Älykkäät tiemaksut ja yksityisyyden suoja

Entä­pä, jos joi­den­kin pel­kää­mä tie­to­suo­jaon­gel­ma rat­kais­tai­siin niin päin, että hin­ta­las­ku­ri on autos­sa sisäl­lä, gps-vas­taa­no­tin tal­let­taa ajo­piir­tu­rin tapaan sen mis­sä lii­ku­taan ja kos­ka, las­kee täs­tä kuu­kausit­tai­sen tie­mak­sun ja lähet­tää vain tämän tie­don viran­omai­sil­le. Jos halu­aa rii­taut­taa las­kun­sa, voi vaa­tia tie­to­jen tar­kas­ta­mis­ta lait­tees­ta. Täs­sä oli­si se hyvä puo­li, että las­kun sal­do ja vaik­ka­pa juu­ri ajet­ta­van tie­o­suu­den hin­ta näkyi­si­vät kul­jet­ta­jal­le koje­tau­lus­sa.  Sil­loin oli­si oikeu­tet­tua teh­dä mak­suis­ta vie­lä pal­jon älyk­kääm­piä – esi­mer­kik­si niin, että oikai­su hil­jai­sen asun­to­ka­dun kaut­ta oli­si hyvin kal­lis, pait­si alu­eel­la asuville.

Niil­le, jot­ka pel­kää­vät ros­vo­ja enem­män kuin polii­sia, oli­si tar­jol­la lai­te, joka samaan hin­taan ilmoit­taa ulos­päin auton sijain­nin, niin että varas­te­tun auton saa hel­pom­min takaisin.

112 vastausta artikkeliin “Älykkäät tiemaksut ja yksityisyyden suoja”

 1. Mites esim. per­heen sisäi­nen tie­to­suo­ja? Saa­ko vai­mo tie­tää, että mis­sä on käyty?

 2. Täh? Vai­mo rii­taut­taa kilo­met­ri­las­kun ja saa sit­ten näh­tä­väk­seen mis­sä päin on äijä autol­la ajel­lut. Tai tois­ta päin, kun­han auto on vain yhteisomistuksessa.

 3. Yli­pään­sä se yksi­tyi­syys­huo­li on täs­sä yhtey­des­sä toi­saal­ta tur­ha ja toi­saal­ta ei. Tur­ha sik­si että verot­ta­jal­le, tie­hal­lin­nol­le tai kuka ne mak­sut sit­ten perii­kään ei ole mitään muu­ta kuin rie­saa sii­tä tie­dos­ta mis­sä kukin on tar­kal­leen ja mil­loin aja­nut. Tek­ni­siä tapo­ja toteut­taa tämä niin että vain mak­su­tie­to siir­tyy on lukemattomia.

  Tur­haa se ei ole sik­si että viran­omais­ten tähä­nas­ti­nen saa­vu­tus­lis­ta täy­sin tur­han yksi­tyi­syy­den kaven­ta­mi­sen saral­la on vakuut­ta­va, yli­pään­sä koko asia ei tun­nu kiin­nos­ta­van. Eli pel­ko että tämä­kin sös­si­tään joten­kin toteu­tus­vai­hees­sa tark­kai­lu­jär­jes­tel­mäk­si on ihan aiheellinen.

  Mut­ta ei yksi­tyi­syyt­tä niin kan­na­ta edis­tää että vas­tus­te­taan yksi ker­ral­laan jär­jes­tel­miä jois­ta tulee huo­nos­ti toteu­tet­tu­na yksi­tyi­syy­den kan­nal­ta tur­miol­li­sia. Saa vaan vas­ta­rin­nan­kiis­ken mai­neen. Pitäi­si huo­leh­tia sii­tä ettei toteu­te­ta huo­nos­ti, peri­aa­te­ta­sol­la yksin­ker­tai­ses­ti niin ettei tie­toa kerä­tä yhtään enem­pää kuin on pak­ko, mikä muu­ten­kin hyvä idea.

 4. Eikö jota­kuin­kin täl­lais­ta tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu itse­kin ehdot­ta­nut sii­nä uuti­ses­sa, jos­sa tämä ilmoit­ti vas­tus­ta­van­sa satel­liit­ti­pai­kan­nus­ta? Se vain huk­kui uuti­soin­tiin, ja toi­mit­ta­jat antoi­vat kuvan, että tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­la oli­si jotain peri­aat­teel­li­sia syi­tä vas­tus­taa ruuh­ka­mak­su­ja. Kun tar­kem­min luki, vai­kut­ti että tämä halusi vain, että tek­ni­nen rat­kai­su oli­si vähän toi­nen ja sel­lai­nen, joka on täy­sin yhtä toteuttamiskelpoinen.

  Täl­lai­nen löy­tyi Ilta­leh­des­tä: “Mat­ka­mit­ta­rin lisäk­si on sovel­luk­sia, jot­ka kerää­vät dataa eril­li­sel­le autos­sa ole­val­le sirul­le, hän muis­tut­taa.” Minus­ta tuo muis­tut­taa juu­ri Oden rat­kai­sua. Tek­ni­nen perus­rat­kai­su on käy­tän­nös­sä sama kuin on alun perin ehdo­tet­tu, mut­ta autos­ta ulos läh­te­vä data on vain sii­vot­tu sijain­nis­ta ja muu­tet­tu euroik­si jo autossa.

  Puo­lu­een “IT-kon­sult­ti” Kas­vi näkyi­kin jo kiin­nit­tä­neen huo­mio­ta asi­aan.

  Tämä tie­to­suo­jaon­gel­ma tai­det­tiin vain val­jas­taa a) leh­dis­sä mehe­väk­si otsi­kok­si ja vas­tak­kai­na­set­te­luk­si sekä b) ruuh­ka­mak­sua vas­tus­ta­vis­sa tahois­sa hyväk­si kep­pi­he­vo­sek­si. Siis yhtä päte­vä syy vas­tus­taa mak­su­ja kuin vas­tus­taa juna­lii­ken­teen kil­pai­lut­ta­mis­ta Ison-Bri­tan­nian rata­ver­kon yksi­tyis­tä­mi­sen ongel­mien takia.

 5. Mik­si tuh­la­ta edes aja­tuk­sia tuol­lai­seen. Tie­mak­sut Suo­men kal­tai­ses­sa ääret­tö­män har­vaan asu­tus­sa ja vähäi­sen lii­ken­teen maas­sa ovat täy­sin tur­hia, niil­lä ei saa­vu­te­ta mitään muu­ta kuin äänes­tä­jien suu­ri viha noi­ta mak­su­ja suun­nit­te­le­via polii­tik­ko­ja koh­taan. Tie­ten­kin jos tavoit­tee­si on saa­da ääni­mää­rä­si vaa­leis­sa mini­moi­tua, voit­han tuol­lai­sia ehdotella.

  Itse olen pol­ku­pyö­räi­lyä suo­si­va, ja sulan maan aika­na ajan suu­rim­man osan mat­kois­ta­ni fil­la­ril­la, mut­ta sil­ti en näe mitään jär­keä tie- tai ruuh­ka­mak­suis­sa. Pitää ymmär­tää, ettei meil­lä ole sel­lai­sia ongel­mia joi­ta noil­la mak­suil­la rat­kot­tai­siin, kyse on vain autoi­lua vihaa­vien hankkeista.

 6. Mik­si paik­ka­tie­dot ovat niin pelot­ta­via? Oma kuva ja nimi netis­sä oli muu­ta­ma vuo­si sit­ten erit­täin pelottavaa.

 7. Jos sen vie­lä toteut­taa niin että lait­teek­si kel­paa GPS kän­nyk­kä ja val­von­ta­sof­tan toi­mit­taa autoi­li­jan valit­se­ma yksi­tyi­nen fir­ma niin ollaan jo aika lähel­lä hyväk­syt­tä­vää rat­kai­sua. Voi­si kel­va­ta jopa vien­ti­tuot­teek­si. Joku tie­tys­ti valit­te­lee että tämä kos­ki­si vain rehel­li­siä. Niin kos­ki­si­kin, mut­ta mitä sit­ten? Niin on kaik­kien mui­den­kin sää­dös­ten kohdalla. 

  Puhe­lin voi­si ajon päät­teek­si siir­tää paik­ka tie­dos­ton sof­tan toi­mit­ta­jal­le joka tar­kis­tai­si että reit­ti on jär­ke­vä, las­ki­si hin­nan ja kryp­tai­si alku­pe­räi­sen sel­lai­seen muo­toon ettei saa sitä itse auki (vain kul­jet­ta­ja tie­tää sala­sa­nan). Las­ku muo­dos­tui­si sit­ten näi­den sum­mien sum­mas­ta. Viran­omai­nen voi­si siir­tää pal­ve­lun­tar­joa­jal­le vaik­ka minuu­tin välein tei­den hin­nat, puhe­lin las­ki­si sit­ten käyt­tä­jän pre­fe­renn­sien avul­la par­haan rei­tin kul­le­kin het­kel­le. Jos halu­aa val­von­taa, niin lai­te voi­si rekis­te­röi­tyä pal­ve­lun­tar­joa­jal­le läh­ties­sään liik­keel­le ja ilmoit­taa kun on peril­lä. Jos she­rif­fit pysäyt­tää kes­ken mat­kan näy­tet­täi­siin puhe­li­mes­ta koo­di jol­la viran­omai­nen voi tar­kis­taa että lai­te on rekis­te­röi­ty­nee­nä mat­kal­le. Viran­omai­sen ei tar­vit­si­si tie­tää mis­tä tul­laan tai mihin ollaan menos­sa. Infra oli­si hal­paa kun mel­kein kai­kil­la 🙂 on jo sopi­va laite. 

  En mal­ta olla mai­nos­ta­mat­ta lem­pi lii­ken­ne ide­aa­ni, sama pal­ve­lun tar­joa­ja voi­si puka­ta ver­kon yli sii­hen kän­nyk­kään myös nopeus­ra­joi­tus­tie­dot jot­ka tie­tys­ti voi­si vaih­tua aina tar­peen mukaan. Mel­kein ilmai­sek­si sai­si koko maa­han vaih­tu­vat nopeus­ra­joi­tuk­set. Kän­ny­kän kun liit­täi­si auton tie­to­ko­nee­seen vaik­ka Blue­Toot­hin yli niin vakio­no­peus­sää­din pitäi­si huo­len ettei kos­kaan ajai­si vahin­gos­sa yli­no­peut­ta, ne type­rät pel­ti­po­lii­sit­kin voi­si jät­tää lait­ta­mat­ta. Ja mik­si lopet­taa sii­hen, muut­kin lii­ken­ne­mer­kit voi­si siir­tää kän­nyk­kään. Vähän kun kehi­tel­lään niin lii­ken­ne­va­lot­kin voi­si sin­ne laittaa.

 8. Noi gps poh­jai­set rat­kai­sut on kaik­ki ongel­mal­li­sia. Miten esim. toi­mi­taan kun veko­tin menee rik­ki? Jos se rekis­te­röin esim. ole­mat­to­mia ajo­ja pitää­kö auton omis­ta­jan sil­loin todis­taa, ettei autol­la ole ajeltu? 

  Lait­tei­den toi­min­nan oikeel­li­suus tuli­si kai var­mis­taa kat­sas­tuk­ses­sa? Entä jos lai­te menee sil­lä taval­la rik­ki ettei se rekis­te­röi ajoa lain­kaan? Pitää­kö auton omis­ta­jan huo­leh­tia, että lai­te toi­mii ja seu­raa­ko rik­ko­nai­sel­la lait­teel­la aje­lus­ta ran­gais­tus? jos ei niin eikö osa sil­loin riko ko. lait­teen? Entä pitäi­si­kö GPS häi­rin­tä lait­teet, jot­ka nykyi­sel­lään ovat täy­sin lail­li­sia, kiel­tää? Entä jos minun auto­ni seu­ran­ta­lai­te ei rekis­te­röi liik­ket­tä kos­ka ajan sel­lai­sen auton lähei­syy­des­sä jos­sa ko. häi­rin­tä­lai­te on?

  Kol­mas ongel­mien alue on sit­ten van­hat autot; pitäi­si­kö nii­hin kaik­kiin asen­taa moi­nen. Entä museoau­tot? Entä ammat­ti­lii­ken­ne? Ja miten toi­mi­taan ulkoi­mail­le rekis­te­röi­ty­jen auto­jen kanssa?

 9. Onko­han noi­den pai­kan­nus­poh­jais­ten älyt­tö­mien tie­ve­ro­jen toteu­tet­ta­vuu­des­ta ja kus­tan­nuk­sis­ta kuul­tu vir­ka­mies­ta­hol­la kenen­kään muun kuin mah­dol­lis­ten jär­jes­tel­mä- ja lai­te­toi­mit­ta­jien kom­ment­te­ja? Tun­tuu aina­kin osa lii­ken­ne­mi­nis­te­riön väes­tä aja­van sys­tee­miä sel­lai­sel­la innol­la, ettei uskoi­si yhden­kään heis­tä vai­vau­tu­neen poh­ti­maan mah­dol­li­sia ongel­mia — kus­tan­nuk­sis­ta puhumattakaan.

  Kuin­ka esi­mer­kik­si on tar­koi­tus val­voa sitä, ettei jär­jes­tel­mää hui­ja­ta häi­ri­se­mäl­lä gps-vas­taa­no­tin­ta, joko muu­ta­man kym­pin hin­tai­sel­la tas­kuun mah­tu­val­la häi­rit­si­mel­lä — tai yksin­ker­tai­sim­min peit­tä­mäl­lä anten­ni esim. alu­mii­ni­fo­liol­la? Pal­kat­tai­siin­ko tuhan­sia tiemaksujärjestelmätarkastajia?

 10. Jos autoi­hin lai­te­taan GPS-jär­jes­tel­mät, niin eikö­hän jos­sain vai­hees­sa aina­kin vaka­vien rikos­ten koh­dal­la taval­la tai toi­sel­la ote­ta talteen.

  Jokin pom­min­var­ma sys­tee­mi, jota ei mis­sään tilan­tees­sa pys­ty muut­ta­maan iso­vel­jen val­von­ta­jär­jes­tel­mäk­si, oli­si parempi.

 11. Älyk­käät tie­mak­sut” Heh, eikö tuo ole ilmi­sel­vä oksy­mo­ro­ni? Olen samaa miel­tä kuin KariS.

 12. >Mik­si paik­ka­tie­dot ovat niin pelottavia?

  Niin­pä. Jalan­kul­ki­joi­den lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­ta yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa joh­tuu pää­asias­sa jalan­kul­ki­jan vir­hees­tä tai lain­rik­ko­muk­ses­ta: kävel­lään punai­sia päin tms. 

  Joko jokai­sen Suo­mes­sa oles­ke­le­van ihon alle istu­tet­ta­val­la RFID-sirul­la ja teil­le asen­net­ta­vil­la tun­nis­ti­mil­la, tai jokai­sen jalas­sa ole­val­la GPS-pan­nal­la ja auto­maat­ti­sel­la lähe­tyk­sel­lä GSM-ver­kon kaut­ta voi­tai­siin tehok­kaas­ti seu­ra­ta ja sakot­taa lain­vas­tai­nen käy­tös. Näin saa­tai­siin lii­ken­ne­kuo­le­mat vähe­ne­mään ja samal­la luul­ta­vas­ti rat­ke­ai­si­vat kaik­ki mur­to­var­kau­det, pank­ki­ryös­töt, pus­ka­rais­kauk­set ja yli­pään­sä suu­ri osa rikollisuudesta. 

