Miksi työpaikat vähenevät keskustasta?

[Lisäys 3.10.2019. Tämä kir­joi­tus perus­tui por­mes­ta­ri Vapaa­vuo­ren blo­gi­kir­joi­tuk­seen, jos­sa sanot­tii työ­paik­ko­jen vähen­ty­neen Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa 15 000:lla. Mik­ko Säre­lä sel­vit­ti, ettei tie­to pidä paik­kaan­sa. Vapaa­vuo­ren käyt­tä­mäs­sä tilas­tos­sa on Mei­lah­den sai­raa­la sijoi­tet­tu vuon­na 2000 vir­heel­li­ses­ti kes­kus­taan. Säre­län blo­gi­kir­joi­tus kan­nat­taa lukea. Vaik­ka työ­paik­ko­jen mää­rä kes­kus­tas­sa ei ole vähen­ty­nyt, ei se myös­kään ole lisään­ty­nyt, joten Vapaa­vuo­ren huo­li on aiheel­li­nen, sil­lä onhan kes­kus­ta lii­ken­teel­li­ses­ti paras paik­ka työ­pai­koil­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, kun mit­ta­ri­na käy­te­tään, kuin­ka mon­ta ihmis­tä päsee töi­hin jouk­ko­lii­ken­teel­lä vaik­ka­pa 40 minuutissa.]

Por­mes­ta­ri Jan Vapaa­vuo­ren yksi perus­te­lu kes­kus­ta­tun­ne­lil­le on, että Hel­sin­gin kes­kus­ta näi­vet­tyy ilman tun­ne­lia. Osoi­tuk­se­na täs­tä on työ­paik­ko­jen mää­rän vähe­ne­mi­nen kes­kus­tas­sa 15 000:lla samal­la, kun Tuk­hol­man kes­kus­ta imee toi­mis­to­ja puoleensa.

Vapaa­vuo­ren aja­tus­kul­ku menee ilmei­ses­ti niin, että vaik­ka 90 pro­sent­tia tulee­kin kes­kus­taan töi­hin jouk­ko­lii­ken­teel­lä, fil­la­ril­la tai kävel­len, avain­hen­ki­löt halua­vat tul­la autol­la ja kun eivät autol­la pää­se, vie­vät toi­mis­ton jon­ne­kin pel­lol­le Kehä III:n varrelle.

Väi­tän, että Vapaa­vuo­ren tilan­near­vio on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rä. Työ­paik­ko­jen vähe­ne­mi­nen kes­kus­tas­ta ei joh­du ruuh­kis­ta. Jos joh­tui­si, Tuk­hol­man kes­kus­ta oli­si uha­na­lai­sem­pi. Tilas­to­jen mukaan Tuk­hol­man lii­ken­ne on ruuh­kai­sem­paa kuin Hel­sin­gin. Vuo­den 2018 ver­tai­lu löy­tyy täs­tä. Jopa ruuh­ka­mak­su­jen jäl­keen­kin Tuk­hol­man lii­ken­ne on olen­nai­ses­ti tak­kui­sem­paa kuin Helsingin.

Työs­sä­käy­mis­tä autol­la Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa eivät rajoi­ta ruuh­kat vaan pysä­köin­ti­pai­kat. Se taas on peräi­sin edel­li­ses­tä suu­res­ta lii­ken­ne­po­liit­ti­ses­ta pää­tök­ses­tä 50 vuot­ta sit­ten, jon­ka kokoo­mus hävi­si sen­kin. Kokoo­mus ajoi sil­loin Smith-Pol­vi­sen ‑lii­ken­ne­suun­ni­tel­man nimel­lä kul­ke­vaa suun­ni­tel­maa. Kir­joi­tan tätä Kruu­nun­haas­sa talos­sa, joka oli­si puret­tu Lii­san­ka­tua kul­ke­van neli­kais­tai­sen moot­to­ri­tien tiel­tä. Tähän suun­ni­tel­maan voi tutus­tua Wiki­pe­dias­sa tämän lin­kin kaut­ta. Tätä älyn­vä­läys­tään kokoo­mus­lai­set eivät eri­tyi­sen mie­lel­lään muistele.

Kau­pun­gin­val­tuus­to lin­ja­si, ettei se halua tuol­lais­ta kehi­tys­tä. Kun tie­tul­le­ja ei ollut käy­tet­tä­vis­sä, pää­tet­tiin hil­li­tä ruuh­kia rajoit­ta­mal­la pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rää. Tuo poli­tiik­ka on edel­leen voi­mis­saan. Samal­la, kun asuin­ta­lo­ja vel­voi­te­taan raken­ta­maan pysä­köin­ti­paik­ko­ja, vaik­ka yhdel­lä­kään asuk­kaal­la ei oli­si edes ajo­kort­tia, toi­mis­to­ta­lo­ja kiel­le­tään raken­ta­mas­ta nii­tä sal­lit­tua enem­pää. Sinän­sä pysä­köin­nin rajoit­ta­mi­nen on huo­no tapa vähen­tää ruuh­kia. Tie­tul­lit osui­si­vat koh­tee­seen paremmin.

Työs­sä­käyn­tiä kes­kus­tas­sa ei elvy­tet­täi­si kui­ten­kaan sal­li­mal­la suu­rem­pi mää­rä pysä­köin­ti­paik­ko­ja, sil­lä ei niis­tä­kään ole puu­tet­ta. Kau­pal­li­sil­la toi­mi­joil­la on yli­tar­jon­taa auto­pai­kois­ta. Ne ovat ehkä vähän kal­lii­ta, mut­ta kui­ten­kin hal­vem­pia kuin oli­si­vat pysä­köin­ti­pai­kat oman ton­tin alla.

Kes­kus­tan veto­voi­mas­sa työ­paik­ko­jen suh­teen ei ole valit­ta­mis­ta. Kaik­ki kel­vol­li­set toi­mis­tot vie­dään käsis­tä. Kysyn­tä ylit­tää tar­jon­nan, joten työ­paik­ko­ja tuli­si heti lisää, kun nii­den raken­ta­mi­nen vain sallittaisiin.

