Yhteenveto aukiololakikeskustelusta

Aika hyvä ja monipuo­li­nen keskustelu siitä syn­tyi. Ehkä nyt on aika sum­ma­ta myös oma käsi­tyk­seni asiasta.

Minus­ta on edelleen epäuskot­tavaa, että sun­nun­ta­iauki­olon vapaut­ta­mi­nen voisi samanaikaises­ti alen­taa hin­to­ja ja lisätä kau­pan työl­lisyyt­tä. Se voi tehdä niistä kumpaa vain, mut­ta ei molempia.

Tässä ei kan­na­ta sääliä sun­nun­taik­si työhön joutu­via kau­pan työn­tek­i­jöitä, sil­lä tupla­pal­ka­lla töi­hin halu­avia riittää.

Yhden per­heen pitämille erikoiskaupoille laki on paha isku, kos­ka he eivät voi olla töis­sä seit­semänä päivänä viikos­sa. Laki tulee johta­maan siihen, että kah­den ketjun hyper­mar­ketit kaap­paa­vat yhä suurem­man osan erikoiskau­pas­ta samal­la kun tavaratar­jon­ta köy­htyy. Helsinkiläisiä tämä köy­htymi­nen ei koske, mut­ta pie­nil­lä paikoil­la S‑marketin sisäänos­ta­ja päät­tää, mitä kulut­ta­ja tarvit­see. Sama ilmiö nähti­in, kun ruokakau­pat sai­vat luvan myy­dä kir­jo­ja. Kir­jakau­pat kuo­li­vat pie­nil­lä paikkakun­nil­la, mut­ta Ter­voa pystyi osta­maan Prismastakin.

Jos ruokakaup­po­jen hin­tata­so ale­nee, se voi johtua vain siitä, että lähikau­pat kuol­e­vat ja suurmyymälöi­den osu­us kas­vaa. Tämä taas ei voi lisätä työl­lisyyt­tä.  Minus­ta on selvä, että toinen automar­ket-päivä lauan­tain lisäk­si lisää automar­ket­tien myyn­tiä lähikau­pan kustannuksella.

Sun­nun­tairuokailu helpot­tuu. Nythän val­taosa rav­in­toloista pitää tupla­palkan takia ovet kiin­ni sun­nun­taisin. Kun kau­pat ovat auki, ruokaa voi tehdä edes kotona. 

Min­un on vaikea uskoa, että kaup­po­jen auki­o­lo lisäisi ihmis­ten ostovoimaa niin, että kau­pan myyn­ti lisään­ty­isi. Jos ihmiset vai­h­ta­vat tämän ansioista kulu­tusko­ris­saan palvelu­ja tavaroi­hin, on se mielestäni ympäristöar­gu­ment­ti sun­nun­ta­iauki­olo­ja vastaan.

Minus­ta eduskun­ta teki silti oikein sal­lies­saan sun­nun­ta­iauki­olon, kos­ka nykyti­lanne suosi liikaa liiken­nemyymälöitä. On ikävää, että viikko­ryt­mi sekoit­tuu eikä yhteistä vapaapäivää enää ole, mut­ta sille kehi­tyk­selle emme voi mitään. Mei­dänkin per­heemme tulee sun­nun­ta­iauki­oloa käyt­tämään ja on ase­matun­nelin ansios­ta käyt­tänyt jo nyt.

Min­un on vaikea uskoa, että suo­ma­lais­ten elämä on yleis­es­ti niin vihe­liäistä, ettei mitään parem­paa ajankäyt­töä viikon­lopuk­si löy­dy kuin kau­pas­sa käymi­nen. Han­kki­si­vat itselleen elämän.

73 vastausta artikkeliin “Yhteenveto aukiololakikeskustelusta”

 1. Yhtäältä: “Mei­dänkin per­heemme tulee sun­nun­ta­iauki­oloa käyt­tämään ja on ase­matun­nelin ansios­ta käyt­tänyt jo nyt.”

  Mut­ta sit­ten taas toisaal­ta: “Min­un on vaikea uskoa, että suo­ma­lais­ten elämä on yleis­es­ti niin vihe­liäistä, ettei mitään parem­paa ajankäyt­töä viikon­lopuk­si löy­dy kuin kau­pas­sa käymi­nen. Han­kki­si­vat itselleen elämän.”

  Joka tapauk­ses­sa shop­pailu on mon­en, etenkin naisen tärkeä tai jopa tärkein har­ras­tus. Mik­seivät he sitä har­ras­taisi eri­tyis­es­ti sun­nun­taisin, kun on hyvin aikaa? Olisi outoa, jos rahaa ei nyt siir­ty­isi aiem­paa enem­män kau­pan kassalle.

 2. Kyl­lähän kaup­po­jen auki­oloaiko­jen piden­tymi­nen lisää kaup­po­jen tuot­toa, JOS myyn­ti nousee niin suurek­si että aikaisem­mil­la auki­oloa­joil­la myyn­nin kasvu ei enää onnis­tu­isi niin hyvin. Ainakin ostoskeskuk­sis­sa myymälöi­den vuokrat lienevät niin suuria että ovat suuri osa muut­tuvista kus­tan­nuk­sista. Nyt yksi päivä lisää myyn­ti­aikaa samal­la vuokralla. 

  Omas­ta mielestä auki­oloaiko­jen piden­nys on hyvä jut­tu. Muu­tos vaan tuli huonoon aikaan. Nousukausi olisi ollut huo­mat­ta­van paljon parem­pi ajanko­h­ta. Auki­oloaiko­jen piden­nyk­sel­lä olisi mah­dol­lis­es­ti pois­tet­tu painet­ta uusien tilo­jen rakentamisesta.

 3. Minä olen Osmon yhteenve­dos­ta samaa mieltä. Asen­neilmapi­iri tekee suo­ma­lai­sista pim­bo­ja, joiden har­ras­teena on kaipois­sa kierte­ly ja shop­pailu. Uut­ta Noki­aa ei tämän päivän pin­nal­lisu­us ei enää pysty syn­nyt­tämään oli koulu­tus­ta­so miten maail­man huip­pua tahansa. 

  Jopa Suomen tele­vi­sio levitet­ti­in mon­elle kanavalle tavoit­teena tar­jo­ta ohjelmia kel­lon ympäri. Laadun sijaan saamme määrää. Suomen suurin jäteon­gel­ma on täl­lä het­kel­lä tele­vio­sio­tar­jon­nas­sa. Paskaa tulee tuutin täydeltä.

  Dalai Lama on sanonut osu­vasti, että jos halu­at löytää vet­tä ja tehdä kaivon, älä kuopi sieltä sun täältä vaan kai­va kun­non kuoppa.

 4. “Minus­ta on edelleen epäuskot­tavaa, että sun­nun­ta­iauki­olon vapaut­ta­mi­nen voisi samanaikaises­ti alen­taa hin­to­ja ja lisätä kau­pan työl­lisyyt­tä. Se voi tehdä niistä kumpaa vain, mut­ta ei molempia.”

  Meil­lä on myös Lappeen­ran­nan kaltaisi paikko­ja, jos­sa tämäkin on täyt­tä totta!

 5. En jaa huoltasi yhden per­heen ylläpitämien erikoiskaup­po­jen kohtalosta. Inno­vati­ivisil­la kaup­pi­asyrit­täjil­lä on usei­ta vai­h­toe­hto­ja. Melkein kaikil­la myymälöil­lä on nykyään verkko­sivut. He voivat halutes­saan hakeu­tua liiketiloi­hin, joi­ta ei ole pakko pitää auki sun­nun­taisin, ja palvel­la asi­akkaitaan verkos­sa 24x7. Tai jos hei­dän toimi­alansa sovel­tuu siihen, he voivat ryhtyä shop-in-shop ‑yrit­täjik­si automar­ket­tei­hin, jos­sa heil­lä on myyn­ti­tis­ki, jota ei kuitenkaan vält­tämät­tä tarvitse miehit­tää kaikki­na aikoina.

 6. “Min­un on vaikea uskoa, että suo­ma­lais­ten elämä on yleis­es­ti niin vihe­liäistä, ettei mitään parem­paa ajankäyt­töä viikon­lopuk­si löy­dy kuin kau­pas­sa käymi­nen. Han­kki­si­vat itselleen elämän.”

  Mil­loinkas lap­siper­he käy han­kki­mas­sa uudet vaat­teet, polkupyörän ja sen sel­l­aiset lap­sille kuin viikon­lop­puna? Arki-iltana kaikkien ollessa väsyneitä päivän jäl­keen, jol­loin lap­si ei suos­tu kokeile­maan mitään päälleen?

  Ja on hyvä, että voi vali­ta kau­pas­sakäyn­tipäivän esim sään mukaan eikä kalen­ter­ista. Usein on viikon­lop­puna toinen päivä sateinen ja toinen aurinkoinen. Mielu­um­min käyt­täisi sen sateisen päivän shop­paamiseen, kumpi onkin.

 7. “Sun­nun­tairuokailu helpot­tuu. Nythän val­taosa rav­in­toloista pitää tupla­palkan takia ovet kiin­ni sun­nun­taisin. Kun kau­pat ovat auki, ruokaa voi tehdä edes kotona. ”

  En tiedä kuin­ka pahois­sa vaikeuk­sis­sa suo­ma­lais­ten sun­nun­tairuokailu on tähän asti ollut näi­den mar­ket­tien ollessa kiin­ni. Itse olen osan­nut kiertää tämän vaikeu­den osta­mal­la tarpeek­si ruokaa itsel­leni ja läheisil­leni jo per­jan­taina tai viimeistään lauan­taina, jol­loin sun­nun­tain autiu­teen on taval­laan jo etukä­teen varaudut­tu. Ja rauhal­lisen sun­nun­tain viet­toa ei tartte katkaista änkeämäl­lä pris­maan tekemään ruokaostoksia.

