keen vih­rei­den tuli var­si­nai­nen jäsen­ryn­täys. Jäsen­mää­rä nousu 5000 jäse­nes­tä 7000:een”

  Eli mun mie­les­tä vai­kut­tais sil­tä, et ne näpäy­tyk­sen anta­jat ja uudet jäse­net on pää­osin eri poruk­kaa. Näpäy­tys­tä oli anta­mas­sa nime­no­maan sel­la­set tyy­pit, joi­den mie­les­tä Vih­rei­den hör­höi­ly ja eli­tis­mi meni joil­tain osin lii­an pit­käl­le. Tai sit nii­tä, joi­den mie­les­tä Vih­reet ei olis saa­nu jää­dä ydin­voi­ma­hal­li­tuk­seen. Uudet jäse­net taas on lähii­nä nii­tä tyyp­pe­jä, jot­ka perus­te­lee feis­buuk­kiin eri­näi­siä per­su­vi­ha­ryh­miä ja joil­le oleel­li­sin point­ti Vih­reis­sä on se, et ne on mah­dol­li­sim­man pal­jon Per­su­ja vas­taan. Nää tyy­pit ei nää Vih­rei­den vaa­lien alla har­ras­ta­maa eli­tis­miä ongel­ma­na, vaan päin­vas­toin siu­nauk­se­na ja ainoo­na oikea­na tapa­na suh­tau­tua Per­sui­hin ja mui­hin impi­vaa­ras­ta esiin köm­pi­nei­siin mörköihin.

 11. TM, kun mä olen sitä miel­tä että koko Suo­mes­sa käy­tä­väs­sä poliit­ti­ses­sa ydin­voi­ma­kes­kus­te­lus­sa ei ylei­ses­ti ottaen ole jär­jen hiven­tä, vii­me aikoi­na enem­män myö­tä­hä­pe­ää ovat tuot­ta­neet puol­ta­jat mut­ta vas­tu­jal­la­kin riit­tää yli oman tar­peen pos­ket­to­mia argu­ment­te­ja. Pitäi­si­kö minun äänes­tää Aku Ankkaa?

 12. Rogue

  Tos saat­taa jos­sain mie­les­sä olla ongel­ma­na se, et nois­ta uusis­ta jäse­nis­tä tosi moni lie­nee liit­ty­ny lähin­nä vas­ta­lausee­na Per­suil­le eikä niin­kään siks, et niil­lä var­si­nai­ses­ti olis mitään hajua mis­tään asioista. 

  Tuo­hon en usko. En kuu­lu puo­lu­ee­seen ja kysy­myk­seen var­maan osaa­vat Vih­rei­den aktii­vit vas­ta­ta parem­min, mut­ta joka tapauk­ses­sa nyky­maa­il­mas­sa puo­lu­ee­seen liit­ty­mi­nen osoit­taa mel­kois­ta har­ras­tu­nei­suut­ta. Luu­len, että uudet jäse­net ovat aivan hyvin kär­ryil­lä asioista.

 13. tie­de­mies:

  Minul­la on mie­li­ku­va, että joh­don­mu­kai­ses­ti vih­rei­den äänes­tä­jät ovat olleet nuo­ria jo pit­kään, niin pit­kään, että vuo­to äänes­tä­jä­kun­nas­ta tapah­tuu­kin niin, että kas­vaes­saan aikui­sek­si ihmi­set lak­kaa­vat äänes­tä­mäs­tä vih­rei­tä. Onko täs­sä perää?

  On var­mas­ti perää. Nuo­ruu­teen kuu­luu tun­tei­den taval­lis­ta­kin suu­rem­pi ote jär­jes­tä, jär­jes­tä joka on vie­lä kehit­ty­mä­tön­tä. Vih­reät edus­ta­vat puo­lu­ee­na tätä kes­ken­kas­vuis­ta suh­det­ta tie­toon. Sanoi­sin, että enem­män kuin yksi­kään toi­nen suo­ma­lai­nen puo­lue. Vih­reät eivät puo­lu­ee­na juu­ri­kaan väli­tä argu­men­teis­ta, perus­te­le­mi­ses­ta, asia­kes­kus­te­lus­ta. Poli­tiik­ka läh­tee suu­reel­la tun­teen­pa­lol­la esi­te­tys­tä mie­li­ku­vas­ta, jon­ka ratio­naa­li­nen kri­tiik­ki sys­te­maat­ti­ses­ti sivuu­te­taan. Täs­tä syn­tyy myös tie­de­mie­hen kuvaa­ma yli­mie­li­syys. Van­kan tun­ne­poh­jai­ses­ti koe­tus­ta omas­ta ehdot­to­mas­ta oikeas­sa ole­mi­ses­ta ja usein myös sii­tä, että ollaan (eet­ti­ses­ti ym.) “nii­tä mui­ta” parem­pia ihmisiä.

  Pari Osmon tai Pek­ka Haa­vis­ton kal­tais­ta poik­keus­ta ei tätä todel­li­suut­ta muu­ta mihin­kään, hekin kun usein alis­ta­vat kan­na­not­ta­mi­sen ryh­män sosi­aa­li­sel­le paineelle.
  Muun­ta­vat tilan­teen vaa­tei­den mukaan mai­nos­tet­tu­ja par­hai­ta argu­ment­te­ja las­kel­moi­duim­mik­si argumenteiksi.
  Täs­sä palaut­teen läpi­käy­mi­ses­sä­kin on nyt samaa makua. Ensimmäisestä(1) kir­joi­tuk­ses­ta oli koko­naan Braxin toi­min­nan mer­ki­tys ja sen kri­tii­kin ydin sivuu­tet­tu, vaik­ka se oli toden­nä­köi­ses­ti ylei­sin yksit­täi­nen kri­tii­kin koh­de sii­nä 600+ vies­tin ketjussa.

 14. Osit­tain kuu­lun tähän ryh­mään, mut­ten koko­naan. Tois­tan, että oma halu­ni näpäyt­tää kum­pusi kah­des­ta kor­kean tason asias­ta: yli­mie­li­syy­den vai­ku­tel­mas­ta ja ydinvoimakannasta.”

  Ilmoit­tau­dun tämän jou­kon jat­kok­si. Vih­rei­den ydin­voi­ma­kan­ta on minus­ta täy­sin jär­je­tön rea­lis­ti­set vaih­toeh­dot huo­mioi­den. Eri asia oli­si, jos valin­ta­mah­dol­li­suu­det oli­si­vat todel­li­sia, mut­ta nyky­ti­lan­tees­sa vih­rei­den ydin­voi­ma­kan­ta lei­maa hei­dät luon­non raiskaajiksi.

  Niin ikään femi­nis­mis­kau­pun­ki­lai­nen hie­no­hel­mai­suus ärsyt­tää. Vih­reis­sä ei mul­ta hai­se tai arkie­lä­mä mais­tu. Tah­dit­to­muus suo­ras­taan huu­taa. Vii­mei­sin esi­merk­ki tah­dit­to­muu­des­ta oli lei­jo­nil­le esi­tet­ty toi­ve tai vaa­ti­mus vas­tus­taa rasis­mia. Voi­ko alem­mas enää itse­riit­toi­suu­des­saan vajota?

 15. Lop­pu­tu­le­ma­na on sit­ten se, että edus­kun­nas­sa ei ole ketään tie­to­yh­teis­kun­ta-asioi­ta syvem­min ymmärtävää.”

  Jo ana­ly­soi­daan lii­kaa, ja mie­ti­tään lii­an kapea­kat­sei­ses­ti. Jos puo­lue toi­mii tie­to­yh­teis­kun­nan ja äänes­tä­jän arvo­jen kan­nal­ta jär­jet­tö­mäs­ti (Brax) on parem­pi vaih­taa puo­luet­ta (kun nega­tii­vi­sa ääniä ei voi antaa). Piraa­tit ja vaik­ka Pet­te­ri Jär­vi­nen pitem­mäl­lä täh­täi­mel­lä ovat isom­pi hyö­ty kuin antaa lisää vai­ku­tus­val­taa mini­stri Braxin puo­lu­eel­le ja isovelipolitoikalle.

  Lisäk­si Kas­vin Braxi­lai­nen rajoi­tuk­sia ja pak­ko­ja lisää­vä poli­tiik­ka esim. ase­lain, “pas­ka­lain” ja pak­ko­ruot­sin suh­teen kar­koit­ti­vat hänel­tä pal­jon äänes­tä­jiä, itse­ni mukaanlukien.

  Jos sanoo että ääni piraa­teil­le oli ääni huk­kaan niin yhtä hyvin voi sanoa että ääni per­suil­le oli ääni huk­kaan ennen näi­tä vaa­le­ja. Vali­tet­ta­vas­ti totuus kui­ten­kin on että olemattomasta/marginaalipuolueesta ei voi kas­vaa suur­ta yksis­sä vaa­leis­sa, eikä näin käy­nyt edes “popu­lis­ti­puo­lue” Perussuomalaisilla.

 16. Jyr­ki Kas­vin osal­ta kyse ei lie­ne ollut ensi­si­jai­ses­ti sii­tä, että pelät­tiin äänen valu­van Braxil­le vaan sii­tä‚ ettei­vät ihmi­set näh­neet Jyr­kin saa­van edus­kun­ta­ryh­mäs­sään sel­lais­ta vai­ku­tus­val­taa, joka aut­tai­si tie­to­yh­teis­kun­ta-asiois­sa. Lex Kar­pe­las­ta asti Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män enem­mis­töl­lä on ollut tai­pu­mus äänes­tää perus­oi­keuk­sia vas­taan riip­pu­mat­ta sii­tä ollaan­ko hal­li­tuk­ses­sa vai ei. 

