K‑Kaupan kahvitarjous ei pysty samaan.

Näis­sä kah­des­sa kuvas­sa ei lie­ne yhtään yhteis­tä hen­ki­löä, kos­ka ne on otet­tu aivan eri suun­tiin. MTV:n uutis­ten mukaan pai­kal­la oli 60 000 ihmis­tä, pelas­tus­joh­ta­jan mie­les­tä sata­tu­hat­ta ja minä pää­sen 150 tuhan­teen. Minun las­ken­ta­ni perus­tui sii­hen että tuos­sa tun­gok­ses­sa ihmi­siä sei­soi 5 hen­keä neliö­met­ril­lä ja väki kan­soit­ti noin kol­me heh­taa­ria. Oli miten oli, pai­kal­la oli enem­män väkeä kuin yksi­kään puo­lue on saa­nut Hel­sin­gis­sä ääniä.

Kuvat suu­re­ne­vat klik­kaa­mal­la niitä. 

Vii­mei­sen kuvan osoit­ta­mas­ta tilan­tees­ta voi­si vaik­ka vähän urput­taa. Kun väkeä on pal­jon, väes­tö­mas­sa syn­tyy usein pai­net­ta, kun taa­im­mai­set pyr­ki­vät eteen­päin. Jos 50 000 ihmis­tä pai­naa kym­me­nen gram­man pai­nol­la kukin, etu­mai­siin koh­dis­tuu sato­jen kilo­jen pai­no. Kore­la-altaan vie­res­sä sei­so­vat pai­net­tai­siin suo­raan altaa­seen. Pelas­tus­lai­tos oli huo­man­nut rik­sin ja pai­kal­la oli hei­dän kumi­ve­neen­sä ja sukel­ta­jia. Veden­va­raan voi­si kui­ten­kin jou­tua sato­ja ihmi­siä. Ensi ker­ral­la aito­ja paikalle.

 

 

70 vastausta artikkeliin “K‑Kaupan kahvitarjous ei pysty samaan.”

 1. Ensi ker­ral­la aito­ja paikalle.”

  Ei näin. Eri­tyi­ses­ti jos tar­koi­tat aidal­la jotain, mikä ei ole hel­pos­ti ylitettävissä.

  Englan­nis­sa aidat kiel­let­tiin jal­ka­pal­los­ta­dio­neil­ta Hills­bo­roughn onnet­to­muu­den 15 Huh­ti­kuu­ta 1989 jäl­keen, jos­sa kuo­li 96 Liver­poo­lin kan­nat­ta­jaa, 766 louk­kaan­tui, jois­ta 300 vakavasti.
  Viran­omais­ten lai­min­lyön­tien joh­dos­ta sta­dio­nil­le oli pääs­syt lii­an suu­ri jouk­ko fane­ja, min­kä seu­rauk­se­na etu­ri­vis­sä ole­vat puser­tui­vat aito­ja vas­ten koh­ta­lok­kain seurauksin.

  Sta­dio­ni on tie­tys­ti hie­man sul­je­tum­pi ympä­ris­tö kuin avoi­men kau­pun­ki­ti­lan ylei­sö­ta­pah­tu­ma, mut­ta vas­taa­via pie­nem­piä tur­mia on tapah­tu­nut myös mm. rock-konserteissa.

  Joh­to­pää­tös on se, että suu­ri ylei­sö­ta­pah­tu­ma ja sul­jet­tu tila on kiel­let­tä­vä yhdis­tel­mä. Aita voi muo­dos­taa täl­lai­sen sul­je­tun pussinperän.

  Kun mai­nit­tu väki­jou­kon eteen­päin pai­nu­mi­nen tapah­tuu tuhan­sien voi­mal­la, niin infor­maa­tion on hyvin vai­kea kul­kea innos­tu­nees­sa ja äänek­kääs­sä väki­jou­kos­sa tätä pysäyt­tä­mään. Sil­loin etu­ri­vis­sä ole­vil­la on olta­va tie eteenpäin.

  Parem­pi ja menes­tyk­sek­kääs­ti nyky­ään käy­tet­ty rat­kai­su on tur­va­vä­li, jota on riit­tä­väl­lä tihey­del­lä val­vo­mas­sa tar­vit­ta­va mää­rä järjestysmiehiä.

  1. Aidan tar­koi­tuk­se­na ei oli­si estää tule­mas­ta pai­kal­le vaan tor­pa­ta se pai­ne, jon­ka väen tun­ke­mi­nen alu­eel­le kau­em­paa aiheut­taa. Aito­jen sijas­ta voi käyt­tää vaik­ka autoja.

 2. Olin pai­kal­la, en siel­lä mis­sä puo­lue-eliit­ti ilmei­ses­ti oli, eli parvekkeella.

  Oli­si muka­vam­pi ollu olla siellä.

  Eriar­vois­tu­mi­nen näkyi siis siel­lä­kin. Juh­lien koho­koh­ta oli mie­les­tä­ni yhteis­lau­lu “kaik­ki ollaan san­ka­rei­ta”, joten toi­voi­si, että yhteis­hen­ki voi­si pala­ta takai­sin optio­vuo­sien jäl­keen. Ehkä se palaa, tai pikem­min­kin se eriar­vois­tu­mi­nen tapah­tui ja palon sam­mut­ta­mi­nen vaa­tii uudel­ta hal­li­tus­oh­jel­mal­ta raju­ja, kon­kreet­ti­sia toimia.

  Mikä­li olen ymmär­tä­nyt oikein, niin vih­reät ovat sii­hen nyt val­mii­ta Säätytalolla.

 3. Hel­pot­tu­neel­la nuo­til­la täs­tä hie­nos­ta Suo­men juh­las­ta pitää tode­ta, että onnek­si sitä ei pääs­ty latis­ta­maan Sin­ne­mäen edus­kun­ta-avus­ta­jan Palo­ma Han­no­sen vaa­ti­mal­la (mm. HS uuti­soi) rasis­min vas­tai­sel­la julis­tuk­sel­la juh­la­la­val­ta. Sii­nä oli­si samal­la voi­tet­tu kor­niu­den maailmanmestaruus.

  Joku raja sentään.

 4. Hyviä kuvia, mut­ta KAUHISTUS! Minua eivät vil­lit hevo­set­kaan sai­si tuon­ne. Mas­san kes­kel­lä tuli­si totaa­li­nen kau­hu­pa­niik­ki — saan sel­lai­sen tilois­sa, jois­ta ei ole ulospääsyä.

 5. Joo az,

  Han­no­sen vuo­da­tus oli perin koominen. 

  Ärsyt­tä­vä yksi­tyis­koh­ta sii­nä kui­ten­kin oli tämä “olen hyvä ihmi­nen ja pyy­sin anteek­si jaloil­ta ulko­maa­lai­sil­ta mei­dän kaik­kien suo­ma­lais­mouk­kien puolesta”. 

  Minul­la ei ole osaa eikä arpaa jon­kun kän­ni­ää­liön öyk­kä­röin­tiin rati­kas­sa ja näin ollen kenel­lä­kään ei ole mitään oikeut­ta pyy­del­lä minun puo­les­ta­ni anteek­si yhtään mitään. 

  Ter­vei­siä vain Palo­ma Hannulalle!

 6. Ehkä­pä riit­tä­vän terä­väl­lä kuval­la ja sopi­val­la hah­mon­tun­nis­tus­oh­jel­mal­la osal­lis­tu­ja­mää­rä saa­daan las­ket­tua tule­vai­suu­des­sa tar­kem­min? Ja sii­tä seu­raa­va askel tiet­ty se että kaik­ki tunnistetaan.

 7. Tart­tis isom­man torin. Itse olin lähin­nä päl­lis­te­le­mäs­sä ihmi­siä ja pää­dyin Suur­kir­kon por­tail­le, Senaa­tin­to­ri­kin oli aika täynnä.

  Mul­la on hen­ki­lö­koh­tai­seen empii­ri­seen havain­noin­tiin perus­tu­va teo­ria että alko­ho­li ei ole ongel­ma. Siis että se menee niin että Penal­la on paha olla, Pena juo ja Pena rie­huu. Eikä niin että Pena rie­huu kos­ka se juo. Ja kun Penal­la on hyvä fii­lis niin Pena ei rie­hu. Toi­mii nyt­kin, mel­kein joka iki­nen jon­ka näin oli varus­tet­tu kisa­juo­mal­la ja enem­män tai vähem­män hipra­kas­ta, enkä näh­nyt ensim­mäis­tä­kään rähinänpoikastakaan. 

  Sekin aut­taa kun viran­omai­sil­la on asen­ne kun­nos­sa. Täy­des­sä kol­mo­sen rati­kas­sa kul­jet­ta­ja selit­ti juur­ta jak­saen poik­keus­reit­tiä ja että hän ker­too mil­tä pysä­kil­tä pää­see juh­li­maan, mitä var­sin­kin turis­tit kiit­te­li vuo­laas­ti. Ainoa jol­ta puut­tui peli­sil­mää oli taas VR tai HSL joka sen lii­ken­teen tilaa, tulin ennen mas­so­ja täpö­täy­del­lä N‑junalla kotiin, osa mat­kus­ta­jis­ta jäi ase­mal­la. Ihme­kös tuo kun aje­taan yhdel­lä run­gol­la junaa, ne kak­si muu­ta run­koa sei­soi­vat ruuh­ka­lii­ken­net­tä odot­to­mas­sa Ilma­lan varikolla.

 8. az: “Hel­pot­tu­neel­la nuo­til­la täs­tä hie­nos­ta Suo­men juh­las­ta pitää tode­ta, että onnek­si sitä ei pääs­ty latis­ta­maan Sin­ne­mäen edus­kun­ta-avus­ta­jan Palo­ma Han­no­sen vaa­ti­mal­la (mm. HS uuti­soi) rasis­min vas­tai­sel­la julis­tuk­sel­la juhlalavalta.”

