Kaupunkiympäristölautakunnan lista 1.10.2019

Kes­kus­ta­tun­ne­li

Tämä on lis­tal­la vain kysy­mys­ten esit­tä­mi­sek­si. Var­si­nai­set pää­tök­set teh­dään vii­kon kuluttua.

Itä- ja Län­si-Pasi­lan kehittämisperiaatteet

Pitä­nee kuun­nel­la esit­te­ly ja pyy­tää tämä pöy­däl­le. Nämä lis­ta­teks­tit ovat todel­la päät­tä­jäe­päys­tä­väl­li­siä. Suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­ta oli 28 sivua ja suu­rin osa sii­tä itses­tään­sel­vyyk­siä. Var­si­nai­sen pih­vin löy­tä­mi­nen teks­tis­tä on todel­la työlästä.

Huo­mio kiin­nit­tyi kah­teen asi­aan. Esit­te­li­jä on todel­la nih­keä suh­tau­tu­mi­ses­saan kon­ver­sioi­hin, eli käy­tän­nös­sä toi­mis­to­ra­ken­nus­ten muut­ta­mi­seen asun­to­ra­ken­nuk­sik­si. Se on vähän pul­mal­lis­ta, kos­ka pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on val­ta­va yli­tar­jon­ta toi­mis­to­ti­las­ta ja huu­ta­va pula asun­nois­ta. Pasi­laan on tulos­sa todel­la pal­jon moder­nia hyvää toi­mis­to­ti­laa Triplaan ja ennen kaik­kea tor­ni­ta­lo­jen alueelle.

Niin sanot­tu Lau­ri Nord­ber­gin kier­ros on jää­mäs­sä rai­tio­vau­nuil­ta 2 (Kai­vo­puis­toon) ja 7 (Mei­lah­teen) pois. Ne kään­ty­vät suo­raan Pasi­lan sil­lan yli­tet­ty­ään ete­lään. Tule­va ratik­ka Kala­sa­ta­maan käyt­tää Nord­ber­gin kier­ros­ta kään­ty­mi­seen ja siis kier­tää koko silmukan.

Nor­dean kam­puk­sen kaa­va Alek­sis Kiven kadul­la eteenpäin

Tämä oli meil­lä 14.5. ja nyt se menee näh­tä­vil­lä olon jäl­keen eteen­päin ilman mai­nit­ta­via muu­tok­sia. Teol­li­suus­ka­dun alu­ees­ta on kehit­ty­mäs­sä voi­ma­kas työpaikkakeskittymä.

HOAS:ille tont­ti­va­raus opis­ke­li­ja-asun­to­ja var­ten Kuninkaantammessa

Oikeas­taan tont­ti vara­taan ark­ki­teh­ti­kil­pai­lun jär­jes­tä­mis­tä var­ten, mut­ta kun pyy­de­tään fyy­sis­tä tont­tia, on kai tar­koi­tus raken­taa myös asuntoja.
Toi­vot­ta­vas­ti tie­tä­vät mitä teke­vät. Kunin­kaan­tam­men lähel­lä en tie­dä mitään opi­nah­jo­ja. Alue on kiva, mut­ta tulee­ko näis­tä asun­nois­ta kovin halut­tu­ja, jos mat­kat ovat pitkät.

Mar­riot-hotel­lil­le tont­ti Jätkäsaaresta

Alan men­nä las­kuis­sa sekai­sin. Mones­ko hotel­li tämä on Jät­kä­saa­res­sa? Huo­nei­ta 124.

Mik­ko Säre­län aloi­te Hel­sin­gin­ka­dun asemasta

Säre­lä esittää,että Kal­lion asuk­kai­den yhteyk­siä paran­ne­taan raken­ta­mal­la lähi­lii­ken­teen ase­ma Hel­sin­gin­ka­dul­le. Esit­te­li­jän mie­les­tä tämä oli­si hyvä, mut­ta Pisa­ra tekee sii­tä kui­ten­kin tar­peet­to­man. Ei tar­pee­ton­ta, mut­ta ase­man mah­dut­ta­mi­nen alu­eel­le tuli­si vähän han­ka­lak­si. Se sopi­si radan län­si­puo­lel­le, mut­ta aika huo­nos­ti itäpuolelle.
Esit­te­li­jän mukaan alue on täy­teen raken­net­tu, joten uusi ase­ma ei kehit­täi­si maan­käyt­töä. No jaa, olen näh­nyt toi­sen­lai­sia­kin ajatuksia.

