Yhteenveto aukiololakikeskustelusta

Aika hyvä ja moni­puo­li­nen kes­kus­te­lu sii­tä syn­tyi. Ehkä nyt on aika sum­ma­ta myös oma käsi­tyk­se­ni asiasta.

Minus­ta on edel­leen epä­us­kot­ta­vaa, että sun­nun­tai­au­kio­lon vapaut­ta­mi­nen voi­si saman­ai­kai­ses­ti alen­taa hin­to­ja ja lisä­tä kau­pan työl­li­syyt­tä. Se voi teh­dä niis­tä kum­paa vain, mut­ta ei molempia.

Täs­sä ei kan­na­ta sää­liä sun­nun­taik­si työ­hön jou­tu­via kau­pan työn­te­ki­jöi­tä, sil­lä tupla­pal­kal­la töi­hin halua­via riittää.

Yhden per­heen pitä­mil­le eri­kois­kau­poil­le laki on paha isku, kos­ka he eivät voi olla töis­sä seit­se­mä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa. Laki tulee joh­ta­maan sii­hen, että kah­den ket­jun hyper­mar­ke­tit kaap­paa­vat yhä suu­rem­man osan eri­kois­kau­pas­ta samal­la kun tava­ra­tar­jon­ta köyh­tyy. Hel­sin­ki­läi­siä tämä köyh­ty­mi­nen ei kos­ke, mut­ta pie­nil­lä pai­koil­la S‑marketin sisää­nos­ta­ja päät­tää, mitä kulut­ta­ja tar­vit­see. Sama ilmiö näh­tiin, kun ruo­ka­kau­pat sai­vat luvan myy­dä kir­jo­ja. Kir­ja­kau­pat kuo­li­vat pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la, mut­ta Ter­voa pys­tyi osta­maan Prismastakin.

Jos ruo­ka­kaup­po­jen hin­ta­ta­so ale­nee, se voi joh­tua vain sii­tä, että lähi­kau­pat kuo­le­vat ja suur­myy­mä­löi­den osuus kas­vaa. Tämä taas ei voi lisä­tä työl­li­syyt­tä.  Minus­ta on sel­vä, että toi­nen auto­mar­ket-päi­vä lau­an­tain lisäk­si lisää auto­mar­ket­tien myyn­tiä lähi­kau­pan kustannuksella.

Sun­nun­tai­ruo­kai­lu hel­pot­tuu. Nyt­hän val­tao­sa ravin­to­lois­ta pitää tupla­pal­kan takia ovet kiin­ni sun­nun­tai­sin. Kun kau­pat ovat auki, ruo­kaa voi teh­dä edes kotona. 

Minun on vai­kea uskoa, että kaup­po­jen aukio­lo lisäi­si ihmis­ten osto­voi­maa niin, että kau­pan myyn­ti lisään­tyi­si. Jos ihmi­set vaih­ta­vat tämän ansiois­ta kulu­tus­ko­ris­saan pal­ve­lu­ja tava­roi­hin, on se mie­les­tä­ni ympä­ris­tö­ar­gu­ment­ti sun­nun­tai­au­kio­lo­ja vastaan.

Minus­ta edus­kun­ta teki sil­ti oikein sal­lies­saan sun­nun­tai­au­kio­lon, kos­ka nyky­ti­lan­ne suo­si lii­kaa lii­ken­ne­myy­mä­löi­tä. On ikä­vää, että viik­ko­ryt­mi sekoit­tuu eikä yhteis­tä vapaa­päi­vää enää ole, mut­ta sil­le kehi­tyk­sel­le emme voi mitään. Mei­dän­kin per­heem­me tulee sun­nun­tai­au­kio­loa käyt­tä­mään ja on ase­ma­tun­ne­lin ansios­ta käyt­tä­nyt jo nyt.

Minun on vai­kea uskoa, että suo­ma­lais­ten elä­mä on ylei­ses­ti niin vihe­liäis­tä, ettei mitään parem­paa ajan­käyt­töä vii­kon­lo­puk­si löy­dy kuin kau­pas­sa käy­mi­nen. Hank­ki­si­vat itsel­leen elämän.

73 vastausta artikkeliin “Yhteenveto aukiololakikeskustelusta”

 1. Yhtääl­tä: “Mei­dän­kin per­heem­me tulee sun­nun­tai­au­kio­loa käyt­tä­mään ja on ase­ma­tun­ne­lin ansios­ta käyt­tä­nyt jo nyt.”

  Mut­ta sit­ten taas toi­saal­ta: “Minun on vai­kea uskoa, että suo­ma­lais­ten elä­mä on ylei­ses­ti niin vihe­liäis­tä, ettei mitään parem­paa ajan­käyt­töä vii­kon­lo­puk­si löy­dy kuin kau­pas­sa käy­mi­nen. Hank­ki­si­vat itsel­leen elämän.”

  Joka tapauk­ses­sa shop­pai­lu on monen, eten­kin nai­sen tär­keä tai jopa tär­kein har­ras­tus. Mik­sei­vät he sitä har­ras­tai­si eri­tyi­ses­ti sun­nun­tai­sin, kun on hyvin aikaa? Oli­si outoa, jos rahaa ei nyt siir­tyi­si aiem­paa enem­män kau­pan kassalle.

 2. Kyl­lä­hän kaup­po­jen aukio­loai­ko­jen piden­ty­mi­nen lisää kaup­po­jen tuot­toa, JOS myyn­ti nousee niin suu­rek­si että aikai­sem­mil­la aukio­loa­joil­la myyn­nin kas­vu ei enää onnis­tui­si niin hyvin. Aina­kin ostos­kes­kuk­sis­sa myy­mä­löi­den vuo­krat lie­ne­vät niin suu­ria että ovat suu­ri osa muut­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Nyt yksi päi­vä lisää myyn­tiai­kaa samal­la vuokralla. 

  Omas­ta mie­les­tä aukio­loai­ko­jen piden­nys on hyvä jut­tu. Muu­tos vaan tuli huo­noon aikaan. Nousu­kausi oli­si ollut huo­mat­ta­van pal­jon parem­pi ajan­koh­ta. Aukio­loai­ko­jen piden­nyk­sel­lä oli­si mah­dol­li­ses­ti pois­tet­tu pai­net­ta uusien tilo­jen rakentamisesta.

 3. Minä olen Osmon yhteen­ve­dos­ta samaa miel­tä. Asen­neil­ma­pii­ri tekee suo­ma­lai­sis­ta pim­bo­ja, joi­den har­ras­tee­na on kai­pois­sa kier­te­ly ja shop­pai­lu. Uut­ta Noki­aa ei tämän päi­vän pin­nal­li­suus ei enää pys­ty syn­nyt­tä­mään oli kou­lu­tus­ta­so miten maa­il­man huip­pua tahansa. 

  Jopa Suo­men tele­vi­sio levi­tet­tiin monel­le kana­val­le tavoit­tee­na tar­jo­ta ohjel­mia kel­lon ympä­ri. Laa­dun sijaan saam­me mää­rää. Suo­men suu­rin jäteon­gel­ma on täl­lä het­kel­lä tele­vio­sio­tar­jon­nas­sa. Pas­kaa tulee tuu­tin täydeltä.

  Dalai Lama on sano­nut osu­vas­ti, että jos haluat löy­tää vet­tä ja teh­dä kai­von, älä kuo­pi siel­tä sun tääl­tä vaan kai­va kun­non kuoppa.

 4. Minus­ta on edel­leen epä­us­kot­ta­vaa, että sun­nun­tai­au­kio­lon vapaut­ta­mi­nen voi­si saman­ai­kai­ses­ti alen­taa hin­to­ja ja lisä­tä kau­pan työl­li­syyt­tä. Se voi teh­dä niis­tä kum­paa vain, mut­ta ei molempia.”

  Meil­lä on myös Lap­peen­ran­nan kal­tai­si paik­ko­ja, jos­sa tämä­kin on täyt­tä totta!

 5. En jaa huol­ta­si yhden per­heen yllä­pi­tä­mien eri­kois­kaup­po­jen koh­ta­los­ta. Inno­va­tii­vi­sil­la kaup­pias­yrit­tä­jil­lä on usei­ta vaih­toeh­to­ja. Mel­kein kai­kil­la myy­mä­löil­lä on nyky­ään verk­ko­si­vut. He voi­vat halu­tes­saan hakeu­tua lii­ke­ti­loi­hin, joi­ta ei ole pak­ko pitää auki sun­nun­tai­sin, ja pal­vel­la asiak­kai­taan ver­kos­sa 24x7. Tai jos hei­dän toi­mia­lan­sa sovel­tuu sii­hen, he voi­vat ryh­tyä shop-in-shop ‑yrit­tä­jik­si auto­mar­ket­tei­hin, jos­sa heil­lä on myyn­ti­tis­ki, jota ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä tar­vit­se mie­hit­tää kaik­ki­na aikoina.

 6. Minun on vai­kea uskoa, että suo­ma­lais­ten elä­mä on ylei­ses­ti niin vihe­liäis­tä, ettei mitään parem­paa ajan­käyt­töä vii­kon­lo­puk­si löy­dy kuin kau­pas­sa käy­mi­nen. Hank­ki­si­vat itsel­leen elämän.”

  Mil­loin­kas lap­si­per­he käy hank­ki­mas­sa uudet vaat­teet, pol­ku­pyö­rän ja sen sel­lai­set lap­sil­le kuin vii­kon­lop­pu­na? Arki-ilta­na kaik­kien olles­sa väsy­nei­tä päi­vän jäl­keen, jol­loin lap­si ei suos­tu kokei­le­maan mitään päälleen?

  Ja on hyvä, että voi vali­ta kau­pas­sa­käyn­ti­päi­vän esim sään mukaan eikä kalen­te­ris­ta. Usein on vii­kon­lop­pu­na toi­nen päi­vä satei­nen ja toi­nen aurin­koi­nen. Mie­luum­min käyt­täi­si sen satei­sen päi­vän shop­paa­mi­seen, kum­pi onkin.

 7. Sun­nun­tai­ruo­kai­lu hel­pot­tuu. Nyt­hän val­tao­sa ravin­to­lois­ta pitää tupla­pal­kan takia ovet kiin­ni sun­nun­tai­sin. Kun kau­pat ovat auki, ruo­kaa voi teh­dä edes kotona. ”

  En tie­dä kuin­ka pahois­sa vai­keuk­sis­sa suo­ma­lais­ten sun­nun­tai­ruo­kai­lu on tähän asti ollut näi­den mar­ket­tien olles­sa kiin­ni. Itse olen osan­nut kier­tää tämän vai­keu­den osta­mal­la tar­peek­si ruo­kaa itsel­le­ni ja lähei­sil­le­ni jo per­jan­tai­na tai vii­meis­tään lau­an­tai­na, jol­loin sun­nun­tain autiu­teen on taval­laan jo etu­kä­teen varau­dut­tu. Ja rau­hal­li­sen sun­nun­tain viet­toa ei tart­te kat­kais­ta änkeä­mäl­lä pris­maan teke­mään ruokaostoksia.