Hel­sin­gis­sä tär­kein kau­pun­ki­suun­nit­te­lun joh­to­lan­ka on kysy­mys sii­tä, mil­tä Hel­sin­gin kes­kus­ta näyt­tää pur­je­ve­nees­tä kat­sot­tu­na. Silue­tin var­je­le­mi­sek­si kes­kus­tan alu­eel­la on kiel­let­ty raken­ta­mas­ta ylös­päin. Tämä ei ole vih­rei­den kek­sin­töä. Me olem­me kan­nat­ta­neet ylös­päin raken­ta­mis­ta. Ruo­ho­lah­des­sa, Jät­kä­saa­res­sa, Kala­sa­ta­mas­sa ja Pasi­las­sa se kyl­lä sal­li­taan. Niin­pä työ­paik­ko­ja pako­te­taan nii­hin. Juu­ri kaa­voi­tim­me kasin rati­kan enti­sel­le päät­tä­ril­le Ruo­ho­lah­des­sa 1 500 työpaikkaa.

Ilman tätä peri­aa­tet­ta Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­sen pääl­lä esi­mer­kik­si oli­si pari­kym­men­tä ker­ros­ta toi­mis­to­ti­laa ja sen pääl­lä muu­ta­ma ker­ros luk­susa­sun­to­ja. Jos halu­taan kes­kus­taan lisää työ­paik­ko­ja, pitää sal­lia nii­den raken­ta­mi­nen. Ei se sen moni­mut­kai­sem­paa ole.

Kovin tiuk­ka raken­nus­suo­je­lu autioit­taa myös kes­kus­taa. Muu­al­la kes­ki­ty­tään raken­nuk­sen jul­ki­si­vun suo­je­luun, mut­ta Hel­sin­gis­sä halu­taan suo­jel­la myös väli­sei­nät raken­nus­ten sisäl­lä. Yri­tyk­set eivät halua 50-luvun kop­pi­kont­to­rei­hin, vaik­ka ne oli­si­vat kuin­ka hyväl­tä pai­kal­la. Pos­ti­ta­loa parem­paa paik­kaa tus­kin löy­tää, mut­ta sin­ne­kin on ollut vai­kea löy­tää vuokralaista.

Aika pal­jon toi­mis­to­ja on muu­tet­tu hotel­leik­si. En osaa tätä sur­ra, vaik­ka toi­mis­to­ti­laa sii­nä menetetäänkin.

Yhdel­tä kan­nal­ta auton vas­tus­ta­mi­nen on todel­la vähen­tä­nyt työ­paik­ko­ja kes­kus­tas­ta. Kun ilma ei ole enää epä­ter­veel­lis­tä hen­git­tää, kes­kus­tas­ta on tul­lut vuo­si vuo­del­ta halu­tum­pi paik­ka asua. Asuk­kaat mak­sa­vat kor­keam­paa neliö­vuo­kraa kuin toi­mis­tot, vaik­ka asu­mi­nen on pal­jon autoin­ten­sii­vi­sem­pää kuin työ­pai­kat – eri­tyi­ses­ti, kun auto­pai­kat on pak­ko lait­taa, jos toi­mis­to muu­te­taan asun­noik­si. Tätä älyt­tö­myyt­tä voi käy­dä kat­so­mas­sa enti­sen kirk­ko­hal­li­tuk­sen talon edes­sä Kata­ja­no­kal­la. Siel­lä auto­pai­kan hin­nak­si tulee pal­jon yli 100 000 €.

Vaik­ka toi­mi­ti­lat ovat hyvin kysyt­ty­jä kes­kus­tas­sa, Bule­var­din ete­lä­puo­lel­la ne eivät sitä ole. Syy­nä on se, että jouk­ko­lii­ken­ne syöt­tää kai­ken lii­ken­teen aivan ydin­kes­kus­taan. Tätä yri­tet­tiin kor­ja­ta lin­jaa­mal­la ysin ratik­ka Meri­ka­dul­le, mut­ta asuk­kaat ja kokoo­mus torp­pa­si­vat tämän, kos­ka pelät­tiin rati­kan vie­vän kadun­var­si­paik­ko­ja autoilta.

Tyh­jiä­kin toi­mis­to­ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on ja todel­la pal­jon. Nii­tä on eri­tyi­ses­ti Espoos­sa. Ei se siis aina­kaan sii­tä joh­du, että autoi­li­joi­ta oli­si kur­muu­tet­tu. Pikem­min­kin sii­tä, että nii­hin pää­see vain autolla.

[Lisäys 29.9.2019. Mik­ko Säre­lä soit­ti ja sanoi, että väi­te 15 000 työ­pai­kan vähen­ty­mi­ses­tä kes­kus­tas­ta sat­taa olla tilas­to­vir­he. Kau­pun­gin kak­si tie­to­kan­taa anta­vat asias­ta ris­ti­rii­tai­sen kuvan. Asia sel­vin­nee alkuviikosta.]

 

37 vastausta artikkeliin “Miksi työpaikat vähenevät keskustasta?”

 1. 15000 työ­pai­kan vähen­nys on ilmei­ses­ti saa­tu SYKEn Lii­te­ri ‑pal­ve­lus­ta. Vas­taa­vaa pudo­tus­ta ei löy­dy Hel­sin­gin seu­dun alue­sar­jois­ta. Molem­mat saa­vat tie­ton­sa samas­ta poh­ja­tie­to­kan­nas­ta, joten täl­lais­ta eroa ei pitäi­si olla olemassa. 

  Toi­vo­taan, että kau­pun­gil­la löy­tyy joku sel­vit­tä­mään mik­si por­mes­ta­rin ja alue­sar­jo­jen tie­dot poik­kea­vat toisistaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Mah­dol­li­seen työ­paik­ko­jen vähe­ne­mi­seen voi yksi syy olla eri­lai­set tehos­ta­mis­toi­meen­pi­teet. Kun aikai­sem­min jos­sain myy­mä­läs­sä asiak­kai­ta on pal­vel­lut kol­me myy­jää, niin nyt enää kak­si. Samaan aikaan ei ole kes­kus­taan raken­net­tu samas­sa suh­tees­sa lisää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Työs­sä­käyn­tiä kes­kus­tas­sa ei elvy­tet­täi­si kui­ten­kaan sal­li­mal­la suu­rem­pi mää­rä pysä­köin­ti­paik­ko­ja, sil­lä ei niis­tä­kään ole puu­tet­ta. Kau­pal­li­sil­la toi­mi­joil­la on yli­tar­jon­taa auto­pai­kois­ta. Ne ovat ehkä vähän kal­lii­ta, mut­ta kui­ten­kin hal­vem­pia kuin oli­si­vat pysä­köin­ti­pai­kat oman ton­tin alla.
  Kes­kus­tan veto­voi­mas­sa työ­paik­ko­jen suh­teen ei ole valit­ta­mis­ta. Kaik­ki kel­vol­li­set toi­mis­tot vie­dään käsis­tä. Kysyn­tä ylit­tää tar­jon­nan, joten työ­paik­ko­ja tuli­si heti lisää, kun nii­den raken­ta­mi­nen vain sallittaisiin.”

