Taksinkuljettajan mieliharmi

(Teks­ti on jul­kais­tu kolum­ni­na Vih­reäs­sä langassa)

Tak­sin­kul­jet­ta­jat valit­ta­vat pal­jon lii­ken­ne­va­lois­ta. Jou­tuu ala­ti pysäh­te­le­mään, kun ne too­pet eivät lai­ta vih­re­ää aal­toa. Kyse on sala­juo­nes­ta autoi­li­joi­ta vas­taan tai sil­kas­ta osaa­mat­to­muu­des­ta. Yleen­sä kul­jet­ta­ja kui­ten­kin ymmär­tää, kun selit­tää rau­hal­li­ses­ti, että on mate­maat­ti­ses­ti mah­do­ton­ta saa­da vih­reä aal­to kul­ke­maan ruu­tu­kaa­vas­sa yhtä aikaa nel­jään suun­taan. Sik­si ris­tiin ras­tiin aja­val­le tak­sil­le valo on usein punainen.

Kukaan ei ole vain ongel­maa kul­jet­ta­jal­le aiem­min avan­nut. Ehkä­pä lii­ken­ne­suun­nit­te­luo­sas­to voi­si ker­toa lii­ken­ne­va­lo­jen ohjel­moin­nis­ta sel­keä­sa­nai­ses­ti sen sijaan, että alis­tuu syl­ky­ku­pik­si sul­keu­tu­mal­la julkisuudelta.

Tak­sin­kul­jet­ta­jis­sa on pal­jon perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jia. Hei­dän lisäk­seen puo­luet­ta kan­nat­ta­vat monet ammat­ti­mie­het, joi­den käsi­tys polii­ti­kois­ta on vähän saman­lai­nen kuin tak­si­mies­ten käsi­tys lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jois­ta. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen hui­kea nousu osoit­taa poliit­ti­sen elii­tin vaka­vaa epä­on­nis­tu­mis­ta. Mer­kit­tä­vä syy on poli­tii­kan kie­les­sä. Joh­ta­vien polii­tik­ko­jen puheis­ta ei asi­aan vih­kiy­ty­mä­tön saa mitään sel­vää. Puhe on tekoab­strak­tia sil­loin­kin kun asiat ovat täy­sin kon­kreet­ti­sia. Niin yksin­ker­tai­sen asian sano­mi­seen kuin että val­tiol­la tulot eivät rii­tä kat­ta­maan meno­ja tar­vi­taan outoa käsi­tet­tä ”kes­tä­vyys­va­je”.

Puheet ovat jos­kus myös tahal­laan epä­sel­viä. Puo­lu­eet yrit­tä­vät tavoi­tel­la kaik­kien ääniä yhtä aikaa. Sel­keä mie­li­pi­de rajai­si aina joi­ta­kin äänes­tä­jiä ulos tai puo­lu­een seu­raa­vas­ta hal­li­tuk­ses­ta. Polii­ti­kot oli­si­vat pal­jon suo­si­tum­pia, jos he puhui­si­vat avoi­mes­ti poli­tii­kan vai­keis­ta asioista.

Perus­suo­ma­lai­set ovat kai­kes­sa eri­lai­sia kuin vih­reät. Tyy­pil­li­nen vih­reä on arvo­li­be­raa­li, aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu nai­nen, tyy­pil­li­nen perus­suo­ma­lai­nen ammat­ti­kou­lun käy­nyt arvo­kon­ser­va­tii­vi­nen mies. En sil­ti pidä sii­tä, että vih­reät ovat jul­kis­ta­neet perus­suo­ma­lai­set pää­vas­tus­ta­jik­seen. Pys­tym­me­hän me yhteis­työ­hön arvo­kon­ser­va­tii­vis­ten kepu­lais­ten­kin kans­sa. Ulko­maa­lais­vas­tai­set ovat asia erik­seen, mut­ta hei­dän osuu­ten­sa puo­lu­een kan­nat­ta­ja­kun­nas­ta on vähäinen.

Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen taus­tal­la on aito yhteis­kun­nal­li­nen ongel­ma. Alun perin puo­lue perus­tet­tiin ahdin­koon jou­tu­nei­den pien­vil­je­li­jöi­den tuek­si. Nyt nati­see savu­piip­pu­teol­li­suus. Tek­nii­kan kehi­tys yhdis­tet­ty­nä kyl­mään talous­li­be­ra­lis­miin suis­taa ahdin­koon perus­suo­ma­lais­ten ydin­jouk­koa. Tätä ongel­maa on pyrit­tä­vä hoi­ta­maan, ei vain hei­dän hyväk­seen vaan myös hei­dän kanssaan.

===

PS.

Tämä kir­joi­tus on uuti­soi­tu jul­ki­suu­des­sa niin, että vaa­ti­sin vih­rei­den pyr­ki­vän hal­li­tusyh­teis­työ­hön perus­suo­ma­lais­ten kans­sa. Kir­joi­tuk­ses­sa ei edes mai­ni­ta sanaa hallitus.

49 vastausta artikkeliin “Taksinkuljettajan mieliharmi”

 1. Ei kaik­kea tar­vit­se suo­raan mai­ni­ta eli täs­sä tapauk­ses­sa sanaa “hal­li­tus”. Jotain luki­ja itse­kin voi päätellä. 

  Mitä muu­ta yhteis­työ­ha­luk­kuu­den koros­ta­mi­nen voi ennen edus­kun­ta­vaa­le­ja mer­ki­tä kuin mah­dol­li­suut­ta men­nä samaan hallitukseen?

  Jäät kyl­lä aika yksin tämän lin­jauk­sen kans­sa. Sin­ne­mä­ki, Nii­nis­tö ja Latu­ri ovat jyr­käs­ti eri miel­tä (aina­kin vie­lä). Mut­ta heil­lä­hän on aikaa vie­lä ural­laan olla hal­li­tuk­ses­sa mon­ta ker­taa toi­sin kuin sinul­la, jol­le minis­te­rin pos­tiin on ehkä vii­mei­nen mahdollisuus.

 2. Nyt kun itse moi­tit kol­le­go­ja­si epä­sel­väs­tä kie­len­käy­tös­tä, niin avai­sit­ko ter­min “ulko­maa­lais­vas­tai­nen”.

  Mitä se tarkoittaa?

 3. Kir­joi­tuk­ses­sa tak­sin­kul­jet­ta­ja on vähän yksin­ker­tai­nen yksi­tyi­sau­toi­li­ja, joka ei vaan ymmär­rä, että jouk­ko­lii­ken­teen lii­ken­ne­va­loe­tuus ei vai­ku­ta lain­kaan hänen liik­ku­mi­seen­sa. Kaik­ki omat havain­noin­nit (jär­jen ja ylei­sen edun kan­nal­ta) mie­li­val­tai­sis­ta toi­mi­vis­ta valois­ta on pelk­kää ymmär­tä­mät­tö­myyt­tä. Jos on nel­jään suun­taan tyh­jä ris­teys, niin ris­teyk­sen kuu­luu vaih­tua tun­nis­ti­mel­la punai­sek­si, kun sii­hen joku saa­puu. Tämän sane­lee jo ruutukaaviokin.

  Samai­nen tak­sin­kul­jet­ta­ja ja ne kes­ki­mää­räi­set 1,6 mat­kus­ta­jaa ajo­neu­vos­sa onkin toi­ses­sa asiayh­tey­des­sä arvo­kas osa jouk­ko­lii­ken­net­tä, siis sil­loin kuin ei edus­ta Perus­suo­ma­lais­ta äänestäjää.