28 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 1.10.2019”

 1. Kon­ver­sio toi­mis­to­ra­ken­nuk­ses­ta asuin­ra­ken­nuk­sek­si on yleen­sä vähän pul­mal­li­nen, ja esit­te­li­jä­kin lie­nee vedon­nut sii­hen? Lop­pu­tu­los on har­voin talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­va tai sit­ten se ei ole tek­ni­ses­ti laa­du­kas & elin­kaa­rel­taan pit­kä. On parem­pi pur­kaa ja raken­taa tilal­le koko­naan uusi runko.

 2. Tuo Hel­sin­gin­ka­dun (tai Lin­nan­mäen, jos myy­vem­pää nimeä halu­taan) ase­ma oli­si todel­la tär­keä. Paran­tai­si yhteyk­siä pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta ja sen ulko­puo­lel­ta Lint­sin lisäk­si mm. Olym­pias­ta­dio­nil­le ja Oop­pe­raan sekä moniin työ­paik­koi­hin. Toki myös asuk­kai­den yhtey­det var­sin­kin kes­kus­tas­ta ulos päin paranisivat.

  Perus­te ettei sil­le enää oikein ole käyt­töä Pisa­ran jäl­keen on huo­no, ihan sii­tä syys­tä että Pisa­ra on niin kal­lis ettei sen toteu­tu­mi­sel­le ole min­kään­lai­sia takei­ta. Pari ase­ma­lai­tu­ria (vähän yksin­ker­tais­taen) oli­si niin hal­pa teh­dä, että ne voi­si vaik­ka pur­kaa jos jäi­si­vät Pisa­ran jäl­keen jos­kus 2030-luvul­la täy­sin vail­le käyttöä.

  Voi­si myös olla tut­ki­mi­sen arvois­ta, sai­si­ko täs­tä ase­mas­ta Pisa­ran lähi­lii­ken­ne-edut ja sai­si­ko sen tuo­man lisä­ti­lan kis­koil­le jär­jes­tet­tyä joten­kin muu­ten. Kaik­ki pau­kut lentorataan?

  1. Pek­ka Klärck:
   Pari ase­ma­lai­tu­ria (vähän yksin­ker­tais­taen) oli­si niin hal­pa teh­dä, että ne voi­si vaik­ka pur­kaa jos jäi­si­vät Pisa­ran jäl­keen jos­kus 2030-luvul­la täy­sin vail­le käyttöä. 

   Samaa miel­tä sii­tä, että ase­ma pitäi­si teh­dä nyt eikä odo­tel­la Pisa­raa kym­me­niä vuo­sia. Kyse ei kui­ten­kaan ole ihan mis­tä tahan­sa “paris­ta ase­ma­lai­tu­ris­ta”. Kau­pun­ki­ra­to­jen ase­mat on nyky­ään spek­sat­tu kol­men Flirt-yksi­kön junil­le, joil­la on mit­taa 225 m. Kehä­ra­dan ase­mat ovat tämän kokoi­sia. Kau­pun­ki­ra­to­jen rai­de­pa­rit ovat Hel­sin­gin­ka­dun koh­dal­la rata-alu­een ulom­mai­set kum­mal­la­kin puo­lel­la. Uusi lai­tu­ri tar­vit­tai­siin siis molem­min puo­lin, mini­mis­sään kes­ki­lai­tu­ri, eli rai­de­pa­rin väliin, ja mat­kus­ta­jil­le ali/ylikulut. Kes­kel­lä rai­dea­luet­ta ole­vien kau­ko­lii­ken­teen rai­tei­den lin­jauk­seen toden­nä­köi­ses­ti ei voi pal­jon puut­tua. Täs­sä jou­dut­tai­siin vält­tä­mät­tä lou­hi­maan Lin­nun­lau­lun kal­lioi­ta vähän lisää, ja muu­ten­kin tuli­si sovit­ta­mis­ta. Toki sil­ti help­poa ja hal­paa kuin saip­pua saman­ko­koi­siin tun­ne­lia­se­miin verrattuna.

   1. Tosi­aan vähän yksin­ker­tais­tin. Toi­saal­ta oikeas­taan kaik­ki maan pääl­le raken­net­ta­vat rata­ra­ken­teet ovat, kuten kir­joi­tit, help­po­ja ja hal­po­ja tun­ne­li­ra­ken­tei­siin verrattuna.