  Mik­si tämän paik­ka­tie­don seu­ran­nan pitäi­si pelot­taa ketään? Vain niil­lä, joil­la on jotain salat­ta­vaa, voi olla tätä vas­taan mitään.

 13. Näi­tä sijain­ti­tie­to­ja ei tul­la luo­vut­ta­maan polii­sil­le, vähän kuin pas­sien sor­men­jäl­kiä­kään ei tul­la anta­maan poliisille?

 14. Kuu­kausi­las­kua­jat­te­lu ei tai­da olla ihan rea­lis­mia. Las­ku­tus- ja perin­tä­ku­lut oli­si­vat aika­moi­set. Ennem­min pitäi­si olla etu­kä­teen ostet­ta­va ajo-oileus.Kun val­vo­va luku­lai­te syö kre­diit­tiä sirul­ta tms., sen voi teh­dä niin ettei sirua tar­vit­se tunnistaa.

  Kun kes­ki­ver­toau­to mak­saa 5–10k€ , täy­tyi­si olla joku tolk­ku myös val­von­taelkt­ro­nii­kan hinnassa.

 15. Mat­ko­jen yksi­löi­mät­tö­myys joh­taa taas toi­sen­lai­siin kiis­toi­hin. Joku “muis­taa ” huo­nos­ti mat­ka­reit­tin­sä tai joku per­hee­jä­sen aelee reit­te­jä, joi­ta ei voi tunnstaa.

  Voin taa­ta , että nämä ovat todel­la sit­kei­tä ja pit­kä­ai­kai­sia kiistoja.

  Mitä tulee reit­tie­datn tal­len­nuk­seen niin meil­lä on kuten muu­al­la­kin hys-hys-pii­re­jä, jot­ka vakoi­le­vat aktii­vi­ses­ti omia kan­sa­lai­sia. Toi­si­naan se lail­lis­ta mut­ta useim­mi­ten laitonta.
  Mihin tätä tie­toa käy­tet­tään ? Epä­luo­tet­ta­vak­si luo­ki­tel­tu­jen ihmi­setn syr­jäyt­tä­mi­seen yhteiskunnasta.
  Aivan tur­ha kuvi­tel­la, että Suo­mi oli­si. vapaa tällaisesta

 16. Polii­si aina­kin pitäi­si moi­ses­ta lait­tees­ta. Ei tar­vit­se edes kovin kie­roon lukea nykyis­tä pak­ko­kei­no­la­kia (saa­ti tule­vaa, jos se tulee voi­maan), että näkee että tie­to tuli­si polii­sin käyttöön.

  Jär­jes­tel­mäs­tä saa kyl­lä lähes yhtä fik­sun ilman auto­jen gps-seu­ran­taa. Jos ei rekis­te­ri­kil­piä halu­ta elekt­ro­ni­ses­ti lukea (jon­ka tekee reaa­lia­jas­sa jo kän­nyk­kä­sof­tat), toi­nen hal­pa vaih­toeh­to on RFID tägit autoon. Näi­den luki­joi­ta sit­ten halut­tui­hin paik­koi­hin, niin autois­ta kerä­tään juu­ri sen ver­ran tie­toa, että tark­ka las­ku­tus on mahdollista.

 17. Vai­mo osaa käyt­tää Navi­gaat­to­rin muis­tia. Yhtei­nen auto. Eli.…

 18. Oma kuva ja nimi netis­sä oli muu­ta­ma vuo­si sit­ten erit­täin pelottavaa.”

  On se edel­leen­kin. Täl­lä het­kel­lä useam­pi­kin yri­tys kerää kuva­pank­kia ihmi­sis­tä tar­koi­tuk­se­na kehit­tää tun­nis­ta­mis­ta. Yksi yri­tys on jo ilmais­sut suun­ni­tel­man­sa saa­da mark­ki­noil­le lai­te, joka antaa nimet ihmis­vir­ras­sa kul­ke­val­le porukalle.

  En tosin ymmär­rä, mitä vas­tus­tet­ta­vaa täs­sä on. Eikö­hän se ole vain hyvä, että esim. kaup­pa­kes­kus tie­tää ketä tilois­sa kulkee.

 19. Täs­sä sanoi­sin että peri­aa­te on sama kuin DVD-levy­jen kopioin­ti­suo­jis­sa tai tie­to­ko­nei­den “adult filt­te­reis­sä”, eli uskon, että aika nope­aan “nohe­vat teek­ka­rit” kek­si­vät kei­non mil­lä ne saa kier­ret­tyä ois jos vaik­ka halu­aa rekis­te­röi­dä vain joka toi­sen ajon. Tämä on oikeas­ti vain ajan kysy­mys. Samal­la taval­la myös se mil­lä taval­la tie­to läh­tee val­tiol­le sirus­ta voi­daan kaa­pa­ta tai häi­ri­tä mui­den toimesta. 

  Täs­tä syys­tä mie­les­tä­ni sys­tee­min pitää olla sel­lai­nen, mis­sä itse “asiak­kaan” ei ole fyy­si­ses­ti mah­dol­lis­ta pääs­tä räplää­mään mit­ta­rin kans­sa. Oikeas­taan ainoa kei­no on mie­les­tä­ni ne rekis­te­ri­kil­pi­ka­me­rat ruuh­ka­tei­den alussa.

 20. Voi Osmo Osmo…
  Et oikeas­ti ymmär­rä mitä on tuon puo­lu­een­ne aja­man tien päässä… 

  jos­sa val­tiol­la on totaa­li­nen tark­kai­lu­ky­ky kan­sa­lai­sien yli ja sen lisäk­si täy­del­li­nen mono­po­li asei­siin. Tuol­lai­nen onne­la oli ihan lähi­his­to­rias­sa ei niin kaukana. 

  Mut­ta eihän selais­ta voi tapah­tua kos­kaan uudes­taan ‑kun ei ole ker­taa­kaan maa­il­man­his­to­rian aika­na tapahtunut…

 21. lisään­ty­vät­kö tie­mää­rä­ra­hat siten,että lisä­tään kal­lis it- jär­jes­tel­mä autoi­li­joi­den kustannuksiin?
  Käsit­tääk­se­ni val­tiol­la on yhtei­sen kas­san peri­aa­te, joten ne rahat mene­vät sinne.
  Jos poi­ket­tai­siin yhtei­sen kas­san peri­aat­tees­ta ja osoi­tet­tai­siin pel­ti­po­lii­sien tuot­to yli­no­peus­mak­su­na tie­mää­rä­ra­hoi­hin ynnä annet­tai­siin tien­pi­tä­jän inves­toi­da pel­ti­po­lii­sei­hin niin kyl­lä nopeu­det­las­ki­si­vat ja mää­rä­ra­hat tuli­si autoi­li­joi­ta kerät­tyä. Mil­lai­nen nuri­na sii­tä nousi­si onkin sit­ten toi­nen jut­tu, mut­ta muu­tet­tiin­han park­ki­sak­ko­kin pysäköintivirhemaksuksi.

  Halu­taan­ko todel­la että eläi­sim­me antu­riyh­teis­kun­nas­sa? Vain rahan jaon takia sii­hen ei tuli­si pyrkiä.

 22. Hen­ri Weijo:
  >Oikeas­taan ainoa kei­no on mie­les­tä­ni ne
  >rekis­te­ri­kil­pi­ka­me­rat ruuh­ka­tei­den alussa.

  Niin­pä, mut­ta eihän sys­tee­min tar­koi­tus suin­kaan ole rahas­taa ruuh­ka­teil­lä aja­mi­ses­ta, vaan eri­tyi­ses­ti sitä, että aje­taan ei-ruuh­ka­tei­tä, kos­ka tämä ajo ei tue kes­kit­ty­nyt­tä, teho­kas­ta kau­pun­ki­ra­ken­net­ta. Sik­si pää­kau­pun­ki­seu­dun “ruuh­ka­mak­su” pitää ensi vai­hees­sa kat­taa yhtä lail­la niin Kai­vo­ka­tu kuin Lep­sä­mä­kin, ruuh­ka-aikaan ja ruuh­ka-ajan ulko­puoel­la, ja raken­taa sel­lai­sel­la tek­nii­kal­la että se voi­daan hel­pos­ti laa­jen­taa koko maahan.

 23. Osmo, se, että kän­nyk­kä­las­kut tule­vat kuu­kausit­tain, ei tar­koi­ta sitä, että ne oli­si­vat ilmai­sia. Aikoi­naan aina­kin puhut­tiin, että esim. Brit­tish Teleco­mil­la oli­si puo­let kai­kis­ta kuluis­ta tul­lut las­ku­tuk­sen pyörittämisestä.

 24. Mik­sei kukaan yri­tä kopla­ta tätä yhteen mar­gi­naa­li­sen polt­toai­ne­ve­ron alen­nuk­sen kans­sa? Tuli­si jotain poliit­tis­ta rea­lis­mia asi­aan. Kes­kus­ta oli­si var­maan­kin ns. mes­sis­sä. Tämän hank­keen koh­taa­ma vas­tus­tus maa­kun­ta­leh­dis­sä suun­ni­tel­lun alue­ra­jauk­sen reu­na-alueil­la vai­kut­taa aika hurjalta.

  Ja eikös Soi­nin­vaa­ra itse­kin ole toden­nut tääl­lä jos­kus että yksi­tyi­sau­toi­lu on kau­pun­geis­sa ali­ve­ro­tet­tua ja muu­al­la yliverotettua?

  Lai­tea­sen­nuk­sis­ta: Sak­sas­sa lai­te­val­mis­ta­ja asen­nut­ti ne rek­koi­hin ja sai vas­ti­neek­si pien­tä sii­vua sys­tee­mil­lä kerät­tä­vis­tä tulois­ta mää­rä­ajan. Eli ei mak­sa erik­seen mitään.

  1. vph
   Sehän on koko har­joi­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Tar­koi­tuk­se­na on vaih­taa autoi­lun vero­tus älyk­kääm­mäk­si. Jos meil­le tulee val­ta­kun­nal­li­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa peri­tään kilo­met­ri­poh­jai­set tie­mak­sut vähän pai­kan ja ajan mukaan, sil­loin tie­tys­ti myös ben­sa­ve­ron tasoa alennetaan.
   Näin jou­du­taan teke­mään joka tapauk­ses­sa, kos­ka mitä ilmei­sim­min tule­vai­suu­den auto on ladat­ta­va hybri­di, joka ajaa akuil­la 50–100 km ja loput ben­sal­la. Oli­si tol­kut­to­man han­ka­laa teh­dä jär­jes­tel­mä, joka verot­tai­si sei­näs­tä autoon ladat­ta­vaa sähköä.

 25. Vai­mo osaa käyt­tää Navi­gaat­to­rin muis­tia. Yhtei­nen auto. Eli…”

  …lak­kaa pet­tä­mäs­tä sitä euk­koa tai jätä se. Tai sit­ten sii­hen sys­tee­miin sala­sa­nan taka­na ole­vat käyttäjätilit.

 26. Las­kun pitäi­si olla myös kul­jet­ta­ja­koh­tai­nen eli jon­kin­lai­nen muka­na kul­je­tet­ta­va tun­nis­tin. Auto­koh­tai­nen las­ku ei vält­tä­mät­tä koh­dis­tu kuljettajaan.

  Kun auto­jen vuo­tui­nen käyt­tö­ve­ro tuli , muis­tan puhu­tun että pank­ki­siir­to­jen käsit­te­lyyn uppo­si huo­mat­ta­va osa veron tuotosta.

 27. Aivan kipeä jär­jes­tel­mä. Aja­tel­kaa että ihmi­sil­le mak­set­tai­siin palk­kaa ko. jär­jes­tel­män pyö­rit­tä­mi­ses­tä sen sijaan että hei­dän työ­pa­nok­sen­sa käy­tet­täi­siin johon­kin mikä lisäi­si hyvinvointia. 

  Miten muu­ten este­tään se, että kan­sa­lai­nen tilaa Kii­nas­ta kol­men­kym­pin GPS-jam­me­rin joka estää GPS:n toi­min­nan muu­ta­man met­rin säteel­lä? Ehkä kan­nat­tai­si samaan sys­syyn teh­dä tar­vit­ta­vat laki­muu­tok­set että kan­sa­lais­ten puhe­li­mia voi­tai­siin käyt­tää hei­dän itsen­sä ja tois­ten kan­sa­lais­ten GPS-jam­me­roin­nin detektointiin:

  http://www.gpsworld.com/wireless/infrastructure/j911-fast-jammer-detection-10720

  Kan­nat­ta­vat­ko Per­sut muu­ten kan­sa­lais­ten vakoi­lua kai­kin keinoin? 

  Ja lopuk­si: Mik­si säh­köl­lä tapah­tu­vaa autoi­lua pitäi­si verot­taa enem­män kuin läm­mi­tys­tä tai ruu­an­lait­toa? Mik­sei tasai­nen ener­gia­ve­ro kel­paa? Onko aja­tuk­se­na että vero­ker­ty­mä ei saa pie­nen­tyä mis­sään oloissa? 

  ps. Voi­ko tämä olla totta!?!:
  http://oulalintula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/62876-tuleeko-tiedosta-rikos

 28. Oli­si tol­kut­to­man han­ka­laa teh­dä jär­jes­tel­mä, joka verot­tai­si sei­näs­tä autoon ladat­ta­vaa sähköä.”

  Höpö höpö. Tuol­lai­nen tek­niik­ka on jo. Yksin­ker­tai­ses­ti vain oma eri­tyi­nen pistotulppa/rasia autoa var­ten ja sii­hen rasi­aan etä­luet­ta­va mit­ta­ri. Säh­kö­verk­ko­han voi toi­mia myös tie­don­siir­to­verk­ko­na. Onhan isoin osa nor­maa­leis­ta säh­kö­mit­ta­reis­ta­kin jo ver­kon kaut­ta luettavissa.

  Tie­tys­ti aina löy­tyy nii­tä Pel­le­pe­lot­to­mia jot­ka virit­te­li­si omia säh­kön­la­taus­sys­tee­me­jä, mut­ta onhan nii­tä bensavarkaitakin. 

  Kui­ten­kin se purus­jut­tu on ettei älyk­käi­tä tie­mak­su­ja ole, ne kaik­ki on älyt­tö­miä. Suo­mi on maa­il­man 193 itse­näi­sen val­tion jou­kos­sa 30 har­vaan asu­tuim­man jou­kos­sa. Meil­lä tie­mak­su­jen kerää­mi­sel­le ei ole mitään perus­tet­ta, ellei kiusan­te­koa las­ke­ta perus­teek­si. Mei­dän kans­sa yhtä har­vaa­na­su­tus­sa Nor­jas­sa on tie­mak­su­ja, mut­ta niil­lä rahoi­te­taan maan vuo­ris­toi­sis­ta olo­suh­teis­ta joh­tu­via kal­lii­ta tun­ne­lei­ta ja pit­kiä sil­to­ja, siis pyri­tään lii­ken­teen edis­tä­mi­seen, kun meil­lä tavoi­te on vas­tak­kai­nen, lii­ken­teen hait­taa­mi­nen ja vähentäminen

 29. Monet ker­to­vat jo nyt mis­sä ovat ja mihin ovat menos­sa. Eli ei sitä enään niin pelä­tä, mut­ta täl­lai­nen viran­omais­puo­lel­ta tule­va val­von­ta tun­tuu kyt­tää­mi­sel­tä teh­tiin se mil­lä tek­nii­kal­la hyvän­sä. Tie­mak­sut sinän­sä voi­vat olla peri­aat­tees­sa hyvin toi­mi­va rat­kai­su. Mak­sun suu­ruus oli­si kui­ten­kin poliit­ti­nen pää­tös sai­moin kuin eri tie­o­suuk­sien mak­su­ta­so­jen mää­rit­te­ly. Jär­jes­tel­mäs­tä tuli­si hel­pos­ti byro­kraat­ti­nen ja jat­ku­va kiti­nän aihen. 