 4. Puhe on tekoab­strak­tia sil­loin­kin kun asiat ovat täy­sin konkreettisia. 

  Tämä ei ole pel­käs­tään poli­tii­kan ongel­ma. Mel­kein jokai­sel­la elä­mä­na­lu­eel­la tulee vas­taan kah­den­lai­sia asen­neon­gel­mia: “ei sitä tar­vit­se kun­nol­la selit­tää, kun ei ne sitä kui­ten­kaan ymmär­rä” (no, jot­kut eivät ymmär­rä­kään, mut­ta ei sitä voi­da läh­teä sel­lai­ses­ta ole­tuk­ses­ta, että kaik­kei asi­aan vih­kiy­ty­mät­tö­mät ovat tyh­miä) ja “en ymmär­rä tätä itse­kään hyvin, joten yri­tän peit­tää oman tie­tä­mät­tö­myy­te­ni mah­dol­li­sim­man vakuut­ta­van oloi­sel­la, mut­ta epä­sel­väl­lä selityksellä”.

 5. Minä­kin vali­tan lii­ken­ne­va­lois­ta Hel­sin­gis­sä. Kenen etu on pitää mel­kein kaik­ki valot toi­min­nas­sa läpi vuo­ro­kau­den? Meil­lä Ruo­ho­lah­den sivu­ka­duil­la liik­kuu arviol­ta 1 auto kym­me­nen minuu­itn välein yön tun­tei­na. Kaik­ki odot­ta­vat minuu­tin valon vaih­tu­mis­ta. Ei tämä aina­kaan ole ympä­ris­tön (polt­toai­net­ta kuluu) tai asuk­kai­den (kiih­dy­ty­sää­niä) etu.

 6. PS. Tämä kir­joi­tus on uuti­soi­tu jul­ki­suu­des­sa niin, että vaa­ti­sin vih­rei­den pyr­ki­vän hal­li­tusyh­teis­työ­hön perus­suo­ma­lais­ten kans­sa. Kir­joi­tuk­ses­sa ei edes mai­ni­ta sanaa hallitus.”

  Mut­ta kuten täs­sä­kin on todet­tu, se on kir­joi­tuk­sen yksi impli­kaa­tiois­ta, siis että hal­li­tus­kump­pa­nik­si sopi­si myös Perussuomalaiset.

  Eikä post scrip­tum­kaan kumoa sitä impli­kaa­tio­ta? Lause “Kir­joi­tuk­ses­sa ei edes mai­ni­ta sanaa hal­li­tus” ei sitä kuo­moa muu­ta kuin impli­siit­ti­ses­ti. Eli emme voi vie­lä­kään suo­raan pää­tel­lä kel­pai­si­ko Perus­suo­ma­lai­set hal­li­tus­kump­pa­nik­sen­ne vai eivät?

 7. Sivu­men­nen kysyt­ty­nä: onko GPS-seu­ra­tus­sa “ruuhka“maksuideassa tar­koi­tus, että myös tak­sit mak­sa­vat per kilo­met­ri sen mukaan mis­sä ajavat?

 8. Nyt kun itse moi­tit kol­le­go­ja­si epä­sel­väs­tä kie­len­käy­tös­tä, niin avai­sit­ko ter­min “ulko­maa­lais­vas­tai­nen”.
  Mitä se tarkoittaa?”

  Ulko­maa­lais­vas­tai­suus = Kaik­ki, mikä ei aktii­vi­ses­ti tue moni­kult­tuu­ri­suut­ta ja avoin­ta maahanmuuttupolitiikkaa.

 9. Mon­ta­ko tak­sin­kul­jet­ta­jaa Suo­mes­sa on? Muis­taak­se­ni n. 30000–40000, sel­lais­ta jol­la on ammat­tia­jo­lu­pa. Hyvin moni on sivu­toi­mi­nen ja osa-aikai­nen tuu­raa­ja. Jouk­koon mah­tuu mm. opis­ke­li­joi­ta, las­ten­tar­han­opet­ta­jia, rovas­te­ja, mole­kyy­li­bio­lo­gian toh­to­rei­ta tai vaik­ka­pa val­tio­tie­teen mais­te­rei­ta. Saat­ta­vat lap­sia kou­luun ja van­huk­sia sai­raa­laan kun ei “parem­paa” työ­tä ole.

  Kau­pan kas­sal­la tör­mää usein nuo­riin jot­ka eivät osaa las­kea tai sanoa hyvää päi­vää. Ovat­ko siis kaik­ki kas­sa­työn­te­ki­jät las­ku­tai­dot­to­mia mouk­kia, perä­ti jopa per­su­ja *gasp*? Polii­seis­sa­kin on pal­jon per­su­ja *gulp*, mikä on tie­tys­ti päi­vän­sel­vää kun vain toi­nen osaa kir­joit­taa ja toi­nen lukea.

  Mik­si jota­kin ammat­ti­ryh­mää saa jat­ku­vas­ti mol­la­ta ja yleis­tää? Teki­si monel­le polii­ti­kol­le, suun­nit­te­li­jal­le ja vir­ka­mie­hel­le hyvää vaik­ka ajel­la jos­kus sitä taksia. 

  http://www.valtioneuvosto.fi/hallitus/jasenet/fi.jsp
  Monen­lais­ta asian­tun­ti­jaa tuos­sa­kin api­na­laa­ti­kos­sa… (=jour­na­lis­ti­nen ter­mi, ei suin­kaan loukkaus)

 10. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen vii­ku­nan­leh­ti: vih­reät vai persut?

  Eli tar­vi­taan­ko apu­puo­luet­ta brän­dää­mään hal­li­tus homo- vai joka­mies­myön­tei­sek­si. Heh

 11. Luin jos­kus, enkä pen­te­le löy­dä enää läh­det­tä, arvion (80-luvul­ta) että tie­don mää­rä kak­sin­ker­tais­tuu noin 20 vuo­des­sa. Ja tapam­me vas­ta­ta tähän on pilk­koa tie­toa yhä uusiin eri­kois­aloi­hin. Esi­mer­kik­si lii­ken­ne­va­lo­jen ohjaus ja suun­nit­te­lu alkaa kai ero­tet­tua muus­ta lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­ta, ja näin sik­si että ne lii­ken­ne­va­lo­jär­jes­tel­mät on yhä sofis­tu­koi­tu­neem­pia eli parem­pia, mut­ta edel­lyt­tä­vät eri­kois­osaa­mis­ta. Samai­sen läh­teen mukaan vuon­na 80 eri­koi­sa­lo­ja oli noin 2 000 — 4000, täl­lä vuon­na 2000 noin 4000 — 8000, vuon­na 2020 8000 — 16 000… Tjsp. nuo luvut ei ole olen­nai­sia vaan kas­vun logiik­ka, jos­sain vai­hees­sa meil­lä on jokai­sel­la hen­ki­lö­koh­tai­nen eri­koi­sa­la ja sen jäl­keen meis­tä tulee moniosaajia. 🙂

  Yhä moni­mut­kai­sem­mat jär­jes­tel­mät aiheut­taa avut­to­muu­den tun­net­ta. Hen­ki­lö­koh­tai­set vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ihan oikeas­ti vähe­nee kun joku muna­pää jos­sain päät­tää miten asiat toi­mii, tosin hen­ki­lön par­haak­sek­si tai aina­kin ylei­sek­si hyväk­si noin kes­ki­mää­rin. Esi­mer­kik­si lii­ken­ne­ver­kos­sa on luul­ta­vas­ti yhä vähem­män ns. tak­si­reit­te­jä kun lii­ken­tee­noh­jaus kehit­tyy kes­ki­mää­rin paremmaksi.

  Se on ihan tot­ta ettei asian­tun­ti­ja­val­lan varaan ei voi jät­täy­tyä kos­ka asian­tun­ti­jat on asian­tun­ti­joi­ta nime­no­maan sik­si että he ovat eri­kois­tu­neet johon­kin. Mut­ta ei tämä nyt sitä tar­koi­ta että asian­tun­ti­joil­le voi vii­ta­ta kin­taal­la kun ne puhuu niin vaikeita.