   2. Mik­ko H: Samaa miel­tä sii­tä, että ase­ma pitäi­si teh­dä nyt eikä odo­tel­la Pisa­raa kym­me­niä vuo­sia. Kyse ei kui­ten­kaan ole ihan mis­tä tahan­sa ”paris­ta ase­ma­lai­tu­ris­ta”. Kau­pun­ki­ra­to­jen ase­mat on nyky­ään spek­sat­tu kol­men Flirt-yksi­kön junil­le, joil­la on mit­taa 225 m. Kehä­ra­dan ase­mat ovat tämän kokoisia. 

    Tähän on Espoon päät­tä­jil­lä ole­mas­sa rat­kai­su: Teh­dään uudes­ta ase­mas­ta vain kah­den junayk­si­kön mit­tai­nen rahan sääs­tä­mi­sek­si ja kutis­te­taan samal­la junat koko ver­kos­tol­la sen mit­tai­sik­si. Vapau­tu­val­le lai­tu­ri­ti­lal­le voi­daan perus­taa ulkoil­ma­kirp­pik­siä kesäaikaan.

 3. Tuo Nor­dean iso inves­toin­ti kam­puk­sen laa­jen­ta­mi­seen vah­vis­taa Pasi­lan ja Kala­sa­ta­man välis­tä akse­lia Teol­li­suus­ka­dul­la. Päät­tä­jien pitäi­si kii­reh­tiä ratik­kayh­tey­den saa­mis­ta Pasi­las­ta Kala­sa­ta­maan, nime­no­maan Teol­li­suus­ka­tua pit­kin. Nyt on tekeil­lä ratik­kayh­teys Kala­sa­ta­mas­ta Pasi­laan jos­ta­kin “met­sien” kaut­ta pit­kää reit­tiä kou­ka­ten. Näi­den toteut­ta­mis­jär­jes­tys oli­si pitä­nyt olla toi­sin päin.

  1. Pork­ka­la:
   Tuo Nor­dean iso inves­toin­ti kam­puk­sen laa­jen­ta­mi­seen vah­vis­taa Pasi­lan ja Kala­sa­ta­man välis­tä akse­lia Teol­li­suus­ka­dul­la. Päät­tä­jien pitäi­si kii­reh­tiä ratik­kayh­tey­den saa­mis­ta Pasi­las­ta Kala­sa­ta­maan, nime­no­maan Teol­li­suus­ka­tua pit­kin. Nyt on tekeil­lä ratik­kayh­teys Kala­sa­ta­mas­ta Pasi­laan jos­ta­kin ”met­sien” kaut­ta pit­kää reit­tiä kou­ka­ten. Näi­den toteut­ta­mis­jär­jes­tys oli­si pitä­nyt olla toi­sin päin.

   Kes­ki-Pasi­lan alle on juu­ri raken­net­tu yksi­tyi­sau­toil­le yli 100 mil­joo­nan osin maa­na­lai­set tie­jär­jes­te­lyt ja sin­ne on suo­ra TUN­NE­LIyh­teys myös Teol­li­suus­ka­dul­ta. Jos Teol­li­suus­ka­dul­le vara­taan kais­tat rai­tio­vau­nuil­le, se ei voi olla enää 2+2 ‑kais­tai­nen kau­pun­ki­moot­to­ri­tie Itä­väy­län jatkeena.

 4. Ketä­hän var­ten tuol­lai­nen ase­ma pitäi­si pää­ra­dan tuk­keek­si raken­taa, kun alu­eel­la ei asu juu­ri ketään? Vai onko seu­raa­vas­sa vai­hees­sa ehkä tar­koi­tus urba­ni­soi­da myös Eläin­tar­han urhei­lu­puis­to, Töö­lön­lah­den ran­nat ja Alp­pi­puis­ton ja Lin­nan­mäen kalliot?

  1. Ketä­hän var­ten tuol­lai­nen ase­ma pitäi­si pää­ra­dan tuk­keek­si raken­taa, kun alu­eel­la ei asu juu­ri ketään?

   Kal­lios­sa ei asu ketään? Suo­men tiheim­min asut­tu alue.