  Ja niis­tä har­vois­ta voi­tois­ta ei olla osat­tu pitää mete­liä. Mik­si ihmees­sä Tui­ja Brax oikeus­mi­nis­te­ri­nä ja Vih­reät ylei­ses­ti eivät otta­neet pis­tei­tä kotiin esi­mer­kik­si sii­tä, että avoin­ten lan­gat­to­mien verk­ko­jen käyt­tö de-kriminalisoitiin?

 17. Rogue:

  Uudet jäse­net taas on lähii­nä nii­tä tyyp­pe­jä, jot­ka perus­te­lee feis­buuk­kiin eri­näi­siä per­su­vi­ha­ryh­miä ja joil­le oleel­li­sin point­ti Vih­reis­sä on se, et ne on mah­dol­li­sim­man pal­jon Per­su­ja vastaan.

  Eikö­hän tämän pro­fii­lin tyy­peil­le olen­nai­sin­ta ole se feis­sa­ris­sa flei­maus; ei puo­lu­ee­seen liit­ty­mi­nen (sehän jopa mak­saa rahaa!).

  Oma liit­ty­mi­se­ni ei aina­kaan perus­tu vas­tus­ta­mi­seen, vaan kan­nat­ta­mi­seen. En pidä poli­tii­kas­ta, joten olen tois­tai­sek­si halun­nut pysy­tel­lä mah­dol­li­sim­man täy­del­li­ses­ti sen ulko­puo­lel­la. Mut­ta kun ker­ran mei­hin vai­kut­ta­via pää­tök­siä teh­dään poliit­ti­sel­la pro­ses­sil­la, ja minul­la on sel­vä kan­na­tus yhden puo­lu­een valit­se­man lin­jan suh­teen (aina­kin pää­piir­teit­täin ja pl. pari tyh­mää jut­tua), arve­lin ole­van jär­ke­väm­pää että se kan­na­tus myös näkyy jotenkin.

 18. Ydin­voi­ma­kan­ta oli aikoi­nan­sa se syy mik­si Vih­reät puo­lu­ee­na hyl­kä­sin. Avau­tui mei­naan sil­mät tekus­sa yhden luen­noi­jan luen­noil­la. Niin kau­an kuin Vih­reät vas­tus­ta­vat ydin­voi­maa vaik­ka kun­nol­li­sia kor­vaa­via vaih­toeh­to­ja ei ole ole­mas­sa ei myös­kään ään­tä­ni heru. Uskoi­sin että en ole yksin tämän ydin­voi­ma-dilem­man kanssa.

 19. tie­de­mies: “Minul­la on mie­li­ku­va, että joh­don­mu­kai­ses­ti vih­rei­den äänes­tä­jät ovat olleet nuo­ria jo pit­kään, niin pit­kään, että vuo­to äänes­tä­jä­kun­nas­ta tapah­tuu­kin niin, että kas­vaes­saan aikui­sek­si ihmi­set lak­kaa­vat äänes­tä­mäs­tä vihreitä.”

  Komp­paan. Vih­reät on vähän kuin entis­ten nuor­ten joh­ta­ma urbaa­ni­li­be­raa­lin puo­lu­een nuo­ri­so-osas­to ilman sitä urbaa­ni­li­be­raa­lia puoluetta.

 20. TM, kun mä olen sitä miel­tä että koko Suo­mes­sa käy­tä­väs­sä poliit­ti­ses­sa ydin­voi­ma­kes­kus­te­lus­sa ei ylei­ses­ti ottaen ole jär­jen hiven­tä, vii­me aikoi­na enem­män myö­tä­hä­pe­ää ovat tuot­ta­neet puol­ta­jat mut­ta vas­tu­jal­la­kin riit­tää yli oman tar­peen pos­ket­to­mia argu­ment­te­ja. Pitäi­si­kö minun äänes­tää Aku Ankkaa?

  En ole TM, mut­ta totuu­den nimes­sä Aku Ank­ka ei käsit­tääk­se­ni ole tuo­nut esil­le ydin­voi­mas­ta vas­tuut­to­mia mie­li­pi­tei­tä argu­men­toi­des­saan tosis­saan Suo­men ydin­voi­ma­kan­nan tiimoilta.

 21. En ymmär­rä mik­si vih­rei­tä par­ja­taan niin pal­jon osal­lis­tu­mi­ses­ta hal­li­tuk­seen joka myön­si ydin­voi­ma­lu­vat. Vih­rei­den edus­ta­jat kui­ten­kin äänes­ti­vät sekä hal­li­tuk­ses­sa, että edus­kun­nas­sa yksi­mie­li­ses­ti voi­ma­la­lu­pia vas­taan (sekä lop­pusi­joi­tuk­sen hoi­ta­mi­sen puo­les­ta). Mitään takin­kään­töä ei siis tapahtunut.

  http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/1.htx?id=3448

  Hal­li­tuk­ses­ta vetäy­ty­mi­nen oli­si ollut hai­tal­li­nen mui­den uudis­tus­ten toteut­ta­mis­ta ajtel­len. Se jos mikä oli­si ollut äänes­tä­jien pettämistä.

 22. No kos­ka tämä­kin menee kes­kus­te­luk­si Vih­rei­den ydin­voi­ma­kan­nas­ta, tuo­daan tähän vie­lä täl­lai­nen puo­li: Mik­si juu­ri Vih­rei­den pitää olla ydin­voi­ma-asias­sa niin ehdo­ton? Eikö rii­tä, että meil­lä on yksi puo­lue, jon­ka ydin­voi­ma­kan­ta on abso­luut­ti­sen kiel­tei­nen fak­tois­ta riip­pu­mat­ta (Vasem­mis­to­liit­to). Vih­reil­tä toi­voi­sin enem­män puo­lu­een ylei­sen ratio­naa­li­sen lin­jan mukais­ta suh­tau­tu­mis­ta ydin­voi­maan. Vasem­mis­to­liit­to voit­taa, mikä­li Vih­reät otta­vat sal­li­vam­man ja kes­kus­te­le­vam­man kan­nan ydin­voi­maan. Onko tämä niin paha asia? Oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että Vih­reät­kin lopul­ta voit­tai­si­vat täs­sä tapauksessa?

  Aina­kin luu­len, että Vih­reät voit­tai­vat puo­lel­leen, ja toden­nä­köi­ses­ti myös aktii­vi­jä­se­nik­seen, luon­non­tie­teel­li­ses­ti kou­lu­tet­tua väkeä, mikä ei oli­si mie­les­tä­ni ollen­kaan huo­no asia.

 23. Vih­rei­tä syy­te­tään nyt yhtä­ai­kaa siis sekä lii­as­ta yli­mie­li­syy­des­tä että lii­as­ta vaa­ti­mat­to­muu­des­ta saa­vu­tus­ten­sa suhteen…

  Miten­käs se nyt niin voi olla? Kun se nyt vaan on niin.

  Jyr­ki J. Kas­vis­sa nämä omi­nai­suu­det ehkä kitey­ty­vät. Ham­mas­ta pur­ren Kas­vi ei ker­to­nut vir­ka­tak­sin käy­tön joh­tu­neen syö­vän uusiu­tu­mi­ses­ta, kos­ka hän­tä oli jo aiem­min­kin moi­tit­tu sen vuok­si äänes­tä­jien myö­tä­tun­non kerjäämisestä.
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/200907109907471_uu.shtml

  @Särelä. Se oli muu­ten juu­ri Vih­rei­den Kas­vi, joka esit­ti aikoi­naan Lex Kar­pe­lan hyl­kää­mis­tä. Esi­tys kaa­tui äänestyksessä.

  Vih­rei­den kan­nal­ta jo nyt moni asia muis­te­taan aivan vää­rin ja väärinpäin.

 24. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on nos­tet­tu esiin ydin­voi­ma. Vih­reät var­maan sai­vat näpäy­tyk­sen ydin­voi­maa­sias­ta, kah­del­la­kin tapaa. Hal­li­tuk­sen ydin­voi­ma­pää­tök­sen vuok­si ja Japa­nin kata­stro­fin takia. 

  Tuo jäl­kim­mäi­nen­kin siis vähen­si Vih­rei­den suo­sio­ta, kun Osmo täl­lä pals­tal­la ja eten­kin Satu Has­si useas­sa­kin yhtey­des­sä alkoi­vat hyvin maut­to­mas­ti rat­sas­taa tuol­la kata­stro­fil­la ja haki­vat sii­tä tukea ydin­voi­ma­vas­tai­sil­le kan­na­no­toil­leen. Satu Has­si vei var­maan kym­me­niä tuhan­sia ääniä vih­reil­tä Ilta­leh­den kir­joit­te­luil­laan. Näpäy­tys siis sekin.

 25. Joku äänes­tä­jä on kiin­nos­tu­nut vii­des­tä avain­ky­sy­myk­ses­tä. Vih­reät aja­vat niis­tä kol­mea, toi­nen puo­lue yhtä ja kol­mas puo­lue sitä vii­meis­tä. Äänes­tä­jä on äänes­tä­nyt vih­rei­tä jo kol­me ker­taa, ja noi­den kah­den asian koh­ta­lo rie­poo jo lii­kaa. On aika antaa “näpäy­tys”. Mah­dol­li­ses­ti äänes­tä­jä toi­voo vih­rei­den otta­van opik­seen (näpäy­tyk­ses­tä), mut­ta voi olla myös, että hän uskoo, että vih­reät eivät tule muut­tu­maan, mut­ta itse asian edis­tä­mi­sek­si on syy­tä äänes­tää sitä aja­vaa puo­luet­ta (ilman suo­ra­nais­ta näpäy­tys­tar­koi­tus­ta). “Näpäy­tyk­sen” ajoi­tuk­seen vai­kut­ta­vat myös poli­tii­kan trendit.