  Kysei­nen nai­sih­mi­nen kehuu Hesa­rin mukaan juh­lan kun­niak­si hei­tä­tyt­tä­neen­sä jon­kin monion­gel­mai­sen rai­tio­vau­nus­ta rasis­min var­jol­la. Toi­vot­ta­vas­ti aika ehtii opet­taa hänel­le­kin aitoa empa­ti­aa ja suvait­se­vai­suut­ta ennen kuin käsis­sä on lii­kaa valtaa.

 9. Minul­la ei ole osaa eikä arpaa jon­kun kän­ni­ää­liön öyk­kä­röin­tiin rati­kas­sa ja näin ollen kenel­lä­kään ei ole mitään oikeut­ta pyy­del­lä minun puo­les­ta­ni anteek­si yhtään mitään. 

  En ymmär­rä yhtään tätä asen­net­ta! Näil­le “kän­ni­ää­liöil­le” pitää teh­dä sel­väk­si, että hei­dän käy­tök­sen­sä ei ole hyväk­syt­tä­vää: pahin­ta ei ole paho­jen ihmis­ten väki­val­ta, vaan hyvien ihmis­ten välin­pi­tä­mät­tö­myys, juu­ri­kin tämä “mitä se mul­le kuu­luu” ‑asen­ne.

  1. Men­nään vähän pidem­mäl­le. Jos kän­ni­ää­liö alkaa pahoin­pi­del­lä vie­res­sä istu­vaa pik­ku­las­ta, kanat­taa sil­loin­kin kään­tää kat­se muu­al­le. Välin­pi­tä­mät­tö­myys ei todel­la ole hyve.

 10. Osmo. Minua häi­rit­se­vät lyön­ti­vir­heet näis­sä blog­gauk­sis­sa­si. Ei mil­lään pahal­la, mut­ta nii­tä on ihan jär­jet­tö­män pal­jon. Tai­dat kir­joit­taa aika pal­jon näi­tä teks­te­jä kän­ny­käl­lä. Voi­si­ko miet­tiä jota­kin kei­noa että luki­jat voi­si­vat kor­ja­ta lyön­ti­vir­hei­tä? Asi­aa ei hel­po­ta, että jul­kai­set näi­tä myös Uudes­sa Suo­mes­sa. Nyt lyön­ti­vir­heet pitäi­si kor­ja­ta kah­teen paik­kaan. Ne pitäi­si joten­kin enna­kol­ta saa­da karsittua.

 11. Kole­ra-altaa­seen putoa­mi­nen on vähem­män vaa­ral­lis­ta kuin aitaa vas­ten puris­tu­mi­nen. HTH

  Han­no­sen yri­tys ros­vo­ta täs­tä­kin shows­ta vähän lähe­ty­sai­kaa oman moraa­li­sä­tei­lyn­sä esit­tä­mi­seen onnis­tui aina­kin osin, kos­ka sii­tä täs­sä­kin näkö­jään puhu­taan. En kom­men­toi sen enempää.

  Mut­ta täs­tä: Mitä ihmet­tä sin­ne oli rou­dat­tu Ves­ku Loi­ri lau­la­maan suun­nil­leen syn­kim­piä sovi­tuk­sia masen­ta­vim­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta kap­pa­leis­ta? Okei, onhan se surul­lis­ta, että jen­gi bilet­tää kuin vii­meis­tä päi­vää sik­si, että joku muo­vi­lät­kä on saa­tu verk­koon useam­min kuin ruot­sa­lai­set, mut­ta kun kat­soin telk­ka­ris­ta pät­kän, en voi­nut olla nauramatta.

 12. Palo­ma Han­no­nen adressissaan:

  Me alle­kir­joit­ta­neet oli­sim­me kii­tol­li­sia, jos ker­toi­sit­te mitä miel­tä itse olet­te [Suo­men jää­kiek­ko­jouk­kue] rasis­mis­ta ja sii­tä kenel­lä on oikeus iloi­ta voi­tos­tan­ne, kenel­lä on oikeus tur­vas­sa kävel­lä juh­lin­nan keskellä?”

  Mä haluai­sin kuul­la myös maa­jouk­ku­eel­ta ja juh­li­val­ta kiek­ko­kan­sal­ta kan­nan sii­hen, onko oikein iloi­ta JÄÄ­kie­kon­maa­il­man­mes­ta­ruut­ta, ottaen huo­mioon sen, että napa­jää­ti­köt sula­vat kovaa vauh­tia ja ilmei­ses­ti tätä samaa jää­tik­köä käy­te­tään lät­kä­kau­ka­lois­sa sirklauk­seen ja muu­hun turhuuteen.

  Mis­sä on oikeus, mis­sä on kohtuus?

 13. Riit­ta:

  En ymmär­rä yhtään tätä asen­net­ta! Näil­le “kän­ni­ää­liöil­le” pitää teh­dä sel­väk­si, että hei­dän käy­tök­sen­sä ei ole hyväk­syt­tä­vää: pahin­ta ei ole paho­jen ihmis­ten väki­val­ta, vaan hyvien ihmis­ten välin­pi­tä­mät­tö­myys, juu­ri­kin tämä “mitä se mul­le kuu­luu” ‑asen­ne.”

  Ei kän­ni­ää­liöil­le voi teh­dä mitään sel­väk­si, kos­ka ne ovat kän­ni­ää­liöi­tä. Samas­ta syys­tä ei voi myös­kään ottaa vas­tuu­ta nii­den sano­mi­sis­ta tai tekemisistä. 

  Tot­ta­kai väliin pitäi­si pys­tyä mene­mään, jos hom­ma muut­tuu väki­val­lak­si, sii­hen saak­ka on paras­ta antaa kän­ni­ää­liön olla hil­jaa ja toi­voa, että se seu­raa­val­la pysä­kil­lä pois.

 14. tie­de­mies: Loi­ri oli pai­kal­la lau­la­mas­sa pelaa­jien pyyn­nös­tä. Pelaa­jien pyyn­nös­tä vii­su­täh­tö­nen jätet­tiin kotia. Ihan hyviä valin­to­ja molemmat.

  Pik­kui­sen on saa kul­ma­kar­vo­ja kohot­te­le­maan HS:n ja tämän yhden Vih­reän mis­sio. HS:n toi­mit­ta­jat ilmei­ses­ti jol­lain kie­rou­tu­neel­la taval­la ajat­te­le­vat edis­tä­vän­sä jotain asi­aa noil­la artik­ke­leil­la. Veik­kaam­pa, että ne toi­mi­vat päin vas­toin. Moni­kult­tuu­ri­suu­den vas­tus­tus, suo­ra­nai­nen viha, ei koh­dis­tu ulko­maa­lai­siin vaan em. aatet­ta aja­viin ihmi­siin — eli 99% suo­ma­lai­siin. Rasis­mi on asia erik­seen ja sil­le ei voi mitään, että 5 mil­joo­nan ihmi­sen jou­kos­sa on idioottejakin.

 15. Ero­tuo­ma­ri,

  Osmo­han tun­ne­taan Hoo­ma­fo­ru­mil­la Osmo “Dwarf” Soi­nin­vaa­ra­na :). Vasem­mas­sa kädes­sä on ongel­mia aikoi­naan mur­tu­neen sor­men vuoksi. 

  Vie­ras­pe­räi­set sanat ja sanon­nat ovat myös jär­jes­tään vää­rin eli jotain lie­vää hah­mot­ta­mi­sen vai­keut­ta­kin lienee.

  Mut­ta ei minua yleen­sä häi­rit­se Osmon kir­joi­tus­vir­heet, asia­vir­heet kylläkin. 

  Minul­la­kin on nyt tuos­sa vää­rin Palo­man suku­ni­mi, joka onkin Han­no­nen. Luin tapauk­ses­ta jol­tain toi­sel­ta sivus­tol­ta, jos­sa oli Han­nu­la ja se jäi mieleen.

 16. Osmo kor­ja­si­kin nyt toi­sen Han­nu­lan Han­no­sek­si. Kii­tos hänelle!

 17. Riit­ta,

  Ei kyse ollut sii­tä, että puut­tuu asi­aan, vaan että pyy­te­lee koko Suo­men kan­san puo­les­ta anteek­si jon­kun yksit­täi­sen idioo­tin räyhäämistä. 

  Sen jäl­keen rus­tai­lee joi­tain rasis­min­vas­tai­sia julis­tuk­si­aan net­tiin ja leh­tiin ja vie­lä­pä vaa­tii jää­kiek­ko­maa­jouk­kuet­ta mukaan moraa­li­sä­tei­lyyn­sä (lai­naus Tiedemieheltä)

  Pyy­del­kööt anteek­si vain ihan omas­ta puo­les­taan, jos kokee syyl­li­syyt­tä tapahtuneesta.

 18. Mul­la on hen­ki­lö­koh­tai­seen empii­ri­seen havain­noin­tiin perus­tu­va teo­ria että alko­ho­li ei ole ongel­ma. […] Sekin aut­taa kun viran­omai­sil­la on asen­ne kunnossa.

  Onko tuo nyt Kai­sa­nie­mes­tä pois aje­tun Tus­kan perus­teel­la saa­tua empi­ri­aa vai jotain muu­ta kautta?

  Pos­tauk­sen asi­aan enem­män liit­tyen täy­tyy kyl­lä sanoa, että MM-kul­lan aiheut­ta­ma hyvä olo menee var­sin nopeas­ti ohi, kun jou­tuu pak­ko­syö­töl­lä näi­tä enem­män tai vähem­män viral­li­sia juh­lia ja heh­ku­tuk­sia kat­so­maan ja kokemaan.

 19. OS: “Men­nään vähän pidemmälle.”

  Kun point­ti on ettei men­nä. Ei raken­nel­la ske­naa­rioi­ta perus­tuen ei-mihin­kään. Mikään ei ole hel­pom­paa kuin raken­taa mie­les­sään olkiuk­ko ja hyy­sä­tä sitä kun­nes on “pak­ko toimia”.

