Kanadan valikoiva maahanmuuttopolitiikka

Ter­veisiä Toron­tos­ta! Olen tääl­lä Uud­ed­n­maan­li­iton hal­li­tuk­sen matkalla tutus­tu­mas­sa yhden maail­man nopeim­min kas­va­van kaupunkialueen toimintaan.

Toron­tossa on meneilään val­ta­va maa­han­muut­ta­ji­in perus­tu­va kasvu. Alueelle muut­taa run­saat satatuhat­ta asukas­ta vuodessa kaikkial­ta maail­mas­ta, mut­ta ennen kaikkea Kiinasta.

Kana­da ottaa maa­han­muut­ta­jia niin paljon kuin niitä tulee, tosin vain koulutet­tu­ja. Heil­lä on erään­lainen pistey­tysjär­jestelmä. Kaik­ki, jot­ka saa­vat tarpeek­si pis­teitä ovat tervetulleita. 

Onko oikein haalia koulutet­tua väkeä kehi­tys­maista — ja toki myös kehit­tyneistä maista?

Jos ajat­telee ulko­maalaisväestön inte­groi­tu­mista, parem­min se tietysti sujuu, jos he ovat työkyky­isiä ja ‑taitoisia. Jos Suomeen olisi otet­tu (ja saatu) enem­män maa­han­muut­ta­jia siir­to­laiskri­teere­in, myös nyky­is­ten pako­laiskri­teere­in otet­tu­jen ase­ma olisi parem­pi. Myös he pää­si­sivät parem­min töi­hin, kun rasis­min muuri olisi murtunut. 

Mut­ta maa­han­muut­ta­jien entiset koti­maat, jot­ka ovat hei­dät kouluttaneet?

Aika paljon Kanadaan tul­laan Hongkongista. On ihan hyvä kiinalais­ten demokra­tien tukah­dut­tami­saikei­ta ajatellen, että täl­lainenkin vai­h­toe­hto on olemassa. 

Kohtu­ullises­sa määrin koulutet­tua väkeä voi Inti­as­ta ja Pak­istanista ottaa. Näistä on teol­lisu­us­mai­hin muut­taneinakin hyö­tyä entisille koti­mailleen: he muo­dosta­vat tiedonku­lun sil­lan teol­lisu­us­mai­hin sekä luo­vat yhteyk­siä koti­maid­en­sa yri­tyk­sille. He lähet­tävät myös val­ta­van määrän rahaa omaisilleen. Tämä rahavir­ta ylit­tää moninker­tais­es­ti viral­lisen kehi­tysavun. Ainakin mon­en kehi­tys­maan hal­li­tuk­set ovat sitä mieltä, että tämä aivovuo­to hyödyt­tää heitä eikä hait­taa. Rajansa toki kaikel­la: lääkärei­den imem­i­nen pois lääkärip­u­las­ta kär­sivistä kehi­tys­maista esimerkik­si on arveluttavaa.

Silti minus­ta Suomen pitäisi harki­ta valikoivan siir­to­laisu­u­den lisäämistä, ja käyt­tää siihen rehellis­es­ti saman­laista pistey­tys­tä kuin Kanadakin. Kun­han nämä eivät tule pako­laiskri­teere­in otet­tu­jen tialle vaan hei­dän lisäkseen.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

7 vastausta artikkeliin “Kanadan valikoiva maahanmuuttopolitiikka”

 1. “Jos ajat­telee ulko­maalaisväestön inte­groi­tu­mista, parem­min se tietysti sujuu, jos he ovat työkyky­isiä ja ‑taitoisia.”

  Vielä tätäkin parem­min se sujuisi jos maa­han­muut­ta­jille annet­taisi­in lupa tehdä töitä tai opiskel­la, heti maa­han saa­pumis­es­ta alka­en. Kotou­tu­so­hjelmi­in pääsyn ei pitäisi odot­taa käsit­telya­jan päät­tymistä. Mikä yleis­es­ti maa­han­muut­ta­jil­la on 6kk ja pako­laisil­la 1,5 vuot­ta. Tuona aikana maa­han­muut­ta­ja on kuin koira, ilman mitään oikeuk­sia ja ilman lupaa tehdä yhtään mitään. 

  Puolisoni odot­taa innol­la puolen vuo­den käsit­telya­jan päät­tymistä ja mah­dol­lisu­ut­ta alkaa hakea töitä. Odotel­lessa hän halu­aisi kovasti men­nä työhar­joit­telu­un jon­nekkin, vaik­ka sit­ten ilmaisek­si, tämä on kuitenkin ehdot­tomasti kiellettyä. 

  Korkeak­oulute­tulle akti­iviselle ihmiselle on suun­nat­toman masen­tavaa olla pakotet­tuna ole­maan kotona ja ain­oas­taan odot­ta­maan. Puo­livuot­ta ei ole kovin lyhyt aika ihmiselle, joka ei saa tehdä mitään. 

  Oleskelulu­pa­hake­muk­ses­sa ei muuten edes kysyt­ty koulutusta…

  ”Silti minus­ta Suomen pitäisi harki­ta valikoivan siir­to­laisu­u­den lisäämistä, ja käyt­tää siihen rehellis­es­ti saman­laista pistey­tys­tä kuin Kanadakin.”

