Olen pettynyt keskustatunnelin nopeaan kuoppaamiseen

Voi kuu­los­taa yllät­tä­väl­tä, mut­ta olin pet­ty­nyt, että kysy­mys kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta päät­tyi niin nopeas­ti. Olin varau­tu­nut suu­reen lii­ken­ne­kes­kus­te­luun ja kuvit­te­lin, että voi­sim­me pääs­tä Hel­sin­gin lii­ken­ne­po­li­tii­kas­sa aimo annok­sen eteen­päin taval­la, jos­sa kaik­ki voittavat.

Ajat­te­lin vähän saman­lais­ta eri näkö­koh­tien kom­pro­mis­sia, jos­ta por­mes­ta­ri Vapaa­vuo­ri on puhu­nut, jos­kin minun rat­kai­su­ni oli­si ollut vähem­män autokeskeinen.

Hah­mot­te­lin rat­kai­sua, jos­sa oli­si ollut koh­tuu­hin­tai­nen tun­ne­li – ei sik­si, että sitä vält­tä­mät­tä tar­vit­tai­siin, vaan kos­ka sopua ei muu­ten syn­tyi­si. Aja­tus oli, että tun­ne­li rahoi­tet­tai­siin tie­tul­leil­la (ruuh­ka­mak­suil­la, suju­vai­suus­mak­suil­la tai mik­si nii­tä kukin nyt halu­aa­kin kut­sua) Olen­nais­ta oli, että Hel­sin­gin ympä­ril­lä oli­si tul­li­ke­hä, jon­ka ylit­tä­mi­nen mak­sai­si kel­lo­na­jas­ta riip­puen jotain 1 – 3 euroa, siis vähän niin kuin Tuk­hol­mas­sa, jos­sa ne ovat paran­ta­neet lii­ken­teen suju­vuut­ta olennaisesti.

Tämä yhdis­tet­ty­nä kes­kus­ta­tun­ne­liin ei oli­si lisän­nyt auto­lii­ken­net­tä vaan vähen­tä­nyt sitä.

Samal­la oli­si paran­net­tu jalan­kul­kuo­lo­suh­tei­ta ja jouk­ko­lii­ken­net­tä olen­nai­ses­ti. Kaik­ki oli­si­vat voittaneet.

Tun­ne­lin piti mak­saa run­saat puo­li mil­jar­dia, mut­ta se mak­soi­hin 1,4 mil­jar­dia. Tun­ne­lia ei voi lopet­taa Sör­näis­ten ran­ta­tiel­le, kos­ka lii­ken­teen kas­vu Kala­sa­ta­mas­sa oli­si ollut kohtuuton.

Kar­ka­si­ko mopo käsistä?

Miten sii­tä tun­ne­lis­ta tuli noin kal­lis? Pää­si­kö autoi­lun edis­tä­jil­tä mopo käsis­tä? Kun pääs­tiin vapaas­ti ideoi­maan, halut­tiin teh­dä tun­ne­li kai­kil­la her­kuil­la. Oli­ko pak­ko suun­ni­tel­la tun­ne­li 50 km/h nopeu­del­le? Pal­jon hal­vem­man oli­si saa­nut, jos oli­si tyy­ty­nyt pie­nem­pään nopeu­teen. Eri­ta­so­liit­ty­mät ovat kal­lii­ta maan pääl­lä­kin, puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että ne lou­hi­taan kal­lioon. Oli­si kan­nat­ta­nut vähän aja­tel­la kustannuksiakin.

Sta­dio­nin remon­tin suun­nit­te­li­joil­ta­kin kar­ka­si mopo käsis­tä, mut­ta sii­hen ei puut­tu­nut kukaan. Aika pal­jon mak­set­tiin mah­dol­li­suu­des­ta, että Hel­sin­gis­sä pelat­tai­siin jos­kus jokin UEFA-cupin lop­puot­te­lu, mut­ta täs­sä on mai­to jo kaa­tu­nut maahan.

