Miksi älykäs tiemaksu on parempi kuin bensavero?

Tie­tul­lien aja­tus on läh­töi­sin ruuh­kau­tu­neis­ta kau­pun­geis­ta. Yksi­kään kau­pun­ki, joka on otta­nut mak­sun koe­luon­tei­ses­ti käyt­töön, ei ole sitä peru­nut, kos­ka lii­ken­neo­lo­suh­teet ovat paran­tu­neet niin mer­kit­tä­väs­ti. Tuk­hol­man tie­tul­li­pää­tös teh­tiin hyvin tuleh­tu­neis­sa tun­nel­mis­sa kapeal­la poliit­ti­sel­la enem­mis­töl­lä. Nyt samaa teh­dään yksi­mie­li­syy­den val­li­tes­sa Göte­bor­giin. Mak­sa­maan jou­tu­va autoi­li­ja­kin on yleen­sä tyy­ty­väi­nen, kos­ka nyt autol­la pää­see eteenpäin.

Kau­pun­gin tie­verk­koon mah­tuu suo­siol­la vain tiet­ty mää­rä auto­ja. Jos auto­ja tulee enem­män, kaik­kien mat­kan­te­ko hidas­tuu. Sik­si on kaik­kien kan­nal­ta parem­pi, että on jokin kei­no rajoit­taa ahtaan tilan käyttäjiä.

Tuk­hol­man ja Lon­toon kal­tai­nen kiin­teä tul­li­ra­ja on var­sin höl­mö, mut­ta näyt­tää sil­ti toi­mi­van tyy­dyt­tä­väs­ti. On kui­ten­kin koh­tuu­ton­ta rahas­taa täy­si mak­su sadan met­rin mat­kas­ta tul­li­ra­jan toi­sel­ta puo­lel­ta toi­sel­le. Sik­si vyö­hy­ke­poh­jai­nen kilo­met­ri­ta­rif­fi ilman kiin­te­ää tul­li­ra­haa on pal­jon parem­pi. Täl­lai­sia suun­ni­tel­laan nyt kii­vaas­ti ympä­ri Euroop­paa. Jos tar­koi­tuk­se­na on vält­tää ruuh­kau­tu­mis­ta, mak­sun pitää olla myös kel­lo­na­jas­ta riippuvainen.

On mui­ta­kin tapo­ja sää­del­lä ”yhteis­maan” käyt­töä. Sin­ga­po­res­sa auton omis­ta­mi­seen tar­vi­taan lupa. Näi­tä jäl­ki­mark­ki­na­kel­poi­sia lupia on liik­keel­lä vain kiin­teä mää­rä. Menet­te­lee, mut­ta ei ole opti­maa­li­nen, vaan sää­del­lä pitäi­si kilo­met­re­jä. Autos­ta, jota käy­te­tään vain har­voin, ei ole mai­nit­ta­vaa hait­taa, mut­ta ne tuo jär­jes­tel­mä kar­sii pois ensimmäiseksi.

Hel­sin­gis­sä mitoit­ta­vaa ruuh­ka­lii­ken­net­tä on lei­kat­tu sää­te­le­mäl­lä työ­mat­kai­lun käy­tet­tä­vis­sä ole­vien pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rää. Toi­mii, mut­ta ei ole opti­maa­li­nen, kos­ka ruuh­kas­sa aja­mis­ta piti vähen­tää, ei pysä­köin­tiä. (Pysä­köin­tiin liit­tyy toki se, että se on kovin kal­lis­ta, mut­ta jos mak­saa itse…)

On toi­nen­kin tapa.  Hel­sin­gin sisään­tu­lo­tiet ovat val­tion omis­tuk­ses­sa, mut­ta nii­den pääs­sä ole­va lii­ken­ne­va­lo kau­pun­gin. Hel­sin­ki pääs­tää esi­mer­kik­si Län­si­väy­läl­tä auto­ja vain niin pal­jon kuin katu­verk­ko koh­tuu­del­la pys­tyy otta­maan vas­taan. Jos pääs­täi­si enem­män, mat­kat itse asias­sa pite­ni­si­vät, kos­ka ruuh­kau­tu­neen katu­ver­kon kapa­si­teet­ti on pie­nem­pi kuin sopi­vas­ti kuor­mi­te­tun. Tämä­kään ei toi­mi ihan oikein, kos­ka poh­joi­ses­ta päin kes­kus­taan tun­kee auto­ja, joi­den sää­te­lyyn ei ole vas­taa­vaa kei­noa. Sik­si auto­ja jou­du­taan aamu­ruuh­kas­sa varas­toi­maan Län­si­väy­läl­le pidem­pään kuin oli­si tasapuolista.

On myös kysy­mys kal­lii­den inves­toin­tien vält­tä­mi­ses­tä. Jos jol­la­kin väy­läl­lä on kym­me­nen tuhat­ta autoa ruuh­ka­tun­nin aika­na ja näi­den kul­ku vii­väs­tyy ruuh­kau­tu­mi­sen takia 20 minuu­til­la, syn­tyy täs­tä kym­me­nen euron tun­ti­hin­nan perus­teel­la 30 000 euron kus­tan­nus päi­väs­sä ja 7,5 mil­joo­nan euron kus­tan­nus vuo­des­sa. Täl­lä voi perus­tel­la hyvin sadan mil­joo­nan euron inves­toin­tia. Toi­sen vaih­toeh­to oli­si saa­da tuhat autoi­li­jaa siir­ty­mään joko bus­siin, jää­mään kotiin tai ajoit­ta­maan kul­kun­sa huip­pu­ruuh­kan ulko­puo­lel­le. Nuo tuhat vii­meis­tä autoa aiheut­ta­vat tuon sadan mil­joo­nan inves­toin­nin. Ruuh­kia tasaa­va meka­nis­mi sääs­täi­si rahaa huomattavasti.

Täl­lai­nen koh­de on Hel­sin­gis­sä Hert­to­nie­men lii­ken­neym­py­räs­sä, joka kas­va­van lii­ken­teen vuok­si on tar­koi­tus kor­ja­ta yli sadan mil­joo­nan euron inves­toin­nil­la. Täl­lai­sel­ta rahan­haas­kauk­sel­ta väl­tym­me, jos pys­tym­me ohjaa­maan lii­ken­teen määriä.

Var­si­nai­nen mur­heen kryy­ni on kui­ten­kin Kehä I, jon­ka lii­ken­ne­mää­rät kas­va­vat hal­lit­se­mat­to­mas­ti. Ylei­nen ennus­te on, että väy­lä ruuh­kau­tuu pahas­ti lähi­vuo­si­na. Väy­län kapa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­seen kaa­de­taan rahaa tol­kut­to­mas­ti, mut­ta mikään raha­sum­ma ei tule riit­tä­mään. Oli­si myös autoi­li­joi­den etu hin­noi­tel­la vähem­män vält­tä­mä­tön lii­ken­ne pois huip­pu­ruuh­kien aikaan.

Ylei­ses­ti ottaen autoi­lun verot­ta­mi­nen on sil­lä tavoin vink­sal­laan, että autoi­lu on räi­keäs­ti yli­ve­ro­tet­tua syr­jä­seu­duil­la ja ali­ve­ro­tet­tua tiheäs­ti asu­tuil­la alueil­la. Täl­lai­nen epä­ta­sa­pai­no syn­nyt­tää hyvinvointitappiota.

Äly­käs tie­tul­li tuot­taa ilmeis­tä hyvin­voin­ti­voit­toa ver­rat­tu­na sii­hen, että sama mak­su peri­tään kai­kil­le yhtä kor­kea­na polt­toai­ne­ve­ro­na.  Tätä ei minus­ta voi kiis­tää. Kiis­tää voi kui­ten­kin sen, ovat­ko hyö­dyt niin suu­ria, että moi­seen inves­toin­tiin kan­nat­taa läh­töä. Tätä­hän esi­mer­kik­si nimi­merk­ki Sari poh­ti. Jos oli­si kyse vain Suo­mes­ta, ei kan­nat­tai­si, mut­ta kun täl­lai­nen jär­jes­tel­mä kehi­te­tään joka tapauk­ses­sa ruuh­kau­tu­neem­pien aluei­den käyt­töön, eivät se käyt­töön­o­ton lisä­kus­tan­nuk­set oli­si Suo­mes­sa mer­kit­tä­vät. Joka autos­sa on koh­ta jo muu­ten­kin gps-lai­te, eikä se niin hir­veäs­ti ole mak­sa­nut. Käyt­töön on tulos­sa euroop­pa­lai­nen satel­liit­ti­pai­kan­nus­jär­jes­tel­mä, jon­ka väi­te­tään ole­van niin tark­ka, että satel­liit­ti voi varoit­taa nukah­ta­nut­ta kul­jet­ta­jaa sii­tä, että auton on suis­tu­mas­sa tiel­tä. Uskoo ken haluaa.

