Älykkäät tiemaksut ja yksityisyyden suoja

Entäpä, jos joidenkin pelkäämä tieto­suo­jaon­gel­ma ratkaistaisi­in niin päin, että hin­ta­laskuri on autossa sisäl­lä, gps-vas­taan­otin tal­let­taa ajopi­ir­turin tapaan sen mis­sä liiku­taan ja kos­ka, las­kee tästä kuukausit­taisen tiemak­sun ja lähet­tää vain tämän tiedon vira­nomaisille. Jos halu­aa riitaut­taa laskun­sa, voi vaa­tia tieto­jen tarkas­tamista lait­teesta. Tässä olisi se hyvä puoli, että laskun sal­do ja vaikka­pa juuri ajet­ta­van tieo­su­u­den hin­ta näky­i­sivät kul­jet­ta­jalle koje­taulus­sa.  Sil­loin olisi oikeutet­tua tehdä mak­su­ista vielä paljon älykkäämpiä – esimerkik­si niin, että oikaisu hil­jaisen asun­tokadun kaut­ta olisi hyvin kallis, pait­si alueel­la asuville.

Niille, jot­ka pelkäävät rosvo­ja enem­män kuin poli­isia, olisi tar­jol­la laite, joka samaan hin­taan ilmoit­taa ulospäin auton sijain­nin, niin että varaste­tun auton saa helpom­min takaisin.

112 vastausta artikkeliin “Älykkäät tiemaksut ja yksityisyyden suoja”

 1. Mites esim. per­heen sisäi­nen tieto­suo­ja? Saako vaimo tietää, että mis­sä on käyty?

 2. Täh? Vaimo riitaut­taa kilo­metri­laskun ja saa sit­ten nähtäväk­seen mis­sä päin on äijä autol­la ajel­lut. Tai toista päin, kun­han auto on vain yhteisomistuksessa.

 3. Ylipään­sä se yksi­ty­isyyshuoli on tässä yhtey­dessä toisaal­ta turha ja toisaal­ta ei. Turha sik­si että verot­ta­jalle, tiehallinnolle tai kuka ne mak­sut sit­ten peri­ikään ei ole mitään muu­ta kuin riesaa siitä tiedos­ta mis­sä kukin on tarkalleen ja mil­loin ajanut. Teknisiä tapo­ja toteut­taa tämä niin että vain mak­su­ti­eto siir­tyy on lukemattomia.

  Turhaa se ei ole sik­si että vira­nomais­ten tähä­nas­ti­nen saavu­tus­lista täysin turhan yksi­ty­isyy­den kaven­tamisen sar­al­la on vaku­ut­ta­va, ylipään­sä koko asia ei tun­nu kiin­nos­ta­van. Eli pelko että tämäkin sös­sitään jotenkin toteu­tus­vai­heessa tarkkailu­jär­jestelmäk­si on ihan aiheellinen.

  Mut­ta ei yksi­ty­isyyt­tä niin kan­na­ta edis­tää että vas­tuste­taan yksi ker­ral­laan jär­jestelmiä joista tulee huonos­ti toteutet­tuna yksi­ty­isyy­den kannal­ta turmi­ol­lisia. Saa vaan vas­tarin­nanki­isken maineen. Pitäisi huole­htia siitä ettei toteuteta huonos­ti, peri­aate­ta­sol­la yksinker­tais­es­ti niin ettei tietoa kerätä yhtään enem­pää kuin on pakko, mikä muutenkin hyvä idea.

 4. Eikö jotakuinkin täl­laista tieto­suo­javal­tu­utet­tu itsekin ehdot­tanut siinä uutises­sa, jos­sa tämä ilmoit­ti vas­tus­ta­vansa satel­li­it­ti­paikan­nus­ta? Se vain hukkui uuti­soin­ti­in, ja toimit­ta­jat antoi­vat kuvan, että tieto­suo­javal­tu­ute­tul­la olisi jotain peri­aat­teel­lisia syitä vas­tus­taa ruuhka­mak­su­ja. Kun tarkem­min luki, vaikut­ti että tämä halusi vain, että tekni­nen ratkaisu olisi vähän toinen ja sel­l­ainen, joka on täysin yhtä toteuttamiskelpoinen.

  Täl­lainen löy­tyi Iltale­hdestä: “Matkamit­tarin lisäk­si on sovel­luk­sia, jot­ka keräävät dataa eril­liselle autossa ole­valle sir­ulle, hän muis­tut­taa.” Minus­ta tuo muis­tut­taa juuri Oden ratkaisua. Tekni­nen perus­ratkaisu on käytän­nössä sama kuin on alun perin ehdotet­tu, mut­ta autos­ta ulos lähtevä data on vain siiv­ot­tu sijain­nista ja muutet­tu euroik­si jo autossa.

  Puolueen “IT-kon­sult­ti” Kasvi näkyikin jo kiin­nit­täneen huomio­ta asi­aan.

  Tämä tieto­suo­jaon­gel­ma taidet­ti­in vain val­jas­taa a) lehdis­sä meheväk­si otsikok­si ja vas­takkainaset­teluk­si sekä b) ruuhka­mak­sua vas­tus­tavis­sa tahois­sa hyväk­si kep­pi­hevosek­si. Siis yhtä pätevä syy vas­tus­taa mak­su­ja kuin vas­tus­taa junali­iken­teen kil­pailut­tamista Ison-Bri­tann­ian rataverkon yksi­ty­istämisen ongelmien takia.

 5. Mik­si tuh­la­ta edes ajatuk­sia tuol­laiseen. Tiemak­sut Suomen kaltaises­sa ääret­tömän har­vaan asu­tus­sa ja vähäisen liiken­teen maas­sa ovat täysin turhia, niil­lä ei saavute­ta mitään muu­ta kuin äänestäjien suuri viha noi­ta mak­su­ja suun­nit­tele­via poli­itikko­ja kohtaan. Tietenkin jos tavoit­teesi on saa­da ään­imääräsi vaaleis­sa min­i­moitua, voithan tuol­laisia ehdotella.

  Itse olen polkupyöräi­lyä suo­si­va, ja sulan maan aikana ajan suurim­man osan matkois­tani fil­lar­il­la, mut­ta silti en näe mitään järkeä tie- tai ruuhka­mak­su­is­sa. Pitää ymmärtää, ettei meil­lä ole sel­l­aisia ongelmia joi­ta noil­la mak­suil­la ratkot­taisi­in, kyse on vain autoilua vihaavien hankkeista.

 6. Mik­si paikkatiedot ovat niin pelot­tavia? Oma kuva ja nimi netis­sä oli muu­ta­ma vuosi sit­ten erit­täin pelottavaa.

 7. Jos sen vielä toteut­taa niin että lait­teek­si kel­paa GPS kän­nykkä ja valvon­ta­sof­t­an toimit­taa autoil­i­jan val­it­se­ma yksi­tyi­nen fir­ma niin ollaan jo aika lähel­lä hyväksyt­tävää ratkaisua. Voisi kel­va­ta jopa vien­ti­tuot­teek­si. Joku tietysti valit­telee että tämä koskisi vain rehellisiä. Niin koskisikin, mut­ta mitä sit­ten? Niin on kaikkien muidenkin säädösten kohdalla. 

  Puhe­lin voisi ajon päät­teek­si siirtää paik­ka tiedos­ton sof­t­an toimit­ta­jalle joka tark­istaisi että reit­ti on järkevä, lask­isi hin­nan ja kryptaisi alku­peräisen sel­l­aiseen muo­toon ettei saa sitä itse auki (vain kul­jet­ta­ja tietää salasanan). Lasku muo­dos­tu­isi sit­ten näi­den sum­mien sum­mas­ta. Vira­nomainen voisi siirtää palvelun­tar­joa­jalle vaik­ka min­uutin välein tei­den hin­nat, puhe­lin lask­isi sit­ten käyt­täjän pref­erennsien avul­la parhaan reitin kullekin het­kelle. Jos halu­aa valvon­taa, niin laite voisi rek­isteröi­tyä palvelun­tar­joa­jalle lähtiessään liik­keelle ja ilmoit­taa kun on per­il­lä. Jos sher­if­fit pysäyt­tää kesken matkan näytet­täisi­in puhe­limes­ta koo­di jol­la vira­nomainen voi tark­istaa että laite on rek­isteröi­tyneenä matkalle. Vira­nomaisen ei tarvit­sisi tietää mis­tä tul­laan tai mihin ollaan menos­sa. Infra olisi hal­paa kun melkein kaikil­la 🙂 on jo sopi­va laite. 

  En mal­ta olla main­os­ta­mat­ta lem­pi liikenne ideaani, sama palvelun tar­joa­ja voisi puka­ta verkon yli siihen kän­nykkään myös nopeusra­joi­tustiedot jot­ka tietysti voisi vai­h­tua aina tarpeen mukaan. Melkein ilmaisek­si saisi koko maa­han vai­h­tu­vat nopeusra­joituk­set. Kän­nykän kun liit­täisi auton tietokoneeseen vaik­ka Blue­Tooth­in yli niin vakionopeussäädin pitäisi huolen ettei koskaan ajaisi vahin­gos­sa ylinopeut­ta, ne type­r­ät peltipoli­isitkin voisi jät­tää lait­ta­mat­ta. Ja mik­si lopet­taa siihen, muutkin liiken­nemerk­it voisi siirtää kän­nykkään. Vähän kun kehitel­lään niin liiken­neval­otkin voisi sinne laittaa.

 8. Noi gps poh­jaiset ratkaisut on kaik­ki ongel­mallisia. Miten esim. toim­i­taan kun vekotin menee rik­ki? Jos se rek­isteröin esim. olemat­to­mia ajo­ja pitääkö auton omis­ta­jan sil­loin todis­taa, ettei autol­la ole ajeltu? 

  Lait­tei­den toimin­nan oikeel­lisu­us tulisi kai varmis­taa kat­sas­tuk­ses­sa? Entä jos laite menee sil­lä taval­la rik­ki ettei se rek­isteröi ajoa lainkaan? Pitääkö auton omis­ta­jan huole­htia, että laite toimii ja seu­raako rikkon­aisel­la lait­teel­la ajelus­ta ran­gais­tus? jos ei niin eikö osa sil­loin riko ko. lait­teen? Entä pitäisikö GPS häir­in­tä lait­teet, jot­ka nykyisel­lään ovat täysin lail­lisia, kieltää? Entä jos min­un autoni seu­ran­ta­laite ei rek­isteröi liikket­tä kos­ka ajan sel­l­aisen auton läheisyy­dessä jos­sa ko. häir­in­tälaite on?

  Kol­mas ongelmien alue on sit­ten van­hat autot; pitäisikö niihin kaikki­in asen­taa moinen. Entä museoau­tot? Entä ammat­tili­ikenne? Ja miten toim­i­taan ulkoimaille rek­isteröi­ty­jen auto­jen kanssa?

 9. Onko­han noiden paikan­nus­po­h­jais­ten älyt­tömien tievero­jen toteutet­tavu­ud­es­ta ja kus­tan­nuk­sista kuul­tu virkami­es­ta­hol­la kenenkään muun kuin mah­dol­lis­ten jär­jestelmä- ja laite­toimit­ta­jien kom­ment­te­ja? Tun­tuu ainakin osa liiken­ne­m­i­nis­ter­iön väestä aja­van sys­teemiä sel­l­aisel­la innol­la, ettei uskoisi yhdenkään heistä vaivau­tuneen pohti­maan mah­dol­lisia ongelmia — kus­tan­nuk­sista puhumattakaan.

  Kuin­ka esimerkik­si on tarkoi­tus valvoa sitä, ettei jär­jestelmää hui­ja­ta häirisemäl­lä gps-vas­taan­ot­in­ta, joko muu­ta­man kympin hin­taisel­la tasku­un mah­tu­val­la häir­it­simel­lä — tai yksinker­taisim­min peit­tämäl­lä anten­ni esim. alu­mi­ini­fo­li­ol­la? Palkat­taisi­inko tuhan­sia tiemaksujärjestelmätarkastajia?

 10. Jos autoi­hin laite­taan GPS-jär­jestelmät, niin eiköhän jos­sain vai­heessa ainakin vakavien rikosten kohdal­la taval­la tai toisel­la ote­ta talteen.

  Jokin pom­min­var­ma sys­tee­mi, jota ei mis­sään tilanteessa pysty muut­ta­maan isovel­jen valvon­ta­jär­jestelmäk­si, olisi parempi.

 11. “Älykkäät tiemak­sut” Heh, eikö tuo ole ilmi­selvä oksy­moroni? Olen samaa mieltä kuin KariS.

 12. >Mik­si paikkatiedot ovat niin pelottavia?

  Niin­pä. Jalankulk­i­joiden liiken­neon­net­to­muuk­sista ylivoimais­es­ti suurin osa johtuu pääasi­as­sa jalankulk­i­jan virheestä tai lain­rikko­muk­ses­ta: kävel­lään punaisia päin tms. 

  Joko jokaisen Suomes­sa oleskel­e­van ihon alle istutet­taval­la RFID-sir­ul­la ja teille asen­net­tavil­la tun­nis­timil­la, tai jokaisen jalas­sa ole­val­la GPS-pan­nal­la ja automaat­tisel­la lähetyk­sel­lä GSM-verkon kaut­ta voitaisi­in tehokkaasti seu­ra­ta ja sakot­taa lain­vas­tainen käytös. Näin saataisi­in liiken­nekuolemat vähen­emään ja samal­la luul­tavasti ratkeaisi­vat kaik­ki mur­to­varkaudet, pankkiryöstöt, puskaraiskauk­set ja ylipään­sä suuri osa rikollisuudesta. 