  Autoi­lun säh­köis­ty­mi­nen yleis­tyy, mut­ta sen yleis­ty­mi­sen nopeus on kysy­mys­merk­ki. Polt­to­moot­to­ris­sa palaa myös biopolttoainen.

 30. Ker­to­kaa nyt joku vih­doin, mitä kaik­ki maksaa:
  a) Pal­jon­ko mak­saa gps-pai­kan­nin­si­ru/­lai­te autoon, kuka sen asen­nut­taa, kuka asen­taa, kuka mak­saa, mis­tä nii­tä saa/kuka nii­tä valmistaa?
  b) Pal­jon­ko mak­saa satel­lii­tin käyt­tö, kai nii­den vuo­kris­ta tms. jotain pitää pulit­taa vai ilmai­sek­si­ko kal­lii­ta ava­ruus­lait­tei­ta anne­taan käyttää?
  c) Asen­ne­taan­ko gps heti rajal­la tuon­ti­au­toon? Saa­ko autol­la ajaa, jos lai­te puut­tuu? Miten se toden­ne­taan? Alkaa­ko polii­si sakot­taa val­vo­mat­to­mal­la autol­la ajosta?
  d) Miten mak­su­jen­ke­ruu paran­taa tien­pi­toa, eli koh­den­ne­taan­ko ruuh­ka­mak­su­po­tit tiehankkeille?
  e) Mitä las­ku­tus- ja val­von­ta­jär­jes­tel­män perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to mak­sa­vat? Eli pal­jon­ko autoi­li­jat mak­sa­vat sivu­ku­lu­ja km-kor­vaus­ten päälle?
  f) Kun ensi vai­hees­sa ruuh­ka­mak­sut tule­vat vain pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, saa­ko Hkiin enää ajaa ilman gps-autoa?
  x) Mikä hin­ku Suo­mel­la on ottaa ensim­mäi­se­nä käyt­töön ulti­maa­li­nen iso­ve­li val­voo-24/7‑­kont­rol­li? Eli onko tämä todel­la­kin kai­kil­ta kan­teil­ta paras jär­jes­tel­mä, jon­ka maan par­haat ajat­te­li­jat saa­vat tule­vai­suu­den auto­ve­rok­si aikaan?

 31. Osmo: Oli­si tol­kut­to­man han­ka­laa teh­dä jär­jes­tel­mä, joka verot­tai­si sei­näs­tä autoon ladat­ta­vaa sähköä.”

  Öh, mik­si sitä pitäi­si verot­taa…? Eikös koko autoveron/ruuhkamaksun idea ole pie­nen­tää pääs­tö­jä — ja jos tule­vai­suu­des­sa on enem­män säh­kö­au­to­ja, ja säh­köä tuo­te­taan jat­kos­sa enem­män uusiu­tu­vil­la läh­teil­lä, sil­loin­han tavoi­te on toteu­tu­nut, eikä eril­lis­tä hait­ta­ve­roa enää tar­vi­ta. Ben­sa­ve­ro toi­mii siis edel­leen par­hai­ten, kos­ka se ran­kai­see saastutuksesta.

  1. Amae:
   Autoi­lus­ta aiheu­tu­va ulkoi­nen hait­ta tii­viil­lä kau­pun­kia­lueil­la ei ole pel­käs­tään autos­ta aiheu­tu­va ilmas­to­kuor­mi­tus, vaan ennen kaik­kea auton vie­mä tila. Tämä ongel­ma ei pois­tui­si, vaik­ka auto kul­ki­si pyhäl­lä hengellä.

 32. Polii­si aina­kin pitäi­si moi­ses­ta lait­tees­ta. Ei tar­vit­se edes kovin kie­roon lukea nykyis­tä pak­ko­kei­no­la­kia (saa­ti tule­vaa, jos se tulee voi­maan), että näkee että tie­to tuli­si polii­sin käyttöön.”

  Uudes­sa pak­ko­kei­no­lais­sa toteu­te­taan jokai­sen dik­daat­to­rin unelma:Jokaiseen tie­to­ko­nee­seen pitää asen­taa ns taka­port­ti, jota kaut­ta viran­omai­nen voi käy­dä luke­mas­sa koneen tiedostot.
  Ei viran­omai­nen sat­tu­mal­ta lisää näi­tä val­von­to­ja lakei­hin kir­jaa vaan nii­tä ole tar­koi­tus käyt­tää aktii­vi­ses­ti ihmis­ten vakoiluun.

  Eten­kin kun Suo­mes­sa ei ole mitään kont­rol­lia viran­omais­ten toi­min­taan. Syy­tä epäil­lä kyn­nys on mata­la ja käy­tän­nös­sä mitään todel­lis­ta epäi­lyä rikok­ses­ta ei tarvta.
  Eten­kin kun koh­de ei saa tie­toa itsees­nä koh­dis­tu­nees­ta vakoi­lus­ta ja viat­to­mat sivul­li­set eivät sen­kään vertaa

 33. Näin jou­du­taan teke­mään joka tapauk­ses­sa, kos­ka mitä ilmei­sim­min tule­vai­suu­den auto on ladat­ta­va hybri­di, joka ajaa akuil­la 50–100 km ja loput ben­sal­la. Oli­si tol­kut­to­man han­ka­laa teh­dä jär­jes­tel­mä, joka verot­tai­si sei­näs­tä autoon ladat­ta­vaa sähköä.

  Tätä ei polii­ti­kot yleen­sä myön­nä vaik­ka asia on itses­tään­sel­vä, pis­te Osmol­le tuos­ta. Eli ne jot­ka kuvit­te­le­vat että säh­kö­au­toi­lu oli­si hal­vem­paa, muu­ta kuin lyhyen siir­ty­mä­kau­den, tream on.

  Tuos­ta ruuh­ka­mak­sus­ta, hi-tech tuo vaan lisää ongel­mia, yksin­ker­tai­nen ja toi­mi­va on parem­pi. Netti/R‑Kioski myy ikku­naan pis­tet­tä­viä lap­pu­ja mil­lä alu­eel­la saa pysä­köi­dä. Eri hin­nat kes­ki­kau­pun­ki, kehä‑i. kehä-iii, mis­sä muu­al­la nii­tä edes tar­vi­taan? Pirk­ko­jen urkin­ta­verk­ko val­mii­na, ei tar­vi raken­taa uut­ta kal­lis­ta, voi­daan lyhen­tää lei­pä­jo­no­ja niil­lä­kin rahoil­la. Toi­mii clo­se enough.

 34. Näin jou­du­taan teke­mään joka tapauk­ses­sa, kos­ka mitä ilmei­sim­min tule­vai­suu­den auto on ladat­ta­va hybridi”

  Onnek­si kym­me­net säh­kö­au­to­jen val­mis­ta­jat eivät tie­dä tuo­ta. Kuten vaik­ka Renault, jol­ta jo saa tila­ta säh­kö­au­ton: http://www.renault-ze.com/fi/#/fi/home.html Ei sen puo­leen ettei­kö hybri­deil­lä­kin oli­si tule­vai­suut­ta monis­sa käyttötarkoituksissa.

  Säh­kö­au­to­jen ener­gian hait­ta­ve­rot­ta­mi­nen taas oli­si aika tyh­mää, siis verot­ta­mi­nen enem­män kuin ylei­nen säh­kö­ve­ro (tämä­hän taas ei tie­ten­kään tar­koi­ta mitään sen suh­teen, vero­te­taan­ko vai ei, jos vain kei­not kek­si­tään, mut­ta tyh­mää se sil­ti olisi).

  Tuos­ta GPS-tsy­dee­mis­tä oli­si haus­kaa tai siis pelot­ta­vaa kat­soa, miten se eska­loi­tui­si, kun hyvää tar­koit­ta­vat kan­san­edus­ta­jat ja minis­te­rit kek­si­si­vät uusia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia. Polii­si, tot­ta kai, ja myös auto­maat­ti­set nopeus­sa­kot. Auto teh­täi­siin tie­tys­ti niin, että liik­keel­le ei pää­si­si, jos GPS oli­si rik­ki. Muu­ten­han lait­tei­ta “hajoai­si” kovin pal­jon. Sor­men­jäl­ki­tun­nis­tuk­sel­la var­maan rekis­te­röi­täi­siin kus­ki ja mat­kus­ta­jat sil­lä pitää­hän ysi aja­via eri­kois­ran­kais­ta. Onko jää­nyt sak­ko mak­sa­mat­ta? “Auto ei vali­tet­ta­vas­ti käyn­nis­ty, ennen kuin olet suo­rit­ta­nut seu­raa­vat vel­voit­teet: mak­sa sak­ko, täy­tä veroil­moi­tus, anna virt­sa­näy­te ja tee kol­me käsi­no­ja­pun­ner­rus­ta!” Sit­ten joku kek­si­si tie­tys­ti kysyä, mik­si sitä lai­tet­ta ei pitäi­si ottaa siel­tä autos­ta mukaan. Tai, tar­kem­min aja­tel­len, mik­si GPS-kän­nyk­kää ei sää­det­täi­si pakol­li­sek­si kai­kil­le kodis­taan pois­tu­vil­le. Onhan se niin monel­la tapaa hyödyllinen.

  Tai sit­ten ei, mut­ta minua joka tapauk­ses­sa puis­tat­taa tämä iso­ve­li­ku­vio. Vapaa­eh­toi­se­na sen kai voi­si hyväksyä …

 35. Kaik­ki näyt­tää sivuut­ta­van sel­lai­sen jutun että tiet on jo mak­set­tu eri­lai­sil­la ajo­neu­voi­hin koh­dis­tu­vil­la veroil­la moninkertaisesti.

  Mik­si pitää edes teo­ria­ta­sol­la pyö­rit­tää mal­le­ja, miten voi­tai­siin las­kut­taa samas­ta asias­ta vie­lä jol­la­kin muul­la tasolla?

  Sitä­pait­si polt­toai­ne­ve­ro koh­dis­tuu suo­raan tien käyt­tä­mi­seen, ei tar­vi­ta mitään. 

  OS:n ehdo­tus tar­koit­tai­si taas uusia vir­ka­mie­hiä val­mo­maan ja las­kut­ta­maan veroja.

  Jos jotain pitää teh­dä niin korot­ta­kaa polt­toai­ne­ve­roa. Ei mak­sa val­von­ta mitään ja meka­nis­mi on jo olemassa.

  Ai niin, eihän se kävi­si kun sel­lais­ta ehdot­ta­va puo­lue oli­si käve­le­vä ruumis.

  Onnek­si Vih­reät ei ole seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa. Vih­rei­den maa­il­ma on lii­an totalitaarinen.

 36. Niin ja lisäk­si tie­tys­ti jokai­seen autoon pitäi­si hank­kia nuo laitteistot. 

  Täy­sin tuot­ta­ma­ton inves­toin­ti. Pal­jon­ko­han mak­sai­si tuo OS:n esi­tys per auto? Ja sit­ten täyt­te­le­mään kupon­ke­ja ja teke­mään vali­tuk­sia hal­lin­to-oikeu­teen virhelaskutuksista.

  Mel­koi­nen älynväläys.

 37. Ongel­mak­si saat­taa­pi tul­la se, että auto ei ole juri­di­nen hen­ki­lö. Mis­tä se GPS tie­tää kuka siel­lä oikaisee? 

  Jos on liik­keel­lä vuo­kra-autol­la tai naa­pu­rin tai kai­man autol­la ja oike­ai­see ja GPS rokot­taa sii­tä, onko vastuussa:
  a) kuljettaja,
  b) auton haltija,
  c) auton omistaja?

  Niin ja kuka tahan­sa voi sanoa, että auto oli jon­kun muun aja­ma vaik­ka itse ajoi­kin. Auto on kul­ku­neu­vo, irtain­ta omai­suut­ta sii­nä mis­sä olo­huo­neen soh­va tai pyykinpesukone.

 38. “suo­las­se,
  kän­nyk­kä­las­kut tule­vat kuukausittain.

  Suo­mes­sa puhu­taan n 6–7 mil­jar­dia puhe­lua ja jokai­ses­ta syn­tyy tiket­ti, teks­ti-ja mul­ti­me­dia­vies­te­jä n 4–5 miljardia.
  Tike­tit hin­noi­tel­laan auto­maat­ti­se­ti eivät­kä kulut ole lähes­kään puo­lia teleyh­tiön kuluista.
  On vai­kea arvoi­da todel­lis­ta kus­tan­nuso­suut­ta, sil­lä kun tek­niik­ka on kai­kil­la ope­raat­to­reil­la sama niin dif­fe­roin­ti-ja tuot­teis­tus teh­dään yleen­sä las­ku­tus­ver­sioi­na , joten perus­las­ku­tuk­sen hin­ta on vai­kea arvioida
  Jokai­sen tiektin/puhelun tie­dot säi­ly­te­tään määräajan

  Ajo­suo­rit­tei­ta taas on 50–60 mil­jar­dia ajo­neu­vokm ja tie­toa on syn­ny­tet­tä­vä muu­ta­ma tiket­ti per km eli käsi­tel­tä­vä ja säi­ly­tet­tä­vä tie­to­mää­rä on var­maan kym­me­niä ker­to­ja suurempi.

 39. Onko jotain eri­tyis­tä syy­tä mik­si rahaa ei voi kerä­tä nykyi­seen mal­liin, eli nos­ta­mal­la polttoaineveroa. 

  Tämän jär­jes­tel­män etu on sii­nä, että rahaa jää muu­hun­kin kuin itse jär­jes­tel­män yllä­pi­toon. Hait­ta­na on tie­tys­ti puut­tu­va mediaseksikkyys.

 40. OS: muu­ta maal­le, jos autot hait­taa­vat Sinua.

  Autot kuu­lu­vat kau­pun­kiin. Ilman auto­ja ei ole met­ro­po­lia, kun ei ole kaupunkiakaan.

  Jos et pidä autois­ta, tee rat­kai­su ja osta maatila.

 41. Täl­lais­ten kaik­kiin autoi­hin asen­net­ta­vien high-tech-jär­jes­tel­mien sijaan voi­tai­siin sama asia hoi­taa hal­vem­mal­la (esim. Rii­ka tulee mie­leen), eli tii­vis van­ha­kau­pun­ki / kes­kus­ta-alue on puo­meil­la ero­tet­tu, ja sin­ne pää­see aja­maan vain asu­kas­kor­til­la (tai mak­sa­mal­la). Monis­sa mais­sa moot­to­ri­tei­den­kin käyt­tö on mak­sul­lis­ta ja toi­mii ihan hyvin ilman gps-paikantimia…

 42. @Pekka Tai­pa­le
  “Mik­si tämän paik­ka­tie­don seu­ran­nan pitäi­si pelot­taa ketään? Vain niil­lä, joil­la on jotain salat­ta­vaa, voi olla tätä vas­taan mitään.”