On var­maan­kin tot­ta, että voim­me jää­dä odot­te­le­maan, että muut kehit­tä­vät tähän tar­vit­ta­van tek­no­lo­gian, muta tämä oli­si toi­saal­ta juu­ri sitä osaa­mi­se­na­laa, jos­ta Suo­mes­sa on kapa­si­teet­tia vapaa­na tai vapau­tu­mas­sa. Täs­tä voi­si teh­dä myös vientituotteen.

Kos­ka pos­tauk­ses­ta on tulos­sa pit­kä, sääs­tään esi­mer­kit älyk­kään tie­tul­lin mah­dol­lis­ta­mas­ta peh­meäs­tä ohjauk­ses­ta seuraavaan.

63 vastausta artikkeliin “Miksi älykäs tiemaksu on parempi kuin bensavero?”

 1. Mie­len­kiin­tois­ta väit­tää autoi­lua yli­ve­ro­te­tuk­si syr­jä­seu­duil­la, kun työ­mat­ka­ku­lu­jen vero­vä­hen­nyk­set teke­vät todel­li­ses­sa skut­sis­sa asu­mi­sen usein talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si ja vii­meis­tään työ­mat­ko­jen kilo­met­ri­kor­vaus tekee omal­la autol­la työ­ajo­jen aja­mi­ses­ta nau­ret­ta­van kannattavaa…

 2. Mik­si molem­mat ovat huonoja.

  Sekä polt­toai­neen vero­tus että eri­lai­set tie- ja ajo­neu­vo­ve­rot ovat talou­tem­me kan­nal­ta huo­no­ja. Kil­pai­lem­me euroop­pa­lai­sil­la yhteis­mark­ki­noil­la ja tääl­lä on pidem­mät etäi­syy­det kuin Kes­ki-Euroo­pas­sa. Jokai­nen kul­je­tuk­siin koh­dis­tu­nut veroeu­ro ker­tau­tuu Suomessa.

  Aikai­sem­min asia taklat­tiin pitä­mäl­lä die­sel­polt­toai­neen hin­ta alhaal­la, mil­lä tuet­tiin ras­kaan teol­li­suu­den kul­je­tuk­sia. Nyt elin­kei­no­ra­ken­teem­me on toi­sen­lai­nen ja suu­ri osa kan­san­tuot­tees­ta teh­dään hen­kö­au­toil­la. Kul­je­tuk­siin koh­dis­tu­va vero­tus ei ole järkevää.

 3. autoi­lu on räi­keäs­ti yli­ve­ro­tet­tua syr­jä­seu­duil­la ja ali­ve­ro­tet­tua tiheäs­ti asu­tuil­la alueilla!”

  Las­kel­mat pöy­tään, pliis.

  Eikö­hän esi­mer­kik­si tien­pi­to autoi­lus­ta kerät­tyi­hin vero­tu­loi­hin näh­den ole taa­ja­mis­sa aika lail­la hal­vem­paa kuin lan­del­la (ks. myös Sepin kom­men­tit edel­lä)? Ja entäs se saastuttaminen?

 4. Kal­le, jokai­nen kul­je­tuk­sil­le annet­tu vero­hel­po­tus mak­se­taan sit­ten mui­na kor­keam­pi­na veroi­na jot­ka myös hait­taa kil­pai­lu­ky­kyä. Ja lisäk­si on joten­kin has­sua että maas­sa jos­sa on jo muu­ten­kin pit­kät etäi­syy­det sub­ven­toi­daan pit­kiä mat­ko­ja jol­loin ne cete­ris pari­bus kas­vaa enti­ses­tään. Sen kyl­lä ymmär­rän että ns. hyö­ty­lii­ken­teel­le anne­taan tilaa eril­li­sil­lä kais­toil­la, mut­ta ei sekään oikein opti­maa­li­nen rat­kai­su ole.

 5. Täl­lai­nen koh­de on Hel­sin­gis­sä Hert­to­nie­men lii­ken­neym­py­räs­sä, joka kas­va­van lii­ken­teen vuok­si on tar­koi­tus kor­ja­ta yli sadan mil­joo­nan euron inves­toin­nil­la. Täl­lai­sel­ta rahan­haas­kauk­sel­ta väl­tym­me, jos pys­tym­me ohjaa­maan lii­ken­teen määriä.

  Esi­mer­kik­si teke­mäl­lä sen rati­kan Laa­ja­sa­loon, prkl. 🙂

 6. Pis­te­mäi­nen tie­tul­li voi olla koh­tuu­ton jos­sa­kin poik­keus­ta­pauk­ses­sa, mut­ta aina­kin se oli­si selkeä.

 7. Ja kir­joi­te­taan nyt vie­lä jotain var­si­nais­set a aiheesta.

  Ylei­ses­ti ottaen autoi­lun verot­ta­mi­nen on sil­lä tavoin vink­sal­laan, että autoi­lu on räi­keäs­ti yli­ve­ro­tet­tua syr­jä­seu­duil­la ja ali­ve­ro­tet­tua tiheäs­ti asu­tuil­la alueil­la. Täl­lai­nen epä­ta­sa­pai­no syn­nyt­tää hyvinvointitappiota.

  Olet­ko nyt ihan var­ma tuos­ta? Täs­sä on kak­si ongelmaa:

  Ensin­nä­kin, syr­jä­seu­duil­la asu­mis­ta sub­ven­toi­daan luke­mat­to­mil­la tavoil­la, ml. työ­mat­ka­vä­hen­nyk­set. Onko se nyt niin kau­hea­ta että edes jota­kin vas­taa­vas­ti verotetaan?

  Toi­sek­si, yksi tapa aja­tel­la tie­mak­su­ja on että ne oli­si­vat kus­tan­nus­poh­jai­sia. Eli kilo­met­ri­tak­sa menee sen mukaan mitä ko. tien­pät­kä mak­saa, näin las­ket­tu­na syr­jä­tiet ovat kovin kal­lii­ta per ajet­tu kilometri.

 8. Kaik­kien liik­ku­ja­ryh­mien etu on hyvin toi­mi­va lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä. Kau­pun­ki­seu­duil­la ympä­ri maa­il­man lii­ken­teen ruuh­kau­tu­mi­nen on val­lit­se­va olo­ti­la eikä sitä ole pys­tyt­ty mis­sään pois­ta­maan tai mer­kit­tä­väs­ti vähen­tä­mään väy­lä­ka­pa­si­teet­tia ja ‑mää­rää lisäämällä.

  Väy­lä­mak­sut tule­vat vää­jää­mät­tä. Tähän joh­to­pää­tök­seen on asian­tun­ti­ja­ta­sol­la yhä laa­jem­min tul­tu, kun on käy­ty läpi ne vaih­toeh­toi­set kei­not, joil­la ruuh­kau­tu­mi­sen astet­ta ja hait­to­ja voi­tai­siin vähentää. 

  Kau­pun­ki­lii­ken­ne saa­daan toi­mi­vam­mak­si, jos ajo­neu­vo­vir­to­jen sää­te­lys­sä on käy­tet­tä­vis­sä perin­teis­ten lii­ken­tee­noh­jaus­kei­no­jen lisäksi
  äly­käs väy­lä­mak­su­jär­jes­tel­mä. Se sääs­tää kaik­kien aikaa, vai­vaa ja rahaa.

  Lii­ken­ne­mi­nis­te­riö on eden­nyt kii­tet­tä­vän ripeäs­ti asian val­mis­te­lus­sa sen jäl­keen, kun tuo ruma sana “väy­lä­mak­su” tuli val­ta­kun­nas­sa sal­li­tuk­si. Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vas­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on asian toteut­ta­mi­ses­ta sel­keä sana­muo­to. Toi­vot­ta­vaa oli­si myös, että lii­ken­ne­mi­nis­te­rik­si valit­tai­siin hen­ki­lö, joka sitou­tuu asian toteuttamiseen.

  Ehdo­tet­tu tek­niik­ka on sel­väs­ti talou­del­li­sem­pi tapa toteut­taa asia kuin ensim­mäi­sen suku­pol­ven tul­li­jär­jes­tel­mät. Ns sanot­tu hyö­ty­lii­ken­ne ja sitä kaut­ta tuo­tan­to­ta­lous on asias­sa suu­rim­pia voittajia.

  Kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä jär­jes­tel­mä antaa piris­tys­ruis­keen myös jouk­ko­lii­ken­teel­le. Mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­va­vat, vuo­ro­vä­lit lyhe­ne­vät, lii­ken­nöin­ti tulee luo­tet­ta­vam­mak­si ja pal­ve­lu paranee.

 9. OS: “Tuk­hol­man ja Lon­toon kal­tai­nen kiin­teä tul­li­ra­ja on var­sin höl­mö, mut­ta näyt­tää sil­ti toi­mi­van tyydyttävästi.”