  Poliit­ti­ses­ti yhden vas­tauk­sen tar­jo­aa nos­tal­gia­liik­keet. Natio­na­lis­tit, teol­li­suus­va­sem­mis­to, oma­va­rais-ekoi­li­jat, jne. Yhteis­tä näil­le on se että maa­il­man pitäi­si olla joten­kin yksin­ker­tai­sem­pi paik­ka, mil­lä taval­la riip­puu sit­ten nos­tal­gian koh­tees­ta. Vahin­gol­li­sim­maan tuo joh­taa sii­hen että maa­il­mas­ta sit­ten teh­dään yksin­ker­tai­sem­pi väki­sin ja seu­rauk­sis­ta välittämättä.

  Vaih­toeh­to on ihan raa­ka duu­ni, eli pitää näh­dä se vai­va että sel­vit­tää ja ymmär­tää moni­mut­kai­sia­kin asioi­ta. Ja asian­tun­ti­joi­ta muu­ten voi ja saa vaa­tia rajoit­ta­maan jar­go­nia. Jos ei ymmär­rä niin on mah­do­ton­ta kan­san­ta­juis­taa valin­ta­ti­lan­tei­ta, aina­kin mun koke­muk­sen mukaan se että osaa selit­tää yksin­ker­tai­ses­ti edel­lyt­tää että itse­kin ymmär­tää, itsea­sias­sa tuo on minus­ta hyvä tapa tes­ta­ta omaa tie­don tasoa.

  Demo­kra­tian kan­nal­ta ongel­mal­lis­ta täs­sä on se että tuo vaa­tii päät­tä­jil­tä ja puo­lueil­ta todel­la pal­jon, eli nos­taa kyn­nys­tä osal­lis­tua poliit­ti­seen toimintaan.

 12. Hyvä kir­joi­tus. Minus­ta Per­su­jen suo­sion kas­vu ker­too ennen kaik­kea juu­ri sii­tä, että polii­ti­kot ovat “kes­tä­vyys­va­jei­neen” etään­ty­neet taval­li­ses­ta kan­sas­ta. Omal­ta osal­taan tähän tie­ten­kin vai­kut­ta­nut vaa­li­ra­hoi­tus­sot­kut, jot­ka saa­vat juu­ri tuol­lais­ta kapu­la­kiel­tä puhu­van polii­ti­kon näyt­tä­mään sil­tä, että hänel­le äänes­tä­jät ovat yhden­te­ke­vää kar­jaa, joi­den ainoa teh­tä­vä on antaa polii­ti­kol­le äänen­sä ja sit­ten olla hil­jaa sen 4 vuot­ta, kun polii­tik­ko lapioi vero­ra­ho­ja kave­rei­den­sa taskuihin. 

  Per­su­jen kan­nat­ta­mi­nen onkin siis enem­män kuin per­su­aat­teen kan­na­tus­ta, noi­den val­ta­puo­luei­den tou­huun kyp­sy­mis­tä. Vaik­ken itse per­su­jen ideois­ta juu­ri väli­tä­kään, on minus­ta hyvä, että joku ravis­te­lee val­ta­puo­luei­ta oikein kun­nol­la, jot­ta niil­le menee vies­ti perille.

 13. Saa­rel­man kir­joi­tuk­ses­sa oli hyvää ajatusta.

  Jos spe­ku­loi­daan vie­lä pidem­mäl­le, niin mitä ker­too se, että suu­rin osa per­su­jen kan­nat­ta­jis­ta on mie­hiä?? MIten val­ta­puo­lu­eet ovat epä­on­nis­tu­neet juu­ri mies­ten suhteen?

 14. Nyt kun itse moi­tit kol­le­go­ja­si epä­sel­väs­tä kie­len­käy­tös­tä, niin avai­sit­ko ter­min “ulko­maa­lais­vas­tai­nen”. Mitä se tarkoittaa?”

  Ulko­maa­lais­vas­tai­suus = Kaik­ki, mikä ei aktii­vi­ses­ti tue moni­kult­tuu­ri­suut­ta ja avoin­ta maahanmuuttupolitiikkaa.

  Avai­sit­ko nyt vuo­ros­ta­si ter­mit “moni­kult­tuu­ri­suus” ja “avoin maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka”. Mitä ne sit­ten tarkoittavat?

  Muu­ten yhdyn Pyy­luo­man ja Saa­rel­man puheenvuoroihin.

 15. Tuos­ta Kai­ja­na­hon lin­kit­tä­mäs­tä sivus­tos­ta herä­si kysy­mys: Mik­sei vih­reä aal­to voi­si joil­la­kin kaduil­la toi­mia ker­ral­laan vain toi­seen suun­taan? Vaik­ka aamu­päi­väl­lä Hel­sin­kiin ja ilta­päi­väl­lä pois?

  1. Riit­ta, juu­ri niin vih­reä aal­to toi­mii. Aamul­la sisään, ilta­päi­vä­ruuh­kas­sa ulos ja kes­kel­lä päi­vää kom­pro­mis­si­na hai­tat mini­moi­va kompromissiohjelma.

 16. Kau­pan kas­sal­la tör­mää usein nuo­riin jot­ka eivät osaa las­kea tai sanoa hyvää päivää.

  Päi­vään sano­mi­nen ei ole tär­keä­tä tai aina­kin sen sano­mi­ses­sa sai­si käyt­tää pelisilmää.
  Las­ku­tai­to taas saat­taa olla­kin oleel­lis­ta ja tär­keä­tä on aina­kin sen ymmär­tä­mi­nen, että ostok­set ovat hyvää vauh­tia muut­tu­mas­sa toi­sen omai­suu­dek­si eli että nii­tä ei sai­si pahem­min hei­tel­lä vaan koh­del­la asial­li­sel­la kunnioituksella.

  Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen taus­tal­la on aito yhteis­kun­nal­li­nen ongelma.

  Jep. (Uskot­ta­val­le) vasem­mis­tol­le oli­si tilaus.

 17. Osmo: “Kat­sops vain, ksv:llä oli netis­sä sel­vi­tys valo-ohjauk­sen vaikeudesta.”

  Sel­vi­tys­hän oli vain vih­reän aal­lon vai­keu­des­ta, ja kak­si­suun­tai­sen vih­reän aal­lon vaikeudesta. 

  Kaik­ki kun­nia vai­kean asian kans­sa pai­nis­ke­le­vil­le lii­ken­ne­suun­nit­te­li­joil­le, joi­den työn te polii­ti­kot teet­te vie­lä monin­ver­roin han­ka­lam­mak­si pis­tä­mäl­lä lusik­kan­ne sop­paan vaa­ti­mal­la mil­loin min­kä­kin­lai­sia kevyenliikenteen‑, jouk­ko­lii­ken­teen tai jon­kun muun etuuksia. 

  Toi­mi­vis­sa lii­ken­ne­va­lo-ohjauk­sis­sa on perin­tei­nen yhteen­kyt­ket­ty vih­reä aal­to jo hylät­ty ja siir­ry­tään sumeal­la logii­kal­la toteu­tet­tui­hin rat­kai­sui­hin. Jos Hel­sin­gin lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää halu­taan kehit­tää, pitää unoh­taa höpi­nät tie­mak­suis­ta ja kes­kit­tyä esim. noi­den lii­ken­ne­va­lo-ohjaus­ten kehit­tä­mi­seen niin, että ne toi­mi­vat kokai­suu­des­saan lii­ken­teen kan­nal­ta opti­maa­li­ses­ti. Sil­loin myös ruuh­kat hel­pot­taa ja pääs­töt vähenee.

 18. Kuu­les Osmo,

  Rai­tio­vau­nuil­le varat­tu osa kadus­ta on kaa­mea­ta tuh­laus­ta. Sil­lä osal­la katua kul­je­te­taan vain vähän ihmi­siä, joten tila on vajaa­käy­tös­sä. Sii­nä pitäi­si kul­kea bus­se­ja ja muu­ta autoliikennettä. 