  2. Sii­nä on ihan vie­res­sä muu­ta­man sadan met­rin säteel­lä myös vii­ti­sen tuhat­ta työ­paik­kaa. Kun­ta­ta­lo, Dia­ko­nis­sa­lai­tos, MLL… Linn­na­mä­ki ja Olym­pias­ta­dion on käve­ly­mat­kan päässä.

   Ei tämä ase­ma ole niin­kään kal­lio­lai­sia var­ten, vaan alu­eel­le töi­hin tai muu­ten tule­vil­le ja toi­saal­ta Hel­sin­gin­ka­dun rati­koi­hin vaihtamiseen.

 5. Kunin­kaan­tam­men luo­na Met­ro­po­lian Myyr­mäen kam­pus. Kun­ta­lii­tok­sil­la Hel­sin­ki, Van­taa ja Espoo yhteen, niin raja-aluei­den kehit­tä­mi­nen helpompaa.

 6. Kunin­kaan­tam­men lähel­lä en tie­dä mitään opi­nah­jo­ja. Alue on kiva, mut­ta tulee­ko näis­tä asun­nois­ta kovin halut­tu­ja, jos mat­kat ovat pitkät.”

  Parin kilo­met­rin pääs­tä Myyr­mäes­tä löy­tyy yksi Met­ro­po­lian kam­pus, jon­ne tai­taa pääs­tä Kunin­kaan­tam­mes­ta bus­sil­la 560.

  1. Ris­to Koi­vu­nen:
   ”Kunin­kaan­tam­men lähel­lä en tie­dä mitään opi­nah­jo­ja. Alue on kiva, mut­ta tulee­ko näis­tä asun­nois­ta kovin halut­tu­ja, jos mat­kat ovat pitkät.”

   Parin kilo­met­rin pääs­tä Myyr­mäes­tä löy­tyy yksi Met­ro­po­lian kam­pus, jon­ne tai­taa pääs­tä Kunin­kaan­tam­mes­ta bus­sil­la 560.

   Ja bus­sil­la 560 pää­see myös Kunin­kaan­tam­mes­ta Myl­ly­pu­ron uudel­le kam­puk­sel­le. Ja kuka tie­tää mitä tule­vai­suu­des­sa opis­kel­laan mis­sä­kin. Mie­les­tä­ni on vain posi­tii­vis­ta, jos kou­lu­tus­paik­ko­ja sijoi­te­taan ydin­kes­kus­tan ulkopuolelle.

 7. Itä- ja Län­si-Pasi­lan kehit­tä­mis­pe­ri­aat­teis­sa näkyy, että “pyö­rä­lii­ken­teen laa­tu­käy­tä­vä” tar­koit­taa yhä Län­si-Pasi­las­sa kum­mal­lis­ta suh­rua, jos­sa eksyin ensim­mäi­set vii­si vuot­ta Hel­sin­gis­sä asues­sa­ni, sen jäl­keen 2–3 lii­ken­ne­va­lo­ja Idäs­tä Län­teen tai toi­sin­päin kul­jet­taes­sa. Miten oli­si vetää pyö­rä­tie maan tasoa pit­kin, ei sil­taa, ja siel­tä nos­taa ram­pil­la radanvarsi-Baanalle?

 8. Oli­si hul­lua raken­taa uusi ase­ma Hel­sin­gin­ka­dul­le hidas­ta­maan junien kul­kua ja työ­mat­ka­lii­ken­net­tä Hel­sin­kiin, kun 1–2 minuu­tin pääs­sä molem­mis­sa suun­nis­sa on kak­si Suo­men suu­rin­ta rau­ta­tie­a­se­maa, jois­ta on erin­omai­set lii­ken­neyh­tey­det joka suun­taan eri puo­lil­le kaupunkia. 

  Säre­lä on kau­pi­tel­lut tätä Hel­sin­gin­ka­dun ase­maa ennen­kin, eikä näy­tä nyt halua­van luo­pua aja­tuk­ses­taan millään.

  1. Ase­ma ilman asuk­kai­ta:
   Oli­si hul­lua raken­taa uusi ase­ma Hel­sin­gin­ka­dul­le hidas­ta­maan junien kul­kua ja työ­mat­ka­lii­ken­net­tä Hel­sin­kiin, kun 1–2 minuu­tin pääs­sä molem­mis­sa suun­nis­sa on kak­si Suo­men suu­rin­ta rau­ta­tie­a­se­maa, jois­ta on erin­omai­set lii­ken­neyh­tey­det joka suun­taan eri puo­lil­le kaupunkia. 