  En minä­kään eri­tyi­ses­ti nau­ti näi­den monion­gel­mais­ten seu­ras­ta jul­ki­sis­sa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, ja aidos­ti toi­voi­sin hei­dän ole­van jos­sain ihan mis­sä tahan­sa muu­al­la jot­ta hyvien ihmis­ten juh­lat sai­si­vat jat­kua, mut­ta joku tolk­ku pitää suvait­se­mat­to­muu­del­la­kin olla.

 20. Osmo:

  Men­nään vähän pidem­mäl­le. Jos kän­ni­ää­liö alkaa pahoin­pi­del­lä vie­res­sä istu­vaa pik­ku­las­ta, kanat­taa sil­loin­kin kään­tää kat­se muu­al­le. Välin­pi­tä­mät­tö­myys ei todel­la ole hyve”

  Tiet­ty ääliöi­den toi­min­taan voi ja jos­kus pitää­kin men­nä väliin. Mut samal­la pitää muis­taa, et lähes aina kyse on vaan sii­tä ääliöy­des­tä eikä esim. rasis­mis­ta, kuten Paloma&co ilmei­ses­ti kuvit­te­lee. Jos sta­dis­sa on 200 000 ihmis­tä vetä­mäs­sä vii­naa, niin siel­lä väis­tä­mät­tä on myös ne ääliöt edus­tet­tu­na. Nii­den sekoi­lui­hin saa puut­tua, mut kol­lek­tii­vi­set anteeks­pyyn­nöt koko Suo­men kan­san puo­les­ta ja itten­sä nos­ta­mi­nen jalus­tal­le rasis­min sii­vel­lä on sur­ku­hu­pai­san absur­dia. Täl­la­set tyy­pit sit ilmei­ses­ti vetää jotain Vih­rei­den nuorisojärjestöjä…

 21. Ei kän­ni­ää­liöil­le voi teh­dä mitään sel­väk­si, kos­ka ne ovat kän­ni­ää­liöi­tä. Samas­ta syys­tä ei voi myös­kään ottaa vas­tuu­ta nii­den sano­mi­sis­ta tai tekemisistä. 

  Jos bus­sis­sa on yksi kän­ni­ää­liö ja kym­me­niä “kun­non ihmi­siä”, niin kyl­lä tasan tark­kaan voi ja pitää. Ei ihme, että rasis­ti­set rikok­set, yms. lisään­ty­vät, jos ihmis­ten asen­ne on näin väliinpitämätön!

 22. Kän­ni­ää­liöt on kän­ni­ää­liöi­tä ja ei tie­tys­tik­kään tuo yksi lausah­dus todis­ta koko Suo­men kan­san ole­van sel­vin päin yhtä ääliöi­tä. Mut­ta, mut­ta jos joku jää­kiek­ko­jouk­ku­een nimis­sä uhkai­lee ulko­maa­lai­sia ja sii­hen ei mil­lään lail­la rea­goi­da voi­pi olla, että seu­raa­va ja sitä seu­raa­va ääliö ‑kän­nis­sä tai ei- ajat­te­lee ihan oikeas­ti, että jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een mie­les­tä on ihan ok muki­loi­da ulkomaalaisia.
  Poik­keus­ta­pauk­sil­la ja “kän­nis­sä” teh­dyil­lä idioot­ti­mai­sil­la lausah­duk­sil­la kun on paha tapa muut­tua tavak­si ja sii­tä onkin sit­ten jo tosi lyhyt mat­ka muki­loi­tui­hin maahanmuuttajiin.
  Ihan hyvä huo­mio Han­no­sel­ta ja hyvä vas­taus kap­tee­ni Koivultakin.

 23. Lai­te­taan aita mut­ta teh­dään se, sim­sa­la­bim kel­lu­vas­ta ja peh­meäs­tä mate­ri­aa­lis­ta kuten vaik­ka (kumi)ankoista. Luo­mu­rat­kai­sus­sa jos pysy­tään, lau­ma lei­jo­nia myös pitäi­si poru­kan loi­tol­la sata­ma-altaas­ta para­dok­saa­li­ses­ti myös sil­loin, kun lei­jo­nat oli­si­vat jos­sain ihan muu­al­la. Kuka, muu­ten, oli sopi­mat­to­mas­ti käyt­täy­ty­nyt kän­ni­ää­liö, jos­ta tääl­lä puhu­taan? Ans­si Salmela?

 24. Osmo, onhan se aivan eri asia olla puut­tu­mat­ta tilan­tee­seen kuin men­nä väliin ja vie­lä pyy­tää anteek­si koko Suo­men puo­les­ta yhden ihmi­sen huo­nos­ta käy­tök­ses­tä. Sil­loin­han anteek­si­pyy­tä­jä on itse sitä miel­tä että sen yhden kän­ni­ää­liön teot oli­si­vat joten­kin omi­nai­sia suo­ma­lai­sil­le ja täten se on jokai­sen suo­ma­lai­sen vika että tääl­lä on pari meuhkaajaa.

 25. Osmo:

  Men­nään vähän pidem­mäl­le. Jos kän­ni­ää­liö alkaa pahoin­pi­del­lä vie­res­sä istu­vaa pik­ku­las­ta, kanat­taa sil­loin­kin kään­tää kat­se muu­al­le. Välin­pi­tä­mät­tö­myys ei todel­la ole hyve.

  Näi­tä väliin­me­no­ja sel­vi­tel­lään aika usein kärä­jil­lä. Oma käsi­tyk­se­ni pää­tös­ten uuti­soin­nis­ta on, että täs­sä maas­sa ei todel­la­kaan kan­na­ta men­nä väliin, vaik­ka käyn­nis­sä oli­si pahoinpitely.

 26. Minus­ta tuos­sa anteek­si­pyy­te­lys­sä on kyse ihan samas­ta kuin, että esim. kaik­kien maa­il­man mus­li­mien pitäi­si olla pyy­te­le­mäs­sä anteek­si 911:n ter­ro­ris­ti-isku­ja, jon­ka tie­tyt sen pii­rin ääliöt toteuttivat. 

  Ei tie­ten­kään tar­vit­se, mut­ta tie­ten­kin mus­li­mien pitää puut­tua omien ääliöi­den­sä tekoi­hin, jos pys­ty­vät, ja niin pitää suo­ma­lais­ten­kin känniääliöiden.

  Nyt täs­sä on joten­kin koi­tet­tu nämä kak­si asi­aa yhdis­tää ja se on minus­ta pie­les­sä. Se, että anteek­si­pyy­te­ly jon­kun toi­sen type­räs­tä toi­mes­ta, on type­rää, ei tar­koi­ta, ettei­kö sii­hen toi­sen type­rään tekoon puut­tu­mi­nen teko­het­kel­lä voi­si olla fiksuakin.

 27. tpyy­luo­ma:

  Tuo­ta voi toki pitää yhtä tehot­to­ma­na kuin mis­sien vetoo­muk­sia maa­il­man­rau­han puo­les­ta. Mut­ta se on toi­saal­ta myös ihan yhtä harmitonta

  Joo se on har­mi­ton­ta, jos joku lät­kä­jen­gi oma-alot­tei­ses­ti vetoo ylei­ses­ti hyvien asioi­den puo­les­ta ja paho­ja vastaan. 

  Mut jos joku vaa­tii nii­tä teke­mään kan­nan­o­ton rasis­mia vas­taan, niin sii­tä syn­tyy hel­pos­ti kuva, et lätkällä/lätkän fani­tuk­sel­la ja rasis­mil­la olis jotain teke­mis­tä tois­ten­sa kans­sa. Sii­tä kol­lek­tii­vi­ses­ta anteeks­pyyn­nös­tä suo­ma­lais­ten rasis­min takia taas syn­tyy kuva, et suo­ma­lai­set olis ylei­ses­ti joten­kin poik­keuk­sel­li­sen rasis­ti­sia. Lisäks kai­ken mahol­li­sen ääliö­mäi­syy­den väit­tä­mi­nen rasis­miks infla­toi rasis­mi-käsi­tet­tä ja vie uskot­ta­vuut­ta rasis­min vas­ta­sel­ta toi­min­nal­ta niis­sä tilan­teis­sa, kun se on oikees­ti aiheellista.

 28. tpyy­luo­ma,

  FIFA ei var­maan­kaan otta­nut kan­taa rasis­miin jon­kun yksit­täi­sen palo­ma­han­no­sen pyyn­nös­tä. Eli vähän mit­ta­suh­tei­ta nyt, kiitos!

  Pai­kal­li­nen palo­ma­han­no­nen oli­si nyt mie­les­tä­ni voi­nut pysyä les­tis­sään ja jät­tää Suo­men jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een ihan rau­haan yksityisajattelultaan. 

  Rati­kas­sa oli joku “iso­ko­koi­nen” tam­pio uhit­te­le­mas­sa kah­del­le tum­ma-ihoi­sel­le pojal­le. Tari­na ei ker­ro, min­kä ikäi­siä pojat oli­vat ja tar­vit­tiin­ko Palo­maa rau­han kyyh­kyk­si (Palo­ma= kyyhkynen)siihen väliin änkemään. 

  Ovat­ko tum­mai­hoi­set nuo­ret niin avut­to­mia, ettei­vät ilman Palo­maa sel­viä yhdes­tä type­räs­tä jam­pas­ta? Ilmei­ses­ti Han­no­sen ajat­te­lun mukaan aina­kin ovat. 

  Kuka­han muu­ten nii­tä nuo­ria aut­taa, jot­ka kym­me­nit­täin jou­tu­vat ulko­maa­lais­jen­gien ahdis­te­le­mik­si joka iki­nen vii­kon­lop­pu sta­dis­sa? Ei muu­ten auta kukaan. 

  Oli­si­ko Palo­ma Han­no­nen ollut val­mis mene­mään väliin, jos kysees­sä oli­si­vat olleet ihan kotoi­sat pel­la­va­päät? Olis­ko hän sil­loin kir­joi­tel­lut adres­se­jaan ja vaa­ti­muk­si­aan jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­eel­le väki­val­lat­to­muu­den puolesta? 

  Epäi­len­pä, ettei olisi..