  Lisäk­si rai­tio­va­nu­jen koko­nais­kus­tan­nuk­set ovat aivan hir­vit­tä­vät. Istui­paik­ka-kilo­met­rin hin­ta on kymen­ker­tai­nen ver­rat­tu­na esim. kaa­su­bus­siin, kun ottaa huo­mioon kaik­ki kus­tan­nuk­set: Itse rai­tio­vau­nut, rai­teet ja säh­köän­syöt­tö­jär­jes­tel­mä + kai­ken tämän huol­to ja kun­nos­sa­pi­to + henkilöstökulut.

  Rati­kos­ta aiheu­tuu vie­lä suu­ri ympä­ris­tö- ja ter­veys­hait­ta kun jar­ru­tus­hie­kas­ta syn­tyy val­ta­vas­ti sai­rauk­sia aiheut­ta­vaa tiepölyä.

  Lisäk­si tule­vat säh­kö­voi­ma­lai­tos­ten hiilidioksiidi‑, yms.-päästöt.

  Kyl­lä nämä­kin rahat kan­nat­tai­si lait­taa esim. vanhustenhoitoon.

  Mot­to: Rehel­li­syys maan perii.…

  Sep­po Korppoo
  Osaa las­kea todel­li­set kus­tan­nuk­set ja haitat

 19. Kuin­ka suu­ri osa vih­reän aal­lon toi­mi­mat­to­muu­des­ta on näen­näis­tä? Aina­kin erääs­sä toi­ses­sa suo­ma­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa vih­reät aal­lot tun­tu­vat toi­mi­van suh­teel­li­sen hyvin, kun ajaa rau­hal­li­ses­ti nopeus­ra­joi­tus­ten mukaan. Ongel­mia syn­tyy sii­tä, kun suu­ri osa autoi­li­jois­ta (tak­si­kus­kit etu­ne­näs­sä) kiih­dyt­tä­vät sii­hen tavan­omai­seen 10–15 km/h nopeus­ra­joi­tuk­sen ylit­tä­vään nopeu­teen­sa ehtiäk­seen jar­rut­taa taas seu­raa­viin punaisiin.

  Ruuh­ka-aika­na rau­hal­li­nen ajo ei tie­ten­kään auta, kun joka valo­jen välis­sä ehtii muu­ta­ma koh­kaa­ja ohit­taa teke­mään eteen taas uuden valoi­hin pysäh­ty­vän jonon.

 20. Osmo, ok, mut­ta ei siel­lä niin luke­nut… oli vain pit­kä seli­tys kak­si­suun­tai­suu­den vaivalloisuudesta.

 21. Man­ner­hei­min­tien pääs­sä erot­ta­jal­la oli lois­ta­va näky­mä yhteen hel­sin­gin ruuh­kai­sim­mis­ta katuo­suuk­sis­ta. Ymmär­rän hyvin ris­teä­vän auto­lii­ken­teen vih­reän aal­lon mah­dot­to­muu­den kun itse­kin olen jos­kus ollut teke­mäs­sä lii­ken­ne­va­lo­jen opti­moin­tia teke­vää tietokoneohjelmistoa. 

  Mut­ta tuol­ta kadun pääs­tä kat­sot­tu­na seli­tyk­set vai­kut­ti­vat kum­mal­li­sil­ta kun pahin pul­lon­kau­la oli yli­op­pi­las­ta­lon jalan­kul­ku­va­lot jot­ka oli­vat lyhyel­lä mat­kal­la vuo­ro­tah­dis­sa sokok­sen kul­man valo­jen kans­sa siten että vain muu­ta­ma auto ker­ral­laan pää­si läpi. 

  Tuol­la jalan­kul­ku­rei­til­lä lähim­mät vai­kut­ta­vat jalan­kul­ku­va­lot oli­vat var­maan­kin kai­vo­ka­dun valot, ja tuos­sa on mat­kaa sen ver­ran että jalan­kul­ku­lii­ken­ne ehti hajaan­tu­maan. Nii­den kans­sa synk­kaus oli­si ollut mie­li­puo­lis­ta. Jäl­jel­le jäi oikeas­taan vain yksi seli­tys joka vali­tet­ta­vas­ti ei lii­ty tah­dis­ta­mi­sen vaikeuteen.

 22. Jos Hel­sin­gin lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää halu­taan kehit­tää, pitää unoh­taa höpi­nät tie­mak­suis­ta ja kes­kit­tyä esim. noi­den lii­ken­ne­va­lo-ohjaus­ten kehit­tä­mi­seen niin, että ne toi­mi­vat kokai­suu­des­saan lii­ken­teen kan­nal­ta opti­maa­li­ses­ti. Sil­loin myös ruuh­kat hel­pot­taa ja pääs­töt vähenee.”

  Ruuh­kai­sim­mat lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­set kan­nat­tai­si muut­taa lii­ken­neym­py­röik­si kaik­kial­la mis­sä vain on tilaa. Jos ris­teyk­ses­sä on pal­jon kevyt­tä- ja/tai jouk­kol­lii­ken­net­tä, niin sil­loin täy­tyy tie­tys­ti lait­taa hen­ki­lö­au­tot kul­ke­maan eri ker­rok­ses­sa muun lii­ken­teen kanssa.

  Hil­jai­sem­mil­la alueil­la tur­hia lii­ken­ne­va­lo­ja voi­si myös kor­va­ta mini­lii­ken­neym­py­röil­lä — tai edes pitää ne valot pois­sa pääl­tä ruuh­ka­tun­tien ulkopuolella.

 23. j:
  >Kuin­ka suu­ri osa vih­reän aal­lon toimimattomuudesta
  >on näen­näis­tä? Aina­kin erääs­sä toisessa
  >suo­ma­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa vih­reät aal­lot tuntuvat
  >toi­mi­van suh­teel­li­sen hyvin, kun ajaa
  >rau­hal­li­ses­ti nopeus­ra­joi­tus­ten mukaan. 

  Vai­kea sanoa. Odot­ta­van aika on pit­kä, ja sub­jek­tii­vi­nen tun­ne epä­rei­luu­des­ta voi olla vah­vem­pi kuin se mitä omil­la sil­mil­lään näkee.

  Mut­ta jos­kus vuo­sia sit­ten, kun aje­lin var­sin sään­nöl­li­ses­ti Hel­sin­gin kes­kus­taan ja siel­tä pois autol­la, havait­sin että ilta­sel­la Mans­kun vih­reä aal­to toi­mi ker­ras­saan mai­nios­ti Hesa­rin ris­teyk­ses­tä Rus­kea­suol­le — kun­han ajoi tak­sien vauh­tia, eli noin seit­se­mää­kymp­piä (rajoi­tus oli tuol­loin 50 km/h). Jos nou­dat­ti nopeus­ra­joi­tus­ta, sai pysäh­tyä joka valois­sa. Ja täs­sä ei siis ollut kysees­sä se, että oli­si ajet­tu ruuh­kaa vas­taan, jol­loin prio­ri­teet­ti on toi­seen suun­taan, vaan ajet­tiin val­lit­se­van lii­ken­ne­vir­ran suuntaan.

  PS Täs­tä on kui­ten­kin niin kau­an, että rikos on jo van­hen­tu­nut. (Tak­sien vauh­tia aja­mi­nen onnis­tui, kos­ka nopeus­ra­joi­tus­ta nou­dat­ta­vat hen­ki­lö­au­tot pysäh­te­li­vät kil­tis­ti sii­nä kes­ki­kais­tal­la, reunakaista/bussikaista oli vapaa­na tak­sien tapaan ajelulle).