 8. Kun kau­pat ovat auki, ruo­kaa voi teh­dä edes kotona.”
  Tar­koit­taa­ko tämä sitä, että et oikeas­ti omis­ta jää­kaap­pia? Ruo­ka säi­lyy siel­lä mon­ta päivää.

  Mil­loin­kas lap­si­per­he käy hank­ki­mas­sa uudet vaat­teet, pol­ku­pyö­rän ja sen sel­lai­set lap­sil­le kuin viikonloppuna?”
  Miten­kä­hän luu­let sen tapah­tu­neen sil­loin, kun pidem­piä vii­kon­lop­puau­kio­lo­ja ei ollut?

  Tai­dan­pa kal­lis­tua Lin­ko­lan mie­li­pi­tei­siin, kun ihmi­sis­tä näkö­jään on tul­lut ihan avuttomia.

 9. En oikeas­ti ymmär­rä mik­si tämä asia on niin tun­tei­ta herät­tä­vä. Kenen­kään laa­tuai­kaa sun­nun­tai­sin viet­tä­vän ei ole pak­ko läh­teä sin­ne kau­paan, vaik­ka ne oli­si­vat auki. Toi­saal­ta, jos joku sin­ne kui­ten­kin halu­aa men­nä, en ymmär­rä mik­si se ei joil­le­kin muil­le sovi ja he pyr­ki­vät sitä kai­kin kei­noin estämään?

 10. Minun on vai­kea uskoa, että suo­ma­lais­ten elä­mä on ylei­ses­ti niin vihe­liäis­tä, ettei mitään parem­paa ajan­käyt­töä vii­kon­lo­puk­si löy­dy kuin kau­pas­sa käy­mi­nen. Hank­ki­si­vat itsel­leen elämän.”

  Ottia­tuo­ta. Minä pidin vuo­si­kausia kiin­ni sii­tä peri­aat­tees­ta, että sun­nun­tai­na en kaup­paan mene, vaik­ka se kuin­ka oli­si auki. Sit­ten tuli han­kit­tua se Ns. Elä­mä (kut­su­taan myös lap­sik­si). Kum­mas­ti tuli peri­aat­teis­ta lipsuttua.

  Mitä olen tuos­sa lähi­kau­pas­sam­me seu­rail­lut, niin sun­nun­tai­na ostok­sil­la kävi­jät ovat joko 1) per­hee­näi­te­jä teke­mäs­sä täy­den­ny­sos­tok­sia tai 2) kaljanostajia.

  Ihan kan­san­ter­vey­den nimis­sä voi­si olla hyvä jut­tu kiel­tää alko­ho­lin myyn­ti koko­naan sunnuntailta.

 11. pie­nil­lä pai­koil­la S‑marketin sisää­nos­ta­ja päät­tää, mitä kulut­ta­ja tarvitsee

  Näin se kyl­lä tai­taa pit­käl­ti men­nä suu­rem­mil­la­kin paikoilla.

 12. Mil­loin­kas lap­si­per­he käy hank­ki­mas­sa uudet vaat­teet, pol­ku­pyö­rän ja sen sel­lai­set lap­sil­le kuin vii­kon­lop­pu­na? Arki-ilta­na kaik­kien olles­sa väsy­nei­tä päi­vän jäl­keen, jol­loin lap­si ei suos­tu kokei­le­maan mitään päälleen?”

  Netis­tä­hän nämä kaik­ki löy­ty­vät, eten­kin lap­set ovat käte­viä etsi­mään tava­ran­sa netistä.
  Ja nuo­rem­mat eivät juu­ri vie­lä osaa vaa­tia merk­ki­vaat­tei­ta ja tiet­tyä muotia.
  Olem­me ostel­leet lap­sen­lap­sel­le vaat­tei­ta ilman, että mal­li on muka­na ja hyvin toimii.
  Itse tilaan vaat­tei­ta tuol­ta kau­ko-Idäs­tä suo­raan vaat­tu­ril­la ja hyvin toimii.
  Pol­ku­pyö­rä on tyy­pil­li­nen min­kä voi tila­ta netis­tä, har­va ostaa mit­to­jen mukaan tehtyä

  Sun­nun­tai­au­kio­loa­jal­la on pal­jon sosi­aa­li­sia hait­ta­vai­ku­tuk­sia, sil­lä se pirs­ta­loi perheitä
  Aukio­loa­jan laa­jen­nus kok­see myös n 5–70000 las­ta , eli vai­ku­tuk­set ovat aika laajoja

 13. Osmo:

  Hel­sin­ki­läi­siä tämä köyh­ty­mi­nen ei kos­ke, mut­ta pie­nil­lä pai­koil­la S‑marketin sisää­nos­ta­ja päät­tää, mitä kulut­ta­ja tarvitsee.

  Ihan joka iki­ses­sä S‑marketissa se sisää­nos­ta­ja yrit­tää vali­ta tuot­tei­ta joi­ta asiak­kaat halu­aa. Voi toki olla tot­ta, että pik­ku­paik­ka­kun­nil­la ihmi­sil­lä on eri­lai­nen (ehkä homo­gee­ni­sem­pi) maku ruo­an suh­teen, jon­ka seu­rauk­se­na vali­koi­ma on kapeam­pi, mut­ta ei sil­loin pidä syyl­lis­tää sisää­nos­ta­jaa, joka yrit­tää vaan pal­vel­la asiakkaitaan.

  Sinul­la on tie­tys­ti jo pit­kät perin­teet täl­lä blo­gil­la ihmis­ten maku­jen hauk­ku­mi­sel­le, joten oli­si ihan hyvin voi­nut kir­joit­taa vaik­ka, että pik­ku­paik­ka­kun­nil­la kau­pois­sa on huo­no vali­koi­ma, kos­ka nii­den asiak­kail­la on huo­no maku.

 14. Vähän ris­ti­rii­tai­nen aloitus… 

  Osmo ker­too shop­pai­le­van­sa ase­ma­tun­ne­lin hyvin­va­rus­te­tuis­sa ruo­ka­kau­pois­sa sun­nun­tai­sin, mut­tei soi­si tätä muille. 

  Mui­den pitäi­si hank­kia elämä?

 15. Eko­lo­gi­sia näkö­kul­mia ruo­ka­kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­lon puolesta: 

  Pit­sa­kul­je­tuk­set vähe­ne­vät. Pizze­rioil­le­han sun­nun­tai on vii­kon paras myyn­ti­päi­vä ja lät­ty tila­taan usein kotiin. 

  Ravin­to­loi­den hävik­ki on myös huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi kuin koti­ta­louk­sien eli ruo­kaa menee kotio­lois­sa vähem­män roskiin. 

  Ravin­to­lois­sa syö­dään useam­min koko­li­haa kuin koto­na, joten tämä ilmas­to­ri­kol­li­suus vähenee. 

  Lisäk­si sel­lai­nen kan­san­ter­vey­del­li­nen point­ti, että koti­ruo­ka on pää­sään­töi­ses­ti kevyem­pää ja ter­veel­li­sem­pää kuin ravin­to­la­ruo­ka (Enni Mer­ta­sen väi­tös­kir­ja 2007).

 16. Hank­ki­si­vat itsel­leen elämän.”

  Minul­la on parem­paa­kin teke­mis­tä kuin pitää kir­jaa sii­tä, mil­loin kau­pat ovat mil­loin­kin auki. Tämä uusi laki paran­taa täl­tä osin tilan­net­ta, mut­ta ei koko­naan pois­ta ongelmaa.

  Eri asia sit­ten on, onko minun “parem­pi teke­mi­se­ni” niin arvo­kas­ta, että sen takia pitää aiheut­taa sun­nun­tai­au­kio­los­ta väi­te­tys­ti syn­ty­vät ongelmat.

 17. Vih­reäs­tä vink­ke­lis­tä on yksin­ker­tai­sin­ta pidät­täy­tyä eko­lo­gi­sis­sa vai­ku­tuk­sis­sa. Kun pää­dyt kan­nat­ta­maan kaik­kien kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­loa, ja toi­saal­ta uskot sen hyö­dyt­tä­vän kes­ki­mää­rin enem­män iso­ja kaup­po­ja, et ilmei­ses­ti usko sun­nun­tai­kaup­pa­mat­ko­jen suun­tau­tu­van ns. peltomarketteihin. 

  Lii­ken­ne­myy­mä­löi­den ruo­kaos­tos­ten siir­ty­mi­nen pik­ku­taa­ja­mien mar­ket­tei­hin on posi­tii­vi­nen ilmiö, tot­ta kyl­lä. Mut­ta jos sun­nun­tais­ta tulee ylei­nen shop­pai­lu­päi­vä — kuten uskon — ei se pik­ku­taa­ja­man S‑market tar­joa sii­hen mah­dol­li­suuk­sia, ja sil­loin voit­ta­jia ovat kau­ko­mar­ke­tit, jois­ta saa kaikkea. 

  Eko­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta lais­sa on lii­an isot ris­kit yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajoamisen.

 18. Roma locu­ta — causa finita.”

  Eli vapaas­ti suo­men­net­tu­na: Raha on puhu­nut — hom­ma on finito.

  Sun­nun­tai­au­kio­lon puo­les­ta. Tehok­kaam­pi myy­mä­lä­ti­lo­jen käyt­tö, mah­dol­li­suus ajoit­taa per­heen ns. vii­kon­lop­puos­tok­set lau­an­tail­le tai sun­nun­tail­le, pie­nem­pi elin­tar­vik­kei­den hävikki.

  Vas­taan: Myrk­kyä eri­kois­liik­keil­le ja pien­myy­mä­löil­le (muren­taa asia­kas­poh­jaa, ongel­ma eri­tyi­ses­ti suur­kaupn­kien ulko­puo­lel­la) Vie per­hei­den yhteis­tä aikaa. Tuo lisäpalvelutarvetta 

  esim. las­ten päi­vä­hoi­toon ilman tehok­kuus­hyö­ty­jä (= yksi hoi­ta­ja jou­tuu hoi­ta­maan myy­jän yhtä las­ta, tapauk­sia tunnetaan).

  Kun itse on libe­raa­li ja indi­vi­dua­lis­ti aika mone­nes­sa pol­ves­sa, niin on oppi­nut ymmär­tä­mään, että aito indi­vi­dua­lis­ti pyr­kii nime­no­maan ymmär­tä­mään ja kun­nioit­ta­maan t o i s e n yksi­lön tar­pei­ta ja oikeuk­sia. Tätä näkö­koh­taa oli vai­kea aika mones­ta puheen­vuo­ros­ta löytää.

 19. Osmo: “Hel­sin­ki­läi­siä tämä köyh­ty­mi­nen ei kos­ke, mut­ta pie­nil­lä pai­koil­la S‑marketin sisää­nos­ta­ja päät­tää, mitä kulut­ta­ja tarvitsee.”

