K‑Kaupan kahvitarjous ei pysty samaan.

Näis­sä kahdessa kuvas­sa ei liene yhtään yhteistä henkilöä, kos­ka ne on otet­tu aivan eri suun­ti­in. MTV:n uutis­ten mukaan paikalla oli 60 000 ihmistä, pelas­tusjo­hta­jan mielestä satatuhat­ta ja minä pääsen 150 tuhanteen. Min­un lasken­tani perus­tui siihen että tuos­sa tun­gok­ses­sa ihmisiä seisoi 5 henkeä neliömetril­lä ja väki kan­soit­ti noin kolme hehtaaria. Oli miten oli, paikalla oli enem­män väkeä kuin yksikään puolue on saanut Helsingis­sä ääniä.

Kuvat suurenevat klikkaa­mal­la niitä. 

Viimeisen kuvan osoit­ta­mas­ta tilanteesta voisi vaik­ka vähän urput­taa. Kun väkeä on paljon, väestö­mas­sa syn­tyy usein painet­ta, kun taaim­maiset pyrkivät eteen­päin. Jos 50 000 ihmistä painaa kymme­nen gram­man pain­ol­la kukin, etu­maisi­in kohdis­tuu sato­jen kilo­jen paino. Korela-altaan vier­essä seiso­vat painet­taisi­in suo­raan altaaseen. Pelas­tus­laitos oli huo­man­nut riksin ja paikalla oli hei­dän kumive­neen­sä ja sukelta­jia. Veden­varaan voisi kuitenkin joutua sato­ja ihmisiä. Ensi ker­ral­la aito­ja paikalle.

 

 

70 vastausta artikkeliin “K‑Kaupan kahvitarjous ei pysty samaan.”

 1. “Ensi ker­ral­la aito­ja paikalle.”

  Ei näin. Eri­tyis­es­ti jos tarkoi­tat aidal­la jotain, mikä ei ole hel­posti ylitettävissä.

  Englan­nis­sa aidat kiel­let­ti­in jalka­pal­losta­dioneil­ta Hills­bor­oughn onnet­to­muu­den 15 Huhtiku­u­ta 1989 jäl­keen, jos­sa kuoli 96 Liv­er­poolin kan­nat­ta­jaa, 766 loukkaan­tui, joista 300 vakavasti.
  Vira­nomais­ten laimin­lyön­tien joh­dos­ta sta­dion­ille oli päässyt liian suuri joukko fane­ja, minkä seu­rauk­se­na eturivis­sä ole­vat puser­tu­i­v­at aito­ja vas­ten kohtalokkain seurauksin.

  Sta­dioni on tietysti hie­man sul­je­tumpi ympäristö kuin avoimen kaupunki­ti­lan yleisö­ta­pah­tu­ma, mut­ta vas­taavia pienem­piä tur­mia on tapah­tunut myös mm. rock-konserteissa.

  Johtopäätös on se, että suuri yleisö­ta­pah­tu­ma ja sul­jet­tu tila on kiel­let­tävä yhdis­telmä. Aita voi muo­dostaa täl­laisen sul­je­tun pussinperän.

  Kun mainit­tu väk­i­joukon eteen­päin pain­u­mi­nen tapah­tuu tuhan­sien voimal­la, niin infor­maa­tion on hyvin vaikea kulkea innos­tuneessa ja äänekkäässä väk­i­joukos­sa tätä pysäyt­tämään. Sil­loin eturivis­sä olevil­la on olta­va tie eteenpäin.

  Parem­pi ja men­estyk­sekkäästi nykyään käytet­ty ratkaisu on tur­vaväli, jota on riit­täväl­lä tihey­del­lä valvo­mas­sa tarvit­ta­va määrä järjestysmiehiä.

  1. Aidan tarkoituk­se­na ei olisi estää tule­mas­ta paikalle vaan tor­pa­ta se paine, jon­ka väen tunkem­i­nen alueelle kauem­paa aiheut­taa. Aito­jen sijas­ta voi käyt­tää vaik­ka autoja.

 2. Olin paikalla, en siel­lä mis­sä puolue-eli­it­ti ilmeis­es­ti oli, eli parvekkeella.

  Olisi mukavampi ollu olla siellä.

  Eri­ar­vois­tu­mi­nen näkyi siis siel­läkin. Juh­lien kohoko­h­ta oli mielestäni yhteis­laulu “kaik­ki ollaan sankare­i­ta”, joten toivoisi, että yhteishen­ki voisi pala­ta takaisin optiovu­osien jäl­keen. Ehkä se palaa, tai pikem­minkin se eri­ar­vois­tu­mi­nen tapah­tui ja palon sam­mut­ta­mi­nen vaatii uudelta hal­li­tu­so­hjel­mal­ta raju­ja, konkreet­tisia toimia.

  Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin vihreät ovat siihen nyt valmi­ita Säätytalolla.

 3. Helpot­tuneel­la nuotil­la tästä hienos­ta Suomen juh­las­ta pitää tode­ta, että onnek­si sitä ei päästy latis­ta­maan Sin­nemäen eduskun­ta-avus­ta­jan Palo­ma Han­nosen vaa­ti­mal­la (mm. HS uuti­soi) rasis­min vas­taisel­la julis­tuk­sel­la juh­lalaval­ta. Siinä olisi samal­la voitet­tu korni­u­den maailmanmestaruus.

  Joku raja sentään.

 4. Hyviä kuvia, mut­ta KAUHISTUS! Min­ua eivät vil­lit hevosetkaan saisi tuonne. Mas­san keskel­lä tulisi totaa­li­nen kauhu­pani­ik­ki — saan sel­l­aisen tilois­sa, joista ei ole ulospääsyä.

 5. Joo az,

  Han­nosen vuo­da­tus oli perin koominen. 

  Ärsyt­tävä yksi­tyisko­h­ta siinä kuitenkin oli tämä “olen hyvä ihmi­nen ja pyysin anteek­si jaloil­ta ulko­maalaisil­ta mei­dän kaikkien suo­ma­lais­moukkien puolesta”. 

  Min­ul­la ei ole osaa eikä arpaa jonkun kän­niääliön öykkäröin­ti­in ratikas­sa ja näin ollen kenel­läkään ei ole mitään oikeut­ta pyy­del­lä min­un puolestani anteek­si yhtään mitään. 

  Ter­veisiä vain Palo­ma Hannulalle!

 6. Ehkäpä riit­tävän teräväl­lä kuval­la ja sopi­val­la hah­mon­tun­nis­tu­so­hjel­mal­la osal­lis­tu­jamäärä saadaan las­ket­tua tule­vaisu­udessa tarkem­min? Ja siitä seu­raa­va askel tiet­ty se että kaik­ki tunnistetaan.

 7. Tart­tis isom­man torin. Itse olin lähin­nä päl­lis­telemässä ihmisiä ja päädyin Suurkirkon por­taille, Senaat­in­torikin oli aika täynnä.

  Mul­la on henkilöko­htaiseen empi­iriseen havain­noin­ti­in perus­tu­va teo­ria että alko­holi ei ole ongel­ma. Siis että se menee niin että Penal­la on paha olla, Pena juo ja Pena riehuu. Eikä niin että Pena riehuu kos­ka se juo. Ja kun Penal­la on hyvä fiilis niin Pena ei riehu. Toimii nytkin, melkein joka iki­nen jon­ka näin oli varustet­tu kisajuo­ma­l­la ja enem­män tai vähem­män hiprakas­ta, enkä näh­nyt ensim­mäistäkään rähinänpoikastakaan. 

  Sekin aut­taa kun vira­nomaisil­la on asenne kun­nos­sa. Täy­dessä kol­mosen ratikas­sa kul­jet­ta­ja selit­ti juur­ta jak­saen poikkeusre­it­tiä ja että hän ker­too miltä pysäk­iltä pääsee juh­li­maan, mitä varsinkin tur­is­tit kiit­teli vuo­laasti. Ain­oa jol­ta puut­tui pelisilmää oli taas VR tai HSL joka sen liiken­teen tilaa, tulin ennen mas­so­ja täpötäy­del­lä N‑junalla koti­in, osa matkus­ta­jista jäi ase­mal­la. Ihmekös tuo kun aje­taan yhdel­lä run­gol­la junaa, ne kak­si muu­ta runk­oa seisoi­vat ruuhkali­iken­net­tä odot­tomas­sa Ilmalan varikolla.

 8. az: “Helpot­tuneel­la nuotil­la tästä hienos­ta Suomen juh­las­ta pitää tode­ta, että onnek­si sitä ei päästy latis­ta­maan Sin­nemäen eduskun­ta-avus­ta­jan Palo­ma Han­nosen vaa­ti­mal­la (mm. HS uuti­soi) rasis­min vas­taisel­la julis­tuk­sel­la juhlalavalta.”