  En usko, että moni­kaan näpäyt­tä­jä on tul­lut katu­ma­pääl­le, sil­lä jos tar­koi­tus oli herät­tää vih­reät, ehkä näpä­ty­so­pe­raa­tio oli nime­no­maan onnis­tu­nut. Sel­väs­ti­kin vih­reät poh­tii nyt oli­si­ko jotain pitä­nyt teh­dä toi­sin. Ja ääni­hän meni joka tapauk­ses­sa sen yhden kor­jat­ta­van asian aja­mi­seen. Ei ole taat­tua, että vih­rei­den mah­dol­li­nen kor­jaus­lii­ke koh­dis­tuu juu­ri nii­hin kah­teen asi­aan, jois­sa äänes­tä­jä ei ollut vih­rei­den toi­min­taan tyy­ty­väi­nen, mut­ta parem­pi näin kuin äänes­tää ikui­ses­ti vää­rin nois­sa kah­des­sa asiassa.

  Vali­tet­ta­vas­ti Suo­men puo­lue- ja vaa­li­jär­jes­tel­mä ei tar­joa mah­dol­li­suut­ta äänes­tää aina noi­den vii­den asian puo­les­ta, vaan äänes­tä­jä jou­tuu liik­ku­maan näpäy­tys- ja ohjaus­tar­pei­den­sa mukaan.

  Jäsen­ryn­täyk­sen syis­tä minul­la ei ole tie­toa, mut­ta Roguen seli­tys “anti­per­suis­ta” kuu­los­ti tois­tai­sek­si par­haal­ta. Tämä on ehkä enem­män puo­lue­ken­tän pola­ri­soi­tu­mis­ta vas­ta­pa­rei­hin tai ylei­sem­pää poliit­tis­ta akti­voi­tu­mis­ta (perus­suo­ma­lai­sen poli­tiik­kaan eloa tuo­neen voi­ton seu­rauk­se­na) kuin kotiin palaa­via hai­rah­tu­nei­ta näpäyttäjiä.

 26. @Sauli: Kas­vi esit­ti Lex Kar­pe­lan hyl­kää­mis­tä, mut­ta Vih­reän edus­kun­ta­ryh­män enem­mis­tö äänes­ti Lex Kar­pe­lan puo­les­ta. Jos oikein muis­tan Jyr­kin lisäk­si ainoas­taan pari muu­ta Vih­re­ää mies­tä äänes­ti paket­tia vas­taan ja val­tao­sa sen puo­les­ta. Eli olen­nai­ses­ti Jyr­ki ei kyen­nyt vakuut­ta­maan edus­kun­ta­ryh­mään­sä sii­tä, että paket­ti on huono. 

  Samoin Jyr­ki ei saa­nut edel­li­sis­sä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa läpi sitä, että Vih­reät oli­si­vat otta­neet kan­sa­lais­ten perus­oi­keu­det Inter­net-kysy­myk­sis­sä tosis­saan. En kyl­lä tie­dä yrit­ti­kö Jyr­ki edes tätä, kun ei näi­tä asioi­ta ulko­puo­lel­ta näe.

 27. Ihmi­nen tai kokoel­ma ihmi­siä voi olla yli­mie­li­nen vaik­ka ei löi­si­kään rum­pua saa­vu­tuk­sis­taan. Yli­mie­li­syys voi esi­mer­kik­si näkyä niin, että yksin­ker­tai­ses­ti kiel­täy­dy­tään usko­mas­ta, että joku voi­si olla perus­tel­lus­ti eri miel­tä, lei­ma­taan jon­kun asian suh­teen eri­mie­li­syys yksioi­koi­ses­ti type­ryy­dek­si tms. Näi­tä on paljon.

 28. Vaa­lien jäl­keen vih­rei­den tuli var­si­nai­nen jäsen­ryn­täys, jäsen­mää­rä nousu 5000 jäse­nes­tä 7000:een.”

  Myös Perus­suo­ma­lai­siin on tul­lut mel­koi­nen jäsen­vyö­ry. Puo­lue­toi­mis­to on tuk­keu­tu­nut jäsenhakemuksista.

 29. Hal­li­tus­puo­lue äänes­tää hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti, ellei ole saa­nut jos­sain asias­sa erivapautta.

  Kas­vi yrit­ti kaik­ken­sa ja par­haan­sa. Enem­pää en vaadi.

  Eikä Kas­vi anna perik­si nytkään:

  ”Äänes­tä­jät ovat anta­neet meil­le vies­tin.” Tot­ta, saim­me 21.257 ään­tä vähem­män kuin nel­jä vuot­ta sit­ten. Toi­saal­ta olem­me vas­tuus­sa sii­tä lei­vis­käs­tä, jon­ka 213.172 mei­tä äänes­tä­nyt­tä meil­le antoi täk­si vaalikaudeksi.
  http://kasvi.org/index.php?id=11032

  Mie­hen puhetta.

 30. ano­nyy­mi:

  En ole TM, mut­ta totuu­den nimes­sä Aku Ank­ka ei käsit­tääk­se­ni ole tuo­nut esil­le ydin­voi­mas­ta vas­tuut­to­mia mie­li­pi­tei­tä argu­men­toi­des­saan tosis­saan Suo­men ydin­voi­ma­kan­nan tiimoilta.

  No just sik­si. Eli loo­gi­nen joh­to­pää­tös on että kun minua tus­kas­tut­taa huu­haa asian ympä­ril­lä, niin pitäi­si äänes­tää jota­ku­ta joka vaan pitää tur­pan­sa kiinni.

  Avau­du­taan nyt sit­ten sii­tä mitä poli­tii­kas­sa yli­pään­sä ärsyttää:

  1) Mää­räl­lis­tä asiois­ta puhu­mi­nen laa­dul­li­si­na. (Ode on täs­sä vir­kis­tä­vä poik­keus, ja Vih­reät minus­ta suh­tees­sa kil­pai­luuun parem­pia muu­ten­kin, lak­kaan kan­nat­ta­mas­ta kun eivät ole.) Olen kes­ki­ver­to huma­nis­tin kans­sa täy­sin samaa miel­tä että on läjä­päin tär­kei­tä asioi­ta joi­ta ei voi jär­ke­väs­ti mää­räl­lis­tää. Mut­ta minun on täy­sin mah­do­ton­ta käsit­tää mik­si ihmi­set jot­ka eivät ole edes kes­ki­mää­räi­siä huma­nis­te­ja halua­vat puhua asiois­ta jot­ka on luon­te­vas­ti nume­roi­ta niin kuin ne oli­si­vat adjek­tii­ve­ja. Esi­merk­ke­jä: Met­ro on hyvä sik­si että se on oiva juna, ei sik­si että se kul­jet­taa n mää­rän ihmi­siä hin­taan x euroa ajas­sa t, tai nos­taa maan arvoa m euroa, tms. Ydin­voi­ma on pääs­tön­tä, mut­ta jos­tain syys­tä kon­kreet­ti­sen uuden ydin­voi­ma­lan raken­ta­mi­sen aiheut­ta­mia pääs­tö­vä­hen­nyk­siä ihan hii­li­diok­si­di­ton­nei­na ei kui­ten­kaan osa­ta sanoa. Puhu­taan sosi­aa­li­tur­van vää­rin­käy­tök­sis­tä ja toi­saal­ta kan­nus­tin­lou­kuis­ta, kun pitäi­si puhua vää­rin­käy­tös­ten kus­tan­nuk­sis­ta ja efek­tii­vi­ses­tä veroas­tees­ta. Esi­mer­kik­si käy itsea­sias­sa mel­kein mikä tahan­sa asia mis­sä pitäi­si puhua luvuista.

  2) Kol­lek­tii­vi­sin ja yksi­tyi­sen jär­jen erot ensim­mäi­sen tap­piok­si, eli jou­kos­sa tyh­myys tiivistyy.

  a) Lap­si­kin ymmär­tää että jos jou­tuu teke­mään jotain useam­man ihmi­sen kans­sa niin var­mas­ti jou­du­taan sopi­maan asiois­ta ja teke­mään kom­pro­mis­se­ja. Var­sin­kin jos ne ihmi­set on vali­koi­tu sil­lä perus­teel­la että he ovat tois­ten­sa kans­sa eri miel­tä. Useim­mat meis­tä tun­tee jon­kun jol­la on jyr­kät mie­li­pi­teet jois­ta ei jous­te­ta, ja esi­mer­kik­si suku­juh­lat pyri­tään aika­tau­lut­ta­maan niin että he ovat esty­nei­tä. Mut­ta jos polii­tik­ko tai puo­lue toi­mii noin kuin jär­ke­vät aikui­set ihmi­set toi­mi­vat, niin kysy­myk­ses­sä on sel­kä­ran­gat­to­muus, moraa­lit­to­muus ja ihan yli­pään­sä kelvottomuus.

  b) Useim­mat ihmi­set on sitä miel­tä että dokaa­mi­nen on voit­to­puo­li­ses­ti kivaa, tei­nit tyk­kää sek­sis­tä, epä­ter­vee­li­nen ruo­ka tun­tuu mais­tu­van, ja että nuor­ten ihmis­ten pitää­kin vähän haa­huil­la. Joten kol­lek­tii­vi­ses­ti olem­me sitä miel­tä että alko­ho­li­ve­roa tulee nos­taa, sek­su­aa­li­va­lis­tuk­ses­sa vält­tää kan­nus­ta­mas­ta sek­siin, ihmi­set syö­vät vää­rin ja että nuor­ten tuli­si siir­tyä työ­elä­mään nopeammin.

 31. Saa­ra:

  Eikö­hän tämän pro­fii­lin tyy­peil­le olen­nai­sin­ta ole se feis­sa­ris­sa flei­maus; ei puo­lu­ee­seen liit­ty­mi­nen (sehän jopa mak­saa rahaa!)