  Nime­tön: “Näin se kyl­lä tai­taa pit­käl­ti men­nä suu­rem­mil­la­kin paikoilla.”

  Art­tu­ri Björk: “Ihan joka iki­ses­sä S‑marketissa se sisää­nos­ta­ja yrit­tää vali­ta tuot­tei­ta joi­ta asiak­kaat halu­aa. Voi toki olla tot­ta, että pik­ku­paik­ka­kun­nil­la ihmi­sil­lä on eri­lai­nen (ehkä homo­gee­ni­sem­pi) maku ruo­an suh­teen, jon­ka seu­rauk­se­na vali­koi­ma on kapeam­pi, mut­ta ei sil­loin pidä syyl­lis­tää sisää­nos­ta­jaa, joka yrit­tää vaan pal­vel­la asiakkaitaan.”

  Kum­pi­kaan teis­tä ei näkö­jään ymmär­tä­nyt Osmon point­tia: Pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la ei ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin se S‑marketin vali­koi­ma, kun taas isom­mil­la paik­ka­kun­nil­la ovat ne eri­kois­liik­keet, jois­ta saa muu­ta­kin kuin S‑marketin sisää­nos­ta­jan valit­se­mia tuot­tei­ta, jol­lei­vät ne miel­ly­tä. Ei suin­kaan sitä, että Hel­sin­gin S‑markettien vali­koi­ma oli­si joten­kin pie­niä paik­ka­kun­tia rik­kaam­pi. Toden­nä­köi­ses­ti se vali­koi­ma­han on Hel­sin­gin liik­keis­sä (ehkä Ase­ma­tun­ne­lia lukuu­not­ta­mat­ta) täs­mäl­leen sama aina sil­li­pur­keis­ta sukkahousuihin.

  Tot­ta kai S‑marketin sisää­nos­ta­ja yrit­tää vali­ta tuot­tei­ta, joi­ta ihmi­set halua­vat. Mut­ta vaik­ka S‑marketit täyt­täi­si­vät kaik­kien ihmis­ten toi­veis­ta 90 %, jäl­jel­le jää vie­lä se 10 % eri­kois­toi­vei­ta, jot­ka ovat kai­kil­la ihmi­sil­lä eri­lai­set ja kui­ten­kin saat­ta­vat edus­taa 90 % tar­vit­ta­vas­ta tuo­te­va­li­koi­mas­ta. Nii­tä var­ten on ne eri­kois­liik­keet, joil­le vain isom­mil­la paik­ka­kun­nil­la on riit­tä­väs­ti kysyn­tää: pal­jon tuot­tei­ta, vähän myyn­tiä. S‑marketissa on vain vähän tuot­tei­ta, joil­la on pal­jon myyntiä.

  Kyse ei ole maus­ta, vaan sii­tä, että ihmis­ten toi­veet ovat osit­tain hyvin saman­lai­set ja osit­tain hyvin eri­lai­set. Niin pie­nil­lä kuin suu­ril­la­kin paikkakunnilla.

 20. Tuo­mas­ju­kan argu­ment­ti sun­nun­tai­au­kio­loa vas­taan tun­tui­si ole­van, että jokin asia pitää kiel­tää, kos­ka on mah­dol­lis­ta, että se voi­mis­taa jotain ongel­maa, joka on syn­ty­nyt jos­sain muualla.

  Vih­rei­den vink­ke­lis­tä en tie­dä — Tuo­mas­juk­ka (kii­tok­set hänel­le sii­tä) aika­naan vakuut­ti minut sii­tä, että minä en vih­rei­den jouk­koon kuu­lu — mut­ta minus­ta eko­lo­gi­nen näkö­kul­ma oli­si hyvä ottaa vähän laa­jem­min. Jos yhdys­kun­ta­ra­ken­ne muo­dos­tuu epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si, niin minus­ta ajan­käyt­tö­pää­tös­ten suit­si­mi­nen kuu­los­taa kyl­lä kovin köy­käi­sel­tä työ­vä­li­neel­tä tähän.

  Esi­mer­kik­si auton käy­tön vähen­tä­mi­seen kan­nus­ta­vat rat­kai­sut kuten tie­mak­sut tms., kaa­voi­tus, jul­ki­sen infran pain­opis­teen siir­tä­mi­nen maan­teis­tä pois­päin jne. tun­tui­si­vat näin ulko­puo­li­sen mie­les­tä pal­jon parem­mil­ta keinoilta. 

  Täs­sä lisäk­si sivuu­te­taan koko­naan eri­lai­set subs­ti­tuu­tio­vai­ku­tuk­set. Ihmi­set liik­ku­vat sun­nun­tai­sin muu­ten­kin pal­jon, käy­vät suku­lais­ten luo­na jne. ja vali­tet­ta­vas­ti usein autoil­la. Moni käy auto­mar­ke­teis­sa mat­kan var­rel­la. Valin­nan mah­dol­li­suus voi teh­dä sen, että lau­an­tai­na ei tar­vit­se läh­teä erik­seen kauppareissulle.

 21. Tai­dan olla libe­raa­li, mut­ta mie­les­tä­ni kes­kus­te­luun liit­tyy eri­koi­se­na sivu­juon­tee­na mui­den toi­mien mora­li­soin­ti perus­tuen klas­si­seen psy­ko­lo­gi­seen sijoit­ta­mi­seen sekä vaih­te­le­va halu ohjail­la mui­den ihmis­ten elä­mää oman ideo­lo­gian pohjalta.

 22. Minul­la on parem­paa­kin teke­mis­tä kuin pitää kir­jaa sii­tä, mil­loin kau­pat ovat mil­loin­kin auki. Tämä uusi laki paran­taa täl­tä osin tilan­net­ta, mut­ta ei koko­naan pois­ta ongelmaa”

  Täy­des­sä vapau­des­sa aukio­loa­jat ovat vie­lä­kin kir­ja­vam­pia, joten kir­jan­pi­to­kin on moninkertaista. 

  Eikö se ollut­kin niin, että vapaas­sa aukio­los­sa kaup­pias saa pitää kau­pan auki sil­loin kun haluaa ??

  Mik­si ole­tat, että kaik­ki pitä­vät kau­pan auki 24/7/365 ??

 23. Ihan joka iki­ses­sä S‑marketissa se sisää­nos­ta­ja yrit­tää vali­ta tuot­tei­ta joi­ta asiak­kaat haluaa”

  Ei se näin mene, mar­ke­tis­sa pyri­tään vain tyy­dyt­tä­mään kes­ki­mää­räi­nen tar­ve ja valit­se­maan tava­rat siten , että kate on suurin

  Itse asias­sa kun mar­ke­teil­le ei ole oikein vaih­toeh­to­ja niin tuo­te­va­li­koi­ma­kin on mitä on.

  Mar­ket takaa asiak­kaan tulon tar­joa­mal­la sisän­ve­to­tuot­tei­ta esim olut­ta, kah­via tai jotain kalaa ja jotain lihaa halvalla.
  Har­va viit­sii läh­teä hake­maan mui­ta tava­roi­ta muualta.

 24. Itse asias­sa mar­ke­teil­la ei ole enää sisää­nos­ta­jia, ne ovat kon­ser­nil­la eli SOK, HOK-Elan­non ja Kes­kon pää­kont­to­reis­sa ja ne sane­le­vat kaup­po­jen valikoimat.

  Tuo­at pal­jon mai­nos­tet­tua itse­näis­tä kaup­pias­ta ei ole näis­sä kau­pois­sa vaan pal­kat­tu myy­mä­län­hoi­ta­ja. Kes­kol­la­kin kaup­pias on vain ren­ki vail­la vaikutusvaltaa

 25. Jos eko­lo­gi­nen kes­tä­vyys on läpäi­se­vä peri­aa­te, se pitää ottaa huo­mioon myös sun­nun­tai­au­kio­lois­sa. Muus­sa tapauk­ses­sa on aina mah­dol­lis­ta sanoa, että “tämä ongel­ma kuu­luu hoi­taa ihan toi­ses­sa yhteydessä”. 

  Se vaan ei toi­mi, kun raken­teet on luo­tu vää­rin päin. Auto­mar­ke­tit ovat vää­räs­sä pai­kas­sa, ja sen mukai­ses­ti pitää toi­mia. Ehdot­ta­ma­si toi­met ovat tot­ta kai mie­les­tä­ni tar­peel­li­sia nekin.

 26. Elmo Allen: Njoo. Oot toki oikeas­sa, että noin­han se menee, mut­ta mun mie­les­tä tuo ei ollu Osmon argu­ment­ti, kos­ka se ei lii­ty miten­kään tähän keskusteluun.

  Kaik­ki var­mas­ti ymmär­tä­vät, että mitä isom­pi kau­pun­ki sitä enem­män valin­nan varaa. Ei sii­hen mikään S‑marketin sisää­nos­ta­ja vai­ku­ta pät­kän vertaa.

  Vai­kut­ti lähin­nä sil­tä, että Osmo oli sitä miel­tä, että tämä aukio­loai­ko­jen vapau­tus huo­non­taa valin­nan­va­raa maa­seu­dul­la, mut­ta ei pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja syyt­ti täs­tä S‑markettien sisää­nos­ta­jia. Jos maa­seu­dul­la hyl­ly­met­rit vähe­ne­vät, niin joo vali­koi­ma var­maan pie­ne­nee, mut­ta ei ne hyl­ly­met­rit ollen­kaan vält­tä­mät­tä vähe­ne ja ihan samoin käy var­maan myös Helsingissä.

 27. En edel­leen­kään hyväk­sy väi­tet­tä sii­tä, että sun­nun­tai­au­kio­lo vie per­hei­den yhteis­tä aikaa, aina­kaan nettona. 

  - pik­ku­kau­pat ovat työ­voi­main­ten­sii­vi­sem­piä kuin isot mar­ke­tit. Isois­sa mar­ke­teis­sa teh­ty työ­mää­rä ei vii­kon­lo­pul­le lisään­ny kauheasti.

  - Vii­kon­lop­pu­työ­tä teke­vis­tä var­mas­ti kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi osa on perheettömiä. 

  - Taval­lis­ta viik­ko­työ­tä teke­vien per­hei­den yhdes­sä­oloai­ka ja ennen­kaik­kea sen laa­tu lisään­tyy mer­kit­tä­väs­ti. Laa­tu ei täs­sä tar­koi­ta “laa­tuai­kaa”, vaan sitä, että per­jan­tai-illan kaup­pa­reis­sut väsy­nei­den las­ten kans­sa vähe­ne­vät. Ajan­käy­tön suun­nit­te­lun vapau­tu­mi­nen lisäk­si voi ihan hyvin vähen­tää kau­pas­sa­käyn­tiin kulu­tet­tua koko­nai­sai­kaa, kun sun­nun­tai­na voi käy­dä kau­pas­sa mil­loin min­kä­kin reis­sun yhteydessä.