 24. Liken­ne­va­lois­ta Osmol­le kun on lau­ta­kun­nas­sa nii­tä KSV:n suun­nit­te­li­joi­ta pai­men­ta­mas­sa mei­dän äänes­tä­jien valtuuttamana

  Jos katu on niin ruuh­kau­tu­nut, että jono täyt­tää koko­naan useam­man perä­täi­sen lii­ken­ne­va­lo-ohja­tun ris­teyk­sen välit, niin eihän se jono lii­kah­da ennen­kuin vih­reä aal­to on saa­vut­ta­nut jonos­sa ensim­mäi­se­nä ole­van. Sil­loin taa­em­pa­na odot­ta­vil­le on jo keren­nyt vaih­tua punai­nen, eli he eivät ole pääs­seet ollen­kaan liik­keel­le. Ruuh­kas­sa oli­si­kin parem­pi lait­taa jono koko mat­kal­taan liik­kel­le lait­ta­mal­la vih­reä kaik­kiin ris­teyk­siin samaan suun­taan mene­vil­le yhtä aikaa. Käy­tö­nös­sä autoi­li­jat pää­se­vät liik­keel­le vain aja­mal­la ris­tey­sa­luel­le odot­ta­maan – ja tuk­ki­maan ris­teä­vää liikennettä. 

  Hel­sin­gis­sä on jois­sain pai­kois­sa (esim Kos­ke­lan­tie aamui­sin tai edel­lä kuvat­tu Mans­kun pät­kä) tuo täys­ruuh­ka-tilan­ne, ja lii­ken­ne sei­soo ihan tar­peet­to­mas­ti. Siel­lä pitäi­si siis se aal­to unoh­taa ja miet­tiä miten lii­ken­ne sujui­si par­hai­ten. Kaik­kien osa­puol­ten kan­nal­ta, ei vain jouk­ko­lii­ken­teen tai jalankulkijan.

 25. En tie­dä, kiin­nos­taa­ko ketään, mut­ta pää­tin kui­ten­kin ker­toa omat aja­tuk­se­ni sii­tä, mik­si aion äänes­tää Soi­nia tule­vis­sa vaa­leis­sa, mikä­li olen kykenevä.
  Olen 67-vuo­tias ja koko lail­li­sen ikä­ni äänes­tä­nyt kokoo­mus­ta. Ota­nie­mes­tä valmistunut.
  Pää­sään­töi­ses­ti se on men­nyt van­han mukaan. Pik­ku hil­jaa vii­meis­ten vuo­sien aika­na on alka­nut mon­ta asi­aa kiin­nos­taa eri­koi­ses­ti. Kari Suo­ma­lai­sen piir­ros aika­naan, Eila Kän­nöön koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki ja sit­ten pik­ku hil­jaa omat koke­muk­set ja median anta­mat tie­dot, jos­kin nekin kum­mal­li­ses­ti muut­tui­vat vuo­sien var­rel­la. Täl­lä rin­ta­mal­la sit­ten vii­mei­nen pisa­ra oli Hal­la-ahon saa­ma tuo­mio omas­ta mie­li­pi­tees­tään tie­tys­tä hen­ki­lös­tä, joka toi­sil­le on pyhä.
  Mit­kään tie­dot ongel­mis­ta ympä­ri Euroop­paa eräis­tä maa­han­muut­ta­jis­ta eivät tie­ten­kään koskeneet/uhanneet mei­tä. Yleen­sä vain kau­his­tel­tiin moi­sia kir­joi­tuk­sia ja sanot­tiin Suo­men kyl­lä hoi­ta­van hom­mat. Niin­pä. Vas­ta kun per­su­jen kan­na­tus alkoi todel­la nous­ta, jot­kut puo­lu­eet alkoi­vat ilmei­ses­ti miet­tiä asioi­ta ja ihmis­ten mielipiteitä.
  Itse olen kai Soi­nin lin­joil­la. Töi­hin tule­vat ja todel­la kuo­le­man­vaa­ras­sa ole­vat ok, muut ???
  Tie­ten­kin sit­ten nämä jo kyl­läs­tyt­tä­vät vaa­li­ra­ha­ju­tut. Tie­dän hyvin, että maan­ta­pa narah­ti nyt, mut­ta oli­si­ko joi­den­kin pitä­nyt taju­ta hom­ma ja hoi­taa hom­mat toisin?
  Talous­ti­lan­ne on nyt ihan ——stä, ja meil­le todel­la­kin puhu­taan kes­tä­vyys­va­jees­ta ja puhu­taan työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­ses­tä ja ehkä ALV:n pie­nes­tä nos­tos­ta, joka ei tie­ten­kään ole tasa­ve­ro, kos­ka jne… Voi hyvä tava­ton. Kuin­ka helk­ka­rin tyh­mi­nä jot­kut mei­tä pitä­vät. Muu­ten kokoo­mus ajaa itsen­sä päin sei­nää näil­lä puheil­la. Tähän samaan kuu­lu­vat tie­tys­ti säh­kö­ve­ro, jäte­ve­ro, polt­toai­ne­ve­ro jne. Muis­tan jos­kus vih­rei­den­kin kan­nat­ta­neen kulu­tus­ve­ro­jen korotusta.
  Minul­le sit­ten vii­mei­nen jut­tu oli kokoo­muk­sen aulis tapa suos­tua Krei­kan jne vel­ko­jen takaajaksi/antajaksi. Ilmoi­tin jo aika­naan heti mei­lil­lä Kataiselle/avustajalle, että vaih­dan puo­luet­ta, mikä­li tuo Krei­kan jut­tu menee läpi. Se meni. Sanas­ta mies­tä jne.
  Tie­dän hyvin, ettei per­sut mitään oleel­lis­ta pys­ty muut­ta­maan, mut­ta ehkä jotain. Otan ris­kin ja kat­son nel­jä vuotta.

 26. Niin kau­an kuin ihmi­set saa­vat tah­ton­sa läpi menee hyvin. Sit­ten kun tah­to­ti­lois­sa on ris­ti­rii­tai­suut­ta tar­vi­taan poli­tiik­kaa, ja tämä on äärim­mäi­sen ylei­nen ongel­ma. Mitä neu­vot­te­lu­ky­kyi­sem­pi kukin kult­tuu­ri on, sitä parem­min sil­lä menee.

  P.S. Por­tu­ga­li pyy­tää lai­naa Euroo­pan vakaus­ra­has­tol­ta juu­ri ennen Suo­men vaa­le­ja, ja perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus nousee taas uuteen ennätykseen.

 27. Kyl­lä­päs mai­ni­taan sana hallitus:
  “Sel­keä mie­li­pi­de rajai­si aina joi­ta­kin äänes­tä­jiä ulos tai puo­lu­een seu­raa­vas­ta hallituksesta.”

 28. Kes­kus­tas­sa 8 minuut­tia per 500m ei ole ihan uskot­ta­vaa pai­kas­sa, jos­sa ei ole ris­teä­vää lii­ken­net­tä tai ruuh­kaa enem­pi kuin 10 autoa suuntaansa.

  Jos lii­ken­ne­va­lo­suun­ni­te­lu ja sen ohjeis­tus oli­si Vih­reit­ten tavoit­tei­den mukai­ses­ti “avoin yhteis­kun­ta”, niin täl­lais­ta puu­ta­hei­nää ei tar­vi­si lukea. Sii­hen asti kuka tahan­sa voi lausua mitä tahan­sa täs­tä aiheesta.

 29. Öh, arvo­kon­ser­va­tii­vi­nen kepu­lai­nen? Aina­kin tätä Hel­sin­gin pai­kal­lis­po­li­tiik­kaa seu­ran­nee­na voin vakuut­taa, että Vih­reät ovat arvo­kon­ser­va­tii­vi­sem­pia kuin keskustalaiset.