  Entä jos tie­to­ko­ne osoit­taa sinun olleen varas/murhaaja? Miten todis­tat ettet ollut­kaan, kun tie­to­ko­ne ker­ran sanoo niin?

  Ei polii­si­val­tios­sa tar­vit­se syyl­lis­tyä mihin­kään jou­tuak­seen tuo­miol­le. Siel­lä hom­ma pelaa niin kuin Kaf­kan romaa­neis­sa. Joku vain tulee, nou­taa ja sinul­le ei anne­ta edes syytettä.

 43. OS:

  Autoi­lus­ta aiheu­tu­va ulkoi­nen hait­ta tii­viil­lä kau­pun­kia­lueil­la ei ole pel­käs­tään autos­ta aiheu­tu­va ilmas­to­kuor­mi­tus, vaan ennen kaik­kea auton vie­mä tila. Tämä ongel­ma ei pois­tui­si, vaik­ka auto kul­ki­si pyhäl­lä hengellä.

  Mik­si sil­loin pitäi­si verot­taa jos­sain met­säs­sä aja­mis­ta? Eikö oli­si parem­pi että veloi­tet­tai­siin auto­jen käyt­tä­mäs­tä tilas­ta (=pysä­köin­ti­mak­su)?

 44. TomiA: “Auto teh­täi­siin tie­tys­ti niin, että liik­keel­le ei pää­si­si, jos GPS oli­si rik­ki. Muu­ten­han lait­tei­ta “hajoai­si” kovin paljon.”

  Miten­käs ajat­te­lit, että autot saa­tai­siin park­ki­hal­leis­ta ja ‑luo­lis­ta ulos? GPS-satel­liit­tien sig­naa­li kun satuu kuu­lu­maan hyvin hei­kos­ti edes maan­pääl­lis­ten ker­ros­ten sei­nien läpi (yleen­sä “first wall” ‑vas­taan­ot­to (so. huo­ne, jon­ka sei­nis­tä vähin­tään yksi on ulko­sei­nä) onnis­tuu, mut­ta nyky­ai­kais­ten selek­tii­vi­la­sien aikaan tämä­kään ei ole taa­tua) saa­ti­ka sit­ten jon­ne­kin 10m maan alle.

  Ehkä kaik­kiin maa­na­lai­siin tiloi­hin pitäi­si asen­taa pseu­do­sa­tel­lit­te­ja… eli kym­men­ker­tais­taa koko sys­tee­min hin­ta jäl­leen kerran?

 45. Ongel­mak­si saat­taa­pi tul­la se, että auto ei ole juri­di­nen hen­ki­lö. Mis­tä se GPS tie­tää kuka siel­lä oikaisee? ”

  Lisä­tään jär­jes­tel­mään kor­tin­lu­ki­ja ja pin. Sil­loin tie­de­tään kuka aje­li mil­loin ja missä..

  Aikoi­naan NL syy­tet­tiin kan­sa­lais­ten­sa kyt­täyk­ses­tä, mut­ta län­si­mais­sa kyt­täys on jo pal­jon pitem­mäl­lä kuin NL konsanaan.….

 46. Näin jou­du­taan teke­mään joka tapauk­ses­sa, kos­ka mitä ilmei­sim­min tule­vai­suu­den auto on ladat­ta­va hybri­di, joka ajaa akuil­la 50–100 km ja loput bensalla”

  Tuol­la lauseel­la pis­te­tään säh­kö­verk­ko­kin uusiksi…

 47. Autoi­lus­ta aiheu­tu­va ulkoi­nen hait­ta tii­viil­lä kau­pun­kia­lueil­la ei ole pel­käs­tään autos­ta aiheu­tu­va ilmas­to­kuor­mi­tus, vaan ennen kaik­kea auton vie­mä tila.”

  Sit­ten ruuh­ka­mak­su käyt­töön. Ei kai sitä pidä kaik­kia suo­ma­lai­sia ran­gais­ta tai lait­taa iso­vel­jeä val­vo­maan, jos Hel­sin­gin-nie­mel­lä on jos­kus ruuh­ka. Kiesus!

 48. ” Oli­si tol­kut­to­man han­ka­laa teh­dä jär­jes­tel­mä, joka verot­tai­si sei­näs­tä autoon ladat­ta­vaa sähköä.”

  Onhan metl­lä täl­lä­kin het­kel­lä jär­jes­tel­mä, jos­sa talos­sa käy­te­tään hal­vem­min vero­tet­tua ja autos­sa kal­liim­min vero­tet­tua polttoainetta. 

  Eikä se jär­jes­tel­mä kovin han­ka­lal­ta vai­ku­ta. Perus­tuu lähin­nä ihmis­ten lain­kuu­liai­suu­teen. Täs­sä asias­sa jos val­von­nan siir­täi­si polii­sil­le, niin edes pie­ni kiin­ni­jää­mi­sen ris­ki oli­si ole­mas­sa. Tul­li kun ei pal­jon rat­sioi­ta tee.

 49. Ilmei­ses­ti sii­tä, mik­si Euroo­pas­sa kaa­vail­laan satel­liit­ti­poh­jai­sia tien­käyt­tö­mak­su­ja pitää kir­joit­taa oma pos­tauk­sen­sa. Kyse ei todel­la­kaan ole auto­vi­has­ta, pikem­min­kin päin vas­toin. Auton­vi­haa­jaa ei lain­kaan hait­tai­si, vaik­ka kehä­tiet ruuh­kau­tui­si­vat niin, ettei mikään liiku.

 50. Oli­si tol­kut­to­man han­ka­laa teh­dä jär­jes­tel­mä, joka verot­tai­si sei­näs­tä autoon ladat­ta­vaa sähköä.”

  Nyt­kin meil­lä on käy­tös­sä kak­si­ta­rif­fi­jär­jes­tel­mä , kyl­lä säh­kö­kin verot­taa ja hin­noi­tel­la eri­lais­ten käyt­tö­tar­koi­tus­ten mukaan ja edullisesti.
  Säh­kö­ver­kon kan­nal­ta suu­rin ongel­ma on pika­la­taus, vaa­dit­ta­vat tehot ovat sitä luok­kaa, että säh­kö­verk­ko menee uusiksi .
  Sen vuok­si säh­kö­lai­tok­set var­ma­na halua­vat las­kut­ta huip­pu­te­hos­ta myös asun­to­ja kuten teke­vät jo teollisuuudelle

 51. OS:

  Jos­sain aikai­sem­mas­sa kir­joi­tuk­ses­sa­si tai sen kom­men­tis­sa olet sano­nut suo­raan vihaa­va­si auto­ja ja että ne eivät kuu­lu kaupunkiin.

  Ja ruuh­kat voi hoi­taa jär­ke­väm­min­kin kuin mak­sat­ta­mal­la autoi­li­joil­la satel­lit­ti­veh­keet ja perus­ta­mal­la hel­ve­tin­moi­nen byro­kra­tia sen ympä­ril­le. Kukaan ei voi­ta tuos­sa sun satelliittikuviossasi.

 52. OS: Autoi­lus­ta aiheu­tu­va ulkoi­nen hait­ta tii­viil­lä kau­pun­kia­lueil­la ei ole pel­käs­tään autos­ta aiheu­tu­va ilmas­to­kuor­mi­tus, vaan ennen kaik­kea auton vie­mä tila.”

  Nime­no­maan täl­lä seli­tyk­sel­lä koko Suo­meen, kai­kil­le teil­le ulo­tet­ta­va reaa­liai­kai­nen iki­val­von­ta ei tule perus­tel­luk­si. Kan­na­tan yksi­tyi­sau­toi­lun vähen­tä­mis­tä, tai pikem­min­kin pääs­tö­vä­hen­nyk­siä ja pääs­töt­tö­myyt­tä, mut­ta sil­loin yksi­tyi­sau­toi­lul­le pitää olla aito­ja vaihtoehtoja. 

  Ruuh­kia on pk-seu­dul­la, eli ruuh­ka­mak­sut ok, ehkä myös Tam­pe­reel­la. Muu­al­la Suo­mes­sa jouk­ko­lii­ken­ne on epä­ta­sais­ta ja vail­li­nais­ta. Gps-val­von­ta ei taa­tus­ti tuo lisää bus­si­vuo­ro­ja sinäl­lään. Eri­tyi­ses­ti maa­seu­dul­la, jota Suo­mes­ta on n. 85 %, RUUH­KA­mak­su ja auton vie­mä tila ovat absur­deim­pia mah­dol­li­sia perus­te­lu­ja valvonnalle.

  Vih­rei­den logii­kas­sa auto on hir­viö, vaik­ka käy­tän­nös­sä­hän se on yksi­löi­den liik­ku­mi­seen perin käte­vä lai­te. Jos lait­tees­sa on vikaa, sitä pitää kor­ja­ta ja kehit­tää (esim. säh­kö­au­tok­si, jol­le on pysä­köin­ti­hal­le­ja, ettei vie kadun­var­si­ti­laa). En ymmär­rä auto­vai­noa auto­vai­non vuoksi.

  1. Amae:
   Täl­lä las­ku­tus­ta­van muu­tok­sel­la täh­dä­tään sii­hen, että autoi­lun hin­ta nousee ruuh­kai­sil­la alueil­la ja ale­nee muu­al­la. Jos muu­al­la tätä pide­tään tur­ha­na, nii ei sit­ten alenneta.

 53. Aka­tee­mi­ses­sa talous­blo­gis­sa oli taan­noin kir­joi­tus ruuh­ka­mak­suis­ta, suo­sit­te­len luke­maan. Sen sijaan että ruuh­ka­mak­sut näh­dään jäl­leen yhte­nä vih­rei­den ruos­ka­nis­ku­na autoi­le­vien sel­kä­nah­kaan, pitäi­si se näh­dä juu­ri tuon kir­joi­tuk­sen tavoin lii­ken­ne­mää­rien opti­moin­tion­gel­ma­na. Tie­tyt väy­lät vetä­vät opti­maa­li­ses­ti vain tie­tyn mää­rän lii­ken­net­tä tun­nis­sa. Jos ollaan tämän opti­min jom­mal­la kum­mal­la puo­lel­la, syn­tyy “hyvin­voin­ti­tap­pio­ta” kun yhtei­nen hyö­dy­ke ei ole optimikäytössä.

 54. Vie­ras­tan tuon lajin tek­no­lo­gia­rat­kai­su­ja, tuhot­to­man kal­lii­ta ja huo­mat­ta­va epä­on­nis­tu­mis­ris­ki. Vois­ko tääl­lä ruuh­ka­suo­mes­sa joten­kin olla työ­pai­kat, kau­pat ja asun­not lähem­pä­nä toi­si­aan. Tääl­lä PKS tun­tu­vat tur­han monet työ­pai­kat ole­van tuol­la HKI niemellä.

 55. Entäs jos maa­han­tuo­ja asen­tas jon­kin­lai­sen säh­kö­mit­ta­rin, se olis koh­tuu help­po raken­taa niin että mit­ta­ri huo­maa jos joku yrit­tää kyt­keä sen irti systeemistä.

  Sit­ten vaan mak­su esim. ker­ran kuus­sa net­ti­pan­kil­la verot­ta­jal­le, mak­sus­sa ker­rot­tai­siin kulu­tuk­sen lisäk­si mit­ta­rin näyt­tä­mä kryp­tat­tu koo­di jon­ka vain verot­ta­ja osaa pur­kaa. Sii­tä voi tse­ka­ta että ilmoi­tet­tu ja todel­li­nen kulu­tus täs­mää. Vero on asuin­kun­ta­koh­tai­nen niin­kuin kun­nal­lis­ve­ro­kin, ruuh­ka­kun­nis­sa isom­pi. Pahim­piin ruuh­ka­paik­koi­hin saa men­nä vain säh­kö­au­tol­la, ben­sai­lu kiel­let­ty. Ja säh­kö­au­toil­lek­kin niin iso vero että Osmo saa pyö­räil­lä rauhassa.

  Kat­sas­tuk­ses­sa voi­daan vie­lä ker­ran tar­kis­taa että km ja kwh mit­ta­rit täs­mää, molem­pien hui­jaa­mi­nen syn­kas­sa voi­tais saa­da kan­nat­ta­mat­to­man vai­keek­si. Ja nyky­ään­hän ren­kaat­kin osaa ker­toa auton tiet­si­kal­le mikä on nii­den ilman­pai­ne. Yhtä hyvin niis­sa vois olla yksin­ker­tai­nen mat­ka­mit­ta­ri, tulis aika kal­liik­si hui­ja­ta kun ennen jokais­ta kat­sas­tuts­ta pitäis ostaa uusi rengaskerta.

  Ben­sa-autot voi hoi­taa ben­sa-verol­la niin­kuin nyt­kin, säh­kö­au­toi­lu pide­tään vero­tuk­sel­la vaik­ka x % hal­vem­pa­na riip­puen sii­tä kuin­ka nopeas­ti siir­ty­män säh­köön halu­taan tapahtuvan.

  Vähän nyt luo­vuut­ta peliin Osmo ja muut polii­ti­kot, te oot­te perin­tei­seen Suo­ma­lai­seen tapaan taker­tu­neet yhteen aino­aan oike­aan totuu­teen ja laput sil­mil­lä men­nään sitä koh­ti mak­soi mitä mak­soi. Kun­han vaan se on joku muu kun maksaa.

 56. Pysä­köin­nin mak­sul­li­suus hoi­taa hel­pos­ti auton vie­män tilan mak­sa­mi­sen, kun kukaan tus­kin huvik­seen vain aje­lee ympäriinsä.

  Nyt­hän Hel­sin­gin kau­pun­kia­lu­eel­la pysä­köin­ti on joko var­sin kal­lis­ta tai nau­ret­ta­van hal­paa, riip­puen sii­tä jou­tuu­ko mak­sa­maan park­ki­hal­li- tai auto­maa­tin mak­sun vai onko oikeu­tet­tu asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­seen tai kau­pun­gin tai viras­ton ilmai­seen park­ki­paik­kaan. Naa­pu­ri­ni juna­ra­dan var­rel­ta kul­ki työ­pai­kal­leen aina autol­la, kos­ka val­tion viras­ton auto­paik­ka kes­kus­tas­sa oli ilmai­nen saa­vu­tet­tu etu jon­ka oli­si menet­tä­nyt jos oli­si kul­ke­nut julkisilla.

  Hel­sin­gis­sä auto­jen vie­män tilan mak­sa­mi­nen hoi­tui­si hel­pos­ti korot­ta­mal­la asu­kas­py­sä­köin­ti­mak­su jär­ke­väl­le tasol­le, eli siis euro tai pari / päi­vä, ja hel­sin­gin kau­pun­ki ja val­tio voi­vat hel­pos­ti jär­jes­tää viras­to­jen hen­ki­lö­kun­nan pysä­köin­ti­pai­kat maksullisiksi.