  Niin­pä. Yksin­ker­tai­set rat­kai­sut yleen­sä toi­mi­vat, teo­rias­sa täy­del­li­set eivät. “Vää­rin sam­mu­tet­tu” ei ole argumentti.

  Jos ongel­ma­na on Kehä I tuk­keu­tu­mi­nen, väy­läs­tä kan­nat­taa var­maan­kin teh­dä mak­sul­li­nen. Jos Län­si­väy­läl­lä odo­tel­laan pää­syä katu­verk­koon, kan­nat­ta­nee Län­si­väy­läs­tä pikem­min­kin teh­dä osa katu­verk­koa. Ehkä­pä Öster­sun­do­miin ei sit­ten­kään kan­nat­tai­si kaa­voit­taa auto­kau­pun­kia, vaan ehkäis­tä ongel­mat ennalta.

  Maa­il­ma on täyn­nä val­mii­ta rat­kai­su­ja, nii­tä on aivan tar­peek­si rusi­nat pul­las­ta ‑stra­te­gian hyö­dyn­tä­mi­seen sen sijaan että ryh­dy­tään kek­si­mään pyö­rää uudestaan.

 10. Sepi: “Mie­len­kiin­tois­ta väit­tää autoi­lua yli­ve­ro­te­tuk­si syr­jä­seu­duil­la, kun työ­mat­ka­ku­lu­jen vero­vä­hen­nyk­set teke­vät todel­li­ses­sa skut­sis­sa asu­mi­sen usein talou­del­li­ses­ti kannattavaksi.”

  Mis­sä­hän näin tapahtuu?
  Itse olen vero­vä­hen­nyk­si­nä saa­nut kor­kein­taan alle puo­let polt­toai­ne­ku­luis­ta; ajan die­se­lil­lä, yhden­suun­tai­nen mat­ka 70 km.
  Ja nyt, kun on edul­li­nen työ­mat­ka­bus­si­lip­pu ole­mas­sa, en saa sitä­kään vähää.

 11. Kal­le: “Kil­pai­lem­me euroop­pa­lai­sil­la yhteis­mark­ki­noil­la ja tääl­lä on pidem­mät etäi­syy­det kuin Keski-Euroopassa.”

  Sik­si­pä pitäi­si suo­sia nii­tä, joil­la ne pit­kät etäi­syy­det on — pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ei ole.

 12. Minus­ta vai­kut­ta sil­tä, että älyk­kiä­nu ruuh­kam­su­ka­su on aamui­sin klo 7–9 perittävä.(aikaa voi varioi­da) kak­si­por­tai­nen 4- 6 e. Huo­maam­me, etät onge­öl­na­kojt­ha voi peri­aat­tees­sa olla vain yksi ris­teys (Hert­to­nie­mi esimerkkinä).

  Ilta­ruuh­ka ei ole niin paha — se on tasoit­tu­neem­pi ja myö­häs­ty­mi­nen ei ole niin fataa­lia. Ja jos A ei ole aamul­la men­nyt omal­la autoal­lan töi­hin, ei hän myös­kään voi illal­la palaa omal­la autolla.Tämä ei myös­kään koht­tuuut­to­mas­ti vero­ta esim. las­ten har­rat­suk­siin viemistä.

  Kuten Tkhol­mas­sa­kin, perin­tä val­von­ta­kam­me­ral­la. Mak­su kuukausittain.

 13. Mik­si ihmees­sä Vih­reät teke­vät täs­tä GPS-kyt­täys­jär­jes­tel­mäs­tä itsel­leen elä­mää suu­rem­man teeman?

 14. Käyt­töön on tulos­sa euroop­pa­lai­nen satel­liit­ti­pai­kan­nus­jär­jes­tel­mä, jon­ka väi­te­tään ole­van niin tark­ka, että satel­liit­ti voi varoit­taa nukah­ta­nut­ta kul­jet­ta­jaa sii­tä, että auton on suis­tu­mas­sa tiel­tä. Uskoo ken haluaa.

  Aja­tel­kaa. Pääs­tiin vih­doin asian yti­meen. Ei tar­vit­se olla huo­lis­saan seu­ran­nas­ta ja tie­to­jen tal­len­nuk­ses­ta, kun val­von­nas­ta on tar­koi­tus teh­dä reaa­liai­kais­ta. Onko tämä se Vih­rei­den avoin yhteiskunta?

 15. Suo­men poliit­ti­sen ken­tän ja vir­ka­mies­ten tavan tun­tien, niin aivan var­mas­ti ben­sa­ve­ro ja tie­mak­sut tul­laan sää­tä­mään toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mik­si. Että tule­vai­suu­des­sa tul­laan mak­sa­maan molem­pia mak­su­ja päällekkäin.

  Eikös aikoi­naan mak­sa­tet­tu sii­tä­kin mak­sua, että autoi­li­ja saa pitää tava­ra­te­li­net­tä auton­sa katollaan.

 16. Kun muu­tin Ola­rin hie­nos­tos­lum­mis­ta maa­seu­dun rau­haan, pakoon ruo­hon­leik­ku­rei­den tyranniaa,jouduin aja­maan ajo­kor­tin. Kyläl­le on mat­kaa ja vaik­ka käy­tän ravin­to­la­ras­vois­ta tuo­tet­tua kier­rä­tys­polt­toai­net­ta auto­kus­tan­nuk­set ovat suu­ria. Nykyi­sin jul­ki­nen lii­ken­ne maa­seu­dul­la supis­tuu sel­lai­seen tahtiin,että mui­ta mah­dol­li­suuk­sia liik­kua kuin oma auto on vähän. Tapa löy­tää eko­lo­gi­ses­ti elä­mää suo­je­le­va vaih­toeh­to nyky­me­nol­le edel­lyt­tää poh­din­taa. Jou­dun­ko maa­lai­se­na mak­sa­maan kau­pu­kien lii­ken­ne­ku­ri­muk­ses­ta, vai lisään­kö sitä tule­mal­la kau­pun­kiin seit­se­män ker­taa vuo­des­sa. Mie­lum­min tulen junal­la tai Bus­sil­la. Met­sän­kaa­to­ra­hoil­la ostet­tu­jen maas­tu­rei­den mää­rä lisään­tyy tääl­lä kyl­lä. Ihan var­ma en ole ovat­ko saa­neet uusien auto­jen “vähä­pääs­töi­syy­des­tä” jotain tukea tai etua. Oma kak­si­kym­men­vuo­tias mel­koi­sen puh­tai­ta arvo­ja päästävä,maaseudulla pää­osin liik­ku­va auto­ni tus­kin kai­paa gps pai­kan­nin­ta. Pikem­min­kin omaa rau­haa. Niin ja sit­ten sel­lai­nen pik­ku­jut­tu. Jos olen mitään ymmär­tä­nyt niin öljy­huip­pu oli vuon­na 2006. Vie­lä riit­tää mut­ta kuin­ka kau­an. Kun taas kes­kus­te­lua käy­dään kuin mitään ei oli­si tapahtunut.

 17. Kyl­lä Osmo on oikeas­sa tuos­sa syr­jä­seu­tu­jen sor­si­mi­ses­sa. Autoi­lun kal­lein vero­pauk­ku on auto­ve­ro, joka mak­se­taan ker­ta­ry­säyk­sel­lä autoa ostaes­sa ja se on tasan sama Muo­nios­sa ja Hel­sin­gis­sä. Muo­nios­sa ei tule toi­meen ilman autoa. Hel­sin­gis­sä tulee. 

  Itse asun ulko­mail­la kau­pun­gis­sa, jos­sa on tie­tul­lit. olen täs­tä erit­täin tyy­ty­väi­nen, ja voin sanoa tie­tul­lien paran­ta­neen elä­män­laa­tua kes­kus­tas­sa sel­väs­ti. Eri­tyi­ses­ti sik­si, että ne on sidot­tu osit­tain pääs­töi­hin, jol­loin pahim­mat saas­tut­ta­jat on sii­vot­tu koko­naan pois.

 18. Tpyy­luo­ma:
  Ensin­nä­kin, syr­jä­seu­duil­la asu­mis­ta sub­ven­toi­daan luke­mat­to­mil­la tavoil­la, ml. työ­mat­ka­vä­hen­nyk­set. Onko se nyt niin kau­hea­ta että edes jota­kin vas­taa­vas­ti vero­te­taan?

  Kak­si vää­rää ei tee oike­aa. Työ­mat­ka­vä­hen­nyk­set tie­tys­ti ovat jär­jet­tö­myyk­siä, oli­si pal­jon mie­lek­kääm­pää verot­taa polt­toai­net­ta vähem­män, eri­tyi­ses­ti alueil­la, joil­la tätä työ­mat­ka­vä­hen­nys omas­ta autos­ta hyväksytään.