  Täs­sä oli­si var­maan aiheel­lis­ta sanoa, että tar­koi­tat kes­kus­tal­la aivan ydin­kes­kus­taa. Jo Sör­näis­ten koh­dal­la tilan­ne on täy­sin toi­nen. Itsea­sias­sa aika monet kau­pat kariu­tui­vat juu­ri sii­hen Hel­sin­gin kau­pun­gin pakot­ta­maan auto­paik­ka­nor­miin joka on aivan lii­an pie­ni useil­le yri­tyk­sil­le ja tämä perus­tuu siis fak­taan jos­sa eri­lai­sis­ta tilois­ta neu­vo­tel­tiin usei­den eri toi­mi­joi­den kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Eikö kaik­kein tehok­kain rat­kai­su oli­si pois­taa koko­naan asu­kas­py­sö­köin­ti­tun­nuk­set, kadun­var­si­pa­oi­at ja pysö­köin­ti­nor­mit. Annet­tai­siin koko pysä­köin­ti mark­ki­na­voi­mien hoi­det­ta­vak­si. Lii­ke­kiin­teis­tö sai­si raken­taa niin mon­ta paik­kaa kun halu­aa mut­ta mark­ki­na­hin­nat pitäi­si­vät huol­ta että näi­tä paik­ko­ja kan­nat­tai­si vuo­kra­ta pois­tu­nei­ta kadun­var­si­paik­ko­ja korvaamaan.

  Nuo kadun­var­si­pai­kat ja asu­kas­py­sö­köin­ti­tun­nuk­set ovat monen sadan euron arvoi­sia sub­ven­tioi­ta kuu­kau­des­sa eli puhu­taan tuhan­sis­ta Eurois­ta vuo­si­ta­sol­la jokais­ta kes­kus­tan autoa koh­ti suh­tees­sa sii­hen että jokai­nen pysä­köi­jä jou­tui­si mak­sa­maan pysä­köin­nis­tään käy­vän hinnan

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kate Alho­la:
   Eikö kaik­kein tehok­kain rat­kai­su oli­si pois­taa koko­naan asu­kas­py­sö­köin­ti­tun­nuk­set, kadun­var­si­pa­oi­at ja pysököintinormit. 

   Tot­ta. Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus on hel­sin­gil­le tyy­pil­li­nen jär­jes­te­ly, jos­sa pien­tä eliit­tiä sub­ven­toi­daan suu­ren enem­mis­tön kus­tan­nuk­sel­la, tuho­taan jär­ke­vän toi­min­nan kan­nus­teet, aiheu­te­taan resurs­sien vajaa­käyt­töä. Samal­la syn­ny­te­tään kysyn­tää kes­kus­suun­nit­te­lul­le, joka sit­ten yrit­tää rat­koa ongel­mia, joi­den rat­ko­mi­ses­sa mark­ki­na­voi­mat oli­si­vat olleet tehok­kai­ta. Eli vaik­ka blo­gin mukaan pysä­köin­ti­paik­ko­jen puu­te ei ole suu­ri ongel­ma niin ehdo­tan, että asu­kas­py­sä­köin­ti pois­te­taan. Ehkä täl­lä voi­si myös pois­taa tie­tul­lien tar­peen: kau­pun­ki omis­taa katu­ti­laa jol­le park­kee­ra­taan. Park­kee­raa­mi­sen hin­nal­la kau­pun­ki ja yksi­tyi­set park­ki­ti­lan tar­joa­jat voi­si­vat sää­tää park­ki­paik­ko­jen saa­ta­vuu­den ja auto­jen mää­rän kes­kus­tas­sa sopivaksi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ros­mo: Tot­ta. Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus on hel­sin­gil­le tyy­pil­li­nen jär­jes­te­ly, jos­sa pien­tä eliit­tiä sub­ven­toi­daan suu­ren enem­mis­tön kus­tan­nuk­sel­la, tuho­taan jär­ke­vän toi­min­nan kan­nus­teet, aiheu­te­taan resurs­sien vajaakäyttöä. 

    Pien­tä eliit­tiä? Siis ei-vih­rei­tä, joi­ta on >80% kau­pun­gin väestöstä?

    Soi­nin­vaa­ra täy­del­li­ses­ti pyyh­kii ahte­rin­sa sil­lä fak­tal­la että Vih­reät *ovat se pie­ni eliiit­ti* joka rik­koo toi­mi­vaa kau­pun­kia kak­sin käsin fanaat­ti­sel­la rai­vol­la. Miksi?

    aiheu­te­taan resurs­sien vajaakäyttöä.”

    Härs­ki val­he kun park­ki­paik­ka, joka on käy­tös­sä, on 100% käy­tös­sä ja siis tuot­taa veron­mak­sa­jal­le sen pal­ve­lun, jon­ka tämä on verois­saan mak­sa­nut. Näi­tä on muu­ten enem­mis­tö hel­sin­ki­läi­sis­tä eikä pie­ni eliit­ti, valeh­te­lee Soi­nin­vaa­ra mitä halu­aa. Oli­si sel­vin­nyt 2 minuu­tis­sa kat­so­mal­la että mon­ta­ko autoa Hel­sin­kiin on rekis­te­röi­ty. Vaan eihän todel­li­suus kiin­nos­ta, kun se on ris­ti­rii­das­sa ideo­lo­gian kanssa.

    Pyö­rä­tiet ovat todel­lis­ta resurs­sien vajaa­käyt­töä, nii­tä teh­dään sadoil­la mil­joo­nil­la joka paik­kaan ja 8 kuu­kaut­ta vuo­des­ta niil­lä on muu­ta­man sadan fanaa­ti­kon käyt­tä­jä­kun­ta. Loput >400 000 sit­ten mak­sa­vat näi­den elä­män­ta­pa­pyö­räi­li­jöi­den val­ta­väy­lät. *Yhtään* auto­tie­tä ei raken­ne­ta sel­lai­sil­le lii­ken­ne­ti­heyk­sil­le kuin pyö­rä­tei­tä teh­dään, kos­ka ei kannata.

    Vain pyö­rä­tei­tä teh­dään täy­sin poliit­ti­sil­la perus­teil­la ilman kan­nat­ta­vuus­las­kel­mia. Sii­nä pan­naan kir­jai­mel­li­ses­ti rahaa kaivoon. 