Noin kal­lis­ta tun­ne­lia en saa jär­ke­väk­si mitenkään

Minä en enää osan­nut laa­tia rahoi­tus­suun­ni­tel­maa noin kal­liil­le inves­toin­nil­le. Eko­no­mis­ti­kou­lu­tuk­sen saa­nee­na tapa­na­ni on aina ollut las­kea eri­lai­sis­ta hank­keis­ta noin suun­nil­leen, kuin­ka jär­ke­viä ne ovat talou­del­li­ses­ti. Kyl­lä, myös eräät fil­la­ri­hank­keet ovat olleet näin las­kien mie­les­tä­ni kannattamattomia.

Insi­nöö­rin tapa las­kea on kat­soa, kuin­ka pal­jon käyt­tä­jät sääs­tä­vät aikaa ja arvot­taa aika­sääs­tö noin kym­me­nek­si eurok­si tunnissa.

Siis vaik­ka­pa baa­na: Mil­joo­na käyt­tä­jää vuo­des­sa, aika­sääs­tö vii­si minuut­tia tuot­taa hyö­tyä 830 000 euroa. Hank­keen hin­ta oli jotain noin seit­se­män mil­joo­naa euroa, joten sisäi­nen kor­ko­kan­ta yli 10 %. Radan alit­ta­va fil­la­ri­tun­ne­li menee sekin yli riman, mut­ta rima jää vähän kyl­lä heilumaan.

Täl­lai­nen las­ku­ta­pa on kui­ten­kin puut­teel­li­nen. Se sopii lähin­nä raken­net­taes­sa tie­tä asu­mat­to­mal­le pree­rial­le. Kau­pun­gis­sa asia on pal­jon moni­mut­kai­sem­pi. Eko­no­mis­ti las­kee suo­raan rahaa. Hank­kees­ta, vaik­ka­pa kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta, koi­tu­va hyö­ty voi­daan jakaa kar­keas­ti seuraavasti:

 • Autoi­li­jan koke­ma hyö­ty, jota voi­daan esti­moi­da mak­su­ha­luk­kuu­del­la: pal­jon­ko tun­ne­lis­ta oltai­siin val­mii­ta mak­sa­maan käyt­tä­jä­mak­sua. Saa­mam­me sel­vi­tyk­sen mukaan kor­kein­taan 8 M€, mikä ei rii­tä rahoit­ta­maan han­ket­ta lain­kaan. Mak­su sai­si kuu­lem­ma olla kor­kein­taan 10 senttiä/km. Muu­ten tun­ne­lia ei käytettäisi.
 • Kulut­ta­jan yli­jää­mä. Vaik­ka tuo 10 senttiä/km oli­si­kin voi­ton­mak­si­moin­ti­hin­ta, jot­kut oli­si­vat val­miit mak­sa­maan enem­män. Ero­tus jää heil­le kulut­ta­jan yli­jää­mäk­si. Kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa tämä kulut­ta­jan yli­jää­mä kapi­ta­li­soi­tuu tont­tien arvoon – ei koko­naan, mut­ta suu­rel­ta osin. Maan arvon­nousu on mer­kit­tä­vä­nä teki­jä­nä, kun mie­ti­tään jouk­ko­lii­ken­nein­ves­toin­tien rahoi­tus­ta. Maan arvon­nousua ei täs­sä saa­da rahoit­ta­maan tun­ne­lia, kos­ka mis­sään ei ole tyh­jää kau­pun­gin omis­ta­maa tont­ti­maa­ta, jon­ka arvo tämän ansios­ta olen­nai­ses­ti nousi­si. Her­ne­saa­res­sa ehkä vähän, mut­ta sil­lä ei tun­ne­lia juu­ri rahoi­ta. Raken­ne­tuil­la ton­teil­la tämä hyöt­ty lah­joi­tet­tai­siin omis­ta­jil­le niin kuin lah­joi­te­taan hyö­ty Kruu­nusil­lois­ta van­ho­jen asun­to­jen omis­ta­jil­le Laa­ja­sa­los­sa. (Huo­mat­ta­koon, että monis­sa mais­sa on mah­dol­lis­ta las­kut­taa kiin­teis­tön omis­ta­jaa infrain­ves­toin­nin tuot­ta­mas­ta arvon­nousus­ta, mut­ta ei meil­lä. Se on asia, joka vai­keut­taa kau­pun­kien kehit­tä­mis­tä mer­kit­tä­väs­ti.) Las­ke­kaam­me kulut­ta­jan yli­jää­mä sil­ti mah­dol­li­sim­man höve­lis­ti niin, että se oli­si yhtä suu­ri kuin tuo mak­si­maa­li­nen tuot­to, 8 M€. Enem­pää se ei oikein voi olla mil­lään jär­ke­väl­lä kysyn­tä­funk­tiol­la. Autoi­li­joil­le koi­tu­va hyö­ty oli­si kor­kein­taan siis noin 16 M€/vuosi
 • Lii­ken­teen hait­to­jen vähe­ne­mi­nen, kun autoi­li­ja siir­tyy katu­ver­kos­ta maan alle.