  Kama­laa ei ole se, että jotain vero­te­taan “vas­taa­vas­ti”, vaan se, että vero­te­taan ihan vää­rää. Toki ben­sa­ve­ros­sa on se hyvä puo­li, että vero­te­taan efek­tii­vi­ses­ti ajet­tua kilo­met­riä sitä enem­män mitä ras­kaam­mal­la pön­töl­lä aje­taan, eli se on mel­kein “vas­taa­vas­ti” verottamista.

  Mut­ta siis, mitä jär­keä on kaa­taa rahaa tas­kus­ta toiseen?

  Toi­sek­si, yksi tapa aja­tel­la tie­mak­su­ja on että ne oli­si­vat kus­tan­nus­poh­jai­sia. Eli kilo­met­ri­tak­sa menee sen mukaan mitä ko. tien­pät­kä mak­saa, näin las­ket­tu­na syr­jä­tiet ovat kovin kal­lii­ta per ajet­tu kilo­met­ri.

  Höp­sis. Kiin­teän kus­tan­nuk­sen jaka­mi­nen auto­mää­räl­lä — jon­ka käyt­täy­ty­mi­nen on juu­ri se, mihin yri­te­tään vai­kut­taa — tuot­taa täy­sin mer­ki­tyk­set­tö­män luvun. Ainoa mit­taa­mi­sen arvoi­nen mar­gi­naa­li­kus­tan­nus autos­ta tiel­lä on sen aiheut­ta­ma hait­ta muil­le tiel­lä­liik­ku­jil­le. Okei, nas­ta­ren­gas var­maan kulut­taa tie­tä sen ver­ran, että nas­toil­la ajaes­sa voi­si mak­saa enem­män, mut­ta ero on kyl­lä täs­sä­kin mel­kein mitätön.

 19. Äly­käs tie­mak­su ja ruuh­kau­tu­nut kau­pun­ki ovat kui­ten­kin eri asia kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­le kaa­vail­tu mal­li jos­sa esi­mer­kik­si Vih­din tai Kirk­ko­num­men alu­eel­li­ses­ta lii­ken­tees­tä peri­tään lisä­kor­vaus aina arki­sin aamu- ja ilta­kuu­den välil­lä. Kun maa­seu­tu kyt­ke­tään samaan nip­puun ruuh­kau­tu­neen kes­kus­tan kans­sa, on tul­kin­nas­ta älyk­kyys vie­lä kau­ka­na. Ruuh­kien tai jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sen kans­sa tuol­la ei ole mitään tekemistä.

 20. Kim­mo, tämä EU:n pro­jek­ti gps:n kil­pai­li­jas­ta ei ole vih­rei­den keksintö.

  Mut­ta jär­jes­tel­män pak­ko­käyt­tö näyt­tää nyt ole­van. EU:n tule­vas­ta jär­jes­tel­mäs­tä on luet­tu vuo­si­kausia mitä hui­keam­pia Orwell-tari­noi­ta, mut­ta OS tai­taa olla ensim­mäi­nen polii­tik­ko, joka tois­taa näi­tä tätä nyt ääneen.

 21. Minus­ta tun­tuu, että tie­tul­leil­la hoi­de­taan oiret­ta, eikä var­si­nais­ta tau­tia. Var­si­nai­nen tau­ti on mie­les­tä­ni asu­mi­sen jär­je­tön hin­ta Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa. Jos ihmi­sil­lä oli­si varaa asua lähem­pä­nä työ­paik­kaan­sa, ei työ­mat­ka­lii­ken­ne­kään oli­si niin suur­ta. Asu­mi­sen tar­jon­ta­puo­li ei ole Hel­sin­gis­sä kysyn­nän tasolla.

  Tar­jon­nan kas­vat­ta­mi­nen on tie­tys­ti niin pit­kän täh­täi­men työ­tä, että sil­lä ei nopeas­ti lii­ken­ne­mää­ril­le mitään voi teh­dä. Eikä poliit­tis­ta tah­toa­kaan ole tain­nut moi­seen löytyä.
  Tyh­jil­lään sei­so­vaa tont­ti­maa­ta oli­si syy­dä saa­da asutuskäyttöön.

  Entä min­kä arvois­ta on vapaa-aika? Oma työ­mat­ka­ni kes­tää autol­la rei­lun var­tin per suun­ta, kun jul­ki­sil­la sii­hen menee vähin­tään kol­me vart­tia. Tämä­kin sii­nä har­vi­nais­laa­tui­ses­sa tapauk­ses­sa, että bus­si kul­kee aika­tau­lus­saan. Aina­kin minul­le vapaa-aika on niin arvo­kas­ta, että työ­mat­kat autol­la taittuvat.

 22. tie­de­mies: “oli­si pal­jon mie­lek­kääm­pää verot­taa polt­toai­net­ta vähem­män, eri­tyi­ses­ti alueil­la, joil­la tätä työ­mat­ka­vä­hen­nys omas­ta autos­ta hyväksytään.”

  Oli­si­ko? — mut­ta kun työ­mat­ka­vä­hen­nys­tä omal­la autol­la ei hyväk­sy­tä mis­sään auto­maat­ti­ses­ti — pitää olla eri­tyi­siä syi­tä, esim. jos jou­tuu odot­ta­maan bus­sia yli 2 tuntia (!!!).

 23. Kim­mo: “OS tai­taa olla ensim­mäi­nen polii­tik­ko, joka tois­taa näi­tä tätä nyt ääneen.”

  Onko lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Anu Veh­vi­läi­nen jo unohtunut?

 24. Jos ihmi­sil­lä oli­si varaa asua lähem­pä­nä työ­paik­kaan­sa, ei työ­mat­ka­lii­ken­ne­kään oli­si niin suur­ta. Asu­mi­sen tar­jon­ta­puo­li ei ole Hel­sin­gis­sä kysyn­nän tasolla.”

  Kek­su­taa ei voi luo­da lsi­ää, joten pitää miet­tiä jos­ko työ­pai­kat sijoi­te­taan kehä- ja tulo­teit­ten ris­teyk­siin. Täl­löin asu­mi­nen­kin oli­si hie­man laa­jem­mal­la alu­eel­la ja maan hin­ta edullisempi
  Samoin tila­ku­lut ale­ni­si­vat 30–40 %joten kil­pai­lu­ky­ky­kin ja pal­kan­mak­su­ky­ky paranisi.

 25. Kim­mo, tämä EU:n pro­jek­ti gps:n kil­pai­li­jas­ta ei ole vih­rei­den keksintö.”

  Ja EU:n kers­ka­hank­kail­le pitää löy­tää rahoittaja…

 26. Väy­lä­mak­sut tule­vat vää­jää­mät­tä. Tähän joh­to­pää­tök­seen on asian­tun­ti­ja­ta­sol­la yhä laa­jem­min tul­tu, kun on käy­ty läpi ne vaih­toeh­toi­set kei­not, joil­la ruuh­kau­tu­mi­sen astet­ta ja hait­to­ja voi­tai­siin vähentää. ”

  Tar­koi­tus on lisä­tä eriar­voi­suut­ta NL tapaan.Köyhät käve­le­vät ja eliit­ti kur­vai­lee tyh­jil­lä kaduil­la ökymaatureilla.

 27. Kek­su­taa ei voi luo­da lsi­ää, joten pitää miet­tiä jos­ko työ­pai­kat sijoi­te­taan kehä- ja tulo­teit­ten risteyksiin.”

  Täl­löin var­mis­te­taan lähin­nä se, että juu­ri kukaan ei pär­jää ilman autoa, kun väli­mat­kat ovat kym­me­niä kilo­met­re­jä täl­lais­ten toi­mis­to­puis­to­jen ja asui­na­luei­den välil­lä. Ja sit­ten, kun kai­kil­la jo on auto, onkin mie­le­käs­tä raken­taa lisää kehä- ja tulo­tei­tä ja sin­ne uusia työ­paik­ko­ja ja asui­na­luei­ta autoilijoille.

  Kes­kus­taa nime­no­maan voi luo­da lisää: Hel­sin­gis­sä on ihan hir­veäs­ti tyh­jää tilaa. Ei tääl­lä tar­vit­si­si raken­taa edes puo­lik­si­kaan New Yor­kin Man­hat­ta­nin tii­viys­ta­sol­le, mut­ta kyl­lä tän­ne mah­tuu Töö­lön kal­tais­ta 5–6 ker­rok­sis­ta kivi­kau­pun­gin­osaa tii­vii­ne katui­neen lisää mie­lin mää­rin. Kau­pun­ki on kui­ten­kin kau­pun­ki ja vii­me kädes­sä ihmis­ten asu­mus. Mie­luum­min vähem­män luon­toa ja enem­män ihmi­siä kau­pun­kiin kuin loput­to­mia vih­rei­den met­sien ja pel­to­jen taak­se levit­täy­ty­viä moot­to­ri- ja kehä­tei­tä, joi­ta on pak­ko käyt­tää, kun muul­la taval­la ei pää­se töi­hin eikä kotiin. Suu­rem­pia luon­toa­luei­ta voi läh­teä ihai­le­maan vaik­ka vii­kon­lop­pui­sin, kun­han ei tar­vit­se “ihail­la” tun­tia suun­taan­sa auton ratin takaa vii­te­nä päi­vä­nä viikossa.