 8. “Kun kau­pat ovat auki, ruokaa voi tehdä edes kotona.”
  Tarkoit­taako tämä sitä, että et oikeasti omista jääkaap­pia? Ruo­ka säi­lyy siel­lä mon­ta päivää.

  “Mil­loinkas lap­siper­he käy han­kki­mas­sa uudet vaat­teet, polkupyörän ja sen sel­l­aiset lap­sille kuin viikonloppuna?”
  Mitenkähän luulet sen tapah­tuneen sil­loin, kun pidem­piä viikon­lop­puauki­olo­ja ei ollut?

  Taidan­pa kallis­tua Linkolan mielip­iteisi­in, kun ihmi­sistä näköjään on tul­lut ihan avuttomia.

 9. En oikeasti ymmär­rä mik­si tämä asia on niin tun­tei­ta herät­tävä. Kenenkään laat­u­aikaa sun­nun­taisin viet­tävän ei ole pakko lähteä sinne kau­paan, vaik­ka ne oli­si­vat auki. Toisaal­ta, jos joku sinne kuitenkin halu­aa men­nä, en ymmär­rä mik­si se ei joillekin muille sovi ja he pyrkivät sitä kaikin keinoin estämään?

 10. “Min­un on vaikea uskoa, että suo­ma­lais­ten elämä on yleis­es­ti niin vihe­liäistä, ettei mitään parem­paa ajankäyt­töä viikon­lopuk­si löy­dy kuin kau­pas­sa käymi­nen. Han­kki­si­vat itselleen elämän.”

  Ottiatuo­ta. Minä pidin vuosikau­sia kiin­ni siitä peri­aat­teesta, että sun­nun­taina en kaup­paan mene, vaik­ka se kuin­ka olisi auki. Sit­ten tuli han­kit­tua se Ns. Elämä (kut­su­taan myös lap­sik­si). Kum­masti tuli peri­aat­teista lipsuttua.

  Mitä olen tuos­sa lähikau­pas­samme seu­rail­lut, niin sun­nun­taina ostok­sil­la kävi­jät ovat joko 1) per­heenäite­jä tekemässä täy­den­nysos­tok­sia tai 2) kaljanostajia.

  Ihan kansan­ter­vey­den nimis­sä voisi olla hyvä jut­tu kieltää alko­holin myyn­ti kokon­aan sunnuntailta.

 11. pie­nil­lä paikoil­la S‑marketin sisäänos­ta­ja päät­tää, mitä kulut­ta­ja tarvitsee

  Näin se kyl­lä taitaa pitkälti men­nä suurem­mil­lakin paikoilla.

 12. “Mil­loinkas lap­siper­he käy han­kki­mas­sa uudet vaat­teet, polkupyörän ja sen sel­l­aiset lap­sille kuin viikon­lop­puna? Arki-iltana kaikkien ollessa väsyneitä päivän jäl­keen, jol­loin lap­si ei suos­tu kokeile­maan mitään päälleen?”

  Netistähän nämä kaik­ki löy­tyvät, etenkin lapset ovat käte­viä etsimään tavaransa netistä.
  Ja nuorem­mat eivät juuri vielä osaa vaa­tia merkki­vaat­tei­ta ja tiet­tyä muotia.
  Olemme ostelleet lapsen­lapselle vaat­tei­ta ilman, että malli on mukana ja hyvin toimii.
  Itse tilaan vaat­tei­ta tuol­ta kauko-Idästä suo­raan vaat­turil­la ja hyvin toimii.
  Polkupyörä on tyyp­illi­nen minkä voi tila­ta netistä, har­va ostaa mit­to­jen mukaan tehtyä

  Sun­nun­ta­iauki­oloa­jal­la on paljon sosi­aal­isia hait­tavaiku­tuk­sia, sil­lä se pirstaloi perheitä
  Auki­oloa­jan laa­jen­nus kok­see myös n 5–70000 las­ta , eli vaiku­tuk­set ovat aika laajoja

 13. Osmo:

  Helsinkiläisiä tämä köy­htymi­nen ei koske, mut­ta pie­nil­lä paikoil­la S‑marketin sisäänos­ta­ja päät­tää, mitä kulut­ta­ja tarvitsee.

  Ihan joka ikisessä S‑marketissa se sisäänos­ta­ja yrit­tää vali­ta tuot­tei­ta joi­ta asi­akkaat halu­aa. Voi toki olla tot­ta, että pikku­paikkakun­nil­la ihmisil­lä on eri­lainen (ehkä homogeenisem­pi) maku ruoan suh­teen, jon­ka seu­rauk­se­na valikoima on kapeampi, mut­ta ei sil­loin pidä syyl­listää sisäänos­ta­jaa, joka yrit­tää vaan palvel­la asiakkaitaan.

  Sin­ul­la on tietysti jo pitkät per­in­teet täl­lä blogilla ihmis­ten maku­jen haukku­miselle, joten olisi ihan hyvin voin­ut kir­joit­taa vaik­ka, että pikku­paikkakun­nil­la kaupois­sa on huono valikoima, kos­ka niiden asi­akkail­la on huono maku.

 14. Vähän ris­tiri­itainen aloitus… 

  Osmo ker­too shop­pail­e­vansa ase­matun­nelin hyv­in­varuste­tuis­sa ruokakaupois­sa sun­nun­taisin, mut­tei soisi tätä muille. 

  Muiden pitäisi han­kkia elämä?

 15. Ekol­o­gisia näkökul­mia ruokakaup­po­jen sun­nun­ta­iauki­olon puolesta: 

  Pit­sakul­je­tuk­set vähenevät. Pizze­ri­oille­han sun­nun­tai on viikon paras myyn­tipäivä ja lät­ty tilataan usein kotiin. 

  Rav­in­toloiden hävik­ki on myös huo­mat­tavasti suurem­pi kuin koti­talouk­sien eli ruokaa menee koti­olois­sa vähem­män roskiin. 

  Rav­in­tolois­sa syödään use­am­min kokoli­haa kuin kotona, joten tämä ilmas­torikol­lisu­us vähenee. 

  Lisäk­si sel­l­ainen kansan­ter­vey­delli­nen point­ti, että kotiruo­ka on pääsään­töis­es­ti kevyem­pää ja ter­veel­lisem­pää kuin rav­in­to­laruo­ka (Enni Mer­tasen väitöskir­ja 2007).

 16. “Han­kki­si­vat itselleen elämän.”

  Min­ul­la on parem­paakin tekemistä kuin pitää kir­jaa siitä, mil­loin kau­pat ovat mil­loinkin auki. Tämä uusi laki paran­taa tältä osin tilan­net­ta, mut­ta ei kokon­aan poista ongelmaa.

  Eri asia sit­ten on, onko min­un “parem­pi tekemiseni” niin arvokas­ta, että sen takia pitää aiheut­taa sun­nun­ta­iauki­olosta väite­tysti syn­tyvät ongelmat.

 17. Vihreästä vinkke­listä on yksinker­tais­in­ta pidät­täy­tyä ekol­o­gi­sis­sa vaiku­tuk­sis­sa. Kun päädyt kan­nat­ta­maan kaikkien kaup­po­jen sun­nun­ta­iauki­oloa, ja toisaal­ta uskot sen hyödyt­tävän keskimäärin enem­män iso­ja kaup­po­ja, et ilmeis­es­ti usko sun­nun­taikaup­pa­matko­jen suun­tau­tu­van ns. peltomarketteihin. 

  Liiken­nemyymälöi­den ruokaos­tosten siir­tymi­nen pikku­taa­jamien mar­ket­tei­hin on posi­ti­ivi­nen ilmiö, tot­ta kyl­lä. Mut­ta jos sun­nun­taista tulee yleinen shop­pailupäivä — kuten uskon — ei se pikku­taa­ja­man S‑market tar­joa siihen mah­dol­lisuuk­sia, ja sil­loin voit­ta­jia ovat kauko­mar­ketit, joista saa kaikkea. 

  Ekol­o­gis­es­ta näkökul­mas­ta lais­sa on liian isot riskit yhdyskun­tarak­en­teen hajoamisen.

 18. “Roma locu­ta — causa finita.”

  Eli vapaasti suomen­net­tuna: Raha on puhunut — hom­ma on finito.

  Sun­nun­ta­iauki­olon puoles­ta. Tehokkaampi myymälätilo­jen käyt­tö, mah­dol­lisu­us ajoit­taa per­heen ns. viikon­lop­pu­os­tok­set lauan­taille tai sun­nun­taille, pienem­pi elin­tarvikkei­den hävikki.

  Vas­taan: Myrkkyä erikois­li­ikkeille ja pien­myymälöille (murentaa asi­akaspo­h­jaa, ongel­ma eri­tyis­es­ti suurkaupnkien ulkop­uolel­la) Vie per­hei­den yhteistä aikaa. Tuo lisäpalvelutarvetta 

  esim. las­ten päivähoitoon ilman tehokku­ushyö­tyjä (= yksi hoita­ja joutuu hoita­maan myyjän yhtä las­ta, tapauk­sia tunnetaan).

  Kun itse on lib­er­aali ja indi­vid­u­al­isti aika mon­e­nes­sa polves­sa, niin on oppin­ut ymmärtämään, että aito indi­vid­u­al­isti pyrkii nimeno­maan ymmärtämään ja kun­nioit­ta­maan t o i s e n yksilön tarpei­ta ja oikeuk­sia. Tätä näköko­htaa oli vaikea aika mon­es­ta puheen­vuoros­ta löytää.