  Mik­si tämän paikkatiedon seu­ran­nan pitäisi pelot­taa ketään? Vain niil­lä, joil­la on jotain salat­tavaa, voi olla tätä vas­taan mitään.

 13. Näitä sijain­ti­ti­eto­ja ei tul­la luovut­ta­maan poli­isille, vähän kuin passien sor­men­jälk­iäkään ei tul­la anta­maan poliisille?

 14. Kuukausi­laskua­jat­telu ei tai­da olla ihan real­is­mia. Lasku­tus- ja per­in­täku­lut oli­si­vat aikamoi­set. Ennem­min pitäisi olla etukä­teen ostet­ta­va ajo-oileus.Kun valvo­va luku­laite syö kredi­it­tiä sir­ul­ta tms., sen voi tehdä niin ettei sirua tarvitse tunnistaa.

  Kun keskiver­toau­to mak­saa 5–10k€ , täy­ty­isi olla joku tolkku myös valvon­taelk­tron­i­ikan hinnassa.

 15. Matko­jen yksilöimät­tömyys johtaa taas toisen­laisi­in kiis­toi­hin. Joku “muis­taa ” huonos­ti matkare­it­tin­sä tai joku per­hee­jäsen aelee reit­te­jä, joi­ta ei voi tunnstaa.

  Voin taa­ta , että nämä ovat todel­la sitkeitä ja pitkäaikaisia kiistoja.

  Mitä tulee reit­tiedatn tal­len­nuk­seen niin meil­lä on kuten muual­lakin hys-hys-piire­jä, jot­ka vakoil­e­vat akti­ivis­es­ti omia kansalaisia. Toisi­naan se lail­lista mut­ta useim­miten laitonta.
  Mihin tätä tietoa käytet­tään ? Epälu­otet­tavak­si luokitel­tu­jen ihmisetn syr­jäyt­tämiseen yhteiskunnasta.
  Aivan turha kuvitel­la, että Suo­mi olisi. vapaa tällaisesta

 16. Poli­isi ainakin pitäisi moi­ses­ta lait­teesta. Ei tarvitse edes kovin kieroon lukea nyky­istä pakkokeino­lakia (saati tule­vaa, jos se tulee voimaan), että näkee että tieto tulisi poli­isin käyttöön.

  Jär­jestelmästä saa kyl­lä läh­es yhtä fik­sun ilman auto­jen gps-seu­ran­taa. Jos ei rek­isterik­ilpiä halu­ta elek­tro­n­is­es­ti lukea (jon­ka tekee reaali­a­jas­sa jo kän­nykkä­sof­t­at), toinen hal­pa vai­h­toe­hto on RFID tägit autoon. Näi­den luk­i­joi­ta sit­ten halut­tui­hin paikkoi­hin, niin autoista kerätään juuri sen ver­ran tietoa, että tark­ka lasku­tus on mahdollista.

 17. Vaimo osaa käyt­tää Nav­i­gaat­torin muis­tia. Yhteinen auto. Eli.…

 18. “Oma kuva ja nimi netis­sä oli muu­ta­ma vuosi sit­ten erit­täin pelottavaa.”

  On se edelleenkin. Täl­lä het­kel­lä use­ampikin yri­tys kerää kuva­pankkia ihmi­sistä tarkoituk­se­na kehit­tää tun­nistamista. Yksi yri­tys on jo ilmais­sut suun­nitel­mansa saa­da markki­noille laite, joka antaa nimet ihmisvir­ras­sa kulke­valle porukalle.

  En tosin ymmär­rä, mitä vas­tustet­tavaa tässä on. Eiköhän se ole vain hyvä, että esim. kaup­pakeskus tietää ketä tilois­sa kulkee.

 19. Tässä sanois­in että peri­aate on sama kuin DVD-levy­jen kopi­oin­tisuo­jis­sa tai tietokonei­den “adult filt­tereis­sä”, eli uskon, että aika nopeaan “nohe­vat teekkar­it” kek­sivät keinon mil­lä ne saa kier­ret­tyä ois jos vaik­ka halu­aa rek­isteröidä vain joka toisen ajon. Tämä on oikeasti vain ajan kysymys. Samal­la taval­la myös se mil­lä taval­la tieto läh­tee val­ti­olle sirus­ta voidaan kaa­p­a­ta tai häir­itä muiden toimesta. 

  Tästä syys­tä mielestäni sys­teemin pitää olla sel­l­ainen, mis­sä itse “asi­akkaan” ei ole fyy­sis­es­ti mah­dol­lista päästä räpläämään mit­tarin kanssa. Oikeas­t­aan ain­oa keino on mielestäni ne rek­isterik­ilpikam­er­at ruuhkatei­den alussa.

 20. Voi Osmo Osmo…
  Et oikeasti ymmär­rä mitä on tuon puolueenne aja­man tien päässä… 

  jos­sa val­ti­ol­la on totaa­li­nen tarkkailukyky kansalaisien yli ja sen lisäk­si täy­delli­nen monop­o­li aseisi­in. Tuol­lainen onnela oli ihan lähi­his­to­ri­as­sa ei niin kaukana. 

  Mut­ta eihän selaista voi tapah­tua koskaan uud­estaan ‑kun ei ole ker­taakaan maail­man­his­to­ri­an aikana tapahtunut…

 21. lisään­tyvätkö tiemäärära­hat siten,että lisätään kallis it- jär­jestelmä autoil­i­joiden kustannuksiin?
  Käsit­tääk­seni val­ti­ol­la on yhteisen kas­san peri­aate, joten ne rahat menevät sinne.
  Jos poiket­taisi­in yhteisen kas­san peri­aat­teesta ja osoitet­taisi­in peltipoli­isien tuot­to ylinopeusmak­suna tiemäärära­hoi­hin ynnä annet­taisi­in tien­pitäjän investoi­da peltipoli­i­sei­hin niin kyl­lä nopeudet­lask­i­si­vat ja määrära­hat tulisi autoil­i­joi­ta kerät­tyä. Mil­lainen nuri­na siitä nousisi onkin sit­ten toinen jut­tu, mut­ta muutet­ti­in­han parkkisakkokin pysäköintivirhemaksuksi.

  Halu­taanko todel­la että eläisimme anturiy­hteiskun­nas­sa? Vain rahan jaon takia siihen ei tulisi pyrkiä.

 22. Hen­ri Weijo:
  >Oikeas­t­aan ain­oa keino on mielestäni ne
  >rek­isterik­ilpikam­er­at ruuhkatei­den alussa.

  Niin­pä, mut­ta eihän sys­teemin tarkoi­tus suinkaan ole rahas­taa ruuhkateil­lä ajamis­es­ta, vaan eri­tyis­es­ti sitä, että aje­taan ei-ruuhkateitä, kos­ka tämä ajo ei tue keskit­tynyt­tä, tehokas­ta kaupunki­raken­net­ta. Sik­si pääkaupunkiseudun “ruuhka­mak­su” pitää ensi vai­heessa kat­taa yhtä lail­la niin Kai­vokatu kuin Lep­sämäkin, ruuh­ka-aikaan ja ruuh­ka-ajan ulkop­uoel­la, ja rak­en­taa sel­l­aisel­la tekni­ikalla että se voidaan hel­posti laa­jen­taa koko maahan.

 23. Osmo, se, että kän­nykkälaskut tule­vat kuukausit­tain, ei tarkoi­ta sitä, että ne oli­si­vat ilmaisia. Aikoinaan ainakin puhut­ti­in, että esim. Brit­tish Tele­comil­la olisi puo­let kaik­ista kuluista tul­lut lasku­tuk­sen pyörittämisestä.

 24. Mik­sei kukaan yritä kopla­ta tätä yhteen mar­gin­aalisen polt­toain­everon alen­nuk­sen kanssa? Tulisi jotain poli­it­tista real­is­mia asi­aan. Keskus­ta olisi var­maankin ns. mes­sis­sä. Tämän han­kkeen kohtaa­ma vas­tus­tus maakun­tale­hdis­sä suun­nitel­lun aluer­a­jauk­sen reuna-alueil­la vaikut­taa aika hurjalta.

  Ja eikös Soin­in­vaara itsekin ole toden­nut tääl­lä joskus että yksi­ty­isautoilu on kaupungeis­sa aliv­erotet­tua ja muual­la yliverotettua?

  Laiteasen­nuk­sista: Sak­sas­sa laite­valmis­ta­ja asen­nut­ti ne rekkoi­hin ja sai vasti­neek­si pien­tä siivua sys­teemil­lä kerät­tävistä tuloista määräa­jan. Eli ei mak­sa erik­seen mitään.

  1. vph
   Sehän on koko har­joituk­sen lähtöko­h­ta. Tarkoituk­se­na on vai­h­taa autoilun vero­tus älykkääm­mäk­si. Jos meille tulee val­takun­nalli­nen jär­jestelmä, jos­sa per­itään kilo­metripo­h­jaiset tiemak­sut vähän paikan ja ajan mukaan, sil­loin tietysti myös ben­saveron tasoa alennetaan.
   Näin joudu­taan tekemään joka tapauk­ses­sa, kos­ka mitä ilmeisim­min tule­vaisu­u­den auto on ladat­ta­va hybri­di, joka ajaa akuil­la 50–100 km ja lop­ut ben­sal­la. Olisi tolkut­toman han­kalaa tehdä jär­jestelmä, joka verot­taisi seinästä autoon ladat­tavaa sähköä.

 25. “Vaimo osaa käyt­tää Nav­i­gaat­torin muis­tia. Yhteinen auto. Eli…”

  …lakkaa pet­tämästä sitä eukkoa tai jätä se. Tai sit­ten siihen sys­teemi­in salasanan takana ole­vat käyttäjätilit.

 26. Laskun pitäisi olla myös kul­jet­ta­jako­htainen eli jonkin­lainen mukana kul­jetet­ta­va tun­nistin. Autoko­htainen lasku ei vält­tämät­tä kohdis­tu kuljettajaan.

  Kun auto­jen vuo­tu­inen käyt­tövero tuli , muis­tan puhutun että pankkisi­ir­to­jen käsit­te­lyyn upposi huo­mat­ta­va osa veron tuotosta.

 27. Aivan kipeä jär­jestelmä. Ajatelkaa että ihmisille mak­set­taisi­in palkkaa ko. jär­jestelmän pyörit­tämis­es­tä sen sijaan että hei­dän työ­panok­sen­sa käytet­täisi­in johonkin mikä lisäisi hyvinvointia. 

  Miten muuten estetään se, että kansalainen tilaa Kiinas­ta kol­menkympin GPS-jam­merin joka estää GPS:n toimin­nan muu­ta­man metrin säteel­lä? Ehkä kan­nat­taisi samaan syssyyn tehdä tarvit­ta­vat lakimuu­tok­set että kansalais­ten puhe­lim­ia voitaisi­in käyt­tää hei­dän itsen­sä ja tois­t­en kansalais­ten GPS-jam­meroin­nin detektointiin:

  http://www.gpsworld.com/wireless/infrastructure/j911-fast-jammer-detection-10720

  Kan­nat­ta­vatko Per­sut muuten kansalais­ten vakoilua kaikin keinoin? 

  Ja lopuk­si: Mik­si sähköl­lä tapah­tu­vaa autoilua pitäisi verot­taa enem­män kuin läm­mi­tys­tä tai ruuan­lait­toa? Mik­sei tasainen ener­giavero kel­paa? Onko ajatuk­se­na että vero­ker­tymä ei saa pienen­tyä mis­sään oloissa? 

  ps. Voiko tämä olla totta!?!:
  http://oulalintula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/62876-tuleeko-tiedosta-rikos

 28. “Olisi tolkut­toman han­kalaa tehdä jär­jestelmä, joka verot­taisi seinästä autoon ladat­tavaa sähköä.”

  Höpö höpö. Tuol­lainen tekni­ik­ka on jo. Yksinker­tais­es­ti vain oma eri­tyi­nen pistotulppa/rasia autoa varten ja siihen rasi­aan etäluet­ta­va mit­tari. Sähköverkko­han voi toimia myös tiedon­si­ir­toverkkona. Onhan isoin osa nor­maaleista sähkömittareis­takin jo verkon kaut­ta luettavissa.

  Tietysti aina löy­tyy niitä Pelle­pelot­to­mia jot­ka virit­telisi omia sähkön­lataussys­teeme­jä, mut­ta onhan niitä bensavarkaitakin. 

  Kuitenkin se purusjut­tu on ettei älykkäitä tiemak­su­ja ole, ne kaik­ki on älyt­tömiä. Suo­mi on maail­man 193 itsenäisen val­tion joukos­sa 30 har­vaan asu­tu­im­man joukos­sa. Meil­lä tiemak­su­jen keräämiselle ei ole mitään perustet­ta, ellei kiu­san­tekoa las­ke­ta perus­teek­si. Mei­dän kanssa yhtä har­vaana­su­tus­sa Nor­jas­sa on tiemak­su­ja, mut­ta niil­lä rahoite­taan maan vuoris­toi­sista olo­suhteista johtu­via kalli­ita tun­nelei­ta ja pitk­iä sil­to­ja, siis pyritään liiken­teen edis­tämiseen, kun meil­lä tavoite on vas­takkainen, liiken­teen hait­taami­nen ja vähentäminen

 29. Mon­et ker­to­vat jo nyt mis­sä ovat ja mihin ovat menos­sa. Eli ei sitä enään niin pelätä, mut­ta täl­lainen vira­nomais­puolelta tule­va valvon­ta tun­tuu kyt­täämiseltä tehti­in se mil­lä tekni­ikalla hyvän­sä. Tiemak­sut sinän­sä voivat olla peri­aat­teessa hyvin toimi­va ratkaisu. Mak­sun suu­ru­us olisi kuitenkin poli­it­ti­nen päätös saimoin kuin eri tieo­suuk­sien mak­su­ta­so­jen määrit­te­ly. Jär­jestelmästä tulisi hel­posti byrokraat­ti­nen ja jatku­va kit­inän aihen. 