  Kyseinen naisih­mi­nen kehuu Hesarin mukaan juh­lan kun­ni­ak­si heitä­tyt­täneen­sä jonkin monion­gel­maisen raitio­vaunus­ta rasis­min var­jol­la. Toiv­ot­tavasti aika ehtii opet­taa hänellekin aitoa empa­ti­aa ja suvait­se­vaisu­ut­ta ennen kuin käsis­sä on liikaa valtaa.

 9. Min­ul­la ei ole osaa eikä arpaa jonkun kän­niääliön öykkäröin­ti­in ratikas­sa ja näin ollen kenel­läkään ei ole mitään oikeut­ta pyy­del­lä min­un puolestani anteek­si yhtään mitään. 

  En ymmär­rä yhtään tätä asen­net­ta! Näille “kän­niääliöille” pitää tehdä selväk­si, että hei­dän käytök­sen­sä ei ole hyväksyt­tävää: pahin­ta ei ole paho­jen ihmis­ten väki­val­ta, vaan hyvien ihmis­ten välin­pitämät­tömyys, juurikin tämä “mitä se mulle kuu­luu” ‑asenne.

  1. Men­nään vähän pidem­mälle. Jos kän­niääliö alkaa pahoin­pidel­lä vier­essä istu­vaa pikku­las­ta, kanat­taa sil­loinkin kään­tää katse muualle. Välin­pitämät­tömyys ei todel­la ole hyve.

 10. Osmo. Min­ua häir­it­sevät lyön­tivirheet näis­sä blog­gauk­sis­sasi. Ei mil­lään pahal­la, mut­ta niitä on ihan jär­jet­tömän paljon. Tai­dat kir­joit­taa aika paljon näitä tek­ste­jä kän­nykäl­lä. Voisiko miet­tiä jotakin keinoa että luk­i­jat voisi­vat kor­ja­ta lyön­tivirheitä? Asi­aa ei helpota, että julkaiset näitä myös Uudessa Suomes­sa. Nyt lyön­tivirheet pitäisi kor­ja­ta kah­teen paikkaan. Ne pitäisi jotenkin ennakol­ta saa­da karsittua.

 11. Kol­era-altaaseen putoami­nen on vähem­män vaar­al­lista kuin aitaa vas­ten puris­tu­mi­nen. HTH. 

  Han­nosen yri­tys rosvota tästäkin show­sta vähän lähety­saikaa oman moraal­isäteilyn­sä esit­tämiseen onnis­tui ainakin osin, kos­ka siitä tässäkin näköjään puhutaan. En kom­men­toi sen enempää.

  Mut­ta tästä: Mitä ihmettä sinne oli rou­dat­tu Vesku Loiri laula­maan suun­nilleen synkimpiä sovi­tuk­sia masen­tavim­mista suo­ma­lai­sista kap­paleista? Okei, onhan se surullista, että jen­gi bilet­tää kuin viimeistä päivää sik­si, että joku muovilätkä on saatu verkkoon use­am­min kuin ruot­salaiset, mut­ta kun kat­soin telkkarista pätkän, en voin­ut olla nauramatta.

 12. Palo­ma Han­nonen adressissaan:

  “Me allekir­joit­ta­neet olisimme kiitol­lisia, jos ker­toisitte mitä mieltä itse olette [Suomen jääkiekko­joukkue] rasis­mista ja siitä kenel­lä on oikeus iloi­ta voitostanne, kenel­lä on oikeus tur­vas­sa kävel­lä juh­lin­nan keskellä?”

  Mä halu­aisin kuul­la myös maa­joukkueelta ja juh­li­val­ta kiekkokansalta kan­nan siihen, onko oikein iloi­ta JÄÄkiekon­maail­man­mes­taru­ut­ta, ottaen huomioon sen, että napa­jäätiköt sulavat kovaa vauh­tia ja ilmeis­es­ti tätä samaa jäätikköä käytetään lätkäkaukalois­sa sirk­lauk­seen ja muuhun turhuuteen.

  Mis­sä on oikeus, mis­sä on kohtuus?

 13. Riit­ta:

  “En ymmär­rä yhtään tätä asen­net­ta! Näille “kän­niääliöille” pitää tehdä selväk­si, että hei­dän käytök­sen­sä ei ole hyväksyt­tävää: pahin­ta ei ole paho­jen ihmis­ten väki­val­ta, vaan hyvien ihmis­ten välin­pitämät­tömyys, juurikin tämä “mitä se mulle kuu­luu” ‑asenne.”

  Ei kän­niääliöille voi tehdä mitään selväk­si, kos­ka ne ovat kän­niääliöitä. Samas­ta syys­tä ei voi myöskään ottaa vas­tu­u­ta niiden sanomi­sista tai tekemisistä. 

  Tot­takai väli­in pitäisi pystyä men­emään, jos hom­ma muut­tuu väki­val­lak­si, siihen saak­ka on paras­ta antaa kän­niääliön olla hil­jaa ja toivoa, että se seu­raaval­la pysäkil­lä pois.

 14. tiedemies: Loiri oli paikalla laula­mas­sa pelaa­jien pyyn­nöstä. Pelaa­jien pyyn­nöstä viisutähtö­nen jätet­ti­in kotia. Ihan hyviä val­in­to­ja molemmat.

  Pikkuisen on saa kul­makar­vo­ja kohot­tele­maan HS:n ja tämän yhden Vihreän mis­sio. HS:n toimit­ta­jat ilmeis­es­ti jol­lain kier­outuneel­la taval­la ajat­tel­e­vat edis­tävän­sä jotain asi­aa noil­la artikkeleil­la. Veikkaam­pa, että ne toimi­vat päin vas­toin. Monikult­tuurisu­u­den vas­tus­tus, suo­ranainen viha, ei kohdis­tu ulko­maalaisi­in vaan em. aatet­ta ajavi­in ihmisi­in — eli 99% suo­ma­laisi­in. Rasis­mi on asia erik­seen ja sille ei voi mitään, että 5 miljoo­nan ihmisen joukos­sa on idioottejakin.

 15. Ero­tuo­mari,

  Osmo­han tun­netaan Hoomafo­ru­mil­la Osmo “Dwarf” Soin­in­vaarana :). Vasem­mas­sa kädessä on ongelmia aikoinaan mur­tuneen sor­men vuoksi. 

  Vierasperäiset sanat ja sanon­nat ovat myös jär­jestään väärin eli jotain lievää hah­mot­tamisen vaikeut­takin lienee.

  Mut­ta ei min­ua yleen­sä häir­itse Osmon kir­joi­tusvirheet, asi­avirheet kylläkin. 

  Min­ul­lakin on nyt tuos­sa väärin Palo­man suku­ni­mi, joka onkin Han­nonen. Luin tapauk­ses­ta joltain toiselta sivus­tol­ta, jos­sa oli Han­nu­la ja se jäi mieleen.

 16. Osmo kor­jasikin nyt toisen Han­nu­lan Han­nosek­si. Kiitos hänelle!

 17. Riit­ta,

  Ei kyse ollut siitä, että puut­tuu asi­aan, vaan että pyytelee koko Suomen kansan puoles­ta anteek­si jonkun yksit­täisen idiootin räyhäämistä. 

  Sen jäl­keen rus­tailee joitain rasis­min­vas­taisia julis­tuk­si­aan net­ti­in ja lehti­in ja vieläpä vaatii jääkiekko­maa­joukkuet­ta mukaan moraal­isäteilyyn­sä (lain­aus Tiedemieheltä)

  Pyy­delkööt anteek­si vain ihan omas­ta puolestaan, jos kokee syyl­lisyyt­tä tapahtuneesta.

 18. Mul­la on henkilöko­htaiseen empi­iriseen havain­noin­ti­in perus­tu­va teo­ria että alko­holi ei ole ongel­ma. […] Sekin aut­taa kun vira­nomaisil­la on asenne kunnossa.

  Onko tuo nyt Kaisaniemestä pois aje­tun Tuskan perus­teel­la saat­ua empiri­aa vai jotain muu­ta kautta?

  Postauk­sen asi­aan enem­män liit­tyen täy­tyy kyl­lä sanoa, että MM-kul­lan aiheut­ta­ma hyvä olo menee varsin nopeasti ohi, kun joutuu pakkosyötöl­lä näitä enem­män tai vähem­män viral­lisia juh­lia ja hehku­tuk­sia kat­so­maan ja kokemaan.

 19. OS: “Men­nään vähän pidemmälle.”

  Kun point­ti on ettei men­nä. Ei raken­nel­la ske­naar­i­oi­ta perustuen ei-mihinkään. Mikään ei ole helpom­paa kuin rak­en­taa mielessään olk­iukko ja hyysätä sitä kunnes on “pakko toimia”.