  No tar­ko­tin tota ilmiö­tä nyt vähän laa­jem­min. Tie­ten­kään jokai­nen flei­maa­ja ei jak­sa liit­tyy puo­lu­ee­seen. Mut jos nyt nii­tä per­su­vi­ha- ja maa­il­man­sy­lei­ly­ryh­miä syn­tyy vaa­lien jäl­keen ku sie­niä sateel­la ja nii­hin liit­tyy hir­vee mää­rä ihmi­siä, niin ehkä sii­tä poru­kas­ta jon­kin­lai­nen osuus kana­voi­tuu myös sin­ne puo­lu­een jäsen­lis­tal­le asti. 

  Oma liit­ty­mi­se­ni ei aina­kaan perus­tu vas­tus­ta­mi­seen, vaan kannattamiseen.

  Et var­maan epäil­ly, et tar­ko­tin just sua? Point­ti oli, et jos Per­su­jen murs­kaa­van vaa­li­voi­ton jäl­keen Vih­rei­den jäsen­mää­rä yhtäk­kiä kas­vaa 5000–> 7000 samaan aikaan kun leh­det ja sosi­aa­li­nen media on pul­lol­laan per­su­fo­bi­aa, niin voi­ta­neen olet­taa et täl per­su­fo­bial­la oli jotain teke­mis­tä sen jäsen­mää­rän yhtäk­ki­sen pyräh­dyk­sen kans­sa? Kun Vih­reet nyt ker­ran on koko ajan mai­nos­ta­nu itte­ään Per­su­jen pää­vas­tus­ta­ja­na. Ei kai oo miten­kään stan­dard, et vaa­lien jäl­keen jäsen­mää­rä muut­tuu pro­sen­tu­aa­li­ses­ti het­kes­sä noin pal­jon? Jos vál­tao­sa näis­tä uusis­ta jäse­nis­tä olis liit­ty­ny täy­sin Per­suis­ta riip­pu­mat­ta, niin pitää kysyä et miks ne liit­ty yhes­sä rysäyk­ses­sä just noi­den vaa­lien jälkeen.

 32. AZ:

  On var­mas­ti perää. Nuo­ruu­teen kuu­luu tun­tei­den taval­lis­ta­kin suu­rem­pi ote jär­jes­tä, jär­jes­tä joka on vie­lä kehit­ty­mä­tön­tä. Vih­reät edus­ta­vat puo­lu­ee­na tätä kes­ken­kas­vuis­ta suh­det­ta tie­toon. Sanoi­sin, että enem­män kuin yksi­kään toi­nen suo­ma­lai­nen puo­lue. Vih­reät eivät puo­lu­ee­na juu­ri­kaan väli­tä argu­men­teis­ta, perus­te­le­mi­ses­ta, asiakeskustelusta.”

  Toi­saal­ta vih­rei­den kan­nat­ta­ja- ja edus­ta­ja­kun­ta on kes­ki­mää­rin pal­jon kor­keam­min kou­lu­tet­tua kuin muil­la puo­lueil­la. Eli en oikein osta väi­tet­tä “kes­ken­kas­vui­ses­ta suh­tees­ta tie­toon”. Ja jos nyt tot­ta puhu­taan, niin ei suo­ma­lai­ses­sa poli­tii­kas­sa noin muu­ten­kaan kovin pal­joa argu­men­teil­la juh­li­ta, esi­mer­kik­si vaa­li­kes­kus­te­lut oli­vat var­sin kevyt­tä hut­tua kaik­kien puo­luei­den osalta. 

  Sin­ne­mä­ki yrit­ti puheen­joh­ta­jis­ta eni­ten perus­tel­la kan­to­jaan, mut­ta se sit­ten lei­mat­tiin yli­mie­li­sek­si äänes­tä­jän aliar­vioi­mi­sek­si ja huo­nok­si esiin­ty­mi­sek­si (vaik­ka totuu­den nimis­sä Sin­ne­mä­ki ei ole luon­te­vim­mas­ta pääs­tä näke­miä­ni esiintyjiä).

 33. Vaa­lien jäl­keen mie­tin itse­kin sitä, min­kä Tie­de­mies mai­nit­si, eli että vuo­taa­ko vih­reis­tä vasem­man tai oikean lai­dan sijaan sit­ten­kin 30–35 vuot­ta täyt­tä­nyt väki. Ennen näi­tä vaa­le­ja olen nimit­täin pitä­nyt vih­rei­den äänes­tä­mis­tä suku­pol­vi- enkä ikä­ky­sy­myk­se­nä. Olen olet­ta­nut, että vih­rei­den vaa­li­kan­na­tuk­sen pitäi­si tasai­ses­ti lähes­tyä vih­rei­den kan­na­tus­ta nuo­ri­so­vaa­leis­sa (huom. lähes­tyä, ei saa­vut­taa), kun poten­ti­aa­li­sia vih­rei­tä äänioi­keu­tet­tu­ja tulee joka vaa­leis­sa lisää, ja eräi­den mui­den puo­luei­den van­he­ne­vat kan­nat­ta­jat taas siir­ty­vät poliit­ti­ses­ti epä­ak­tii­vi­seen elämänvaiheeseen.

  Äskei­sis­sä vaa­leis­sa vih­rei­den abso­luut­ti­nen ääni­mää­rä­kin puto­si sen ver­ran, että aikai­sem­min kuvit­te­le­ma­ni kehi­tys joko näki mer­kit­tä­vän poik­keuk­sen tai sit­ten olin vää­räs­sä koko­naan. spo­tun hir­te­hi­nen muo­toi­lu on osu­va, mut­ta toi­von kyl­lä että asia ei ole niin kuin hän sanoo.

  Tapio Pel­to­sel­le, Vasem­mis­to­liit­to ei ole yhte­näi­nen ydin­voi­ma­vas­tai­suu­des­saan. Mat­ti Kan­gas (luo­pui) ja Kari Uoti­la (jat­kaa) äänes­ti­vät reak­to­ri­lu­pien puo­les­ta. Vasem­mis­to ajaa erin­omai­sen tai­dok­kaas­ti kak­sil­la vank­ku­reil­la, jos perin­tei­ses­ti vih­rei­tä äänes­tä­neet ihmi­set nyt pro­tes­toi­vat äänes­tä­mäl­lä vasemmistoliittoa.

  Mik­ko Säre­lä on oikeas­sa sii­nä, mitä Lex Kar­pe­laan tulee. Äänes­tys­tu­los löy­tyy täl­lai­sel­ta masi­noin­ti­si­vus­tol­ta: http://lexkarpela.info/puolueet.html

  Jyr­ki Kas­vi oli tie­ten­kin edus­kun­nan kaik­kein par­hai­ten näi­tä asioi­ta ymmär­tä­vä hen­ki­lö, mut­ta puo­lu­ee­na jopa kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ymmär­si­vät asian vih­rei­tä parem­min. Sii­nä onkin miettimistä.

 34. Rogue,

  Sanoit vih­rei­den uusien jäsen­ten ole­van “lähin­nä” näi­tä feis­sa­riaggrei­li­joi­ta. Kri­ti­soin, kos­ka tie­dän muun­kin­lais­ten ihmis­ten herän­neen vaa­li­tap­pion sysää­mi­nä liit­ty­mään puo­lu­ee­seen. Heillä/meillä moti­vaa­tio tun­tuu liik­ku­van sel­lai­sis­sa “Tie­tä­kää, että tei­hin usko­taan” ‑mai­se­mis­sa.

  Var­mas­ti jouk­koon mah­tuu nii­tä­kin, jol­la pää­asial­li­se­na point­ti­na on perus­suo­ma­lais­ten vastustaminen.

 35. Jep jep. Minä­kin har­kit­sen liit­ty­mis­tä Vih­rei­den jäse­nek­si. Ihan vaan sii­tä ilos­ta että voi­si äänes­tää pj-vaa­leis­sa Vil­le Niinistöä.

 36. näpäy­tys. Eli ette te oikees­ti hävinneetkään:)))

  pie­ni denial-vai­he menossa?

 37. Jos kes­ki­mää­räis­tä kou­lu­tus­ta­soa nos­ta­vat pää­asias­sa nais­tut­ki­muk­sen ja queer­so­sio­lo­gian arvo­sa­nat, en löi­si rumpua.

  Vih­reis­tä ei löy­dy hake­mal­la­kaan per­suil­le niin tyy­pil­lis­tä, lähes tun­to­mer­kil­lis­tä itsei­vaa ja itsei­ro­ni­aa. Jos joku puo­lue osaa nau­raa itsel­leen, niin juu­ri persut.

  Re: K‑kahvitarjous. Huo­ma­si­ko­han Osmo itse­kään, että sel­vä­nä toi­vee­na taas oli pääs­tä kiel­tä­mään jotakin.

  1. Re: K‑kahvitarjous. Huo­ma­si­ko­han Osmo itse­kään, että sel­vä­nä toi­vee­na taas oli pääs­tä kiel­tä­mään jotakin.

   Häh!
   Mitä olin nyt kieltämässä?

 38. Minä lii­tyin vih­rei­siin vuo­den­vaih­tees­sa useam­man vuo­den har­kin­nan jäl­keen. Syi­tä liittymiseeni:

  - ympä­ris­tön­suo­je­lu on minul­le tär­keä­tä, mikä tar­koit­taa että luon­non­suo­je­lu ajaa talou­del­li­sen hyö­dyn edelle

  - kan­na­tan tii­vis­tä yhteis­kun­ta­ra­ken­net­ta, kevyt­tä lii­ken­net­tä sekä rai­de­lii­ken­net­tä eli vas­tus­tan autoi­luun perus­tu­vaa yhteiskuntarakennetta 

  - moni­kult­tuu­ri­suus (ruot­sin­kie­li­nen vähem­mis­tö, Suo­mes­sa, mui­den vähem­mis­tö­jen kun­nioit­ta­mi­nen) on minul­le tärkeätä

  - vih­rei­den nai­set on kau­neim­pia, esim. Johan­na Sumu­vuo­ri, Mari Puos­ka­ri ja moni muu 😉

  - sateen­kaa­ri­tou­hut ja sosi­aa­li­sen maa­han­muu­ton lisää­mi­nen mene­vät vähän ohit­se omis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta­ni mut­ta ymmär­rän näi­den humaa­nin läh­tö­koh­dan ja sinän­sä kannatan 

  - minul­la on luon­non­tie­teel­li­nen kor­kea­kou­lu­tut­kin­to. En pel­kää ydin­voi­ma­loi­ta mut­ten halua nii­tä lisää­kään. Minus­ta pitäi­si oppia elä­mään vähem­mäl­lä ener­gial­la. Tur­hak­keet kiin­ni jos ei tuu­le. Tätä vaih­toeh­toa­han ei edes pide­tä edes esil­lä nykyi­ses­sä poliit­ti­ses­sa keskustelussa.