  Autoilun sähköistymi­nen yleistyy, mut­ta sen yleistymisen nopeus on kysymys­merk­ki. Polt­to­moot­toris­sa palaa myös biopolttoainen.

 30. Ker­tokaa nyt joku vih­doin, mitä kaik­ki maksaa:
  a) Paljonko mak­saa gps-paikan­nin­siru/laite autoon, kuka sen asen­nut­taa, kuka asen­taa, kuka mak­saa, mis­tä niitä saa/kuka niitä valmistaa?
  b) Paljonko mak­saa satel­li­itin käyt­tö, kai niiden vuokrista tms. jotain pitää pulit­taa vai ilmaisek­siko kalli­ita avaru­us­lait­tei­ta annetaan käyttää?
  c) Asen­netaanko gps heti rajal­la tuon­ti­au­toon? Saako autol­la ajaa, jos laite puut­tuu? Miten se toden­netaan? Alka­ako poli­isi sakot­taa valvo­mat­toma­l­la autol­la ajosta?
  d) Miten mak­su­jenkeruu paran­taa tien­pitoa, eli kohden­netaanko ruuhka­mak­supotit tiehankkeille?
  e) Mitä lasku­tus- ja valvon­ta­jär­jestelmän perus­t­a­mi­nen ja ylläpi­to mak­sa­vat? Eli paljonko autoil­i­jat mak­sa­vat sivuku­lu­ja km-kor­vausten päälle?
  f) Kun ensi vai­heessa ruuhka­mak­sut tule­vat vain pääkaupunkiseudulle, saako Hki­in enää ajaa ilman gps-autoa?
  x) Mikä hinku Suomel­la on ottaa ensim­mäisenä käyt­töön ulti­maa­li­nen isoveli valvoo-24/7‑kon­trol­li? Eli onko tämä todel­lakin kaik­il­ta kan­teil­ta paras jär­jestelmä, jon­ka maan parhaat ajat­teli­jat saa­vat tule­vaisu­u­den autoveroksi aikaan?

 31. “Osmo: Olisi tolkut­toman han­kalaa tehdä jär­jestelmä, joka verot­taisi seinästä autoon ladat­tavaa sähköä.”

  Öh, mik­si sitä pitäisi verot­taa…? Eikös koko autoveron/ruuhkamaksun idea ole pienen­tää päästöjä — ja jos tule­vaisu­udessa on enem­män sähköau­to­ja, ja sähköä tuote­taan jatkos­sa enem­män uusi­u­tuvil­la lähteil­lä, sil­loin­han tavoite on toteu­tunut, eikä eril­listä hait­taveroa enää tarvi­ta. Ben­savero toimii siis edelleen parhait­en, kos­ka se rankaisee saastutuksesta.

  1. Amae:
   Autoilus­ta aiheutu­va ulkoinen hait­ta tiivi­il­lä kaupunkialueil­la ei ole pelkästään autos­ta aiheutu­va ilmas­tokuor­mi­tus, vaan ennen kaikkea auton viemä tila. Tämä ongel­ma ei pois­tu­isi, vaik­ka auto kulk­isi pyhäl­lä hengellä.

 32. “Poli­isi ainakin pitäisi moi­ses­ta lait­teesta. Ei tarvitse edes kovin kieroon lukea nyky­istä pakkokeino­lakia (saati tule­vaa, jos se tulee voimaan), että näkee että tieto tulisi poli­isin käyttöön.”

  Uudessa pakkokeino­lais­sa toteutetaan jokaisen dik­daat­torin unelma:Jokaiseen tietokoneeseen pitää asen­taa ns taka­port­ti, jota kaut­ta vira­nomainen voi käy­dä luke­mas­sa koneen tiedostot.
  Ei vira­nomainen sat­tumal­ta lisää näitä valvon­to­ja lakei­hin kir­jaa vaan niitä ole tarkoi­tus käyt­tää akti­ivis­es­ti ihmis­ten vakoiluun.

  Etenkin kun Suomes­sa ei ole mitään kon­trol­lia vira­nomais­ten toim­intaan. Syytä epäil­lä kyn­nys on mata­la ja käytän­nössä mitään todel­lista epäi­lyä rikok­ses­ta ei tarvta.
  Etenkin kun kohde ei saa tietoa itseesnä kohdis­tuneesta vakoilus­ta ja viat­tomat sivulliset eivät senkään vertaa

 33. Näin joudu­taan tekemään joka tapauk­ses­sa, kos­ka mitä ilmeisim­min tule­vaisu­u­den auto on ladat­ta­va hybri­di, joka ajaa akuil­la 50–100 km ja lop­ut ben­sal­la. Olisi tolkut­toman han­kalaa tehdä jär­jestelmä, joka verot­taisi seinästä autoon ladat­tavaa sähköä.

  Tätä ei poli­itikot yleen­sä myön­nä vaik­ka asia on itses­tään­selvä, piste Osmolle tuos­ta. Eli ne jot­ka kuvit­tel­e­vat että sähköau­toilu olisi halvem­paa, muu­ta kuin lyhyen siir­tymäkau­den, tream on.

  Tuos­ta ruuhka­mak­sus­ta, hi-tech tuo vaan lisää ongelmia, yksinker­tainen ja toimi­va on parem­pi. Netti/R‑Kioski myy ikku­naan pis­tet­täviä lap­pu­ja mil­lä alueel­la saa pysäköidä. Eri hin­nat keskikaupun­ki, kehä‑i. kehä-iii, mis­sä muual­la niitä edes tarvi­taan? Pirkko­jen urk­in­taverkko valmi­ina, ei tarvi rak­en­taa uut­ta kallista, voidaan lyhen­tää leipäjono­ja niil­läkin rahoil­la. Toimii close enough.

 34. “Näin joudu­taan tekemään joka tapauk­ses­sa, kos­ka mitä ilmeisim­min tule­vaisu­u­den auto on ladat­ta­va hybridi”

  Onnek­si kymmenet sähköau­to­jen valmis­ta­jat eivät tiedä tuo­ta. Kuten vaik­ka Renault, jol­ta jo saa tila­ta sähköau­ton: http://www.renault-ze.com/fi/#/fi/home.html Ei sen puoleen etteikö hybrideil­läkin olisi tule­vaisu­ut­ta monis­sa käyttötarkoituksissa.

  Sähköau­to­jen ener­gian hait­taverot­ta­mi­nen taas olisi aika tyh­mää, siis verot­ta­mi­nen enem­män kuin yleinen sähkövero (tämähän taas ei tietenkään tarkoi­ta mitään sen suh­teen, verote­taanko vai ei, jos vain keinot kek­sitään, mut­ta tyh­mää se silti olisi).

  Tuos­ta GPS-tsy­deemistä olisi hauskaa tai siis pelot­tavaa kat­soa, miten se eskaloi­tu­isi, kun hyvää tarkoit­ta­vat kansane­dus­ta­jat ja min­is­ter­it kek­si­sivät uusia käyt­tö­tarkoituk­sia. Poli­isi, tot­ta kai, ja myös automaat­tiset nopeussakot. Auto tehtäisi­in tietysti niin, että liik­keelle ei pää­sisi, jos GPS olisi rik­ki. Muuten­han lait­tei­ta “hajoaisi” kovin paljon. Sor­men­jälk­i­tun­nis­tuk­sel­la var­maan rek­isteröitäisi­in kus­ki ja matkus­ta­jat sil­lä pitäähän ysi ajavia erikois­rankaista. Onko jäänyt sakko mak­samat­ta? “Auto ei valitet­tavasti käyn­nisty, ennen kuin olet suorit­tanut seu­raa­vat velvoit­teet: mak­sa sakko, täytä veroil­moi­tus, anna virt­sanäyte ja tee kolme käsi­no­japun­nerrus­ta!” Sit­ten joku kek­sisi tietysti kysyä, mik­si sitä laitet­ta ei pitäisi ottaa sieltä autos­ta mukaan. Tai, tarkem­min ajatellen, mik­si GPS-kän­nykkää ei säädet­täisi pakol­lisek­si kaikille kodis­taan pois­tuville. Onhan se niin monel­la tapaa hyödyllinen.

  Tai sit­ten ei, mut­ta min­ua joka tapauk­ses­sa puis­tat­taa tämä isove­liku­vio. Vapaae­htoise­na sen kai voisi hyväksyä …

 35. Kaik­ki näyt­tää sivu­ut­ta­van sel­l­aisen jutun että tiet on jo mak­set­tu eri­laisil­la ajoneu­voihin kohdis­tuvil­la veroil­la moninkertaisesti.

  Mik­si pitää edes teo­ri­ata­sol­la pyörit­tää malle­ja, miten voitaisi­in laskut­taa samas­ta asi­as­ta vielä jol­lakin muul­la tasolla?

  Sitä­pait­si polt­toain­evero kohdis­tuu suo­raan tien käyt­tämiseen, ei tarvi­ta mitään. 

  OS:n ehdo­tus tarkoit­taisi taas uusia virkamiehiä val­mo­maan ja laskut­ta­maan veroja.

  Jos jotain pitää tehdä niin korot­takaa polt­toain­everoa. Ei mak­sa valvon­ta mitään ja mekanis­mi on jo olemassa.

  Ai niin, eihän se kävisi kun sel­l­aista ehdot­ta­va puolue olisi kävelevä ruumis.

  Onnek­si Vihreät ei ole seu­raavas­sa hal­li­tuk­ses­sa. Vihrei­den maail­ma on liian totalitaarinen.

 36. Niin ja lisäk­si tietysti jokaiseen autoon pitäisi han­kkia nuo laitteistot. 

  Täysin tuot­tam­a­ton investoin­ti. Paljonko­han mak­saisi tuo OS:n esi­tys per auto? Ja sit­ten täyt­telemään kuponke­ja ja tekemään val­i­tuk­sia hallinto-oikeu­teen virhelaskutuksista.

  Melkoinen älyn­väläys.

 37. Ongel­mak­si saat­taapi tul­la se, että auto ei ole juridi­nen henkilö. Mis­tä se GPS tietää kuka siel­lä oikaisee? 

  Jos on liik­keel­lä vuokra-autol­la tai naa­purin tai kaiman autol­la ja oikeaisee ja GPS rokot­taa siitä, onko vastuussa:
  a) kuljettaja,
  b) auton haltija,
  c) auton omistaja?

  Niin ja kuka tahansa voi sanoa, että auto oli jonkun muun aja­ma vaik­ka itse ajoikin. Auto on kulkuneu­vo, irtain­ta omaisu­ut­ta siinä mis­sä olo­huoneen soh­va tai pyykinpesukone.

 38. ““suo­lasse,
  kän­nykkälaskut tule­vat kuukausittain.

  Suomes­sa puhutaan n 6–7 mil­jar­dia puhelua ja jokaises­ta syn­tyy tiket­ti, tek­sti-ja mul­ti­me­di­avi­este­jä n 4–5 miljardia.
  Tiketit hin­noitel­laan automaat­tiseti eivätkä kulut ole läh­eskään puo­lia teley­htiön kuluista.
  On vaikea arvoi­da todel­lista kus­tan­nu­so­su­ut­ta, sil­lä kun tekni­ik­ka on kaikil­la oper­aat­tor­eil­la sama niin dif­fer­oin­ti-ja tuot­teis­tus tehdään yleen­sä lasku­tusver­sioina , joten perus­lasku­tuk­sen hin­ta on vaikea arvioida
  Jokaisen tiektin/puhelun tiedot säi­lytetään määräajan

  Ajo­suorit­tei­ta taas on 50–60 mil­jar­dia ajoneu­vokm ja tietoa on syn­nytet­tävä muu­ta­ma tiket­ti per km eli käsiteltävä ja säi­lytet­tävä tietomäärä on var­maan kym­meniä ker­to­ja suurempi.

 39. Onko jotain eri­ty­istä syytä mik­si rahaa ei voi kerätä nykyiseen malli­in, eli nos­ta­mal­la polttoaineveroa. 

  Tämän jär­jestelmän etu on siinä, että rahaa jää muuhunkin kuin itse jär­jestelmän ylläpi­toon. Hait­tana on tietysti puut­tu­va mediaseksikkyys.

 40. OS: muu­ta maalle, jos autot hait­taa­vat Sinua.

  Autot kuu­lu­vat kaupunki­in. Ilman auto­ja ei ole metropo­lia, kun ei ole kaupunkiakaan.

  Jos et pidä autoista, tee ratkaisu ja osta maatila.

 41. Täl­lais­ten kaikki­in autoi­hin asen­net­tavien high-tech-jär­jestelmien sijaan voitaisi­in sama asia hoitaa halvem­mal­la (esim. Riika tulee mieleen), eli tiivis van­hakaupun­ki / keskus­ta-alue on puomeil­la erotet­tu, ja sinne pääsee aja­maan vain asukasko­r­tilla (tai mak­samal­la). Monis­sa mais­sa moot­toritei­denkin käyt­tö on mak­sullista ja toimii ihan hyvin ilman gps-paikantimia…

 42. @Pekka Taipale
  “Mik­si tämän paikkatiedon seu­ran­nan pitäisi pelot­taa ketään? Vain niil­lä, joil­la on jotain salat­tavaa, voi olla tätä vas­taan mitään.”