   Säre­lä on kau­pi­tel­lut tätä Hel­sin­gin­ka­dun ase­maa ennen­kin, eikä näy­tä nyt halua­van luo­pua aja­tuk­ses­taan millään.

   Ase­man tar­koi­tus oli­si nime­no­maan pal­vel­la Töö­lön, Eläin­tar­han ja Alp­pi­har­jun aluet­ta mukaan­lu­kien Lin­nan­mä­ki, Sta­dion ja Oop­pe­ra, myö­hem­min myös “Hel­sin­ki garden“ia. Nykyi­sin lähim­mil­tä juna-ase­mil­ta, olkoot että ovat Suo­men suu­rim­mat, kes­tää puo­li tun­tia kävel­lä eikä ratik­ka ole juu­ri nopeampi.

   Hal­vim­mal­la pääs­täi­siin jos ase­mal­la pysäh­tyi­si­vät vain län­si­suun­nan kau­pun­ki­ra­to­jen junat eli ran­ta­ra­dan A‑junat sekä kehä­ra­taa Myyr­mäen suun­taan mene­vät, sil­loin ei tar­vit­tai­si kal­lio­ta lou­hia eikä pyö­rä­tie­tä hävit­tää, mikä on radan itä­puo­len leven­tä­mi­sen estee­nä. Eläin­tar­han koh­dal­la on tilaa siir­tää län­ti­sin­tä rai­det­ta sen ver­ran län­teen päin että saa­daan lai­tu­ri mah­tu­maan kah­den rai­teen väliin, kos­ka sata­ma­ra­ta puret­tiiin sii­tä kohtaa.

  2. Sii­tä ase­mas­ta­han hyö­tyi­si juu­ri ne junal­la kul­ke­vat työ­mat­ka­lai­set, joi­den työ­paik­ka on Töö­lös­sä tai Kal­lios­sa, ja tai­tai­si tuos­ta pääs­tä Haka­nie­meen­kin nopeam­min (kun­han vaih­to on jär­ke­vä) kuin Pasi­las­ta tai Pää­rau­ta­tie­a­se­mal­ta. Ase­maa suun­ni­tel­laan vain kau­pun­ki­ju­nil­le, jot­ka jo nyt pysäh­ty­vät joka ase­mal­la. Näil­lä junil­la kul­ki­joi­den mat­ka tosi­aan hidas­tui­si vähän, mut­ta hei­dän ehkä kan­nat­tai­si vaih­taa har­vem­min pysäh­te­le­vään junaan jo aiemmin.

  3. Ase­ma ilman asuk­kai­ta:
   Oli­si hul­lua raken­taa uusi ase­ma Hel­sin­gin­ka­dul­le hidas­ta­maan junien kul­kua ja työ­mat­ka­lii­ken­net­tä Helsinkiin

   Oli­si hul­lua olla teke­mät­tä ase­mia sin­ne, mis­sä on vie­res­sä koko Suo­men, ei pel­käs­tään Hel­sin­gin, tiheim­min asut­tu­ja kort­te­lei­ta. Jos työ­paik­ka ei satu ole­maan vii­den minuu­tin käve­ly­mat­kan pääs­sä Kai­vo­ka­dus­ta, niin Eläin­tar­han ase­ma hyvin toden­nä­köi­ses­ti nopeut­tai­si junal­la kul­ke­vien työ­mat­kaa pal­jon huo­mat­ta­van paljon.

   Pal­jon hul­lum­pi tapaus on esi­mer­kik­si Ilma­lan ase­ma, jon­ka lähel­lä ei ole käy­tän­nös­sä yhtään mitään ja jos­kus aika­naan Poh­jois-Pasi­lan val­mis­tut­tua se tulee sil­ti ole­maan saa­vu­tet­ta­vuu­del­taan sur­keim­mas­ta pääs­tä, kun se käy­tän­nös­sä on kes­kel­lä Haka­mäen­tien kau­pun­ki­mo­ta­rin ramp­pe­ja ja kau­ka­na alu­een suu­ris­ta­kin koh­teis­ta, kuten Ylen/Maikkarin/muiden toi­mi­ti­lois­ta, Hartwall-aree­nas­ta, yms.