  - Lakiin tuli mukaan ymmär­tääk­se­ni myös pykä­lä, että kaup­pa­kes­kuk­set eivät voi vaa­tia liik­keil­tä 7 päi­vän aukio­loa, vaan näil­le taat­tiin oikeus pitää ovet kiin­ni yhte­nä päi­vä­nä. Tämä tie­ten­kin sivuu­tet­tiin kau­his­te­luis­sa, ja vain ole­tet­tiin, että kaik­kien on “pak­ko” pitää ovet auki joka päivä.

  - Huo­li pien­ten paik­ka­kun­tien vali­koi­mis­ta on minus­ta kyl­lä höli­nää. Sun­nun­tai­au­kio­lo ei kyl­lä pien­ten paik­ka­kun­tien suu­ris­ta ket­juis­ta riip­pu­mat­to­mia kaup­po­ja elä­tä. Siel­lä on nyt jo joku K‑extra tms ison ket­jun pik­ku­myy­mä­lä kil­pai­le­mas­sa ne kumoon. Valin­nan­va­pau­den kaven­tu­mi­nen kau­pan kes­kit­tyes­sä on tie­tys­ti ongel­ma kulut­ta­jan yli­jää­män kan­nal­ta, mut­ta tähän vas­taan kyl­lä samal­la taval­la kuin autoi­luon­gel­maan: kil­pai­li­joi­den pak­ko­sul­ke­mi­nen yhdek­si päi­väk­si vii­kos­sa on kyl­lä niin välil­li­nen kei­no, että epäi­len sen käy­tän­nön toi­mi­vuut­ta suuresti. 

  - Täs­sä sivuu­te­taan lisäk­si ihan koko­naan se hyö­ty, jon­ka ihmi­set koke­vat sii­tä, että saa­vat käy­dä kau­pas­sa valit­se­ma­naan päi­vä­nä. Sitä on han­ka­la mita­ta, mut­ta jotain täs­tä kysyn­näs­tä ker­too se, kuin­ka täyn­nä Pris­mo­jen ja City­mar­ket­tien park­ki­pai­kat sun­nun­tai­sin ovat.

 28. Kai­kis­ta tär­kein­tä oli­si tur­va­ta nimen omaan pien­ten myy­mä­löi­den ja putiik­kien oikeu­det. Oikeus pitää lii­ket­tä kiin­ni sil­loin kun on hil­jais­ta pitäi­si kir­ja­ta lakiin, niin että tämän oikeu­den nou­dat­ta­mi­nen oli­si vel­voit­ta­vaa (eten­kin kaup­pa­kes­kus­ten omistajille).

 29. Minus­ta ei ole ollen­kaan yksi­se­lit­teis­tä, mit­kä ovat kau­pan aukio­loai­ko­jen vapau­tu­mi­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set. Yhtä­lö on moni­mut­kai­nen ja väit­täi­sin että emme voi vie­lä tie­tää vas­taus­ta. Muu­ta­ma esimerkki:

  1) Hesa­ri uuti­soi äsket­täin Worldwatc­hin tut­ki­muk­ses­ta, jon­ka mukaan maa­il­man kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­töis­tä oli­si 51 % seu­raus­ta eläin­tuo­tan­nos­ta. Jos tämä pitää paik­kan­sa ja lii­ken­teen osuut­ta pää­töis­tä joka aiem­min on arvioi­tu noin vii­den­nek­sek­si tar­kis­te­taan vas­taa­vas­ti pie­nem­mäk­si (aiem­pi arvio elin­tar­vi­ke­tuo­tan­nol­le oli 18 %, joten jos yksin­ker­tai­suu­den vuok­si ole­te­taan että pääs­tö­vai­ku­tus­ten kan­nal­ta eläin­tuo­tan­to = elin­tar­vi­ke­tuo­tan­to, saa­daan uudek­si pro­sent­tio­suu­dek­si 20/(100–18+51) = n. 15 %), mer­kit­si­si vaik­ka­pa vii­den pro­sen­tin sääs­tö ruo­ka­kaup­po­jen hävi­kis­sä, että lii­ken­teen pääs­töt sai­si­vat kas­vaa 17 % ennen kuin tämä eko­lo­gi­nen sääs­tö oli­si syö­ty. Hävik­ki voi myös pie­nen­tyä kodeis­sa kun ei var­muu­den vuok­si tar­vit­se hank­kia kotiin her­käs­ti pilaan­tu­via elin­tar­vik­kei­ta vaan ne voi hakea juu­ri sil­loin kun nii­tä tarvitsee. 

  2) Nykyi­nen lii­ken­nea­se­mien vapaam­pi aukio­loai­ka mui­hin myy­mä­löi­hin näh­den on ollut pii­lo­sub­ven­tio ben­sii­nin myyn­nil­le, joka tun­ne­tus­ti on usein itses­sään kan­nat­ta­ma­ton­ta. Sub­ven­tion katoa­mi­nen mer­kit­see polt­toai­neen hin­nan nousua ja siten toden­nä­köi­ses­ti hil­lit­see sen kulutusta.

  3) Laa­jem­mat aukio­loa­jat mer­kit­se­vät kulut­ta­jil­le parem­pia mah­dol­li­suuk­sia opti­moi­da ostos­reis­sun­sa muun liik­ku­mi­sen tar­peen oheen. Jos sun­nun­tai­na käy­dään joka tapauk­ses­sa autol­la mum­mia kat­so­mas­sa, voi ostok­set hoi­taa sii­nä ohes­sa sen sijaan että teki­si lau­an­tai­na eril­li­sen reis­sun kaup­paan. Toi­saal­ta kun ostok­sia ei tar­vit­se hoi­taa kii­rees­sä työ­päi­vän päät­teek­si, saat­taa auto jää­dä kotiin kaup­pa­reis­sul­la kun on parem­min aikaa ja voi liik­kua vaik­ka jul­ki­sil­la tai pyörällä.

  Jos halu­taan tukea pal­ve­lui­ta fyy­sis­ten tuot­tei­den kulut­ta­mi­sen sijaan, sii­hen löy­tyy parem­pia kei­no­ja esi­mer­kik­si arvon­li­sä­ve­ro­tuk­sen tai työn­te­ki­jöi­den sosi­aa­li­mak­su­jen jus­tee­raa­mi­ses­ta (puhu­mat­ta­kaan hii­li­ve­ros­ta jne.) kuin aukio­loa­joil­la kik­kai­lus­ta. Samoin yhteis­kun­ta­ra­ken­net­ta sää­del­lään parem­min kaa­voi­tuk­sen, tie­mak­su­jen, polttoaineen/päästöjen vero­tuk­sen jne. kei­noin kuin kau­pan aukioloajoilla.

 30. Jaa­has, ei ole tai­teen kan­di­daa­tin vah­vin puo­li tuo matik­ka näkö­jään. =D Eli pidet­tä­köön tuo­ta hävi­kin ja lii­ken­teen pääs­tö­jen suh­de­lu­kua suun­taa-anta­va­na. =)

 31. Satun­nai­sen otan­nan eli vii­me sun­nun­tai­sen itik­ses­sä käve­lyn perus­teel­la eivät kaik­ki lik­keet kaup­pa­kes­kuk­sis­sa nykyi­sin­kään ole auki sun­nun­tai­sin, ja muu­ta­ma vuo­si, taik­ka jou­lu­na­lus ja kesä on men­nyt samaan mal­liin. Mis­tä näi­tä uhka­ku­via oikein tulee?

 32. Vai­kut­ti lähin­nä sil­tä, että Osmo oli sitä miel­tä, että tämä aukio­loai­ko­jen vapau­tus huo­non­taa valin­nan­va­raa maa­seu­dul­la, mut­ta ei pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja syyt­ti täs­tä S‑markettien sisää­nos­ta­jia. Jos maa­seu­dul­la hyl­ly­met­rit vähenevät”

  Eivät SOK ja Kes­ko kil­pai­le eri­lai­suu­del­la vaan saman­lai­suu­del­la, kum­man­kin tava­ra­va­li­koi­ma on 90 % samaa vain ns kau­pan omat tuot­teet erilaisia.
  Vali­koi­ma­kin on aika näen­näi­nen, esim lei­vät ovat saman val­mis­ta­jan vähän eri for­mul­la leivottuja.

  Ja kau­pan­käyn­tiin vai­kut­ta sijoit­te­lu hyl­lyis­sä esim ne paras- kat­tei­set ovat sil­män kor­keu­del­la tulos­uun­nas­sa, joten ne tart­tu­vat her­kem­min kyytiin.
  Samoin kaik­ki ylei­set kulu­tus­tuot­tet ovat kau­pan peräl­lä, jot­ta ihmi­nen jou­tuu kier­tä­mään suu­rim­man osan hyllyistä.

  Kyl­lä vapaa valin­ta on lähin­nä teoriaa

 33. Juusol­ta hyvä point­ti. Toi­vo­taan, että a) hävik­ki on ollut mer­kit­tä­vää ja b) se todel­la pie­ne­nee. Kovaa dataa näis­tä en ole itse nähnyt.

  Yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajau­tu­mi­nen tar­koit­taa kui­ten­kin myös sitä, että kau­pas­sa­käyn­tiin liit­ty­mä­tön kul­ke­mi­nen lisään­tyy (vrt. Idea­par­kin urhei­lu­ti­lat). Sen huo­mioi­mi­nen on vie­lä vaikeampaa.

 34. Nykyi­nen lii­ken­nea­se­mien vapaam­pi aukio­loai­ka mui­hin myy­mä­löi­hin näh­den on ollut pii­lo­sub­ven­tio ben­sii­nin myyn­nil­le, joka tun­ne­tus­ti on usein itses­sään kannattamatonta.

  Ei tuol­la ben­sii­nin myyn­tiä ole sub­ven­toi­tu. Se on aina tehok­kain­ta kyl­mä­ase­mil­la. Huol­lon mah­dol­li­suut­ta tuol­la on pyrit­ty sääs­tä­mään — ettei­vät kaik­ki lip­sui­si pel­kik­si kylmäasemiksi.

 35. Tar­koi­tin siis, että sun­nun­tai­kau­pan hävi­kis­tä ei tai­da tois­tai­sek­si olla muu­ta kuin Ruo­ka­kes­kon joh­ta­jan sana. Ruo­ka­kaup­po­jen ylei­sek­si hävi­kik­si on muis­taak­se­ni arvioi­tu paria pro­sent­tia, mikä ei jätä kovin suur­ta peli­va­raa kas­va­val­le autoilulle.

 36. Täy­des­sä vapau­des­sa aukio­loa­jat ovat vie­lä­kin kir­ja­vam­pia, joten kir­jan­pi­to­kin on moninkertaista.”

  Ai niin kuin täl­lä­kin het­kel­lä yksi kaup­pa on kiin­ni tiis­tai­na, toi­nen kes­ki­viik­ko­na eikä kos­kaan muis­ta kum­pi? Höpsis.