 19. Osmo: “Helsinkiläisiä tämä köy­htymi­nen ei koske, mut­ta pie­nil­lä paikoil­la S‑marketin sisäänos­ta­ja päät­tää, mitä kulut­ta­ja tarvitsee.”

  Nimetön: “Näin se kyl­lä taitaa pitkälti men­nä suurem­mil­lakin paikoilla.”

  Art­turi Björk: “Ihan joka ikisessä S‑marketissa se sisäänos­ta­ja yrit­tää vali­ta tuot­tei­ta joi­ta asi­akkaat halu­aa. Voi toki olla tot­ta, että pikku­paikkakun­nil­la ihmisil­lä on eri­lainen (ehkä homogeenisem­pi) maku ruoan suh­teen, jon­ka seu­rauk­se­na valikoima on kapeampi, mut­ta ei sil­loin pidä syyl­listää sisäänos­ta­jaa, joka yrit­tää vaan palvel­la asiakkaitaan.”

  Kumpikaan teistä ei näköjään ymmärtänyt Osmon point­tia: Pie­nil­lä paikkakun­nil­la ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa kuin se S‑marketin valikoima, kun taas isom­mil­la paikkakun­nil­la ovat ne erikois­li­ik­keet, joista saa muu­takin kuin S‑marketin sisäänos­ta­jan val­it­semia tuot­tei­ta, jolleivät ne miel­lytä. Ei suinkaan sitä, että Helsin­gin S‑markettien valikoima olisi jotenkin pieniä paikkakun­tia rikkaampi. Toden­näköis­es­ti se valikoima­han on Helsin­gin liikkeis­sä (ehkä Ase­matun­nelia luku­unot­ta­mat­ta) täs­mälleen sama aina sil­lipurkeista sukkahousuihin.

  Tot­ta kai S‑marketin sisäänos­ta­ja yrit­tää vali­ta tuot­tei­ta, joi­ta ihmiset halu­a­vat. Mut­ta vaik­ka S‑marketit täyt­täi­sivät kaikkien ihmis­ten toiveista 90 %, jäl­jelle jää vielä se 10 % erikois­toivei­ta, jot­ka ovat kaikil­la ihmisil­lä eri­laiset ja kuitenkin saat­ta­vat edus­taa 90 % tarvit­tavas­ta tuote­va­likoimas­ta. Niitä varten on ne erikois­li­ik­keet, joille vain isom­mil­la paikkakun­nil­la on riit­tävästi kysyn­tää: paljon tuot­tei­ta, vähän myyn­tiä. S‑marketissa on vain vähän tuot­tei­ta, joil­la on paljon myyntiä.

  Kyse ei ole maus­ta, vaan siitä, että ihmis­ten toiveet ovat osit­tain hyvin saman­laiset ja osit­tain hyvin eri­laiset. Niin pie­nil­lä kuin suuril­lakin paikkakunnilla.

 20. Tuo­masjukan argu­ment­ti sun­nun­ta­iauki­oloa vas­taan tun­tu­isi ole­van, että jokin asia pitää kieltää, kos­ka on mah­dol­lista, että se voimis­taa jotain ongel­maa, joka on syn­tynyt jos­sain muualla.

  Vihrei­den vinkke­listä en tiedä — Tuo­masjuk­ka (kiitok­set hänelle siitä) aikanaan vaku­ut­ti min­ut siitä, että minä en vihrei­den joukkoon kuu­lu — mut­ta minus­ta ekologi­nen näkökul­ma olisi hyvä ottaa vähän laa­jem­min. Jos yhdyskun­tarakenne muo­dos­tuu epä­tarkoituk­sen­mukaisek­si, niin minus­ta ajankäyt­töpäätösten suit­simi­nen kuu­lostaa kyl­lä kovin köykäiseltä työvä­li­neeltä tähän.

  Esimerkik­si auton käytön vähen­tämiseen kan­nus­ta­vat ratkaisut kuten tiemak­sut tms., kaavoitus, julkisen infran pain­opis­teen siirtämi­nen maan­teistä pois­päin jne. tun­tu­isi­vat näin ulkop­uolisen mielestä paljon parem­mil­ta keinoilta. 

  Tässä lisäk­si sivu­ute­taan kokon­aan eri­laiset sub­sti­tuu­tio­vaiku­tuk­set. Ihmiset liikku­vat sun­nun­taisin muutenkin paljon, käyvät suku­lais­ten luona jne. ja valitet­tavasti usein autoil­la. Moni käy automar­keteis­sa matkan var­rel­la. Valin­nan mah­dol­lisu­us voi tehdä sen, että lauan­taina ei tarvitse lähteä erik­seen kauppareissulle.

 21. Taidan olla lib­er­aali, mut­ta mielestäni keskustelu­un liit­tyy erikoise­na sivu­juon­teena muiden toimien moral­isoin­ti perustuen klas­siseen psykol­o­giseen sijoit­tamiseen sekä vai­htel­e­va halu ohjail­la muiden ihmis­ten elämää oman ide­olo­gian pohjalta.

 22. “Min­ul­la on parem­paakin tekemistä kuin pitää kir­jaa siitä, mil­loin kau­pat ovat mil­loinkin auki. Tämä uusi laki paran­taa tältä osin tilan­net­ta, mut­ta ei kokon­aan poista ongelmaa”

  Täy­dessä vapaudessa auki­oloa­jat ovat vieläkin kir­javampia, joten kir­jan­pitokin on moninkertaista. 

  Eikö se ollutkin niin, että vapaas­sa auki­olos­sa kaup­pias saa pitää kau­pan auki sil­loin kun haluaa ??

  Mik­si ole­tat, että kaik­ki pitävät kau­pan auki 24/7/365 ??

 23. “Ihan joka ikisessä S‑marketissa se sisäänos­ta­ja yrit­tää vali­ta tuot­tei­ta joi­ta asi­akkaat haluaa”

  Ei se näin mene, mar­ketis­sa pyritään vain tyy­dyt­tämään keskimääräi­nen tarve ja val­it­se­maan tavarat siten , että kate on suurin

  Itse asi­as­sa kun mar­keteille ei ole oikein vai­h­toe­hto­ja niin tuote­va­likoimakin on mitä on.

  Mar­ket takaa asi­akkaan tulon tar­joa­mal­la sisän­ve­to­tuot­tei­ta esim olut­ta, kahvia tai jotain kalaa ja jotain lihaa halvalla.
  Har­va viit­sii lähteä hake­maan mui­ta tavaroi­ta muualta.

 24. Itse asi­as­sa mar­keteil­la ei ole enää sisäänos­ta­jia, ne ovat kon­sernil­la eli SOK, HOK-Elan­non ja Keskon pääkont­tor­eis­sa ja ne sanel­e­vat kaup­po­jen valikoimat.

  Tuoat paljon main­os­tet­tua itsenäistä kaup­pi­as­ta ei ole näis­sä kaupois­sa vaan palkat­tu myymälän­hoita­ja. Keskol­lakin kaup­pias on vain ren­ki vail­la vaikutusvaltaa

 25. Jos ekologi­nen kestävyys on läpäi­sevä peri­aate, se pitää ottaa huomioon myös sun­nun­ta­iauki­olois­sa. Muus­sa tapauk­ses­sa on aina mah­dol­lista sanoa, että “tämä ongel­ma kuu­luu hoitaa ihan toises­sa yhteydessä”. 

  Se vaan ei toi­mi, kun rak­en­teet on luo­tu väärin päin. Automar­ketit ovat väärässä paikas­sa, ja sen mukaises­ti pitää toimia. Ehdot­ta­masi toimet ovat tot­ta kai mielestäni tarpeel­lisia nekin.

 26. Elmo Allen: Njoo. Oot toki oike­as­sa, että noin­han se menee, mut­ta mun mielestä tuo ei ollu Osmon argu­ment­ti, kos­ka se ei liity mitenkään tähän keskusteluun.

  Kaik­ki var­masti ymmärtävät, että mitä isom­pi kaupun­ki sitä enem­män valin­nan varaa. Ei siihen mikään S‑marketin sisäänos­ta­ja vaiku­ta pätkän vertaa.

  Vaikut­ti lähin­nä siltä, että Osmo oli sitä mieltä, että tämä auki­oloaiko­jen vapau­tus huonon­taa valin­nan­varaa maaseudul­la, mut­ta ei pääkaupunkiseudul­la ja syyt­ti tästä S‑markettien sisäänos­ta­jia. Jos maaseudul­la hyl­ly­metrit vähenevät, niin joo valikoima var­maan piene­nee, mut­ta ei ne hyl­ly­metrit ollenkaan vält­tämät­tä vähene ja ihan samoin käy var­maan myös Helsingissä.

 27. En edelleenkään hyväksy väitet­tä siitä, että sun­nun­ta­iauki­o­lo vie per­hei­den yhteistä aikaa, ainakaan nettona. 

  - pikkukau­pat ovat työvoimain­ten­si­ivisem­piä kuin isot mar­ketit. Isois­sa mar­keteis­sa tehty työmäärä ei viikon­lop­ulle lisään­ny kauheasti.

  - Viikon­lop­putyötä teke­vistä var­masti keskimääräistä suurem­pi osa on perheettömiä. 

  - Taval­lista viikko­työtä teke­vien per­hei­den yhdessäoloai­ka ja ennenkaikkea sen laatu lisään­tyy merkit­tävästi. Laatu ei tässä tarkoi­ta “laat­u­aikaa”, vaan sitä, että per­jan­tai-illan kaup­pareis­sut väsynei­den las­ten kanssa vähenevät. Ajankäytön suun­nit­telun vapau­tu­mi­nen lisäk­si voi ihan hyvin vähen­tää kau­pas­sakäyn­ti­in kulutet­tua kokon­ai­saikaa, kun sun­nun­taina voi käy­dä kau­pas­sa mil­loin minkäkin reis­sun yhteydessä.