 39. Vaa­leis­sa edus­kun­nan kult­tuu­ri­nen ja koke­muk­sel­li­nen kir­jo ja mah­dol­li­ses­ti neu­ro­bio­lo­gi­nen­kin moni­muo­toi­suus laa­je­ni­vat. Tämä on demo­kra­tian voit­to ja lisää kan­san­edus­tus­lai­tok­sen inhi­mil­lis­tä edus­ta­vuut­ta, uusi edus­kun­ta on entis­tä enem­män ”kan­sa­kun­ta pie­nois­koos­sa”. Sosi­aa­li­nen media, blo­git ja kes­kus­te­lu­pals­tat vai­kut­ti­vat tähän osal­taan ja siis edis­ti­vät demo­kra­ti­aa, kuten Vih­reis­sä­kin on uskottu. 

  Muu­tos ei kui­ten­kaan pää­sään­töi­ses­ti kana­voi­tu­nut Vih­rei­siin, mikä on Vih­rei­den oma vika ja joh­tuu osal­taan Vih­rei­den omas­ta sisäi­ses­tä yhden­mu­kais­ta­mis­po­li­tii­kas­ta, jota myös Soi­nin­vaa­ra on ollut toteuttamassa. 

  Yksi syy on tie­tys­ti tyy­ty­mät­tö­myys hal­li­tus­po­li­tiik­kaan. Soi­nin­vaa­ra kir­joit­taa 1. osas­sa ”Minis­te­ril­lä on var­sin vähän pää­tös­val­taa, kos­ka minis­te­riö ja työ­voi­ma­toi­mis­tot vain sovel­ta­vat lake­ja. Aika ham­paa­ton oli­si minis­te­ri, jon­ka teh­tä­vä oli­si hal­lin­noi­da Kelaa mut­ta ei voi­si vai­kut­taa sosi­aa­li­po­liit­ti­seen lain­sää­dän­töön.” Miten voi noin vii­sas ihmi­nen olla noin auk­to­ri­teet­tius­koi­nen ja naii­vi – ”Vain sovel­ta­vat lake­ja”, minä teen vaan mitä käs­ke­tään! Jul­kis­ta rahaa jae­taan yksi­tyi­seen kou­lu­tuk­seen, mut­ta asiak­kaal­le asioi­den hoi­to sitä, että ”nyt alkaa epä­toi­voi­nen pon­nis­te­lu ilman apu­vä­li­nei­tä”, kuten lap­suu­te­ni vuo­ri­kii­pei­ly­kir­jois­sa. Hima­la­jal­la­kin oli hel­pom­paa aina­kin kommunikaatiomielessä.

  Työ­voi­ma­hal­lin­toa ja KELAa nime­no­maan pitäi­si hal­lin­noi­da, mut­ta Vih­reät ovat olleet tähän voi­mat­to­mia ja aset­ta­vat vain uusia työ­ryh­miä poh­ti­maan alan kou­lu­tuk­sen uudis­ta­mis­ta ja laa­ti­maan uusia lake­ja sen sijaan, että nou­da­tet­tai­siin edes näi­tä nykyisiä.

  Brax ajoi laki­uu­dis­tuk­sia, joil­la Suo­mes­sa mah­dol­li­ses­ti kri­mi­na­li­soi­daan myös nii­tä tee­mo­ja, pro­jek­te­ja ja kes­kus­te­lu­ja, joi­ta Sak­sas­sa sek­su­aa­lis­ten vähem­mis­tö­jen jär­jes­töt sekä niis­sä toi­mi­vat vih­reät aktii­vit ovat mamu- & moku-yhtey­des­sä esit­tä­neet. Mai­nit­ta­koon täs­sä­kin, että Sak­san nuo­ret Vih­reät vaa­ti­vat vii­me vuon­na hyväk­sy­tys­sä ohjel­mas­saan sek­si­työn maa­il­man­laa­juis­ta laillistamista.

  Jus­si Hal­la-ahon pilk­kaa­mi­nen ja hänen sano­mis­ten­sa vää­ris­te­ly on har­mit­ta­nut ehkä vie­lä­kin pie­nem­pää väes­tö­ryh­mää, aina­kin Vih­rei­den enti­ses­sä äänes­tä­jä­kun­nas­sa. Tätä­kin kan­nat­tai­si kui­ten­kin ehkä vähän miet­tiä, ja vaik­ka googla­ta. Pilk­ka osui omaan nilk­kaan, kun oikeis­to­lai­sel­le Hal­la-ahol­le jätet­tiin eräi­tä tee­mo­ja ja lausei­ta, jot­ka Kes­ki-Euroo­pas­sa sopi­si­vat myös vaih­toeh­to-vasem­mis­to­lai­seen kon­teks­tiin. Vih­reil­lä on käsit­tä­mät­tö­män pie­ni jäsen­mää­rä, joten ei ole suo­ta­vaa että puo­lu­ee­seen liit­tyi­si suu­ri mää­rä ihmi­siä, joi­ta kiin­nos­taa vain mie­li­ku­va­poh­jai­nen persuvastaisuus.

 40. Var­mas­ti­kin monen, myös minun koh­dal­la, on kyse ollut näpäy­tyk­sen anta­mi­ses­ta. Mut­tä sii­nä minus­ta Oden arvio menee met­sään, että näpäyt­tä­jis­tä moni katui­si näpäy­tys­tään sen vuok­si, että se oli (paik­ka­mää­ris­sä) niin suu­ri ja että jäsen­tul­va Vih­rei­siin oli­si todis­te tästä.

  En tie­dä yhtä­kään, jota kadut­tai­si näpäy­tyk­sen suu­ruus. Jos näpäy­tys oli­si jää­nyt vähän­kään hei­kom­mak­si, ei koko asi­aa oli­si edes notee­rat­tu, vaan se oli­si ollut yhtä mer­ki­tyk­se­tön asia, kuin Brow­nin lii­ke. Ja jos asia oli­si edes hie­man notee­rat­tu, niin se oli­si pis­tet­ty jon­kun aurin­gon­pilk­ku­jen, kausi­vaih­te­lun, sään syyksi.

  On myös syy­tä muis­taa, ettei Vih­reät ollut ainoa näpäy­tyk­sen koh­de. Eikä tämä tyy­ty­mät­tö­myys nyky­suun­taan tul­lut edes minään täy­te­nä yllä­tyk­se­nä, vaan tyy­ty­mät­tö­myyt­tä oli pidem­pään yri­tet­ty ottaa esil­le, mut­ta lai­hal­la menestyksellä.

  Toi­von, että näpäy­tys herät­täi­si edes vähän perin­teis­ten puo­luei­den väkeä tut­ki­maan toi­mi­aan itse­kriit­ti­sem­min, ole­maan val­miim­pia aidos­ti kuun­te­le­maan myös eriä­viä mie­li­pi­tei­tä ja val­miim­pia aitoon kes­kus­te­luun myös mui­den, kuin suun­nil­leen kai­kes­ta samaa miel­tä ole­vien kans­sa. Pahoin kui­ten­kin pel­kään, ettei täs­tä osa­ta ottaa opik­si tai sit­ten tul­ki­taan vir­heel­li­ses­ti näpäy­tyk­sen joh­tu­van lähin­nä sel­lai­sis­ta syis­tä, jot­ka ovat useim­mil­le näpäyt­tä­jil­le olleet var­sin marginaalisia.

  Mitä tulee sit­ten puo­lu­ee­seen tul­vi­nei­siin uusiin jäse­niin, niin eikö­hän kysees­sä ole olleet enim­mäk­seen akti­voi­tu­neet perin­tei­set Vih­rei­den kan­nat­ta­jat, jois­ta suu­rin osa on näis­sä­kin vaa­leis­sa äänes­tä­nyt Vih­rei­tä. Minä ja suu­rin osa muis­ta­kin suo­ma­lai­sis­ta ei ole kos­kaan mitään puo­lue­ak­tii­ve­ja, vaan se on aika pie­nen yti­men tou­hua. Pikem­min­kin kat­son kun­nia-asiak­se­ni sen, että kun ei ole jäse­ne­nä, niin on vähem­män hen­ki­siä kah­lei­ta tar­kas­tel­la kuta­kin vaa­lia erik­seen sil­tä kan­nal­ta, että kuka ansait­see ääne­ni. Lisäk­si sil­lä taval­la sääs­tyy rahaa.

 41. Tuo Roguen point­ti uusien Vih­rei­den jäse­nien “omi­nai­suuk­sis­ta” kuu­los­taa mah­dol­li­sel­ta. Lähin­nä itku mei­naa tul­la, kun lukee juu­ri noi­ta face­book-ryh­mien anti-per­su ‑slo­ga­nei­ta: “mun maa­il­ma on avoin maa­il­ma”, “mun suo­mi on kan­sain­vä­li­nen” jne. Ikään kuin Perus­suo­ma­lais­ten jon­kin­lai­nen tavoi­te oli­si lak­kaut­taa vien­ti­teol­li­suus ja kans­sa­käy­mi­nen val­tioi­den välil­lä. Täl­lai­nen asioi­den tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen vää­ris­te­ly on juu­ri erään­lais­ta elitismiä.