  Ennen maa­han muut­ta­ja määrien lisäämistä pitäisi Suomes­sa saa­da oleskelulupi­en käsit­telya­jat pudotet­tua kymme­ne­sosaan ja kotout­tamis jär­jestelmä toim­i­maan jol­lain tapaa järkiperäis­es­ti. Ei se niin paha asia olisi Suomenkaan kannal­ta jos joku jolle oleskelulu­paa ei myön­netä olisi osal­lis­tunut kotout­tamis ohjel­maan tääl­lä jo muu­ta­man kuukau­den ja tulisi palautet­tua koti­maa­hansa. Olisi­pa siel­läkin kul­mal­la maail­maa sit­ten joku, joka tietää Suomes­ta edes jotakin.

 2. Teemu on oikeassa.
  Tuol­la ulko­maalain­vri­as­ton ja ‑lain­säädän­nön assen­teel­la on kaiken muun tyumpeyten­sä ohel­la sekin vaiku­tus, että se karkot­taa täältä juuri ne maa­han­muut­ta­jat, joiden toivoisi tänne jäävän. Koulute­tu­il­la ja lah­jakkail­la maa­han­muut­ta­jil­la on vai­h­toe­hto­ja, eivätkä he tuol­laista pom­pot­tamista kauan katsele.

  Suomeen tuli aikanaan soma­lias­ta hyvin pätevää väkeä. Eivät he kaik­ki olleet koulutet­tu­ja, mut­ta joukos­sa heitä oli aika paljon. Kansakun­nan eli­it­ti­hän sieltä pak­eni. Kun mitään työmah­dol­lisuuk­sia ei ollut, tämä koulute­tumpi osa soma­leista muut­ti aika pien Bri­tan­ni­aan. Meille jäivät lähin­nä vain ne soma­lit, joil­la ei olisi ollut men­estymisen mah­dol­lisuuk­sia Bri­tan­ni­as­sa, eikä sik­si edes pääsyä maahan.

  Tämä koulutet­tu­jen soma­lien karkoi­tus ei ollut yksin ulko­maalaisvi­ras­ton idea. Siihen osal­lis­tui koko suo­ma­lainen yhteiskun­ta rasis­tisen asentein.

 3. Suomes­sa asu­van keskimääräiset hiilid­iok­sidipäästöt vuodessa ovat n. 14.000kg.
  Soma­lias­sa asu­van keskimääräiset päästöt ovat n. 100kg vuodessa.
  Jokainen Soma­lias­ta Suomeen siir­tyvä ihmi­nen lisää siis kasvi­huonekaa­su­jen net­topäästöjä n. 13900kg.
  Mik­si tähän pitäisi vihrei­denkin mielestä oikein pyrkiä?
  Paleleeko?

 4. Oikea johtopäätös tuos­ta kai olisi, että Pekka Raukon pitäisi alkaa organ­isoi­da suo­ma­lais­ten joukko­muut­toa Somaliaan.

 5. Eri­tyis­es­ti puhut­taes­sa koulutet­tu­jen ihmis­ten liikku­vu­ud­es­ta voidaan myos kysya mika on vai­h­toe­htoinen paas­to­jen lisays? 

  Ole­tataan etta syys­ta tai tois­es­ta joukko koulutet­tu­ja soma­le­ja on lah­dos­sa maas­taan joka tapauk­ses­sa. Val­lit­sevas­sa tilanteessa hei­dan toden­nakoisia kohde­mai­ta ovat mm. Yhdys­val­lat ja Kana­da. Molem­mis­sa mais­sa paas­tot per nena ovat viela Suomea sel­vasti suurem­mat. Eri­tyis­es­ti Yhdysvalloissa.

  Nyt asia nayt­taakin paljon val­oisam­mal­ta. Soma­lien Suomeen muut­tamisen mah­dol­lis­ta­va muu­tos Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan tar­joaakin mah­dol­lisu­u­den sel­vasti pienem­paan paas­to­jen lisaantymiseen!

 6. Oden johtopäätös on luon­nol­lis­es­ti loogis­es­ti moit­tee­ton muil­ta osin, pait­si toimin­nan organ­isoin­nin osalta. Sitä koske­va johtopäätös ns. tem­pais­tu hatusta.
  Jokainen Soma­li­aan muut­tanut Suo­ma­lainen on ilmas­ton kannal­ta plussaa.

  Yhtä itses­tään selvää on, että vielä Soma­li­aan muut­toakin tehokkaampi tapa vähen­tää maamme kasvi­huonekaa­su­jen päästöjä, olisi väestönkasvun kään­tämi­nen lasku­un syn­tyvyyt­tä alen­ta­mal­la. Täy­del­lis­es­ti jatku­van kasvun ide­olo­gian sisäistäneelle puolueelle tämä on tietysti mah­do­ton ajatus.

  Mut­ta ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tus­t­a­mi­nen­han onkin vihrei­denkin poli­ti­ikas­sa pelkkä koriste. Tärkeäm­pää on saa­da tänne lisää ihmisiä vaik­ka “osta­mal­la” kehi­tys­maista. Niin kokon­aisku­lu­tuk­semme ei pääse kään­tymään lasku­un, kansan­talous voi pak­susti ja mekin voimme eläk­keel­lä pörähtää muu­ta­man ker­ran vuodessa Thaimaan turistirysiin…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.