  - Laki­in tuli mukaan ymmärtääk­seni myös pykälä, että kaup­pakeskuk­set eivät voi vaa­tia liikkeiltä 7 päivän auki­oloa, vaan näille taat­ti­in oikeus pitää ovet kiin­ni yht­enä päivänä. Tämä tietenkin sivu­utet­ti­in kauhis­teluis­sa, ja vain oletet­ti­in, että kaikkien on “pakko” pitää ovet auki joka päivä.

  - Huoli pien­ten paikkakun­tien valikoimista on minus­ta kyl­lä hölinää. Sun­nun­ta­iauki­o­lo ei kyl­lä pien­ten paikkakun­tien suurista ketjuista riip­pumat­to­mia kaup­po­ja elätä. Siel­lä on nyt jo joku K‑extra tms ison ketjun pikkumyymälä kil­paile­mas­sa ne kumoon. Valin­nan­va­pau­den kaven­tu­mi­nen kau­pan keskit­tyessä on tietysti ongel­ma kulut­ta­jan yli­jäämän kannal­ta, mut­ta tähän vas­taan kyl­lä samal­la taval­la kuin autoilu­on­gel­maan: kil­pail­i­joiden pakko­sulkem­i­nen yhdek­si päiväk­si viikos­sa on kyl­lä niin välilli­nen keino, että epäilen sen käytän­nön toimivu­ut­ta suuresti. 

  - Tässä sivu­ute­taan lisäk­si ihan kokon­aan se hyö­ty, jon­ka ihmiset koke­vat siitä, että saa­vat käy­dä kau­pas­sa val­it­se­m­anaan päivänä. Sitä on han­kala mita­ta, mut­ta jotain tästä kysyn­nästä ker­too se, kuin­ka täyn­nä Pris­mo­jen ja City­mar­ket­tien parkkipaikat sun­nun­taisin ovat.

 28. Kaik­ista tärkein­tä olisi tur­va­ta nimen omaan pien­ten myymälöi­den ja puti­ikkien oikeudet. Oikeus pitää liiket­tä kiin­ni sil­loin kun on hil­jaista pitäisi kir­ja­ta laki­in, niin että tämän oikeu­den nou­dat­ta­mi­nen olisi velvoit­tavaa (etenkin kaup­pakeskusten omistajille).

 29. Minus­ta ei ole ollenkaan yksiselit­teistä, mitkä ovat kau­pan auki­oloaiko­jen vapau­tu­misen ympäristö­vaiku­tuk­set. Yhtälö on mon­imutkainen ja väit­täisin että emme voi vielä tietää vas­taus­ta. Muu­ta­ma esimerkki:

  1) Hesari uuti­soi äsket­täin World­watchin tutkimuk­ses­ta, jon­ka mukaan maail­man kasvi­huonekaa­su­jen päästöistä olisi 51 % seu­raus­ta eläin­tuotan­nos­ta. Jos tämä pitää paikkansa ja liiken­teen osu­ut­ta päätöistä joka aiem­min on arvioitu noin viiden­nek­sek­si tark­iste­taan vas­taavasti pienem­mäk­si (aiem­pi arvio elin­tarvike­tuotan­nolle oli 18 %, joten jos yksinker­taisu­u­den vuok­si olete­taan että päästö­vaiku­tusten kannal­ta eläin­tuotan­to = elin­tarvike­tuotan­to, saadaan uudek­si pros­ent­tio­su­udek­si 20/(100–18+51) = n. 15 %), merk­it­sisi vaikka­pa viiden pros­entin säästö ruokakaup­po­jen hävikissä, että liiken­teen päästöt saisi­vat kas­vaa 17 % ennen kuin tämä ekologi­nen säästö olisi syö­ty. Hävik­ki voi myös pienen­tyä kodeis­sa kun ei var­muu­den vuok­si tarvitse han­kkia koti­in herkästi pilaan­tu­via elin­tarvikkei­ta vaan ne voi hakea juuri sil­loin kun niitä tarvitsee. 

  2) Nykyi­nen liiken­neasemien vapaampi auki­oloai­ka mui­hin myymälöi­hin näh­den on ollut piilo­sub­ven­tio ben­si­inin myyn­nille, joka tun­netusti on usein itsessään kan­nat­tam­a­ton­ta. Sub­ven­tion katoami­nen merk­it­see polt­toaineen hin­nan nousua ja siten toden­näköis­es­ti hillit­see sen kulutusta.

  3) Laa­jem­mat auki­oloa­jat merk­it­sevät kulut­ta­jille parem­pia mah­dol­lisuuk­sia opti­moi­da ostosreis­sun­sa muun liikku­misen tarpeen oheen. Jos sun­nun­taina käy­dään joka tapauk­ses­sa autol­la mum­mia kat­so­mas­sa, voi ostok­set hoitaa siinä ohes­sa sen sijaan että tek­isi lauan­taina eril­lisen reis­sun kaup­paan. Toisaal­ta kun ostok­sia ei tarvitse hoitaa kiireessä työpäivän päät­teek­si, saat­taa auto jäädä koti­in kaup­pareis­sul­la kun on parem­min aikaa ja voi liikkua vaik­ka julk­isil­la tai pyörällä.

  Jos halu­taan tukea palvelui­ta fyy­sis­ten tuot­tei­den kulut­tamisen sijaan, siihen löy­tyy parem­pia keino­ja esimerkik­si arvon­lisävero­tuk­sen tai työn­tek­i­jöi­den sosi­aal­i­mak­su­jen jus­teer­aamis­es­ta (puhu­mat­takaan hiiliv­eros­ta jne.) kuin auki­oloa­joil­la kikkailus­ta. Samoin yhteiskun­taraken­net­ta säädel­lään parem­min kaavoituk­sen, tiemak­su­jen, polttoaineen/päästöjen vero­tuk­sen jne. keinoin kuin kau­pan aukioloajoilla.

 30. Jaa­has, ei ole taiteen kan­di­daatin vahvin puoli tuo matik­ka näköjään. =D Eli pidet­täköön tuo­ta hävikin ja liiken­teen päästö­jen suhdelukua suun­taa-anta­vana. =)

 31. Sat­un­naisen otan­nan eli viime sun­nun­taisen itik­sessä käve­lyn perus­teel­la eivät kaik­ki lik­keet kaup­pakeskuk­sis­sa nyky­isinkään ole auki sun­nun­taisin, ja muu­ta­ma vuosi, taik­ka joulu­nalus ja kesä on men­nyt samaan malli­in. Mis­tä näitä uhkaku­via oikein tulee?

 32. “Vaikut­ti lähin­nä siltä, että Osmo oli sitä mieltä, että tämä auki­oloaiko­jen vapau­tus huonon­taa valin­nan­varaa maaseudul­la, mut­ta ei pääkaupunkiseudul­la ja syyt­ti tästä S‑markettien sisäänos­ta­jia. Jos maaseudul­la hyl­ly­metrit vähenevät”

  Eivät SOK ja Kesko kil­paile eri­laisu­udel­la vaan saman­laisu­udel­la, kum­mankin tavar­ava­likoima on 90 % samaa vain ns kau­pan omat tuot­teet erilaisia.
  Valikoimakin on aika näen­näi­nen, esim leivät ovat saman valmis­ta­jan vähän eri for­mul­la leivottuja.

  Ja kau­pankäyn­ti­in vaikut­ta sijoit­telu hyl­lyis­sä esim ne paras- kat­teiset ovat silmän korkeudel­la tulo­su­un­nas­sa, joten ne tart­tuvat herkem­min kyytiin.
  Samoin kaik­ki yleiset kulu­tus­tuot­tet ovat kau­pan peräl­lä, jot­ta ihmi­nen joutuu kiertämään suurim­man osan hyllyistä.

  Kyl­lä vapaa val­in­ta on lähin­nä teoriaa

 33. Juu­sol­ta hyvä point­ti. Toiv­otaan, että a) hävik­ki on ollut merkit­tävää ja b) se todel­la piene­nee. Kovaa dataa näistä en ole itse nähnyt.

  Yhdyskun­tarak­en­teen hajau­tu­mi­nen tarkoit­taa kuitenkin myös sitä, että kau­pas­sakäyn­ti­in liit­tymätön kulkem­i­nen lisään­tyy (vrt. Idea­parkin urheilu­ti­lat). Sen huomioimi­nen on vielä vaikeampaa.

 34. Nykyi­nen liiken­neasemien vapaampi auki­oloai­ka mui­hin myymälöi­hin näh­den on ollut piilo­sub­ven­tio ben­si­inin myyn­nille, joka tun­netusti on usein itsessään kannattamatonta.

  Ei tuol­la ben­si­inin myyn­tiä ole sub­ven­toitu. Se on aina tehokkain­ta kylmäasemil­la. Huol­lon mah­dol­lisu­ut­ta tuol­la on pyrit­ty säästämään — etteivät kaik­ki lip­su­isi pelkik­si kylmäasemiksi.

 35. Tarkoitin siis, että sun­nun­taikau­pan hävikistä ei tai­da tois­taisek­si olla muu­ta kuin Ruokakeskon johta­jan sana. Ruokakaup­po­jen yleisek­si hävikik­si on muis­taak­seni arvioitu paria pros­ent­tia, mikä ei jätä kovin suur­ta peli­v­araa kas­vavalle autoilulle.

 36. “Täy­dessä vapaudessa auki­oloa­jat ovat vieläkin kir­javampia, joten kir­jan­pitokin on moninkertaista.”

  Ai niin kuin täl­läkin het­kel­lä yksi kaup­pa on kiin­ni tiis­taina, toinen keskivi­ikkona eikä koskaan muista kumpi? Höpsis.