 28. Kysy­myk­se­si on vää­rä, kos­ka ei ole ole­mas­sa­kaan äly­käs­tä tie­mak­sua. On vain älyt­tö­miä lisä­mak­su­ja tien­käyt­tä­jil­le. Tuon älyt­tö­män mak­sun kerää­mi­seeen voi­daan kyl­lä kehi­tel­lä joi­tain IT-poh­jai­sia äly­rat­kai­su­ja. Se ei tee niis­tä älyk­käi­tä. Aly­tön on äly­tön vaik­ka vois­sa paistaa.

  Tie­mak­sut ovat perus­tel­tu­ja siel­lä, mis­sä on aidos­ti tiheän asu­tuk­sen ja sitä seu­raa­van ison auto­kan­nan aiheut­ta­mia ruuh­kaon­gel­mia (mil­joo­na­kau­pun­git), tai sit­ten luon­non­tie­teel­li­set olo­suh­teet aiheut­taa kal­lii­ta tie­ra­ken­tei­ta (esim Nor­ja, Alp­pien tunnelit).

  Suo­mi on maa­il­man 30 har­vaan asu­tuim­man itse­näi­sen maan jou­kos­sa, joten meil­lä ei ole aito­jen ruuh­kien takia tar­vet­ta lisä­ve­rot­taa autoi­li­joi­ta. Meil­lä ei myös­kään ole vuo­ris­to­ja joi­den läpi tar­vit­si­si tei­tä raken­taa monin­ker­tai­sil­la kus­tan­nuk­sil­la ja jäl­ki­ra­hoit­taa nii­tä käyt­tö­mak­suil­la. Meil­lä ei ole ruuh­lai­sia suur­kau­pun­ke­ja­kaan, Hel­sin­ki on pik­ku­ky­lä met­ro­po­lien joukossa.

  Meil­lä on vain Hel­sin­gin sur­kean lii­ken­ne­suun­nit­te­lun ja vie­lä sur­keam­man lii­ken­teen poliit­ti­sen ohjauk­sen aiheut­ta­mia pai­kal­li­sia ongel­mia jos­sain Kehä ykkö­sen sisä­puo­lel­la. Ne on rat­kais­ta­vis­sa ihan nor­maa­lin lii­ken­ne­suun­nit­te­lun kei­noin jos tah­toa olisi.

 29. Jep, köy­hiin­hän tämä ruu­hak­mak­su tie­tys­ti iskee, koska

  - ylem­mät toi­mi­hen­ki­löt voi­vat sää­del­lä työ­ai­ko­jaan, köy­hät jou­tu­vat tule­maan tie­tyl­lä kel­lon­lyö­mäl­lä -> he maksavat
  — köy­hän kuk­ka­ros­sa “piis­ka” tun­tuu vah­vem­min kuin ylem­män toi­mi­hen­ki­lön -> he muut­ta­vat käyttäytymistään
  — ylem­män palk­ka on neu­vo­tel­ta­vis­sa -> ylem­pi voi ottaa mak­sun huo­mioon pal­kas­saaan ja eduissaaan

 30. TM, tuo kah­des­ta vää­räs­tä ei tule yhtä oike­aa on hyvä point­ti, minus­ta täs­sä nyt vaan vähän hai­see sil­ta­rum­pu­po­lii­tik­ka. Mut­ta tuos­ta kus­tan­nuk­ses­ta olen eri miel­tä. Sil­lä että tie yli­pään­sä on ole­mas­sa on kus­tan­nus, nii­den kor­jaa­mi­nen, auraa­mi­nen, jne. ei ole todel­la­kaan miten­kään ilmaista.

 31. On kuin sei­näl­le puhui­si. Jokai­nen vas­ta-argu­ment­ti kim­po­aa var­muu­den pans­sa­ris­ta. Tule­vai­suu­den tek­niik­ka toi­mii aina, rekis­te­rit pysy­vät salai­si­na eikä nii­tä tie­ten­kään luo­vu­te­ta muil­le viran­omai­sil­le, autoa ei saa ajaa Lapin peru­koil­la­kaan, jos sii­nä ei ole jotain ihme val­vo­vaa vem­pe­let­tä á 2000 ekee ja jos lai­te menee rik­ki poik­keus­ajo­lu­van saa nou­taa lii­ken­ne­mi­nis­te­riös­tä virka-aikana.

  Mites tämä EU-kuvio? Ai, että visio on estää autoi­lu köy­hil­tä, siis niil­tä, joil­la tus­kin on varaa 15 vuot­ta van­haan €500 kos­loon. Maa­il­mas­sa on, usko tai älä, ihmi­siä, joi­den kuu­kausi­palk­ka ei ole kan­san­edus­ta­ja­mai­nen 6335 euroa. Jos­sain Bul­ga­rias­sa ne hih­kuu onnes­ta. Tai Kainuussa.

  Ja mik­si? Kos­ka Byrs­se­lis­sä oli ruuh­ka eikä kehä ykkö­nen oikein vedä vaik­ka on kii­re lentokentälle. 

  Äh, onnek­si noi Soi­nin­vaa­ran maa­lai­le­mat uhka­ku­vat ei toteu­du. Tai jos toteu­tu­vat, alan äänes­tää Persuja.

 32. Eikö­hän esi­mer­kik­si tien­pi­to autoi­lus­ta kerät­tyi­hin vero­tu­loi­hin näh­den ole taa­ja­mis­sa aika lail­la hal­vem­paa kuin landella ”

  Maa­seu­dul­la se vii­mei­nen kilo­met­ri tai kak­si ovat pää­osin yksi­tyis­tei­tä, siis tie­o­sak­kai­den tie­mak­suil­la yllä­pi­tä­miä. Var­si­nai­sia tie­mak­su­tei­tä siis, ei nii­tä auraa eikä lanaa kukaan vero­va­roin, vaan tien käyt­tä­jät mak­sa­vat yllä­pi­don itse, oli­pa autoa tai ei. Van­hat auto­to­mat mum­mot mökeis­sään mak­saa osuu­ten­sa sii­nä mis­sä muut­kin. Sovel­le­taan samaa Hel­sin­kiin, Osmo Soi­nin­vaa­ra mak­sa­koon Kata­ja­no­kan katu­jen yllä­pi­to­ku­lut yhdes­sä mui­den Kata­ja­no­kan asuk­kai­den kanssa.

  1. Heh,
   Toi­sin kuin siel­lä maal­la, Hel­sin­gis­sä val­tio ei todel­la­kaan mak­sa tien­pi­don kulu­ja vaan hel­sin­ki­läi­set mak­sa­vat esi­mer­kik­si Kata­ja­no­kan katu­jen yllä­pi­to­ku­lut itse, ei kau­pun­gij­no­sit­tain vaan koko kau­pun­gin laa­juu­del­la. Kata­ja­nokk­ka­lai­sil­le var­maan­kin sopi­si, että hei­dän tien­pi­to­mak­sun­sa rajoit­tui­si Kata­ja­no­kan katu­verk­koon ja muut kau­pun­gin­osat huo­leh­ti­si­vat vas­taa­vas­ti omistaan.

 33. KariS: “Suo­mi on maa­il­man 30 har­vaan asu­tuim­man itse­näi­sen maan jou­kos­sa, joten meil­lä ei ole aito­jen ruuh­kien takia tar­vet­ta lisä­ve­rot­taa autoilijoita.”

  Suo­mi on maa­il­man mono­sent­ri­sim­piä mai­ta, juu­ri pää­kau­pun­ki­seu­dun ansiosta.
  Pää­kau­pun­ki­seu­dun ruuhkista/ruuhkattomuudesta minul­la ei ole koke­mus­ta, tapel­koot pää­kau­pun­ki­seu­tu­lai­set keskenään.

 34. Olen jos­tain luke­nut, että Suo­mes­sa käy­te­tään maa­ta per asu­mis­ne­liö eni­ten Euroo­pas­sa. Saman­ai­kai­ses­ti asu­taan ahtaas­ti ja asu­mi­nen on kal­lis­ta. Joh­tuu­ko­han asu­mi­sen kal­leus osit­tain sii­tä, että asu­mi­ses­sa jou­du­taan mak­sa­maan niin pal­jon infra­struk­tuu­ria, kuten park­ki­paik­ko­ja ja iso­ja tei­tä? Oli­si kiin­nos­ta­va tutkimusaihe. 