  En minäkään eri­tyis­es­ti nau­ti näi­den monion­gel­mais­ten seuras­ta julk­i­sis­sa liiken­nevä­lineis­sä, ja aidosti toivoisin hei­dän ole­van jos­sain ihan mis­sä tahansa muual­la jot­ta hyvien ihmis­ten juh­lat saisi­vat jatkua, mut­ta joku tolkku pitää suvait­se­mat­to­muudel­lakin olla.

 20. Osmo:

  “Men­nään vähän pidem­mälle. Jos kän­niääliö alkaa pahoin­pidel­lä vier­essä istu­vaa pikku­las­ta, kanat­taa sil­loinkin kään­tää katse muualle. Välin­pitämät­tömyys ei todel­la ole hyve”

  Tiet­ty ääliöi­den toim­intaan voi ja joskus pitääkin men­nä väli­in. Mut samal­la pitää muis­taa, et läh­es aina kyse on vaan siitä ääliöy­destä eikä esim. rasis­mista, kuten Paloma&co ilmeis­es­ti kuvit­telee. Jos stadis­sa on 200 000 ihmistä vetämässä viinaa, niin siel­lä väistämät­tä on myös ne ääliöt edustet­tuna. Niiden sekoilui­hin saa puut­tua, mut kollek­ti­iviset anteek­spyyn­nöt koko Suomen kansan puoles­ta ja itten­sä nos­t­a­mi­nen jalustalle rasis­min siiv­el­lä on surkuhu­paisan absur­dia. Täl­laset tyyp­it sit ilmeis­es­ti vetää jotain Vihrei­den nuorisojärjestöjä…

 21. Ei kän­niääliöille voi tehdä mitään selväk­si, kos­ka ne ovat kän­niääliöitä. Samas­ta syys­tä ei voi myöskään ottaa vas­tu­u­ta niiden sanomi­sista tai tekemisistä. 

  Jos bus­sis­sa on yksi kän­niääliö ja kym­meniä “kun­non ihmisiä”, niin kyl­lä tasan tarkkaan voi ja pitää. Ei ihme, että rasis­tiset rikok­set, yms. lisään­tyvät, jos ihmis­ten asenne on näin väliinpitämätön!

 22. Kän­niääliöt on kän­niääliöitä ja ei tietys­tikkään tuo yksi lausah­dus todista koko Suomen kansan ole­van selvin päin yhtä ääliöitä. Mut­ta, mut­ta jos joku jääkiekko­joukkueen nimis­sä uhkailee ulko­maalaisia ja siihen ei mil­lään lail­la reagoi­da voipi olla, että seu­raa­va ja sitä seu­raa­va ääliö ‑kän­nis­sä tai ei- ajat­telee ihan oikeasti, että jääkiekko­maa­joukkueen mielestä on ihan ok muk­ilo­i­da ulkomaalaisia.
  Poikkeustapauk­sil­la ja “kän­nis­sä” tehdy­il­lä idioot­ti­maisil­la lausah­duk­sil­la kun on paha tapa muut­tua tavak­si ja siitä onkin sit­ten jo tosi lyhyt mat­ka muk­ilo­i­tu­i­hin maahanmuuttajiin.
  Ihan hyvä huomio Han­noselta ja hyvä vas­taus kapteeni Koivultakin.

 23. Laite­taan aita mut­ta tehdään se, sim­sal­abim kel­lu­vas­ta ja pehmeästä mate­ri­aal­ista kuten vaik­ka (kumi)ankoista. Luo­mu­ratkais­us­sa jos pysytään, lau­ma lei­jo­nia myös pitäisi porukan loitol­la sata­ma-altaas­ta paradok­saalis­es­ti myös sil­loin, kun lei­jonat oli­si­vat jos­sain ihan muual­la. Kuka, muuten, oli sopi­mat­tomasti käyt­täy­tynyt kän­niääliö, jos­ta tääl­lä puhutaan? Anssi Salmela?

 24. Osmo, onhan se aivan eri asia olla puut­tumat­ta tilanteeseen kuin men­nä väli­in ja vielä pyytää anteek­si koko Suomen puoles­ta yhden ihmisen huonos­ta käytök­ses­tä. Sil­loin­han anteek­sipyytäjä on itse sitä mieltä että sen yhden kän­niääliön teot oli­si­vat jotenkin omi­naisia suo­ma­laisille ja täten se on jokaisen suo­ma­laisen vika että tääl­lä on pari meuhkaajaa.

 25. Osmo:

  Men­nään vähän pidem­mälle. Jos kän­niääliö alkaa pahoin­pidel­lä vier­essä istu­vaa pikku­las­ta, kanat­taa sil­loinkin kään­tää katse muualle. Välin­pitämät­tömyys ei todel­la ole hyve.

  Näitä väli­in­meno­ja selvitel­lään aika usein käräjil­lä. Oma käsi­tyk­seni päätösten uuti­soin­nista on, että tässä maas­sa ei todel­lakaan kan­na­ta men­nä väli­in, vaik­ka käyn­nis­sä olisi pahoinpitely.

 26. Minus­ta tuos­sa anteek­sipyytelyssä on kyse ihan samas­ta kuin, että esim. kaikkien maail­man mus­lim­ien pitäisi olla pyytelemässä anteek­si 911:n ter­ror­isti-isku­ja, jon­ka tietyt sen piirin ääliöt toteuttivat. 

  Ei tietenkään tarvitse, mut­ta tietenkin mus­lim­ien pitää puut­tua omien ääliöi­den­sä tekoi­hin, jos pystyvät, ja niin pitää suo­ma­lais­tenkin känniääliöiden.

  Nyt tässä on jotenkin koitet­tu nämä kak­si asi­aa yhdis­tää ja se on minus­ta pielessä. Se, että anteek­sipyyte­ly jonkun toisen type­r­ästä toimes­ta, on type­r­ää, ei tarkoi­ta, etteikö siihen toisen type­r­ään tekoon puut­tumi­nen teko­hetkel­lä voisi olla fiksuakin.

 27. tpyy­lu­o­ma:

  Tuo­ta voi toki pitää yhtä tehot­tomana kuin missien vetoomuk­sia maail­man­rauhan puoles­ta. Mut­ta se on toisaal­ta myös ihan yhtä harmitonta

  Joo se on har­mi­ton­ta, jos joku lätkä­jen­gi oma-alot­teis­es­ti vetoo yleis­es­ti hyvien asioiden puoles­ta ja paho­ja vastaan. 

  Mut jos joku vaatii niitä tekemään kan­nan­oton rasis­mia vas­taan, niin siitä syn­tyy hel­posti kuva, et lätkällä/lätkän fan­i­tuk­sel­la ja rasis­mil­la olis jotain tekemistä tois­t­en­sa kanssa. Siitä kollek­ti­ivis­es­ta anteek­spyyn­nöstä suo­ma­lais­ten rasis­min takia taas syn­tyy kuva, et suo­ma­laiset olis yleis­es­ti jotenkin poikkeuk­sel­lisen rasis­tisia. Lisäks kaiken mahol­lisen ääliömäisyy­den väit­tämi­nen rasis­miks infla­toi rasis­mi-käsitet­tä ja vie uskot­tavu­ut­ta rasis­min vas­taselta toiminnal­ta niis­sä tilanteis­sa, kun se on oikeesti aiheellista.

 28. tpyy­lu­o­ma,

  FIFA ei var­maankaan ottanut kan­taa rasis­mi­in jonkun yksit­täisen palom­a­han­nosen pyyn­nöstä. Eli vähän mit­ta­suhtei­ta nyt, kiitos!

  Paikalli­nen palom­a­han­nonen olisi nyt mielestäni voin­ut pysyä lestis­sään ja jät­tää Suomen jääkiekko­maa­joukkueen ihan rauhaan yksityisajattelultaan. 

  Ratikas­sa oli joku “isokokoinen” tam­pio uhit­tele­mas­sa kahdelle tum­ma-ihoiselle pojalle. Tari­na ei ker­ro, minkä ikäisiä pojat oli­vat ja tarvit­ti­inko Palo­maa rauhan kyyhkyk­si (Palo­ma= kyyhkynen)siihen väli­in änkemään. 

  Ovatko tum­mai­hoiset nuoret niin avut­to­mia, etteivät ilman Palo­maa selviä yhdestä type­r­ästä jam­pas­ta? Ilmeis­es­ti Han­nosen ajat­telun mukaan ainakin ovat. 

  Kuka­han muuten niitä nuo­ria aut­taa, jot­ka kym­menit­täin joutu­vat ulko­maalais­jengien ahdis­telemik­si joka iki­nen viikon­lop­pu stadis­sa? Ei muuten auta kukaan. 

  Olisiko Palo­ma Han­nonen ollut valmis men­emään väli­in, jos kyseessä oli­si­vat olleet ihan kotoisat pellavapäät? Olisko hän sil­loin kir­joitel­lut adresse­jaan ja vaa­timuk­si­aan jääkiekko­maa­joukkueelle väki­val­lat­to­muu­den puolesta? 