  Haja-asu­tusa­lu­eel­la taas se tila on jo mak­set­tu tien raken­nus­vai­hees­sa, kun tie­a­lue on pak­ko­lu­nas­tet­tu, yleen­sä nau­ret­ta­van hal­val­la. Hin­ta sisäl­tyy siis tien rakennuskustannukseen.

  Aina­kin tois­tai­sek­si auto- ja polt­toai­ne­ve­rot ovat riit­tä­neet monin­ker­tai­ses­ti mak­sa­maan sekä tien että tie­a­lu­een kustannukset. 

  Omal­la pihal­la tai omas­sa tal­lis­sa taas asu­kas on jo itse mak­sa­nut sen auton sii­nä vie­män tilan, en ihan ymmär­rä mik­si sii­tä pitäi­si mak­saa vie­lä toi­seen ker­taan valtiolle.

  GPS-lait­tei­den toi­mi­vuu­teen hal­leis­sa ja raken­nus­ten kat­vees­sa onkin jo vii­tat­tu. Itse eri­näis­ten GPS-lait­tei­den kans­sa tou­hu­tes­sa on ollut myös lait­tei­ta ihan vain pai­kal­laan sel­vit­tä­mäs­sä tark­kuut­ta ja heit­to­ja päi­vän aika­na. Raken­nus­ten kat­vees­sa GPS-pis­te saat­taa liik­kua yhteen­sä usei­den kilo­met­rien mat­kan päi­vän aika­na, vaik­ka lai­te sinäl­lään pysyi­si­kin paikallaan.

 57. Ihmet­te­len sitä, että täs­sä pelä­tään val­tion saa­van tapa seu­ra­ta ihmis­ten sijain­tia autoon sijoi­tet­ta­van GPS lait­ten avul­la. Nykyi­sel­lään lähes kaik­ki kan­ta­vat mel­ko hyvää seu­ran­ta­lai­tet­ta muka­naan. Nimit­täin kän­nyk­kää. Jokai­sen kän­ny­kän pys­tyy pai­kan­ta­maan lähim­pien tukia­se­mien avul­la. Aina­kin kau­pun­ki­seu­dul­la tämä tark­kuus on jotain 30–100m omien havain­to­je­ni mukaan.

  En var­mas­ti osaa sanoa, mut­ta minul­la on myös sel­lai­nen kuva, että polii­si sai­si käyt­tää näi­tä pai­kan­nus­tie­to­ja jois­sain tapauk­sis­sa hyväk­seen. Val­von­tayh­teis­kun­nan väli­neet ovat jo ole­mas­sa. Kyse on vain sii­tä, ettem­me anna nii­tä käy­tet­tä­vän vää­riin tarkoituksiin.

 58. http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100224

  Kun ote­taan huo­mioon tek­no­lo­gi­nen kehi­tys, tek­ni­sen seu­ran­nan käyt­töä ei tuli­si rajoit­taa nii­hin tapauk­siin, jois­sa viran­omai­nen nimen­omai­ses­ti kiin­nit­tää jon­kin eril­li­sen lait­teen, väli­neen tai aineen tek­ni­sen seu­ran­nan mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Sal­lit­tua tuli­si olla esi­neis­sä jo mah­dol­li­ses­ti ole­vien, tek­ni­siin, kau­pal­li­siin tai vas­taa­viin tar­koi­tuk­siin kehi­tet­ty­jen omi­nai­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen joko sel­lai­se­naan tai niin, että esi­mer­kik­si ohjel­mis­to­poh­jai­sil­la jär­jes­te­lyil­lä mah­dol­lis­te­taan täl­lais­ten omi­nai­suuk­sien avul­la tapah­tu­va tek­ni­nen seu­ran­ta. Esi­merk­ki­nä voi­daan mai­ni­ta moot­to­ria­jo­neu­vos­sa ole­van pai­kan­nus­lait­teen akti­voi­mi­nen salaa.”

 59. Hyvä kir­joi­tus Hen­ri Wei­jon kinkissä.

  Täy­tyy kui­ten­kin kom­men­toi­da sitä hiukan.

  1. Ruuh­ka­mak­su ei ole hait­ta­ve­ro vaan maa-arvovero.

  2. Yhteis­maan tra­ge­dia syn­tyy vero­va­paas­ta maas­ta. Ali­hin­taan käyt­töön annet­tu maa joh­taa yli­käyt­töön. Vero­va­paa yksi­tyi­nen maa­omis­tus joh­taa yli­hin­taan ja ali­käyt­töön. Spe­ku­loin­nin ja vel­ka­ra­hoi­tuk­sen takia.

  3. Hyvin­voin­ti­tap­piot ovat kan­san­ta­lou­des­sa pie­nim­mät kun luonn­no­va­rat vero­te­taan jul­ki­sen sek­to­rin mää­rä­ra­hoik­si. Yksi­tyi­set maa­vuo­krat joh­ta­vat käyt­tä­jien vel­kaan­tu­mi­seen ja työn ja inves­toin­tien verotukseen.

  4. Ruuh­ka­mak­su­ja ei ole pak­ko periä. Ihmi­set oppi­vat elä­mään nii­den kans­sa ja inves­toin­nit voi­daan rahoit­taa työn ja teol­li­suu­den verotuksella.

 60. Taval­laan ymmär­rän Osmoa. Hänen yhteis­kun­nal­li­set juu­ren­sa ovat auton­ki­vit­tä­jis­sä, Enem­mis­tö Ry:ssä, ja yhä tänään­kin, autoi­lun vas­tus­ta­mi­nen on niin suu­ri itsei­sar­vo hänen kan­nat­ta­ja­kun­nas­sa, ettei hänen agen­das­sa juu­ri muu­ta vaih­toeh­toa ole. Sii­nä mis­sä Osmo on val­mis otta­maan jär­ki­syis­tä vaik­ka ydin­voi­ma­lan omaan makuu­huo­nee­seen­sa, niin auto on yksi­tyi­sau­to, vaik­ka se oli­si pie­ni vaa­lea­na­pu­nai­nen por­sas, johon on maa­lat­tu kyl­keen ren­kaat ja rat­ti. Se vaan on paha!

 61. Osmo:

  Ilmei­ses­ti sii­tä, mik­si Euroo­pas­sa kaa­vail­laan satel­liit­ti­poh­jai­sia tien­käyt­tö­mak­su­ja pitää kir­joit­taa oma pos­tauk­sen­sa. Kyse ei todel­la­kaan ole auto­vi­has­ta, pikem­min­kin päin vastoin.

  Jos kyse ei ole auto­vi­has­ta, mik­si sit­ten esi­te­tään ruuh­ka­mak­su­ja myös pää­kau­pun­ki­seu­dun “maa­seu­tu­kun­tiin”, jois­sa yksi­tyi­sau­to on todel­li­suu­des­sa ainoa todel­li­nen liikennevaihtoehto? 

  Ruuh­ka­mak­su oli­si joten­kin käsi­tet­tä­vis­sä, jos sitä esi­tet­täi­siin vain väy­lil­le, joil­la oikeas­ti ruuh­kia on. 

  Kerää­mi­nen­kin oli­si ker­ta­luok­kaa hel­pom­paa, eikä tar­vit­tai­si val­ta­via inves­toin­te­ja GPS-infraan, jon­ka toi­mi­vuu­des­ta ei ole mitään takeita.

 62. OS:
  >Täl­lä las­ku­tus­ta­van muu­tok­sel­la täh­dä­tään siihen,
  >että autoi­lun hin­ta nousee ruuh­kai­sil­la alueilla
  >ja ale­nee muualla

  Ei tuo­ta usko muut kuin val­miik­si kään­ny­te­tyt. Val­tion track record autoi­lus­ta puhut­taes­sa on sel­lai­nen, että valei­ta riit­tää, eri­lai­sia “väliai­kai­sia” vero­ja sää­de­tään ja ne muut­tu­vat sit­ten vai­vih­kaa pysy­vik­si. Val­tio ei nou­da­ta EU-lain­sää­dän­töä, kuten auto­jen maa­han­tuon­tia ja vero­tus­ta käsit­te­le­vis­sä oikeus­ju­tuis­sa on ker­ta toi­sen­sa jäl­keen todet­tu, ennen kuin on aivan pakko.

  Tämä on tie­tys­ti Suo­men­kin lakien vas­tais­ta, mut­ta kukaan ei jou­du sii­tä vas­tuuseen, kos­ka vero­ker­ty­mä on pyhis­tä pyhin.

  Ei siis ole eri­tyi­sen uskot­ta­vaa, että jotain muu­ta veroa alen­net­tai­siin pysy­väs­ti, jos sää­de­tään uusia mak­su­ja. Täs­sä yhtey­des­sä on hyvä tode­ta myös, että meil­lä ei ole riip­pu­mat­to­mia hal­lin­to­tuo­miois­tui­mia, vaan auto­ve­ro­ju­tut mene­vät vie­lä KHO:ssa val­tion eduk­si, kun­nes sit­ten kaa­tu­vat EU-tuo­miois­tui­mes­sa. KHO:kin vii­vyt­te­lee itses­tään­sel­vis­sä asiois­sa vuo­si­kausia kier­rät­tä­mäl­lä jut­tu­ja EU:n kautta.

 63. Sil­loin oli­si oikeu­tet­tua teh­dä mak­suis­ta vie­lä pal­jon älyk­kääm­piä – esi­mer­kik­si niin, että oikai­su hil­jai­sen asun­to­ka­dun kaut­ta oli­si hyvin kal­lis, pait­si alu­eel­la asuville.”

  Ei näin. Mie­les­tä­ni ei voi olla niin että rahal­la voi ostaa oikeu­den käyt­tää rau­hal­lis­ta asun­to­ka­tua läpiajoväylänä

 64. Suo­sit­te­len luke­maan tuon Hen­ri Wei­jon link­kaa­man kirjoituksen.”

  Yhteis­maan ongel­ma tulee esiin monis­sa yhteis­kun­nan toi­min­nois­sa. Luon­te­va tapa kor­ja­ta tilan­ne on ottaa käyt­töön haittaveroja/hyödyntämismaksuja. Kai ilmai­sek­si jae­tut kiin­tiöt­kin käy­vät sil­loin, kun halut­tu resurs­sien jako­kaa­va on kiin­teä. Ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si kerä­tyt mak­sut voi koh­dis­taa joko katu­jen tai pysä­köin­ti­paik­ko­jen käyttöön.

  Yhteis­maan ongel­ma ja sen kor­jaus­ta­vat tuli­si tun­nis­taa ja tun­nus­taa poli­tii­kas­sa ylei­sem­min­kin, ja ottaa käyt­töön. Jos peri­aa­te on sel­vä, on pal­jon hel­pom­pi perus­tel­la mak­su­jen tar­vet­ta. Luon­non rajal­li­suu­den tul­les­sa vas­taan tar­ve rajoit­taa resurs­sien käyt­töä kas­vaa. Näin pitäi­si hoi­taa ruuh­kien lisäk­si myös hii­li­diok­si­di­pääs­töt, kalas­tus­kiin­tiöt, jäte­ve­det jne.

 65. Ei ole kovin­kaan kum­moi­nen kons­ti kyhä­tä (tai ostaa) elekt­ro­niik­ka vem­pain jol­la voi häi­ri­tä GPS- ja GSM-radio­lii­ke­net­tä ympäriltään.

  Mut­ta Suo­mes­sa­han on perin­tei­tä kuun­nel­la radio­lii­ke­net­tä häi­rit­se­viä taho­ja usean kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Että aivan var­mas­ti tulee käy­mään niin, että kan­sa­lai­sia val­vo­vaa radio­lii­ken­net­tä tule­vai­suu­des­sa tul­laan häi­rit­se­mään niin pal­jon kuin vain mah­dol­lis­ta — arvaan minä.

 66. @ Kjr63

  Mitä ihmet­tä höli­set? Ruuh­ka­mak­su on vain mak­su kaik­kien mui­den vero­jen pääl­le. Tuo vero ei tuo­ta sent­tiä­kään kenel­le­kään, vaan se on vain ja ainos­taan pois kai­kes­ta muusta.

  Tur­ha tuo­ta on alkaa teo­re­ti­soi­maan. Vero­luon­tei­nen mak­su ja sil­lä sipuli.

  Jos halu­taan pysäyt­tää lii­ken­ne se hoi­tuu pal­jon hal­vem­mal­la­kin. Sano­taan vaan, että tänään saa ajaa paril­li­sil­la rek­ka­reil­la ja huo­men­na parit­to­mil­la. Ei sii­hen tar­vi­ta mitään mil­jar­di-inves­toin­te­ja tyhjään.

 67. Osmo: “Suo­sit­te­len luke­maan tuon Hen­ri Wei­jon link­kaa­man kirjoituksen.”

  Kysyn nyt: Olet­ko oikeast­ti noin höl­mö. että pidät tuo­ta Hen­ry Wei­jon link­kaa­maa reaa­li­maa­il­mas­ta ole­va­na esimerkkinä.

  Et todel­la­kaan voi olla noin tyhmä.

 68. Arvoi­sa Osmo ja muut Vih­reät. Esit­tä­kää lisää näi­tä kan­sa­lais­ten etä­val­von­tai­deoi­ta. Tulet­te saa­maan kan­sal­ta vaa­leis­sa ennen­nä­ke­mät­tö­män kan­na­tuk­sen ja paaal­jon poliit­ti­sia pal­kin­to­vir­ko­ja eril­lai­siin iha­niin tarkoituksiin.

 69. Val­von­tayh­teis­kun­nan väli­neet ovat jo ole­mas­sa. Kyse on vain sii­tä, ettem­me anna nii­tä käy­tet­tä­vän vää­riin tarkoituksiin.”

  Emme voi olla kos­kaan var­ma mil­lai­nen val­lan­pi­tä­jä meil­lä on. Gad­da­fi­je­ja ja muba­ra­ke­ja syn­tyy sivis­ty­nei­siin­kin valtioihin.

  Toi­nen ongel­ma on, että vää­rin­käyt­töä ei juu­ri­kaan tark­kail­la eikä ole edes ole­mas­sa luo­tet­ta­vaa valvojaa.
  Meil­lä on edel­leen esim isän­maal­li­sia ryh­miä ja ver­kos­to­ja orga­ni­saa­tioi­den sisäl­lä, jot­ka pitä­vät itse­ään lakien ylä­puo­lel­la ole­vi­na ja kat­so­vat oikeu­dek­seen vää­rin­käyt­tää val­von­ta­vä­li­nei­tä ja nii­den tuot­ta­maa tietoa.
  Lisäk­si kyn­nys käyt­tää näi­tä tie­to­ja mui­hin tar­koi­tuk­siin kuin se alun perin on kerät­ty on var­sin matala.

 70. Olet­ko oikeast­ti noin höl­mö. että pidät tuo­ta Hen­ry Wei­jon link­kaa­maa reaa­li­maa­il­mas­ta ole­va­na esimerkkinä.

  Juu se oli kyl­lä huvit­ta­va, jol­lain tiel­lä on 25 000 työ­mat­ka­lais­ta joi­den työ­mat­ka kes­tää 20 min. Sit­ten sii­tä reväs­tään yhtäk­kiä 20 000 työ­mat­ka­lais­ta pois ja jäl­jel­le jää vaan 5000 kul­ki­jaa, ja työ­mat­ka on yhä vaan 20 min. No oli kyl­lä esi­merk­ki höl­mä­läs­tä, tie joka vetää tasan samas­sa ajas­sa 5000 ja 25000 autoa? Mää lupaan äänes­tää vih­rei­tä jos ne lupaa raken­taa tei­tä jos­sa lii­ken­nä­mää­räl­lä ei ole mitään vai­ku­tus­ta mat­ka-aikaan, sii­nä olis sitä pal­jon kai­vat­tua innovaatioa.