  Entä jos tietokone osoit­taa sin­un olleen varas/murhaaja? Miten todi­s­tat ettet ollutkaan, kun tietokone ker­ran sanoo niin?

  Ei poli­isi­val­tios­sa tarvitse syyl­listyä mihinkään joutu­ak­seen tuomi­olle. Siel­lä hom­ma pelaa niin kuin Kafkan romaaneis­sa. Joku vain tulee, noutaa ja sin­ulle ei anneta edes syytettä.

 43. OS:

  Autoilus­ta aiheutu­va ulkoinen hait­ta tiivi­il­lä kaupunkialueil­la ei ole pelkästään autos­ta aiheutu­va ilmas­tokuor­mi­tus, vaan ennen kaikkea auton viemä tila. Tämä ongel­ma ei pois­tu­isi, vaik­ka auto kulk­isi pyhäl­lä hengellä.

  Mik­si sil­loin pitäisi verot­taa jos­sain met­sässä ajamista? Eikö olisi parem­pi että veloitet­taisi­in auto­jen käyt­tämästä tilas­ta (=pysäköin­ti­mak­su)?

 44. TomiA: “Auto tehtäisi­in tietysti niin, että liik­keelle ei pää­sisi, jos GPS olisi rik­ki. Muuten­han lait­tei­ta “hajoaisi” kovin paljon.”

  Mitenkäs ajat­telit, että autot saataisi­in parkki­halleista ja ‑luolista ulos? GPS-satel­li­it­tien sig­naali kun sat­uu kuu­lumaan hyvin heikosti edes maan­pääl­lis­ten ker­rosten seinien läpi (yleen­sä “first wall” ‑vas­taan­ot­to (so. huone, jon­ka sein­istä vähin­tään yksi on ulko­seinä) onnis­tuu, mut­ta nykyaikaisten selek­ti­ivi­lasien aikaan tämäkään ei ole taat­ua) saati­ka sit­ten jon­nekin 10m maan alle.

  Ehkä kaikki­in maanalaisi­in tiloi­hin pitäisi asen­taa pseu­dosatel­lit­te­ja… eli kym­menker­tais­taa koko sys­teemin hin­ta jälleen kerran?

 45. “Ongel­mak­si saat­taapi tul­la se, että auto ei ole juridi­nen henkilö. Mis­tä se GPS tietää kuka siel­lä oikaisee? ”

  Lisätään jär­jestelmään kortin­luk­i­ja ja pin. Sil­loin tiede­tään kuka ajeli mil­loin ja missä..

  Aikoinaan NL syytet­ti­in kansalais­ten­sa kyt­täyk­ses­tä, mut­ta län­si­mais­sa kyt­täys on jo paljon pitem­mäl­lä kuin NL konsanaan.….

 46. “Näin joudu­taan tekemään joka tapauk­ses­sa, kos­ka mitä ilmeisim­min tule­vaisu­u­den auto on ladat­ta­va hybri­di, joka ajaa akuil­la 50–100 km ja lop­ut bensalla”

  Tuol­la lauseel­la pis­tetään sähköverkkokin uusiksi…

 47. “Autoilus­ta aiheutu­va ulkoinen hait­ta tiivi­il­lä kaupunkialueil­la ei ole pelkästään autos­ta aiheutu­va ilmas­tokuor­mi­tus, vaan ennen kaikkea auton viemä tila.”

  Sit­ten ruuhka­mak­su käyt­töön. Ei kai sitä pidä kaikkia suo­ma­laisia ran­gaista tai lait­taa isovel­jeä valvo­maan, jos Helsin­gin-niemel­lä on joskus ruuh­ka. Kiesus!

 48. ” Olisi tolkut­toman han­kalaa tehdä jär­jestelmä, joka verot­taisi seinästä autoon ladat­tavaa sähköä.”

  Onhan metl­lä täl­läkin het­kel­lä jär­jestelmä, jos­sa talos­sa käytetään halvem­min verotet­tua ja autossa kalli­im­min verotet­tua polttoainetta. 

  Eikä se jär­jestelmä kovin han­kalal­ta vaiku­ta. Perus­tuu lähin­nä ihmis­ten lainku­u­li­aisu­u­teen. Tässä asi­as­sa jos valvon­nan siirtäisi poli­isille, niin edes pieni kiin­ni­jäämisen ris­ki olisi ole­mas­sa. Tul­li kun ei paljon rat­sioi­ta tee.

 49. Ilmeis­es­ti siitä, mik­si Euroopas­sa kaavail­laan satel­li­it­tipo­h­jaisia tienkäyt­tö­mak­su­ja pitää kir­joit­taa oma postauk­sen­sa. Kyse ei todel­lakaan ole autovi­has­ta, pikem­minkin päin vas­toin. Auton­vi­haa­jaa ei lainkaan hait­taisi, vaik­ka kehäti­et ruuhkau­tu­isi­vat niin, ettei mikään liiku.

 50. “Olisi tolkut­toman han­kalaa tehdä jär­jestelmä, joka verot­taisi seinästä autoon ladat­tavaa sähköä.”

  Nytkin meil­lä on käytössä kak­si­tar­if­fi­jär­jestelmä , kyl­lä sähkökin verot­taa ja hin­noitel­la eri­lais­ten käyt­tö­tarkoi­tusten mukaan ja edullisesti.
  Sähköverkon kannal­ta suurin ongel­ma on pikalataus, vaa­dit­ta­vat tehot ovat sitä luokkaa, että sähköverkko menee uusiksi .
  Sen vuok­si sähkölaitok­set var­mana halu­a­vat laskut­ta huip­pute­hos­ta myös asun­to­ja kuten tekevät jo teollisuuudelle

 51. OS:

  Jos­sain aikaisem­mas­sa kir­joituk­ses­sasi tai sen kom­men­tis­sa olet sanonut suo­raan vihaavasi auto­ja ja että ne eivät kuu­lu kaupunkiin.

  Ja ruuhkat voi hoitaa järkeväm­minkin kuin mak­sat­ta­mal­la autoil­i­joil­la satel­lit­tivehkeet ja perus­ta­mal­la hel­vetin­moinen byrokra­tia sen ympärille. Kukaan ei voita tuos­sa sun satelliittikuviossasi.

 52. “OS: Autoilus­ta aiheutu­va ulkoinen hait­ta tiivi­il­lä kaupunkialueil­la ei ole pelkästään autos­ta aiheutu­va ilmas­tokuor­mi­tus, vaan ennen kaikkea auton viemä tila.”

  Nimeno­maan täl­lä seli­tyk­sel­lä koko Suomeen, kaikille teille ulotet­ta­va reaali­aikainen iki­valvon­ta ei tule perustel­luk­si. Kan­natan yksi­ty­isautoilun vähen­tämistä, tai pikem­minkin päästövähen­nyk­siä ja päästöt­tömyyt­tä, mut­ta sil­loin yksi­ty­isautoilulle pitää olla aito­ja vaihtoehtoja. 

  Ruuhkia on pk-seudul­la, eli ruuhka­mak­sut ok, ehkä myös Tam­pereel­la. Muual­la Suomes­sa joukkoli­ikenne on epä­ta­saista ja vail­li­naista. Gps-valvon­ta ei taa­tusti tuo lisää bus­sivuoro­ja sinäl­lään. Eri­tyis­es­ti maaseudul­la, jota Suomes­ta on n. 85 %, RUUHKA­mak­su ja auton viemä tila ovat absur­deimpia mah­dol­lisia perustelu­ja valvonnalle.

  Vihrei­den logi­ikas­sa auto on hirviö, vaik­ka käytän­nössähän se on yksilöi­den liikku­miseen perin kätevä laite. Jos lait­teessa on vikaa, sitä pitää kor­ja­ta ja kehit­tää (esim. sähköau­tok­si, jolle on pysäköin­ti­halle­ja, ettei vie kadun­var­si­ti­laa). En ymmär­rä auto­vain­oa auto­vain­on vuoksi.

  1. Amae:
   Täl­lä lasku­tus­ta­van muu­tok­sel­la tähdätään siihen, että autoilun hin­ta nousee ruuhkaisil­la alueil­la ja ale­nee muual­la. Jos muual­la tätä pide­tään turhana, nii ei sit­ten alenneta.

 53. Aka­teemises­sa talous­blo­gis­sa oli taan­noin kir­joi­tus ruuhka­mak­su­ista, suosit­te­len luke­maan. Sen sijaan että ruuhka­mak­sut nähdään jälleen yht­enä vihrei­den ruoskanisku­na autoile­vien selkä­nahkaan, pitäisi se nähdä juuri tuon kir­joituk­sen tavoin liiken­nemäärien opti­moin­tion­gel­mana. Tietyt väylät vetävät opti­maalis­es­ti vain tietyn määrän liiken­net­tä tun­nis­sa. Jos ollaan tämän opti­min jom­mal­la kum­mal­la puolel­la, syn­tyy “hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta” kun yhteinen hyödyke ei ole optimikäytössä.

 54. Vieras­tan tuon lajin teknolo­gia­ratkaisu­ja, tuhot­toman kalli­ita ja huo­mat­ta­va epäon­nis­tu­mis­ris­ki. Voisko tääl­lä ruuhka­suomes­sa jotenkin olla työ­paikat, kau­pat ja asun­not lähempänä toisi­aan. Tääl­lä PKS tun­tu­vat turhan mon­et työ­paikat ole­van tuol­la HKI niemellä.

 55. Entäs jos maa­han­tuo­ja asen­tas jonkin­laisen sähkömit­tarin, se olis kohtuu help­po rak­en­taa niin että mit­tari huo­maa jos joku yrit­tää kytkeä sen irti systeemistä.

  Sit­ten vaan mak­su esim. ker­ran kuus­sa net­ti­pankil­la verot­ta­jalle, mak­sus­sa ker­rot­taisi­in kulu­tuk­sen lisäk­si mit­tarin näyt­tämä kryptat­tu koo­di jon­ka vain verot­ta­ja osaa purkaa. Siitä voi tseka­ta että ilmoitet­tu ja todel­li­nen kulu­tus täs­mää. Vero on asuinkun­tako­htainen niinkuin kun­nal­lisverokin, ruuhkakun­nis­sa isom­pi. Pahimpi­in ruuhka­paikkoi­hin saa men­nä vain sähköau­tol­la, ben­sailu kiel­let­ty. Ja sähköau­toillekkin niin iso vero että Osmo saa pyöräil­lä rauhassa.

  Kat­sas­tuk­ses­sa voidaan vielä ker­ran tark­istaa että km ja kwh mit­tar­it täs­mää, molem­pi­en hui­jaami­nen synkas­sa voitais saa­da kan­nat­ta­mat­toman vaikeek­si. Ja nykyään­hän renkaatkin osaa ker­toa auton tiet­sikalle mikä on niiden ilman­paine. Yhtä hyvin niis­sa vois olla yksinker­tainen matkamit­tari, tulis aika kalli­ik­si hui­ja­ta kun ennen jokaista kat­sas­tut­sta pitäis ostaa uusi rengaskerta.

  Ben­sa-autot voi hoitaa ben­sa-verol­la niinkuin nytkin, sähköau­toilu pide­tään vero­tuk­sel­la vaik­ka x % halvem­pana riip­puen siitä kuin­ka nopeasti siir­tymän sähköön halu­taan tapahtuvan.

  Vähän nyt luovu­ut­ta peli­in Osmo ja muut poli­itikot, te ootte per­in­teiseen Suo­ma­laiseen tapaan tak­er­tuneet yhteen ain­oaan oikeaan totu­u­teen ja laput silmil­lä men­nään sitä kohti mak­soi mitä mak­soi. Kun­han vaan se on joku muu kun maksaa.

 56. Pysäköin­nin mak­sullisu­us hoitaa hel­posti auton viemän tilan mak­samisen, kun kukaan tuskin huvikseen vain ajelee ympäriinsä.

  Nythän Helsin­gin kaupunkialueel­la pysäköin­ti on joko varsin kallista tai nau­ret­ta­van hal­paa, riip­puen siitä joutuuko mak­samaan parkki­hal­li- tai automaatin mak­sun vai onko oikeutet­tu asukaspysäköin­ti­tun­nuk­seen tai kaupun­gin tai viras­ton ilmaiseen parkkipaikkaan. Naa­puri­ni junaradan var­relta kul­ki työ­paikalleen aina autol­la, kos­ka val­tion viras­ton autopaik­ka keskus­tas­sa oli ilmainen saavutet­tu etu jon­ka olisi menet­tänyt jos olisi kulkenut julkisilla.

  Helsingis­sä auto­jen viemän tilan mak­sami­nen hoi­tu­isi hel­posti korot­ta­mal­la asukaspysäköin­ti­mak­su järkevälle tasolle, eli siis euro tai pari / päivä, ja helsin­gin kaupun­ki ja val­tio voivat hel­posti jär­jestää viras­to­jen henkilökun­nan pysäköin­tipaikat maksullisiksi.

  Haja-asu­tusalueel­la taas se tila on jo mak­set­tu tien raken­nus­vai­heessa, kun tiealue on pakkol­u­nastet­tu, yleen­sä nau­ret­ta­van hal­val­la. Hin­ta sisäl­tyy siis tien rakennuskustannukseen.