  En hirveästi usko siihen, että kaup­pi­aat ihan kiusal­laan kek­sivät epäsään­nööli­isiä auki­oloaiko­ja – nykyiset ovat enem­mänkin lain­säätäjän syytä.

  “Mik­si ole­tat, että kaik­ki pitävät kau­pan auki 24/7/365”

  En ole­ta niin, enkä ole niin sanonut.

 37. Tiedemies:

  “- Taval­lista viikko­työtä teke­vien per­hei­den yhdessäoloai­ka ja ennenkaikkea sen laatu lisään­tyy merkit­tävästi. Laatu ei tässä tarkoi­ta “laat­u­aikaa”, vaan sitä, että per­jan­tai-illan kaup­pareis­sut väsynei­den las­ten kanssa vähenevät.”

  Mus­ta on jotenkin kohta­laisen äly­va­paa idea että jonkun mielestä pris­mas­sa käyn­ti sun­nun­taina kohot­taa elämän­laat­ua. Itse en pidä lainkaan pris­mas­sa tungek­simis­es­ta ja mieluiten olen sun­nun­taina kotona ja teen jotain omas­ta mielestäni kivaa. Tun­gen mielu­um­min siinä per­jan­tain ryysik­sessä että saa viikon­lop­puna olla rauhas­sa. Toisaal­ta kukin tyylil­lään, mulle on ihan sama jos joku saa kik­se­jä kau­pas­sa käymis­es­tä sunnuntaina.

 38. Var­ma häviäjä suurten kaup­paketju­jen voit­taes­sa on pien­ten paikallis­ten valmis­ta­jien erikois­tuot­teet ja sitä kaut­ta suo­ma­lainen ruokakul­tu­uri. Pien­valmis­ta­ja tekee usein elääk­seen jotain, joka on riit­tävän erikoista kiin­nit­tääk­seen kulut­ta­jan huomion, mut­tei poikkea liikaa suur­tuot­ta­jien bulkki­tavaras­ta. Tämä on sit­ten myyn­nis­sä paikallises­sa super­mar­ketis­sa, mis­sä se ajaa pihvin lisuk­keena ole­van per­sil­jan asi­aa : ihan kiva, vaikkei sitä kukaan varsi­nais­es­ti kaipaa, jos se on poissa.
  Sen sijaan ne kun­ni­an­hi­moi­sem­mat tuot­teet, joi­ta tehdään raja­tum­malle asi­akaskun­nalle rakkaud­es­ta ruokaan, jäävät yhä use­am­min myymät­tä tuot­ta­jan omas­sa myymälässä.

 39. Nim­imerk­ki Dip­so­maani toi jul­ki jotain erit­täin tärkeää.

  Vapaa-ajan koordi­noin­ti yksit­täis­ten ihmis­ten vapail­la päätök­sil­lä samaan aikaan tapah­tu­vak­si on vaikeaa jo per­heen kokoi­sis­sa, tiivi­is­sä yksiköis­sä ja läh­es mah­do­ton­ta suurem­mis­sa ja/tai hajasi­joite­tuis­sa. Olemme kaveri­porukas­sa jo vuo­den ajan yrit­täneet saa­da kahdek­saa eri puo­lil­la Suomea asu­vaa ihmistä samana päivänä samaan raken­nuk­seen, tulok­set­ta – työvelvoit­teet eivät ker­takaikki­aan anna edes yhtä yhteistä vapaapäivää tämän kokoiselle joukolle.

  Vapaa-ajan koordi­noin­tion­gel­ma on yksinker­tais­es­ti jotain sel­l­aista joka on päätet­tävä ylem­mäl­lä tasol­la, samaan tapaan kuin vapail­la yksilöi­den välisil­lä sopimuk­sil­la ei voi­da ratkaista esim. ympäristöon­gelmia vaan on luo­ta­va yleinen ympäristöla­ki kor­jaa­maan ongel­ma ylem­mäl­lä tasolla.

  Sinän­sä min­ua viehät­tää aja­tus täysin vapaas­ta auki­oloaikakäytän­nöstä jo senkin vuok­si, että on itsessään hyö­tyä jos sään­töjä on vähän (muun­muas­sa sik­si, että ne on helpom­pi muis­taa). Mut­ta ottaen huomioon VAKO:n, olisi minus­ta parem­pi pikem­minkin tiuken­taa säädök­siä esimerkik­si siten, että sun­nun­taisin kaik­ki työn­teko on keski­a­jan malli­in täysin kiel­let­ty ja koko maa pan­naan väkipakol­la seis yhdek­si päiväk­si. Tämä tek­isi vapaa-ajan koordi­noin­nista äärim­mäisen help­poa ja paran­taisi sitä kaut­ta tehokkuutta.

 40. “Var­ma häviäjä suurten kaup­paketju­jen voit­taes­sa on pien­ten paikallis­ten valmis­ta­jien erikois­tuot­teet ja sitä kaut­ta suo­ma­lainen ruokakultuuri. ”

  Näin on, myös tuotan­to keskit­tyy, sil­lä mar­ketin hyl­lyyn pää­sevät vain suurten valmis­ta­jien tuotteet.Pienvalmistajat näivet­tyvät pois kun jakelukana­vat ehtyvät.

  Ei tämäkään suosi pienyrittämistä.

 41. Tuos­ta ruuan hävikistä BBC:llä oli uutinen.
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7389351.stm

  “Using the same extrap­o­la­tion, they also esti­mat­ed the aver­age UK house­hold need­less­ly throws away 18% of all food pur­chased. Fam­i­lies with chil­dren throw away 27%.”

  Jos siis pätee, että läh­es viidennes ruuas­ta menee hukkaan ja ruuan tuotan­to on vas­tu­us­sa puoles­ta kasvi­huonepäästöjä (Juu­son World­watchil­ta lainaa­ma tieto), niin aika merkit­tävi­in kasvi­huonepäästövähen­nyk­si­in päästään, jos ylimääräi­nen kaup­pa­päivä tekee edes jol­lain muo­toa merkit­tävän loven tuo­hon hukatun ruuan määrään. 

  Sitä en sit­ten tiedä, käykö noin. Tuo BBC:n tieto kos­ki tietenkin Bri­tan­ni­aa ja siel­lä kau­pat ovat sun­nun­taisin auki.

 42. aika merkit­tävi­in kasvi­huonepäästövähen­nyk­si­in päästään, jos ylimääräi­nen kaup­pa­päivä tekee edes jol­lain muo­toa merkit­tävän loven tuo­hon hukatun ruuan määrään

  Ellei se sit­ten esim. lisää oste­tun ruoan määrää..

 43. Art­turi Björkille:
  SOK:n sisäänos­ta­jil­la on ihan sama maku kaikkial­la. Pie­nil­lä paikkakun­nil­la asi­akkaal­la ei ole vai­h­toe­hto­ja, Helsingis­sä erikoiskau­pat pysyvät vielä hengis­sä. Jos itsenäiset erikoiskau­pat tapetaan ja Keskolle ja S‑marketeille annetaan monop­o­li vali­ta tuot­teet suo­ma­lais­ten puoles­ta, var­masti siinä valikoima kaven­tuu. Näin on käynyt pien­ten paikkakun­tien kir­jan­myyn­nis­sä, ja tämä uhkaa meitä laa­jem­minkin, kos­ka per­heyri­tyk­set eivät voi pitää kaup­paa auki seit­semänä päivänä viikos­sa. Erikoiskaup­po­jen hengis­sä pysymistä pitäisi tukea muuten, jos auki­olok­il­pailu laven­taa niiden elinmahdollisuuksia.

  Laki­in sisäl­tyy vaa­timus, ettei kaup­pakeskus saa vaa­tia nyky­isiltä vuokralaisil­taan auki­oloa aina sil­loin, kun kaup­pakeskus on auki. Ei ole mitään keinoa estää vuokralais­ten valikoin­tia siinä vai­heessa, kun etsitään uut­ta vuokralaista.

  Se, että minus­ta oli viisas­ta hyväksyä tämä auki­olo­la­ki kaikesta sen huonoista puolista huoli­mat­ta johtuu siitä, että hävit­tyjä sotia ei kan­na­ta jatkaa. Niin moni asi­akkaista oli muut­tanut viikko­ryt­miään, ettei asi­aa voin­ut enää aut­taa. Kun lisäk­si liiken­nemyymälät sai­vat olla auki sun­nun­taisin, uhkasi se siirtää pie­nil­lä paikkakun­nil­la kau­pat kylän keskus­tas­ta ohi­tustien varrelle.

 44. “Osmo ker­too shop­pail­e­vansa ase­matun­nelin hyv­in­varuste­tuis­sa ruokakaupois­sa sun­nun­taisin, mut­tei soisi tätä muille. ”

  Hmm.. tuo kuvas­taa kyl­lä min­unkin asen­net­tani. Tai siis, en pidä kaup­po­jen sun­nun­ta­iauki­olosta yhtään. Halu­aisin päästä keskus­taan sun­nun­taikäve­lylle joulu­nalu­saikaan niin, että kau­pat ovat kiin­ni, on rauhal­lista ja hil­jaista, voidaan kat­sel­la jouluikkunoi­ta. Ihan niin kuin lap­su­udessani pääsi. Nyt tämä onnis­tuu vain itsenäisyyspäivänä ja sille päivälle on tarpeek­si muu­takin ohjelmaa.

  Tästä huoli­mat­ta käyn sil­loin täl­löin sun­nun­taina kau­pas­sa, jos se sopii parhait­en per­heen aikataului­hin, kun se kaup­pa nyt ker­ran auki on. Tuo­mas S:n tapaan teen viikon­lop­un ruokaos­tok­set mieluiten per­jan­taina, jot­ta lauan­taina ja sun­nun­taina voi per­heen kanssa tehdä jotain ihan muuta.