  Tie­de­mie­hel­tä myös mie­lin­kiin­toi­nen heit­to ikään­ty­mi­sen vai­ku­tuk­ses­ta äänes­tä­mi­seen. Osmo­han on jak­sa­nut tois­tel­la, kuin­ka dema­rei­den äänes­tä­jät siir­ty­vät hau­taan ja dema­rit siten mar­gi­naa­liin. No, aika näyt­tää. Toi­saal­ta Tie­de­mie­hen argu­ment­ti, että moni nuo­ri äänes­tää vih­rei­tä ja kes­ki-iän lähes­tyes­sä kas­vaa­kin vih­rei­den äänes­tä­mi­ses­tä hen­ki­ses­ti ulos, kuu­los­taa sekin ihan päte­väl­tä mah­dol­li­suu­del­ta. Ehkä­pä vih­reät kär­si­vät ihan saman­lai­ses­ta demo­gra­fi­ses­ta muu­tok­ses­ta, kuin SDP, mut­ta vih­rei­tä äänes­tä­nei­den “äänes­ty­sik­ku­na” eli­niäs­sä on lyhyem­pi ja siten kan­na­tuk­sel­le vahingollisempi.

  1. Tie­de­mie­hen väi­te vih­rey­des­tä ikä­kausi­puo­lu­ee­na eikä kohort­ti­puo­lu­ee­na ei aina­kaan aiem­min ole pitä­nyt paik­kaan­sa. Pikem­min­kin on käy­nyt niin, että vih­rei­den kan­na­tus on levin­nyt nuo­ris­ta kohor­teis­ta aikai­sem­piin. Siis kun dema­rien kan­nat­ta­ja­kun­ta van­he­nee vuo­del­la joka vuo­si, vih­rei­den van­he­nee vie­lä nopeam­min. Ihan vii­me­ai­kais­ta kehi­tys­tä en ole katsellut.

 42. teek­ka­ri:

  Toi­saal­ta vih­rei­den kan­nat­ta­ja- ja edus­ta­ja­kun­ta on kes­ki­mää­rin pal­jon kor­keam­min kou­lu­tet­tua kuin muil­la puo­lueil­la. Eli en oikein osta väi­tet­tä “kes­ken­kas­vui­ses­ta suh­tees­ta tietoon”.

  Mitä se kou­lu­tus on? Eri­lai­nen sosio­lo­gia, ihmis­tie­de, filo­so­fia, huma­nis­mi ja jour­na­lis­tiik­ka on laa­jal­ta alal­ta läpeen­sä poli­ti­soi­tu­nut­ta ja ideo­lo­gi­soi­tu­nut­ta ja tämän poh­jal­ta avoi­men ja kriit­ti­ses­ti haas­ta­van poh­din­nan, eli todel­li­suut­ta vas­taa­vaan ymmär­ryk­seen pyr­ki­mi­sen, vas­tais­ta. Täl­le tavoit­teel­le aktii­vi­ses­ti haitallista.

  Pahim­mil­laan tuol­lai­nen “kou­lu­tus” vain syven­tää kri­tii­kit­tö­män ja vai­ku­tuk­sel­le alt­tiin yksi­lön kyvyt­tö­myyt­tä pyr­kiä käsit­te­le­mään tie­toa objek­tii­vi­ses­ti (so. neut­raa­lis­ti, ilman omaan iden­ti­teet­tiin kiin­ni kas­va­nei­ta taus­tao­le­tuk­sia, joi­ta taus­tao­le­tuk­sia “kou­lu­tus” syöt­tää objek­tii­vi­se­na tie­to­na). Juu­ret ulot­tuen usein van­kas­ti ns. kult­tuu­ri­mark­sis­miin, joka ei yli­opis­toil­ta peh­meis­tä tie­teis­tä kuol­lut, vaik­ka talou­del­li­nen oppi koki­kin haaksirikon.

  Näil­tä eri­lai­sil­ta kehitysmaa‑, nais‑, kult­tuu­ri- ym. tut­ki­joil­ta­han kuu­lee vähän väliä mitä käsit­tä­mät­tö­mim­piä näkö­kul­mia todel­li­suu­des­ta, jot­ka ovat jotain sel­lais­ta, ettei nii­hin tosi­aan­kaan ilman aktii­vis­ta ja tah­do­na­lais­ta har­joi­tus­ta tie­to­suh­teen­sa sekoit­ta­mi­ses­sa kykene.

  Esi­merk­ki vaik­ka­pa HS:n tämän­päi­vän pää­kir­joi­tus kult­tuu­rien koh­taa­mi­ses­ta työ­pai­kal­la. Tai tuhan­net muut. Täl­lai­nen tuon pää­kir­joi­tuk­sen kal­tai­nen mie­let­tö­myys ja ratio­naa­li­suu­den pol­ke­mi­nen sadan sisäi­sen ris­ti­rii­dan suo­hon on aina­kin medias­sa esiin­ty­vis­sä yhteis­kun­nal­lis­ten “asian­tun­ti­joi­den” kir­joi­tuk­sis­sa pikem­min­kin sään­tö kuin poikkeus.

  Orwel­li tote­si jos­kus: “You have to be an intel­lec­tual to belie­ve such non­sen­se. No ordi­na­ry man could be such a fool.” Eikä se ikä­vä kyl­lä ole vitsi. 

  Näil­tä ei tie­teen vaan ideo­lo­gian aloil­ta, joi­den 50 vuo­den pääs­tä tul­laan näke­mään olleen lähes rikol­li­sen kor­rup­toi­tu­nei­ta, vih­rei­den (ja vasem­mis­to­lii­ton) ns. kor­keas­ti kou­lut­tau­tu­neet pää­osin tule­vat. Sik­si se ei todel­la­kaan auta vakuut­ta­maan hei­dän suh­tees­taan tietoon.

  Puna­vih­reät puo­lu­eet ovat ylei­sem­min­kin län­si­mais­sa tämän kor­rup­toi­tu­neen ja ideo­lo­gi­sen ihmis- ja yhteis­kun­ta­tut­ki­muk­sen poliit­ti­sia ilmen­ty­miä. Niil­lä on aivan sel­keä ja kat­kea­ma­ton kehol­li­nen ja his­to­rial­li­nen yhteys.

  Kovien tie­tei­den tai tek­nis­ten alo­jen edus­tus, jot­ka kes­ki­mää­rin aivan eri taval­la opet­ta­vat ratio­naa­lis­ta suh­tau­tu­mis­ta tie­toon, on puna­vih­reis­sä suh­tees­sa vähäistä.

 43. Jäsen­mää­rän nousu on erin­omai­sen hyvä asia, kos­ka vali­tet­ta­vas­ti vih­rei­den akt­ri­vis­ti­jouk­ko ja vih­rei­den äänes­tä­jät tun­tu­vat ole­van hie­man kau­ka­na toi­sis­taan. Toi­vot­ta­vas­ti jäsn­ten säi­lyt­tä­mi­nen myös onnis­tuu — ja ennen muu­at ydin­per­he laajenee.

  Vih­rei­den vies­tin­näs­sä eri­tyi­ses­ti yedin­voi­ma­kan­ta meni meni ihan pie­leen. Kun yksi toi­mit­ta­ja alkoi tiva­ta, että mik­si­kös jäit­te niin muut­kin tivas­ti­vat — ja sen jäl­keen kukaan ei kyen­nyt arti­ku­loi­maan, “jäm­mie ja sen ansiois­ta saim­me asioi­ta aikaan, ja joka tpauk­ses­sa (asiaX) oli ilman muu­ta sen arvoi­nen — toki mei­dänm kan­ta ja äänes­tyk­set oli­vat ydin­voi­mal­le kielt­rei­siä, mut­ta enem­mis­tö päät­tää) — nyt se olis ellais­ta seka­vaa jah­naa­mis­ta, kuin oltai­siin oltu ihan nolo­ja vas­tuun kantamisesta,.

  Itse asias­sa Oras Tynk­ky­nen jos­sain onnis­tui sano­maan, että nyt luvan ons aanut sen ver­ran pal­jon uut­ta ydin­voi­maa, että se kor­vaa kaik­ki nykyi­set van­hen­tu­vat reaktorit. 

  Toi­nen on jat­ku­va höpi­nä “oikeis­to­lai­sin ja ympä­ris­tö­vas­tai­sin hal­li­tus kaut­ta aiko­jen” — haloo? Oli­si voi­nut olla surekampaakin.

  Kekus­tan mis­so tai­si olla ajaa ympä­ris­tö­hal­lin­to alas, sii­nä jopa onnis­tuen­kin — mut­ta oli­si­ko se muut­tu­nut jos­sain ääri­va­sem­mis­to-oppo­si­tios­sa mihinkään?

  Sit­ten kukaan ei sano­nut, että täl­lä ker­taa Suo­mi sak­ka­si syvem­min kuin 1991 — ja täl­lä ker­taa sii­tä on tois­tai­sek­si pääs­ty ohi vähem­mäl­lä. Rajum­paa­kin oli­si voi­tu teh­dä, aloit­taen vaik­ka jul­ki­sen sekt­rien _kaikkien_ palk­ko­jen 10%:n leik­kauk­sel­la (käy­tän­nös­sä loma­ra­hois­ta luo­pu­mal­la), ja sii­hen parit reip­paat mie­le­no­soi­tuk­set. Nyt otet­tiin val­tiol­le vel­kaa aivan tol­kut­to­mas­ti (8 mil­jar­sia euroa, 16% bud­je­tis­ta), kun sii­hen oli vie­lä mahdollisuus.
  Ei saa­tu sanot­tua ei.

  Vih­rei­den puo­lö­ue­joh­to tun­tui haluk­kaa­mal­ta ole­maan vasem­mis­to­lii­ton eri­vi­jä­se­niä kuin edis­tä­mään oman puo­lu­een­sa tavoit­tei­ta. Aika nih­keäs­ti tuol­lai­nen poruk­ka on äänestyskelpoista.