    Hui­hai, veron­mak­sa­jien rahaa ja sit­ten vie­lä *jee­sus­tel­laan resurs­sien vajaa­käy­töl­lä*. Säk­ki pääs­sä­kö Soi­nin­vaa­ra­kin näi­tä kirjoittelee?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Tuomas__: Pien­tä eliit­tiä? Siis ei-vih­rei­tä, joi­ta on >80% kau­pun­gin väestöstä? 

    Tuo­mas, valit­sin sanan “eliit­ti” huo­nos­ti. Muil­ta osin sei­son sano­je­ni taka­na: asu­kas­py­sä­köin­ti on resurs­se­ja tuh­laa­va sub­ven­tio niil­le jot­ka sat­tu­vat sii­nä hoo­deil­la asu­maan. Olen ammen­ta­nut pysä­köin­tiin liit­ty­vän vii­sau­te­ni tääl­tä: http://blog.hse-econ.fi/?p=9097 Siel­lä on hyvin kuvat­tu miten asu­kas­py­sä­köin­ti aiheut­taa resurs­sien tuh­laus­ta/­va­jaa-käyt­töä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Pysä­köin­ti on jän­nä pal­ve­lu, kos­ka ne jot­ka eivät tyy­pil­li­ses­ti luo­ta pät­kää­kään mark­ki­noi­hin ja toi­vo­vat jul­ki­sen sek­to­rin tuot­ta­van lähes­tul­koon kaik­ki hyö­dyk­keet ja luo­vut­ta­van ne ihmi­sil­le puo­li-ilmai­sek­si, halua­vat mark­ki­naeh­tois­ta pysäköintiä. 

    Samaan aikaan ne, joi­den mie­les­tä mark­ki­nat rat­kai­se­vat lähes­tul­koon kai­ken, halua­vat toi­mit­taa pysä­köin­ti­pai­kat jul­ki­se­na palveluna.

    🙂

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Kate Alho­la: Eikö kaik­kein tehok­kain rat­kai­su oli­si pois­taa koko­naan asu­kas­py­sö­köin­ti­tun­nuk­set, kadun­var­si­pa­oi­at ja pysö­köin­ti­nor­mit. Annet­tai­siin koko pysä­köin­ti mark­ki­na­voi­mien hoidettavaksi.

   Ei. Kun veron­mak­sa­jat ovat kadut mak­sa­neet, niin kir­joit­ta­ja siis varas­tai­si jo mak­se­tut kadut ja *myi­si* ne yksi­tyi­sel­le bis­nek­sel­le varas­ta­mi­sen työkaluiksi.

   Aito Kokoo­mus­laii­nen idea jos­sa ote­taan vero­va­roin tuo­tet­tu pal­ve­lu, “yksi­tyis­te­tään” se ja pan­naan rahat omaan tas­kuun. Siis varas­te­taan veron­mak­sa­jil­ta omai­suus. Aivan kuten Sipilä&Orpo-hallitus teki koko hallituskautensa.

   En yhtään ihmet­te­le että Soi­nin­vaa­ran­kin mie­les­tä tämä on hyvä idea, varas­te­taan­han sii­nä *autoi­li­jal­ta* omai­suut­ta, autoi­li­ja­han ei ole ihmi­nen vaan autoi­li­ja ja siis täy­sin oikeu­tet­tu varas­ta­mi­sen kohde.

   Näkyy hal­li­tuk­sen­kin toi­min­nas­ta oikein selvästi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. <blockquo­te cite

    Tuomas__: Ei. Kun veron­mak­sa­jat ovat kadut mak­sa­neet, niin kir­joit­ta­ja siis varas­tai­si jo mak­se­tut kadut ja *myi­si* ne yksi­tyi­sel­le bis­nek­sel­le varas­ta­mi­sen työkaluiksi.

    Aito Kokoo­mus­laii­nen idea jos­sa ote­taan vero­va­roin tuo­tet­tu pal­ve­lu, ”yksi­tyis­te­tään” se ja pan­naan rahat omaan tas­kuun. Siis varas­te­taan veron­mak­sa­jil­ta omai­suus. Aivan kuten Sipilä&Orpo-hallitus teki koko hallituskautensa.

    Mitä ihmet­tä sös­sö­tät? Ei täs­sä tar­vit­se yksi­tyis­tää mitään, ihan hyvin kau­pun­ki voi hin­noi­tel­la pai­kat kysyn­nän mukaan. Point­ti on käyt­tää hin­ta­me­ka­nis­mia park­ki­ti­lan allo­koi­mi­sek­si tehokkaasti. 

    Nykyi­sin asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus on jtn 50 sent­tiä päi­vä, eli käy­tän­nös­sä ilmai­nen, jon­ka vuok­si kan­ta­kau­pun­gin kadut ovat täyn­nä kesä- ja mök­ki­au­to­ja, jot­ka saat­ta­vat seis­tä pai­kal­laan kuu­kausia. Samaan aikaan päi­vit­täin autoa käyt­tä­vät tai kan­ta­kau­pun­gis­sa muu­al­ta asioi­vat aja­vat kort­te­lei­ta ympä­ri pysä­köin­ti­paik­kaa etsies­sään, tär­vää­vät aikaa ja ilmanlaatua. 

    Jos asu­kas­py­sä­köin­nis­tä ei halu­ta luo­pua (vaik­ka pitäi­si), niin ongel­maan oli­si sil­ti­kin help­po rat­kai­su: hin­noi­tel­la park­ki­paik­ko­ja vapaak­si, eli kul­la­kin asu­kas­py­sä­köin­tia­lu­eel­la sen ver­ran kal­lik­si, että tun­nuk­sia oli­si esi­mer­kik­si 80 pro­sent­tia paik­ko­jen määrästä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­set tuli­si huu­to­kau­pa­ta. No kun tämä ei kui­ten­kaan kaa­mean möli­nän ja huu­don takia onnis­tu, hin­to­ja pitäi­si vuo­sit­tain nos­taa jol­lain sopi­val­la pro­sen­til­la niin kau­an, että pysä­köin­ti­tu­nus­ten luku­mää­räs­sä saa­vu­te­taan jokin ennal­ta mää­rät­ty taso.

    Koro­tus-% pitäi­si mää­ri­tel­lä jon­kin­sort­ti­nen opti­mi­koh­ta huu­dos­ta ja talou­del­li­ses­ti jär­ke­väs­tä. Eli nos­to­jen hyväk­syt­tä­vyys pitäi­si joten­kin säilyttää.