  Sitä pait­si sun­nun­taisin on ruokakau­pan valikoima yleen­sä niukem­pi. Viimek­si mari­noimat­tomat kana­suikaleet oli jo myy­ty loppuun.

  1. Kom­ment­ti­ni shop­pail­i­joiden puut­tuvas­ta elämästä liit­tyi listal­la esitet­tyyn väit­teeseen, että mon­et halu­a­vat sun­nun­ta­iauki­oloa ajan­vi­et­teek­si, kos­ka shop­pailu on niin ihanaa. Mitään hauskem­paa he eivät siis voi kuvitel­la sun­nun­taina tekevänsä.

 45. “SOK:n sisäänos­ta­jil­la on ihan sama maku kaikkialla”

  Tuo sama maku varmis­te­taan kuten ennen NL:ssa eli keskitet­ty Goss­plan Kek­son ja SOK:n pääkont­toris­sa päät­tää mitä hankitaan.
  SOK ja Kesko voivat keskitetyl­lä ostol­la sanel­la hin­nat tuot­ta­jille, kun ne keskit­tävät hankintansa.

  Kun ostomäärät ovat suuria , niin pie­nil­lä tuot­ta­jil­la ei ole mitään asi­aa tavarantoimittajiksi.
  Niin­pä meil­lä ovat myyn­ti­hin­nat eriy­tyneet osto­hin­noista, kuten olemme ruuan hin­ta keskustelus­sa todenneet.
  ALVin pudo­tus ja hin­tavaiku­tuk­set kulut­ta­jille oli­vat Kepulle ja hal­li­tuk­selle sen ver­ran tärkeitä, että SOK ja Kesko eivät uskalta­ne­et vaaran­taa hyvin toimi­vaa oli­gop­o­lia ja niin­pä hin­to­jen koro­tuk­sista het­kek­si luovuttiin

 46. Mielestäni on lois­tavaa että sun­nun­ta­iauki­o­lo vapaute­taan. On täysin saman­tekevää nos­taako tämän kiel­lon pois­to kaup­po­jen myyn­tiä tai työl­listymistä, sil­lä Suomen ollessa (väite­tysti) län­si­mainen oikeusval­tio, on absur­dia että val­ti­ol­la olisi jotain sijaa päätet­täessä yri­tys­ten aukioloista!

 47. Osmo:

  SOK:n sisäänos­ta­jil­la on ihan sama maku kaikkialla.

  Niin siis yrität ilmeis­es­ti sanoa, että SOK:lla on vain yksi sisäänos­ta­ja? Tästä ei seu­raa, että kaikissa S‑marketeissa myytäisi­in samo­ja tuot­tei­ta. Jos ihmis­ten mauis­sa on paikkakun­tien välisiä merkit­täviä ero­ja, niin kyl­lä ne kau­pat yrit­tävät reagoi­da niihin, kos­ka siten voi kas­vat­taa voittojaan.

  Jos pikkukau­pat eivät pysy hengis­sä auki­olon vapaudut­tua, niin niiden tar­jon­taan kohdis­tu­va kysyn­tä tietysti vain siir­tyy isom­pi­in kaup­poi­hin. Tähän kysyn­tään ei vas­ta­ta ain­oas­taan siinä tapauk­ses­sa, että se ei ole kan­nat­tavaa. Jos pikkukau­pat ovat onnis­tuneet myymään tuot­tei­ta kan­nat­tavasti, niin on vaikea kuvitel­la, että isom­mat kau­pat eivät siihen pystyisi.

  Jos itsenäiset erikoiskau­pat tapetaan…

  Miten voit puhua tap­pamis­es­ta, jos erikoiskau­pat pysyvät hengis­sä ain­oas­taan siten, että kaup­po­jen auki­oloa rajoite­taan, eli keinotekoisesti?

  Erikoiskaup­po­jen hengis­sä pysymistä pitäisi tukea muuten, jos auki­olok­il­pailu laven­taa niiden elinmahdollisuuksia.

  Mik­si ihmeessä mei­dän pitäisi tukea erikoiskaup­po­jen hengis­säpysymistä? Jos ne eivät voi palvel­la asi­akkai­ta, niin ei me niitä tarvi­ta. Ei tähän maa­han tarvi­ta yhtään lisää maat­alouden ja telakka­te­ol­lisu­u­den tapaan liike­toim­intaa, joka on kan­nat­tavaa vain, jos niitä tue­taan verovaroista.

  Laki­in sisäl­tyy vaa­timus, ettei kaup­pakeskus saa vaa­tia nyky­isiltä vuokralaisil­taan auki­oloa aina sil­loin, kun kaup­pakeskus on auki. Ei ole mitään keinoa estää vuokralais­ten valikoin­tia siinä vai­heessa, kun etsitään uut­ta vuokralaista.

  Niin tämä lain vaa­timus on tietysti täysin type­rä, kos­ka se allokoi kaup­pakeskuk­sen liiketi­lat tehot­tomasti. Onnek­si sitä on var­masti todel­la help­po kiertää, mut­ta parem­pi olisi, että kaup­pakeskusten omis­ta­jien annet­taisi­in tehdä liik­keen pitäjien kanssa vapaasti sopimuk­sia, jot­ka eivät hait­taa ulkop­uolisia. Kaik­ki osa­puo­let ovat kuitenkin aikuisia…

  Noh tässä taas nähti­in miten kova olet kan­nat­ta­maan tätä peri­aatet­ta, että ihmis­ten on saata­va tehdä mitä lystää kun­han eivät hait­taa muiden oikeut­ta samaan…

 48. Art­turi, jos olet koskaan käynyt S‑Marketeissa eri puolel­la Suomea, olet ehkä ihme­tel­lyt tuote­va­likoiman samankaltaisu­ut­ta — eli pien­ten paikallis­ten toimit­ta­jien tuot­tei­den puut­tumista. Se johtuu ketjuo­h­jauk­ses­ta, jos­sa suurim­man osan koko maas­sa myytävistä tuot­teista todel­lakin päät­tää muu­ta­ma henkilö Inex­il­lä. Alueo­su­uskau­pat tekevät jonkin ver­ran omaa han­k­in­tatyötä, mut­ta S‑mallissa aika har­voin paikalli­nen myymälä on mil­lään tavoin kiin­nos­tunut paikkakun­nan omista tuot­teista. Syynä on tiet­ty se, että S‑ketju pro­filoituu tehokku­udel­la, joka ei jätä aikaa moi­selle turhu­udelle kuin kulut­ta­jan miel­tymys­ten kuun­telemiselle. Tehokku­udel­lak­min on hintansa.

  Tämän vuok­si pien­ten erikoiskaup­po­jen kuole­ma on oikeasti pois a) kulut­ta­jien valikoimista ja b) pien­ten tuot­ta­jien toimintaedellytyksistä. 

  Isois­sa kaupungeis­sa se iso valikoima tot­ta kai löy­tyy isos­ta mar­ketista. Useil­ta tun­tuu uno­htu­van, että puo­let suo­ma­lai­sista elää pie­nil­lä paikkakun­nil­la, jois­sa keskus­tas­ta löy­tyy ne kah­den ketjun perus­mar­ketit, sekä muu­ta­ma has­su erikois­li­ike. Ensin menevät erikois­li­ik­keet (tätä ei ole kukaan kumon­nut), sit­ten joil­takin pienem­miltä paikkakun­nil­ta menevät myös ketju­jen mar­ketit, kun naa­purikun­nan sit­tari vie asi­akkaat laa­jem­mal­la valikoimal­la. Autuutta?

  Ongel­ma on Suomen pienessä väestöpo­h­jas­sa. Se mikä toimii pääkaupunkiseudul­la ei toi­mi suurim­mas­sa osas­sa Suomea. 

  K‑ketjun puolel­la on nähtävis­sä selvää eriy­tymistä, ts. valikoimaa muokataan asi­akaskun­nan mukaan. Tähän vaikut­taa var­masti kaup­pi­aiden itsenäisem­pi ase­ma yrittäjänä.

 49. Ehkä ne, jot­ka shop­pail­e­vat sun­nun­taina, tekevät jotain muu­ta esim. perjantaina. 

  Mil­lä ylem­mäl­lä auk­tori­teetil­la Osmo on määrit­telemässä, mikä on hauskaa ja ihanaa ja kenel­lä on “elämä”?

  Ei minus­ta millään…

 50. “Jos ihmis­ten mauis­sa on paikkakun­tien välisiä merkit­täviä ero­ja, niin kyl­lä ne kau­pat yrit­tävät reagoi­da niihin, kos­ka siten voi kas­vat­taa voittojaan”

  Jos ihmisil­lä ei ole todel­lista vai­h­toe­htoa niin sisäänos­ta­jan ei tarvitse välit­tää asi­akkait­ten mielip­iteistä vaan hän voi keskit­tyä käyt­tämään ketjun ostovoimaa.

  Suomen kau­pan markki­nat ovat kah­den kaup­pa eli Keskon ja SOK:n ja se muo­dostaa oli­gop­o­lin niin asi­akkait­ten kuin tuot­ta­jien suhteen.
  Käytän­nössä ne saavut­tavt parhaan tulok­sen kun ne eivät kil­paile keskenään.

 51. Maaseudun kir­jakaupoista:

  Osmo yliarvioi Pris­man Remes-hyl­lyn merk­i­tys­tä ja aliarvioi net­tikau­pan merk­i­tys­tä pien­ten kir­jakaup­po­jen kohtalolle. Lelu- ja paperikaup­po­ja ne tosin enim­mäk­seen olivatkin. 

