Kunnallinen liikennevalvonta

Helsin­gin kaupun­ki on esit­tänyt lain­muu­tos­ta, joka tek­isi kun­nille mah­dol­lisek­si valvoa ylinopeuk­sia ja päin punaista val­oa ajamista valvon­takameroil­la ja sakot­taa sään­töjä rikko­van ajoneu­von omis­ta­jaa samaan tapaan kuin sakote­taan auton omis­ta­jaa väärin pysäköin­nistä. Tähän asti oikeusmin­is­ter­iössä on tätä vas­tustet­tu, mut­ta nyt min­is­teri Tui­ja Brax ilmoit­taa kan­nat­ta­vansa sitä.

On silkkaa juridista saivartelua, ettei punaista päin ajamis­es­ta voi sakot­taa yhtä kätevästi auton omis­ta­jaa kuin väärin pysäköin­nistä. Aja­tus, että kun rike on vakavampi, pitäisi rikko­muk­sen tek­i­jäl­lä olla suurem­pi tur­va sakot­ta­jaa vas­taan, tun­tuu jopa vähän naurettavalta.

Mik­si sakot­taa via­ton­ta auton­o­mis­ta­jaa siitä, että kaveri on ajanut päin punaista? Ja mis­tä hän edes tietää, kuka hänen autol­laan on ajanut? Tämä ei poikkea mitenkään siitä, että omis­ta­ja joutuu vas­tu­useen myös kaverin pysäköin­nistä. On aika teo­reet­ti­nen tilanne, ettei auton omis­ta­ja tietäisi, kuka hänen autol­laan ajaa. Pitää sitä pait­si tietää, sil­lä auton luovut­ta­mi­nen kor­tit­toma­lle tai humalaiselle on kiel­let­tyä. Jos kaveri ei sakko­ja omis­ta­jalle kor­vaa, var­maankaan toista ker­taa ei autoa lainata.

Asuinaluei­den liiken­netur­val­lisu­us paranisi olen­nais­es­ti, jos asun­tokatu­jen nopeusra­joituk­sia, jot­ka ovat yleen­sä 30km/h tai 40 km/h myös nou­datet­taisi­in. Suurin osa nou­dat­taa osa­puilleen, mut­ta esimerkik­si Kata­janokkaa ter­ror­isoi pitkään nuoren miehen aja­ma jakelu­au­to, joka kiihdyt­teli asuinkaduil­la huvikseen. Pelkästään hänen taki­aan monis­sa per­heis­sä ei uskallet­tu antaa pien­ten koul­u­lais­ten men­nä yksin koulu­un, vaik­ka reit­ti muuten olisi tur­valli­nen. Kam­er­avalvon­nal­la tämä käy kätevästi. Poli­isi on aivan ylik­oulutet­tu täl­laista valvon­taa suorit­ta­maan. Sik­si sen anta­mi­nen lap­puli­isoille on aivan oikein.

Sama kos­kee liiken­neval­o­ja. Taitaa olla aika yksinker­taista liit­tää liiken­neval­oi­hin laite, joka kuvaa kaik­ki , jot­ka val­on vai­h­dut­tua punaisek­si vielä aja­vat risteyk­seen. Se, että liiken­neval­o­ja pitää myös nou­dat­taa, ei hidas­ta liiken­net­tä vaan nopeut­taa sitä. Nyt joudu­taan liiken­neval­o­jen ajoituk­ses­sa otta­maan huomioon se, että pari autoa sieltä saat­taa vielä päin punaista tul­la. Jos voitaisi­in luot­taa val­o­jen nou­dat­tamiseen, voitaisi­in vihreä valo myös sytyt­tää nopeammin.

Vielä tärkeäm­pää olisi sakot­taa ruti­ini­no­mais­es­ti niitä, jot­ka ohit­ta­vat pysähtymät­tä suo­ja­tien eteen pysähtyneen auton. Tämä erit­täin vaar­alli­nen tapa pitäisi kitkeä suo­ma­lai­sista autoil­i­joista pois. Helsingis­sä on nyky­isin paljon turtis­te­ja, jot­ka tule­vat maista, jois­sa suo­jati­etä koske­via liiken­nesään­töjä nou­date­taan. Hei­dän henken­sä on Helsingis­sä vaarassa.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

2 vastausta artikkeliin “Kunnallinen liikennevalvonta”

  1. Itse olen huo­man­nut ajaes­sani että nykyään kat­seeni suun­tau­tuu pelkästään nopeusmit­tari­in ja pienta­reel­la mah­dol­lis­es­ti eteen tule­vi­in kam­er­a­tolp­pi­in, muu liikenne jää vähem­mälle huomi­ol­la. Tämän “tarkkaavaisuuteni” vuok­si en ole vielä yhtään kam­erasakkoa saanutkaan. Tämä nyt ei ole mitään tieteel­listä tutkimus­ta mut­ta mikähän yhteys täl­lä on kas­vav­ille kuolonko­lareille jos­sa ei näytä ole­van mitään syytä, ajoneu­vo vain “ajau­tuu” vas­taan­tule­vien kaistalle.

  2. BRG:lle:
    Oman ajonopeu­den seu­ran­ta ei vaa­di eri­ty­istä huomio­ta kuin aivan keltanokilta.
    Ja jos et aja ylinopeut­ta, niin mik­si olisit eri­tyisen kiin­nos­tunut seu­raa­maan kameratolppia?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.