  Ainakin tois­taisek­si auto- ja polt­toain­everot ovat riit­täneet moninker­tais­es­ti mak­samaan sekä tien että tiealueen kustannukset. 

  Oma­l­la pihal­la tai omas­sa tallis­sa taas asukas on jo itse mak­sanut sen auton siinä viemän tilan, en ihan ymmär­rä mik­si siitä pitäisi mak­saa vielä toiseen ker­taan valtiolle.

  GPS-lait­tei­den toimivu­u­teen halleis­sa ja raken­nusten katveessa onkin jo viitat­tu. Itse erinäis­ten GPS-lait­tei­den kanssa touhutes­sa on ollut myös lait­tei­ta ihan vain paikallaan selvit­tämässä tarkku­ut­ta ja heit­to­ja päivän aikana. Raken­nusten katveessa GPS-piste saat­taa liikkua yhteen­sä usei­den kilo­me­trien matkan päivän aikana, vaik­ka laite sinäl­lään pysy­isikin paikallaan.

 57. Ihmette­len sitä, että tässä pelätään val­tion saa­van tapa seu­ra­ta ihmis­ten sijain­tia autoon sijoitet­ta­van GPS lait­ten avul­la. Nykyisel­lään läh­es kaik­ki kan­ta­vat melko hyvää seu­ran­ta­laitet­ta mukanaan. Nimit­täin kän­nykkää. Jokaisen kän­nykän pystyy paikan­ta­maan lähimpi­en tuki­asemien avul­la. Ainakin kaupunkiseudul­la tämä tarkku­us on jotain 30–100m omien havain­to­jeni mukaan.

  En var­masti osaa sanoa, mut­ta min­ul­la on myös sel­l­ainen kuva, että poli­isi saisi käyt­tää näitä paikan­nusti­eto­ja jois­sain tapauk­sis­sa hyväk­seen. Valvon­tay­hteiskun­nan väli­neet ovat jo ole­mas­sa. Kyse on vain siitä, ettemme anna niitä käytet­tävän vääri­in tarkoituksiin.

 58. http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100224

  “Kun ote­taan huomioon teknologi­nen kehi­tys, teknisen seu­ran­nan käyt­töä ei tulisi rajoit­taa niihin tapauk­si­in, jois­sa vira­nomainen nimeno­mais­es­ti kiin­nit­tää jonkin eril­lisen lait­teen, väli­neen tai aineen teknisen seu­ran­nan mah­dol­lis­tamisek­si. Sal­lit­tua tulisi olla esineis­sä jo mah­dol­lis­es­ti ole­vien, teknisi­in, kau­pal­lisi­in tai vas­taavi­in tarkoituk­si­in kehitet­ty­jen omi­naisuuk­sien hyö­dyn­tämi­nen joko sel­l­aise­naan tai niin, että esimerkik­si ohjelmistopo­h­jaisil­la jär­jeste­ly­il­lä mah­dol­lis­te­taan täl­lais­ten omi­naisuuk­sien avul­la tapah­tu­va tekni­nen seu­ran­ta. Esimerkkinä voidaan maini­ta moot­to­ri­a­joneu­vos­sa ole­van paikan­nus­lait­teen aktivoimi­nen salaa.”

 59. Hyvä kir­joi­tus Hen­ri Wei­jon kinkissä.

  Täy­tyy kuitenkin kom­men­toi­da sitä hiukan.

  1. Ruuhka­mak­su ei ole hait­tavero vaan maa-arvovero.

  2. Yhteis­maan trage­dia syn­tyy verova­paas­ta maas­ta. Ali­hin­taan käyt­töön annet­tu maa johtaa ylikäyt­töön. Verova­paa yksi­tyi­nen maaomis­tus johtaa yli­hin­taan ja alikäyt­töön. Speku­loin­nin ja velka­ra­hoituk­sen takia.

  3. Hyv­in­voin­ti­tap­pi­ot ovat kansan­taloudessa pien­im­mät kun luonnno­varat verote­taan julkisen sek­torin määrära­hoik­si. Yksi­tyiset maavuokrat johta­vat käyt­täjien velka­an­tu­miseen ja työn ja investoin­tien verotukseen.

  4. Ruuhka­mak­su­ja ei ole pakko per­iä. Ihmiset oppi­vat elämään niiden kanssa ja investoin­nit voidaan rahoit­taa työn ja teol­lisu­u­den verotuksella.

 60. Taval­laan ymmär­rän Osmoa. Hänen yhteiskun­nal­liset juuren­sa ovat autonkivit­täjis­sä, Enem­mistö Ry:ssä, ja yhä tänäänkin, autoilun vas­tus­t­a­mi­nen on niin suuri itseis­ar­vo hänen kan­nat­ta­jakun­nas­sa, ettei hänen agen­das­sa juuri muu­ta vai­h­toe­htoa ole. Siinä mis­sä Osmo on valmis otta­maan järk­isy­istä vaik­ka ydin­voimalan omaan maku­uhuoneeseen­sa, niin auto on yksi­ty­isauto, vaik­ka se olisi pieni vaaleana­punainen por­sas, johon on maalat­tu kyl­keen renkaat ja rat­ti. Se vaan on paha!

 61. Osmo:

  Ilmeis­es­ti siitä, mik­si Euroopas­sa kaavail­laan satel­li­it­tipo­h­jaisia tienkäyt­tö­mak­su­ja pitää kir­joit­taa oma postauk­sen­sa. Kyse ei todel­lakaan ole autovi­has­ta, pikem­minkin päin vastoin.

  Jos kyse ei ole autovi­has­ta, mik­si sit­ten esitetään ruuhka­mak­su­ja myös pääkaupunkiseudun “maaseu­tukun­ti­in”, jois­sa yksi­ty­isauto on todel­lisu­udessa ain­oa todel­li­nen liikennevaihtoehto? 

  Ruuhka­mak­su olisi jotenkin käsitet­tävis­sä, jos sitä esitet­täisi­in vain väylille, joil­la oikeasti ruuhkia on. 

  Keräämi­nenkin olisi ker­talu­okkaa helpom­paa, eikä tarvit­taisi val­tavia investoin­te­ja GPS-infraan, jon­ka toimivu­ud­es­ta ei ole mitään takeita.

 62. OS:
  >Täl­lä lasku­tus­ta­van muu­tok­sel­la tähdätään siihen,
  >että autoilun hin­ta nousee ruuhkaisil­la alueilla
  >ja ale­nee muualla

  Ei tuo­ta usko muut kuin valmi­ik­si kään­nyte­tyt. Val­tion track record autoilus­ta puhut­taes­sa on sel­l­ainen, että valei­ta riit­tää, eri­laisia “väli­aikaisia” vero­ja sääde­tään ja ne muut­tuvat sit­ten vaivihkaa pysyviksi. Val­tio ei nou­da­ta EU-lain­säädän­töä, kuten auto­jen maa­han­tuon­tia ja vero­tus­ta käsit­tele­vis­sä oikeusju­tuis­sa on ker­ta toisen­sa jäl­keen todet­tu, ennen kuin on aivan pakko.

  Tämä on tietysti Suomenkin lakien vas­taista, mut­ta kukaan ei joudu siitä vas­tu­useen, kos­ka vero­ker­tymä on pyhistä pyhin.

  Ei siis ole eri­tyisen uskot­tavaa, että jotain muu­ta veroa alen­net­taisi­in pysyvästi, jos sääde­tään uusia mak­su­ja. Tässä yhtey­dessä on hyvä tode­ta myös, että meil­lä ei ole riip­pumat­to­mia hallinto­tuomiois­tu­imia, vaan autovero­ju­tut menevät vielä KHO:ssa val­tion eduk­si, kunnes sit­ten kaatu­vat EU-tuomiois­tu­imes­sa. KHO:kin viivyt­telee itses­tään­selvis­sä asiois­sa vuosikau­sia kier­rät­tämäl­lä jut­tu­ja EU:n kautta.

 63. “Sil­loin olisi oikeutet­tua tehdä mak­su­ista vielä paljon älykkäämpiä – esimerkik­si niin, että oikaisu hil­jaisen asun­tokadun kaut­ta olisi hyvin kallis, pait­si alueel­la asuville.”

  Ei näin. Mielestäni ei voi olla niin että rahal­la voi ostaa oikeu­den käyt­tää rauhal­lista asun­tokat­ua läpiajoväylänä

 64. “Suosit­te­len luke­maan tuon Hen­ri Wei­jon linkkaa­man kirjoituksen.”

  Yhteis­maan ongel­ma tulee esi­in monis­sa yhteiskun­nan toimin­nois­sa. Luon­te­va tapa kor­ja­ta tilanne on ottaa käyt­töön haittaveroja/hyödyntämismaksuja. Kai ilmaisek­si jae­tut kiin­tiötkin käyvät sil­loin, kun halut­tu resurssien jakokaa­va on kiin­teä. Ruuhkien vält­tämisek­si kerä­tyt mak­sut voi kohdis­taa joko katu­jen tai pysäköin­tipaikko­jen käyttöön.

  Yhteis­maan ongel­ma ja sen kor­jaus­ta­vat tulisi tun­nistaa ja tun­nus­taa poli­ti­ikas­sa yleisem­minkin, ja ottaa käyt­töön. Jos peri­aate on selvä, on paljon helpom­pi perustel­la mak­su­jen tarvet­ta. Luon­non rajal­lisu­u­den tul­lessa vas­taan tarve rajoit­taa resurssien käyt­töä kas­vaa. Näin pitäisi hoitaa ruuhkien lisäk­si myös hiilid­iok­sidipäästöt, kalas­tuski­in­tiöt, jätevedet jne.

 65. Ei ole kovinkaan kum­moinen kon­sti kyhätä (tai ostaa) elek­tron­i­ik­ka vem­pain jol­la voi häir­itä GPS- ja GSM-radi­oli­ikenet­tä ympäriltään.

  Mut­ta Suomes­sa­han on per­in­teitä kuun­nel­la radi­oli­ikenet­tä häir­it­se­viä taho­ja use­an kymme­nen vuo­den ajal­ta. Että aivan var­masti tulee käymään niin, että kansalaisia valvo­vaa radi­oli­iken­net­tä tule­vaisu­udessa tul­laan häir­it­semään niin paljon kuin vain mah­dol­lista — arvaan minä.

 66. @ Kjr63

  Mitä ihmettä höliset? Ruuhka­mak­su on vain mak­su kaikkien muiden vero­jen päälle. Tuo vero ei tuo­ta sent­tiäkään kenellekään, vaan se on vain ja ain­os­taan pois kaikesta muusta.

  Turha tuo­ta on alkaa teo­reti­soimaan. Verolu­on­teinen mak­su ja sil­lä sipuli.

  Jos halu­taan pysäyt­tää liikenne se hoituu paljon halvem­mal­lakin. San­o­taan vaan, että tänään saa ajaa par­il­lisil­la rekkareil­la ja huomen­na parit­tomil­la. Ei siihen tarvi­ta mitään mil­jar­di-investoin­te­ja tyhjään.

 67. Osmo: “Suosit­te­len luke­maan tuon Hen­ri Wei­jon linkkaa­man kirjoituksen.”

  Kysyn nyt: Oletko oikeast­ti noin hölmö. että pidät tuo­ta Hen­ry Wei­jon linkkaa­maa reaal­i­maail­mas­ta ole­vana esimerkkinä.

  Et todel­lakaan voi olla noin tyhmä.

 68. Arvoisa Osmo ja muut Vihreät. Esit­täkää lisää näitä kansalais­ten etä­valvon­taideoita. Tulette saa­maan kansalta vaaleis­sa ennen­näkemät­tömän kan­natuk­sen ja paaaljon poli­it­tisia palk­in­tovirko­ja eril­laisi­in ihani­in tarkoituksiin.

 69. “Valvon­tay­hteiskun­nan väli­neet ovat jo ole­mas­sa. Kyse on vain siitä, ettemme anna niitä käytet­tävän vääri­in tarkoituksiin.”

  Emme voi olla koskaan var­ma mil­lainen val­lan­pitäjä meil­lä on. Gaddafi­je­ja ja mubarake­ja syn­tyy sivistyneisi­inkin valtioihin.

  Toinen ongel­ma on, että väärinkäyt­töä ei juurikaan tarkkail­la eikä ole edes ole­mas­sa luotet­tavaa valvojaa.
  Meil­lä on edelleen esim isän­maal­lisia ryh­miä ja verkos­to­ja organ­isaa­tioiden sisäl­lä, jot­ka pitävät itseään lakien yläpuolel­la olev­ina ja katso­vat oikeudek­seen väärinkäyt­tää valvon­tavä­lineitä ja niiden tuot­ta­maa tietoa.
  Lisäk­si kyn­nys käyt­tää näitä tieto­ja mui­hin tarkoituk­si­in kuin se alun perin on kerät­ty on varsin matala.

 70. Oletko oikeast­ti noin hölmö. että pidät tuo­ta Hen­ry Wei­jon linkkaa­maa reaal­i­maail­mas­ta ole­vana esimerkkinä.

  Juu se oli kyl­lä huvit­ta­va, jol­lain tiel­lä on 25 000 työ­matkalaista joiden työ­mat­ka kestää 20 min. Sit­ten siitä revästään yhtäkkiä 20 000 työ­matkalaista pois ja jäl­jelle jää vaan 5000 kulk­i­jaa, ja työ­mat­ka on yhä vaan 20 min. No oli kyl­lä esimerk­ki hölmälästä, tie joka vetää tasan samas­sa ajas­sa 5000 ja 25000 autoa? Mää lupaan äänestää vihre­itä jos ne lupaa rak­en­taa teitä jos­sa liiken­nämääräl­lä ei ole mitään vaiku­tus­ta mat­ka-aikaan, siinä olis sitä paljon kai­vat­tua innovaatioa.