  Epäilen­pä, ettei olisi..

 29. Riit­ta:

  “Jos bus­sis­sa on yksi kän­niääliö ja kym­meniä “kun­non ihmisiä”, niin kyl­lä tasan tarkkaan voi ja pitää.”

  Mä olen sen ver­ran huolis­sani itseni ja silmälasieni tur­val­lisu­ud­es­ta, että mä en lähde tekemään kän­niääliölle selväk­si, että tämä on mielestäni kän­niääliö, niin kauan kun on kyse huutelusta. 

  Olen havain­nut, että kän­niääliölle puhumi­nen on yhtä kan­nat­tavaa kuin kaataa ben­saa liekkei­hin palon sammuttamiseksi.

  Välin­pitämätön kun olen.

 30. Kakki­han sujui toril­la ihan hyvin ilman aito­jakin. Osmol­la on vaan tuo nyky­poli­itikoille tyyp­illi­nen tah­to kaiken kon­trol­loin­ti­in ja ylisuojeluun.

  Sen­si­jaan epäon­nis­tu­jia, ja paho­ja sel­l­aisia, oli­vat VR ja HSL. Ei liene yllä­tys sekään. Poli­itikko­jen johtamia kankei­ta laitok­sia joil­ta puut­tuu vähäi­nenkin pelisilmä ja jous­tavu­us. Ei tai­da näistä nykyn­uoris­takaan kas­vaa joukkoli­iken­nesukupolvea kun joutu­vat toim­i­mat­toman joukkoli­iken­teen vuok­si jäämään yönselkään. Osmo voisi antaa kun­non kri­it­tisen palaut­teen siel­lä HSL:n hal­li­tuk­ses­sa, ja edel­lyt­tää laitok­sen oper­ati­iviselta johdol­ta parem­paa reagoin­tia vastaisuudessa.

 31. Palo­ma Han­nosen kan­nan­ot­to oli siinä mielessä erit­täin osu­va, että nation­al­is­mi ja rasis­mi kulke­vat usein käsi kädessä, ja hän pyysi niitä, joil­la asi­aan on täl­lä het­kel­lä poikkeuk­selli­nen val­ta, erot­ta­maan nämä kak­si toisistaan.

  Miten kukaan voi protestoi­da täl­laista pyyn­töä, ellei itse koe suur­ta läm­pöä tästä nation­al­is­min ja rasis­min liitok­ses­ta, ja ole sil­loin itsekin rasisti?

  Kiitos Mikko Koivulle lausunnostaan.

 32. Ongel­ma ei ole rasis­mi, vaan se, että suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa suvaitaan mil­tei lop­ut­tomasti kän­niääliöi­den öyhöt­tämistä julkisel­la paikalla. Tätä kult­tuurista perin­net­tä lie­nee vaikea muut­taa, joten muu­tok­sen pitäisi tul­la vira­nomais­ten toimin.

  Vaalien jäl­keen erinäisiltä moraaliylimyk­siltä näyt­tää karan­neen mopo täysin käsistä tässä rasis­mikysymyk­sessä. Jokín kum­minkaimal­ta kuul­tu huhu riit­tää Hesarin pääkir­joi­tus­sivua myöten todis­teek­si siitä, että rasis­mi on saavut­tanut epi­demi­an mitat Suomes­sa, ja epä­selvän yksit­täistapauk­sen perus­teel­la tehdään koko Suomea koske­via johtopäätöksiä.

 33. “Miten kukaan voi protestoi­da täl­laista pyyn­töä, ellei itse koe suur­ta läm­pöä tästä nation­al­is­min ja rasis­min liitok­ses­ta, ja ole sil­loin itsekin rasisti?”

  Kyl­lä voi protestoi­da. Keinot eivät ole sama asia kuin arvot. Minä pidän kasvis­ru­uas­ta ja ärsyyn­nyn edelleen koulu­jen pakkokasvis­ru­uas­ta ja sen seu­rauk­sista. Juh­li­valle joukkueelle arvo­jen pakkosyöt­tämi­nen on ihan samaa. Tulee mieleen amerikkalais­ten “ne jot­ka eivät ole puolel­lamme ovat meitä vas­taan” Suuhun laite­tut sanat eivät tun­nu omil­ta. Rasis­min­vas­tais­ten kan­nan­ot­to­jen pitää tun­tua omil­ta ja tul­la omas­ta sydämestä, ei pakotet­tuina. Minus­ta vaa­timus oli mau­ton ja ärsyt­tävä — Fifan rasis­min­vas­tainen kam­pan­ja läh­tee sisältä ja on sik­si hieno ja uskottava.

 34. Vihreä äänestäjä:

  Miten kukaan voi protestoi­da täl­laista pyyn­töä, ellei itse koe suur­ta läm­pöä tästä nation­al­is­min ja rasis­min liitok­ses­ta, ja ole sil­loin itsekin rasisti?

  Minä voin!

  Mikään ei ole min­ulle yhden­tekeväm­pää kuin kansal­lisen uhon sävyt­tämä kil­pau­rheilu. Mut­ta ymmär­rän hyvin niitä, joille se on tärkeää. Tämä erot­taakin min­ut suvait­se­vais­tos­ta, joka häpeilemät­tä halvek­sii tois­t­en miel­tymyk­siä ja intressejä.

  Näin Han­nosen “pyyn­nössä” röyhkeän vaa­timuk­sen alis­taa Suomen juh­la­het­ki oman poli­it­tisen agen­dansa läpiviemiseen täysin ulkop­uolis­ten ihmis­ten toimesta. 

  Tar­ja Halo­nenkaan tuskin pyytäisi moista, vaik­ka olisi henkilöko­htais­es­ti joutunut rasis­tisen hyökkäyk­sen kohteek­si. Mut­ta ylimys­tön edus­ta­ja Palo­ma Han­nosel­la on otsaa…

  Mut­ta nim­imerkkisi ker­tookin kaiken äärim­mäisen rajoit­tuneesta maailmankuvastasi.

 35. Vihreä äänestäjä: “Miten kukaan voi protestoi­da täl­laista pyyn­töä, ellei itse koe suur­ta läm­pöä tästä nation­al­is­min ja rasis­min liitok­ses­ta, ja ole sil­loin itsekin rasisti?”

  Onko koskaan käynyt mielessä että nation­al­isti­nen uho ja rasis­mi ovat asioi­ta joista Suomes­sa on pääsään­töis­es­ti kasvet­tu ulos aikaa sit­ten. Tuo on sama kuin sanoisi: “Minus­ta te olette kaik­ki saman­laisia rasis­te­ja kuin tapaa­mani monion­gel­mainen ratikan kän­niääliö, joten kohdis­tan­pa vies­ti­ni sit­ten teille”, eli aivan turhaa riidanhaastamista. 

  Toisaal­ta nuorisopoli­ti­ikkaan kuu­luu vaa­tia asioi­ta joi­ta ei ole tarkoi­tuskaan toteut­taa, joten sikäli kaik­ki on edelleen kohdallaan.

 36. vihreä äänestäjä:

  “Palo­ma Han­nosen kan­nan­ot­to oli siinä mielessä erit­täin osu­va, että nation­al­is­mi ja rasis­mi kulke­vat usein käsi kädessä, ja hän pyysi niitä, joil­la asi­aan on täl­lä het­kel­lä poikkeuk­selli­nen val­ta, erot­ta­maan nämä kak­si toisistaan”

  Kel­lä tässä on ollu vaikeuk­sia erot­taa niitä toi­sis­taan ja miten se ees liit­ty tähän? Ihmiset naut­tii maid­en välis­es­tä kisailus­ta ja siks luo­daan esim. tol­las­ta leikkimielistä Suo­mi-Ruot­si ‑vas­takkainaset­telua. Se vas­takkainaset­telun luomi­nen osaltaan tuo sen fiilik­sen ja panok­sen koko hom­maan. Kuka tosis­saan kuvit­telee, et suo­ma­laisil­la olis oikeesti negati­ivi­nen kuva ruot­salai­sista? Palo­man kaltaset tyyp­it ei tietenkään koko touhus­ta mitään ymmär­rä ja tulk­it­see koko kuvion väärin.

 37. “Keinot eivät ole sama asia kuin arvot.”