 71. Osmo, idea­si on aivan lois­ta­va. Pari­kin ulko­lais­ta tie­to­tek­niik­ka­fir­maa toi­mit­taa jär­jes­tel­män var­mas­ti puo­li-ilmai­sek­si. Aina­kin kan­nat­taa kysyä FSB:ltä ja NSA:lta.

 72. Tur­han­päi­väis­tä koko poh­din­ta. Jos joku saa kik­se­jä sii­tä että näkee mis­sä olen ajel­lut niin suon hänel­le sen ilon.

 73. Ode, kyl­lä se satel­liit­ti­pai­kan­nus vähän hai­see sil­tä että kun EU:lla on oma GPS:n kor­vi­ke työn alla niin sil­le pitää kek­siä jotain käyt­töä. Sinän­sä se että on vaih­toeh­to ame­rik­ka­lais­ten GPS:llä voi olla ihan hyvä idea.

  Ruuh­ka­mak­suis­ta sen ver­ran että nii­den vaih­toeh­to on bus­si­kais­tat. Siis sel­lai­set mitä myös rekat käyt­tää, eli ns. hyö­ty­lii­ken­ne­kais­tat. Kehä III luul­ta­vas­ti tulos­sa. Näin sik­si että jos nyt vaik­ka Por­voon­väy­läl­lä autot istuu ruuh­kas­sa niin se on ikä­vää, mut­ta jos tava­ra­lii­ken­ne sei­soo niin se on kan­san­ta­lou­del­li­nen ongelma.

  En oikein usko että mak­su­jen vas­tus­ta­jat tätä taju­aa. Sii­nä on jotain iro­nis­ta että parem­paa yksi­tyi­sau­toi­lua ajaa Vihreät.

 74. Ihan kuin ette oli­si ymmär­tä­neet, mitä sii­nä kir­joi­tuk­ses­sa esitettiin.”

  Ihan kuin sinä et oli­si ymmär­tä­nyt mitä sii­nä kir­joi­tuk­ses­sa esi­tet­tiin. Sehän oli täyt­tä huu­haa­ta. Ei ree­ali­maa­il­ma sil­lä taval­la toimi.

 75. Koh­tuut­to­muuk­siin mene­vä pyr­ki­mys kus­tan­nus­ten “täs­mäl­li­seen” koh­dis­ta­mi­seen (hal­lin­nol­li­sis­ta ja tek­ni­sis­tä) kus­tan­nuk­sis­ta piit­taa­mat­ta on asia jota on vai­kea vas­tus­taa mil­lään loo­gi­sel­la argu­men­til­la mut­ta se tup­paa joh­ta­maan ajat­te­luun jos­sa pavun­las­ken­nan tek­ni­nen ris­ti­rii­dat­to­muus on ensi­si­jais­ta ja koet­tu hyö­ty toissijaista. 

  Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la pavun­las­ki­jat muut­ta­vat lopul­ta yri­tyk­sen kuin yri­tyk­sen Nokiak­si, jul­ki­sel­la puo­lel­la vas­taa­va esi­merk­ki voi­si olla HSL.

  Pai­kan­nuk­seen perus­tu­va ruuh­ka­mak­su on rat­kai­su ongel­maan jota ei ole ole­mas­sa. Oirei­na on muu­ta­ma tuk­keu­tu­va sisään­tu­lo­väy­lä, las­ke­va jouk­ko­lii­ken­teen kul­ku­muo­to-osuus ja kan­ta­kau­pun­gis­sa katu­ti­lan lah­joit­ta­mi­nen auto­jen varas­toin­tiin. Näi­hin ongel­miin on toi­mi­vam­pia off-the-shelf ‑rat­kai­su­ja kuin pai­kan­nuk­seen perus­tu­va här­ve­li, jon­ka ongel­ma ei todel­la­kaan ole tek­no­lo­gia tai yksi­tyi­syy­den suo­ja vaan hallintokitka.

 76. Kan­na­tan.

  Ihmeel­lis­tä vän­käys­tä tun­tuu syn­ty­vän aina, kun autoi­lun sään­nöis­tä on kyse. Ymmär­rän, että kun koto­na huu­taa akka ja duu­nis­sa pomo, suo­ma­lai­sen mie­hen laa­tuai­ka itsel­le löy­tyy auton ratis­ta. Vapau­den illuusio on tär­keä, mut­ta ehkä­pä kan­nat­tai­si har­ki­ta mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja kuin sitä har­maa­ta korol­laa, tyh­jä­käyn­tiä ruuh­kas­sa ja radio Suomea.

 77. Säh­kö­au­to­jen ja hybri­dien tule­mi­nen on ensim­mäi­nen jär­ke­vä perus­te mik­si tuol­lais­ta edes pitää har­ki­ta. Vie­lä on kui­ten­kin täy­sin lii­an aikais­ta poh­tia tuol­lai­sia jär­jes­tel­miä Suo­men oloi­hin, vaik­ka uskon­kin että ne tule­vai­suu­des­sa (10–20 vuo­des­sa) tule­vat autoihin.

  Mitä jos seu­rat­tai­siin ensin vaik­ka Por­tu­ga­lin ja Tans­kan koke­muk­sia? Maat kun ovat vuo­sia edel­lä Suo­mea nois­sa asiois­sa. Vih­reät voi­si­vat kes­kit­tyä ensin vaik­ka sii­hen että kuin­ka saa­daan Suo­men auto­kan­nan ikä kes­ki-Euroo­pan tasolle. 

  Vai onko Suo­mi taas hyvä koe­la­bo­ra­to­rio täl­lai­seen kun tääl­lä eivät juu­ri mui­den mai­den autot lii­ku, eikä kan­sa nouse barrikadeille?

 78. Tur­han­päi­väis­tä koko poh­din­ta. Jos joku saa kik­se­jä sii­tä että näkee mis­sä olen ajel­lut niin suon hänel­le sen ilon.”

  Voi olla ettet juu­ri sinä ole kiin­nos­ta­va, mut­ta Seis­ka ja moni muu leh­ti on kiin­nos­tu­nut, mis­sä joku Van­ha­nen yöpyy tai seu­rus­te­lee­ko joku ns luot­to­van­ki esim venä­läis­ten kanssa.

  Neu­vos­to­lii­tos­sa­kin tär­ke­ää oli tie­tää ket­kä seu­rus­te­le­vat kes­ke­nään ja sik­si he kehit­ti­vät kat­ta­van puhe­lu­koh­tai­sen las­ku­tus­jär­jes­tel­män, jot­ta näki­si­vät ihmis­ten verkottumisen.

  Samoin IBM seu­loi väes­tö­re­kis­te­ris­tä juu­ta­lai­set Hitlerille.
  Hit­le­kin nousi val­taan vapail­la vaa­leil­la, ei demo­kra­tia takaa mitään , ter­ve varo­vai­suus on hyväs­tä. Nyky­ään kun nämä val­von­ta­ka­lut ovat sen ver­ran kat­ta­via, että uudes­ta dik­daat­to­ris­ta on vai­kea pääs­tä eroon.

 79. Ihan kuin ette oli­si ymmär­tä­neet, mitä sii­nä kir­joi­tuk­ses­sa esitettiin.”

  Kyl­lä minä ymmär­sin että idea­na on että paik­ka­tie­toa ei lähetetä. 

  Esi­tyk­ses­sä on kui­ten­kin se ongel­ma että polii­si­vi­ran­omai­set kyl­lä mie­lel­lään lop­pu­met­reil­lä nui­ji­vat läpi esi­tyk­seen sen että paik­ka­tie­toa voi­kin lähet­tää. Toden­nä­köi­ses­ti tämä pis­te­tään jon­ne­kin ase­tuk­seen ja jos perä­ti lakiin niin sit­ten se on pii­lo­tet­tu yhteen lausee­seen noin 1000 sivun lakitekstikokonaisuudessa. 

  Ongel­ma 2 on että nor­maa­lin kan­sa­lai­sen on hyvin han­ka­la oikeas­ti tie­tää mitä se mus­ta laa­tik­ko lähet­tää ja kenelle. 

  Lai­tan tähän vie­lä hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen uudel­leen jos hal­li­tuk­sen aikeis­sa oli jotain epäselvää:

  Sal­lit­tua tuli­si olla esi­neis­sä jo mah­dol­li­ses­ti ole­vien, tek­ni­siin, kau­pal­li­siin tai vas­taa­viin tar­koi­tuk­siin kehi­tet­ty­jen omi­nai­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen joko sel­lai­se­naan tai niin, että esi­mer­kik­si ohjel­mis­to­poh­jai­sil­la jär­jes­te­lyil­lä mah­dol­lis­te­taan täl­lais­ten omi­nai­suuk­sien avul­la tapah­tu­va tek­ni­nen seu­ran­ta. Esi­merk­ki­nä voi­daan mai­ni­ta moot­to­ria­jo­neu­vos­sa ole­van pai­kan­nus­lait­teen akti­voi­mi­nen salaa”

  Emme me (nor­mi-ihmi­set) näi­tä jut­tu­ja kek­si, vaan polii­ti­kot ja minis­te­riöi­den vir­ka­mie­het. Ei tai­da olla puh­das­ta sat­tu­maa että pak­ko­kei­no­la­ki mai­nit­see juu­ri pai­kan­nus­lait­teen, ja lait­teen sof­tan­kin saa päi­vit­tää toi­mi­maan oikein:

  esi­mer­kik­si ohjel­mis­to­poh­jai­sil­la jär­jes­te­lyil­lä mah­dol­lis­te­taan täl­lais­ten omi­nai­suuk­sien avul­la tapah­tu­va tek­ni­nen seuranta”

 80. Satel­liit­ti­poh­jais­ta kilo­met­ri­ve­roa kaa­vail­tiin ennen kaik­kea Hol­lan­tiin, Euroo­pan tiheim­min asut­tuun maa­han, jos­sa on ihan oikei­ta ruuh­kaon­gel­mia. On ihan päh­kä­hul­lua, että tätä tek­no­lo­gi­aa yri­te­tään väen­vä­ki­sin tuo­da Suo­meen — vie­lä­pä niin että Suo­mi halu­aa toi­mia edelläkävijänä. 

  Suo­men “ruuh­kat” ovat pik­ku­pot­tu­ja Euroo­pan suur­kau­pun­kien ongel­miin ver­rat­tu­na. Pai­kal­lis­ten pul­lon­kau­lo­jen auko­mi­sel­la pär­jä­tään vie­lä pit­käl­le. Suo­mes­sa voi­daan ihan rau­has­sa seu­ra­ta sivus­ta, jos kes­ki-Euroo­pas­sa on vält­tä­mä­tön­tä kehit­tää ja debu­ga­ta satel­liit­ti­jär­jes­tel­mät toi­mi­vik­si. Eikö oppi­ra­hat ole jär­ke­vää jät­tää mui­den maksettaviksi?

 81. Ruuh­kia Suo­mes­sa ei oikeas­ti ole sii­nä mit­ta­kaa­vas­sa, että nii­den avul­la voi­si miten­kään perus­tel­la moi­sia jär­jes­tel­miä. Kyse on siis yksi­tyi­sau­toi­lun verot­ta­mi­ses­ta ja ehkä yksi­tyi­sau­toi­lun vähen­tä­mi­ses­tä pitem­mäl­lä aikavälillä.

  Jos halu­taan verot­taa autoi­lua käy­tön mukaan, niin sel­lai­nen vero meil­lä jo on — polttoainevero.
  Se myös rokot­taa eni­ten nii­tä, jot­ka tuot­ta­vat eni­ten kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja. City­maas­tu­ri vie enem­män polt­toai­net­ta, kuin mopoauto. 

  Nuo satel­liit­ti­pai­kan­nuk­seen perus­tu­vat jär­jes­tel­mät ovat tek­ni­ses­ti vie­lä niin alkeel­li­sia, ettei nii­den varaan voi mitään vero­tus­ta raken­taa. Ja veros­ta­han täs­sä on kyse.

 82. Tuon Aka­tee­mi­sen talous­blo­gin kir­joi­tuk­sen tus­kin oli tar­koi­tus olla “tosie­lä­män esi­merk­ki” vaan esit­tää sitä ide­aa että mik­si ruuh­kais­ten tei­den lii­ken­ne­mää­riä kan­nat­taa pyr­kiä tiput­taa koh­ti tiet­tyä opti­mia ja että tämän tämän teke­mi­nen mak­suil­la ei tosi­aan tuo­ta hyvinvointitappiota?

 83. Ruuh­ka­mak­suis­ta sen ver­ran että nii­den vaih­toeh­to on bussikaistat

  Miten bus­si­kais­tat toi­mi­vat Sipoon tai Myrs­ky­län met­sä­teil­lä? GPS-poh­jai­nen “ruuh­ka­mak­su” taas toi­mii juu­ri siel­lä mis­sä ihmi­set liik­ku­vat. Täs­mäl­leen samal­la taval­la toi­mii myös polt­toai­nei­siin lisät­ty ruuh­ka­ve­ro, jos­kin sen peri­mi­nen ei vali­tet­ta­vas­ti mak­sa mitään.

 84. Pai­kan­nuk­seen perus­tu­va ruuh­ka­mak­su on rat­kai­su ongel­maan jota ei ole ole­mas­sa. Oirei­na on muu­ta­ma tuk­keu­tu­va sisään­tu­lo­väy­lä, las­ke­va jouk­ko­lii­ken­teen kul­ku­muo­to-osuus ja kan­ta­kau­pun­gis­sa katu­ti­lan lah­joit­ta­mi­nen auto­jen varas­toin­tiin. Näi­hin ongel­miin on toi­mi­vam­pia off-the-shelf ‑rat­kai­su­ja kuin pai­kan­nuk­seen perus­tu­va här­ve­li, jon­ka ongel­ma ei todel­la­kaan ole tek­no­lo­gia tai yksi­tyi­syy­den suo­ja vaan hallintokitka.

  Juu­ri näin!

 85. espoo­lai­nen kertoo:

  Pai­kal­lis­ten pul­lon­kau­lo­jen auko­mi­sel­la pär­jä­tään vie­lä pitkälle.

  Ei pär­jä­tä, ts. niil­lä ei juu­ri mitään vai­ku­tus­ta sii­nä vai­hees­sa kun kapa­si­teet­ti lop­puu. Se että joku huo­nos­ti toi­mi­va ris­teys aiheut­taa ruuh­kia on ihan eria asia kuin ruuh­kat jot­ka aiheu­tu­vat tie­ka­pa­si­tee­tin loppumisesta.

  spot­tu, niis­sä mak­suis­sa on kysy­mys nime­no­maan varau­tu­mi­ses­ta tule­vai­suu­teen, ei niin­kään nyky­ti­las­ta. Ennus­teet näyt­tää aika paho­ja ruuh­kia, ja kun kapa­si­teet­ti on jo nyt usein pai­koin tapis­sa niin ei se edel­ly­tä mitään kovin suu­ria lisä­lii­ken­ne­mää­riä. Ennus­teet voi­vat olla vir­heel­li­siä, voi olla että asuin- ja työ­paik­ka­ra­ken­teen leviä­mi­nen saat­taa kuriin, tms. mut­ta opti­mis­mi on huo­noa ris­kien­hal­lin­taa. Jotain väli­nei­tä tar­vi­taan, ja esi­mer­kik­si pysä­köin­ti­mak­sut osuu nime­no­maan ruuh­kiin vähän huonosti.

