Kunnallinen liikennevalvonta

Hel­sin­gin kau­pun­ki on esit­tä­nyt lain­muu­tos­ta, joka teki­si kun­nil­le mah­dol­li­sek­si val­voa yli­no­peuk­sia ja päin punais­ta valoa aja­mis­ta val­von­ta­ka­me­roil­la ja sakot­taa sään­tö­jä rik­ko­van ajo­neu­von omis­ta­jaa samaan tapaan kuin sako­te­taan auton omis­ta­jaa vää­rin pysä­köin­nis­tä. Tähän asti oikeus­mi­nis­te­riös­sä on tätä vas­tus­tet­tu, mut­ta nyt minis­te­ri Tui­ja Brax ilmoit­taa kan­nat­ta­van­sa sitä.

On silk­kaa juri­dis­ta sai­var­te­lua, ettei punais­ta päin aja­mi­ses­ta voi sakot­taa yhtä käte­väs­ti auton omis­ta­jaa kuin vää­rin pysä­köin­nis­tä. Aja­tus, että kun rike on vaka­vam­pi, pitäi­si rik­ko­muk­sen teki­jäl­lä olla suu­rem­pi tur­va sakot­ta­jaa vas­taan, tun­tuu jopa vähän naurettavalta.

Mik­si sakot­taa via­ton­ta auto­no­mis­ta­jaa sii­tä, että kave­ri on aja­nut päin punais­ta? Ja mis­tä hän edes tie­tää, kuka hänen autol­laan on aja­nut? Tämä ei poik­kea miten­kään sii­tä, että omis­ta­ja jou­tuu vas­tuuseen myös kave­rin pysä­köin­nis­tä. On aika teo­reet­ti­nen tilan­ne, ettei auton omis­ta­ja tie­täi­si, kuka hänen autol­laan ajaa. Pitää sitä pait­si tie­tää, sil­lä auton luo­vut­ta­mi­nen kor­tit­to­mal­le tai huma­lai­sel­le on kiel­let­tyä. Jos kave­ri ei sak­ko­ja omis­ta­jal­le kor­vaa, var­maan­kaan tois­ta ker­taa ei autoa lainata.

Asui­na­luei­den lii­ken­ne­tur­val­li­suus para­ni­si olen­nai­ses­ti, jos asun­to­ka­tu­jen nopeus­ra­joi­tuk­sia, jot­ka ovat yleen­sä 30km/h tai 40 km/h myös nou­da­tet­tai­siin. Suu­rin osa nou­dat­taa osa­puil­leen, mut­ta esi­mer­kik­si Kata­ja­nok­kaa ter­ro­ri­soi pit­kään nuo­ren mie­hen aja­ma jake­luau­to, joka kiih­dyt­te­li asuin­ka­duil­la huvik­seen. Pel­käs­tään hänen taki­aan monis­sa per­heis­sä ei uskal­let­tu antaa pien­ten kou­lu­lais­ten men­nä yksin kou­luun, vaik­ka reit­ti muu­ten oli­si tur­val­li­nen. Kame­ra­val­von­nal­la tämä käy käte­väs­ti. Polii­si on aivan yli­kou­lu­tet­tu täl­lais­ta val­von­taa suo­rit­ta­maan. Sik­si sen anta­mi­nen lap­pu­lii­soil­le on aivan oikein.

Sama kos­kee lii­ken­ne­va­lo­ja. Tai­taa olla aika yksin­ker­tais­ta liit­tää lii­ken­ne­va­loi­hin lai­te, joka kuvaa kaik­ki , jot­ka valon vaih­dut­tua punai­sek­si vie­lä aja­vat ris­teyk­seen. Se, että lii­ken­ne­va­lo­ja pitää myös nou­dat­taa, ei hidas­ta lii­ken­net­tä vaan nopeut­taa sitä. Nyt jou­du­taan lii­ken­ne­va­lo­jen ajoi­tuk­ses­sa otta­maan huo­mioon se, että pari autoa siel­tä saat­taa vie­lä päin punais­ta tul­la. Jos voi­tai­siin luot­taa valo­jen nou­dat­ta­mi­seen, voi­tai­siin vih­reä valo myös sytyt­tää nopeammin.

Vie­lä tär­keäm­pää oli­si sakot­taa rutii­nin­omai­ses­ti nii­tä, jot­ka ohit­ta­vat pysäh­ty­mät­tä suo­ja­tien eteen pysäh­ty­neen auton. Tämä erit­täin vaa­ral­li­nen tapa pitäi­si kit­keä suo­ma­lai­sis­ta autoi­li­jois­ta pois. Hel­sin­gis­sä on nykyi­sin pal­jon tur­tis­te­ja, jot­ka tule­vat mais­ta, jois­sa suo­ja­tie­tä kos­ke­via lii­ken­ne­sään­tö­jä nou­da­te­taan. Hei­dän hen­ken­sä on Hel­sin­gis­sä vaarassa.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klik­kaa­mal­la tästä. 

2 vastausta artikkeliin “Kunnallinen liikennevalvonta”

  1. Itse olen huo­man­nut ajaes­sa­ni että nyky­ään kat­see­ni suun­tau­tuu pel­käs­tään nopeus­mit­ta­riin ja pien­ta­reel­la mah­dol­li­ses­ti eteen tule­viin kame­ra­tolp­piin, muu lii­ken­ne jää vähem­mäl­le huo­miol­la. Tämän “tark­kaa­vai­suu­te­ni” vuok­si en ole vie­lä yhtään kame­ra­sak­koa saa­nut­kaan. Tämä nyt ei ole mitään tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta mut­ta mikä­hän yhteys täl­lä on kas­va­vil­le kuo­lon­ko­la­reil­le jos­sa ei näy­tä ole­van mitään syy­tä, ajo­neu­vo vain “ajau­tuu” vas­taan­tu­le­vien kaistalle.

  2. BRG:lle:
    Oman ajo­no­peu­den seu­ran­ta ei vaa­di eri­tyis­tä huo­mio­ta kuin aivan keltanokilta.
    Ja jos et aja yli­no­peut­ta, niin mik­si oli­sit eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut seu­raa­maan kameratolppia?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.