 9. Mitä tar­koit­taa Lau­ri Nord­ber­gin kier­ros? Kuka hän oli/on? Ilmei­ses­ti myö­tä­vai­kut­ti Itä-Pasi­lan rati­kan lin­jauk­seen 1970-luvul­la, mil­lai­sin int­res­sein? Kuu­los­taa mielenkiintoiselta.

  Itä-Pasi­lan lyhyt radan­pät­kä ja lin­jan 9 piden­tä­mi­nen sin­ne vuon­na 1976 (uudel­la lin­ja­nu­me­rol­la 2) oli ensim­mäi­nen mer­kit­tä­vä rata­ver­kon laa­jen­nus sit­ten 1930-luvun ja ensim­mäi­nen, joka toteu­tet­tiin sen jäl­keen kun rai­tio­tiet yli­pää­tään oli pää­tet­ty säilyttää.

  1. Lau­ri Nord­berg oli Enem­mis­tö ry:n aktii­ve­ja ja dema­rien edus­ta­ja klau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa. Vir­ke­mies­ten ehdo­tus seis­kan rei­tik­si oli suo­raan nor­densk­jöl­din­ka­dul­ta ylös Pasi­lan­ka­tua Pasi­lan sil­lal­le, kos­ka “super­seis­kas­ta” halut­tiin nopea, mut­ta Nord­berg ajoi lau­ta­kujn­nas­sa läpi kan­nan, että seis­ka kier­tää asu­tuk­sen kaut­ta ja tulee sil­lal­le Pasi­lan­ka­tua poh­joi­ses­ta päin.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Lau­ri Nord­berg oli Enem­mis­tö ry:n aktii­ve­ja ja dema­rien edus­ta­ja klau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa. Vir­ke­mies­ten ehdo­tus seis­kan rei­tik­si oli suo­raan nor­densk­jöl­din­ka­dul­ta ylös Pasi­lan­ka­tua Pasi­lan sil­lal­le, kos­ka ”super­seis­kas­ta” halut­tiin nopea, mut­ta Nord­berg ajoi lau­ta­kujn­nas­sa läpi kan­nan, että seis­ka kier­tää asu­tuk­sen kaut­ta ja tulee sil­lal­le Pasi­lan­ka­tua poh­joi­ses­ta päin.

    Kii­tos! Kyse oli­kin siis Länsi‑, eikä Itä-Pasi­las­ta. Siel­tä muis­tan luke­nee­ni sii­tä, että polii­ti­kot päät­ti­vät tuos­ta pitem­mäs­tä len­kis­tä vir­ka­mies­ten tah­don vas­tai­ses­ti, mut­ta taus­to­ja en tien­nyt. Har­val­la meis­tä on “oma” raitiotie…

 10. Hel­sin­gin­ka­dun ase­mas­ta eivät Kal­lion ja Töö­lön työs­sä­kä­vi­jät juu­ri­kaan hyö­tyi­si, kos­ka ase­ma on kes­kel­lä ei mitään ja siel­tä oli­si pit­kä käve­ly­mat­ka joka suun­taan. Jos taas aikoo vaih­taa Hel­sin­gin­ka­dul­la rai­tio­vau­nuun, niin sen voi teh­dä yhtä hyvin Pasi­las­sa ilman uusia asemiakin. 

  Ja Pasi­las­ta pää­see joka paik­kaan muu­al­le­kin. Eikös ne rai­tio­vau­nut aje­le­mis­ta var­ten ole tar­koi­tet­tu? Tähän Gar­de­ni­aan taas on lyhyem­pi käve­ly­mat­ka Pasi­las­ta kuin Hel­sin­gin­ka­dul­ta, joten sitä­kään var­ten ei siis tar­vit­se ruve­ta uusia ase­mia raken­te­le­maan. Ja Oop­pe­ran kat­so­jat tus­kin halua­vat hel­mo­jaan kas­tel­la Hel­sin­gin­ka­dul­la, kun ratik­ka­py­säk­ki on pääovella.

  1. Ase­ma ilman asuk­kai­ta:
   Hel­sin­gin­ka­dun ase­mas­ta eivät Kal­lion ja Töö­lön työs­sä­kä­vi­jät juu­ri­kaan hyö­tyi­si, kos­ka ase­ma on kes­kel­lä ei mitään ja siel­tä oli­si pit­kä käve­ly­mat­ka joka suun­taan. Jos taas aikoo vaih­taa Hel­sin­gin­ka­dul­la rai­tio­vau­nuun, niin sen voi teh­dä yhtä hyvin Pasi­las­sa ilman uusia asemiakin.