    [tar­kis­taa asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus­ten hintakehityksen]

    Näkö­jään pysä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­ta on jo useam­man vuo­den nous­sut 1–2 e vuo­des­sa. Jos vain kau­pun­gin kant­ti kes­tää korot­taa niin kau­an että saa­vu­te­taan “talou­del­li­ses­ti jär­ke­vä taso”, ongel­ma pois­tuu pää­osin ajan kanssa. 

    Seu­raa­vak­si askel oli­si tiput­taa se asu­kas- pysä­köin­ti­tun­nuk­sen edes­tä ja lait­taa pysä­köin­ti­tun­nuk­set ihan ylei­seen jakoon. Hin­nat sit­ten sen mukaan.

    Täs­sä asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hinnasto:
    https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/pysakointi/asukas-ja-yrityspysakointi/asukaspysakointi

    Ovat­han nuo edel­leen­kin ihan nau­ret­ta­van halpoja.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Yksi suu­rim­pia syi­tä kes­kus­tan toi­mis­to­jen katoa­mi­sel­le on työn mur­ros. Työ muut­tuu yhä enem­män ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mak­si: Sitä voi­daan teh­dä mis­sä tahan­sa ja mil­loin tahansa.

  Tapa istut­taa asian­tun­ti­jat teke­mään aivo­työ­tä kont­to­riin 8–16 ei yksin­ker­tai­ses­ti enää ole tätä päi­vää, joten perin­tei­siä kont­to­rei­ta­kaan ei tarvita. 

  Kehi­tys tulee joh­ta­maan sii­hen, että asian­tun­ti­ja­työ­tä teke­vät työs­ken­te­le­vät yhä useam­min muu­al­la kuin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa — maa­kun­nis­sa, koto­naan, mökil­lään jne. Yhä useam­mat pal­ve­lu­teh­tä­vät­kin tule­vat hoi­tu­maan paikkariippumattomasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jon­ne:
   Tapa istut­taa asian­tun­ti­jat teke­mään aivo­työ­tä kont­to­riin 8–16 ei yksin­ker­tai­ses­ti enää ole tätä päi­vää, joten perin­tei­siä kont­to­rei­ta­kaan ei tarvita. 

   Kehi­tys tulee joh­ta­maan sii­hen, että asian­tun­ti­ja­työ­tä teke­vät työs­ken­te­le­vät yhä useam­min muu­al­la kuin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa – maa­kun­nis­sa, koto­naan, mökil­lään jne. Yhä useam­mat pal­ve­lu­teh­tä­vät­kin tule­vat hoi­tu­maan paikkariippumattomasti. 

   Asian­tun­ti­jan etä­työ sovel­tuu moniin teh­tä­viin. Fyy­si­ses­tä lähei­syy­des­tä on kui­ten­kin val­ta­vas­ti hyö­tyä, kun voi kävel­lä toi­sen työ­pis­teel­le ja kysyä jota­kin asi­aa. Näin tulee mones­ti hoi­de­tuk­si asia vii­des­sä minuu­tis­sa eikä tar­vit­se vara­ta palaveria.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Tot­ta tuokin.

    Työn muut­tu­mi­nen paik­ka­riip­pu­mat­to­mak­si mer­kit­see, että kaik­ki jou­tu­vat opet­te­le­maan uusia tapo­ja. Täs­sä tapauk­ses­sa se voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, että käve­lyn sijas­ta soi­te­taan kuva­pu­he­lu koneel­ta. Pala­ve­rit­kin siir­ty­vät yhä enem­män verk­koon, jol­loin tar­ve mat­kus­taa vähe­nee ja nii­hin voi osal­lis­tua mis­tä vain.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Asian­tun­ti­jan etä­työ sovel­tuu moniin teh­tä­viin. Fyy­si­ses­tä lähei­syy­des­tä on kui­ten­kin val­ta­vas­ti hyö­tyä, kun voi kävel­lä toi­sen työ­pis­teel­le ja kysyä jota­kin asi­aa. Näin tulee mones­ti hoi­de­tuk­si asia vii­des­sä minuu­tis­sa eikä tar­vit­se vara­ta palaveria.

    Fyy­si­sen lähei­syy­den mer­ki­tys on mitä­töi­ty­mäs­sä kovaa vauh­tia, kun asian­tun­ti­jat­kin aje­taan “hot des­king” ‑moni­toi­mi­ti­loi­hin. Asi­aa ei enää men­nä­kään tuos­ta noin vain kysy­mään vaan tätä var­ten pitäi­si vara­ta joku mik­ro­ko­koi­nen neuk­ka­ri — mikä jää aivan taa­tus­ti tekemättä.

    Näin kom­mu­ni­koin­ti siir­tyy käy­tän­nös­sä suo­raan johon­kin pika­vies­ti­miin jol­loin on se ja sama ovat­ko kes­kus­te­lun osa­puo­let samas­sa raken­nuk­ses­sa vai eri puo­lil­la maa­ta. Itsea­sias­sa etä­työ voi täs­sä olla jopa parem­pi vaih­toeh­to, kos­ka se mah­dol­lis­taa tele­kon­fe­rens­sin pitä­mi­sen pel­kän tsät­täi­lyn sijaan (avo­kont­to­ris­sa pitäi­si vara­ta äänie­ris­tet­ty puhe­lu­kop­pi — jon­ka aika­na, joku muu vie töy­pöy­tä­si ja saat taas aloit­taa pai­kan etsi­mi­sen alusta).

    Asian­tun­ti­ja­työn tuot­ta­vuus tie­tys­ti las­kee täs­sä samal­la tie­tys­ti kuin leh­män hän­tä, mut­ta kukas sii­tä välit­tää kun­han tila­kus­tan­nuk­set pie­ne­ne­vät (tai eivät itsea­sias­sa edes pie­ne­ne, kun muu­te­taan van­has­ta kop­pi­kont­to­ris­ta uuteen uljaa­seen hel­ve­tin esi­kar­ta­noon…) ja joh­ta­jat voi­vat esi­tel­lä ver­tai­sil­leen miten meil­lä­kin on kiil­tä­väl­le pape­ril­le pain­net­tu­jen mana­ge­ment leh­tien kehu­mat toimistotilat.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. ksee: Näin kom­mu­ni­koin­ti siir­tyy käy­tän­nös­sä suo­raan johon­kin pika­vies­ti­miin jol­loin on se ja sama ovat­ko kes­kus­te­lun osa­puo­let samas­sa raken­nuk­ses­sa vai eri puo­lil­la maa­ta. Itsea­sias­sa etä­työ voi täs­sä olla jopa parem­pi vaih­toeh­to, kos­ka se mah­dol­lis­taa tele­kon­fe­rens­sin pitä­mi­sen pel­kän tsät­täi­lyn sijaan (avo­kont­to­ris­sa pitäi­si vara­ta äänie­ris­tet­ty puhe­lu­kop­pi – jon­ka aika­na, joku muu vie töy­pöy­tä­si ja saat taas aloit­taa pai­kan etsi­mi­sen alusta).