  Hyvin kiteytet­ty. ViNOn edus­ta­man radikaalin poli­it­tisen nuori­son ajat­telulle luon­teeno­maista on, että omat arvot oikeut­ta­vat keinot. Liiken­teen saa pysäyt­tää keskel­lä Helsinkiä, jos on oikeal­la asial­la. Työ­maanos­turi­in saa kiivetä itsen­sä kahlit­se­maan, jos on oikeal­la asial­la. Keino­jen kyseenalais­t­a­mi­nen tulk­i­taan hyvin herkästi arvo­jen kyseenalais­tamisek­si, kuten tätäkin addres­sia koske­neesta keskustelus­ta on toisaal­la voin­ut huomata.
  Hel­posti sataa rasisti-syytök­siä, jos kyseenalais­taa urheilun poli­ti­soimisen ja sen val­jas­tamisen oman poli­it­tisen pyrkyryy­den keppihevoseksi. 

  Nelo­nen kysyi Mikko Koivul­ta rasis­mista, ja Koivu ympäripyöreästi ja diplo­maat­tis­es­ti vas­tasi, että hei­dän joukkueen­sa osoit­ti, mihin monipuolisu­udel­la pystytään.
  Palo­ma Han­nonen välit­tömästi tulk­it­si tämän omak­si suurek­si voitok­seen, ja kiit­ti Mikko Koivua hänelle vas­taamis­es­ta. Ei voisi enää selkeäm­min osoit­taa, kuin­ka kyse oli paljolti oman kil­ven kiilot­tamis­es­ta alus­ta läh­tien. Koivun vas­tauk­ses­ta ei täl­laista nimit­täin ole luet­tavis­sa puoleen eikä toiseen. Samana päivänä Palo­ma Han­nonen ilmoit­tau­tui mukaan kisaan vihrei­den varapuheenjohtajuudesta.

  Kaik­ki tämä show itse­markki­noidusti Face­bookissa, jos­ta ne vihrei­den uudet 2000 jäsen­tä pääosin rekrytoitiin.

  Ainakaan vielä väliko­htauk­selle ei ole ilmaan­tunut mui­ta silmin­näk­i­jöitä. Ennen var­men­nus­ta on vain ratio­naal­ista pitää hyvin mah­dol­lise­na, että paljon tapah­tuneesta on asianomais­ten oman henkisen näköken­tän muokkaa­maa tulk­in­taa, jos ei täysin kek­sit­tyä. Niin paljon tun­tu­vat juuri sat­tumal­ta ammat­ti­tuo­htu­jat kohtaa­van rasis­mia arkipäivässään, johon me muut emme jostain syys­tä lainkaan samoissa määrin törmää.

 38. Urheilu ei ole oma erilli­nen saareke muus­ta yhteiskun­nas­ta. Itse ainakin arvostan kun suo­ma­lainen huip­pu-urheil­i­ja sanoo, että muukalaisvi­hamielisyys ja rasis­mi ei ole ok. 

  Ei ole myöskään oikein polt­taa Ruotsin lip­pua tai huu­taa kaup­pa­torin laval­ta: “laite­taan kaver­it rasi­aan ja vede­tään hur­ria turpaan”
  Itse kuulin vain sanat: “hur­ria turpaan”

  Fifan tai oikeas­t­aan FARE:n (Foot­ball Against Racism in Europe) pro­jek­ti ei läht­enyt käyn­ti­in sisäsyn­tyis­es­ti vaan siinä on ollut mukana Eu, suuret medi­at­alot, use­at yhdistykset.

 39. Kiitos Panolo­ma Han­nonen, jälleen yksi syy olla äänestämät­tä Vihervirsuja

 40. “Kiitos Panolo­ma Han­nonen, jälleen yksi syy olla äänestämät­tä Vihervirsuja”

  Sama jut­tu, kyl­lä oli taas sel­l­ainen älyttömyys. 

  Itse olin alku­pelien aikaan paikan­pääl­lä Bratislavas­sa, ja voin sanoa, että lätkä­fan­it kaik­ista maista ovat yhtä suur­ta iloista per­het­tä, vaik­ka tietysti jokainen omaa joukkuet­taan kan­nus­taa. Hallin ulkop­uolel­la (ja kat­so­mossakin) kun­nioite­taan toisia ja ollaan kavere­i­ta keskenään vaik­ka pien­tä nal­jailu­akin har­ras­taen. Jalka­pallo­fanien yli­na­tion­al­isti­nen fanaat­tisu­us puut­tuu tyystin. 

  Enpä osaa kuvitel­la huonom­min valit­tua vaa­timus­ta rasis­min vas­tais­ten julis­tusten esit­täjik­si kuin jääkiekkovä­ki. Täy­delli­nen poh­jan­oteer­aus tältä Hannoselta

 41. JL, se että mis­sä tahansa ulko­maalaiselävi­in koti­maas­sa liit­tyvässä asi­as­sa data on anek­dootin monikko on vaan siitä avoin­ta keskustelukult­tuuria. Että kiit­ti vaan kaikille osal­lis­tuneille tästäkin, ihan kaikissa poteroissa.

 42. Yksi detalji tässä Han­nos-gates­sa kum­mas­tut­taa: miten on mah­dol­lista, että *jyväskyläläi­nen* kaupung­in­val­tu­utet­tu matkus­taa *raitio­vaunul­la* kotiinsa?

 43. Pysäk­ki kaukana: se var­maan pyöräilee koti­in­sa. Ratikka­mat­ka on vas­ta liityn­tä, Kyläsaarenkadul­la siir­ry­tään polkupyörän selkään. 

  Oma reak­tio tuo­hon Palo­ma Han­nosen meuhkaamiseen oli täs­mälleen sama kuin Eli­nal­la. Se, mitä ratikas­sa ehkä tapah­tui, on ikävä jut­tu, mut­ta sen val­jas­t­a­mi­nen omi­in tarkoi­tus­peri­in on törkeän härskiä.

  LNu:n kanssa olen samaa mieltä Hesarista. Ilmeis­es­ti lehti on kuitenkin sokea itselleen, kun se ei oppin­ut vaaleis­takaan mitään. Kansa äänesti juuri päin­vas­toin kuin mihin Hesari niin kovasti pyrki.

  Jos vihreät eivät saa näitä palom­a­han­nosi­aan kuri­in, niin seu­raavis­sa vaaleis­sa kan­na­tus tip­punee entis­es­tään. Vaik­ka tavoite sinän­sä (mah­dol­lisen rasis­min vähen­tämi­nen) olisikin oikea, niin toim­intata­vat johta­vat siihen, että yhä harvem­pi halu­aa tuol­laista olla tuke­mas­sa. Pahim­mil­laan käy niin, että koko touhu kään­tyy peräti sitä alku­peräistä tavoitet­ta vastaan.

 44. az, Koivu on NHL-julk­isu­usk­oulutet­tu urheil­i­ja jol­ta saa ympäripyöreän ja diplo­maat­tisen vas­tauk­sen ihan mihinkä tahansa kysymykseen.

 45. Pysäk­ki kaukana:
  “Yksi detalji tässä Han­nos-gates­sa kum­mas­tut­taa: miten on mah­dol­lista, että *jyväskyläläi­nen* kaupung­in­val­tu­utet­tu matkus­taa *raitio­vaunul­la* kotiinsa?”

  Sik­si kos­ka hän sai pätkätöitä Sin­nemäen avus­ta­jana ja asuu väli­aikaises­ti Helsingis­sä. Onkos tuo nyt ihan ihmettelemisen arvoista. 😉

  Olin pet­tynyt Koivun lat­teuk­si­in. Mik­sei voin­ut sanoa että Suomen kul­tami­tali kuu­luu kaikille suo­ma­laisille kieleen ja ihon­väri­in kat­so­mat­ta. Se ei olisi ollut keltään pois.

 46. Ja seu­raavak­si sit­ten Eli­na ja muut var­masti nil­litt­tää johdon­mukaises­ti kuin­ka vas­ten­mielistä on että MLL ja Nuori Suo­mi käyt­tää Kiekkolei­jo­nia rait­tiustyön kep­pi­hevose­na, ja kuin­ka täl­lä on puolue­poli­ti­isia kerrannaisvaikutuksia.

  Kiekkolei­jonien alko­holinkäyt­tö on herät­tänyt keskustelua. Osa joukkueesta esi­in­tyi maanan­tain voiton­juh­lis­sa hyvin humal­tuneena. Las­ten ja nuorten jär­jestöt ovat muis­tut­ta­neet, että urhe­li­jat ovat esiku­via, joiden käytök­ses­tä ote­taan oppia.
  http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/05/jarjestot_muistuttavat_urheilijat_ovat_lasten_esikuvia_2601292.html

 47. Koivun vas­taus mon­imuo­toisu­u­den siu­nauk­sel­lisu­ud­es­ta oli mielenkiintoinen. 

  Maa­joukkue­han koos­t­uu supisuo­ma­lai­sista kar­juista, jot­ka niin fyy­sisiltä kuin var­masti henkisiltäkin omi­naisuuk­sil­taan, arvoil­taan ja asen­teil­taan ovat hyvin samankaltaisia. 

  Vaikea kek­siä yhteisöä, joka olisi homogeenisempi.