   Jos kat­sot, mihin kaik­kial­le lin­joil­la 1 ja 8 pää­see, niin tuos­ta tuli­si mer­kit­tä­vä vaih­toa­se­ma. Rau­ta­tie­a­se­man kaut­ta kier­tä­mi­seen ja siel­lä ratik­kaan vaih­ta­mi­seen ei puo­li tun­tia yli­mää­räis­tä rii­tä, jos Kai­vo­ka­dul­ta pitää läh­teä kolis­te­le­maan rati­kal­la käy­tän­nös­sä takai­sin poh­joi­seen. Pasi­lan kaut­ta pää­see nii­ni­kään kier­tä­mäl­lä pariin samaan paik­kaan, mut­ta pää­osin täy­sin eri alueil­le kuin 8 rati­kal­la ja tosi­aan nekin lin­jat Pasi­lan kaut­ta kier­tä­vät pal­jon pidempään.

   Jos jouk­ko­lii­ken­ne­mat­ka on puo­li tun­tia pidem­pi kuin voi­si olla, se tar­koit­tai­si samaa kuin että autol­la pitäi­si käy­dä pyö­räh­tä­mäs­sä naa­pu­ri­kau­pun­gin kehä­tien ram­pil­la ja ajaa takai­sin, jot­ta voi jat­kaa mat­kaa keskustaan.

 11. Kai­vo­ka­dul­ta ei tar­vit­se kolis­tel­la rati­kal­la poh­joi­seen, kos­ka Pasi­las­ta voi kolis­tel­la ete­lään. Pasi­laan on juu­ri val­mis­tu­mas­sa uusi jouk­ko­lii­ken­ne­ter­mi­naa­li, jos­ta on kat­ta­vat yhtey­det eri puo­lil­le kau­pun­kia joka suun­taan sekä bus­seil­la että rai­tio­vau­nuil­la. Eihän jokai­sel­la kau­pun­gin­osal­la voi olla omaa juna-asemaa.

  Uuden juna-ase­man perus­ta­mis­ta ei myös­kään kan­na­ta perus­taa nykyi­siin rai­tio­vau­nu­lin­joi­hin, kos­ka rai­tio­lin­jo­jen rei­tit­hän muut­tu­vat vähin­tään ker­ran vuo­des­sa, kuten olem­me saa­neet havaita.

  1. Ase­ma ilman asuk­kai­ta:
   Kai­vo­ka­dul­ta ei tar­vit­se kolis­tel­la rati­kal­la poh­joi­seen, kos­ka Pasi­las­ta voi kolis­tel­la ete­lään. Pasi­laan on juu­ri val­mis­tu­mas­sa uusi jouk­ko­lii­ken­ne­ter­mi­naa­li, jos­ta on kat­ta­vat yhtey­det eri puo­lil­le kau­pun­kia joka suun­taan sekä bus­seil­la että rai­tio­vau­nuil­la. Eihän jokai­sel­la kau­pun­gin­osal­la voi olla omaa juna-asemaa. 

   Pasi­lan koh­dal­la suun­ni­tel­mat ovat vie­lä leväl­lään vaik­ka uusi ase­ma val­mis­tuu parin vii­kon pääs­tä. Katu­jär­jes­te­lyt ovat vie­lä pahas­ti tukos­sa ja mon­ta vuot­ta jou­tuu “kolis­te­le­maan” vie­lä nykyi­siä linjoja. 

   Lähi­ju­nat ovat käy­tän­nös­sä Hel­sin­gin met­ro­ver­kon laa­jen­nus joil­la teh­dään n 200.000 mat­kaa päi­väs­sä, ja junat todel­la pysäh­ty­vät joka kau­pun­gin­osas­sa joi­den kaut­ta radat yli­pään­sä mene­vät. Ainoa poik­keus on Alppila/Eläintarha jos­ta puut­tuu ase­ma. Pasi­lan ja kes­kus­tan väli on yli 3 km ja mui­ta yhtä pit­kiä etäi­syyk­siä ase­mien väli­lä saa men­nä Kirk­ko­num­mel­le tai Tuusu­laan asti etsi­mään. Jos nyt pari juna­lin­jaa pysäh­tyi­si täl­lä ase­mal­la niin se lisää mat­ka-aikaa minuu­til­la näi­den junien osal­ta, joten tus­kin on kel­tään pois.