 29. Riit­ta:

  Jos bus­sis­sa on yksi kän­ni­ää­liö ja kym­me­niä “kun­non ihmi­siä”, niin kyl­lä tasan tark­kaan voi ja pitää.”

  Mä olen sen ver­ran huo­lis­sa­ni itse­ni ja sil­mä­la­sie­ni tur­val­li­suu­des­ta, että mä en läh­de teke­mään kän­ni­ää­liöl­le sel­väk­si, että tämä on mie­les­tä­ni kän­ni­ää­liö, niin kau­an kun on kyse huutelusta. 

  Olen havain­nut, että kän­ni­ää­liöl­le puhu­mi­nen on yhtä kan­nat­ta­vaa kuin kaa­taa ben­saa liek­kei­hin palon sammuttamiseksi.

  Välin­pi­tä­mä­tön kun olen.

 30. Kak­ki­han sujui toril­la ihan hyvin ilman aito­ja­kin. Osmol­la on vaan tuo nyky­po­lii­ti­koil­le tyy­pil­li­nen tah­to kai­ken kont­rol­loin­tiin ja ylisuojeluun.

  Sen­si­jaan epä­on­nis­tu­jia, ja paho­ja sel­lai­sia, oli­vat VR ja HSL. Ei lie­ne yllä­tys sekään. Polii­tik­ko­jen joh­ta­mia kan­kei­ta lai­tok­sia joil­ta puut­tuu vähäi­nen­kin peli­sil­mä ja jous­ta­vuus. Ei tai­da näis­tä nyky­nuo­ris­ta­kaan kas­vaa jouk­ko­lii­ken­ne­su­ku­pol­vea kun jou­tu­vat toi­mi­mat­to­man jouk­ko­lii­ken­teen vuok­si jää­mään yön­sel­kään. Osmo voi­si antaa kun­non kriit­ti­sen palaut­teen siel­lä HSL:n hal­li­tuk­ses­sa, ja edel­lyt­tää lai­tok­sen ope­ra­tii­vi­sel­ta joh­dol­ta parem­paa rea­goin­tia vastaisuudessa.

 31. Palo­ma Han­no­sen kan­nan­ot­to oli sii­nä mie­les­sä erit­täin osu­va, että natio­na­lis­mi ja rasis­mi kul­ke­vat usein käsi kädes­sä, ja hän pyy­si nii­tä, joil­la asi­aan on täl­lä het­kel­lä poik­keuk­sel­li­nen val­ta, erot­ta­maan nämä kak­si toisistaan.

  Miten kukaan voi pro­tes­toi­da täl­lais­ta pyyn­töä, ellei itse koe suur­ta läm­pöä täs­tä natio­na­lis­min ja rasis­min lii­tok­ses­ta, ja ole sil­loin itse­kin rasisti?

  Kii­tos Mik­ko Koi­vul­le lausunnostaan.

 32. Ongel­ma ei ole rasis­mi, vaan se, että suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa suvai­taan mil­tei loput­to­mas­ti kän­ni­ää­liöi­den öyhöt­tä­mis­tä jul­ki­sel­la pai­kal­la. Tätä kult­tuu­ris­ta perin­net­tä lie­nee vai­kea muut­taa, joten muu­tok­sen pitäi­si tul­la viran­omais­ten toimin.

  Vaa­lien jäl­keen eri­näi­sil­tä moraa­liy­li­myk­sil­tä näyt­tää karan­neen mopo täy­sin käsis­tä täs­sä rasis­mi­ky­sy­myk­ses­sä. Jokín kum­min­kai­mal­ta kuul­tu huhu riit­tää Hesa­rin pää­kir­joi­tus­si­vua myö­ten todis­teek­si sii­tä, että rasis­mi on saa­vut­ta­nut epi­de­mian mitat Suo­mes­sa, ja epä­sel­vän yksit­täis­ta­pauk­sen perus­teel­la teh­dään koko Suo­mea kos­ke­via johtopäätöksiä.

 33. Miten kukaan voi pro­tes­toi­da täl­lais­ta pyyn­töä, ellei itse koe suur­ta läm­pöä täs­tä natio­na­lis­min ja rasis­min lii­tok­ses­ta, ja ole sil­loin itse­kin rasisti?”

  Kyl­lä voi pro­tes­toi­da. Kei­not eivät ole sama asia kuin arvot. Minä pidän kas­vis­ruu­as­ta ja ärsyyn­nyn edel­leen kou­lu­jen pak­ko­kas­vis­ruu­as­ta ja sen seu­rauk­sis­ta. Juh­li­val­le jouk­ku­eel­le arvo­jen pak­ko­syöt­tä­mi­nen on ihan samaa. Tulee mie­leen ame­rik­ka­lais­ten “ne jot­ka eivät ole puo­lel­lam­me ovat mei­tä vas­taan” Suu­hun lai­te­tut sanat eivät tun­nu omil­ta. Rasis­min­vas­tais­ten kan­nan­ot­to­jen pitää tun­tua omil­ta ja tul­la omas­ta sydä­mes­tä, ei pako­tet­tui­na. Minus­ta vaa­ti­mus oli mau­ton ja ärsyt­tä­vä — Fifan rasis­min­vas­tai­nen kam­pan­ja läh­tee sisäl­tä ja on sik­si hie­no ja uskottava.

 34. Vih­reä äänestäjä:

  Miten kukaan voi pro­tes­toi­da täl­lais­ta pyyn­töä, ellei itse koe suur­ta läm­pöä täs­tä natio­na­lis­min ja rasis­min lii­tok­ses­ta, ja ole sil­loin itse­kin rasisti?

  Minä voin!

  Mikään ei ole minul­le yhden­te­ke­väm­pää kuin kan­sal­li­sen uhon sävyt­tä­mä kil­paur­hei­lu. Mut­ta ymmär­rän hyvin nii­tä, joil­le se on tär­ke­ää. Tämä erot­taa­kin minut suvait­se­vais­tos­ta, joka häpei­le­mät­tä hal­vek­sii tois­ten miel­ty­myk­siä ja intressejä.

  Näin Han­no­sen “pyyn­nös­sä” röyh­keän vaa­ti­muk­sen alis­taa Suo­men juh­la­het­ki oman poliit­ti­sen agen­dan­sa läpi­vie­mi­seen täy­sin ulko­puo­lis­ten ihmis­ten toimesta. 

  Tar­ja Halo­nen­kaan tus­kin pyy­täi­si mois­ta, vaik­ka oli­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti jou­tu­nut rasis­ti­sen hyök­käyk­sen koh­teek­si. Mut­ta yli­mys­tön edus­ta­ja Palo­ma Han­no­sel­la on otsaa…

  Mut­ta nimi­merk­ki­si ker­too­kin kai­ken äärim­mäi­sen rajoit­tu­nees­ta maailmankuvastasi.

 35. Vih­reä äänes­tä­jä: “Miten kukaan voi pro­tes­toi­da täl­lais­ta pyyn­töä, ellei itse koe suur­ta läm­pöä täs­tä natio­na­lis­min ja rasis­min lii­tok­ses­ta, ja ole sil­loin itse­kin rasisti?”

  Onko kos­kaan käy­nyt mie­les­sä että natio­na­lis­ti­nen uho ja rasis­mi ovat asioi­ta jois­ta Suo­mes­sa on pää­sään­töi­ses­ti kas­vet­tu ulos aikaa sit­ten. Tuo on sama kuin sanoi­si: “Minus­ta te olet­te kaik­ki saman­lai­sia rasis­te­ja kuin tapaa­ma­ni monion­gel­mai­nen rati­kan kän­ni­ää­liö, joten koh­dis­tan­pa vies­ti­ni sit­ten teil­le”, eli aivan tur­haa riidanhaastamista. 

  Toi­saal­ta nuo­ri­so­po­li­tiik­kaan kuu­luu vaa­tia asioi­ta joi­ta ei ole tar­koi­tus­kaan toteut­taa, joten sikä­li kaik­ki on edel­leen kohdallaan.

 36. vih­reä äänestäjä:

  Palo­ma Han­no­sen kan­nan­ot­to oli sii­nä mie­les­sä erit­täin osu­va, että natio­na­lis­mi ja rasis­mi kul­ke­vat usein käsi kädes­sä, ja hän pyy­si nii­tä, joil­la asi­aan on täl­lä het­kel­lä poik­keuk­sel­li­nen val­ta, erot­ta­maan nämä kak­si toisistaan”

  Kel­lä täs­sä on ollu vai­keuk­sia erot­taa nii­tä toi­sis­taan ja miten se ees liit­ty tähän? Ihmi­set naut­tii mai­den väli­ses­tä kisai­lus­ta ja siks luo­daan esim. tol­las­ta leik­ki­mie­lis­tä Suo­mi-Ruot­si ‑vas­tak­kai­na­set­te­lua. Se vas­tak­kai­na­set­te­lun luo­mi­nen osal­taan tuo sen fii­lik­sen ja panok­sen koko hom­maan. Kuka tosis­saan kuvit­te­lee, et suo­ma­lai­sil­la olis oikees­ti nega­tii­vi­nen kuva ruot­sa­lai­sis­ta? Palo­man kal­ta­set tyy­pit ei tie­ten­kään koko tou­hus­ta mitään ymmär­rä ja tul­kit­see koko kuvion väärin.

 37. Kei­not eivät ole sama asia kuin arvot.”

  Hyvin kitey­tet­ty. ViNOn edus­ta­man radi­kaa­lin poliit­ti­sen nuo­ri­son ajat­te­lul­le luon­teen­omais­ta on, että omat arvot oikeut­ta­vat kei­not. Lii­ken­teen saa pysäyt­tää kes­kel­lä Hel­sin­kiä, jos on oikeal­la asial­la. Työ­maa­nos­tu­riin saa kii­ve­tä itsen­sä kah­lit­se­maan, jos on oikeal­la asial­la. Kei­no­jen kysee­na­lais­ta­mi­nen tul­ki­taan hyvin her­käs­ti arvo­jen kysee­na­lais­ta­mi­sek­si, kuten tätä­kin addres­sia kos­ke­nees­ta kes­kus­te­lus­ta on toi­saal­la voi­nut huomata.
  Hel­pos­ti sataa rasis­ti-syy­tök­siä, jos kysee­na­lais­taa urhei­lun poli­ti­soi­mi­sen ja sen val­jas­ta­mi­sen oman poliit­ti­sen pyr­ky­ryy­den keppihevoseksi. 