  (Tiedän, että Leo Komarov on syn­tynyt Virossa, mut­ta muut­tanut tänne jo pienenä ja näin ollen täysin suo­ma­lais­tunut, eikä viro­laisu­ut­ta muutenkaan minään varsi­naise­na eri­laisuute­na voi pitää suo­ma­lais­es­ta näkökulmasta. )

 48. Se, mitä ratikas­sa ehkä tapah­tui, on ikävä jut­tu, mut­ta sen val­jas­t­a­mi­nen omi­in tarkoi­tus­peri­in on törkeän härskiä. 

  ??? Jos jääkiekkoil­i­joiden juh­limisen nimis­sä joku käyt­täy­tyy huonos­ti, niin kyl­lä minus­ta on ihan asial­lista, että ko jääkiekkoil­i­jat ilmoit­ta­vat, että he eivät tuol­lai­sista suo­sionosoituk­sista oikein ilahdu.

 49. Kukka­hat­tutä­tien vouho­tus­ta nuo rasis­mi- ja juopot­telu­ju­tut. Noi­ta rasis­mi­huutelijoi­ta on riippu,tta siitä mkiten Suo­mi men­estyy urheilussa

  Ja mitä tulee juopot­telu­un niin se osa suo­ma­laista urheilukult­tuuria, mik­si todel­lisu­us pitäisi sala­ta ? Edes lap­sil­ta ? Eivät lapsetkaan ole tyh­miä vaan kaiva­vat tiedot harkois­sa ym urheilu­ti­laisuuk­sis­sa, jos­sa nämä van­hem­mat urheil­i­j­ta muis­tel­e­vat voittojuhliaan.

  Minä olen pitänyt suo­ma­laisia aina suo­ri­na ja rehellis­inä, mut­ta nyt kun olen osal­lis­tunut pitkään koulu­jen van­hempaintoim­intaan ja muutenkin kat­sel­lut yhteiskun­nan kehi­tys­tä niin Suomeen on iskenyt suvait­se­mat­to­muus. Se suu­natu­tuu eri asioi­hin kuin ennen mut­ta juuret ja tavat ovat samoja.

  Vihreil­lä ja laes­ta­di­o­laisil­la on paljon yhteistä

 50. Pitää muis­taa, että Mikko Koivu ja moni muu pelaa­ja on myös maa­han­muut­ta­ja. Ei tosin Suomes­sa, mut­ta USA:ssa, Kanadas­sa, Venäjäl­lä, Ruot­sis­sa etc mis­sä he pelaa­vat ‚joten he kyl­lä tietävät ongelman

 51. Tämän päivän Hesaris­sa Palo­ma Han­nosen aate­toveri, ellei peräti esiku­va, Tui­ja Brax vaatii uut­ta päämin­is­ter­iä tuomit­se­maan rasismin. 

  Lisään­tyneestä rasis­mista ker­too Brax­in mukaan Pride-isku (en täysin ymmär­rä, mitä täl­lä rasis­min kanssa on tekemistä) ja maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten bus­sikuskien pahoinpitelyt.

  Kuitenkin alan edus­ta­ja sanoo lisään­tyneestä väkivallasta:

  Helsin­gin bus­sili­iken­teen liiken­nejo­hta­ja Mika Sep­pä­nen ker­too, että vaara vaanii yhtä lail­la nuo­ria ja van­ho­ja, kan­ta­suo­ma­laisia ja maa­han­muut­ta­jataus­taisia kul­jet­ta­jia. (KSML 7.2)

  Olisi asial­lista ottaa tilas­toista selvää ennen kuin käyt­tää “tieto­ja” pro­pa­gan­daan. Mut­ta sel­l­ainen­han ei sopisi ollenkaan rasis­min vas­tus­tamisen ylevään teemaan. Voisikin pal­jas­tua ihan kum­mia juttuja. 

  Mis­sä muuten viipyvät vaa­timuk­set nais­ten kat­u­rauhan puoles­ta? Maa­han­muut­ta­jataus­taiset (lue lähin­nä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikas­ta tulleet) häir­it­sevät jatku­vasti törkeästi aivan nuo­ri­akin tyt­töjä eri­toten kadul­la ja kaup­pakeskuk­sis­sa. Ääri­ta­pauksi­na sit­ten tällaista:

  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/vikittelija_pahoinpiteli_teinityttoja/

  Ihme­telti­in per­heen kesken tätä otsikkoa. Nuorten tyt­tö­jen pahoin­pitelijä ei todel­lakaan ole mikään “vikit­telijä”, joka on leikkisä ilmaisu flirtille.

 52. tpyy­lu­o­ma,

  Noh… olen sitä mieltä, että maa­joukkueen pääsanoma Suomen nuorisolle oli, että ilo ilman viinaa on teesken­te­lyä. Näin ollen he eivät varsi­nais­es­ti sovi rait­tiustyön esikuviksi. 

  Toisaal­ta olen sitä mieltä, että aikuisil­la ihmisil­lä on oikeus juh­lia juuri kuten halu­a­vat — viinankin voimalla. 

  Yleishyödyl­liset jär­jestöt keu­laku­vi­neen ovat kuitenkin aivan eri viival­la kuin Palo­ma Han­nonen yksi­tyisen egonpöhö­tyspro­jek­tin­sa kanssa.

  Jos et tätä ymmär­rä, niin olen kuitenkin ilah­tunut siitä, että tässäkin ketjus­sa moni muu ymmärtää.

 53. Tpyy­lu­o­ma:

  “Ja seu­raavak­si sit­ten Eli­na ja muut var­masti nil­litt­tää johdon­mukaises­ti kuin­ka vas­ten­mielistä on että MLL ja Nuori Suo­mi käyt­tää Kiekkolei­jo­nia rait­tiustyön kep­pi­hevose­na, ja kuin­ka täl­lä on puolue­poli­ti­isia kerrannaisvaikutuksia.”

  Olet oike­as­sa, minus­ta ainakin löy­tyy sen ver­ran kaksi­nais­moral­is­tia, että minus­ta osa kiekko­joukkueesta olisi voin­ut hillitä alko­holinkäyt­töään Kaup­pa­to­ril­la ja vetää perseet vas­ta shown jälkeen.

  Rasis­mi ja alko­holis­mi hait­tavaiku­tuksi­neen ovat aika eri mit­talu­okan ongelmia. Ote­taan nyt vaik­ka Palo­man tapaus. Uskoisin, että Han­nonen kohtasi ratikas­sa ensisi­jais­es­ti kään­niääliön (?) ja tois­si­jais­es­ti rasistin. 

  En vas­tus­ta siis lätkäjoukkueen val­jas­tamista moraaliseen hyvyy­teen ohjaamises­sa per se, toimin­nan kohde on vaan syytä vali­ta tarkkaan. Min­un vinkke­listäni rasis­mi ei ole niin vaka­va ongel­ma kuin alko­holis­mi. Tietysti jokaisel­la on omat pref­er­enssit ei siinä mitään.

  Riit­ta:

  “Jos jääkiekkoil­i­joiden juh­limisen nimis­sä joku käyt­täy­tyy huonos­ti, niin kyl­lä minus­ta on ihan asial­lista, että ko jääkiekkoil­i­jat ilmoit­ta­vat, että he eivät tuol­lai­sista suo­sionosoituk­sista oikein ilahdu.”

  Siis ei se vaan voi olla näin. Jos minä ampaisin ulos kadulle ja näytän keskaria ensim­mäiselle vas­taan­tuli­jalle ja huu­dan “Ter­veisiä lätkäjoukkueelta”, niin pitäisikö Mikko Koivun olla välit­tömästi anta­mas­sa haas­tat­telua, jos­sa hän tuomit­seen kan­sain­välis­ten sormimerkkien käytön nyt ja aina?

 54. Vapaa kansalaisärisi­jä Eli­na hauskuuttaa:

  Yleishyödyl­liset jär­jestöt keu­laku­vi­neen ovat kuitenkin aivan eri viival­la kuin Palo­ma Han­nonen yksi­tyisen egonpöhö­tyspro­jek­tin­sa kanssa.

  No onhan se ihan eri asia kun Viralli­nen Jär­jestö sanoo jotain ja muutenkin paskan­jauhan­nan kri­teer­it jous­taa kohteen mukaan.

  Oikeesti, lätkä on hieno peli. Se on hieno peli nimeno­maan sik­si että se on bru­taalia kaksi­nais­moral­is­tista kil­pailua ja samaan aikaan taitopeli. Ja kun tähän lisää sen että nykykiekkoil­i­jat on val­men­net­tu steri­ileik­si lausun­toau­tomaateik­si, niin sen parem­pi mitä vähem­män he sanoo varsinkaan asioista jot­ka ei liity kiekkoon.