  En hir­veäs­ti usko sii­hen, että kaup­pi­aat ihan kiusal­laan kek­si­vät epä­sään­nöö­lii­siä aukio­loai­ko­ja – nykyi­set ovat enem­män­kin lain­sää­tä­jän syytä.

  Mik­si ole­tat, että kaik­ki pitä­vät kau­pan auki 24/7/365”

  En ole­ta niin, enkä ole niin sanonut.

 37. Tie­de­mies:

  - Taval­lis­ta viik­ko­työ­tä teke­vien per­hei­den yhdes­sä­oloai­ka ja ennen­kaik­kea sen laa­tu lisään­tyy mer­kit­tä­väs­ti. Laa­tu ei täs­sä tar­koi­ta “laa­tuai­kaa”, vaan sitä, että per­jan­tai-illan kaup­pa­reis­sut väsy­nei­den las­ten kans­sa vähenevät.”

  Mus­ta on joten­kin koh­ta­lai­sen äly­va­paa idea että jon­kun mie­les­tä pris­mas­sa käyn­ti sun­nun­tai­na kohot­taa elä­män­laa­tua. Itse en pidä lain­kaan pris­mas­sa tun­gek­si­mi­ses­ta ja mie­lui­ten olen sun­nun­tai­na koto­na ja teen jotain omas­ta mie­les­tä­ni kivaa. Tun­gen mie­luum­min sii­nä per­jan­tain ryy­sik­ses­sä että saa vii­kon­lop­pu­na olla rau­has­sa. Toi­saal­ta kukin tyy­lil­lään, mul­le on ihan sama jos joku saa kik­se­jä kau­pas­sa käy­mi­ses­tä sunnuntaina.

 38. Var­ma häviä­jä suur­ten kaup­pa­ket­ju­jen voit­taes­sa on pien­ten pai­kal­lis­ten val­mis­ta­jien eri­kois­tuot­teet ja sitä kaut­ta suo­ma­lai­nen ruo­ka­kul­tuu­ri. Pien­val­mis­ta­ja tekee usein elääk­seen jotain, joka on riit­tä­vän eri­kois­ta kiin­nit­tääk­seen kulut­ta­jan huo­mion, mut­tei poik­kea lii­kaa suur­tuot­ta­jien bulk­ki­ta­va­ras­ta. Tämä on sit­ten myyn­nis­sä pai­kal­li­ses­sa super­mar­ke­tis­sa, mis­sä se ajaa pih­vin lisuk­kee­na ole­van per­sil­jan asi­aa : ihan kiva, vaik­kei sitä kukaan var­si­nai­ses­ti kai­paa, jos se on poissa.
  Sen sijaan ne kun­nian­hi­moi­sem­mat tuot­teet, joi­ta teh­dään raja­tum­mal­le asia­kas­kun­nal­le rak­kau­des­ta ruo­kaan, jää­vät yhä useam­min myy­mät­tä tuot­ta­jan omas­sa myymälässä.

 39. Nimi­merk­ki Dip­so­maa­ni toi jul­ki jotain erit­täin tärkeää.

  Vapaa-ajan koor­di­noin­ti yksit­täis­ten ihmis­ten vapail­la pää­tök­sil­lä samaan aikaan tapah­tu­vak­si on vai­ke­aa jo per­heen kokoi­sis­sa, tii­viis­sä yksi­köis­sä ja lähes mah­do­ton­ta suu­rem­mis­sa ja/tai haja­si­joi­te­tuis­sa. Olem­me kave­ri­po­ru­kas­sa jo vuo­den ajan yrit­tä­neet saa­da kah­dek­saa eri puo­lil­la Suo­mea asu­vaa ihmis­tä sama­na päi­vä­nä samaan raken­nuk­seen, tulok­set­ta – työ­vel­voit­teet eivät ker­ta­kaik­ki­aan anna edes yhtä yhteis­tä vapaa­päi­vää tämän kokoi­sel­le joukolle.

  Vapaa-ajan koor­di­noin­tion­gel­ma on yksin­ker­tai­ses­ti jotain sel­lais­ta joka on pää­tet­tä­vä ylem­mäl­lä tasol­la, samaan tapaan kuin vapail­la yksi­löi­den väli­sil­lä sopi­muk­sil­la ei voi­da rat­kais­ta esim. ympä­ris­tö­on­gel­mia vaan on luo­ta­va ylei­nen ympä­ris­tö­la­ki kor­jaa­maan ongel­ma ylem­mäl­lä tasolla.

  Sinän­sä minua vie­hät­tää aja­tus täy­sin vapaas­ta aukio­loai­ka­käy­tän­nös­tä jo sen­kin vuok­si, että on itses­sään hyö­tyä jos sään­tö­jä on vähän (muun­muas­sa sik­si, että ne on hel­pom­pi muis­taa). Mut­ta ottaen huo­mioon VAKO:n, oli­si minus­ta parem­pi pikem­min­kin tiu­ken­taa sää­dök­siä esi­mer­kik­si siten, että sun­nun­tai­sin kaik­ki työn­te­ko on kes­kia­jan mal­liin täy­sin kiel­let­ty ja koko maa pan­naan väki­pa­kol­la seis yhdek­si päi­väk­si. Tämä teki­si vapaa-ajan koor­di­noin­nis­ta äärim­mäi­sen help­poa ja paran­tai­si sitä kaut­ta tehokkuutta.

 40. Var­ma häviä­jä suur­ten kaup­pa­ket­ju­jen voit­taes­sa on pien­ten pai­kal­lis­ten val­mis­ta­jien eri­kois­tuot­teet ja sitä kaut­ta suo­ma­lai­nen ruokakultuuri. ”

  Näin on, myös tuo­tan­to kes­kit­tyy, sil­lä mar­ke­tin hyl­lyyn pää­se­vät vain suur­ten val­mis­ta­jien tuotteet.Pienvalmistajat näi­vet­ty­vät pois kun jake­lu­ka­na­vat ehtyvät.

  Ei tämä­kään suo­si pienyrittämistä.

 41. Tuos­ta ruu­an hävi­kis­tä BBC:llä oli uutinen.
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7389351.stm

  Using the same ext­ra­po­la­tion, they also esti­ma­ted the ave­ra­ge UK house­hold need­less­ly throws away 18% of all food purc­ha­sed. Fami­lies with children throw away 27%.”

  Jos siis pätee, että lähes vii­den­nes ruu­as­ta menee huk­kaan ja ruu­an tuo­tan­to on vas­tuus­sa puo­les­ta kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä (Juuson Worldwatc­hil­ta lai­naa­ma tie­to), niin aika mer­kit­tä­viin kas­vi­huo­ne­pääs­tö­vä­hen­nyk­siin pääs­tään, jos yli­mää­räi­nen kaup­pa­päi­vä tekee edes jol­lain muo­toa mer­kit­tä­vän loven tuo­hon huka­tun ruu­an määrään. 

  Sitä en sit­ten tie­dä, käy­kö noin. Tuo BBC:n tie­to kos­ki tie­ten­kin Bri­tan­ni­aa ja siel­lä kau­pat ovat sun­nun­tai­sin auki.

 42. aika mer­kit­tä­viin kas­vi­huo­ne­pääs­tö­vä­hen­nyk­siin pääs­tään, jos yli­mää­räi­nen kaup­pa­päi­vä tekee edes jol­lain muo­toa mer­kit­tä­vän loven tuo­hon huka­tun ruu­an määrään

  Ellei se sit­ten esim. lisää oste­tun ruo­an määrää..

 43. Art­tu­ri Björkille:
  SOK:n sisää­nos­ta­jil­la on ihan sama maku kaik­kial­la. Pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la asiak­kaal­la ei ole vaih­toeh­to­ja, Hel­sin­gis­sä eri­kois­kau­pat pysy­vät vie­lä hen­gis­sä. Jos itse­näi­set eri­kois­kau­pat tape­taan ja Kes­kol­le ja S‑marketeille anne­taan mono­po­li vali­ta tuot­teet suo­ma­lais­ten puo­les­ta, var­mas­ti sii­nä vali­koi­ma kaven­tuu. Näin on käy­nyt pien­ten paik­ka­kun­tien kir­jan­myyn­nis­sä, ja tämä uhkaa mei­tä laa­jem­min­kin, kos­ka per­hey­ri­tyk­set eivät voi pitää kaup­paa auki seit­se­mä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa. Eri­kois­kaup­po­jen hen­gis­sä pysy­mis­tä pitäi­si tukea muu­ten, jos aukio­lo­kil­pai­lu laven­taa nii­den elinmahdollisuuksia.

  Lakiin sisäl­tyy vaa­ti­mus, ettei kaup­pa­kes­kus saa vaa­tia nykyi­sil­tä vuo­kra­lai­sil­taan aukio­loa aina sil­loin, kun kaup­pa­kes­kus on auki. Ei ole mitään kei­noa estää vuo­kra­lais­ten vali­koin­tia sii­nä vai­hees­sa, kun etsi­tään uut­ta vuokralaista.

  Se, että minus­ta oli vii­sas­ta hyväk­syä tämä aukio­lo­la­ki kai­kes­ta sen huo­nois­ta puo­lis­ta huo­li­mat­ta joh­tuu sii­tä, että hävit­ty­jä sotia ei kan­na­ta jat­kaa. Niin moni asiak­kais­ta oli muut­ta­nut viik­ko­ryt­mi­ään, ettei asi­aa voi­nut enää aut­taa. Kun lisäk­si lii­ken­ne­myy­mä­lät sai­vat olla auki sun­nun­tai­sin, uhka­si se siir­tää pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la kau­pat kylän kes­kus­tas­ta ohi­tus­tien varrelle.

 44. Osmo ker­too shop­pai­le­van­sa ase­ma­tun­ne­lin hyvin­va­rus­te­tuis­sa ruo­ka­kau­pois­sa sun­nun­tai­sin, mut­tei soi­si tätä muille. ”

  Hmm.. tuo kuvas­taa kyl­lä minun­kin asen­net­ta­ni. Tai siis, en pidä kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­los­ta yhtään. Haluai­sin pääs­tä kes­kus­taan sun­nun­tai­kä­ve­lyl­le jou­lu­na­lusai­kaan niin, että kau­pat ovat kiin­ni, on rau­hal­lis­ta ja hil­jais­ta, voi­daan kat­sel­la jou­luik­ku­noi­ta. Ihan niin kuin lap­suu­des­sa­ni pää­si. Nyt tämä onnis­tuu vain itse­näi­syys­päi­vä­nä ja sil­le päi­väl­le on tar­peek­si muu­ta­kin ohjelmaa.

  Täs­tä huo­li­mat­ta käyn sil­loin täl­löin sun­nun­tai­na kau­pas­sa, jos se sopii par­hai­ten per­heen aika­tau­lui­hin, kun se kaup­pa nyt ker­ran auki on. Tuo­mas S:n tapaan teen vii­kon­lo­pun ruo­kaos­tok­set mie­lui­ten per­jan­tai­na, jot­ta lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na voi per­heen kans­sa teh­dä jotain ihan muuta.