  Nelo­nen kysyi Mik­ko Koi­vul­ta rasis­mis­ta, ja Koi­vu ympä­ri­pyö­reäs­ti ja diplo­maat­ti­ses­ti vas­ta­si, että hei­dän jouk­ku­een­sa osoit­ti, mihin moni­puo­li­suu­del­la pystytään.
  Palo­ma Han­no­nen välit­tö­mäs­ti tul­kit­si tämän omak­si suu­rek­si voi­tok­seen, ja kiit­ti Mik­ko Koi­vua hänel­le vas­taa­mi­ses­ta. Ei voi­si enää sel­keäm­min osoit­taa, kuin­ka kyse oli pal­jol­ti oman kil­ven kii­lot­ta­mi­ses­ta alus­ta läh­tien. Koi­vun vas­tauk­ses­ta ei täl­lais­ta nimit­täin ole luet­ta­vis­sa puo­leen eikä toi­seen. Sama­na päi­vä­nä Palo­ma Han­no­nen ilmoit­tau­tui mukaan kisaan vih­rei­den varapuheenjohtajuudesta.

  Kaik­ki tämä show itse­mark­ki­noi­dus­ti Face­boo­kis­sa, jos­ta ne vih­rei­den uudet 2000 jäsen­tä pää­osin rekrytoitiin.

  Aina­kaan vie­lä väli­koh­tauk­sel­le ei ole ilmaan­tu­nut mui­ta sil­min­nä­ki­jöi­tä. Ennen var­men­nus­ta on vain ratio­naa­lis­ta pitää hyvin mah­dol­li­se­na, että pal­jon tapah­tu­nees­ta on asian­omais­ten oman hen­ki­sen näkö­ken­tän muok­kaa­maa tul­kin­taa, jos ei täy­sin kek­sit­tyä. Niin pal­jon tun­tu­vat juu­ri sat­tu­mal­ta ammat­ti­tuoh­tu­jat koh­taa­van rasis­mia arki­päi­väs­sään, johon me muut emme jos­tain syys­tä lain­kaan samois­sa mää­rin törmää.

 38. Urhei­lu ei ole oma eril­li­nen saa­re­ke muus­ta yhteis­kun­nas­ta. Itse aina­kin arvos­tan kun suo­ma­lai­nen huip­pu-urhei­li­ja sanoo, että muu­ka­lais­vi­ha­mie­li­syys ja rasis­mi ei ole ok. 

  Ei ole myös­kään oikein polt­taa Ruot­sin lip­pua tai huu­taa kaup­pa­to­rin laval­ta: “lai­te­taan kave­rit rasi­aan ja vede­tään hur­ria turpaan”
  Itse kuu­lin vain sanat: “hur­ria turpaan”

  Fifan tai oikeas­taan FARE:n (Foot­ball Against Racism in Euro­pe) pro­jek­ti ei läh­te­nyt käyn­tiin sisä­syn­tyi­ses­ti vaan sii­nä on ollut muka­na Eu, suu­ret media­ta­lot, useat yhdistykset.

 39. Kii­tos Pano­lo­ma Han­no­nen, jäl­leen yksi syy olla äänes­tä­mät­tä Vihervirsuja

 40. Kii­tos Pano­lo­ma Han­no­nen, jäl­leen yksi syy olla äänes­tä­mät­tä Vihervirsuja”

  Sama jut­tu, kyl­lä oli taas sel­lai­nen älyttömyys. 

  Itse olin alku­pe­lien aikaan pai­kan­pääl­lä Bra­tis­la­vas­sa, ja voin sanoa, että lät­kä­fa­nit kai­kis­ta mais­ta ovat yhtä suur­ta ilois­ta per­het­tä, vaik­ka tie­tys­ti jokai­nen omaa jouk­kuet­taan kan­nus­taa. Hal­lin ulko­puo­lel­la (ja kat­so­mos­sa­kin) kun­nioi­te­taan toi­sia ja ollaan kave­rei­ta kes­ke­nään vaik­ka pien­tä nal­jai­lua­kin har­ras­taen. Jal­ka­pal­lo­fa­nien yli­na­tio­na­lis­ti­nen fanaat­ti­suus puut­tuu tyystin. 

  Enpä osaa kuvi­tel­la huo­nom­min valit­tua vaa­ti­mus­ta rasis­min vas­tais­ten julis­tus­ten esit­tä­jik­si kuin jää­kiek­ko­vä­ki. Täy­del­li­nen poh­ja­no­tee­raus täl­tä Hannoselta

 41. JL, se että mis­sä tahan­sa ulko­maa­lai­se­lä­viin koti­maas­sa liit­ty­väs­sä asias­sa data on anek­doo­tin monik­ko on vaan sii­tä avoin­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria. Että kiit­ti vaan kai­kil­le osal­lis­tu­neil­le täs­tä­kin, ihan kai­kis­sa poteroissa.

 42. Yksi detal­ji täs­sä Han­nos-gates­sa kum­mas­tut­taa: miten on mah­dol­lis­ta, että *jyväs­ky­lä­läi­nen* kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu mat­kus­taa *rai­tio­vau­nul­la* kotiinsa?

 43. Pysäk­ki kau­ka­na: se var­maan pyö­räi­lee kotiin­sa. Ratik­ka­mat­ka on vas­ta lii­tyn­tä, Kylä­saa­ren­ka­dul­la siir­ry­tään pol­ku­pyö­rän selkään. 

  Oma reak­tio tuo­hon Palo­ma Han­no­sen meuh­kaa­mi­seen oli täs­mäl­leen sama kuin Eli­nal­la. Se, mitä rati­kas­sa ehkä tapah­tui, on ikä­vä jut­tu, mut­ta sen val­jas­ta­mi­nen omiin tar­koi­tus­pe­riin on tör­keän härskiä.

  LNu:n kans­sa olen samaa miel­tä Hesa­ris­ta. Ilmei­ses­ti leh­ti on kui­ten­kin sokea itsel­leen, kun se ei oppi­nut vaa­leis­ta­kaan mitään. Kan­sa äänes­ti juu­ri päin­vas­toin kuin mihin Hesa­ri niin kovas­ti pyrki.

  Jos vih­reät eivät saa näi­tä palo­ma­han­no­si­aan kuriin, niin seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa kan­na­tus tip­pu­nee enti­ses­tään. Vaik­ka tavoi­te sinän­sä (mah­dol­li­sen rasis­min vähen­tä­mi­nen) oli­si­kin oikea, niin toi­min­ta­ta­vat joh­ta­vat sii­hen, että yhä har­vem­pi halu­aa tuol­lais­ta olla tuke­mas­sa. Pahim­mil­laan käy niin, että koko tou­hu kään­tyy perä­ti sitä alku­pe­räis­tä tavoi­tet­ta vastaan.

 44. az, Koi­vu on NHL-jul­ki­suus­kou­lu­tet­tu urhei­li­ja jol­ta saa ympä­ri­pyö­reän ja diplo­maat­ti­sen vas­tauk­sen ihan mihin­kä tahan­sa kysymykseen.

 45. Pysäk­ki kaukana:
  “Yksi detal­ji täs­sä Han­nos-gates­sa kum­mas­tut­taa: miten on mah­dol­lis­ta, että *jyväs­ky­lä­läi­nen* kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu mat­kus­taa *rai­tio­vau­nul­la* kotiinsa?”

  Sik­si kos­ka hän sai pät­kä­töi­tä Sin­ne­mäen avus­ta­ja­na ja asuu väliai­kai­ses­ti Hel­sin­gis­sä. Onkos tuo nyt ihan ihmet­te­le­mi­sen arvoista. 😉

  Olin pet­ty­nyt Koi­vun lat­teuk­siin. Mik­sei voi­nut sanoa että Suo­men kul­ta­mi­ta­li kuu­luu kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le kie­leen ja ihon­vä­riin kat­so­mat­ta. Se ei oli­si ollut kel­tään pois.

 46. Ja seu­raa­vak­si sit­ten Eli­na ja muut var­mas­ti nil­litt­tää joh­don­mu­kai­ses­ti kuin­ka vas­ten­mie­lis­tä on että MLL ja Nuo­ri Suo­mi käyt­tää Kiek­ko­lei­jo­nia rait­tius­työn kep­pi­he­vo­se­na, ja kuin­ka täl­lä on puo­lue­po­li­tii­sia kerrannaisvaikutuksia.

  Kiek­ko­lei­jo­nien alko­ho­lin­käyt­tö on herät­tä­nyt kes­kus­te­lua. Osa jouk­ku­ees­ta esiin­tyi maa­nan­tain voi­ton­juh­lis­sa hyvin humal­tu­nee­na. Las­ten ja nuor­ten jär­jes­töt ovat muis­tut­ta­neet, että urhe­li­jat ovat esi­ku­via, joi­den käy­tök­ses­tä ote­taan oppia.
  http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/05/jarjestot_muistuttavat_urheilijat_ovat_lasten_esikuvia_2601292.html

 47. Koi­vun vas­taus moni­muo­toi­suu­den siu­nauk­sel­li­suu­des­ta oli mielenkiintoinen. 

  Maa­jouk­kue­han koos­tuu supi­suo­ma­lai­sis­ta kar­juis­ta, jot­ka niin fyy­si­sil­tä kuin var­mas­ti hen­ki­sil­tä­kin omi­nai­suuk­sil­taan, arvoil­taan ja asen­teil­taan ovat hyvin samankaltaisia. 

  Vai­kea kek­siä yhtei­söä, joka oli­si homogeenisempi.