  Samoin esimerkik­si pidän jotenkin epäjo­hdon­mukaise­na pohjoisamerikkalais­ten kiekkopi­irien tiukkaa yri­tys­tä kar­sia rasis­tista huutelua kaukalos­sa. Ei tuos­sa sinän­sä muuten mitään vikaa ole, mut­ta kun jääkiekko on ver­baal­is­takin sodankäyn­tiä jos­sa epi­teetit lentää niin on se vähän has­sua. Esimerkik­si nykyään pan­naan mik­ki kiin­ni, http://www.youtube.com/watch?v=ZYPWCJ_0Km0
  Muu­ta van­hempaa mate­ri­aalia löy­tyy, http://www.youtube.com/watch?v=z0KPHqU-K00

 55. Osmo ei ole vielä vas­tan­nut ihan ensin nousseeseen asi­aan, kos­ka hän ei näköjään ymmär­rä aito­jen ongel­maa. Jos raken­netaan aita, jos­ta ei pääse yli, siitä seu­raa paljon isom­pi ongel­ma kuin altaaseen putoamis­es­ta. Jalka­pal­lo-otteluis­sa aidat kiel­let­ti­in sen jäl­keen, kun fane­ja oli puris­tunut aito­ja vas­ten ja kuollut.

  Palo­ma toi­mi oikein sanoes­saan kän­niääliölle: ole hil­jaa. Mut­ta sit­ten hän toi­mi väärin, kun alkoi pyy­del­lä anteek­si. Yhden kän­niääliön puhei­ta ei tarvitse pyy­del­lä anteek­si. Ja eräs kir­joit­ta­ja oli ihan oike­as­sa: koskaan ei kan­na­ta men­nä väli­in, jos joku pahoin­pitelee toista, ei varsinkaan, jos pahoin­pitelijä on alle 15-vuo­tias. Jos menet väli­in ja kos­ket alle 15-vuo­ti­aaseen, olet pian itse käräjil­lä pahoin­pitelystä. Alle 15-vuo­tias ei saa ran­gais­tus­ta mut­ta sinä saat. Näitä tapauk­sia on paljon. Osmo, jospa toimisit rasis­mia vas­taan eduskun­nas­sa ja ajaisit lakialoit­teena meille mah­dol­lisu­u­den puut­tua pahoin­pite­lyyn tai omaisu­u­den turmelu­un ilman, että joudumme itse syytteeseen.

 56. Jos minä ampaisin ulos kadulle ja näytän keskaria ensim­mäiselle vas­taan­tuli­jalle ja huu­dan “Ter­veisiä lätkäjoukkueelta”, niin pitäisikö Mikko Koivun olla välit­tömästi anta­mas­sa haas­tat­telua, jos­sa hän tuomit­seen kan­sain­välis­ten sormimerkkien käytön nyt ja aina? 

  Riip­puu siitä, onko kyseessä yksit­täistapaus vai onko ilmiö yleisempikin.

 57. Jeppe:

  Palo­ma toi­mi oikein sanoes­saan kän­niääliölle: ole hiljaa.

  Tätä puut­tumista nyt tääl­läkin on haet­tu, mut­ta miten puuttua?

  Jos tilanteen halu­aa rauhanomais­es­ti laukaista, niin ihan toisen­lainen läh­estymistapa kuin pahek­sun­ta ja moit­timi­nen puhu­mat­takaan raivoamis­es­ta saat­taa olla hedelmällinen. 

  Vas­taa­va erit­täin aggres­si­ivises­sa mie­len­ti­las­sa ole­va kanssamatkus­ta­ja ratikas­sa läs­nä ollessani alkoi sol­va­ta silmit­tömästi kah­ta nuor­ta tyt­töä (15–16 v.) läskiper­seik­si ja huorik­si. Mitä lie sit­ten tytöt oli­vat kat­soneet kän­niläistä vinoon tai ihan muuten vain repe­si, en tiedä.

  Ajat­telin, että hyökkäämäl­lä tätä henkilöä kohtaan voin mah­dol­lis­es­ti siirtää sät­timisen min­u­un. Sekin olisi ollut parem­pi vai­h­toe­hto kuin tyt­tö­jen tilanne. Minä kestän kyllä.

  Mut­ta päätin läh­estyä toisin. Kysyin tyyp­iltä niin vil­pit­tömän oloise­na kuin vain taisin, että mis­sä min­un kan­nat­taisi jäädä pois, kun tähtään Temp­peli­auki­olle. (Oikeasti en tähdän­nyt, mut­ta äkkiä vain keksin)

  Sehän meni sit­ten niin, etten meinan­nut päästä eroon, kun innos­tui selit­tämään asuin­paikkansa, elämän­his­to­ri­ansa jne. 

  Kyse­hän näi­den häiriköi­den kohdal­la on siitä, ettei koskaan ole saanut kun­nioi­tus­ta mis­tään suun­nas­ta — jo vau­va-aikana on mah­dol­lis­es­ti pahoin­pidel­ty tai ainakin laimin­lyö­ty. Kun ihmis­ar­von mah­dol­lisu­ut­ta vähänkin väläyt­tää, niin yleen­sä kaik­ki ovat aivan sulaa vahaa. Kun­nioi­tus­ta osoit­ti, että val­itsin hänet ker­tomaan oikean pysäkin. 

  En nyt sano, että tämä aina toimii. Jos ihmi­nen on täysin sekaisin huumeista ja alko­holista, niin ei voi tietää. Tarvi­taan myös psykol­o­gista silmää ja peli­taito­ja… kuten jääkiekos­sakin. 🙂 Nopea­ta arvio­ta siitä, mitä kan­nat­taa tehdä. 

  Mut­ta suosit­te­len kokeile­maan. Ei mikään ratikas­ta ulosheit­tämi­nen palom­a­han­nos­ten toimes­ta ketään auta tule­maan parem­mak­si katu­ih­misek­si. Ja ilman mitään nai­ivi­ut­ta sanon, että se kuitenkin olisi oikea tie.

 58. Eli­na:

  Ekaks mä luulin, et toi sun tari­na oli tot­ta ja meizi kelas, et het­ki­nen, tässähän meil­lä tapah­tuu Palo­ma Han­noset mitä tulee moraaliseen pat­sastelu­un. Mut sit mä tajusin, et kaik­ki toi marenkisu­us olikin vaan par­o­di­aa tapahtuneesta.

  Eiks niin?

 59. Ein­sten,

  Arvasin toki, että joku ottaa tuon edel­lisen noin.

  Ei min­ul­la mitään empa­tioi­ta tai sym­pa­tioi­ta ole moisia lap­sille huutelijoi­ta kohtaan. Näkökul­mani on vain puh­taan pragmaattinen. 

  Mikäli tilanteen halu­aa saa­da laukea­maan, niin humal­tuneen tol­lon “ojen­t­a­mi­nen” on yleen­sä täysin hyödytön­tä tai se jopa pahen­taa asi­aa. Eli pask­i­aisen huomio kan­nat­taa pyrk­iä suun­taa­maan toisaalle. Ojen­t­a­mi­nen voi olla paikallaan, jos on ver­rat­en isokokoinen mies, mut­ta muiden on hyvä miet­tiä mui­ta keinoja. 

  Sekin on vain fak­ta, että täl­lais­ten ihmis­ten taustal­la usein vakavaakin kaltoinko­htelua. Kysy vaik­ka asiantun­ti­joil­ta sosi­aali- ja päi­hde­huoltop­uolelta, jos min­ua et usko. Ei näin tietysti aina ole, vaan eri­laiset mie­len sairaudet, väärät lääk­i­tyk­set tai alko­holi ja lääk­keet sekaisin saat­ta­vat lait­taa nupin niin pahasti sekaisin, että aggres­sio kohdis­tuu mis­sä vain ja kehen vain. 

  Mitä tulee ver­tauk­seen Palo­ma Han­noseen, niin minä en kuitenkaan vedonnut huip­pu-urheil­i­joi­hin ja pyytänyt heitä omis­sa nimis­säni tuomit­se­maan lap­sille raivoamista. Ker­roin täysin anonyymi­na jutun esimerkik­si siitä, mitä voi yrit­tää kokeil­la vas­taavis­sa tilanteissa. 

  Eli huono ver­taus sulta…

 60. Eli­na

  “Eli huono ver­taus sulta…”

  Oli siin muu­tamia yhteisiä piirteitä, vaik toi koomisuus. 

  Esimerkik­si se, kuin­ka sä äkkäsit neiti­et­sivämäisen viekkaasti kysyä mis­sä kan­nat­taa jäädä pois, jos aikoo jäädä pois Temppelinaukiolla.