  Mie­les­tä­ni autoi­lua tuli­si kau­pun­ki­seu­duil­la rajoit­taa jo sen takia, että isot tiet ja park­ki­ken­tät eivät mie­les­tä­ni ole mie­lyt­tä­vää kau­pun­kiym­pä­ris­töä. Tie­tul­lit ovat käsit­tääk­se­ni tehok­kain ja toi­mi­vin kei­no rajoit­taa autoi­lun mää­rää tai aina­kin kasvua.
  Vyö­hy­ke­mal­li vai­kut­tai­si ole­van fik­suin näis­tä, mut­ta aina­kin jokin tul­li tuli­si ottaa käyttöön.

 35. Kiin­toi­saa oli­si saa­da kuul­la, mil­lä logii­kal­la se, että val­tao­sa maas­ta on har­vaan asut­tua, vai­kut­taa lii­ken­ne­ti­hey­teen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la — ei oikei­ta ruuh­kia, kos­ka Lapis­sa on tilaa?

 36. OS: “Kata­ja­nokk­ka­lai­sil­le var­maan­kin sopi­si, että hei­dän tien­pi­to­mak­sun­sa rajoit­tui­si Kata­ja­no­kan katu­verk­koon ja muut kau­pun­gin­osat huo­leh­ti­si­vat vas­taa­vas­ti omistaan.”

  Noin­ko­han vain kata­ja­nok­ka­lai­sil­le sopi­si että kal­lio­lai­set päät­täi­si­vät että ei hei­tä kiin­nos­ta kun­nos­taa katu­ja ete­lään kun pää­asioin­ti­suun­ta autoil­la heil­tä on poh­joi­seen. Antaa sil­to­jen vaik­ka romah­taa kun ker­ran met­rol­la­kin pää­see tar­vit­taes­sa etelään.

  1. juge,
   Se ei ollut ehdo­tus vaan vas­taus KariS:lle sii­tä, että mitä tapah­tui­si, jos kata­ja­nok­ka­lai­set jou­tui­si­vat mak­sa­maan itse kadun­pi­ton­sa kutebn maal­la jou­du­taan mak­sa­maan yksityisteistä.

 37. Rai­moL: Mis­sä­hän näin tapahtuu?”

  Ei tar­vit­se kuin kul­kea töi­hin vähän epä­mää­räi­si­nä työ­ai­koi­na syr­jem­mäl­tä, niin jul­ki­sen lii­ken­teen vaih­toeh­to­ja ei enää ole­kaan tar­jol­la. 24snt/km riit­tä­nee kat­ta­maan autoi­lun kus­tan­nuk­set koko­naan, tai aina­kin hyvin lähel­le kokonaan.

  Riip­pu­mat­ta sii­tä pal­jon­ko vähen­nys on, se tekee kau­ka­na työ­pai­kal­ta asu­mi­sen kan­nat­ta­vam­mak­si kuin se oli­si, jos työn­te­ki­jä vas­tai­si itse valin­to­jen­sa aiheut­ta­mis­ta kustannuksista.

 38. Kiin­toi­saa oli­si saa­da kuul­la, mil­lä logii­kal­la se, että val­tao­sa maas­ta on har­vaan asut­tua, vai­kut­taa lii­ken­ne­ti­hey­teen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la – ei oikei­ta ruuh­kia, kos­ka Lapis­sa on tilaa?”

  Ilmei­ses­ti samal­la logii­kal­la, jon­ka mukaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­set “ruuh­ka­mak­sut” on ulo­tet­ta­va aina kehys­kun­tiin saak­ka, kos­ka Kehä I:llä ja paril­la sisään­ajo­väy­läl­lä on parin pahim­man ruuh­ka­tun­nin aikaan pik­ka­sen ruuhkaa.

  Tai sil­lä logii­kal­la, jon­ka mukaan aje­lu Lep­sä­män­tiel­lä koh­ti Sel­kiä on tör­keäs­ti ali­ve­ro­tet­tua vrt. Pih­ti­pu­taan kylän­rai­til­la köröttely.

 39. @Olli Heis­ka­nen
  “Minus­ta tun­tuu, että tie­tul­leil­la hoi­de­taan oiret­ta, eikä var­si­nais­ta tau­tia. Var­si­nai­nen tau­ti on mie­les­tä­ni asu­mi­sen jär­je­tön hin­ta Hel­sin­gin kantakaupungissa.”

  Ei asu­mi­nen mak­sa Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa juu­ri mitään. Niil­le, jot­ka omis­ta­vat siel­lä asunnon.
  Veron­mak­sa­jat kus­tan­ta­vat heil­le tiet ja pal­ve­lut ja infra­struk­tuu­rin. Päin­vas­toin, se on val­ta­va tulon­läh­de pan­keil­le ja loordeille.

 40. Eikö tie­mak­sun tavoit­tei­ta voi­tai­si saa­vut­taa yksin­ker­tai­ses­ti park­ki­paik­ko­ja vähen­tä­mäl­lä? Olet itse­kin kut­su­nut sitä tehok­kaak­si tavak­si estää ruuh­kia, eikä sii­tä koi­du val­von­nan lisäkuluja.

  Minus­ta oli esi­mer­kik­si val­lan erin­omai­nen se ehdo­tus, että työ­nan­ta­jan oli­si pak­ko tar­jo­ta auto­pai­kan vaih­toeh­dok­si lisä­palk­kaa, jon­ka voi­si las­kea vaik­ka lähim­män park­ki­hal­lin tun­ti­tak­san perusteella.

 41. Jos tätä alu­eel­lis­ta lii­ken­teen “omien” kulu­jen mak­sa­mis­ta läh­de­tään tosis­saan edis­tä­mään, niin kata­ja­nok­ka­lai­set huo­maa­vat var­maan mel­ko pian, että heil­lä on int­res­si var­mis­taa myös se, että Inex Part­ner­sil­ta Kilos­ta on riit­tä­vän iso baa­na lähi-Ale­paan. Eli vaik­ka ei kul­ki­si kuin käve­ly­mat­ko­ja Kata­ja­no­kan ja Val­tio­neu­vos­ton kans­lian välil­lä, niin ras­kaah­kol­le ties­töl­le on tarvetta.

 42. Mik­si juu­ri kal­lis satel­liit­ti­pai­kan­nus­jär­jes­tel­mä, jon­ka kier­tä­mi­seen oli­si sekä insen­tii­vi että aika hel­pot tek­ni­set keinot?

  Mik­sei vaih­de­ta rekis­te­ri­kil­ven mate­ri­aa­lia muo­vi­kom­po­sii­tik­si ja lami­noi­da sin­ne sisään etä­luet­ta­vaa rfid-sirua, ja pis­te­tä oleel­li­siin paik­koi­hin luki­joi­ta, joil­la seu­ra­taan, mil­loin auto tulee tie­tyl­le alu­eel­le ja mil­loin se läh­tee siel­tä pois? Kus­tan­nus on ole­ma­ton ja tämän kier­tä­mis­tä voi­daan hel­pos­ti tark­kail­la lait­ta­mal­la vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­tyi­hin paik­koi­hin luki­ja-kame­rayh­dis­tel­miä. Jos kil­ven tie­toi­hin täs­mää­vää rfid-tun­nis­tet­ta ei ole, räp­säis­tään sakot.

  Ei sen tun­nis­teen ole edes pak­ko olla siel­lä kil­ven sisäs­sä, sen voi vaik­ka lait­taa tar­raan ja tuu­li­la­siin, jos se on tek­ni­ses­ti hel­pom­pi lähes­ty­mis­ta­pa. Tar­ra­tun­nis­tei­ta voi­si lii­mail­la turis­tien­kin autoi­hin; tar­raa luo­vu­tet­taes­sa otet­tai­siin las­ku­tus­tie­dot tai mak­set­tai­siin ennak­koon jokin sum­ma, joka vapaut­taa tie­tul­leis­ta maassaoloaikana.

  RFID-tun­nis­teet ovat liki­main ilmai­sia eivät­kä luku­lait­teet­kaan maa­il­mo­ja mak­sa. Tek­niik­ka on erin­omai­sen luo­tet­ta­vaa ja ennen kaik­kea jo käy­tös­sä esi­mer­kik­si logis­tiik­ka-alal­la suo­rit­ta­mas­sa käy­tän­nös­sä samo­ja teh­tä­viä kuin mitä tuol­lai­sel­ta “älyk­kääl­tä” ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­mäl­tä vaa­dit­tai­siin. Eikä täs­sä syn­tyi­si ollen­kaan saman­lai­sia ikä­viä yksi­tyi­syy­den­suo­ja­ky­sy­myk­siä kuin satel­liit­ti­pai­kan­nuk­ses­sa. Eikä tar­vit­tai­si autoi­hin mitään sel­lai­sia mus­tia laa­ti­koi­ta, joi­hin ei saa naa­pu­rin Reis­ka autoa kal­ja­pal­kal­la huol­taes­saan kos­kea, vaan joi­ta sai­si­vat räplä­tä vain lii­ken­ne­mi­nis­te­riön agentit.