    ksee: Asian­tun­ti­ja­työn tuot­ta­vuus tie­tys­ti las­kee täs­sä samal­la tie­tys­ti kuin leh­män hän­tä, mut­ta kukas sii­tä välit­tää kun­han tila­kus­tan­nuk­set pie­ne­ne­vät (tai eivät itsea­sias­sa edes pie­ne­ne, kun muu­te­taan van­has­ta kop­pi­kont­to­ris­ta uuteen uljaa­seen hel­ve­tin esi­kar­ta­noon…) ja joh­ta­jat voi­vat esi­tel­lä ver­tai­sil­leen miten meil­lä­kin on kiil­tä­väl­le pape­ril­le pain­net­tu­jen mana­ge­ment leh­tien kehu­mat toimistotilat.

    Pit­käs­tä aikaa samaa miel­tä. Oma koke­muk­se­ni on, että se vain sat­tuu ole­maan niin, ettei ihmis­ten välil­le syn­ny hyvin toi­mi­vaa yhteis­työ­tä, ellei­vät he ole olleet riit­tä­vän pal­jon ja riit­tä­vän mones­ti kas­vok­kain. Sen jäl­keen jäl­keen vaa­ti­vaa­kin yhteis­työ­tä voi­daan hoi­taa nyky­kei­noil­la etä­nä, kun­han haas­teen tasos­ta riip­puen ollaan taas kas­vok­kain riit­tä­vän usein.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Jon­ne:
   Yksi suu­rim­pia syi­tä kes­kus­tan toi­mis­to­jen katoa­mi­sel­le on työn mur­ros. Työ muut­tuu yhä enem­män ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mak­si: Sitä voi­daan teh­dä mis­sä tahan­sa ja mil­loin tahansa.

   Tapa istut­taa asian­tun­ti­jat teke­mään aivo­työ­tä kont­to­riin 8–16 ei yksin­ker­tai­ses­ti enää ole tätä päi­vää, joten perin­tei­siä kont­to­rei­ta­kaan ei tarvita. 

   Kehi­tys tulee joh­ta­maan sii­hen, että asian­tun­ti­ja­työ­tä teke­vät työs­ken­te­le­vät yhä useam­min muu­al­la kuin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa – maa­kun­nis­sa, koto­naan, mökil­lään jne. Yhä useam­mat pal­ve­lu­teh­tä­vät­kin tule­vat hoi­tu­maan paikkariippumattomasti.

   Mökil­lään tai koto­naan ja yli­pään­sä vapaa-ajal­laan työs­ken­te­le­vät vain työ­nar­ko­maa­nit tai sel­lai­set jot­ka kuvit­te­le­vat ole­van­sa jol­lain taval­la kor­vaa­mat­to­mia, ja joil­la ei ole per­het­tä tai joil­la on varaa pal­ka­ta au-pair. Taval­li­set tal­laa­jat tar­vit­se­vat oikean työ­pai­kan jos­sa voi olla suo­ras­sa yhtey­des­sä mui­den kans­sa ja jos­sa voi vaih­taa vapaa-ajan moo­din pääl­le kun läh­tee toi­mis­tos­ta klo 16.30.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Pysä­köin­nin kulut siir­re­tään nyky­ään työn­te­ki­jöil­le. Kun aikai­sem­min työ­nan­ta­ja jär­jes­ti pysä­köin­ti­pai­kan yai aina­kin sub­ve­toi mak­sua niin nyky­ään kus­tan­nus­ra­si­tus jää työntekijälle

  Kun park­ki­paik­ka mak­saa 300 euroa kuus­sa tai enem­män­kin niin on var­maa ettei pie­ni­palk­kai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä ole varaa sii­hen. Niin­pä kes­kus­tas­sa kär­si­tään työvoimapulasta

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kär­si­tään­kö kes­kus­tas­sa työ­voi­ma­pu­laa? Mihin tuon väit­teen perus­tat? Kes­kus­ta on pie­ni­tu­loi­sen kan­nal­ta paras paik­ka olla töis­sä, kos­ka sin­ne pää­see hyvin jouk­ko­lii­ken­teel­lä jok­seen­kin kaikkialta.
   Sub­ven­toi­dus­ta park­ki­pai­kas­ta pitäi­si oikeas­taan mak­saa veroa sii­nä missåä autoedustakin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kär­si­tään­kö kes­kus­tas­sa työ­voi­ma­pu­laa? Mihin tuon väit­teen perus­tat? Kes­kus­ta on pie­ni­tu­loi­sen kan­nal­ta paras paik­ka olla töis­sä, kos­ka sin­ne pää­see hyvin jouk­ko­lii­ken­teel­lä jok­seen­kin kaikkialta.
    Sub­ven­toi­dus­ta park­ki­pai­kas­ta pitäi­si oikeas­taan mak­saa veroa sii­nä missåä autoedustakin. 

    Näki­sin pie­ni­tu­loi­sel­le ole­van ongel­ma­na kes­kus­tan työ­pai­kois­sa vain sen että lou­nas­ra­vin­to­loi­den hin­ta­ta­so on kal­liim­pi ja kult­tuu­ri on ame­rik­ka­lais­vai­kut­tei­sem­pi, vaa­te­tuk­sen pitää olla mon­ta astet­ta kal­liim­pi kuin kehäyk­kö­sen ulko­puo­lel­la ja “after work” ‑akti­vi­teet­tei­hin osal­lis­tu­mi­nen, jos ei seu­raa rahan­käyt­töään voi aiheut­taa ison loven lompakkoon.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Vapaa­vuo­ren aja­tus­kul­ku menee ilmei­ses­ti niin, että vaik­ka 90 pro­sent­tia tulee­kin kes­kus­taan töi­hin joukkoliikenteellä, ”

  Tulee­ko? Mis­tä tämä nume­ro on peräi­sin? Vih­reät eivät kos­kaan voi myön­tää että “kes­kus­ta” ilman toi­mi­vaa autoliikennettä(kin) ei ole kes­kus­ta ja todel­li­nen kes­kus­ta on siel­lä mis­sä lii­ken­ne toi­mii, vaik­ka tämä pie­nem­mis­sä kun­nis­sa on päi­vän­sel­vää ja täy­sin kiis­ta­ton fakta.