  Sitä pait­si sun­nun­tai­sin on ruo­ka­kau­pan vali­koi­ma yleen­sä niu­kem­pi. Vii­mek­si mari­noi­mat­to­mat kana­sui­ka­leet oli jo myy­ty loppuun.

  1. Kom­ment­ti­ni shop­pai­li­joi­den puut­tu­vas­ta elä­mäs­tä liit­tyi lis­tal­la esi­tet­tyyn väit­tee­seen, että monet halua­vat sun­nun­tai­au­kio­loa ajan­viet­teek­si, kos­ka shop­pai­lu on niin iha­naa. Mitään haus­kem­paa he eivät siis voi kuvi­tel­la sun­nun­tai­na tekevänsä.

 45. SOK:n sisää­nos­ta­jil­la on ihan sama maku kaikkialla”

  Tuo sama maku var­mis­te­taan kuten ennen NL:ssa eli kes­ki­tet­ty Gossplan Kek­son ja SOK:n pää­kont­to­ris­sa päät­tää mitä hankitaan.
  SOK ja Kes­ko voi­vat kes­ki­te­tyl­lä ostol­la sanel­la hin­nat tuot­ta­jil­le, kun ne kes­kit­tä­vät hankintansa.

  Kun osto­mää­rät ovat suu­ria , niin pie­nil­lä tuot­ta­jil­la ei ole mitään asi­aa tavarantoimittajiksi.
  Niin­pä meil­lä ovat myyn­ti­hin­nat eriy­ty­neet osto­hin­nois­ta, kuten olem­me ruu­an hin­ta kes­kus­te­lus­sa todenneet.
  ALVin pudo­tus ja hin­ta­vai­ku­tuk­set kulut­ta­jil­le oli­vat Kepul­le ja hal­li­tuk­sel­le sen ver­ran tär­kei­tä, että SOK ja Kes­ko eivät uskal­ta­neet vaa­ran­taa hyvin toi­mi­vaa oli­go­po­lia ja niin­pä hin­to­jen koro­tuk­sis­ta het­kek­si luovuttiin

 46. Mie­les­tä­ni on lois­ta­vaa että sun­nun­tai­au­kio­lo vapau­te­taan. On täy­sin saman­te­ke­vää nos­taa­ko tämän kiel­lon pois­to kaup­po­jen myyn­tiä tai työl­lis­ty­mis­tä, sil­lä Suo­men olles­sa (väi­te­tys­ti) län­si­mai­nen oikeus­val­tio, on absur­dia että val­tiol­la oli­si jotain sijaa pää­tet­täes­sä yri­tys­ten aukioloista!

 47. Osmo:

  SOK:n sisää­nos­ta­jil­la on ihan sama maku kaikkialla.

  Niin siis yri­tät ilmei­ses­ti sanoa, että SOK:lla on vain yksi sisää­nos­ta­ja? Täs­tä ei seu­raa, että kai­kis­sa S‑marketeissa myy­täi­siin samo­ja tuot­tei­ta. Jos ihmis­ten mauis­sa on paik­ka­kun­tien väli­siä mer­kit­tä­viä ero­ja, niin kyl­lä ne kau­pat yrit­tä­vät rea­goi­da nii­hin, kos­ka siten voi kas­vat­taa voittojaan.

  Jos pik­ku­kau­pat eivät pysy hen­gis­sä aukio­lon vapau­dut­tua, niin nii­den tar­jon­taan koh­dis­tu­va kysyn­tä tie­tys­ti vain siir­tyy isom­piin kaup­poi­hin. Tähän kysyn­tään ei vas­ta­ta ainoas­taan sii­nä tapauk­ses­sa, että se ei ole kan­nat­ta­vaa. Jos pik­ku­kau­pat ovat onnis­tu­neet myy­mään tuot­tei­ta kan­nat­ta­vas­ti, niin on vai­kea kuvi­tel­la, että isom­mat kau­pat eivät sii­hen pystyisi.

  Jos itse­näi­set eri­kois­kau­pat tapetaan…

  Miten voit puhua tap­pa­mi­ses­ta, jos eri­kois­kau­pat pysy­vät hen­gis­sä ainoas­taan siten, että kaup­po­jen aukio­loa rajoi­te­taan, eli keinotekoisesti?

  Eri­kois­kaup­po­jen hen­gis­sä pysy­mis­tä pitäi­si tukea muu­ten, jos aukio­lo­kil­pai­lu laven­taa nii­den elinmahdollisuuksia.

  Mik­si ihmees­sä mei­dän pitäi­si tukea eri­kois­kaup­po­jen hen­gis­sä­py­sy­mis­tä? Jos ne eivät voi pal­vel­la asiak­kai­ta, niin ei me nii­tä tar­vi­ta. Ei tähän maa­han tar­vi­ta yhtään lisää maa­ta­lou­den ja telak­ka­teol­li­suu­den tapaan lii­ke­toi­min­taa, joka on kan­nat­ta­vaa vain, jos nii­tä tue­taan verovaroista.

  Lakiin sisäl­tyy vaa­ti­mus, ettei kaup­pa­kes­kus saa vaa­tia nykyi­sil­tä vuo­kra­lai­sil­taan aukio­loa aina sil­loin, kun kaup­pa­kes­kus on auki. Ei ole mitään kei­noa estää vuo­kra­lais­ten vali­koin­tia sii­nä vai­hees­sa, kun etsi­tään uut­ta vuokralaista.

  Niin tämä lain vaa­ti­mus on tie­tys­ti täy­sin type­rä, kos­ka se allo­koi kaup­pa­kes­kuk­sen lii­ke­ti­lat tehot­to­mas­ti. Onnek­si sitä on var­mas­ti todel­la help­po kier­tää, mut­ta parem­pi oli­si, että kaup­pa­kes­kus­ten omis­ta­jien annet­tai­siin teh­dä liik­keen pitä­jien kans­sa vapaas­ti sopi­muk­sia, jot­ka eivät hait­taa ulko­puo­li­sia. Kaik­ki osa­puo­let ovat kui­ten­kin aikuisia…

  Noh täs­sä taas näh­tiin miten kova olet kan­nat­ta­maan tätä peri­aa­tet­ta, että ihmis­ten on saa­ta­va teh­dä mitä lys­tää kun­han eivät hait­taa mui­den oikeut­ta samaan…

 48. Art­tu­ri, jos olet kos­kaan käy­nyt S‑Marketeissa eri puo­lel­la Suo­mea, olet ehkä ihme­tel­lyt tuo­te­va­li­koi­man saman­kal­tai­suut­ta — eli pien­ten pai­kal­lis­ten toi­mit­ta­jien tuot­tei­den puut­tu­mis­ta. Se joh­tuu ket­juoh­jauk­ses­ta, jos­sa suu­rim­man osan koko maas­sa myy­tä­vis­tä tuot­teis­ta todel­la­kin päät­tää muu­ta­ma hen­ki­lö Inexil­lä. Alueo­suus­kau­pat teke­vät jon­kin ver­ran omaa han­kin­ta­työ­tä, mut­ta S‑mallissa aika har­voin pai­kal­li­nen myy­mä­lä on mil­lään tavoin kiin­nos­tu­nut paik­ka­kun­nan omis­ta tuot­teis­ta. Syy­nä on tiet­ty se, että S‑ketju pro­fi­loi­tuu tehok­kuu­del­la, joka ei jätä aikaa moi­sel­le tur­huu­del­le kuin kulut­ta­jan miel­ty­mys­ten kuun­te­le­mi­sel­le. Tehok­kuu­del­lak­min on hintansa.

  Tämän vuok­si pien­ten eri­kois­kaup­po­jen kuo­le­ma on oikeas­ti pois a) kulut­ta­jien vali­koi­mis­ta ja b) pien­ten tuot­ta­jien toimintaedellytyksistä. 

  Isois­sa kau­pun­geis­sa se iso vali­koi­ma tot­ta kai löy­tyy isos­ta mar­ke­tis­ta. Useil­ta tun­tuu unoh­tu­van, että puo­let suo­ma­lai­sis­ta elää pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la, jois­sa kes­kus­tas­ta löy­tyy ne kah­den ket­jun perus­mar­ke­tit, sekä muu­ta­ma has­su eri­kois­lii­ke. Ensin mene­vät eri­kois­liik­keet (tätä ei ole kukaan kumon­nut), sit­ten joil­ta­kin pie­nem­mil­tä paik­ka­kun­nil­ta mene­vät myös ket­ju­jen mar­ke­tit, kun naa­pu­ri­kun­nan sit­ta­ri vie asiak­kaat laa­jem­mal­la vali­koi­mal­la. Autuutta?

  Ongel­ma on Suo­men pie­nes­sä väes­tö­poh­jas­sa. Se mikä toi­mii pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ei toi­mi suu­rim­mas­sa osas­sa Suomea. 

  K‑ketjun puo­lel­la on näh­tä­vis­sä sel­vää eriy­ty­mis­tä, ts. vali­koi­maa muo­ka­taan asia­kas­kun­nan mukaan. Tähän vai­kut­taa var­mas­ti kaup­piai­den itse­näi­sem­pi ase­ma yrittäjänä.

 49. Ehkä ne, jot­ka shop­pai­le­vat sun­nun­tai­na, teke­vät jotain muu­ta esim. perjantaina. 

  Mil­lä ylem­mäl­lä auk­to­ri­tee­til­la Osmo on mää­rit­te­le­mäs­sä, mikä on haus­kaa ja iha­naa ja kenel­lä on “elä­mä”?

  Ei minus­ta millään…

 50. Jos ihmis­ten mauis­sa on paik­ka­kun­tien väli­siä mer­kit­tä­viä ero­ja, niin kyl­lä ne kau­pat yrit­tä­vät rea­goi­da nii­hin, kos­ka siten voi kas­vat­taa voittojaan”

  Jos ihmi­sil­lä ei ole todel­lis­ta vaih­toeh­toa niin sisää­nos­ta­jan ei tar­vit­se välit­tää asiak­kait­ten mie­li­pi­teis­tä vaan hän voi kes­kit­tyä käyt­tä­mään ket­jun ostovoimaa.

  Suo­men kau­pan mark­ki­nat ovat kah­den kaup­pa eli Kes­kon ja SOK:n ja se muo­dos­taa oli­go­po­lin niin asiak­kait­ten kuin tuot­ta­jien suhteen.
  Käy­tän­nös­sä ne saa­vut­tavt par­haan tulok­sen kun ne eivät kil­pai­le keskenään.

 51. Maa­seu­dun kirjakaupoista:

  Osmo yliar­vioi Pris­man Remes-hyl­lyn mer­ki­tys­tä ja aliar­vioi net­ti­kau­pan mer­ki­tys­tä pien­ten kir­ja­kaup­po­jen koh­ta­lol­le. Lelu- ja pape­ri­kaup­po­ja ne tosin enim­mäk­seen olivatkin. 