 44. Useim­mat ihmi­set on sitä miel­tä että dokaa­mi­nen on voit­to­puo­li­ses­ti kivaa, tei­nit tyk­kää sek­sis­tä, epä­ter­vee­li­nen ruo­ka tun­tuu mais­tu­van, ja että nuor­ten ihmis­ten pitää­kin vähän haa­huil­la. Joten kol­lek­tii­vi­ses­ti olem­me sitä miel­tä että alko­ho­li­ve­roa tulee nos­taa, sek­su­aa­li­va­lis­tuk­ses­sa vält­tää kan­nus­ta­mas­ta sek­siin, ihmi­set syö­vät vää­rin ja että nuor­ten tuli­si siir­tyä työ­elä­mään nopeammin.

  tpyy­luo­ma, sinul­ta on jää­nyt pie­ni nyans­si huo­maa­mat­ta. Ihmis­ten oma alko­ho­lin­käyt­tö on voit­to­puo­li­ses­ti kivaa, mui­den taas kansantaloutta/terveyttä/muuten vaan rasit­ta­vaa. Ihmi­set itse tyk­kää­vät sek­sis­tä ja jopa pie­nis­tä syr­jä­hy­pyis­tä, mut­ta mui­den sek­si on vahin­ko­ras­kauk­sia ja suku­puo­li­tau­te­ja aiheut­ta­vaa. Omat ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set ovat ok, mut­ta ne muut syö­vät itsen­sä läs­kik­si rumen­ta­maan katu­ku­vaa ja kas­vat­ta­maan ter­vey­den­huol­to­ku­lu­ja. Ja tot­ta­kai, jokai­sel­la pitää olla oikeus haa­huil­la, kun­han ne muut raa­ta­vat ja mak­sa­vat hyvinvointiyhteiskunnan.

 45. Palaan vie­lä ydin­voi­ma­ky­sy­myk­seen totea­mal­la, että niin kau­an kuin Vih­reät ovat näin jyr­käs­ti ydin­voi­maa vas­taan, en näe mitään mah­dol­li­suut­ta äänes­tää pui­luet­ta. Se on sää­li, kos­ka puo­lue oli­si muu­ten ehdot­to­mas­ti lähim­pä­nä arvomaailmaani.

  Perus­te­len tätä niin, että ydin­voi­ma on mie­les­tä­ni erit­täin hyvä ener­gian tuo­tan­to­muo­to. Toi­sek­seen yhteen asi­aan hirt­täy­ty­neet liik­keet jot­ka mars­si­vat ulos hal­li­tuk­ses­ta (tai sen muo­dos­ta­mis­neu­vot­te­luis­ta), eivät anna kovin hyvää tuot­to-/pa­nos­suh­det­ta äänestäjälle.

 46. tcrown, kun se point­ti on nime­no­maa on se että on has­sua vaa­tia ihmi­siä yleen­sä teke­mään sel­lais­ta mitä ei itse halua tehdä.

  Ylei­sem­min, elä­mi­nen on ris­ke­jä ja hait­ta­vai­ku­tuk­sia, ja minun käsit­tääk­se­ni ihmi­set kes­ki­mää­rin yliar­voi ris­kit. Hie­man levä­pe­räis­tä talous­jär­jes­tel­mää­kin voi perus­tel­la sil­lä että vähen­täes­sään ris­kia­ver­sio­ta se joh­taa ratio­naa­li­sem­paan käytökseen.

 47. az:

  Kovien tie­tei­den tai tek­nis­ten alo­jen edus­tus, jot­ka kes­ki­mää­rin aivan eri taval­la opet­ta­vat ratio­naa­lis­ta suh­tau­tu­mis­ta tie­toon, on puna­vih­reis­sä suh­tees­sa vähäistä.”

  Vai­kea tuo­hon on tie­ten­kään mitään täy­sin kon­kreet­tis­ta fak­ta­tie­toa vas­taan iskeä, mut­ta esi­mer­kik­si Ota­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la Vih­rei­den kan­na­tus oli 21%. Sii­nä on tie­ten­kin sitä nuo­ruusek­straa aina­kin jon­kin ver­ran, mut­ta väi­tän kyl­lä kes­ki­mää­räi­sen teek­ka­rin ymmär­tä­vän aika hyvin (=kes­ki­mää­räis­tä parem­min) eri­lai­sia mate­maat­ti­sia rea­li­teet­te­jä. Yli­voi­mai­nen ykkö­nen oli kokoo­mus, vaik­ka­kaan ei juu­ri muu­ta Espoo­ta suu­rem­mal­la ääniosuudella.

  TEK:n uudes­sa val­tuus­tos­sa Vih­rei­den ryh­män osuus on 7%, mut­ta toi­saal­ta puo­le­si­don­nais­ten ryh­mien osuus yhteen­sä on vain 40%. Suo­raan ekstra­po­loi­mal­la vih­reän­mie­lis­ten osuus TEK:n val­tuus­to­vaa­leis­sa äänes­tä­neis­tä voi­si siis olla noin 17%.

  TEK­ki­läi­sis­tä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kais­ta vih­rei­tä oli perä­ti 28%.

  Eli kyl­lä aina­kin tek­ni­sel­lä alal­la Vih­rei­den kan­na­tus näyt­täi­si ole­van koko maan vaa­li­tu­los­ta korkeampi.

 48. Olet, teek­ka­ri, tuos­ta var­mas­ti oikeas­sa, sitä en kiis­tä­nyt. Vih­reis­sä on aktii­vei­na lähes yksi­no­maan kol­man­nen asteen kou­lut­tau­tu­nei­ta, ja äänes­tä­jis­sä sel­keäs­ti ylie­dus­te­tus­ti, joten teek­ka­rien­kin osuus on var­mas­ti molem­mis­sa kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi. Pai­no­tin sitä, että puna­vih­rey­des­sä peh­mei­den osuus on sel­keän hal­lit­se­va, mikä myös hal­lit­se­vas­ti mää­rit­tää politiikkaa.
  Tek­ni­sem­män alan kou­lu­tuk­sen saa­neet vih­reät­hän ovat lisäk­si usein nii­tä fik­suim­pia, ava­ra­kat­sei­sim­pia ja deba­toi­vim­pia vih­rei­tä, ja pal­jon toden­nä­köi­sem­min sini­vih­rei­tä tai jol­la­kin tapaa ori­gi­naa­le­ja tai itse­näi­siä vih­rei­tä. Mut­ta vähem­mis­tös­sä, kuten Jyr­ki Kas­vi — ja nyt Ota­nie­mes­tä huo­li­mat­ta ikä­vä kyl­lä ulko­na edus­kun­nas­ta. Ainoa vih­reä, kenen vaa­li­tu­lok­seen olin pettynyt.

 49. Jor­ma Nordlin:
  ““Vaa­lien jäl­keen vih­rei­den tuli var­si­nai­nen jäsen­ryn­täys, jäsen­mää­rä nousu 5000 jäse­nes­tä 7000:een.”
  Myös Perus­suo­ma­lai­siin on tul­lut mel­koi­nen jäsen­vyö­ry. Puo­lue­toi­mis­to on tuk­keu­tu­nut jäsenhakemuksista.”

  Juu kyl­lä, mut­ta perus­teet liit­tyä hävin­nei­siin ovat yleen­sä mel­ko eri­lai­set kuin liit­tyä voittaneisiin.

 50. Eli kyl­lä aina­kin tek­ni­sel­lä alal­la Vih­rei­den kan­na­tus näyt­täi­si ole­van koko maan vaa­li­tu­los­ta korkeampi.

  Poten­ti­aa­lia siis löy­tyy, mut­ta sil­ti vaan puo­lu­een lausun­not ja lin­jauk­set tun­tu­vat ole­van jär­jen­vas­tai­sia tai aina­kin pit­käl­ti perus­te­le­mat­to­mia. Ideo­lo­gi­sen dog­maat­ti­sia siis.

 51. Ope­tuk­sen anta­mi­nen” vaa­leis­sa on ehkä älyt­tö­mim­piä syi­tä olla äänes­tä­mät­tä puo­luet­ta jota muu­ten kan­nat­tai­si, kos­ka vaa­lit eivät toi­mi palau­te­me­ka­nis­mi­na (mis­tä olen valit­ta­nut ennen­kin ja kaik­kial­la). Vaa­li­tu­los ei anna juu­ri min­kään­lai­sia eväi­tä tie­tää mit­kä oli­vat ne syyt mis­tä kuka­kin ope­tuk­sen halusi antaa, mis­tä seu­raa juu­ri tätä mel­ko lail­la hatus­ta vedet­tyä arvai­lua — ja siten hyvin satun­nai­sia joh­to­pää­tök­siä tule­viin lin­jan­muu­tok­siin. Näpäy­tys kan­nus­taa lin­jan­tar­kis­tuk­seen, mut­ta mis­tä pitäi­si tie­tää mihin suun­taan tarkistaa?

  Ilman jat­ku­via kan­sa­nää­nes­tyk­siä asiois­ta itses­tään tämä on tie­tys­ti han­ka­la jär­jes­tää­kään. Yksi mah­dol­li­suus oli­si joten­kin jat­ku­va palau­te­me­ka­nis­mi esim. mil­loin tahan­sa perut­ta­vis­sa ole­van äänen, mil­loin tahan­sa teh­tä­vis­sä ole­vien vas­tus­ta­vien kan­sa­lais­aloit­tei­den tms. muo­dos­sa, mut­ta näis­sä­kin (var­sin­kin edel­li­ses­sä) on ongelmansa.