 30. pjt: “havait­sin että ilta­sel­la Mans­kun vih­reä aal­to toi­mi ker­ras­saan mai­nios­ti Hesa­rin ris­teyk­ses­tä Rus­kea­suol­le – kun­han ajoi tak­sien vauh­tia, eli noin seitsemääkymppiä”

  Ihan sama peri­aa­te toi­mii nykyi­sin­kin var­sin mones­sa pai­kas­sa. Lii­ken­ne­va­loil­la yri­te­tään pitää nopeu­det alhai­si­na pysäyt­tä­mäl­lä lii­ken­ne tar­peek­si usein (taval­laan hyvä aja­tus), mut­ta kun ajaa tar­peek­si nopeas­ti, ehtii vih­reis­tä ennen kuin punai­set tule­vat pääl­le — eli hyvää­tar­koit­ta­nut peri­aa­te joh­taa juu­ri sii­hen, mitä yri­tet­tiin estää. Sit­ten lai­te­taan­kin pel­ti­po­lii­se­ja katu­jen var­teen, vaan eipä sekään nopeuk­sia las­ke, mut­ta saa­daan­pa kerät­tyä rahaa 😉

 31. Lii­ken­ne­ruuh­kis­ta sel­vi­ää kun valit­see työ­ai­kan­sa hyvin moni voi vali­ta tylai­kan­sa . Töis­sä olles­sa­ni tulin töi­hin enne seit­se­mää ja läh­din kol­men aikoi­hin eikä ollut ruuh­kia, työ­mat­ka kum­paan­kiin suun­taan 10–15 minuut­tia, ei ruuhkia.
  Kol­le­ga­ni tuli­vat, vaik­ka hekin oli­si­vat voi­neet vali­ta työ­ai­kan­sa, yhdek­säk­si ja läh­ti­vät vii­den mais­sa ja kiroi­li­vat ruuhkia.
  Punai­nen aal­to on pik­ku jut­tu , amma­tik­seen aja­jaa se voi harmittaa

 32. Puhe on tekoab­strak­tia sil­loin­kin kun asiat ovat täy­sin kon­kreet­ti­sia. Niin yksin­ker­tai­sen asian sano­mi­seen kuin että val­tiol­la tulot eivät rii­tä kat­ta­maan meno­ja tar­vi­taan outoa käsi­tet­tä ”kes­tä­vyys­va­je”.”

  Suu­rem­pi ongel­ma on se , mitä jäte­tään sanomatta.
  Esim työ­ura-kes­kus­te­lua on käy­ty avaa­mat­ta sen laa­jem­paa merkitystä .
  EK:n int­res­seis­sä on tie­tys­ti vain yri­tys­ten kulu­jen pienentäminen,joetn Laa­tusen puheet ovat hyvin yksisilmäisiä.

  Mut­ta tun­tuu oudol­ta , että polii­ti­kot­kin vai­ke­ne­vat tyys­tin työ­uran piden­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä ongelmista.

  Suu­rin ongel­ma on mis­tä löy­de­tään lisään­ty­väl­le työ­voi­man tar­jon­nal­le lisää työpaikkoja.
  Kas­vuen­nus­teet ovat sel­lai­sia, että net­to­na työ­pai­kat eivät lisään­ny 2010-luvul­la eli työ­apaik­ko­jen mää­rä pysyyy n 2,4 miljoonana.

  Kor­tis­tos­sa meil­lä on työt­tö­mik­si työn­ha­ki­joik­si rekis­te­röi­ty­nei­tä n 400000. Viral­li­set tilas­tot ovat toki alem­pia, mut­ta ne ovat vain osajouk­ko kai­kis­ta työttömistä.
  Eli työn tar­joa­jia on n 2,8 miljoonaa.

  Kun tuo­hon jouk­koon lisä­tään elä­kei­kää korot­ta­mal­la n 4 ikä­luok­kaa eli n 60000 x4 eli 240000 hen­keä niin pää­dy­tään n 3 mil­joo­naa työn tar­joa­jaan ja jos toi­seen pää­hän lisä­tään edes yksi vuo­si niin puhu­taan n 3,1 mil­joo­nas­ta työn­tar­joa­jas­ta n 2,4 mil­joo­nan työ­pai­kan markkinoilla.

  Eli olem­me vaih­ta­mas­sa elä­ket­tä jättityöttömyyteen.

  Mut­ta kun toteu­te­taan tuo Osmon 350tai 500 euron perus­tu­lo niin onhan se alem­pi kuin 1300 euron elä­ke ja yri­tys­ten voi­tot kas­va­vat vastaavasti.

  Seu­raa­va luku­kin on jo var­maan kir­joi­tet­tu: Kun huo­ma­taan ‚e ttä meil­lä on jät­ti­työt­tö­myys niin joku valo­pää­po­lii­tik­ko esit­tää, että pääs­te­tään van­hat eläk­kel­le ja sen jäl­keen teh­dään var­hai­se­lä­ke­jär­jes­tel­mä, mut­ta se tus­kin on yhtä ante­lias kuin nykyi­nen eli jotain takuu­eläk­keen luokkaa.

 33. Toi­nen vai­ke­ne­mi­sen alue on maa­han­muut­to. Ei kuk­kan vaka­vas­ti otet­ta­va polii­tik­ko esi­tä mitään kri­tiik­kiä maa­han­muut­toa koh­taan, sekin on vai­et­tu alue.
  Nykyi­nen maa­han­muut­to kes­kit­tyy ns mata­lan tuot­ta­vuu­den töi­hin eli meil­le tul­laan töi­hin pie­ni­palk­kai­siin pätkätöihin.
  Se taas mer­kit­see, että maa­han­muut­ta­jien työt­tö­myy­sas­te on korkea.
  Pie­ni­palk­kai­nen työ ei myös­kään lisää bkt:ta ja kun usein nämä maa­han­muut­ta­jat ovat suu­ri­per­hei­siä iso­van­hem­pi­neen niin eivät he paran­na edes huol­to­suh­det­ta, päinvastoin.
  Ja edes tääl­lä ansait­tua rahaa ei kulu­te­ta tääl­lä vaan lähe­te­tään mer­kit­tä­vä osa kotimaahan.
  Lisäk­si maa­han­muut­ta­jia käy­tet­tään avoi­mes­ti hyväk­si työ­mark­ki­noil­la ja he syö­vät näin mark­ki­noi­ta rehel­li­sil­tä yrit­tä­jil­tä ja työntekijö
  iltä

  Suo­ma­lai­sen polit­tii­kan vai­ke­ne­mi­sen kult­tuu­ri on joh­ta­nut demo­kra­tia­va­jee­seen ja sitä kaut­ta pro­tes­ti­liik­kei­den syntymiseen

 34. Hyvä T, Kai­vo­ka­dun (jos oikein las­ken niin kol­me) ja Alek­sin ris­teyk­sis­sä Mans­kul­la lie­nee eri mää­rä vai­hei­ta. Tuol­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä ei pitäi­si olla valo­ja lainkaan.

 35. Lii­ken­ne­va­lot oli­vat täs­sä Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­ses­sa vain ana­lo­gia, mut­ta jat­kan­pa sil­ti niis­tä. Tie­ten­kin vih­reäl­lä aal­lol­la on rajoit­teen­sa. Ongel­ma ei kui­ten­kaan ole perus­ra­joit­tees­sa, vaan jär­jet­tö­miin mit­ta­kaa­voi­hin pai­su­te­tuis­sa jouk­ko­lii­ken­teen valoe­tuuk­sis­sa. Nyky­ään var­maan jokai­ses­sa bus­sin­pa­ha­ses­sa on kysei­nen kapis­tus, jol­la valot saa kään­net­tyä vih­reäk­si. Eipä siis ihme, että kaik­ki vih­reät aal­lot pit­kin kau­pun­kia ovat täy­sin sekai­sin. Ei tar­vi­ta kuin yksi ratik­ka tai bus­si sivu­ka­dul­ta, niin pum sin­ne meni vih­reä aal­to kai­kil­ta hen­ki­lö­au­toil­ta. Tämä on sitä vih­rei­den poli­tiik­kaa. Yksin­ker­tais­ta toi­min­taa, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea jouk­ko­lii­ken­net­tä ja hai­ta­ta hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä mak­si­maa­li­ses­ti. Tähän yhdis­te­tään tie­tys­ti pysä­köin­ti­paik­ko­jen sys­te­maat­ti­nen vähen­tä­mi­nen, autoi­lun verot­ta­mi­nen kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa yhteyk­sis­sä ja “ruuhka“maksun aja­mi­nen. Vie­lä jos mah­dol­lis­ta, sul­je­taan koko­nai­sia katuo­suuk­sia ja lii­ken­neyh­teyk­siä hen­ki­lö­au­toil­ta, ja vara­taan ne pel­käs­tään bus­seil­le. Autoi­li­jat jou­tu­vat aja­maan usean kilo­met­rin kier­to­tiet. Esi­merk­ke­jä: Haa­ga ja Viikki. 