  Mut­ta mie­len­kiin­toi­sem­paa oli­si kuul­la perus­te­lu­ja eri­kois­liik­kei­den tuke­mi­sen vai­ku­tuk­ses­ta yhteis­kun­ta­ra­ken­tee­seen. Tun­tuu, että Osmon aja­tus on se, että joka nie­meen ja not­koon täy­det pal­ve­lut, niin ihmi­set eivät mene sin­ne paha­mai­nei­seen automarketiin. 

  Mut­ta tot­ta kai pal­ve­lui­den pun­ke­mi­nen kau­as ja kan­nat­ta­mat­to­mas­ti hajaut­taa yhteis­kun­ta­ra­ken­net­ta. Itse väit­täi­sin, että pal­ve­lui­den kei­no­te­koi­nen hajaut­ta­mi­nen on hajaut­ta­nut yhteis­kun­ta­ra­ken­net­ta tähän men­nes­sä, ja ei ole mitään syy­tä olet­taa että näin ei tapah­tui­si jatkossakin. 

  Kom­ment­ti­ni shop­pai­li­joi­den puut­tu­vas­ta elä­mäs­tä liit­tyi lis­tal­la esi­tet­tyyn väit­tee­seen, että monet halua­vat sun­nun­tai­au­kio­loa ajanvietteeksi”

  Kom­ment­ti oli type­rä ja ala-arvoi­nen — ihan riip­pu­mat­ta sii­tä onko joku muu­kin sano­nut niin. Oli­sit edes pro­voi­soi­nut jon­kun käyt­tä­mään tätä itse perusteluna.

  1. Shop­pai­luun viih­teel­li­se­nä ajan­viet­tee­nä viit­ta­si moni aiem­mas­sa ketjussa.
   Maas­seu­dun kir­ja­kau­pat kuo­li­vat, kun ruo­ka­kau­pas­sa sai alk­kaa myy­dä pää­ta­loa. Se tapah­ty­ui ennen internettiä.

 52. Sas­ka Tuomasjukka:

  Syy­nä on tiet­ty se, että S‑ketju pro­fi­loi­tuu tehok­kuu­del­la, joka ei jätä aikaa moi­sel­le tur­huu­del­le kuin kulut­ta­jan miel­ty­mys­ten kuuntelemiselle. 

  häh? Jos S‑ketju pro­fi­loi­tuu asiak­kail­leen kaup­pa­na joka ei tyy­dy­tä hei­dän halu­jaan tehok­kaas­ti niin asiak­kaat mene­vät var­maan sit­ten muu­al­le (esim. sin­ne kaup­pias­ve­toi­seen K‑kauppaan…). Jos taas pai­kal­lis­ten tuot­tei­den saa­mi­nen kau­pan hyl­lyl­le on niin vai­ke­aa, että kulut­ta­ja ei ole val­mis sii­tä mak­sa­maan, niin on hyvä asia, että nii­tä ei kulut­ta­jal­le edes tarjota.

 53. Huoh. Art­tu­ri, jäi­kö huo­maa­mat­ta se, että pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la sil­le kulut­ta­jal­le ei jää edes sitä vaih­toeh­toa men­nä toi­seen kauppaan?

 54. Osmo:

  Shop­pai­luun viih­teel­li­se­nä ajan­viet­tee­nä viit­ta­si moni aiem­mas­sa ketjussa.

  Joo ja se sinun type­rä ja ala-arvoi­nen kom­ment­ti oli se, että tämä oli­si joten­kin huo­nos­ti käy­tet­tyä aikaa ja että näi­den ihmis­ten, jot­ka pitä­vät shop­pai­lus­ta pitäi­si muut­taa elämäntapaansa.

 55. Shop­pai­luun viih­teel­li­se­nä ajan­viet­tee­nä viit­ta­si moni aiem­mas­sa ketjussa.”

  Sanoi­ko moni itse kan­nat­ta­van­sa aukio­loai­ko­ja täs­tä syys­tä? Minus­ta tun­tui sil­tä, että kes­kus­te­li­jat pro­ji­soi­vat mie­li­pi­tei­tä aukio­loai­ko­jen kannattajiin
  ja kri­ti­soi­vat näi­tä omia pro­ji­si­joi­taan. Ja tuol­lai­sel­la argu­men­toin­nil­la saa aina aikaan sen vai­ku­tuk­sen, että impli­koi aukio­loai­ko­jen kan­nat­ta­jien ole­van type­riä (vaik­ka voi­kin tie­tys­ti vedo­ta sii­hen, että tar­koi­tin vain nii­tä kan­nat­ta­jia, jot­ka kan­nat­ta­vat viih­des­hop­pai­lu­pe­rus­tein (vaik­ka hei­tä ei ole nähtykään)). 

  Kir­ja­kau­pan his­to­rias­ta minul­la tai­si olla vää­rä käsi­tys — mie­tin 90- ja 2000-luvul­la tapah­tu­nei­ta osta­ri­kir­ja­kaup­po­jen lopettamisia. 

  Tämä ei sinän­sä muu­ta perus­ku­vio­ta. N. 60 paik­ka­kun­nal­la on Kipa, Info ja Suo­ma­lai­nen ovat edus­tet­tui­na noin 40 paik­ka­kun­nal­la. Kuin­ka mones­sa kun­nas­sa oli­si kir­ja­kaup­pa, jos pris­mat eivät vei­si markkinoita? 

  Ja kuin­ka mon­ta täy­den pal­ve­lun (voi­ta­neen olet­taa, että par­tu­ri ja vaa­te­kaup­pa tule­vat ennen kir­ja­kaup­paa) Suo­meen oikein kan­nat­taa sää­te­lyl­lä pyr­kiä raken­ta­maan? Täy­tyy­hän pik­ku­kes­kus­ten­kin pit­käl­lä aika­vä­lil­lä lisä­tä liikennettä.

 56. Viit­ta­si­ko joku edes edel­li­ses­sä ket­jus­sa sii­hen, että shop­pai­lu hauskaa?

  Mie­les­tä­ni ei, ja seu­ra­sin kom­ment­te­ja kyl­lä. Tai­si nyt livah­taa hätä­val­he Osmolta. 

  Ja mitä sit­ten, vaik­ka joku oli­si­kin käyt­tä­nyt tätä argu­ment­ti­na? Ihan yhtä arvo­kas se on perus­te­lu­na kuin että tyk­kää rau­hal­li­sis­ta sun­nun­tai­päi­vis­tä. Vir­kis­tys­tä ja iloa hae­taan, ja kukin tavallaan. 

  Tuol­lai­nen moraa­li­nen ylem­myys on ärsyt­tä­vää, ellei jopa kuvot­ta­vaa. Ne huo­nom­mat ihmi­set joil­la ei ole “elä­mää” teke­vät Osmon mie­les­tä vää­riä asioita. 

  Kaik­kien pitäi­si ilmei­ses­ti viet­tää usei­ta lomia vuo­des­sa len­täen Euroo­pas­sa, jot­ta oli­sim­me Osmon “elä­män” tasol­la. Voi sitä sur­ki­mus­ta, joka saa mie­li­hy­vän­sä vähän lähempää…

  1. Ket­jus­sa vii­tat­tiin sii­hen, että jot­kut halua­vat käyt­tää sun­nun­tain viihdeshoppailuun.Koska minä­kin olen käyn­bytt kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, tie­dän kuin­ka viih­tyi­siä paik­ko­ja ne ovat. Minä toi­voi­sin, että ihmi­sil­lä oli­si elä­mäs­sään parem­pia ajan­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia tar­jol­la. Eikö tätä saa toivoa?

 57. Sas­ka Tuo­mas­juk­ka: Joo ei jää­ny huo­maa­mat­ta. Näin pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la ei kyl­lä asu Suo­mes­sa kovin moni.

  Jos se ainut kaup­pa pal­ve­lee huo­nos­ti, niin vaih­toeh­to­na on liik­kua pidem­pi mat­ka kaup­paan tai vaih­taa paik­ka­kun­taa. Tie­tys­ti jos tar­peek­si moni kulut­ta­ja on tyy­ty­mä­tön sii­hen kaup­paan, niin kil­pai­le­van kau­pan perus­ta­mi­nen on kannattavaa.

  Se ei tule kenel­le­kään yllä­tyk­se­nä, että kun kil­pai­lu vähe­nee kulut­ta­jan ase­ma heik­ke­nee jos muut asiat pysy­vät vakiona.

  Aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mi­ses­sa­han ei ole täs­tä kyse, kun muut asiat edes aut­ta­vat resurs­sien teho­kas­ta käyttämistä.

  Näi­tä tilan­tei­ta jois­sa paik­ka­kun­nan toi­nen kaup­pa jou­tuu lopet­ta­maan kos­ka aukio­loai­ko­jen takia kil­pai­li­ja on niin yli­voi­mai­nen, että hänel­le ei rii­tä asiak­kai­ta JA että tämä voi­to­kas kil­pai­li­ja ei laa­jen­na valikoimaansa/ alkaa nyh­tä­mään alku­ti­lan­net­ta kor­keam­pia hin­to­ja on niin vähän (mah­dol­li­ses­ti ei yhtään) että sii­tä ei kan­na­ta huolehtia.

  Jos jol­le­kin paik­ka­kun­nal­le syn­tyy vähit­täis­kau­pas­sa luon­nol­li­nen mono­po­li ei tilan­net­ta voi­da ollen­kaan vält­tä­mät­tä paran­taa pakot­ta­mal­la kil­pai­lu rajoit­ta­mal­la kau­pan aukioloaikoja.

 58. Minus­ta huo­li eri­kois­liik­kei­den koh­ta­los­ta ja vali­koi­man sup­pe­ne­mi­ses­ta on ihan legi­tii­mi. On kui­ten­kin joten­kin outoa, että sun­nun­tai­au­kio­lo näh­dään jon­kin­lai­se­na tai­ka­temp­pu­na, joka joten­kin estää kau­pan kes­kit­ty­mis­tä ja pien­ten spe­sia­lis­tien kuolemaa. 

  Eri­kois­tu­neem­mat liik­keet ovat siir­ty­neet hyvin säi­ly­vän kui­va­ta­va­ran (kuten kir­jat) suh­teen pit­käl­ti inter­net­tiin muu­al­la kuin isoim­mis­sa kau­pun­geis­sa. En joten­kin osaa näh­dä täs­sä hir­vit­tä­vän suur­ta ongel­maa, kos­ka netis­tä pys­tyy hake­maan halua­man­sa kir­jat, eri­koi­sem­mat har­ras­tus­vä­li­neet jne., joten asiak­kai­den vali­koi­ma ei kau­heas­ti kapene.