 71. Osmo, ideasi on aivan lois­ta­va. Parikin ulko­laista tietotekni­ikkafir­maa toimit­taa jär­jestelmän var­masti puoli-ilmaisek­si. Ainakin kan­nat­taa kysyä FSB:ltä ja NSA:lta.

 72. Turhan­päiväistä koko pohd­in­ta. Jos joku saa kik­se­jä siitä että näkee mis­sä olen ajel­lut niin suon hänelle sen ilon.

 73. Ode, kyl­lä se satel­li­it­ti­paikan­nus vähän haisee siltä että kun EU:lla on oma GPS:n korvike työn alla niin sille pitää kek­siä jotain käyt­töä. Sinän­sä se että on vai­h­toe­hto amerikkalais­ten GPS:llä voi olla ihan hyvä idea.

  Ruuhka­mak­su­ista sen ver­ran että niiden vai­h­toe­hto on bus­sikai­stat. Siis sel­l­aiset mitä myös rekat käyt­tää, eli ns. hyötyli­iken­nekai­stat. Kehä III luul­tavasti tulos­sa. Näin sik­si että jos nyt vaik­ka Por­voon­väyläl­lä autot istuu ruuhkas­sa niin se on ikävää, mut­ta jos tavar­ali­ikenne seisoo niin se on kansan­taloudelli­nen ongelma.

  En oikein usko että mak­su­jen vas­tus­ta­jat tätä tajuaa. Siinä on jotain iro­nista että parem­paa yksi­ty­isautoilua ajaa Vihreät.

 74. “Ihan kuin ette olisi ymmärtäneet, mitä siinä kir­joituk­ses­sa esitettiin.”

  Ihan kuin sinä et olisi ymmärtänyt mitä siinä kir­joituk­ses­sa esitet­ti­in. Sehän oli täyt­tä huuhaa­ta. Ei reeal­i­maail­ma sil­lä taval­la toimi.

 75. Kohtu­ut­to­muuk­si­in menevä pyrkimys kus­tan­nusten “täs­mäl­liseen” kohdis­tamiseen (hallinnol­li­sista ja tekni­sistä) kus­tan­nuk­sista piit­taa­mat­ta on asia jota on vaikea vas­tus­taa mil­lään loogisel­la argu­men­til­la mut­ta se tup­paa johta­maan ajat­telu­un jos­sa pavun­lasken­nan tekni­nen ris­tiri­idat­to­muus on ensisi­jaista ja koet­tu hyö­ty toissijaista. 

  Yksi­tyisel­lä puolel­la pavun­lask­i­jat muut­ta­vat lop­ul­ta yri­tyk­sen kuin yri­tyk­sen Noki­ak­si, julkisel­la puolel­la vas­taa­va esimerk­ki voisi olla HSL.

  Paikan­nuk­seen perus­tu­va ruuhka­mak­su on ratkaisu ongel­maan jota ei ole ole­mas­sa. Oireina on muu­ta­ma tukkeu­tu­va sisään­tuloväylä, laske­va joukkoli­iken­teen kulku­muo­to-osu­us ja kan­takaupungis­sa katu­ti­lan lahjoit­ta­mi­nen auto­jen varas­toin­ti­in. Näi­hin ongelmi­in on toimi­vampia off-the-shelf ‑ratkaisu­ja kuin paikan­nuk­seen perus­tu­va härveli, jon­ka ongel­ma ei todel­lakaan ole teknolo­gia tai yksi­ty­isyy­den suo­ja vaan hallintokitka.

 76. Kan­natan.

  Ihmeel­listä vänkäys­tä tun­tuu syn­tyvän aina, kun autoilun sään­nöistä on kyse. Ymmär­rän, että kun kotona huu­taa akka ja duu­nis­sa pomo, suo­ma­laisen miehen laat­u­ai­ka itselle löy­tyy auton ratista. Vapau­den illu­u­sio on tärkeä, mut­ta ehkäpä kan­nat­taisi harki­ta muitakin vai­h­toe­hto­ja kuin sitä har­maa­ta korol­laa, tyhjäkäyn­tiä ruuhkas­sa ja radio Suomea.

 77. Sähköau­to­jen ja hybri­di­en tulem­i­nen on ensim­mäi­nen järkevä peruste mik­si tuol­laista edes pitää harki­ta. Vielä on kuitenkin täysin liian aikaista pohtia tuol­laisia jär­jestelmiä Suomen oloi­hin, vaik­ka uskonkin että ne tule­vaisu­udessa (10–20 vuodessa) tule­vat autoihin.

  Mitä jos seu­rat­taisi­in ensin vaik­ka Por­tu­galin ja Tan­skan koke­muk­sia? Maat kun ovat vuosia edel­lä Suomea nois­sa asiois­sa. Vihreät voisi­vat keskit­tyä ensin vaik­ka siihen että kuin­ka saadaan Suomen autokan­nan ikä kes­ki-Euroopan tasolle. 

  Vai onko Suo­mi taas hyvä koe­lab­o­ra­to­rio täl­laiseen kun tääl­lä eivät juuri muiden maid­en autot liiku, eikä kansa nouse barrikadeille?

 78. “Turhan­päiväistä koko pohd­in­ta. Jos joku saa kik­se­jä siitä että näkee mis­sä olen ajel­lut niin suon hänelle sen ilon.”

  Voi olla ettet juuri sinä ole kiin­nos­ta­va, mut­ta Seiska ja moni muu lehti on kiin­nos­tunut, mis­sä joku Van­hanen yöpyy tai seu­rusteleeko joku ns luot­to­van­ki esim venäläis­ten kanssa.

  Neu­vos­toli­itossakin tärkeää oli tietää ketkä seu­rustel­e­vat keskenään ja sik­si he kehit­tivät kat­ta­van puheluko­htaisen lasku­tusjär­jestelmän, jot­ta näk­i­sivät ihmis­ten verkottumisen.

  Samoin IBM seu­loi väestörek­ister­istä juu­ta­laiset Hitlerille.
  Hitlekin nousi val­taan vapail­la vaaleil­la, ei demokra­tia takaa mitään , ter­ve varovaisu­us on hyvästä. Nykyään kun nämä valvon­taka­lut ovat sen ver­ran kat­tavia, että uud­es­ta dik­daat­torista on vaikea päästä eroon.

 79. “Ihan kuin ette olisi ymmärtäneet, mitä siinä kir­joituk­ses­sa esitettiin.”

  Kyl­lä minä ymmärsin että ideana on että paikkati­etoa ei lähetetä. 

  Esi­tyk­sessä on kuitenkin se ongel­ma että poli­isivi­ra­nomaiset kyl­lä mielel­lään lop­pume­treil­lä nui­ji­vat läpi esi­tyk­seen sen että paikkati­etoa voikin lähet­tää. Toden­näköis­es­ti tämä pis­tetään jon­nekin ase­tuk­seen ja jos peräti laki­in niin sit­ten se on piilotet­tu yhteen lauseeseen noin 1000 sivun lakitekstikokonaisuudessa. 

  Ongel­ma 2 on että nor­maalin kansalaisen on hyvin han­kala oikeasti tietää mitä se mus­ta laatikko lähet­tää ja kenelle. 

  Lai­tan tähän vielä hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen uudelleen jos hal­li­tuk­sen aikeis­sa oli jotain epäselvää:

  “Sal­lit­tua tulisi olla esineis­sä jo mah­dol­lis­es­ti ole­vien, teknisi­in, kau­pal­lisi­in tai vas­taavi­in tarkoituk­si­in kehitet­ty­jen omi­naisuuk­sien hyö­dyn­tämi­nen joko sel­l­aise­naan tai niin, että esimerkik­si ohjelmistopo­h­jaisil­la jär­jeste­ly­il­lä mah­dol­lis­te­taan täl­lais­ten omi­naisuuk­sien avul­la tapah­tu­va tekni­nen seu­ran­ta. Esimerkkinä voidaan maini­ta moot­to­ri­a­joneu­vos­sa ole­van paikan­nus­lait­teen aktivoimi­nen salaa”

  Emme me (nor­mi-ihmiset) näitä jut­tu­ja kek­si, vaan poli­itikot ja min­is­ter­iöi­den virkamiehet. Ei tai­da olla puh­das­ta sat­tumaa että pakkokeino­la­ki mainit­see juuri paikan­nus­lait­teen, ja lait­teen sof­t­ankin saa päivit­tää toim­i­maan oikein:

  “esimerkik­si ohjelmistopo­h­jaisil­la jär­jeste­ly­il­lä mah­dol­lis­te­taan täl­lais­ten omi­naisuuk­sien avul­la tapah­tu­va tekni­nen seuranta”

 80. Satel­li­it­tipo­h­jaista kilo­metriveroa kaavailti­in ennen kaikkea Hol­lan­ti­in, Euroopan tiheim­min asut­tuun maa­han, jos­sa on ihan oikei­ta ruuhkaon­gelmia. On ihan pähkähul­lua, että tätä teknolo­giaa yritetään väen­väk­isin tuo­da Suomeen — vieläpä niin että Suo­mi halu­aa toimia edelläkävijänä. 

  Suomen “ruuhkat” ovat pikkupot­tu­ja Euroopan suurkaupunkien ongelmi­in ver­rat­tuna. Paikallis­ten pul­lonkaulo­jen aukomisel­la pär­jätään vielä pitkälle. Suomes­sa voidaan ihan rauhas­sa seu­ra­ta sivus­ta, jos kes­ki-Euroopas­sa on vält­tämätön­tä kehit­tää ja debuga­ta satel­li­it­ti­jär­jestelmät toimiviksi. Eikö oppi­ra­hat ole järkevää jät­tää muiden maksettaviksi?

 81. Ruuhkia Suomes­sa ei oikeasti ole siinä mit­takaavas­sa, että niiden avul­la voisi mitenkään perustel­la moisia jär­jestelmiä. Kyse on siis yksi­ty­isautoilun verot­tamis­es­ta ja ehkä yksi­ty­isautoilun vähen­tämis­es­tä pitem­mäl­lä aikavälillä.

  Jos halu­taan verot­taa autoilua käytön mukaan, niin sel­l­ainen vero meil­lä jo on — polttoainevero.
  Se myös rokot­taa eniten niitä, jot­ka tuot­ta­vat eniten kasvi­huonekaa­su­ja. City­maas­turi vie enem­män polt­toainet­ta, kuin mopoauto. 

  Nuo satel­li­it­ti­paikan­nuk­seen perus­tu­vat jär­jestelmät ovat teknis­es­ti vielä niin alkeel­lisia, ettei niiden varaan voi mitään vero­tus­ta rak­en­taa. Ja verosta­han tässä on kyse.

 82. Tuon Aka­teemisen talous­blo­gin kir­joituk­sen tuskin oli tarkoi­tus olla “tosielämän esimerk­ki” vaan esit­tää sitä ideaa että mik­si ruuhkaisten tei­den liiken­nemääriä kan­nat­taa pyrk­iä tiput­taa kohti tiet­tyä opti­mia ja että tämän tämän tekem­i­nen mak­suil­la ei tosi­aan tuo­ta hyvinvointitappiota?

 83. Ruuhka­mak­su­ista sen ver­ran että niiden vai­h­toe­hto on bussikaistat

  Miten bus­sikai­stat toimi­vat Sipoon tai Myrskylän met­säteil­lä? GPS-poh­jainen “ruuhka­mak­su” taas toimii juuri siel­lä mis­sä ihmiset liikku­vat. Täs­mälleen samal­la taval­la toimii myös polt­toaineisi­in lisät­ty ruuhkavero, joskin sen per­im­i­nen ei valitet­tavasti mak­sa mitään.

 84. Paikan­nuk­seen perus­tu­va ruuhka­mak­su on ratkaisu ongel­maan jota ei ole ole­mas­sa. Oireina on muu­ta­ma tukkeu­tu­va sisään­tuloväylä, laske­va joukkoli­iken­teen kulku­muo­to-osu­us ja kan­takaupungis­sa katu­ti­lan lahjoit­ta­mi­nen auto­jen varas­toin­ti­in. Näi­hin ongelmi­in on toimi­vampia off-the-shelf ‑ratkaisu­ja kuin paikan­nuk­seen perus­tu­va härveli, jon­ka ongel­ma ei todel­lakaan ole teknolo­gia tai yksi­ty­isyy­den suo­ja vaan hallintokitka.

  Juuri näin!

 85. espoolainen ker­too:

  Paikallis­ten pul­lonkaulo­jen aukomisel­la pär­jätään vielä pitkälle.

  Ei pär­jätä, ts. niil­lä ei juuri mitään vaiku­tus­ta siinä vai­heessa kun kap­a­siteet­ti lop­puu. Se että joku huonos­ti toimi­va risteys aiheut­taa ruuhkia on ihan eria asia kuin ruuhkat jot­ka aiheutu­vat tieka­p­a­siteetin loppumisesta.

  spot­tu, niis­sä mak­su­is­sa on kysymys nimeno­maan varautu­mis­es­ta tule­vaisu­u­teen, ei niinkään nykyti­las­ta. Ennus­teet näyt­tää aika paho­ja ruuhkia, ja kun kap­a­siteet­ti on jo nyt usein paikoin tapis­sa niin ei se edel­lytä mitään kovin suuria lisäli­iken­nemääriä. Ennus­teet voivat olla virheel­lisiä, voi olla että asuin- ja työ­paikkarak­en­teen lev­iämi­nen saat­taa kuri­in, tms. mut­ta opti­mis­mi on huonoa riskien­hallintaa. Jotain välineitä tarvi­taan, ja esimerkik­si pysäköin­ti­mak­sut osuu nimeno­maan ruuhki­in vähän huonosti.