  (Tie­dän, että Leo Koma­rov on syn­ty­nyt Viros­sa, mut­ta muut­ta­nut tän­ne jo pie­ne­nä ja näin ollen täy­sin suo­ma­lais­tu­nut, eikä viro­lai­suut­ta muu­ten­kaan minään var­si­nai­se­na eri­lai­suu­te­na voi pitää suo­ma­lai­ses­ta näkökulmasta. )

 48. Se, mitä rati­kas­sa ehkä tapah­tui, on ikä­vä jut­tu, mut­ta sen val­jas­ta­mi­nen omiin tar­koi­tus­pe­riin on tör­keän härskiä. 

  ??? Jos jää­kiek­koi­li­joi­den juh­li­mi­sen nimis­sä joku käyt­täy­tyy huo­nos­ti, niin kyl­lä minus­ta on ihan asial­lis­ta, että ko jää­kiek­koi­li­jat ilmoit­ta­vat, että he eivät tuol­lai­sis­ta suo­sio­no­soi­tuk­sis­ta oikein ilahdu.

 49. Kuk­ka­hat­tu­tä­tien vou­ho­tus­ta nuo rasis­mi- ja juo­pot­te­lu­ju­tut. Noi­ta rasis­mi­huu­te­li­joi­ta on riippu,tta sii­tä mki­ten Suo­mi menes­tyy urheilussa

  Ja mitä tulee juo­pot­te­luun niin se osa suo­ma­lais­ta urhei­lu­kult­tuu­ria, mik­si todel­li­suus pitäi­si sala­ta ? Edes lap­sil­ta ? Eivät lap­set­kaan ole tyh­miä vaan kai­va­vat tie­dot har­kois­sa ym urhei­lu­ti­lai­suuk­sis­sa, jos­sa nämä van­hem­mat urhei­lij­ta muis­te­le­vat voittojuhliaan.

  Minä olen pitä­nyt suo­ma­lai­sia aina suo­ri­na ja rehel­li­si­nä, mut­ta nyt kun olen osal­lis­tu­nut pit­kään kou­lu­jen van­hem­pain­toi­min­taan ja muu­ten­kin kat­sel­lut yhteis­kun­nan kehi­tys­tä niin Suo­meen on iske­nyt suvait­se­mat­to­muus. Se suu­na­tu­tuu eri asioi­hin kuin ennen mut­ta juu­ret ja tavat ovat samoja.

  Vih­reil­lä ja laes­ta­dio­lai­sil­la on pal­jon yhteistä

 50. Pitää muis­taa, että Mik­ko Koi­vu ja moni muu pelaa­ja on myös maa­han­muut­ta­ja. Ei tosin Suo­mes­sa, mut­ta USA:ssa, Kana­das­sa, Venä­jäl­lä, Ruot­sis­sa etc mis­sä he pelaa­vat ‚joten he kyl­lä tie­tä­vät ongelman

 51. Tämän päi­vän Hesa­ris­sa Palo­ma Han­no­sen aate­to­ve­ri, ellei perä­ti esi­ku­va, Tui­ja Brax vaa­tii uut­ta pää­mi­nis­te­riä tuo­mit­se­maan rasismin. 

  Lisään­ty­nees­tä rasis­mis­ta ker­too Braxin mukaan Pri­de-isku (en täy­sin ymmär­rä, mitä täl­lä rasis­min kans­sa on teke­mis­tä) ja maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten bus­si­kus­kien pahoinpitelyt.

  Kui­ten­kin alan edus­ta­ja sanoo lisään­ty­nees­tä väkivallasta:

  Hel­sin­gin bus­si­lii­ken­teen lii­ken­ne­joh­ta­ja Mika Sep­pä­nen ker­too, että vaa­ra vaa­nii yhtä lail­la nuo­ria ja van­ho­ja, kan­ta­suo­ma­lai­sia ja maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia kul­jet­ta­jia. (KSML 7.2)

  Oli­si asial­lis­ta ottaa tilas­tois­ta sel­vää ennen kuin käyt­tää “tie­to­ja” pro­pa­gan­daan. Mut­ta sel­lai­nen­han ei sopi­si ollen­kaan rasis­min vas­tus­ta­mi­sen yle­vään tee­maan. Voi­si­kin pal­jas­tua ihan kum­mia juttuja. 

  Mis­sä muu­ten vii­py­vät vaa­ti­muk­set nais­ten katu­rau­han puo­les­ta? Maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set (lue lähin­nä Lähi-idäs­tä ja Poh­jois-Afri­kas­ta tul­leet) häi­rit­se­vät jat­ku­vas­ti tör­keäs­ti aivan nuo­ria­kin tyt­tö­jä eri­to­ten kadul­la ja kaup­pa­kes­kuk­sis­sa. Ääri­ta­pauk­si­na sit­ten tällaista:

  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/vikittelija_pahoinpiteli_teinityttoja/

  Ihme­tel­tiin per­heen kes­ken tätä otsik­koa. Nuor­ten tyt­tö­jen pahoin­pi­te­li­jä ei todel­la­kaan ole mikään “vikit­te­li­jä”, joka on leik­ki­sä ilmai­su flirtille.

 52. tpyy­luo­ma,

  Noh… olen sitä miel­tä, että maa­jouk­ku­een pää­sa­no­ma Suo­men nuo­ri­sol­le oli, että ilo ilman vii­naa on tees­ken­te­lyä. Näin ollen he eivät var­si­nai­ses­ti sovi rait­tius­työn esikuviksi. 

  Toi­saal­ta olen sitä miel­tä, että aikui­sil­la ihmi­sil­lä on oikeus juh­lia juu­ri kuten halua­vat — vii­nan­kin voimalla. 

  Yleis­hyö­dyl­li­set jär­jes­töt keu­la­ku­vi­neen ovat kui­ten­kin aivan eri vii­val­la kuin Palo­ma Han­no­nen yksi­tyi­sen egon­pö­hö­tys­pro­jek­tin­sa kanssa.

  Jos et tätä ymmär­rä, niin olen kui­ten­kin ilah­tu­nut sii­tä, että täs­sä­kin ket­jus­sa moni muu ymmärtää.

 53. Tpyy­luo­ma:

  Ja seu­raa­vak­si sit­ten Eli­na ja muut var­mas­ti nil­litt­tää joh­don­mu­kai­ses­ti kuin­ka vas­ten­mie­lis­tä on että MLL ja Nuo­ri Suo­mi käyt­tää Kiek­ko­lei­jo­nia rait­tius­työn kep­pi­he­vo­se­na, ja kuin­ka täl­lä on puo­lue­po­li­tii­sia kerrannaisvaikutuksia.”

  Olet oikeas­sa, minus­ta aina­kin löy­tyy sen ver­ran kak­si­nais­mo­ra­lis­tia, että minus­ta osa kiek­ko­jouk­ku­ees­ta oli­si voi­nut hil­li­tä alko­ho­lin­käyt­töään Kaup­pa­to­ril­la ja vetää per­seet vas­ta shown jälkeen.

  Rasis­mi ja alko­ho­lis­mi hait­ta­vai­ku­tuk­si­neen ovat aika eri mit­ta­luo­kan ongel­mia. Ote­taan nyt vaik­ka Palo­man tapaus. Uskoi­sin, että Han­no­nen koh­ta­si rati­kas­sa ensi­si­jai­ses­ti kään­ni­ää­liön (?) ja tois­si­jai­ses­ti rasistin. 

  En vas­tus­ta siis lät­kä­jouk­ku­een val­jas­ta­mis­ta moraa­li­seen hyvyy­teen ohjaa­mi­ses­sa per se, toi­min­nan koh­de on vaan syy­tä vali­ta tark­kaan. Minun vink­ke­lis­tä­ni rasis­mi ei ole niin vaka­va ongel­ma kuin alko­ho­lis­mi. Tie­tys­ti jokai­sel­la on omat pre­fe­rens­sit ei sii­nä mitään.

  Riit­ta:

  Jos jää­kiek­koi­li­joi­den juh­li­mi­sen nimis­sä joku käyt­täy­tyy huo­nos­ti, niin kyl­lä minus­ta on ihan asial­lis­ta, että ko jää­kiek­koi­li­jat ilmoit­ta­vat, että he eivät tuol­lai­sis­ta suo­sio­no­soi­tuk­sis­ta oikein ilahdu.”

  Siis ei se vaan voi olla näin. Jos minä ampai­sin ulos kadul­le ja näy­tän kes­ka­ria ensim­mäi­sel­le vas­taan­tu­li­jal­le ja huu­dan “Ter­vei­siä lät­kä­jouk­ku­eel­ta”, niin pitäi­si­kö Mik­ko Koi­vun olla välit­tö­mäs­ti anta­mas­sa haas­tat­te­lua, jos­sa hän tuo­mit­seen kan­sain­vä­lis­ten sor­mi­merk­kien käy­tön nyt ja aina?

 54. Vapaa kan­sa­lai­sä­ri­si­jä Eli­na hauskuuttaa:

  Yleis­hyö­dyl­li­set jär­jes­töt keu­la­ku­vi­neen ovat kui­ten­kin aivan eri vii­val­la kuin Palo­ma Han­no­nen yksi­tyi­sen egon­pö­hö­tys­pro­jek­tin­sa kanssa.

  No onhan se ihan eri asia kun Viral­li­nen Jär­jes­tö sanoo jotain ja muu­ten­kin pas­kan­jau­han­nan kri­tee­rit jous­taa koh­teen mukaan.

  Oikees­ti, lät­kä on hie­no peli. Se on hie­no peli nime­no­maan sik­si että se on bru­taa­lia kak­si­nais­mo­ra­lis­tis­ta kil­pai­lua ja samaan aikaan tai­to­pe­li. Ja kun tähän lisää sen että nyky­kiek­koi­li­jat on val­men­net­tu ste­rii­leik­si lausun­toau­to­maa­teik­si, niin sen parem­pi mitä vähem­män he sanoo var­sin­kaan asiois­ta jot­ka ei lii­ty kiekkoon.