  Mak­su­lait­teis­tot on yksi osa ns. äly­lii­ken­net­tä. Minul­la oli­si sii­tä yhtä jos tois­ta kriit­tis­tä sanot­ta­vaa, mut­ta jos­kus tois­te. Kui­ten­kin tämä liit­tyy sii­hen yleis­ke­hi­tyk­seen johon kyl­lä uskon että jol­lain aika­vä­lil­lä kul­jet­ta­jas­ta tulee mat­kus­ta­ja ja muu­ten­kin siir­ry­tään yhä ohja­tum­paan lii­ken­tee­seeen. Tämä paran­taa tur­val­li­suuu­ta, väli­tys­ky­kyä, jne. eli tuot­taa niin pal­jon hyö­ty­jä etten jak­sa uskoa että sitä yksi­tyi­syys­huo­let estää, ihmi­set nyt kui­ten­kin ver­tai­lun vuok­si esi­mer­kik­si myy kulu­tus­tie­ton­sa nimel­lis­tä kor­vaus­ta vas­taan (tun­ne­taan bonuk­si­na). Se mikä täs­sä monia minus­ta tök­kii se että autoi­lun paa­tos on nime­no­maan vapaut­ta, ja tur­va­vöis­tä alkaen kaik­ki rajoi­tuk­set koe­taan joten­kin vapaudenriistona.

 86. OS: “Ihan kuin ette oli­si ymmär­tä­neet, mitä sii­nä kir­joi­tuk­ses­sa esitettiin.”

  Mai­nit­tu kir­joi­tus: “En jos joi­den­kin pel­kää­mä tie­to­suo­jaon­gel­ma rat­kais­tai­siin niin päin, että hin­ta­las­ku­ri on autos­sa sisällä …”

  Hmm … En jos pel­kään vää­rin­kä­si­tys­tä niin ymmär­rän oikein tai vihreä.

  Koh­ta autois­sa on kuu­le­ma alko­ho­lia hais­te­le­va luk­ko. Vaik­ka en — yllät­täen — kan­na­ta kän­nis­sä autoi­lua, pidän tuol­lais­ta luk­koa huo­no­na idea­na. Vie­lä arve­lut­ta­vam­paa on, jos kän­ni­ses­tä käyn­nis­tys­yri­tyk­ses­tä menee vies­ti rekis­te­riin. Entäs saa­ko val­tiol­ta kor­vauk­sen, jos vai­mo ja lap­si kuo­lee syn­ny­tyk­seen, kun auto ei käyn­nis­ty, kun on tul­lut juo­tua muu­ta­ma sau­na­kal­jaa? Entäs jos luk­ko sat­tuu­kin ole­maan epä­kun­nos­sa? Paljonko?

  Mei­kän kän­ny­käs­sä GPS ilmoit­te­lee aina välil­lä, että yhteyt­tä ei saa tai sit­ten se luu­lee, että yhteys on, vaik­ka ris­teys meni ohi sata met­riä sit­ten. Joku aika sit­ten GPS lak­ka­si toi­mi­mas­ta koko­naan, kun­nes pois­tin Google Mapsin.

  No, voi­han sitä jää­dä kotiin. Kyl­lä koti­syn­ny­tys toi­mii, jos ei ole hankaluuksia.

  Hie­nois­sa visiois­sa tek­niik­ka aina toi­mii moit­teet­to­mas­ti, mikä on ihail­ta­vaa lapsenuskoa.

 87. Jos meil­le tulee val­ta­kun­nal­li­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa peri­tään kilo­met­ri­poh­jai­set tie­mak­sut vähän pai­kan ja ajan mukaan, sil­loin tie­tys­ti myös ben­sa­ve­ron tasoa alennetaan.”

  Ei tuol­lais­ta lupaus­ta voi kukaan antaa. Itse en usko lain­kaan että van­ho­ja vero­ja pudo­te­taan sik­si että uusi mak­su on kek­sit­ty. Etan­kään että Vih­reät pudot­tai­si­vat bensaveroa.

 88. Polt­toai­ne­ve­ro ei koh­dis­tu oikein. Autoi­lun epä­suo­rat kus­tan­nuk­set eli hai­tat ovat suu­rim­mat kau­pun­geis­sa: tilan vie­mi­nen, melu, ruuh­kat, pääs­töt. Näi­den epä­suo­rien kus­tan­nus­ten tuli­si näkyä autoi­lun hin­nois­sa ja hait­ta­ve­ron tuli­si olla suu­rem­pi kau­pun­gis­sa kuin maal­la. Polt­toai­ne­ve­ro on saman suu­rui­nen ajoi sit­ten Kal­lios­sa (suu­ret hai­tat) tai Kai­nuus­sa (pie­net hai­tat). Ruuh­ka­mak­su on ehkä huo­no nimi hait­ta­ve­rol­le. “Tie­tul­li” tai “hait­ta­mak­su” ehkä parem­pi. Mut­ta sama se mil­lä nimel­lä tätä kan­na­tet­ta­vaa asi­aa kutsutaan.

 89. @juge
  “Mitä ihmet­tä höli­set? Ruuh­ka­mak­su on vain mak­su kaik­kien mui­den vero­jen pääl­le. Tuo vero ei tuo­ta sent­tiä­kään kenel­le­kään, vaan se on vain ja ainos­taan pois kai­kes­ta muusta.”

  Kyl­lä ja ei. Yksi­tyi­nen tie­mak­su on vero veron pääl­le. Esi­mer­kin logiik­ka oli minun­kin mie­les­tä­ni tuu­les­ta tem­mat­tu, mut­ta ei veron osal­ta. Kun­nal­li­nen ruuh­ka­mak­su on veron­alen­nus työ­tu­loi­hin. Se on vain vero­tuk­sen koh­dis­tus sin­ne mis­sä kus­tan­nuk­set syn­ty­vät. Oli­si­vat­ko ihmi­set val­miim­pia infra­struk­tuu­ri­suun­nit­te­luun, jos se tie­täi­si ruuh­ka­mak­su­jen ale­ne­mis­ta? Mut­ta eivät­hän ruuh­kat mikään maan­käy­tön tra­ge­dia ole. Eihän me mitään höl­mö­läi­siä olla, että ruuh­kaan väki­sin tun­ge­taan. Var­sin­kin jos tyh­jä­kin tie on olemassa.

  Tur­ha tuo­ta on alkaa teo­re­ti­soi­maan. Vero­luon­tei­nen mak­su ja sil­lä sipuli.”

  Ei vero­luon­tei­nen vaan puh­das vero.

 90. Polt­toai­ne­ve­ro ei koh­dis­tu oikein. Autoi­lun epä­suo­rat kus­tan­nuk­set eli hai­tat ovat suu­rim­mat kau­pun­geis­sa: tilan vie­mi­nen, melu, ruuh­kat, päästöt

  Tuli­si, mut­ta kaik­ki ruuh­ka­mak­su­mal­lit läh­te­vät pk-seu­dun kehä­väy­lien ja/tai ympä­ris­tö­kun­tien verot­ta­mi­ses­ta. Yksi­kään mal­li ei puhu Hel­sin­gin kes­kus­tan mak­suis­ta. Sii­hen on var­maan se yksin­ker­tai­nen syy, ettei kes­kus­tas­sa ole mer­kit­tä­vää lii­ken­net­tä, eikä se ole kas­va­nut lain­kaan lähes 30 vuo­den aikana.
  Joten, ben­san ja die­se­lin lisä­ve­rot­ta­mi­nen koh­dis­tuu kyl­lä ihan yhtä hyvin tai huonosti.

 91. Kim­mo
  Tuli­si, mut­ta kaik­ki ruuh­ka­mak­su­mal­lit läh­te­vät pk-seu­dun kehä­väy­lien ja/tai ympä­ris­tö­kun­tien verottamisesta.

  ben­san ja die­se­lin lisä­ve­rot­ta­mi­nen koh­dis­tuu kyl­lä ihan yhtä hyvin tai huonosti. 

  Jaa, Suo­mi­ko on tosi­aan­kin typis­tu­nut­vain Hel­sin­gin kes­kus­tak­si, pk-seu­dun kehä­väy­lik­si ja ympä­ris­tön seutukunniksi?

 92. @tpyyluoma
  “Ei pär­jä­tä, ts. niil­lä ei juu­ri mitään vai­ku­tus­ta sii­nä vai­hees­sa kun kapa­si­teet­ti lop­puu. Se että joku huo­nos­ti toi­mi­va ris­teys aiheut­taa ruuh­kia on ihan eria asia kuin ruuh­kat jot­ka aiheu­tu­vat tie­ka­pa­si­tee­tin loppumisesta.”

  Mis­sä meil­lä on todel­li­sia ongel­mia tie­ka­pa­si­tee­tin kans­sa? Minus­ta ihan val­tao­sa ruuh­kis­ta aiheu­tuu puut­tel­li­sis­ta lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä: jos moot­to­ri­tie päät­tyy lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­seen, sii­hen ker­tyy pakos­ti mel­koi­set jonot ruuh­ka-aikaan. Esim. Kehä I:n Lep­pä­vaa­ran ruuh­kat ovat jota­kuin­kin kadon­neet kun lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­sis­tä on pääs­ty eroon.

  Kat­soin vähän Englan­nin tilan­net­ta, niin 2+2 kais­tai­sel­la maan­tiel­lä on usein 50000–60000 ajon/vrk ja 3+3 kais­tai­sel­la moot­to­ri­tiel­lä 100000–150000 ajon/vrk. Suo­mes­sa ei tai­da olla kovin mon­ta tie­o­suut­ta, jois­sa noi­hin lukui­hin pääs­täi­siin ihan lähitulevaisuudessa?

 93. Minul­la on suu­ri epäi­lys, että vai­kut­taa­ko enää mikään vero tai mak­su enää hyvä­tu­lois­ten liikennekäyttäymiseen. 

  Suu­rin osa ruuh­kis­sa ole­vis­ta on hyvä­tu­loi­sia. Pitäi­si kysyä heil­tä suo­raan, että mikä sai­si hei­tä vaih­ta­maan tapojaan. 

  Tai kysyä hei­dän työnantajilta. 

  Hyvä­tu­loi­sil­la on autoe­tu ja työ­nan­ta­ja mak­saa viu­lut muo­dos­sa tai toisessa.

 94. Polt­toai­ne­ve­ro ei koh­dis­tu oikein. Autoi­lun epä­suo­rat kus­tan­nuk­set eli hai­tat ovat suu­rim­mat kau­pun­geis­sa: tilan vie­mi­nen, melu, ruuh­kat, pääs­töt. Näi­den epä­suo­rien kus­tan­nus­ten tuli­si näkyä autoi­lun hin­nois­sa ja hait­ta­ve­ron tuli­si olla suu­rem­pi kau­pun­gis­sa kuin maalla.”

  Vas­taa­vas­ti tie­ver­kon yllä­pi­to syr­jä­seu­duil­la mak­saa taa­tus­ti huo­mat­ta­vas­ti enem­män per ajo­suo­ri­te kuin ete­län suu­ris­sa kau­pun­geis­sa — joten eikö­hän rahan kul­kusuun­ta täs­sä ole kepu­lan­dian kan­nal­ta vähin­tään­kin tasapainossa.

  Näis­sä “ruuhkamaksu“keskusteluissa on ylei­ses­ti aika rasit­ta­va­na piir­tee­nä tar­kas­te­lun täy­del­li­nen yksi­puo­li­suus — läh­de­tään sii­tä, että lii­ken­ne aiheut­taa vain hait­to­ja ja että täten ainoa jär­ke­vä tapa toi­mia on vähen­tää hait­to­ja eli lii­ken­net­tä. Täl­löin ilmei­ses­ti pääs­täi­siin opti­mi­ti­lan­tee­seen, kun lii­ken­teen mää­rä oli­si tasan nolla?

  Täs­sä kui­ten­kin unoh­de­taan se, että lii­ken­ne aina myös tuot­taa ihan oike­aa hyvää­kin — jopa se yksi­tyi­sau­toi­lu­kin. On aika var­maa, että jos yksi­tyi­sau­tot dik­taat­to­rin käs­kyl­lä kiel­let­täi­siin tänään, niin koko maa pysäh­tyi­si vii­meis­tään ylihuomenna.

  Oli­si­kin muka­va, jos näis­sä kes­kus­te­luis­sa oli­si muka­na aina kun­nol­li­set kus­tan­nusar­viot eri vaih­toeh­to­jen tuek­si. Tosin tämä saat­taa olla vai­ke­aa, kos­ka moni auto­lii­ken­teen hai­tak­si väi­tet­ty ongel­ma on aika sub­jek­tii­vi­nen (autot on rumia ja hai­see­vat pahal­le) ja niil­le anne­tut “hin­ta­la­put” riip­pu­vat lähin­nä sii­tä kuin­ka syväs­ti arvioi­ja yksi­tyi­sau­to­ja vihaa.

  Toi­nen ongel­ma, joka halu­taan usein tyys­tin unoh­taa, on se, että suu­ri osa lii­ken­teen kas­vus­ta joh­tuu sii­tä, että maas­sam­me on (vih­doin­kin) käyn­nis­sä kau­pun­gis­tu­mi­sen vii­mei­nen vai­he. Kyse ei siis niin­kään ole sii­tä, että ihmi­set pahuut­taan tai ymmär­tä­mät­tö­myyt­tään oli­si­vat alka­neet suo­sia yksityisautoilua.

  Tule­vai­suu­des­sa meil­lä voi olla tilan­ne, jos­sa Uudel­la­maal­la asuu tupla­ten väkeä nykyi­seen ver­rat­tu­na ja on aivan tur­ha kuvi­tel­la, että lii­ken­ne toi­mi­si miten­kään ilman mit­ta­via inves­toin­te­ja tie­verk­koon. Tähän eivät auta ruuh­ka­mak­sut eivät­kät parit sää­lit­tä­vät mil­jar­di­pät­kät met­roa ja rautatietä.

  Kol­ma­nek­si voi­si tie­tys­ti taas huo­maut­taa sii­tä, että kenen­kö­hän vika on se, että asun­toa­lu­eet on rois­kit­tu pit­kin met­siä, lap­si­per­heil­le ei löy­dy koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja toi­mi­vien jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­ta, tie­mää­rä­ra­hat on pek­ka­roi­tu vuo­si­kym­me­nien ajan minis­te­rien vaa­li­pii­rei­hin taan­tu­val­le maa­seu­dul­le jne.? Nyt kun ihmi­set sit­ten yrit­tä­vät tääl­lä kuin­ten­kin joten­kin elää ja “ilkeyt­tään” ruuh­kaut­ta­vat tiet, niin sii­tä koh­tuul­li­se­na ran­gais­tuk­se­na vie­lä 100–200 €/kk ruuh­ka­mak­sut per perhe?