  Niin kau­an kun jär­jes­tel­mään ei edes halu­ta ottaa mukaan palau­te­me­ka­nis­mia, Vih­rei­den pitäi­si teh­dä tar­kat jäsen­ky­se­lyt ana­ly­soi­dak­seen ensin jäsen­ten­sä kan­to­ja, ja sen jäl­keen isom­mat gal­lu­pit ver­tail­lak­seen näi­tä aktuu­ali­siin ja poten­ti­aa­li­siin äänes­tä­jiin. Siis jos halu­taan yrit­tää ana­ly­soi­da kan­na­tus­muu­tok­sia, eikä vali­ta vain lin­jaa ja toi­vo­ta että kan­sa tykkää. 

  On tie­tys­ti hyvä että edus­ta­jat kuun­te­le­vat äänes­tä­ji­ään niin kuin Osmo täs­sä, mut­ta jos ei ole mitään syy­tä olet­taa että otos (esim. blo­gin kom­men­toi­jat) on edus­ta­va, niis­tä ei pitäi­si teh­dä mitään laa­jem­pia johtopäätöksiä.

 52. Näis­sä vaa­leis­sa men­tiin alem­mas, mut­ta mm. TEK:in jäsen­leh­te­nä jaet­ta­va “Tek­niik­ka ja Talous” lis­taa tek­nii­kan alan (korkea)koulutuksen hank­ki­nei­ta ehdok­kai­ta aina vaa­lien alla. Kokoo­mus ja Vih­reät kyl­lä erot­tu­vat yleen­sä aivan ykkö­si­nä. Tar­ja Cron­berg on sen­tään sekä tek­nii­kan että kaup­pa­tie­tei­den tohtori. 

  Queer-tut­ki­jat ja sosio­lo­git gra­vi­toi­tu­vat kyl­lä enem­män vasem­mis­to­liit­toon. Var­maan nii­tä vih­reis­sä­kin on, en toki sitä kiistä.

 53. Siis kun dema­rien kan­nat­ta­ja­kun­ta van­he­nee vuo­del­la joka vuo­si, vih­rei­den van­he­nee vie­lä nopeammin. 

  Mel­kein sanoi­sin, että vih­reät nime­no­maa eivät ole enää nuor­ten puo­lue, vaan nuo­ret vihai­set mie­het äänes­tä­vät esi­mer­kik­si Arhin­mä­keä. Euro­vaa­leis­sa moni pet­tyi, kun hänen­kin äänen­sä avit­ti kah­ta mel­ko saman­lais­ta (molem­pien nimi­kin alkaa H:lla) ei nyt enää ihan nuor­ta nais­ta euro­par­la­ment­tiin. Myös jot­kin Osmon käyt­tä­mät kie­li­ku­vat (ne jois­ta Eli­na mot­kot­taa) tuo­vat nos­tal­gi­sen tuu­lah­duk­sen men­neil­tä vuosikymmeniltä.

  Eli kyl­lä aina­kin tek­ni­sel­lä alal­la Vih­rei­den kan­na­tus näyt­täi­si ole­van koko maan vaa­li­tu­los­ta korkeampi.

  Minul­la on ollut myös sel­lai­nen näp­pi­tun­tu­ma, että vih­reis­sä ehdok­kais­sa on aina ollut pal­jon tek­nii­kan ja luon­non­tie­tei­den alan ammat­ti­lai­sia. Joku yksit­täi­nen ääne­käs nais­tut­ki­ja saat­taa saa­da enem­män huo­mio­ta, en tie­dä, kun samaan aikaan tek­nii­kan alan ihmi­set paker­ta­vat itses­tään melua pitämättä.

 54. Per­sut oli­vat nyt jo Suo­men suu­rin puo­lue yli 22,4 % kan­na­tuk­sel­la. Kokoo­mus toi­nen 20,6 % , SDP las­kus­sa 18,6 % ja Kepu romah­ta­nut 14,4 %:iin
  Vasem­mis­to­liit­to 8,2 % ja Vih­reät 7,4 %

  Per­sut ovat kerän­neet lisää kan­nat­ta­jia Kepul­ta SDP:ltä ja Kristillisiltä

  Näyt­tää sil­tä, että ceausescu­lai­nen poli­tiik­ka ei ole kan­so­jen suosiossa .

 55. teek­ka­ri
  esi­mer­kik­si Ota­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la Vih­rei­den kan­na­tus oli 21%. Sii­nä on tie­ten­kin sitä nuo­ruusek­straa aina­kin jon­kin ver­ran, mut­ta väi­tän kyl­lä kes­ki­mää­räi­sen teek­ka­rin ymmär­tä­vän aika hyvin (=kes­ki­mää­räis­tä parem­min) eri­lai­sia mate­maat­ti­sia realiteettejä.

  Ihme­tyt­tää tule­vien diplo­mi-insi­nöö­rien into ampua itseän­sä jal­kaan. Kuvit­te­le­vat­ko teek­ka­rit oikeas­ti että he voi­vat val­mis­tu­mi­sen jäl­keen jopa työl­lis­tyä, jos teol­li­suus ottaa vih­rei­den fan­t­asioi­den mukaan rito­lat Suomesta?

  Ilman val­mis­ta­vaa teol­li­suut­ta kato­aa kyl­lä aivan var­mas­ti suu­ri osa tek­ni­sis­tä asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­tä. Kun ne asian­tun­ti­ja­teh­tä­vät täh­tää­vät lop­pu­pe­leis­sä useim­mis­sa tapauk­sis­sa kon­kreet­tis­ten val­mis­tet­ta­vien lait­tei­den luo­mi­seen, myös ohjelmistopuolella.

  Hyvä esi­merk­ki on tuo muo­vi­tuo­te­tou­hu. Per­los ja muut muo­vi­tuo­te­val­mis­ta­jat ovat häi­py­neet, sama­ten muot­tien­val­mis­tus. Kun muot­tien val­mis­tus meni, het­ken kulut­tua meni muot­tien suun­nit­te­lu ja sii­nä peräs­sä pie­nel­lä vii­veel­lä­myös muo­vi­tuot­tei­den suun­nit­te­lu ja kehi­tys. Ruis­ku­pu­ris­ta­jal­la ja muo­tin­val­mis­ta­jal­la kun on lop­pu­kä­des­sä se vii­mei­nen tie­to sii­tä, mikä toi­mii ja mikä ei.

 56. Riit­ta, femi­nis­tit eivät saa Vih­reis­sä ainoas­taan enem­män huo­mio­ta, vaan ajet­tua kan­to­jaan läpi niin puo­lu­ees­sa kuin lakien sää­tä­mi­ses­sä­kin. Jäl­ki on ollut myös sen mukais­ta, kuin vain voi odot­taa reaa­li­maa­il­mas­ta irtau­tu­neel­ta ismil­tä eli hirveää.

  J, olen sii­tä samaa miel­tä, että palau­te­me­ka­nis­mia tar­vit­tai­siin. Samal­la on kui­ten­kin tär­ke­ää huo­leh­tia sii­tä, ettei kuun­nel­la vain jäse­nis­tön tai eten­kään jäse­nis­tön kovim­man yti­men kan­to­ja. Suu­rin osa vaa­lien äänis­tä tulee muil­ta kuin jäseniltä.

 57. Aivan tot­ta. Puo­lu­eet lähin­nä jäse­nis­tön­sä edun­val­von­ta­jär­jes­töi­nä alka­vat olla his­to­ri­aa, ehkä kepua (ja jos­sain mää­rin dema­rei­ta?) lukuu­not­ta­mat­ta. Mitä vih­rei­den jäse­nyys tar­koit­taa enää nyky­ään muu­ta kuin halua avus­taa puo­luet­ta rahal­li­ses­ti? Ainoas­taan ajan­koh­tais­ten puheen­joh­ta­ja­vaa­lien tapai­set jutut on syy­tä raja­ta jol­lain taval­la aivan koko kan­sas­ta (ettei vas­tus­ta­jat mene äänes­tä­mään huo­noin­ta), mut­ta kun äänet tule­vat kenel­tä tahan­sa, näi­tä pitäi­si myös kuun­nel­la. Mikä se meka­nis­mi rea­lis­ti­ses­ti oli­si on sit­ten hyvä kysymys.

 58. Riit­ta:

  Mel­kein sanoi­sin, että vih­reät nime­no­maa eivät ole enää nuor­ten puo­lue, vaan nuo­ret vihai­set mie­het äänes­tä­vät esi­mer­kik­si Arhinmäkeä.

  No onko ne jos­kus äänes­tä­nyt Vihreitä?

  Tai var­maan joku jos­kus, luu­len tun­nis­ta­va­ni ste­reo­tyy­pin, ja väit­täi­sin kysees­sä ole­van kovin liik­ku­va äänes­tä­jä­kun­ta. Näin sik­si että minun on vai­kea kuvi­tel­la puo­luet­ta mihin he oli­si­vat tyytyväisiä.

 59. Kuvit­te­le­vat­ko teek­ka­rit oikeas­ti että he voi­vat val­mis­tu­mi­sen jäl­keen jopa työl­lis­tyä, jos teol­li­suus ottaa vih­rei­den fan­t­asioi­den mukaan rito­lat Suomesta?

  Eihän tuol­la ole mitään teke­mis­tä asian kans­sa. Höl­möt vain käy­vät vie­mäs­sä koko lii­ke­toi­min­tan­sa Kii­naan hal­van työ­voi­man peräs­sä, kos­ka eivät osaa huo­mioi­da siir­tä­mi­sen kiin­tei­tä kus­tan­nuk­sia tai las­kea huo­nom­mas­ta työ­voi­mas­ta ja höl­mös­tä yhteis­kun­ta­ra­ken­tees­ta aiheu­tu­via kustannuksia.
  Kuvit­te­le­vat var­maan, ettei kii­na­lai­sil­la ole varaa pis­tää pys­tyyn kil­pai­li­jaa sit­ten vii­den tai kym­me­nen vuo­den pääs­tä, kun kaik­ki osaa­mi­nen ja tek­no­lo­gia on vuo­det­tu sinne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.