  Samoin esi­mer­kik­si pidän joten­kin epä­joh­don­mu­kai­se­na poh­joi­sa­me­rik­ka­lais­ten kiek­ko­pii­rien tiuk­kaa yri­tys­tä kar­sia rasis­tis­ta huu­te­lua kau­ka­los­sa. Ei tuos­sa sinän­sä muu­ten mitään vikaa ole, mut­ta kun jää­kiek­ko on ver­baa­lis­ta­kin sodan­käyn­tiä jos­sa epi­tee­tit len­tää niin on se vähän has­sua. Esi­mer­kik­si nyky­ään pan­naan mik­ki kiin­ni, http://www.youtube.com/watch?v=ZYPWCJ_0Km0
  Muu­ta van­hem­paa mate­ri­aa­lia löy­tyy, http://www.youtube.com/watch?v=z0KPHqU-K00

 55. Osmo ei ole vie­lä vas­tan­nut ihan ensin nous­see­seen asi­aan, kos­ka hän ei näkö­jään ymmär­rä aito­jen ongel­maa. Jos raken­ne­taan aita, jos­ta ei pää­se yli, sii­tä seu­raa pal­jon isom­pi ongel­ma kuin altaa­seen putoa­mi­ses­ta. Jal­ka­pal­lo-otte­luis­sa aidat kiel­let­tiin sen jäl­keen, kun fane­ja oli puris­tu­nut aito­ja vas­ten ja kuollut.

  Palo­ma toi­mi oikein sanoes­saan kän­ni­ää­liöl­le: ole hil­jaa. Mut­ta sit­ten hän toi­mi vää­rin, kun alkoi pyy­del­lä anteek­si. Yhden kän­ni­ää­liön puhei­ta ei tar­vit­se pyy­del­lä anteek­si. Ja eräs kir­joit­ta­ja oli ihan oikeas­sa: kos­kaan ei kan­na­ta men­nä väliin, jos joku pahoin­pi­te­lee tois­ta, ei var­sin­kaan, jos pahoin­pi­te­li­jä on alle 15-vuo­tias. Jos menet väliin ja kos­ket alle 15-vuo­ti­aa­seen, olet pian itse kärä­jil­lä pahoin­pi­te­lys­tä. Alle 15-vuo­tias ei saa ran­gais­tus­ta mut­ta sinä saat. Näi­tä tapauk­sia on pal­jon. Osmo, jos­pa toi­mi­sit rasis­mia vas­taan edus­kun­nas­sa ja ajai­sit lakia­loit­tee­na meil­le mah­dol­li­suu­den puut­tua pahoin­pi­te­lyyn tai omai­suu­den tur­me­luun ilman, että jou­dum­me itse syytteeseen.

 56. Jos minä ampai­sin ulos kadul­le ja näy­tän kes­ka­ria ensim­mäi­sel­le vas­taan­tu­li­jal­le ja huu­dan “Ter­vei­siä lät­kä­jouk­ku­eel­ta”, niin pitäi­si­kö Mik­ko Koi­vun olla välit­tö­mäs­ti anta­mas­sa haas­tat­te­lua, jos­sa hän tuo­mit­seen kan­sain­vä­lis­ten sor­mi­merk­kien käy­tön nyt ja aina? 

  Riip­puu sii­tä, onko kysees­sä yksit­täis­ta­paus vai onko ilmiö yleisempikin.

 57. Jep­pe:

  Palo­ma toi­mi oikein sanoes­saan kän­ni­ää­liöl­le: ole hiljaa.

  Tätä puut­tu­mis­ta nyt tääl­lä­kin on haet­tu, mut­ta miten puuttua?

  Jos tilan­teen halu­aa rau­han­omai­ses­ti lau­kais­ta, niin ihan toi­sen­lai­nen lähes­ty­mis­ta­pa kuin pahek­sun­ta ja moit­ti­mi­nen puhu­mat­ta­kaan rai­voa­mi­ses­ta saat­taa olla hedelmällinen. 

  Vas­taa­va erit­täin aggres­sii­vi­ses­sa mie­len­ti­las­sa ole­va kans­sa­mat­kus­ta­ja rati­kas­sa läs­nä olles­sa­ni alkoi sol­va­ta sil­mit­tö­mäs­ti kah­ta nuor­ta tyt­töä (15–16 v.) läs­ki­per­seik­si ja huo­rik­si. Mitä lie sit­ten tytöt oli­vat kat­so­neet kän­ni­läis­tä vinoon tai ihan muu­ten vain repe­si, en tiedä.

  Ajat­te­lin, että hyök­kää­mäl­lä tätä hen­ki­löä koh­taan voin mah­dol­li­ses­ti siir­tää sät­ti­mi­sen minuun. Sekin oli­si ollut parem­pi vaih­toeh­to kuin tyt­tö­jen tilan­ne. Minä kes­tän kyllä.

  Mut­ta pää­tin lähes­tyä toi­sin. Kysyin tyy­pil­tä niin vil­pit­tö­män oloi­se­na kuin vain tai­sin, että mis­sä minun kan­nat­tai­si jää­dä pois, kun täh­tään Temp­pe­li­au­kiol­le. (Oikeas­ti en täh­dän­nyt, mut­ta äkkiä vain keksin)

  Sehän meni sit­ten niin, etten mei­nan­nut pääs­tä eroon, kun innos­tui selit­tä­mään asuin­paik­kan­sa, elä­män­his­to­rian­sa jne. 

  Kyse­hän näi­den häi­ri­köi­den koh­dal­la on sii­tä, ettei kos­kaan ole saa­nut kun­nioi­tus­ta mis­tään suun­nas­ta — jo vau­va-aika­na on mah­dol­li­ses­ti pahoin­pi­del­ty tai aina­kin lai­min­lyö­ty. Kun ihmi­sar­von mah­dol­li­suut­ta vähän­kin väläyt­tää, niin yleen­sä kaik­ki ovat aivan sulaa vahaa. Kun­nioi­tus­ta osoit­ti, että valit­sin hänet ker­to­maan oikean pysäkin. 

  En nyt sano, että tämä aina toi­mii. Jos ihmi­nen on täy­sin sekai­sin huu­meis­ta ja alko­ho­lis­ta, niin ei voi tie­tää. Tar­vi­taan myös psy­ko­lo­gis­ta sil­mää ja peli­tai­to­ja… kuten jää­kie­kos­sa­kin. 🙂 Nopea­ta arvio­ta sii­tä, mitä kan­nat­taa tehdä. 

  Mut­ta suo­sit­te­len kokei­le­maan. Ei mikään rati­kas­ta ulos­heit­tä­mi­nen palo­ma­han­nos­ten toi­mes­ta ketään auta tule­maan parem­mak­si katuih­mi­sek­si. Ja ilman mitään naii­viut­ta sanon, että se kui­ten­kin oli­si oikea tie.

 58. Eli­na:

  Ekaks mä luu­lin, et toi sun tari­na oli tot­ta ja meizi kelas, et het­ki­nen, täs­sä­hän meil­lä tapah­tuu Palo­ma Han­no­set mitä tulee moraa­li­seen pat­sas­te­luun. Mut sit mä tajusin, et kaik­ki toi maren­ki­suus oli­kin vaan paro­di­aa tapahtuneesta.

  Eiks niin?

 59. Eins­ten,

  Arva­sin toki, että joku ottaa tuon edel­li­sen noin.

  Ei minul­la mitään empa­tioi­ta tai sym­pa­tioi­ta ole moi­sia lap­sil­le huu­te­li­joi­ta koh­taan. Näkö­kul­ma­ni on vain puh­taan pragmaattinen. 

  Mikä­li tilan­teen halu­aa saa­da lau­kea­maan, niin humal­tu­neen tol­lon “ojen­ta­mi­nen” on yleen­sä täy­sin hyö­dy­tön­tä tai se jopa pahen­taa asi­aa. Eli pas­kiai­sen huo­mio kan­nat­taa pyr­kiä suun­taa­maan toi­saal­le. Ojen­ta­mi­nen voi olla pai­kal­laan, jos on ver­ra­ten iso­ko­koi­nen mies, mut­ta mui­den on hyvä miet­tiä mui­ta keinoja. 

  Sekin on vain fak­ta, että täl­lais­ten ihmis­ten taus­tal­la usein vaka­vaa­kin kal­toin­koh­te­lua. Kysy vaik­ka asian­tun­ti­joil­ta sosi­aa­li- ja päih­de­huol­to­puo­lel­ta, jos minua et usko. Ei näin tie­tys­ti aina ole, vaan eri­lai­set mie­len sai­rau­det, vää­rät lää­ki­tyk­set tai alko­ho­li ja lääk­keet sekai­sin saat­ta­vat lait­taa nupin niin pahas­ti sekai­sin, että aggres­sio koh­dis­tuu mis­sä vain ja kehen vain. 

  Mitä tulee ver­tauk­seen Palo­ma Han­no­seen, niin minä en kui­ten­kaan vedon­nut huip­pu-urhei­li­joi­hin ja pyy­tä­nyt hei­tä omis­sa nimis­sä­ni tuo­mit­se­maan lap­sil­le rai­voa­mis­ta. Ker­roin täy­sin ano­nyy­mi­na jutun esi­mer­kik­si sii­tä, mitä voi yrit­tää kokeil­la vas­taa­vis­sa tilanteissa. 

  Eli huo­no ver­taus sulta…

 60. Eli­na

  Eli huo­no ver­taus sulta…”

  Oli siin muu­ta­mia yhtei­siä piir­tei­tä, vaik toi koomisuus. 

  Esi­mer­kik­si se, kuin­ka sä äkkä­sit nei­tiet­si­vä­mäi­sen viek­kaas­ti kysyä mis­sä kan­nat­taa jää­dä pois, jos aikoo jää­dä pois Temppelinaukiolla.