  Eipä sii­nä mitään, rehel­lis­tä ja pää­mää­rä­tie­tois­ta poli­tiik­kaa. Samal­la syy, mik­si minä en iki­nä äänes­tä vihreitä.

 36. Bus­sis­sa tai rati­kas­sa ei ole nap­pia jol­la valo vaih­tuu. Jouk­ko­lii­ken­ne-etuuk­sien toteu­tuk­ses­ta, KG.

 37. Ei tar­vi­ta kuin yksi ratik­ka tai bus­si sivu­ka­dul­ta, niin pum sin­ne meni vih­reä aal­to kai­kil­ta henkilöautoilta.

  Tai­dat on unoh­taa sen suu­rim­man para­dok­sin; ei tar­vi­ta kuin yksi ratik­ka tai bus­si ris­teyk­sen, niin kaik­ki muut rati­kat ja bus­sit seisoo.

  Nyt täy­tyy koh­tuu­den nimis­sä tun­nus­taa, että nk ruuh­ka-aikaan väy­lät kyl­lä vetä­vät mones­ti täy­del­lä kapa­si­tee­til­la toi­seen suun­taan, tie­tys­ti suo­sien jouk­ko­lii­ken­net­tä jos vain mah­dol­lis­ta. Kovas­sa ruuh­kas­sa jouk­ko­lii­ken­ne-etu­kaan ei ole aina mah­dol­lis­ta, kos­ka väy­lä yksi­ker­tai­ses­ti mene­vät tuk­koon ja sil­loin ei lii­ku bus­si tai ratikkakaan.

  Kau­pun­ki on kui­ten­kin elos­sa 24/7 ja ruuh­ka­piik­kien ulko­puo­lel­la tämä valoe­tuus tai tahal­li­nen lii­ken­teen “rau­hoit­ta­mi­nen” on se mis­tä aihees­ta voi­daan ja pitää kes­kus­tel­la. Nykyi­sil­lä toi­mil­la on val­ta­va yhteis­kun­nal­li­nen hin­ta, kuten OS avaa­kin toi­ses­sa pos­tauk­ses­sa liit­tyen jonot­ta­mi­sen hin­taan kehäteillä.

 38. Vih­reäs­tä aal­los­ta vielä,

  Hel­sin­gin lii­ken­neon­gel­ma pitää rat­kais­ta stra­te­gi­sel­la tasol­la. Tak­ti­nen ja toi­min­ta-tasot eivät riitä.

  Siis seu­raa­vas­ti: Rati­kat koko­naan pois. Nii­den koko­nais­kus­tan­nuk­set istuin­ki­lo­met­riä koh­den ovat sil­mit­tö­mät. Rati­kat myös hait­taa­vat muu­ta lii­ken­net­tä. Nehän kul­ke­vat kes­kel­lä katua ja vie­vät siten arvok­kain­ta lii­ken­ne­ti­laa, joka on älyt­tö­mäs­sä vajaakäytössä.

  Siis kun kes­kel­tä katua vapau­tuu tilaa muul­le lii­ken­teel­le tulee lisää lii­ken­ne­ka­pa­si­teet­tia. Lisäk­si rati­kan kään­ty­mi­nen sivul­le pysäyt­tää tuon puo­len lii­ken­teen. Aivan älytöntä!

  Rati­koi­den pois­tol­la lii­ken­teen suju­vuus pul­lon­kau­lois­sa paran­tuu arviol­ta 50%, ja vih­reät aal­lot­kin on hel­ponm­pi orga­ni­soi­da tehokkaasti.

  Lisäk­si: Tun­ne­lit ovat edul­li­sia rat­kai­su­ja kes­kus­tan alu­eel­la siir­tä­mään lii­ken­net­tä yhdel­tä puo­lel­ta kau­pun­kia toiselle.

  Aina­kin esi­kau­pun­kia­lueil­la voi­si myös käyt­tää enem­män maan­pin­nan ylä­puol­la kul­ke­via katu­ja. Nii­tä käy­te­tään menes­tyk­sel­li­ses­ti muis­sa maissa.

  Näil­lä kei­noil­la Hel­sin­gin lii­ken­teen suju­vuus par­nee niin pal­jon, ettei mui­ta rat­kai­su­ja sit­ten enää tarvitaakkaan!

  Sep­po Korppoo
  Auto­ja rakas­ta­va ja hum­puu­kia vihaava…

 39. Korp­poo, pois­ta­mal­la rati­kat esi­mer­kik­si Man­ner­hei­min­tiel­tä joko
  (a) kas­va­tat auto­lii­ken­ne­mää­rää noin 200% jos mat­kus­ta­jat vaih­taa yksityisautoon
  (b) tuo­tat käy­tän­nös­sä jokai­sen rati­ka tilal­le pari bussia.

  Ja jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nuk­set tuol­la ei tipu lain­kaan, päinvastoin.

 40. Auto­jen rakas­ta­ja S. Korppoo: 

  Rati­kat koko­naan pois. Nii­den koko­nais­kus­tan­nuk­set istuin­ki­lo­met­riä koh­den ovat silmittömät. 

  Sai­si­ko tähän jon­kin läh­teen? Vähän vai­kea uskoa, että näin on. Tai tie­tys­ti riip­puu sii­tä, mitä tar­koi­te­taan “sil­mit­tö­mäl­lä” ja mihin verrattuna.

  Rati­kat myös hait­taa­vat muu­ta liikennettä.

  Pitäi­si­kö vii­si neliö­met­riä tyh­jää tilaa ympä­ril­lään kul­jet­ta­va liik­ku­ja olla mie­les­tä­si etuoi­keu­tet­tu? Aika sel­vää, että ladul­la­kin yksin tule­va vas­taan­tu­li­ja väis­tää kym­me­nen hen­gen let­kaa. Niin var­mas­ti sinä­kin tekisit? 

  Mik­sei näin sit­ten kaupunkiliikenteessä?

 41. Eli­na, tää näi­tä ikui­suus­kek­sus­te­lu­ja. Lyhyt viral­lis­li­tur­gi­nen vas­taus: Hel­sin­gin rati­kat on hal­po­ja lii­ken­nöi­dä per mat­kus­ta­ja ja kal­lii­ta per matkustajakilometri.

  Var­si­nai­nen ongel­ma tuos­sa nyt on se että sekä rati­koi­den että bus­sien kus­tan­nuk­set on ihan mitä sat­tuu lin­ja­koh­tai­ses­ti, eli tuo tilas­toin­ti­ta­pa ei ole kovin mie­le­käs. Ykkö­nen on kal­lis, kymp­pi ei ole, nyt esi­mer­kik­si. Bus­si­puo­lel­la rati­kan­ta­pai­sen rei­tin omaa­va 18 ja toi­saal­ta vaik­ka­pa 77, joka on osan mat­kaa mota­ria Jako­mäes­tä kii­tä­vä bus­si, vaa­tii suu­rin­piir­tein saman ver­ran bus­se­ja eli mak­saa saman ver­ran. 77 rei­tin pituus on kilo­met­rei­nä tuplat. Toi­saal­ta 18 on mel­kein tupla­mää­rä mat­kus­ta­jia. Miten sen nyt sit­ten laskee.