  Ruo­ka­puo­lel­ta taas huo­li on akuu­tim­pi, mut­ta edel­leen, minun on äärim­mäi­sen vai­ke­aa uskoa, että eri­kois­tu­neem­mat ruo­ka­kau­pat yhtääl­tä säi­lyi­si­vät pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la pel­käs­tään mar­ket­tien kiin­nio­loa sun­nun­tai­sin paik­kaa­val­la myyn­nil­lä. Pie­net lähiö­kau­pat ovat yleen­sä Kes­kon tms. ket­ju­kaup­po­ja kui­ten­kin, joten nii­den vali­koi­ma ei nyt­kään ole mikään ihmeel­li­nen. Vas­taa­vas­ti kaup­pa­hal­lit tms. tuo­reem­paa tava­raa myy­vät eivät sun­nun­tai­sin yleen­sä ole auki, joten nii­den koh­ta­lok­si ei sun­nun­tai­au­kio­lo myös­kään tule koitumaan.

  Toi­voi­sin, että kes­kus­te­lus­sa ero­tet­tai­siin yhteis­kun­nan tasol­la ilme­ne­vä (Pare­to- tai KH-)tehokkuus ja kaup­po­jen “tehok­kuus” eli nii­den halu opti­moi­da pää­oman tuot­toa. Nämä ovat eri asioi­ta. Yhteis­kun­nan kan­nal­ta tehok­kuus on sitä, että ei este­tä hyö­dyl­li­siä asioi­ta tapahtumasta. 

  Jos sun­nun­tain kau­pas­sa­käyn­ti on jon­kun ihmi­sen mie­les­tä muka­vaa, niin tämän tuo­mit­se­mi­nen on jo minus­ta aika ala-arvois­ta, kuten Art­tu­ri sanoi. Minä aina­kin käyn mie­luum­min kau­pas­sa sun­nun­tai­na kuin lau­an­tai­na, kos­ka lau­an­tai­ta on muka­vam­pi venyt­tää illas­ta kun sun­nun­tai­na ei tar­vit­se herä­tä aikaisin.

  Väi­tän, että isol­la osal­la ihmi­sis­tä kyse on vain tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­des­ta ja sii­tä, että suun­nit­te­le­mi­nen helpottuu. 

  Koor­di­noin­tion­gel­ma voi tie­ten­kin aiheut­taa oikean (yhteiskunnallisen)tehokkuustappion kun yksi­löil­lä on vapaa-aika eri aikaan, mut­ta rehel­li­ses­ti: kuin­ka pal­jon asi­aa aut­taa se, että 400m² isom­mat kau­pat ovat sun­nun­tai­sin kiinni?

 59. Osmol­le,

  No juu… Tot­ta kai nii­tä mui­den mora­li­soi­jia löy­tyy kysei­ses­tä ket­jus­ta kuten kaik­kial­ta muu­al­ta­kin ja joka elämänalueelta. 

  Kir­joi­tuk­ses­ta­si sai kui­ten­kin käsi­tyk­sen, että joku ITSE oli­si tun­nus­tau­tu­nut viih­des­hop­pa­li­jak­si ja perus­tel­lut sun­nun­tai­au­kio­loa sillä. 

  Näin ei ollut. 

  Voi­sin aja­tel­la, että nyky­ajan kaup­pa­kes­kuk­set pal­ve­le­vat samaa tar­vet­ta kuin torit ennen. Kah­vi­tel­laan, tava­taan tut­tu­ja, kat­sel­laan ihmisiä.. 

  Kau­hean paha asia?

 60. Sen nyt ei pitäi­si olla kenel­le­kään uuti­nen, että suo­ma­lais­ta mies­tä ahdis­taa kauppakeskuksessa.

  Vaan on sitä pal­jon vet­tä vir­ran­nut Tam­mer­kos­kes­sa. Taka­vuo­si­na sitä käs­ket­tiin sel­lais­ten hank­kia elä­mä, jot­ka viet­ti­vät pal­jon aikaa netis­sä, nys­vä­ten joi­den­kin ihme sivus­to­jen­sa kans­sa. Eikä sil­loin edes voi­nut mode­roi­da ratikassa. 😉

 61. Art­tu­ri: “Kai vas­tus­tat läheisyyttäkin”?

  Sisäl­tyi­kö tähän ken­ties jokin hen­ki­lö­koh­tais­ta ‑pals­tal­le kuu­lu­va piiloviesti? 

  Jätän vas­taa­mat­ta. Muis­tuu kui­ten­kin mie­lee­ni, miten pai­kal­li­sel­la Osuus­pan­kil­la oli jos­kus 1980-luvul­la lähei­syys-kamp­pan­ja. Pank­ki lähes­tyi kan­sa­lai­sia mai­nok­sil­la, jois­sa luki kos­ket­ta­vas­ti: “On ihmi­sen ikä­vä toi­sen luo”. Elet­tiin aikaa, jol­loin asia­kas­lä­hei­syy­des­tä tuli suo­ras­taan pank­kien ykkös­asia. Pan­kit tar­jo­si­vat kai­kil­le yksi­näi­sil­le sää­tyyn kat­so­mat­ta kil­van kak­kua ja kahvia.
  Kuin­kas sit­ten kävi­kään. Tuli Iso Paha Lama ja söi mon­ta pien­tä laina-asiakasta.

 62. Mis­tä tahan­sa saa riip­pu­vuu­den itsel­leen, jos sii­hen on taipuvainen.

  Art­tu­rin link­ki oli oikein osuva.

  Kiel­le­tään­kö tosi­aan sun­nun­tai­lä­hei­syys­kin? Lähei­syy­del­le alt­tiit ovat eri­tyi­sen heik­ko­ja paheel­leen juu­ri sinä ainoa­na vapaa­päi­vä­nä, jol­loin voi­si teh­dä muu­ta­kin: yle­viä ja hen­ke­viä — suo­ras­taan osmo­mai­sia asioita!

  (kuten vaik­ka len­tää muil­le mail­le kaup­pa­kes­kuk­sis­sa vael­ta­van vas­ten­mie­li­sen rah­vaan seasta..)

 63. Jos se ainut kaup­pa pal­ve­lee huo­nos­ti, niin vaih­toeh­to­na on liik­kua pidem­pi mat­ka kaup­paan tai vaih­taa paik­ka­kun­taa. Tie­tys­ti jos tar­peek­si moni kulut­ta­ja on tyy­ty­mä­tön sii­hen kaup­paan, niin kil­pai­le­van kau­pan perustaminen ”

  Siel­lä toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la kuin on aivan samal­la kon­sep­til­la ja tava­roil­la toi­mi­va K‑kauppa tai S‑market.

  Uuden kau­pan perus­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että kaa­vas­sa on paik­ka, saa tuot­ta­jat myy­mään itsel­le Suu­rel­la osta­jal­la on aina edul­li­sim­mat sopi­muk­set tuot­ta­jien kans­sa kuin pie­nem­mil­lä volyy­meil­la toi­mi­vil­la . Kes­ko ja SOK ovat myös rajoit­tu­neet tuot­ta­jan oikeut­ta myy­dä muille 

  Lisäk­si suu­ri ket­ju pis­tää hin­noil­la uuden yrit­tä­jän nopeas­ti polvilleen.

 64. Lähi­kau­pat ovat ainoas­taan van­huk­sia ja juop­po­ja var­ten, kuka nii­tä kai­paa — siis kauppoja.

 65. Suo­ma­lai­sel­la eri­kois­kau­pal­la voi olla mui­ta­kin syi­tä ahdin­koon­sa kuin vapau­tu­vat aukio­loa­jat. Vaik­ka­kin kär­jis­tys, tämä klas­sik­kos­ket­si antaa ajat­te­le­mi­sen aihet­ta: http://www.youtube.com/watch?v=8m-9f-LpdNU

  On toki tavat­to­man ikä­vää, että kaup­pi­aat jou­tu­vat sie­tä­mään nyky­ai­ka­na monil­ta tahoil­ta tule­vaa kil­pai­lua ja toi­saal­ta kaup­pi­aan etu­ja tur­vaa­vat jär­jes­te­lyt mui­den alan yrit­tä­jien kans­sa tapaa­vat olla kiellettyjä. 

  Kal­lii­den hin­to­jen, keh­non pal­ve­lun ja puut­teel­li­sen asian­tun­te­muk­sen lisäk­si suo­ma­lai­set eri­kois­kaup­pi­aat vetäi­se­vät toi­si­naan todel­li­sen ässän hihas­taan: “Me ei myy­dä yksityisille”. 

  Kos­ka tilan­ne on tämä, olen itse päät­tä­nyt hank­kia tar­vit­se­mia­ni eri­kois­ta­va­roi­ta surut­ta muu­al­ta EU-mark­ki­noil­ta. Mitä pikem­min suo­ma­lai­sen eri­kois­kau­pan raken­teet uudis­tu­vat, sitä parempi.

 66. Sunnuntaina ehdin kauppaan ohimennen, arkena vaatisi autolenkin sanoo:

  Vain sun­nun­tai-iltai­sin ajan autol­la. Ennen mat­kal­la poik­ke­sin kaup­paan ja sääs­tin aikaa ja luon­toa (vain kesäl­lä ja jou­lu­kuus­sa, kun tämä oli lail­lis­ta), mut­ta uusi laki mää­rää kau­pat su-iltai­sin kiin­ni klo 18 toi­sin kuin ennen. Miksi?

  Jat­kos­sa jou­dun erik­seen läh­te­mään aja­maan autol­la sun­nun­tai­na kes­ki­päi­väl­lä kaup­paan. Tämä saas­tut­taa, ja aika­ni on pois per­heel­tä­ni. Mik­si, oi te sääntelijä-sosialisti-keskussuunnittelumääräilijät?

  Vapaas­sa maas­sa takuul­la jot­kin kau­pat oli­si­vat su-iltai­sin­kin auki kuten Ruot­sis­sa­kin, jos­sa aukio­lo vapau­tet­tiin vuon­na 1972. Suo­mes­sa on äärim­mäi­set moni­mut­kai­set rajoi­tus­sään­nök­set jatkossakin.

 67. Teh­taat käy­vät mones­sa vuo­ros­sa, jot­ta pää­omia sääs­tet­täi­siin. Jos kau­pat oli­si­vat pidem­min auki, monen­lai­sia pää­oma­ku­lu­ja sääs­tet­täi­siin tila­ku­luis­ta varastokuluihin. 

  Tämä voi­si tar­koit­taa, että kaup­pa­ver­kos­to har­ve­ni­si, tai sitä, että kau­pat pie­ne­ni­si­vät, jos myyn­ti jakau­tui­si tasai­sem­min: kuta­kin tuot­tet­ta tar­vit­si­si olla vähem­män hyl­lys­sä. Suh­teel­li­ses­ti ottaen­han kyse on pie­neh­kös­tä muu­tok­ses­ta. Asiak­kaat päät­tä­vät, halu­taan­ko lähi- vai kaukokauppoja.

  Kaa­voit­ta­mal­la Hel­sin­ki ja ympä­ris­tö tiheäs­ti ja kor­keas­ti saa­tai­siin kun­nol­la lähi­kaup­po­ja sekä hal­vat ja isot asunnot.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.