  Kas kun koko kau­pun­ki on syn­ty­nyt *lii­ken­teen sol­mu­koh­taan* eikä sin­ne mihin pää­see (“jou­tuu mene­mään”) jul­ki­sil­la. Sii­nä on mer­kit­tä­vä ero.

  Näkyy hyvin Stock­man­nin ja sen ympä­ris­tön kaup­po­jen kes­ki­mää­räi­ses­sä eli­niäs­sä, se kun mita­taan vuo­si­na joi­hin riit­tä­vät yhden käden sormet. 

  Toki Soi­nin­vaa­ral­ta jää huo­maa­mat­ta että “kes­kus­ta” on yli­hin­noi­tel­tu aivan nau­ret­ta­val­le tasol­le eikä tar­joa tämän rahan vas­ti­neek­si mitään muu­ta kuin pysä­köin­ti­kur­juut­ta ja poliit­ti­sis­ta syis­tä teh­ty­jä ruuhkia. 

  Hyvä syy yri­tyk­sel­le muut­taa muu­al­le ja tämä myös näkyy. On näky­nyt sii­tä asti kun Vih­reät pää­si­vät sabo­toi­maan lii­ken­net­tä: Sitä kor­jaa mitä kyl­vää, vai mitä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Toki Soi­nin­vaa­ral­ta jää huo­maa­mat­ta että ”kes­kus­ta” on yli­hin­noi­tel­tu aivan nau­ret­ta­val­le tasolle

   Koi­ta nyt päät­tää. Onko kes­kus­ta taan­tu­vaa aluet­ta, jos­sa vuo­krat las­ke­vat ja tilo­ja jää käuyt­tä­mät­tä vai onko se koh­tuut­to­man kal­lis­ta sik­si, että se on nii vetovoimainen?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Tätä yri­tet­tiin kor­ja­ta lin­jaa­mal­la ysin ratik­ka Meri­ka­dul­le, mut­ta asuk­kaat ja kokoo­mus torp­pa­si­vat tämän, kos­ka pelät­tiin rati­kan vie­vän kadun­var­si­paik­ko­ja autoilta.”

  Härs­ki val­he, asuk­kaat torp­pa­si­vat sen sik­si että ratik­ka pitää pahaa mete­liä ja sel­lais­ta ei kukaan halua ikku­nan­sa alle.

  Vih­rei­den tapaan kadun­var­si­pai­kat häviä­vät joka tapauk­ses­sa, tulee ratik­ka tai ei, joten tämä seli­tys ei pidä vet­tä lainkaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Kum­ma kun Vih­reät yrit­tä­vät tor­pa­ta Rai­de­jo­ke­ria min­kä ehti­vät. Mil­loin mikä­kin kal­lio hal­kais­taan, mis­sä vaah­te­roi­ta kas­va­vaa iki­met­sää kaa­de­taan… Epä-älyl­li­siä Vih­rei­tä argu­ment­te­ja riittää.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Työs­sä­käyn­tiä kes­kus­tas­sa ei elvy­tet­täi­si kui­ten­kaan sal­li­mal­la suu­rem­pi mää­rä pysä­köin­ti­paik­ko­ja, sil­lä ei niis­tä­kään ole puu­tet­ta. Kau­pal­li­sil­la toi­mi­joil­la on yli­tar­jon­taa autopaikoista. ”

  Ehh. “kau­pal­li­sen toi­mi­jan” pysä­köin­ti­pai­kat on hin­noi­tel­tu niin että neliö­vuo­kra on lähes­tyy asuin­ta­lon vuo­kraa, vaik­ka hal­li on pal­jas beto­ni­kuu­tio ilman lämmitystä.

  Puh­das voi­ton­mak­si­moin­ti eikä mikään pal­ve­lu, väit­tää Vapaa­vuo­ri tai Soi­nin­vaa­ra mitä tahan­sa. Näil­le teh­dään tie­ten­kin asiak­kai­ta pois­ta­mal­la kadun­var­si­pai­kat ja rahaa vir­taa sisään ovis­ta ja ikku­nois­ta. Kokoo­mus ja Vih­reät ovat onnel­li­sia: Saa­daan kyy­ky­tet­tyä autoi­li­jaa otta­mal­la sil­tä rahaa omaan taskuun.

  Siis teo­rias­sa: Käy­tän­nös­sä käy niin että fir­mat ja nii­den työn­te­ki­jät kyl­läs­ty­vät rahas­ta­mi­seen ja muut­ta­vat muu­al­le. Tämä vaik­ka­pa kehä­tei­den var­sil­ta näkyy: Nii­tä raken­ne­taan täy­teen toi­mis­to­ta­lo­ja ja käy­tän­nös­sä kaik­ki ovat muut­ta­neet Hel­sin­gin keskustasta.

  Yhdis­te­tään tämä tie­toi­seen ja tahal­li­seen lii­ken­teen (*myös joukkoliikenteen/bussien*) sabo­toi­mi­seen niin Hel­sin­gin (kes­kus­tan) yri­tys­ka­to on itses­tään­sel­vyys eikä sii­nä ole mitään epäselvää.

  Vain poliit­ti­set sil­mä­la­put ja/tai ahneus estä­vät näke­mäs­tä todel­li­sia syi­tä. Työ­mat­ka on kir­jai­mel­li­ses­ti pal­ka­ton­ta työ­ai­kaa ja *kukaan* ei halua käyt­tää sii­hen enem­pää kuin on pakko.

  Nimim. tun­ti 22min jul­ki­sil­la, omal­la autol­la 28min. ~2h per päi­vä = 2,5 kuu­kaut­ta vuo­des­sa ilman palk­kaa. *Se* on se jouk­ko­lii­ken­teen todel­li­nen kus­tan­nus, jota ei kukaan sen kan­nat­ta­jis­ta halua las­kea eikä tunnusta.