 43. Ruuh­ka­mak­su on eri asia kuin tie­tul­li. Ruuh­ka­mak­sul­la hil­li­tään ruuh­kau­tu­mis­ta, tie­tul­lil­la yleen­sä rahoi­te­taan väy­län rakentamista.

  Nyt kaa­vail­tu “äly­käs tie­mak­su” ei ole kum­paa­kaan, sii­nä on molem­pien ainek­sia, mut­ta sii­tä kaa­vail­laan myös polt­toai­ne- ja auto­ve­ron kor­vaa­jaa. Lisäk­si sen myö­tä kol­man­net osa­puo­let kuten vakuu­tus­yh­tiöt ja auton­vuo­kraus­fir­mat voi­vat paran­taa toi­min­taan­sa saa­mal­la ajo­neu­vo­jen ajo- ja sijain­ti­tie­toa. Myös tie­lai­tos voi välit­tää onnet­to­muus- ja tie­työ­tie­toa suo­raan lähis­tös­sä ole­vil­le autoille.

  Kan­nat­tai­si­ko siir­tyä “tie­mak­sui­hin” vapaa­eh­toi­suu­den poh­jal­ta. Ne jot­ka hank­ki­si­si­vat lait­teet, sai­si­vat alen­nus­ta vakuu­tus­mak­suis­ta ja alku­vai­hees­sa auto­ve­ros­ta. Ja jos oli­si tie­tul­le­ja tai Tuk­hol­man tyyp­pi­siä ruuh­ka­mak­sua­se­mia, vapaa­eh­toi­sil­le annet­tai­siin edul­li­nen ohi­tus­kais­ta mak­su­pis­teen ohi.

  Näin myös jär­jes­tel­män väis­tä­mät­tö­mät alku­vai­heen viat saa­tai­siin kor­jat­tua pie­nem­män popu­laa­tion kanssa.

 44. Tuo­han onkin jär­ke­vä ehdo­tus. Sil­lä voi­tai­siin lähet­tää myös tien­pi­to­las­ku oike­aan osoit­tee­seen, niin Kata­ja­no­kal­la kuin myös Peräkylällä.

 45. Teki­si kovas­ti mie­li tapa­ni mukaan äänes­tää vih­rei­tä, mut­ta nämä tie- ja media­mak­sut tai­ta­vat kariut­taa aikee­ni. En edes omis­ta autoa, TV-mak­sun­kin mak­san. Mut­ta, mutta..kyseessä ovat kui­ten­kin yksi­lön- ja valin­nan­va­paus. En halua että val­tio tun­kee väki­sin mak­su­lap­pu­ja kur­kus­ta alas tai käyt­täy­ty­mis­tä ohjail­laan vain käy­mäl­lä ihmis­ten lom­pa­kol­la. Vähem­mäs­tä­kin suuttuu.

  Jos jos­kus käy­tet­täi­siin pork­ka­naa kepin sijaan..kansakin oli­si var­mas­ti tyytyväisempää.

 46. Tapio Pel­to­nen: “Tar­ra­tun­nis­tei­ta voi­si lii­mail­la turis­tien­kin autoi­hin; tar­raa luo­vu­tet­taes­sa otet­tai­siin las­ku­tus­tie­dot tai mak­set­tai­siin ennak­koon jokin sum­ma, joka vapaut­taa tie­tul­leis­ta maassaoloaikana.”

  Ihan rea­lis­ti­nen aja­tus, onhan sel­lai­sia pysä­köin­ti­ta­lo­ja­kin, jois­ta ei pää­se pois ilman luot­to­kort­tia (käteis­mak­su tai siru­kort­ti­mak­su ei onnistu) 😉

 47. Kiin­toi­saa oli­si saa­da kuul­la, mil­lä logii­kal­la se, että val­tao­sa maas­ta on har­vaan asut­tua, vai­kut­taa lii­ken­ne­ti­hey­teen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la – ei oikei­ta ruuh­kia, kos­ka Lapis­sa on tilaa?”

  No, ei miten­kään ja sik­si juu­ri gps joka autoon on niin huo­no idea. Ja paris­ta muus­ta syystä.

  Asias­ta toi­seen, pal­jon­ko autoi­lun kal­leus Suo­mes­sa vai­kut­taa asun­to­jen hin­taan? Veik­kaan, että aika pal­jon. Säh­kö­au­to­jen myö­tä liik­ku­mi­sen (marginaali)kustannus voi vih­doin läh­teä las­kuun. Se mah­dol­lis­taa urban spraw­lin. Jos hyvin käy, koh­ta suo­ma­lai­set eivät enää elä kuin sila­kat pur­kis­sa vaan pää­se­vät edes vähän lähem­mäs vau­rai­den mai­den asuk­kai­den asumisväljyyttä. 

  Mut­ta voi­ko sen toteut­taa eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väl­lä tavalla?

  Tar­vi­taan var­maan jotain GPS-poh­jai­sia sys­tee­me­jä ohjaa­maan lii­ken­net­tä siel­lä tääl­lä, muu­ten ruuh­kat kas­va­vat kuin LA:ssa. (Jung, juu­ri kun kir­joi­tin LA tele­vi­sios­sa, Ido­lis­sa sanot­tiin LA. Syncronicity!).

 48. Eikö­hän näis­sä tietulli/ruuhkamaksu/tiemaksupuheissa ole enna­koin­tia sii­tä, mitä tapah­tuu kun säh­kö­au­tot tai yli­pää­tään muut kuin polt­to­moot­to­ri­käyt­töi­set autot yleis­ty­vät. Val­tio kerää hil­lit­tö­män mää­rän vero­tu­lo­ja ben­sii­nin ja die­se­lin veroi­na vuo­sit­tain. Ilman sitä rahaa val­tio meni­si käy­tän­nös­sä kon­kurs­siin, eli jos­tain se raha on kaa­vit­ta­va kasaan sit­ten­kin, kun ben­saa ja die­se­liä ei juu­ri­kaan myy­dä. Jos autot sil­loin kul­ke­vat säh­köl­lä, eikä säh­kön hin­taa halu­ta nos­taa pil­viin, niin ainoa rat­kai­su on verot­taa säh­kö­au­ton käy­tös­tä kilo­met­rien mukaan. Sii­hen taas tar­vi­taan tuol­lai­nen 1984-mäi­nen iso­ve­li­rat­kai­su, kos­ka muu­ten emme tie­dä kuka on aja­nut ja miten paljon.

 49. Pitää muis­taa, että koko ongel­ma esin­tyy ainoas­taan muu­ta­mal­la has­sul­la tie­ki­lo­met­ril­lä Hel­sin­gis­sä ja siel­lä­kin ainoas­taan arki­sin kel­lo kah­dek­san ja kuusi­tois­ta. Osmo itsek­kin tote­aa, että vii­mei­set tuhat autoa pois ruuh­kas­ta ja se on siinä.

  Minul­le on aivan sama, miten hel­sin­ki ongel­man­sa rat­kai­see. Sitä ei voi ymmär­tää, mik­si täl­läi­sen pie­nen hel­sin­ki­läi­sen ongel­man rat­kai­se­mi­sek­si pitäi­si taval­lis­ten suo­ma­lais­ten ajo­ja alkaa kyttäämään.

 50. Jos autot sil­loin kul­ke­vat säh­köl­lä, eikä säh­kön hin­taa halu­ta nos­taa pil­viin, niin ainoa rat­kai­su on verot­taa säh­kö­au­ton käy­tös­tä kilo­met­rien mukaan. Sii­hen taas tar­vi­taan tuol­lai­nen 1984-mäi­nen iso­ve­li­rat­kai­su, kos­ka muu­ten emme tie­dä kuka on aja­nut ja miten paljon.

  Mikä ihmeen ongel­ma on lait­taa se las­ku­ri sii­hen tolp­paan, joka toi­mii vain hen­ki­lö­koh­tai­sel­la kor­til­la. Tai kerä­tä alue­koh­tais­ta vuo­si­mak­sua, tai… Kyl­lä kei­no­ja on mui­ta­kin kuin se hen­ki­lö­koh­tai­nen val­von­ta­si­ru nahan alle, johon ollaan lujaa vauh­tia menossa.

 51. TomiA
  Säh­kö­au­to­jen myö­tä liik­ku­mi­sen (marginaali)kustannus voi vih­doin läh­teä las­kuun. Se mah­dol­lis­taa urban sprawlin. 