  Mak­su­lait­teis­tot on yksi osa ns. älyli­iken­net­tä. Min­ul­la olisi siitä yhtä jos toista kri­it­tistä san­ot­tavaa, mut­ta joskus toiste. Kuitenkin tämä liit­tyy siihen yleiske­hi­tyk­seen johon kyl­lä uskon että jol­lain aikavälil­lä kul­jet­ta­jas­ta tulee matkus­ta­ja ja muutenkin siir­ry­tään yhä ohja­tumpaan liiken­teeseeen. Tämä paran­taa tur­val­lisu­u­u­ta, väl­i­tyskykyä, jne. eli tuot­taa niin paljon hyö­tyjä etten jak­sa uskoa että sitä yksi­ty­isyyshuo­let estää, ihmiset nyt kuitenkin ver­tailun vuok­si esimerkik­si myy kulu­tusti­eton­sa nimel­listä kor­vaus­ta vas­taan (tun­netaan bonuksi­na). Se mikä tässä monia minus­ta tökkii se että autoilun paatos on nimeno­maan vapaut­ta, ja tur­vavöistä alka­en kaik­ki rajoituk­set koetaan jotenkin vapaudenriistona.

 86. OS: “Ihan kuin ette olisi ymmärtäneet, mitä siinä kir­joituk­ses­sa esitettiin.”

  Mainit­tu kir­joi­tus: “En jos joidenkin pelkäämä tieto­suo­jaon­gel­ma ratkaistaisi­in niin päin, että hin­ta­laskuri on autossa sisällä …”

  Hmm … En jos pelkään väärinkäsi­tys­tä niin ymmär­rän oikein tai vihreä.

  Koh­ta autois­sa on kuule­ma alko­ho­lia hais­tel­e­va lukko. Vaik­ka en — yllät­täen — kan­na­ta kän­nis­sä autoilua, pidän tuol­laista lukkoa huonona ideana. Vielä arve­lut­tavam­paa on, jos kän­nis­es­tä käyn­nistysyri­tyk­ses­tä menee viesti rek­isteri­in. Entäs saako val­ti­ol­ta kor­vauk­sen, jos vaimo ja lap­si kuolee syn­ny­tyk­seen, kun auto ei käyn­nisty, kun on tul­lut juo­tua muu­ta­ma saunakal­jaa? Entäs jos lukko sat­tuukin ole­maan epäkun­nos­sa? Paljonko?

  Meikän kän­nykässä GPS ilmoit­telee aina välil­lä, että yhteyt­tä ei saa tai sit­ten se luulee, että yhteys on, vaik­ka risteys meni ohi sata metriä sit­ten. Joku aika sit­ten GPS lakkasi toim­i­mas­ta kokon­aan, kunnes poistin Google Mapsin.

  No, voihan sitä jäädä koti­in. Kyl­lä kotisyn­ny­tys toimii, jos ei ole hankaluuksia.

  Hienois­sa visiois­sa tekni­ik­ka aina toimii moit­teet­tomasti, mikä on ihail­tavaa lapsenuskoa.

 87. “Jos meille tulee val­takun­nalli­nen jär­jestelmä, jos­sa per­itään kilo­metripo­h­jaiset tiemak­sut vähän paikan ja ajan mukaan, sil­loin tietysti myös ben­saveron tasoa alennetaan.”

  Ei tuol­laista lupaus­ta voi kukaan antaa. Itse en usko lainkaan että van­ho­ja vero­ja pudote­taan sik­si että uusi mak­su on kek­sit­ty. Etankään että Vihreät pudot­taisi­vat bensaveroa.

 88. Polt­toain­evero ei kohdis­tu oikein. Autoilun epä­suo­rat kus­tan­nuk­set eli hai­tat ovat suurim­mat kaupungeis­sa: tilan viem­i­nen, melu, ruuhkat, päästöt. Näi­den epä­suorien kus­tan­nusten tulisi näkyä autoilun hin­nois­sa ja hait­taveron tulisi olla suurem­pi kaupungis­sa kuin maal­la. Polt­toain­evero on saman suu­ru­inen ajoi sit­ten Kallios­sa (suuret hai­tat) tai Kain­u­us­sa (pienet hai­tat). Ruuhka­mak­su on ehkä huono nimi hait­taverolle. “Tietul­li” tai “hait­ta­mak­su” ehkä parem­pi. Mut­ta sama se mil­lä nimel­lä tätä kan­natet­tavaa asi­aa kutsutaan.

 89. @juge
  “Mitä ihmettä höliset? Ruuhka­mak­su on vain mak­su kaikkien muiden vero­jen päälle. Tuo vero ei tuo­ta sent­tiäkään kenellekään, vaan se on vain ja ain­os­taan pois kaikesta muusta.”

  Kyl­lä ja ei. Yksi­tyi­nen tiemak­su on vero veron päälle. Esimerkin logi­ik­ka oli min­unkin mielestäni tuules­ta tem­mat­tu, mut­ta ei veron osalta. Kun­nalli­nen ruuhka­mak­su on veronalen­nus työ­tu­loi­hin. Se on vain vero­tuk­sen kohdis­tus sinne mis­sä kus­tan­nuk­set syn­tyvät. Oli­si­vatko ihmiset valmi­impia infra­struk­tu­urisu­un­nit­telu­un, jos se tietäisi ruuhka­mak­su­jen alen­e­mista? Mut­ta eiväthän ruuhkat mikään maankäytön trage­dia ole. Eihän me mitään hölmöläisiä olla, että ruuhkaan väk­isin tunge­taan. Varsinkin jos tyhjäkin tie on olemassa.

  “Turha tuo­ta on alkaa teo­reti­soimaan. Verolu­on­teinen mak­su ja sil­lä sipuli.”

  Ei verolu­on­teinen vaan puh­das vero.

 90. Polt­toain­evero ei kohdis­tu oikein. Autoilun epä­suo­rat kus­tan­nuk­set eli hai­tat ovat suurim­mat kaupungeis­sa: tilan viem­i­nen, melu, ruuhkat, päästöt

  Tulisi, mut­ta kaik­ki ruuhka­mak­sumallit lähtevät pk-seudun kehäväylien ja/tai ympäristökun­tien verot­tamis­es­ta. Yksikään malli ei puhu Helsin­gin keskus­tan mak­su­ista. Siihen on var­maan se yksinker­tainen syy, ettei keskus­tas­sa ole merkit­tävää liiken­net­tä, eikä se ole kas­vanut lainkaan läh­es 30 vuo­den aikana.
  Joten, ben­san ja dieselin lisäverot­ta­mi­nen kohdis­tuu kyl­lä ihan yhtä hyvin tai huonosti.

 91. Kim­mo
  Tulisi, mut­ta kaik­ki ruuhka­mak­sumallit lähtevät pk-seudun kehäväylien ja/tai ympäristökun­tien verottamisesta.

  ben­san ja dieselin lisäverot­ta­mi­nen kohdis­tuu kyl­lä ihan yhtä hyvin tai huonosti. 

  Jaa, Suomiko on tosi­aankin typ­is­tunut­vain Helsin­gin keskus­tak­si, pk-seudun kehäväy­lik­si ja ympäristön seutukunniksi?

 92. @tpyyluoma
  “Ei pär­jätä, ts. niil­lä ei juuri mitään vaiku­tus­ta siinä vai­heessa kun kap­a­siteet­ti lop­puu. Se että joku huonos­ti toimi­va risteys aiheut­taa ruuhkia on ihan eria asia kuin ruuhkat jot­ka aiheutu­vat tieka­p­a­siteetin loppumisesta.”

  Mis­sä meil­lä on todel­lisia ongelmia tieka­p­a­siteetin kanssa? Minus­ta ihan val­taosa ruuhk­ista aiheutuu puut­tel­li­sista liiken­nejär­jeste­ly­istä: jos moot­tori­tie päät­tyy liiken­neval­oristeyk­seen, siihen ker­tyy pakosti melkoiset jonot ruuh­ka-aikaan. Esim. Kehä I:n Lep­pä­vaaran ruuhkat ovat jotakuinkin kadon­neet kun liiken­neval­oristeyk­sistä on päästy eroon.

  Kat­soin vähän Englan­nin tilan­net­ta, niin 2+2 kaistaisel­la maantiel­lä on usein 50000–60000 ajon/vrk ja 3+3 kaistaisel­la moot­tori­tiel­lä 100000–150000 ajon/vrk. Suomes­sa ei tai­da olla kovin mon­ta tieo­su­ut­ta, jois­sa noi­hin lukui­hin päästäisi­in ihan lähitulevaisuudessa?

 93. Min­ul­la on suuri epäilys, että vaikut­taako enää mikään vero tai mak­su enää hyvä­tu­lois­t­en liikennekäyttäymiseen. 

  Suurin osa ruuhkissa ole­vista on hyvä­tu­loisia. Pitäisi kysyä heiltä suo­raan, että mikä saisi heitä vai­h­ta­maan tapojaan. 

  Tai kysyä hei­dän työnantajilta. 

  Hyvä­tu­loisil­la on autoe­tu ja työ­nan­ta­ja mak­saa viu­lut muo­dos­sa tai toisessa.

 94. “Polt­toain­evero ei kohdis­tu oikein. Autoilun epä­suo­rat kus­tan­nuk­set eli hai­tat ovat suurim­mat kaupungeis­sa: tilan viem­i­nen, melu, ruuhkat, päästöt. Näi­den epä­suorien kus­tan­nusten tulisi näkyä autoilun hin­nois­sa ja hait­taveron tulisi olla suurem­pi kaupungis­sa kuin maalla.”

  Vas­taavasti tiev­erkon ylläpi­to syr­jäseuduil­la mak­saa taa­tusti huo­mat­tavasti enem­män per ajo­suorite kuin etelän suuris­sa kaupungeis­sa — joten eiköhän rahan kulkusu­un­ta tässä ole kepu­lan­di­an kannal­ta vähin­täänkin tasapainossa.

  Näis­sä “ruuhkamaksu“keskusteluissa on yleis­es­ti aika rasit­ta­vana piir­teenä tarkastelun täy­delli­nen yksipuolisu­us — lähde­tään siitä, että liikenne aiheut­taa vain hait­to­ja ja että täten ain­oa järkevä tapa toimia on vähen­tää hait­to­ja eli liiken­net­tä. Täl­löin ilmeis­es­ti päästäisi­in opti­m­i­ti­lanteeseen, kun liiken­teen määrä olisi tasan nolla?

  Tässä kuitenkin uno­hde­taan se, että liikenne aina myös tuot­taa ihan oikeaa hyvääkin — jopa se yksi­ty­isautoilukin. On aika var­maa, että jos yksi­ty­isautot dik­taat­torin käskyl­lä kiel­let­täisi­in tänään, niin koko maa pysähty­isi viimeistään ylihuomenna.

  Olisikin muka­va, jos näis­sä keskusteluis­sa olisi mukana aina kun­nol­liset kus­tan­nusarviot eri vai­h­toe­hto­jen tuek­si. Tosin tämä saat­taa olla vaikeaa, kos­ka moni autoli­iken­teen haitak­si väitet­ty ongel­ma on aika sub­jek­ti­ivi­nen (autot on rumia ja haisee­vat pahalle) ja niille annetut “hin­ta­la­put” riip­pu­vat lähin­nä siitä kuin­ka syvästi arvioi­ja yksi­ty­isauto­ja vihaa.

  Toinen ongel­ma, joka halu­taan usein tyystin uno­htaa, on se, että suuri osa liiken­teen kasvus­ta johtuu siitä, että maas­samme on (vih­doinkin) käyn­nis­sä kaupungis­tu­misen viimeinen vai­he. Kyse ei siis niinkään ole siitä, että ihmiset pahu­ut­taan tai ymmärtämät­tömyyt­tään oli­si­vat alka­neet suosia yksityisautoilua.

  Tule­vaisu­udessa meil­lä voi olla tilanne, jos­sa Uudel­la­maal­la asuu tuplat­en väkeä nykyiseen ver­rat­tuna ja on aivan turha kuvitel­la, että liikenne toimisi mitenkään ilman mit­tavia investoin­te­ja tiev­erkkoon. Tähän eivät auta ruuhka­mak­sut eivätkät par­it säälit­tävät mil­jardipätkät metroa ja rautatietä.

  Kol­manek­si voisi tietysti taas huo­maut­taa siitä, että kenenköhän vika on se, että asun­toalueet on roiskit­tu pitkin met­siä, lap­siper­heille ei löy­dy kohtu­uhin­taisia asun­to­ja toimivien joukkoli­iken­ney­hteyk­sien var­relta, tiemäärära­hat on pekkaroitu vuosikym­me­nien ajan min­is­te­rien vaalipi­irei­hin taan­tu­valle maaseudulle jne.? Nyt kun ihmiset sit­ten yrit­tävät tääl­lä kuin­tenkin jotenkin elää ja “ilkeyt­tään” ruuhkaut­ta­vat tiet, niin siitä kohtu­ullise­na ran­gais­tuk­se­na vielä 100–200 €/kk ruuhka­mak­sut per perhe?