 42. Rati­kan aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set / istuin­ki­lo­met­ri koos­tu­vat seu­raa­vis­ta tekijöistä:
  1) Ratik­kan inves­toin­ti + käyt­tö + huol­to + kor­jaus­ku­lut + poistot
  2) Infra­stru­kuu­ri-inves­toin­ti­ku­lut= rata­jär­jes­tel­mä korok­kei­neen ja omi­ne lii­ken­ne­va­loi­neen, yms. + vari­kot + säh­kön­työt­tö­jär­jes­tel­mä ja nii­den huol­to + kor­jaus + poistot
  3) Hen­ki­lös­tö­ku­lut + hallintokulut
  4) Käyt­tö­ku­lut = säh­kö, yms.
  = KONAISKULUT

  Istuin­ki­lo­met­rin hin­ta saa­daan jaka­mal­la vuo­sit­tai­set KOKONAISKULUT sil­lä YHTEISKILOMETRIMÄÄRÄLLÄ, jot­ka ratil­la­pen­kit vuo­des­sa kulkevat.

  Run­sas 10 vuot­ta sit­ten las­kin tämän ja tulok­sek­si tuli muis­taak­se­ni luku, joka oli luok­kaa vii­si ker­taa suu­rem­pi kuin die­sel / kaa­su­bus­sin vas­taa­va luku.

  On vie­lä muis­tet­ta­va, että ratik­ka aiheut­taa vaka­van ter­veys­hai­tan levi­tä­mäl­lä ton­neit­tain sai­rauk­sia aiheut­ta­vaa tie­pö­lyä, joka tulee sen jarruhiekasta.Lisäksi tule­vat säh­kö­voi­ma­loi­den hii­li­diok­sii­di- ja hiukkaspäästöt.

  On muis­tet­ta­va, että nyky­ai­kai­nen bus­si on tehok­kaan jous­ta­va, hil­jai­nen ja vähän saastuttava.

  Lisäk­si on syy­tä muis­taa, että ratik­ka ja sen kis­kot hait­taa­vat mer­kit­tä­väs­ti muu­ta lii­ken­net­tä, mikä pakot­taa teke­mään kai­ken­lai­sia kal­lii­ta ja ihmis­ten kul­ke­mis­ta hait­taa­via ratkaisuija.

  Ratik­koi­hin tuh­la­tut rahat pitäi­si suun­na­ta muu­al­le, kuten esi­mer­kik­si mie­len­ter­veys­työ­hön, sosi­aa­li­sek­to­ril­le ja terveyspalveluihin.

  Sep­po Korppoo
  Ei ihme, että Sep­po on hyvin vihai­nen kai­kil­le ratikanrakastajille

 43. Ei eri kul­je­tus­muo­to­jen yksik­kö­kus­tan­nuse­ro­ja voi kui­ta­ta aivan kevyes­ti. Pal­ve­lut on jär­jes­tet­tä­vä niin, että lipun hin­ta ei tun­nu kis­kon­nal­ta ja mat­ka sujuu.

 44. @tpyyluoma:

  Joo, kyl­lä oikeas­taan tar­koi­tin­kin tuol­la lii­ken­ne­va­loe­tuuk­siin puut­tu­mi­sel­la juu­ri hil­jai­sen lii­ken­teen aiko­ja. Olen samaa miel­tä sii­tä, että ruuh­ka-aikoi­na väy­lät vetä­vät kapa­si­teet­tin­sa mukaan (sitä kapa­si­teet­tia on tosin pai­koi­tel­len saa­tet­tu tahal­li­ses­ti vähentää).

 45. Ei eri kul­je­tus­muo­to­jen yksik­kö­kus­tan­nuse­ro­ja voi kui­ta­ta aivan kevyes­ti. Pal­ve­lut on jär­jes­tet­tä­vä niin, että lipun hin­ta ei tun­nu kis­kon­nal­ta ja mat­ka sujuu.

  Tavoit­tees­ta lie­nem­me samaa miel­tä, tosin minus­ta se lipun­hin­ta ei ole ihan ykkös­asia; hyvä kyy­ti kel­paa vähän kal­liim­mal­la­kin, huo­noa taas ei käy­te­tä edes ilmaiseksi.

  Ja mitä sä tar­koi­tat yksik­kö­kus­tan­nuk­sil­la? Nyky­ään ihan viral­li­ses­ti­kin las­ke­taan HSL:n kaut­ta vuo­si­kus­tun­nuk­siin infra. Esi­mer­kik­si se Itä­met­ro vuositasolla:

  - Met­ron liii­ken­nöin­ti n. 5 mil­joo­naa rap­pa­rin mukaan
  — Ase­mien yllä­pi­to var­maan suu­rin­piir­tein saman ver­ran, eli 5 miljoonaa
  — Lii­tyn­tä­lin­jas­to 10 mil­joo­naa nyky­kus­tan­nus­ta­sol­la, rap­pa­rin mukaan vähän vähem­män vuo­den 2008 hintatasoll
  — Pää­oma­ku­lu­kor­vauk­set nyrk­ki­sään­nöl­lä 5% inves­toin­nis­ta noin 40 mil­joo­naa vuo­des­sa, viral­li­nen las­ken­ta­pa tur­han kireil­lä korol­la (HKL 11% tuot­to­ta­voi­te on absur­dein, ja selit­tää muu­ten kovia kus­tan­nuk­sia rati­koil­le) ja pois­toa­joil­la antai­si suu­rem­pia lukuja.

  Eli yhteen­sä n. 60 mil­joo­naa vuo­si­ta­sol­la, jois­ta var­si­nai­nen met­ron lii­ken­nöin­ti on alle 10% ja bus­sit­kin mukaan las­kien pelk­kä lii­ken­nöin­ti n. 25%. Eli kyl­lä ne kus­tan­nuk­set on ihan muu­al­la kuin liikennöinnissä.

 46. …jär­jet­tö­miin mit­ta­kaa­voi­hin pai­su­te­tuis­sa jouk­ko­lii­ken­teen valoe­tuuk­sis­sa. Nyky­ään var­maan jokai­ses­sa bus­sin­pa­ha­ses­sa on kysei­nen kapis­tus, jol­la valot saa kään­net­tyä vih­reäk­si. Eipä siis ihme, että kaik­ki vih­reät aal­lot pit­kin kau­pun­kia ovat täy­sin sekaisin.

  Jouk­ko­lii­ken­teen lii­ken­ne­va­loe­tuu­det ovat kaik­kial­la osoit­tau­tu­neet erääk­si edul­li­sim­mak­si tavak­si paran­taa jouk­ko­lii­ken­teen suju­vuut­ta ja talou­del­li­suut­ta huo­li­mat­ta sii­tä, että osal­le muu­ta lii­ken­net­tä niis­tä toki on hait­taa. Koti­mai­sia uusim­pia tulok­sia löy­tyy http://www.hel2.fi/liikenteenohjaus/jenka/loppuraportti.asp

  Hel­sin­gin lii­ken­ne­va­loe­tuu­det eivät kos­kaan ole olleet paloau­to­tyyp­pi­siä pak­koe­tuuk­sia, jot­ka todel­la­kin sekoit­ta­vat lii­ken­ne­va­lo­jen toi­min­taa. Bus­si- ja ratik­kae­tuu­det piden­tä­vät jouk­ko­lii­ken­teen vih­re­ää taval­lis­ta pitem­pään tai aloit­ta­vat sen taval­lis­ta aikai­sem­min. Rati­koil­la on lisäk­si monis­sa isois­sa ris­teyk­sis­sä lisä­vai­heet eli yli­mää­räi­set vih­reät. Näil­lä kei­noin ei lii­ken­ne­va­lo­jen toi­min­taa var­mas­ti saa “täy­sin sekaisin”. 

  Myös on hyvä muis­taa, että etuu­det ovat lisän­neet jouk­ko­lii­ken­teen suju­vuut­ta Hel­sin­gis­sä jo yli 30 vuo­den ajan. Mis­tään vii­me vuo­sien vil­li­tyk­ses­tä ei siis var­mas­ti ole kyse. Itse asias­sa etuuk­sien älyk­kyyt­tä ja tehok­kuut­ta tuli­si­kin nykyi­ses­tä tehos­taa. Tähän onkin jo syn­ty­nyt ja myös on tulos­sa aivan uusia mahdollisuuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.