 95. En ymmär­rä tätä tar­vet­ta käyt­tää satel­liit­ti­pai­kan­nus­ta ruuh­ka­mak­su­jen toteut­ta­mi­seen. Mitä ruuh­ka­mak­su­jen tavoit­teen kan­nal­ta oleel­lis­ta sii­nä saa­vu­tet­tai­siin ver­rat­tu­na vähem­män int­rusii­vi­siin mene­tel­miin (kame­rat, rekis­te­ri­kil­ven tun­nis­tus, etä­luet­ta­vat RFID-sirut)? Luki­joi­ta ja kame­roi­ta ei tar­vi­ta kuin väli­tys­ky­vyl­tään suu­rim­mil­le väy­lil­le. Tul­lit­to­mat kier­to­tiet eivät ole mikään ongel­ma, niis­sä sen ruuh­ka­mak­sun muo­dos­taa se väy­län tuk­keu­tu­mi­nen / pituus / hitaus.

  Jos tar­koi­tus on kye­tä verot­ta­maan ajo­suo­ri­tet­ta polt­toai­neen käy­tös­tä riip­pu­mat­ta (mitä pidän jos­sain mää­rin kysee­na­lai­se­na tavoit­tee­na) mat­ka­mit­ta­ri­lu­ke­maan perus­tu­va val­von­ta lie­nee vähem­män altis vää­rin­käy­tök­sil­le kuin GPS:ään perustuva.

 96. Suu­rin osa ruuh­kis­sa ole­vis­ta on hyvä­tu­loi­sia. Pitäi­si kysyä heil­tä suo­raan, että mikä sai­si hei­tä vaih­ta­maan tapojaan.

  Tai kysyä hei­dän työnantajilta.

  Hyvä­tu­loi­sil­la on autoe­tu ja työ­nan­ta­ja mak­saa viu­lut muo­dos­sa tai toisessa.”

  Kom­ment­ti­si sisäl­tää aika liu­dan vää­riä usko­muk­sia hyvä­tu­lois­ten mää­räs­tä ja autoe­dun yleisyydestä.

  Yhte­nä hyvä­tu­loi­sis­ta voin kyl­lä ker­toa muu­ta­man fak­tan omal­ta kohdaltani.

  Ensin­nä­kin istun hyvin har­voin ruuh­kas­sa, kos­ka työ­ai­ka­ni ovat jous­ta­vat ja voin ajoit­taa töi­hin aje­lun ruuh­kien ulko­puo­lel­le. Ainoas­taan sil­loin, kun pitää edot­to­mas­ti olla jos­sain kokouk­ses­sa tai tilai­suu­des­sa klo 9, voi näh­dä ruuh­kan jos­sain — täl­löin­kin mat­ka-aika pite­nee yleen­sä max 5–10 min, joka ei mie­les­tä­ni ole ruuh­ka eikä mikään.

  Suu­rin syy auton käyt­töön on tie­tys­ti val­ta­vas­sa päi­vit­täi­ses­sä ajan­sääs­tös­sä — omal­la autol­la töi­hin­me­noon kuluu max 20 min, kun jul­ki­sil­la samaan väliin kului­si 50–60 min — jos ei satu ole­maan juna­lii­ken­teel­le vai­kea vuo­den aika (kevät, kesä, syk­sy tai tal­vi). Ainoa rea­lis­ti­nen rat­kai­su tähän ongel­maan oli­si asua lähem­pä­nä työ­paik­kaa, mut­ta minul­la­kaan ei nykyi­sil­lä asun­to­jen hin­noil­la ole varaa asua halua­ma­ni­kal­tai­ses­sa asu­nos­sa muu­ta­man km pääs­sä työpaikaltani.

  Tie­tys­ti tähän voi­daan kiusak­si iskeä tie­tul­lit ja työ­nan­ta­jil­le kes­tä­mät­tö­män suu­ret auto­paik­ka­ve­rot — sit­ten kun vie­lä pääl­le tulee kaik­kien popu­lis­tien lupaa­mat vero­progres­sion kiris­tyk­set ja vih­rei­den suu­ri aivo­pie­ru — sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kai­nen media­mak­su — niin minä kyl­lä ihan oikeas­ti lupaan läh­teä tääl­tä jon­ne­kin muu­al­le ruuh­kaut­ta­maan lii­ken­net­tä. Sii­nä­hän te köy­hät sit­ten saat­te kai­kes­sa rau­has­sa kul­kea lahoa­vil­la bus­seil­lan­ne rapis­tu­vas­sa yhteiskunnassa.

 97. kse:

  Näis­sä “ruuhkamaksu”keskusteluissa on ylei­ses­ti aika rasit­ta­va­na piir­tee­nä tar­kas­te­lun täy­del­li­nen yksi­puo­li­suus – läh­de­tään sii­tä, että lii­ken­ne aiheut­taa vain hait­to­ja ja että täten ainoa jär­ke­vä tapa toi­mia on vähen­tää hait­to­ja eli lii­ken­net­tä. Täl­löin ilmei­ses­ti pääs­täi­siin opti­mi­ti­lan­tee­seen, kun lii­ken­teen mää­rä oli­si tasan nolla? 

  Minus­ta olet ymmär­tä­nyt asian aika lail­la met­sään. On sel­vää, että osa autoi­lus­ta on hyö­dyl­lis­tä. Se, että ihmi­nen pää­see työ­pai­kal­leen hie­man nopeam­min sen sijaan, että istuu auton ratis­sa, tuot­taa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä suh­teel­li­sen pal­jon talou­del­lis­ta hyvin­voin­tia. Ja juu­ri tätä oli­si niil­lä älyk­käil­lä ruuh­ka­mak­suil­la tar­koi­tus lisä­tä. Kun mak­su koh­dis­tuu nii­hin aikoi­hin, kun tiet ovat tuk­koi­sia, ne autoi­li­jat, joi­den aje­lu juu­ri sii­hen aikaan juu­ri niil­lä teil­lä ei ole eri­tyi­sen oleel­lis­ta, jää­vät pois ja siten ne autoi­li­jat, joi­den pitää juu­ri sii­hen aikaan pääs­tä nopeas­ti ete­ne­mään juu­ri sitä reit­tiä, todel­la­kin ete­ne­vät nopeam­min, kos­ka tiet ovat tyhjempiä.

  Jos arvos­tat sitä, että pää­set koh­tee­see­si juu­ri nyt, mak­sat ja pää­set nopeam­min koh­tee­see­si, jos rahaa, jous­tat ja sääs­tät rahaa. Ja kos­ka tämän kai­ken vuok­si tei­den väli­tys­ky­ky para­nee, kos­ka niil­le tule­va kuor­mi­tus jakau­tuu ajal­li­ses­ti tasai­sem­min, kaik­ki sääs­tä­vät vero­ra­ho­ja, kun ei tar­vit­se teh­dä nii­tä sato­jen mil­joo­nien investointeja. 

  Lop­pu­tu­lok­se­na voi olla se, että se nope­aa liik­ku­mi­sa tar­vit­se­va jää rahal­li­ses­ti omil­leen, mut­ta pää­see koh­tee­seen­sa nopeam­min ja se jous­toon suos­tu­va jää koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti rikkaammaksi.

 98. Samu­li, jos mak­sut koh­dis­tet­tai­siin suo­raan ja ainoas­taan ruuh­kai­sil­le tie­o­suuk­sil­le ja vain ruuh­ka­huip­pu­jen aikaan, niin sil­loin asia oli­si jopa suh­teel­li­sen help­po hyväk­syä. Itsea­sis­sa voi­sin olla täy­sin val­mis mak­sa­maan jon­kin ver­ran ruuh­kat­to­mis­ta teis­tä nii­nä aamui­na, kun pitää olla esim. klo 9 pai­kas­sa X. Muu­ten pys­tyn hoi­ta­maan liik­ku­mi­se­ni 7–9 ja 16–18 ulkopuolella.

  Täl­lai­sia ruuh­ka­mak­su­ja kukaan ei kuin­ten­kaan näy­tä ole­van ehdot­ta­mas­sa vaan mak­su­ja oli­si tar­koi­tus kerä­tä pahim­mil­laan ympä­ri­vuo­ro­kau­den ja aina jotain Vih­tiä myö­den. Ilmei­ses­ti mak­su­jen puo­lus­te­li­jat ovat ymmär­tä­neet kuin­ka vai­kea täs­sä tapauk­ses­sa on perus­tel­la mak­su­ja jol­la­kin vih­ti­läi­sel­lä syr­jä­tiel­lä klo 01.47 ja sik­si reto­rii­kaan on ilmes­ty­nyt “autoi­lun hait­to­jen mini­moi­mi­nen” jne. stiiknafuulia.

  Sivun­men­nen sanoen ehdo­te­tun mak­sua­lu­een laa­juus yhdes­sä mak­su­jen ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­suu­teen tekee pai­kan­nus­jär­jes­tel­mä­poh­jai­sen jär­jes­tel­män puo­lus­te­luun teh­dyt perus­te­lut hie­man ontu­vik­si esim. polt­toai­ne­ve­ron korot­ta­mis­ta vas­taan. Eli siis puo­lus­te­li­joi­den mie­les­tä mak­su­jen pitäi­si koh­dis­tua sin­ne mis­sä hai­tat ts. ruuh­kat ovat — nyt kui­ten­kin mak­sut koh­dis­tu­vat myös Uuden­maan jokai­sel­le syr­jä­teil­le, jois­sa noi­ta “hait­to­ja” on samaa luok­kaa kuin jos­sain pihtiputaalla.

  Lopuk­si: omal­ta koh­dal­ta­ni esi­te­tyn kal­tai­set “ruuh­ka­mak­sut” tar­koit­tai­si­vat sitä, että mak­sai­sin ehkä lähem­mäk­si 100€/kk lisää liik­ku­mi­ses­ta­ni ja nii­nä pari­na aamu­na, kun on tar­vet­ta olla yhdek­säl­tä jos­sain voi­sin ehkä sääs­tää 1–5 min. Kaik­ki­na mui­na päi­vi­nä ajan sääs­tö oli­si tasan nol­la vaik­ka kaik­ki muut jät­täi­si­vät auton­sa mak­su­jen takia kotiin­sa. Mel­koi­sen kal­lis­ta ajansäästöä.

 99. Espoo­lai­nen:

  Kat­soin vähän Englan­nin tilan­net­ta, niin 2+2 kais­tai­sel­la maan­tiel­lä on usein 50000–60000 ajon/vrk ja 3+3 kais­tai­sel­la moot­to­ri­tiel­lä 100000–150000 ajon/vrk. Suo­mes­sa ei tai­da olla kovin mon­ta tie­o­suut­ta, jois­sa noi­hin lukui­hin pääs­täi­siin ihan lähitulevaisuudessa?

  Täl­lä het­kel­lä Hel­sin­gin alu­eel­la (hel­poin data löytää):
  Lah­den­väy­lä 60 000 — 80 000
  Tuusu­lan­väy­lä 50 000 — 90 000
  Kehä I 100 000
  ja niin edelleen
  sivu 4, http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/Liikennetutkimus/Liikennemaarat.pdf

  Jat­kos­sa? Kehä III muis­taak­se­ni ennus­tet­tu jotain jopa 150 000 nyt esimerkiksi.

  2 + 2 maan­tien ja 2 + 2 mota­rin välis­tys­te­hos­sa on muu­ten yllä­tä­vän pie­ni ero, riip­puu ris­teys­ten toteutuksessa.

 100. Timo K:

  Monet ker­to­vat jo nyt mis­sä ovat ja mihin ovat menossa.

  Sil­lä on aika pal­jon mer­ki­tys­tä, tekee­kö sen vapaa­eh­toi­ses­ti vai­ko ei. (vrt. seksi)

 101. kse: “Suu­rin syy auton käyt­töön on tie­tys­ti val­ta­vas­sa päi­vit­täi­ses­sä ajansäästössä..”

  Ja hur­jem­mak­si menee, juu­ri sil­mäi­lin Ete­lä-Hel­sin­gin uut­ta jouk­ko­lii­ken­ne­suun­ni­tel­maa jos­sa uuden Her­ne­saa­ren auto­kau­pun­gin­osan asuk­kail­ta vie­dään vii­mei­set­kin bus­si­lin­jat ja tilal­le tuo­daan yksi ratik­ka­lin­ja joka Kam­pin sijaan on tar­koi­tus sum­put­taa Man­ner­hei­min­tien-Kai­vo­ka­dun häs­säk­kään. Näin kai sit­ten saa­daan käyt­töä Mec­he­li­nin­ka­dun kau­pun­ki­mo­ta­ril­le ja Länsiväylälle.

  Barce­lo­nas­sa vie­te­tyn vii­kon jäl­keen HSL:n jouk­ko­lii­ken­ne on taas kuin pahaa unta (tai kos­mis­ta pilaa).

 102. spot­tu, niin kuin niis­sä mats­kuis­sa lukee: Se nyt ei vaan näy­tä mal­lin­nuk­sis­sa sil­tä että Her­ne­saa­res­ta oli­si Kamp­piin mat­kus­ta­jia, sik­si se lin­ja Mans­kul­le. Sen pitäi­si olla Bule­var­dil­le saak­ka nopea, menee muis­taak­se­ni Telak­ka­dun reu­naa, ja Bule­var­dis­ta­kin saa huo­mat­ta­va­ti nykyis­tä nopeam­man jos halua on. Fre­dal­le taas sit­ten tuli­si Munk­ki­vuo­ren ratik­ka tai Pasi­laan mene­vä lin­ja, tuo kor­vaa sen 14 ja on huo­nos­ti­kin teh­ty­nä paran­nus, pitäi­si teh­dä hyvin. Tuo ratik­ka voi­si jat­kaa Her­ne­saa­ren­kin, mut­ta kun edel­leen asuk­kai­ta on vähän nih­keäs­ti. Jos sin­ne Her­ne­saa­reen tuli­si enem­män asuk­kai­ta niin asia oli­si eri. Yli­pään­sä kai­ken­lais­ta kivaa voi teh­dä jos on väkeä.

 103. tpyy­luo­ma OT:nä muu­al­la: “Ei ihan noin, Kas­vin aja­tus on jotain sen suun­tais­ta että mak­su­lai­te lähet­täi­si vain mak­sa­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­män tiedon.”

  Teo­ri­aa. Käy­tän­nös­sä teh­dään tar­ve­kar­toi­tus­ta, pai­su­te­taan vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly, tode­taan mm. että kan­sa­lai­sen oikeus­tur­van ja kiis­tä­mät­tö­myy­den kan­nal­ta veloi­tuk­set pitää voi­da veri­fioi­da ja ne pää­te­tään tal­len­taa lait­tee­seen (ei lähet­tää), ja tämä jo yksin riit­tää yksi­tyi­syy­den suo­jan vaa­ran­tu­mi­seen ilman että mat­kan var­rel­la joku hyvää tar­koit­ta­va pro­jek­ti­pääl­lik­kö tote­aa että tämä­hän on pal­jon hal­vem­paa ja hel­pom­paa teh­dä kun lii­te­tään mit­taus­pis­te­tie­dot ja aika­lei­ma sano­maan joka on jo aiem­min pää­tet­ty tal­let­taa raa­ka­muo­dos­sa ihan var­muu­den vuoksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.