  Ja sit­ten tää analyysikappale:

  Kyse­hän näi­den häi­ri­köi­den koh­dal­la on sii­tä, ettei kos­kaan ole saa­nut kun­nioi­tus­ta mis­tään suun­nas­ta — jo vau­va-aika­na on mah­dol­li­ses­ti pahoin­pi­del­ty tai aina­kin lai­min­lyö­ty. Kun ihmi­sar­von mah­dol­li­suut­ta vähän­kin väläyt­tää, niin yleen­sä kaik­ki ovat aivan sulaa vahaa. Kun­nioi­tus­ta osoit­ti, että valit­sin hänet ker­to­maan oikean pysäkin.”

  Mun mie­les­tä tari­nas­ta puut­tui enää se, että sinä, uhkaa­ja ja rati­kan väki oli­sit­te kaik­ki alka­neet lau­la­maan spon­taa­nis­ti We are the worldiä! 

  http://www.youtube.com/watch?v=ne7fPpxAnuM

  Mut­ta, älä sinä minus­ta väli­tä. Minä olen peri­suo­ma­lai­nen kateel­li­nen p*askiainen, joka ei vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa oli­si saa­nut suu­taan auki. 

  Hie­nos­ti toimittu.

 61. Eins­ten: “Mun mie­les­tä tari­nas­ta puut­tui enää se, että sinä, uhkaa­ja ja rati­kan väki oli­sit­te kaik­ki alka­neet lau­la­maan spon­taa­nis­ti We are the worldiä!” 

  Sen­kin pahai­nen kyy­nik­ko, kuk­ka­hat­tu­lei­ri korot­taa Nick Lowel­la.

 62. Pet­te­ri Sih­vo­nen Urhei­lu­leh­des­sä lataa, ja olen pit­käl­ti samaa mieltä:

  Miten perus­te­let oman kan­ta­si, mik­si MM-jouk­ku­een käy­tös on ollut soveliasta?

  Se on ollut nor­maa­lia suo­ma­lais­ta juh­la­käy­tös­tä sen jäl­keen, kun on saa­vu­tet­tu jotain suur­ta ja ainut­laa­tuis­ta. Teen ihan sel­väk­si, ettei yhteis­kun­nal­li­nen paran­nus edel­leen­kään ala urhei­lu- ja huip­pu-urhei­lu­pii­reis­tä. Urhei­lu ins­ti­tuu­tio­na on sel­lai­ses­sa ase­mas­sa, että se aina ennem­min seu­rai­lee yhteis­kun­nal­li­sia kul­ku­ja kuin joh­taa nii­tä. Läpi his­to­rian se on ollut näin ja niin se tulee ole­maan näil­lä näky­min. Oli­sin pitä­nyt maa­il­man­mes­ta­ruut­ta suu­rem­pa­na ihmee­nä, jos tähän ase­tel­maan liit­ty­vä his­to­rial­li­nen perin­ne ja sosio­lo­gis-psy­ko­lo­gi­nen totuus oli­si­vat alka­neet muut­tua juu­ri täs­tä jouk­ku­ees­ta ja näis­tä mie­his­tä. Emme kai me odo­ta, että nämä 35 mies­tä ovat jota­kin yli-ihmi­siä ja jumalia!

  Mai­nit­sit sanan kak­si­nais­mo­ra­lis­mi, mitä tarkoitit?

  Suo­ma­lai­nen juh­la­pe­rin­ne on se, että juh­lan yhtey­des­sä käy­te­tään alko­ho­lia, kuka enem­män, kuka vähem­män. Nyt nämä mora­lis­tit ovat kuvain­nol­li­ses­ti esit­tä­mäs­sä, että per­hei­den isien ja äitien tulee juo­da juhan­nus­vii­nan­sa salaa jos­sain sau­nan taka­na. Väi­tän, että huo­li las­ten ja nuor­ten tule­vas­ta alko­ho­lin­käy­tös­tä on aihee­ton, jos sitä pei­la­taan nyt tähän Lei­jo­na-epi­so­diin. Eivät lap­set trau­ma­ti­soi­tu­neet ja saa­neet mitään vää­riä käy­tös­mal­le­ja. Jo yllät­tä­vän nuo­ret tajua­vat sen, että nyt oli aika­mie­hil­lä paik­ka juh­lia. Samat nuo­ret oli­vat todis­ta­neet kak­si ja puo­li viik­koa samoil­ta ido­leil­taan mel­kois­ta lom­mo­pos­kis­ta askee­sia tele­vi­sion väli­tyk­sel­lä. Lap­set ja nuo­ret tajua­vat intui­tii­vi­ses­ti sen, että Mikael Gran­lund ei ota huik­kaa kym­me­neen kuu­kau­teen vuodessa.

  http://www.urheilulehti.fi/jaakiekko/sihvonen-manaa-leijonien-juhlimisen-arvostelijat-helvettiin-oksettavaa-kaksinaismoralismia

 63. Eli­na:

  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/vikittelija_pahoinpiteli_teinityttoja/

  Ihme­tel­tiin per­heen kes­ken tätä otsik­koa. Nuor­ten tyt­tö­jen pahoin­pi­te­li­jä ei todel­la­kaan ole mikään “vikit­te­li­jä”, joka on leik­ki­sä ilmai­su flirtille.

  Kehoi­tan kehit­tä­mään luke­mi­sen ymmär­tä­mis­tä ihan koko per­heen voi­min. Kysei­nen vikit­te­li­jä ole­tet­ta­vas­ti ensin vikit­te­li ja sit­ten pahoin­pi­te­li. Ei tuos­sa mitään rin­nas­ta­mis­ta ole. Täy­sin vas­taa­va otsik­ko oli­si “Pahoin­pi­te­li­jä vikit­te­li teinityttöjä”.

  Eli­na:

  Olet oikeas­sa, minus­ta aina­kin löy­tyy sen ver­ran kak­si­nais­mo­ra­lis­tia, että minus­ta osa kiek­ko­jouk­ku­ees­ta oli­si voi­nut hil­li­tä alko­ho­lin­käyt­töään Kaup­pa­to­ril­la ja vetää per­seet vas­ta shown jälkeen.

  Minus­ta taas löy­tyy sen ver­ran ihmis­tä, että ihmet­te­len, mik­sei jouk­ku­eel­le ensin annet­tu aikaa rau­has­sa juh­lia. Voi­daan myös kysyä, min­kä­lai­nen todel­li­nen mah­dol­li­suus pelaa­jil­la oli kiel­täy­tyä tuos­ta tou­hus­ta. Moni­kaan ei tai­tai­si tuom­moi­seen ryh­tyä sel­vin päin.

 64. Sen ver­ran luke­mi­sen ymmär­tä­mi­ses­tä ano­nyy­mil­le, että toi­nen sitaat­ti on kyl­lä ihan jol­ta­kul­ta muul­ta kuin minulta. 

  Eli kan­nat­taa ensin kir­joit­ta­mis­ta lukea, kenen jut­tu­ja lai­naa. Jos ei sit­ten vie­lä­kään ymmär­rä, ketä sitee­raa niin jät­tää vaik­ka kommentoimatta.

 65. Sen ver­ran luke­mi­sen ymmär­tä­mi­ses­tä ano­nyy­mil­le, että toi­nen sitaat­ti on kyl­lä ihan jol­ta­kul­ta muul­ta kuin minulta.

  Ah, pahoit­te­lut. Kysees­sä on Einsten.
  No, tuon vir­heen oli pak­ko tapah­tua ennem­min tai myöhemmin.

 66. Pet­te­ri Sih­vo­sel­le esi­tet­ty kysy­mys Urhei­lu­leh­des­sä (link­ki aikai­sem­mas­sa Tpyy­luo­man viestissä):

  Mut­ta eikö Lei­jo­na­pe­laa­jil­la ja joh­dol­la ole tiet­tyä vas­tuu­ta jul­ki­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tään, kos­ka he todel­la ovat esi­ku­val­li­ses­sa asemassa?

  On! Ja sen takia oli­kin hyvä, ettei jouk­kue läh­te­nyt kak­si­nais­mo­ra­lis­min tiel­le. Oli hie­noa kat­soa, kun pelaa­jat juh­li­vat omi­na ihmi­si­nään vail­la valeh­te­lua. Kenel­le mais­tui olut, kenel­le sii­de­ri, ja ehkä joku kis­kai­si hie­man kuo­hu­vii­niä tai jopa teräviä.”

  Täs­sä Timo Juti­la juh­lii oma­na itse­nään vail­la valeh­te­lua (epä­sel­vä puhe ja lie­väh­kö huo­ju­mi­nen joh­tu­vat pain­opis­teen vaih­te­lus­ta jalal­ta toi­sel­le pahak­si äity­neen nilk­ka­tu­leh­duk­sen johdosta):

  http://www.youtube.com/watch?v=XgFwrvT_rBQ

  Ano­nyy­mi:

  Minus­ta taas löy­tyy sen ver­ran ihmis­tä, että ihmet­te­len, mik­sei jouk­ku­eel­le ensin annet­tu aikaa rau­has­sa juh­lia. Voi­daan myös kysyä, min­kä­lai­nen todel­li­nen mah­dol­li­suus pelaa­jil­la oli kiel­täy­tyä tuos­ta tou­hus­ta. Moni­kaan ei tai­tai­si tuom­moi­seen ryh­tyä sel­vin päin.”

  Mikä­li juh­la oli­si jär­jes­tet­ty vii­kon pääs­tä, oli­si juh­las­ta puut­tu­nut koko­naan voi­ton tuo­ma Jyt­ky. Juh­la Kaup­pa­to­ril­la liit­tyy jouk­ku­een erään­lai­seen edus­tus­vel­vol­li­suu­teen. Täs­sä vai­hees­sa poruk­ka oli mie­les­tä­ni vie­lä fanien, spon­so­rien ja median vapaa­ta riis­taa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen vapaa ja yksi­tyis­hen­ki­lök­si siir­ty­mi­nen alkoi vas­ta Kaup­pa­to­ril­ta pois­tu­mi­sen jälkeen. 

  Mä en vas­tus­ta per­sei­den vetä­mis­tä, edus­tus­teh­tä­vis­sä esiin­ty­mi­nen pers­kän­nis­sä edus­taa vaan huo­noa pelisilmää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.