  Mut­ta jos näil­tä otet­tai­siin 2 kuu­kau­den palk­ka pois niin älä­mö­lö oli­si mel­koi­nen. Nämä fanaa­ti­kot kui­ten­kin ovat kos­ka tahan­sa val­mii­ta otta­maan *toi­sil­ta sen pois*. Se on niin help­poa kun itse ei kär­si teke­mis­ten­sä seurauksia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuomas__:
   Nimim. tun­ti 22min jul­ki­sil­la, omal­la autol­la 28min. ~2h per päi­vä = 2,5 kuu­kaut­ta vuo­des­sa ilman palk­kaa. *Se* on se jouk­ko­lii­ken­teen todel­li­nen kus­tan­nus, jota ei kukaan sen kan­nat­ta­jis­ta halua las­kea eikä tunnusta.

   Mut­ta jos näil­tä otet­tai­siin 2 kuu­kau­den palk­ka pois niin älä­mö­lö oli­si mel­koi­nen. Nämä fanaa­ti­kot kui­ten­kin ovat kos­ka tahan­sa val­mii­ta otta­maan *toi­sil­ta sen pois*. Se on niin help­poa kun itse ei kär­si teke­mis­ten­sä seurauksia. 

   On elä­män­hal­lin­nas­sa aika­moi­sia puut­tei­ta jos onnis­tuu tuh­raa­maan tun­ti aikaa/ suun­ta enem­män jul­ki­sil­la mat­kus­ta­mi­seen kuin omal­la autol­la, pk-seu­dun sisäl­lä. Tie­dän että sel­lai­sia yhteyk­siä on, esim Van­taan itä­osa-Espoon län­sio­sat jos kehä­teil­lä ei ole ruuh­kia, mut­ta ne ovat marginaalitapauksia. 

   Ja jos on, voi­han sitä muut­taa lähem­mäs työ­paik­kaa asu­maan tai vaih­taa työ­paik­kaan joka on lähem­pä­nä kotia, jos ikää on max 50v ja CV kunnossa. 

   Mä olen vii­mei­set 25 vuot­ta pär­jän­nyt ilman että oli­si pak­ko ajaa autol­la töi­hin enkä asu Kal­lion kuplassa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Työ­ural­le on sat­tu­nut ker­ran tapaus, jos­sa toi­mis­to siir­ret­tiin kes­kus­tas­ta Espoo­seen moot­to­ri­tien var­ren busi­ness par­kiin. Viral­li­nen syy oli kas­va­nut tilan­tar­ve — todel­li­nen syy sääs­töt ja Espoos­sa asu­nut yri­tyk­sen johtoryhmä.

  Lop­pu­tu­los? Monet espoo­lai­set oli­vat rie­muis­saan. Sitä­vas­toin pää­ra­dan var­res­ta, kes­kus­tas­ta ja Itä-Hel­sin­gis­tä töi­hin kul­ke­vat alkoi­vat etsiä uusia työ­paik­ko­ja. Ongel­man kiteyt­ti Van­taal­la asu­va yksin­huol­ta­ja­kol­le­ga: jos työ­päi­vä kes­tää 8–16, jou­tu­vat lap­set ole­maan päi­vä­ko­dis­sa vähin­tään 7–17. Kun lap­sia oli­si kiva näh­dä vii­kol­la­kin ja päi­vä­ko­dis­sa­kin niko­tel­tiin asias­ta, on ainoa vaih­toeh­to irti­sa­nou­tua. Irti­sa­nou­tu­mi­set ja kor­vaus­rek­ry­toin­nit pereh­dy­tyk­si­neen veti­vät muu­ton talou­del­li­ses­ti pak­ka­sel­le. Sit­tem­min yri­tys on palan­nut keskustaan. 

  Lie­kö täs­sä syy sil­le, että kehä­tei­den var­sien busi­ness par­kien raken­nus­tah­ti hii­puu, mitä pidem­mäl­le 2000-luku etenee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Kes­kus­ta­tun­ne­li kuo­pa­taan ja hyvä niin. Nyt kan­nat­tai­si Osmo kui­ten­kin vält­tää ihan tur­haa sanal­lis­ta mät­ki­mis­tä kokoo­muk­sen suun­taan vaik­ka mie­li teki­si­kin. Ei sil­lä mitään raken­ta­vaa saa aikaan. Samat sanat tie­tys­ti voi esit­tää myös kokoomuslaisille.

  Nyt pitäi­si kes­kit­tyä roh­keas­ti uusiin avauk­siin. Tämä täs­sä nos­tet­tu aja­tus kor­keam­mas­ta raken­ta­mi­ses­ta on rele­vant­ti. Ja voi­si­ko pal­jon roh­keam­min pur­kaa kes­kus­tan 1960–1980 luku­jen skei­daa toi­mis­to­kan­taa ja raken­taa tehok­kaam­min uut­ta tilalle?

  Ja voi­si­ko läh­teä työs­tä­mään rat­kai­sua, jos­sa län­si­sa­ta­man alu­eel­le toteut­tai­si jon­kin­lai­sen kol­mi­haa­rai­sen mini­tun­ne­lin (län­si­sa­ta­ma — län­si­väy­lä — kes­kus­tan huol­to­tun­ne­li), vaik­ka oli­si vähän kal­lis­kin, jos se rat­kai­si­si sata­man ongel­man ja samal­la mah­dol­lis­tai­si esim ruo­ho­lah­den sil­lan purun ja sit­ten kun­non lisä­ra­ken­ta­mis­ta alu­eel­le? Miten oli­si poliit­ti­nen kaup­pa, jos­sa sovi­taan yhdes­sä tun­ne­lis­ta sin­ne, mis­sä sii­tä on hyö­tyä (län­teen) ja samal­la yhdes­sä sovi­taan, että unoh­de­taan pal­jon pöh­köm­pi Kala­sa­ta­man ohitustunneli.

  Mah­dol­li­suuk­sia oli­si vaik­ka kuinka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Aja­tel­la, että jouk­ko­li­ken­ne susi­ra­jan (Bule­var­di) ete­lä­puo­lel­le on kiin­ni yhden spå­ran linjauksesta.
  Ehkä varak­kaim­mal­le desii­lil­le pitää antaa oma nukkumalähiönsä?
  Ja verk­ko­sa­re­lai­set pää­se­vät jul­ki­siin ilman tätä 9‑spåran linjausta?
  Ehkä joka ker­ta, kun kes­kus­ta­tun­ne­li tulee uudel­leen agen­dal­le, pitäs miet­tiä uudes­taan myös tota 9:n linausta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Asu­kas­py­sä­köin­nin oikea hin­ta 1‑vyöhykkeellä oli­si 75€/kk, 2‑vyöhykkeellä 50€/kk ja muu­al­la 25€/kk. Oli­si edel­leen sel­väs­ti hal­vem­pi kuin mark­ki­naeh­toi­nen hinta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.