  Ja sit­ten tää analyysikappale:

  “Kyse­hän näi­den häiriköi­den kohdal­la on siitä, ettei koskaan ole saanut kun­nioi­tus­ta mis­tään suun­nas­ta — jo vau­va-aikana on mah­dol­lis­es­ti pahoin­pidel­ty tai ainakin laimin­lyö­ty. Kun ihmis­ar­von mah­dol­lisu­ut­ta vähänkin väläyt­tää, niin yleen­sä kaik­ki ovat aivan sulaa vahaa. Kun­nioi­tus­ta osoit­ti, että val­itsin hänet ker­tomaan oikean pysäkin.”

  Mun mielestä tari­nas­ta puut­tui enää se, että sinä, uhkaa­ja ja ratikan väki olisitte kaik­ki alka­neet laula­maan spon­taanisti We are the worldiä! 

  http://www.youtube.com/watch?v=ne7fPpxAnuM

  Mut­ta, älä sinä minus­ta väl­itä. Minä olen perisuo­ma­lainen kateelli­nen p*askiainen, joka ei vas­taavas­sa tilanteessa olisi saanut suu­taan auki. 

  Hienos­ti toimittu.

 61. Ein­sten: “Mun mielestä tari­nas­ta puut­tui enää se, että sinä, uhkaa­ja ja ratikan väki olisitte kaik­ki alka­neet laula­maan spon­taanisti We are the worldiä!” 

  Senkin pahainen kyynikko, kukka­hat­tuleiri korot­taa Nick Lowella.

 62. Pet­teri Sihvo­nen Urheilule­hdessä lataa, ja olen pitkälti samaa mieltä:

  Miten perustelet oman kan­tasi, mik­si MM-joukkueen käytös on ollut soveliasta?

  Se on ollut nor­maalia suo­ma­laista juh­lakäytöstä sen jäl­keen, kun on saavutet­tu jotain suur­ta ja ain­ut­laa­tu­ista. Teen ihan selväk­si, ettei yhteiskun­nalli­nen paran­nus edelleenkään ala urheilu- ja huip­pu-urheilupi­ireistä. Urheilu insti­tuu­tiona on sel­l­aises­sa ase­mas­sa, että se aina ennem­min seu­railee yhteiskun­nal­lisia kulku­ja kuin johtaa niitä. Läpi his­to­ri­an se on ollut näin ja niin se tulee ole­maan näil­lä näkymin. Olisin pitänyt maail­man­mes­taru­ut­ta suurem­pana ihmeenä, jos tähän asetel­maan liit­tyvä his­to­ri­alli­nen perinne ja sosi­ol­o­gis-psykologi­nen totu­us oli­si­vat alka­neet muut­tua juuri tästä joukkueesta ja näistä miehistä. Emme kai me odota, että nämä 35 miestä ovat jotakin yli-ihmisiä ja jumalia!

  Mainit­sit sanan kaksi­nais­moral­is­mi, mitä tarkoitit?

  Suo­ma­lainen juh­laperinne on se, että juh­lan yhtey­dessä käytetään alko­ho­lia, kuka enem­män, kuka vähem­män. Nyt nämä moral­is­tit ovat kuvain­nol­lis­es­ti esit­tämässä, että per­hei­den isien ja äitien tulee juo­da juhan­nusvi­inansa salaa jos­sain saunan takana. Väitän, että huoli las­ten ja nuorten tulev­as­ta alko­holinkäytöstä on aihee­ton, jos sitä peilataan nyt tähän Lei­jona-episodi­in. Eivät lapset trau­ma­ti­soituneet ja saa­neet mitään vääriä käytös­mall­e­ja. Jo yllät­tävän nuoret tajua­vat sen, että nyt oli aikamiehillä paik­ka juh­lia. Samat nuoret oli­vat todis­ta­neet kak­si ja puoli viikkoa samoil­ta idol­eil­taan melkoista lom­mo­poskista askeesia tele­vi­sion väl­i­tyk­sel­lä. Lapset ja nuoret tajua­vat intu­iti­ivis­es­ti sen, että Mikael Granlund ei ota huikkaa kymme­neen kuukau­teen vuodessa.

  http://www.urheilulehti.fi/jaakiekko/sihvonen-manaa-leijonien-juhlimisen-arvostelijat-helvettiin-oksettavaa-kaksinaismoralismia

 63. Eli­na:

  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/vikittelija_pahoinpiteli_teinityttoja/

  Ihme­telti­in per­heen kesken tätä otsikkoa. Nuorten tyt­tö­jen pahoin­pitelijä ei todel­lakaan ole mikään “vikit­telijä”, joka on leikkisä ilmaisu flirtille.

  Kehoi­tan kehit­tämään lukemisen ymmärtämistä ihan koko per­heen voimin. Kyseinen vikit­telijä oletet­tavasti ensin vikit­teli ja sit­ten pahoin­piteli. Ei tuos­sa mitään rin­nas­tamista ole. Täysin vas­taa­va otsikko olisi “Pahoin­pitelijä vikit­teli teinityttöjä”.

  Eli­na:

  Olet oike­as­sa, minus­ta ainakin löy­tyy sen ver­ran kaksi­nais­moral­is­tia, että minus­ta osa kiekko­joukkueesta olisi voin­ut hillitä alko­holinkäyt­töään Kaup­pa­to­ril­la ja vetää perseet vas­ta shown jälkeen.

  Minus­ta taas löy­tyy sen ver­ran ihmistä, että ihmette­len, mik­sei joukkueelle ensin annet­tu aikaa rauhas­sa juh­lia. Voidaan myös kysyä, minkälainen todel­li­nen mah­dol­lisu­us pelaa­jil­la oli kieltäy­tyä tuos­ta touhus­ta. Monikaan ei taitaisi tuom­moi­seen ryhtyä selvin päin.

 64. Sen ver­ran lukemisen ymmärtämis­es­tä anonyymille, että toinen sitaat­ti on kyl­lä ihan joltakul­ta muul­ta kuin minulta. 

  Eli kan­nat­taa ensin kir­joit­tamista lukea, kenen jut­tu­ja lainaa. Jos ei sit­ten vieläkään ymmär­rä, ketä siteer­aa niin jät­tää vaik­ka kommentoimatta.

 65. Sen ver­ran lukemisen ymmärtämis­es­tä anonyymille, että toinen sitaat­ti on kyl­lä ihan joltakul­ta muul­ta kuin minulta.

  Ah, pahoit­te­lut. Kyseessä on Einsten.
  No, tuon virheen oli pakko tapah­tua ennem­min tai myöhemmin.

 66. Pet­teri Sihvoselle esitet­ty kysymys Urheilule­hdessä (link­ki aikaisem­mas­sa Tpyy­lu­o­man viestissä):

  “Mut­ta eikö Lei­jon­apelaa­jil­la ja johdol­la ole tiet­tyä vas­tu­u­ta julkises­ta käyt­täy­tymis­es­tään, kos­ka he todel­la ovat esiku­val­lises­sa asemassa?

  On! Ja sen takia olikin hyvä, ettei joukkue läht­enyt kaksi­nais­moral­is­min tielle. Oli hienoa kat­soa, kun pelaa­jat juh­li­vat omi­na ihmis­inään vail­la vale­htelua. Kenelle mais­tui olut, kenelle siideri, ja ehkä joku kiskaisi hie­man kuo­hu­vi­iniä tai jopa teräviä.”

  Tässä Timo Juti­la juh­lii omana itsenään vail­la vale­htelua (epä­selvä puhe ja lievähkö huo­ju­mi­nen johtu­vat pain­opis­teen vai­htelus­ta jalal­ta toiselle pahak­si äityneen nilkkat­ule­hduk­sen johdosta):

  http://www.youtube.com/watch?v=XgFwrvT_rBQ

  Anonyy­mi:

  “Minus­ta taas löy­tyy sen ver­ran ihmistä, että ihmette­len, mik­sei joukkueelle ensin annet­tu aikaa rauhas­sa juh­lia. Voidaan myös kysyä, minkälainen todel­li­nen mah­dol­lisu­us pelaa­jil­la oli kieltäy­tyä tuos­ta touhus­ta. Monikaan ei taitaisi tuom­moi­seen ryhtyä selvin päin.”

  Mikäli juh­la olisi jär­jestet­ty viikon päästä, olisi juh­las­ta puut­tunut kokon­aan voiton tuo­ma Jytky. Juh­la Kaup­pa­to­ril­la liit­tyy joukkueen erään­laiseen edus­tusvelvol­lisu­u­teen. Tässä vai­heessa poruk­ka oli mielestäni vielä fanien, spon­sorien ja medi­an vapaa­ta riis­taa. Henkilöko­htainen vapaa ja yksi­ty­ishenkilök­si siir­tymi­nen alkoi vas­ta Kaup­pa­to­ril­ta pois­tu­misen jälkeen. 

  Mä en vas­tus­ta per­sei­den vetämistä, edus­tuste­htävis­sä esi­in­tymi­nen per­skän­nis­sä edus­taa vaan huonoa pelisilmää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.