  Mut­ta mie­lenki­in­toisem­paa olisi kuul­la perustelu­ja erikois­li­ikkei­den tukemisen vaiku­tuk­ses­ta yhteiskun­tarak­en­teeseen. Tun­tuu, että Osmon aja­tus on se, että joka niemeen ja notkoon täy­det palve­lut, niin ihmiset eivät mene sinne pahamaineiseen automarketiin. 

  Mut­ta tot­ta kai palvelu­iden punkem­i­nen kauas ja kan­nat­ta­mat­tomasti hajaut­taa yhteiskun­taraken­net­ta. Itse väit­täisin, että palvelu­iden keinotekoinen hajaut­ta­mi­nen on hajaut­tanut yhteiskun­taraken­net­ta tähän men­nessä, ja ei ole mitään syytä olet­taa että näin ei tapah­tu­isi jatkossakin. 

  “Kom­ment­ti­ni shop­pail­i­joiden puut­tuvas­ta elämästä liit­tyi listal­la esitet­tyyn väit­teeseen, että mon­et halu­a­vat sun­nun­ta­iauki­oloa ajanvietteeksi”

  Kom­ment­ti oli type­rä ja ala-arvoinen — ihan riip­pumat­ta siitä onko joku muukin sanonut niin. Olisit edes provoisoin­ut jonkun käyt­tämään tätä itse perusteluna.

  1. Shop­pailu­un viih­teel­lisenä ajan­vi­et­teenä viit­tasi moni aiem­mas­sa ketjussa.
   Maasseudun kir­jakau­pat kuo­li­vat, kun ruokakau­pas­sa sai alkkaa myy­dä pää­taloa. Se tapahtyui ennen internettiä.

 52. Sas­ka Tuomasjukka:

  Syynä on tiet­ty se, että S‑ketju pro­filoituu tehokku­udel­la, joka ei jätä aikaa moi­selle turhu­udelle kuin kulut­ta­jan miel­tymys­ten kuuntelemiselle. 

  häh? Jos S‑ketju pro­filoituu asi­akkailleen kaup­pana joka ei tyy­dytä hei­dän halu­jaan tehokkaasti niin asi­akkaat menevät var­maan sit­ten muualle (esim. sinne kaup­pi­asve­toiseen K‑kauppaan…). Jos taas paikallis­ten tuot­tei­den saami­nen kau­pan hyl­lylle on niin vaikeaa, että kulut­ta­ja ei ole valmis siitä mak­samaan, niin on hyvä asia, että niitä ei kulut­ta­jalle edes tarjota.

 53. Huoh. Art­turi, jäikö huo­maa­mat­ta se, että pie­nil­lä paikkakun­nil­la sille kulut­ta­jalle ei jää edes sitä vai­h­toe­htoa men­nä toiseen kauppaan?

 54. Osmo:

  Shop­pailu­un viih­teel­lisenä ajan­vi­et­teenä viit­tasi moni aiem­mas­sa ketjussa.

  Joo ja se sin­un type­rä ja ala-arvoinen kom­ment­ti oli se, että tämä olisi jotenkin huonos­ti käytet­tyä aikaa ja että näi­den ihmis­ten, jot­ka pitävät shop­pailus­ta pitäisi muut­taa elämäntapaansa.

 55. “Shop­pailu­un viih­teel­lisenä ajan­vi­et­teenä viit­tasi moni aiem­mas­sa ketjussa.”

  Sanoiko moni itse kan­nat­ta­vansa auki­oloaiko­ja tästä syys­tä? Minus­ta tun­tui siltä, että keskusteli­jat pro­jisoi­vat mielip­iteitä auki­oloaiko­jen kannattajiin
  ja kri­ti­soi­vat näitä omia pro­jisi­joitaan. Ja tuol­laisel­la argu­men­toin­nil­la saa aina aikaan sen vaiku­tuk­sen, että imp­likoi auki­oloaiko­jen kan­nat­ta­jien ole­van type­r­iä (vaik­ka voikin tietysti vedo­ta siihen, että tarkoitin vain niitä kan­nat­ta­jia, jot­ka kan­nat­ta­vat viihdeshop­pailu­pe­rustein (vaik­ka heitä ei ole nähtykään)). 

  Kir­jakau­pan his­to­ri­as­ta min­ul­la taisi olla väärä käsi­tys — mietin 90- ja 2000-luvul­la tapah­tunei­ta ostarikir­jakaup­po­jen lopettamisia. 

  Tämä ei sinän­sä muu­ta perusku­vio­ta. N. 60 paikkakun­nal­la on Kipa, Info ja Suo­ma­lainen ovat edustet­tuina noin 40 paikkakun­nal­la. Kuin­ka mon­es­sa kun­nas­sa olisi kir­jakaup­pa, jos pris­mat eivät veisi markkinoita? 

  Ja kuin­ka mon­ta täy­den palvelun (voita­neen olet­taa, että par­turi ja vaatekaup­pa tule­vat ennen kir­jakaup­paa) Suomeen oikein kan­nat­taa sääte­lyl­lä pyrk­iä rak­en­ta­maan? Täy­tyy­hän pikkukeskustenkin pitkäl­lä aikavälil­lä lisätä liikennettä.

 56. Viit­tasiko joku edes edel­lisessä ketjus­sa siihen, että shop­pailu hauskaa?

  Mielestäni ei, ja seurasin kom­ment­te­ja kyl­lä. Taisi nyt livah­taa hätä­val­he Osmolta. 

  Ja mitä sit­ten, vaik­ka joku olisikin käyt­tänyt tätä argu­ment­ti­na? Ihan yhtä arvokas se on perustelu­na kuin että tykkää rauhal­li­sista sun­nun­taipäivistä. Virk­istys­tä ja iloa haetaan, ja kukin tavallaan. 

  Tuol­lainen moraa­li­nen ylem­myys on ärsyt­tävää, ellei jopa kuvot­tavaa. Ne huonom­mat ihmiset joil­la ei ole “elämää” tekevät Osmon mielestä vääriä asioita. 

  Kaikkien pitäisi ilmeis­es­ti viet­tää usei­ta lomia vuodessa lentäen Euroopas­sa, jot­ta olisimme Osmon “elämän” tasol­la. Voi sitä surkimus­ta, joka saa mieli­hyvän­sä vähän lähempää…

  1. Ketjus­sa viitat­ti­in siihen, että jotkut halu­a­vat käyt­tää sun­nun­tain viihdeshoppailuun.Koska minäkin olen käyn­bytt kaup­pakeskuk­ses­sa, tiedän kuin­ka viihty­isiä paikko­ja ne ovat. Minä toivoisin, että ihmisil­lä olisi elämässään parem­pia ajankäyt­tömah­dol­lisuuk­sia tar­jol­la. Eikö tätä saa toivoa?

 57. Sas­ka Tuo­masjuk­ka: Joo ei jääny huo­maa­mat­ta. Näin pie­nil­lä paikkakun­nil­la ei kyl­lä asu Suomes­sa kovin moni.

  Jos se ain­ut kaup­pa palvelee huonos­ti, niin vai­h­toe­htona on liikkua pidem­pi mat­ka kaup­paan tai vai­h­taa paikkakun­taa. Tietysti jos tarpeek­si moni kulut­ta­ja on tyy­tymätön siihen kaup­paan, niin kil­pail­e­van kau­pan perus­t­a­mi­nen on kannattavaa.

  Se ei tule kenellekään yllä­tyk­senä, että kun kil­pailu vähe­nee kulut­ta­jan ase­ma heikke­nee jos muut asi­at pysyvät vakiona.

  Auki­oloaiko­jen vapaut­tamises­sa­han ei ole tästä kyse, kun muut asi­at edes aut­ta­vat resurssien tehokas­ta käyttämistä.

  Näitä tilantei­ta jois­sa paikkakun­nan toinen kaup­pa joutuu lopet­ta­maan kos­ka auki­oloaiko­jen takia kil­pail­i­ja on niin ylivoimainen, että hänelle ei riitä asi­akkai­ta JA että tämä voitokas kil­pail­i­ja ei laa­jen­na valikoimaansa/ alkaa nyhtämään alku­ti­lan­net­ta korkeampia hin­to­ja on niin vähän (mah­dol­lis­es­ti ei yhtään) että siitä ei kan­na­ta huolehtia.

  Jos jollekin paikkakun­nalle syn­tyy vähit­täiskau­pas­sa luon­nolli­nen monop­o­li ei tilan­net­ta voi­da ollenkaan vält­tämät­tä paran­taa pakot­ta­mal­la kil­pailu rajoit­ta­mal­la kau­pan aukioloaikoja.

 58. Minus­ta huoli erikois­li­ikkei­den kohtalosta ja valikoiman sup­pen­e­mis­es­ta on ihan legi­t­i­i­mi. On kuitenkin jotenkin outoa, että sun­nun­ta­iauki­o­lo nähdään jonkin­laise­na taikatemp­puna, joka jotenkin estää kau­pan keskit­tymistä ja pien­ten spe­sial­istien kuolemaa. 

  Erikois­tuneem­mat liik­keet ovat siir­tyneet hyvin säi­lyvän kui­v­atavaran (kuten kir­jat) suh­teen pitkälti inter­net­ti­in muual­la kuin isoim­mis­sa kaupungeis­sa. En jotenkin osaa nähdä tässä hirvit­tävän suur­ta ongel­maa, kos­ka netistä pystyy hake­maan halu­a­mansa kir­jat, erikoisem­mat har­ras­tusvä­li­neet jne., joten asi­akkaiden valikoima ei kauheasti kapene.