 95. En ymmär­rä tätä tarvet­ta käyt­tää satel­li­it­ti­paikan­nus­ta ruuhka­mak­su­jen toteut­tamiseen. Mitä ruuhka­mak­su­jen tavoit­teen kannal­ta oleel­lista siinä saavutet­taisi­in ver­rat­tuna vähem­män intrusi­ivisi­in menetelmi­in (kam­er­at, rek­isterik­il­ven tun­nis­tus, etäluet­ta­vat RFID-sirut)? Luk­i­joi­ta ja kameroi­ta ei tarvi­ta kuin väl­i­tyskyvyltään suurim­mille väylille. Tul­lit­tomat kier­toti­et eivät ole mikään ongel­ma, niis­sä sen ruuhka­mak­sun muo­dostaa se väylän tukkeu­tu­mi­nen / pitu­us / hitaus.

  Jos tarkoi­tus on kyetä verot­ta­maan ajo­suoritet­ta polt­toaineen käytöstä riip­pumat­ta (mitä pidän jos­sain määrin kyseenalaise­na tavoit­teena) matkamit­tar­iluke­maan perus­tu­va valvon­ta lie­nee vähem­män altis väärinkäytök­sille kuin GPS:ään perustuva.

 96. “Suurin osa ruuhkissa ole­vista on hyvä­tu­loisia. Pitäisi kysyä heiltä suo­raan, että mikä saisi heitä vai­h­ta­maan tapojaan.

  Tai kysyä hei­dän työnantajilta.

  Hyvä­tu­loisil­la on autoe­tu ja työ­nan­ta­ja mak­saa viu­lut muo­dos­sa tai toisessa.”

  Kom­ment­tisi sisältää aika liu­dan vääriä usko­muk­sia hyvä­tu­lois­t­en määrästä ja autoe­dun yleisyydestä.

  Yht­enä hyvä­tu­loi­sista voin kyl­lä ker­toa muu­ta­man fak­tan oma­l­ta kohdaltani.

  Ensin­näkin istun hyvin har­voin ruuhkas­sa, kos­ka työaikani ovat jous­ta­vat ja voin ajoit­taa töi­hin ajelun ruuhkien ulkop­uolelle. Ain­oas­taan sil­loin, kun pitää edot­tomasti olla jos­sain kok­ouk­ses­sa tai tilaisu­udessa klo 9, voi nähdä ruuhkan jos­sain — täl­löinkin mat­ka-aika pite­nee yleen­sä max 5–10 min, joka ei mielestäni ole ruuh­ka eikä mikään.

  Suurin syy auton käyt­töön on tietysti val­tavas­sa päivit­täisessä ajan­säästössä — oma­l­la autol­la töi­hin­menoon kuluu max 20 min, kun julk­isil­la samaan väli­in kuluisi 50–60 min — jos ei satu ole­maan junali­iken­teelle vaikea vuo­den aika (kevät, kesä, syksy tai talvi). Ain­oa real­isti­nen ratkaisu tähän ongel­maan olisi asua lähempänä työ­paikkaa, mut­ta min­ul­lakaan ei nyky­isil­lä asun­to­jen hin­noil­la ole varaa asua halu­a­manikaltaises­sa asunos­sa muu­ta­man km päässä työpaikaltani.

  Tietysti tähän voidaan kiusak­si iskeä tietul­lit ja työ­nan­ta­jille kestämät­tömän suuret autopaikkaverot — sit­ten kun vielä päälle tulee kaikkien pop­ulistien lupaa­mat vero­pro­gres­sion kiristyk­set ja vihrei­den suuri aivopieru — sosi­aalis­es­ti oikeu­den­mukainen media­mak­su — niin minä kyl­lä ihan oikeasti lupaan lähteä täältä jon­nekin muualle ruuhkaut­ta­maan liiken­net­tä. Siinähän te köy­hät sit­ten saat­te kaikessa rauhas­sa kulkea lahoav­il­la bus­seil­lanne rapis­tu­vas­sa yhteiskunnassa.

 97. kse:

  Näis­sä “ruuhkamaksu”keskusteluissa on yleis­es­ti aika rasit­ta­vana piir­teenä tarkastelun täy­delli­nen yksipuolisu­us – lähde­tään siitä, että liikenne aiheut­taa vain hait­to­ja ja että täten ain­oa järkevä tapa toimia on vähen­tää hait­to­ja eli liiken­net­tä. Täl­löin ilmeis­es­ti päästäisi­in opti­m­i­ti­lanteeseen, kun liiken­teen määrä olisi tasan nolla? 

  Minus­ta olet ymmärtänyt asian aika lail­la met­sään. On selvää, että osa autoilus­ta on hyödyl­listä. Se, että ihmi­nen pääsee työ­paikalleen hie­man nopeam­min sen sijaan, että istuu auton ratis­sa, tuot­taa pitkäl­lä aikavälil­lä suh­teel­lisen paljon taloudel­lista hyv­in­voin­tia. Ja juuri tätä olisi niil­lä älykkäil­lä ruuhka­mak­suil­la tarkoi­tus lisätä. Kun mak­su kohdis­tuu niihin aikoi­hin, kun tiet ovat tukkoisia, ne autoil­i­jat, joiden ajelu juuri siihen aikaan juuri niil­lä teil­lä ei ole eri­tyisen oleel­lista, jäävät pois ja siten ne autoil­i­jat, joiden pitää juuri siihen aikaan päästä nopeasti eten­emään juuri sitä reit­tiä, todel­lakin etenevät nopeam­min, kos­ka tiet ovat tyhjempiä.

  Jos arvo­stat sitä, että pääset kohteeseesi juuri nyt, mak­sat ja pääset nopeam­min kohteeseesi, jos rahaa, jou­s­tat ja säästät rahaa. Ja kos­ka tämän kaiken vuok­si tei­den väl­i­tyskyky para­nee, kos­ka niille tule­va kuor­mi­tus jakau­tuu ajal­lis­es­ti tasaisem­min, kaik­ki säästävät verora­ho­ja, kun ei tarvitse tehdä niitä sato­jen miljoonien investointeja. 

  Lop­putu­lok­se­na voi olla se, että se nopeaa liikku­misa tarvit­se­va jää rahal­lis­es­ti omilleen, mut­ta pääsee kohteeseen­sa nopeam­min ja se jous­toon suos­tu­va jää kokon­aistaloudel­lis­es­ti rikkaammaksi.

 98. Samuli, jos mak­sut kohdis­tet­taisi­in suo­raan ja ain­oas­taan ruuhkaisille tieo­suuk­sille ja vain ruuhkahuip­pu­jen aikaan, niin sil­loin asia olisi jopa suh­teel­lisen help­po hyväksyä. Itsea­sis­sa voisin olla täysin valmis mak­samaan jonkin ver­ran ruuhkat­tomista teistä niinä aamuina, kun pitää olla esim. klo 9 paikas­sa X. Muuten pystyn hoita­maan liikku­miseni 7–9 ja 16–18 ulkopuolella.

  Täl­laisia ruuhka­mak­su­ja kukaan ei kuin­tenkaan näytä ole­van ehdot­ta­mas­sa vaan mak­su­ja olisi tarkoi­tus kerätä pahim­mil­laan ympärivuorokau­den ja aina jotain Vihtiä myö­den. Ilmeis­es­ti mak­su­jen puo­lus­teli­jat ovat ymmärtäneet kuin­ka vaikea tässä tapauk­ses­sa on perustel­la mak­su­ja jol­lakin vihtiläisel­lä syr­jätiel­lä klo 01.47 ja sik­si retori­ikaan on ilmestynyt “autoilun hait­to­jen min­i­moimi­nen” jne. stiiknafuulia.

  Sivun­men­nen sanoen ehdote­tun mak­su­alueen laa­ju­us yhdessä mak­su­jen ympärivuorokautisu­u­teen tekee paikan­nusjär­jestelmäpo­h­jaisen jär­jestelmän puo­lus­telu­un tehdyt peruste­lut hie­man ontu­viksi esim. polt­toain­everon korot­tamista vas­taan. Eli siis puo­lus­telijoiden mielestä mak­su­jen pitäisi kohdis­tua sinne mis­sä hai­tat ts. ruuhkat ovat — nyt kuitenkin mak­sut kohdis­tu­vat myös Uuden­maan jokaiselle syr­jäteille, jois­sa noi­ta “hait­to­ja” on samaa luokkaa kuin jos­sain pihtiputaalla.

  Lopuk­si: oma­l­ta kohdal­tani esite­tyn kaltaiset “ruuhka­mak­sut” tarkoit­taisi­vat sitä, että mak­saisin ehkä lähem­mäk­si 100€/kk lisää liikku­mis­es­tani ja niinä pari­na aamu­na, kun on tarvet­ta olla yhdek­sältä jos­sain voisin ehkä säästää 1–5 min. Kaikki­na muina päiv­inä ajan säästö olisi tasan nol­la vaik­ka kaik­ki muut jät­täi­sivät auton­sa mak­su­jen takia koti­in­sa. Melkoisen kallista ajansäästöä.

 99. Espoolainen:

  Kat­soin vähän Englan­nin tilan­net­ta, niin 2+2 kaistaisel­la maantiel­lä on usein 50000–60000 ajon/vrk ja 3+3 kaistaisel­la moot­tori­tiel­lä 100000–150000 ajon/vrk. Suomes­sa ei tai­da olla kovin mon­ta tieo­su­ut­ta, jois­sa noi­hin lukui­hin päästäisi­in ihan lähitulevaisuudessa?

  Täl­lä het­kel­lä Helsin­gin alueel­la (helpoin data löytää):
  Lah­den­väylä 60 000 — 80 000
  Tuusu­lan­väylä 50 000 — 90 000
  Kehä I 100 000
  ja niin edelleen
  sivu 4, http://www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/Liikennetutkimus/Liikennemaarat.pdf

  Jatkos­sa? Kehä III muis­taak­seni ennustet­tu jotain jopa 150 000 nyt esimerkiksi.

  2 + 2 maantien ja 2 + 2 motarin välistys­te­hos­sa on muuten yllätävän pieni ero, riip­puu risteysten toteutuksessa.

 100. Timo K:

  Mon­et ker­to­vat jo nyt mis­sä ovat ja mihin ovat menossa.

  Sil­lä on aika paljon merk­i­tys­tä, tekeekö sen vapaae­htois­es­ti vaiko ei. (vrt. seksi)

 101. kse: “Suurin syy auton käyt­töön on tietysti val­tavas­sa päivit­täisessä ajansäästössä..”

  Ja hur­jem­mak­si menee, juuri silmäilin Etelä-Helsin­gin uut­ta joukkoli­iken­nesu­un­nitel­maa jos­sa uuden Her­ne­saaren autokaupungi­nosan asukkail­ta viedään viimeisetkin bus­sil­in­jat ja tilalle tuo­daan yksi ratikkalin­ja joka Kampin sijaan on tarkoi­tus sumput­taa Man­ner­heim­intien-Kai­vokadun hässäkkään. Näin kai sit­ten saadaan käyt­töä Meche­lininkadun kaupunki­mo­tar­ille ja Länsiväylälle.

  Barcelonas­sa viete­tyn viikon jäl­keen HSL:n joukkoli­ikenne on taas kuin pahaa unta (tai kos­mista pilaa).

 102. spot­tu, niin kuin niis­sä matskuis­sa lukee: Se nyt ei vaan näytä mallinnuk­sis­sa siltä että Her­ne­saares­ta olisi Kamp­pi­in matkus­ta­jia, sik­si se lin­ja Man­skulle. Sen pitäisi olla Bule­vardille saak­ka nopea, menee muis­taak­seni Telakkadun reunaa, ja Bule­vardis­takin saa huo­mat­ta­vati nyky­istä nopeam­man jos halua on. Fredalle taas sit­ten tulisi Munkkivuoren ratik­ka tai Pasi­laan menevä lin­ja, tuo kor­vaa sen 14 ja on huonos­tikin tehtynä paran­nus, pitäisi tehdä hyvin. Tuo ratik­ka voisi jatkaa Her­ne­saarenkin, mut­ta kun edelleen asukkai­ta on vähän nihkeästi. Jos sinne Her­ne­saa­reen tulisi enem­män asukkai­ta niin asia olisi eri. Ylipään­sä kaiken­laista kivaa voi tehdä jos on väkeä.

 103. tpyy­lu­o­ma OT:nä muual­la: “Ei ihan noin, Kasvin aja­tus on jotain sen suun­taista että mak­su­laite lähet­täisi vain mak­samisen kannal­ta vält­tämät­tömän tiedon.”

  Teo­ri­aa. Käytän­nössä tehdään tarvekar­toi­tus­ta, paisute­taan vaa­timus­määrit­te­ly, tode­taan mm. että kansalaisen oikeustur­van ja kiistämät­tömyy­den kannal­ta veloituk­set pitää voi­da ver­i­fioi­da ja ne päätetään tal­len­taa lait­teeseen (ei lähet­tää), ja tämä jo yksin riit­tää yksi­ty­isyy­den suo­jan vaaran­tu­miseen ilman että matkan var­rel­la joku hyvää tarkoit­ta­va pro­jek­tipääl­likkö toteaa että tämähän on paljon halvem­paa ja helpom­paa tehdä kun liitetään mit­taus­pis­tetiedot ja aikaleima sanomaan joka on jo aiem­min päätet­ty tal­let­taa raaka­muo­dos­sa ihan var­muu­den vuoksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.