  No ei sil­lä nyt vaan voi olla kovin­kaan mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta, sil­lä autoi­lun kus­tan­nus suh­tees­sa oma­ko­ti­ta­lon hin­taan pie­ni. Eten­kin kun autos­ta on hel­pos­ti nipis­tet­tä­vis­sä mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä, eli van­ha kot­te­ro ei mak­sa kuin muu­ta­man satasen.

 52. Äh.oliko tämä läh­te­nyt vai ei, Joten pan­naan var­mu­duen vuok­si toistamiseen.

  Säh­kö­au­to­jen käyt­tä­mäl­le säh­kö­ener­gial­le oma veron­sa. Autoon sine­töi­ty kulu­tus­mit­ta­ri, jola lue­taan aika ajoin, esim. vuo­sit­tain. Ennak­ko­mak­su arvio­ki­lot­rien mukaan, läh­tö­koh­tai­set­si 16.000 km/vuosi. (vrt. ennakkovero)Vuotuinen tasaus­mak­su, kuten kotitaloudessakin.

  Hyvin yksin­ker­tais­ta.

  Veron suu­rus on sit­ten toi­nen asia. pitää suun­ni­leen vas­ta­ta polttoaineveroa.

  Lopuk­si huo­mau­tus: yksi säh­kökWh vaa­tii suun­nil­leen 3 kWh pri­mää­rie­ner­gi­aa. Osmo Soi­ni­vaa­ra on täl­lä pals­tal­la aivan oikein toden­nut, että peri­aat­tees­sa kaik­ki säh­kö on hii­li­säh­köä. Las­ke­kaa sii­tä säh­kö­au­ton hiilidioksidipäästöt.

 53. Auto­jen lataa­mi­nen tapah­tuu var­maan pää­osin öisin. Tal­vi­pak­ka­sel­la sekin var­maan teh­dään­kin hii­lel­lä, mut­ta tus­kin muulloin.

 54. Autoi­lun kan­nal­ta suu­rin ongel­ma satel­liit­ti­poh­jai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä on sii­nä, että se on aivan lii­an help­po laa­jen­taa “ruuh­ka­mak­sus­ta” ylei­sek­si tie­ve­rok­si. Täs­tä antaa hyvää esi­ma­kua tuo LVM:n ruuh­ka­mak­susuun­ni­tel­ma, jos­sa tie­ve­roa perit­täi­siin Uuden­maan perä­ky­lil­lä­kin ja myös ruuh­ka-aiko­jen ulkopuolella. 

  En oikein hyväk­sy näke­mys­tä, että tiein­ves­toin­nit oli­si­vat huk­kaan­hei­tet­tyä rahaa. Suju­va lii­ken­ne on kui­ten­kin koko alu­een etu. Inves­toin­tien vii­vyt­tä­mi­nen luul­ta­vas­ti vain joh­taa inves­toin­ti­kus­tan­nus­ten räjäh­tä­mi­seen käsiin (pal­jon­ko Län­si­met­ro oli­si mak­sa­nut 80-luvul­la?). Ruuh­ka­mak­su voi aut­taa pahim­paan hätään het­kek­si mut­ta lii­ken­teen kas­vaes­sa ruuh­kat ovat pian ennallaan.

  ..
  Lon­toos­sa on muu­ten vaih­teek­si supis­tet­tu ruuh­ka­mak­sua­luet­ta: http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/17094.aspx Lon­toon mak­sua peri­tään vain ydin­kes­kus­tas­sa ja vain ruuh­ka-aikoi­na. Esim. lau­an­tai­na ja iltai­sin voi ajaa autol­la kes­kus­taan shop­pai­le­maan ilmaiseksi.

 55. Sin­ga­po­res­sa auton omis­ta­mi­seen tar­vi­taan lupa. Näi­tä jäl­ki­mark­ki­na­kel­poi­sia lupia on liik­keel­lä vain kiin­teä mää­rä. Menet­te­lee, mut­ta ei ole opti­maa­li­nen, vaan sää­del­lä pitäi­si kilo­met­re­jä. Autos­ta, jota käy­te­tään vain har­voin, ei ole mai­nit­ta­vaa hait­taa, mut­ta ne tuo jär­jes­tel­mä kar­sii pois ensimmäiseksi.

  Luu­li­sin, että Sin­ga­po­res­sa suh­teel­li­sen pie­ne­nä maa­na hai­tak­si las­ke­taan myös par­kis­sa ole­van auton vaa­ti­ma tila.

  Kysy­mys sii­tä, onko opti­maa­li­sem­paa mää­rä­tä autoi­lun hin­ta vai auto­jen mää­rä on tie­tys­ti kysy­mys sii­tä, kum­mas­ta kuvi­tel­laan, että se osa­taan arvioi­da tar­kem­min. Sin­ga­po­res­sa on tie­tys­ti tek­ni­ses­ti hel­pom­paa toteut­taa tuo auto­jen mää­rän rajoit­ta­mi­nen jäl­ki­mark­ki­na­kel­poi­ses­ti kuin Länsiväylällä.

 56. Mik­si sen pitää perus­tua GPS-lait­tee­seen? GPSl­lä A) siir­re­tään lai­te­kus­tan­nuk­set yksit­täi­sel­le autoi­li­jal­le ja B) kytä­tään hen­ki­lön jokais­ta lii­ket­tä, joka on yksiyi­syy­den kan­nal­ta todel­la kysee­na­lais­ta. Suu­ris­sa kau­pun­geis­sa, kuten Lon­toos­sa ruuh­ka­mak­sut on toteu­tet­tu sisään­tu­lo­väy­lil­lä sijait­se­vil­la kame­roil­la, jot­ka tun­nis­ta­vat rekis­te­ri­kil­ven. Sekin on yksi­tyi­syy­den kan­nal­ta hive­nen kysee­na­lais­ta, mut­ta kyt­tää­mi­nen sen­tään kes­kit­tyy vain sisään­tu­lo­väy­lil­le eikä sen alu­een ulko- tai sisäpuolelle.

 57. Mis­ha Dellinger:

  Mik­si sen pitää perus­tua GPS-lait­tee­seen? GPSl­lä A) siir­re­tään lai­te­kus­tan­nuk­set yksit­täi­sel­le autoi­li­jal­le ja B) kytä­tään hen­ki­lön jokais­ta liikettä, 

  Kiin­ni­kas­va­mi­nen autoon lie­nee saa­vut­ta­nut mak­si­mi­pis­teen­sä, jos kokee pel­ti­ka­san seu­ran­nan itsen­sä seurannaksi.

 58. Sepi:
  >Mie­len­kiin­tois­ta väit­tää autoi­lua yliverotetuksi
  >syr­jä­seu­duil­la, kun työmatkakulujen
  >vero­vä­hen­nyk­set teke­vät todel­li­ses­sa skutsissa
  >asu­mi­sen usein talou­del­li­ses­ti kannattavaksi

  Sinul­la tai­taa olla pik­kui­sen hakuses­sa, miten nuo vero­vä­hen­nyk­set toimivat?

 59. On muu­ten jää­nyt täy­sin ker­to­mat­ta mitä tämä lys­ti mak­saa. Täl­lä pals­tal­la kun on tapa­na jyvit­tää hyvin­kin tark­kaan euro­ja koh­dis­tet­tu­na mitä ihmeel­li­sim­piin liitännäisiin.

  Hel­poin osa lie­nee se 300‑1000€ per auto min­kä datan­ke­ruu­lai­te mak­saa. Hin­ta-arvio voi toki olla var­sin ala­kant­tiin, kun poh­di­taan vaik­ka­pa tak­sin datalaitteistoa.

  Mitä mak­saa sit­ten ensin tämä EU-GPS jär­jes­tel­män Suo­men osuus ja pal­jon­ko itse valvontakoneisto? 

  Tuk­hol­man hyvin­kin pri­mi­tii­vi­nen jär­jes­tel­mä mak­soi sen ver­ran, ettei kruu­nua­kaan ole vie­lä kilah­ta­nut muu­ta kuin lait­teis­to- ja ohjel­mis­to­y­ri­tys­ten tas­kuun. Ja tämä jär­jes­tel­mä on ollut käy­tös­sä vuo­des­ta 2006!

 60. Tuk­hol­man hyvin­kin pri­mi­tii­vi­nen jär­jes­tel­mä mak­soi sen ver­ran, ettei kruu­nua­kaan ole vie­lä kilah­ta­nut muu­ta kuin lait­teis­to- ja ohjel­mis­to­y­ri­tys­ten tas­kuun. Ja tämä jär­jes­tel­mä on ollut käy­tös­sä vuo­des­ta 2006!

  Tar­koi­tuk­se­na ei lie­ne ollut saa­da rahaa vaan paran­taa liikkuvuutta.

Vastaa käyttäjälle Markku af Heurlin Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.