   Ase­ma ilman asuk­kai­ta:
   Uuden juna-ase­man perus­ta­mis­ta ei myös­kään kan­na­ta perus­taa nykyi­siin rai­tio­vau­nu­lin­joi­hin, kos­ka rai­tio­lin­jo­jen rei­tit­hän muut­tu­vat vähin­tään ker­ran vuo­des­sa, kuten olem­me saa­neet havaita. 

   Tuo pitää paik­kan­sa. Hel­sin­gin­ka­dun ratik­ka­kis­kot ovat vajaa­käy­tös­sä joten jokin täy­den­tä­vä lin­ja sin­ne ilman muu­ta tuli­si, jos tuli­si rautatieasemakin.

 12. Simu­loi­mal­la­han sen näki­si, oli­si­ko Hesa­rin ase­mas­ta mihin­kään. Voi­si olla. Kui­ten­kin Pasi­lan uusi ase­ma raken­ne­taan kaup­pa­kes­kuk­sen ehdoil­la, vaih­dos­ta ratik­kaan ei suun­ni­tel­mien mukaan tule suju­vaa ja Rau­ta­tie­a­se­mal­la­han vaih­to­mat­ka on mini­mis­sään 300 met­riä, junan mitan ver­ran enem­män, jos on vää­räs­sä pääs­sä junaa.

  Hesa­ril­le oli­si muu­ta­mal­la kym­me­nel­lä mil­joo­nal­la toteu­tet­ta­vis­sa todel­la help­po ja laa­du­kas vaih­to junas­ta rai­tio­vau­nuun, käy­tän­nös­sä liu­ku­por­taat ase­ma­lai­tu­ril­ta rai­tio­vau­nu­py­sä­kil­le, ja Hesa­rin rai­tio­tie on pika­ra­tik­ka­laa­tua Töö­löön, ver­rat­tain laa­du­kas myös Kurviin.

  Oli­si tuos­sa vähin­tään ase­man hin­nan edes­tä tont­ti­maa­ta­kin, jos oli­si halua alu­eel­le raken­taa. Lisäk­si Kal­lios­sa ja Töö­lös­sä on pysä­kin­vä­lin pääs­sä poten­ti­aa­lia täydennysrakentamiselle.

  Ehdot­to­mas­ti sel­vit­tä­mi­sen arvoi­nen han­ke. Myös sen ver­ran mal­til­li­nen, ettei Pisa­ra ole syy lykä­tä ennen kuin sii­tä on rakentamispäätös.

 13. Kokei­lu­kult­tuu­ri­hen­ki­nen kevyt­ver­sio Hesa­rin ase­mas­ta syn­tyi­si hel­pos­ti raken­ta­mal­la sivu­lai­tu­rit vain rata-alu­een ulko­lai­doil­le eli käy­tän­nös­sä Lep­pä­vaa­ran kau­pun­ki­ra­dan poh­joi­sen suun­nan ja Kera­van kau­pun­ki­ra­dan ete­län suun­nan rai­teil­le, ja vää­rän suun­nan mat­kus­ta­jil­le (ja kau­em­paa tule­vil­le) vaih­to Pasi­las­sa. Plus spo­ra­py­säk­ki ja suo­ja­tiet sin­ne sil­lan alle. Rai­tei­den siir­toa ja ties mitä vaa­ti­van parem­man rat­kai­sun voi sit­ten toteut­taa myö­hem­min, jos Pisa­ra ei läh­de toteu­tu­maan parin seu­raa­van­kaan vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­man aika­na, ja tie­tys­ti vain, jos ase­mal­la tuol­lai­se­naan­kin on käyttäjiä.

  HSL:n vies­tin­näl­le yksi­suun­tai­nen ase­ma on toki var­mas­ti mah­do­ton asia kom­mu­ni­koi­da (voi kat­soa esi­merk­kiä vaik­ka Parii­sin tai Nykin met­ro­kar­tois­ta) eikä kai mitään täl­lais­ta saa liik­keel­le ilman vähin­tään kah­dek­san­nu­me­rois­ta hin­ta­lap­pua, mut­ta tuli­pa­han ehdotettua.

Vastaa käyttäjälle Simo Melenius Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.