  Ruoka­puolelta taas huoli on akuutimpi, mut­ta edelleen, min­un on äärim­mäisen vaikeaa uskoa, että erikois­tuneem­mat ruokakau­pat yhtäältä säi­ly­i­sivät pienem­mil­lä paikkakun­nil­la pelkästään mar­ket­tien kiin­nioloa sun­nun­taisin paikkaaval­la myyn­nil­lä. Pienet lähiökau­pat ovat yleen­sä Keskon tms. ketjukaup­po­ja kuitenkin, joten niiden valikoima ei nytkään ole mikään ihmeelli­nen. Vas­taavasti kaup­pa­hal­lit tms. tuoreem­paa tavaraa myyvät eivät sun­nun­taisin yleen­sä ole auki, joten niiden kohtalok­si ei sun­nun­ta­iauki­o­lo myöskään tule koitumaan.

  Toivoisin, että keskustelus­sa erotet­taisi­in yhteiskun­nan tasol­la ilmenevä (Pare­to- tai KH-)tehokkuus ja kaup­po­jen “tehokku­us” eli niiden halu opti­moi­da pääo­man tuot­toa. Nämä ovat eri asioi­ta. Yhteiskun­nan kannal­ta tehokku­us on sitä, että ei estetä hyödyl­lisiä asioi­ta tapahtumasta. 

  Jos sun­nun­tain kau­pas­sakäyn­ti on jonkun ihmisen mielestä mukavaa, niin tämän tuomit­sem­i­nen on jo minus­ta aika ala-arvoista, kuten Art­turi sanoi. Minä ainakin käyn mielu­um­min kau­pas­sa sun­nun­taina kuin lauan­taina, kos­ka lauan­tai­ta on mukavampi venyt­tää illas­ta kun sun­nun­taina ei tarvitse herätä aikaisin.

  Väitän, että isol­la osal­la ihmi­sistä kyse on vain tarkoituk­sen­mukaisu­ud­es­ta ja siitä, että suun­nit­telem­i­nen helpottuu. 

  Koordi­noin­tion­gel­ma voi tietenkin aiheut­taa oikean (yhteiskunnallisen)tehokkuustappion kun yksilöil­lä on vapaa-aika eri aikaan, mut­ta rehellis­es­ti: kuin­ka paljon asi­aa aut­taa se, että 400m² isom­mat kau­pat ovat sun­nun­taisin kiinni?

 59. Osmolle,

  No juu… Tot­ta kai niitä muiden moral­isoi­jia löy­tyy kyseis­es­tä ketjus­ta kuten kaikkial­ta muual­takin ja joka elämänalueelta. 

  Kir­joituk­ses­tasi sai kuitenkin käsi­tyk­sen, että joku ITSE olisi tun­nus­tau­tunut viihdeshop­pal­i­jak­si ja perustel­lut sun­nun­ta­iauki­oloa sillä. 

  Näin ei ollut. 

  Voisin ajatel­la, että nykya­jan kaup­pakeskuk­set palvel­e­vat samaa tarvet­ta kuin torit ennen. Kahvitel­laan, tavataan tut­tu­ja, kat­sel­laan ihmisiä.. 

  Kauhean paha asia?

 60. Sen nyt ei pitäisi olla kenellekään uuti­nen, että suo­ma­laista miestä ahdis­taa kauppakeskuksessa.

  Vaan on sitä paljon vet­tä vir­ran­nut Tam­merkoskessa. Takavu­osi­na sitä käs­ket­ti­in sel­l­ais­ten han­kkia elämä, jot­ka viet­tivät paljon aikaa netis­sä, nysväten joidenkin ihme sivus­to­jen­sa kanssa. Eikä sil­loin edes voin­ut moderoi­da ratikassa. 😉

 61. Art­turi: “Kai vas­tu­s­tat läheisyyttäkin”?

  Sisäl­tyikö tähän ken­ties jokin henkilöko­htaista ‑pal­stalle kuu­lu­va piiloviesti? 

  Jätän vas­taa­mat­ta. Muis­tuu kuitenkin mieleeni, miten paikallisel­la Osu­us­pankil­la oli joskus 1980-luvul­la läheisyys-kamp­pan­ja. Pank­ki läh­estyi kansalaisia main­ok­sil­la, jois­sa luki kos­ket­tavasti: “On ihmisen ikävä toisen luo”. Elet­ti­in aikaa, jol­loin asi­akasläheisyy­destä tuli suo­ras­taan pankkien ykkösa­sia. Pankit tar­jo­si­vat kaikille yksinäisille sää­tyyn kat­so­mat­ta kil­van kakkua ja kahvia.
  Kuinkas sit­ten kävikään. Tuli Iso Paha Lama ja söi mon­ta pien­tä laina-asiakasta.

 62. Mis­tä tahansa saa riip­pu­vu­u­den itselleen, jos siihen on taipuvainen.

  Art­turin link­ki oli oikein osuva.

  Kiel­letäänkö tosi­aan sun­nun­tailäheisyyskin? Läheisyy­delle alt­ti­it ovat eri­tyisen heikko­ja paheelleen juuri sinä ain­oana vapaapäivänä, jol­loin voisi tehdä muu­takin: yle­viä ja henke­viä — suo­ras­taan osmo­maisia asioita!

  (kuten vaik­ka lentää muille maille kaup­pakeskuk­sis­sa vaelta­van vas­ten­mielisen rah­vaan seasta..)

 63. “Jos se ain­ut kaup­pa palvelee huonos­ti, niin vai­h­toe­htona on liikkua pidem­pi mat­ka kaup­paan tai vai­h­taa paikkakun­taa. Tietysti jos tarpeek­si moni kulut­ta­ja on tyy­tymätön siihen kaup­paan, niin kil­pail­e­van kau­pan perustaminen ”

  Siel­lä toisel­la paikkakun­nal­la kuin on aivan samal­la kon­sep­til­la ja tavaroil­la toimi­va K‑kauppa tai S‑market.

  Uuden kau­pan perus­t­a­mi­nen edel­lyt­tää, että kaavas­sa on paik­ka, saa tuot­ta­jat myymään itselle Suurel­la osta­jal­la on aina edullisim­mat sopimuk­set tuot­ta­jien kanssa kuin pienem­mil­lä volyymeil­la toimivil­la . Kesko ja SOK ovat myös rajoit­tuneet tuot­ta­jan oikeut­ta myy­dä muille 

  Lisäk­si suuri ketju pistää hin­noil­la uuden yrit­täjän nopeasti polvilleen.

 64. Lähikau­pat ovat ain­oas­taan van­huk­sia ja juop­po­ja varten, kuka niitä kaipaa — siis kauppoja.

 65. Suo­ma­laisel­la erikoiskau­pal­la voi olla muitakin syitä ahdinkoon­sa kuin vapau­tu­vat auki­oloa­jat. Vaikkakin kär­jistys, tämä klas­sikkos­ket­si antaa ajat­telemisen aihet­ta: http://www.youtube.com/watch?v=8m-9f-LpdNU

  On toki tavat­toman ikävää, että kaup­pi­aat joutu­vat sietämään nykyaikana monil­ta tahoil­ta tule­vaa kil­pailua ja toisaal­ta kaup­pi­aan etu­ja tur­vaa­vat jär­jeste­lyt muiden alan yrit­täjien kanssa tapaa­vat olla kiellettyjä. 

  Kalli­iden hin­to­jen, kehnon palvelun ja puut­teel­lisen asiantun­te­muk­sen lisäk­si suo­ma­laiset erikoiskaup­pi­aat vetäi­sevät toisi­naan todel­lisen ässän hihas­taan: “Me ei myy­dä yksityisille”. 

  Kos­ka tilanne on tämä, olen itse päät­tänyt han­kkia tarvit­semi­ani erikois­tavaroi­ta surut­ta muual­ta EU-markki­noil­ta. Mitä pikem­min suo­ma­laisen erikoiskau­pan rak­en­teet uud­is­tu­vat, sitä parempi.

 66. Sunnuntaina ehdin kauppaan ohimennen, arkena vaatisi autolenkin sanoo:

  Vain sun­nun­tai-iltaisin ajan autol­la. Ennen matkalla poikkesin kaup­paan ja säästin aikaa ja luon­toa (vain kesäl­lä ja jouluku­us­sa, kun tämä oli lail­lista), mut­ta uusi laki määrää kau­pat su-iltaisin kiin­ni klo 18 toisin kuin ennen. Miksi?

  Jatkos­sa joudun erik­seen lähtemään aja­maan autol­la sun­nun­taina keskipäiväl­lä kaup­paan. Tämä saas­tut­taa, ja aikani on pois per­heeltäni. Mik­si, oi te sääntelijä-sosialisti-keskussuunnittelumääräilijät?

  Vapaas­sa maas­sa taku­ul­la jotkin kau­pat oli­si­vat su-iltaisinkin auki kuten Ruot­sis­sakin, jos­sa auki­o­lo vapautet­ti­in vuon­na 1972. Suomes­sa on äärim­mäiset mon­imutkaiset rajoi­tussään­nök­set jatkossakin.

 67. Tehtaat käyvät mon­es­sa vuorossa, jot­ta pääo­mia säästet­täisi­in. Jos kau­pat oli­si­vat pidem­min auki, mon­en­laisia pääo­maku­lu­ja säästet­täisi­in tilaku­luista varastokuluihin. 

  Tämä voisi tarkoit­taa, että kaup­paverkos­to har­venisi, tai sitä, että kau­pat pieneni­sivät, jos myyn­ti jakau­tu­isi tasaisem­min: kutakin tuot­tet­ta tarvit­sisi olla vähem­män hyllyssä. Suh­teel­lis­es­ti ottaen­han kyse on pienehköstä muu­tok­ses­ta. Asi­akkaat päät­tävät, halu­taanko lähi- vai kaukokauppoja.

  Kaavoit­ta­mal­la Helsin­ki ja ympäristö tiheästi ja korkeasti saataisi­in kun­nol­la lähikaup­po­ja sekä hal­vat ja isot asunnot.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.