Autoi­li­jan koke­ma hyö­ty on siis kor­kein­taan 16 M€.  Loput koi­tu­vas­ta hyö­dys­tä on olta­va tätä hai­tan vähe­ne­mis­tä. Kuin­ka hai­tal­lis­ta auto­lii­ken­teen pitäi­si olla, jot­ta tun­ne­li oli­si kannattava?

Las­ke­taan tun­ne­lin vuo­si­kus­tan­nuk­set nekin mah­dol­li­sim­man höve­lis­ti. Vii­den­kym­me­nen vuo­den pois­toai­ka ja 3,5 pro­sen­tin dis­kont­taus­kor­ko. Ne teke­vät yhteen­sä 60 M€/vuosi. Sen pääl­le tule­vat käyt­tö­kus­tan­nuk­set, joi­ta oli­si 10 M€, eli pei­tet­tä­väk­si jäi­si yhteen­sä 70 M€. Autoi­li­joi­den koke­ma hyö­ty oli­si kor­kein­taan 16 M€, joten hai­tak­si autois­ta pitäi­si las­kea 54 M€/vuosi.

Pal­jon­ko hait­taa on yhdes­tä autos­ta? Mat­ko­ja tun­ne­lis­sa teh­täi­siin vuo­des­sa noin 15 mil­joo­naa. Autois­ta koi­tu­van hai­tan pitäi­si olla siis vähin­tään 3,6 euroa, että tun­ne­lis­sa oli­si mitään jär­keä. Ehkä autois­ta todel­la on noin pal­jon hait­taa, mut­ta sii­nä tapauk­ses­sa ongel­maan on pal­jon yksin­ker­tai­sem­pi rat­kai­su. Tämä 3,6 euroa ei ole siis minun arvio­ni, vaan las­kin sen sii­tä, mikä sen on vähin­tään olta­va, että tun­ne­lis­sa oli­si mitään järkeä

Peri­tään niis­tä autois­ta tie­mak­su­na kes­ki­mää­rin 3,6 euroa ja aloi­te­taan heti, kos­ka hait­ta­kin on täs­sä jo nyt. Hil­jai­si­na aikoi­na  vähem­män ja vilk­kai­na aikoi­na vas­taa­vas­ti enem­män. Tämä ei ole mitään viher­hör­höyt­tä vaan aivan val­ta­vir­ta­ta­lous­tie­teen mukais­ta. Kat­so ulkois­vai­ku­tus­ten hin­noit­te­lu. Se on olen­nai­nen osa mark­ki­na­ta­lou­den teoriaa.

Peri­tään siis autois­ta kes­ki­mää­rin 3,6 euron suu­rui­nen hait­ta­mak­su ja raken­ne­taan tun­ne­li? Myön­nän, että täs­sä pitäi­si autoi­li­joi­den hyväk­si mak­saa ben­sii­ni­ve­ro, joka lie­nee noin 5 senttiä/km. Hyväk­si ei voi las­kea sitä autoi­li­joi­den räi­ke­ää yli­ve­ro­tus­ta, jota tapah­tuu maa­kun­nis­sa, jos­sa autoi­lun ulkoi­set hai­tat ovat pal­jon vähäisempiä.

Ihan tot­ta: minus­ta autoi­lu on tör­keäs­ti yli­ve­ro­tet­tua haja-asu­tusa­lueil­la ja ali­ve­ro­tet­tua kaupungeissa.

Nuo tie­tul­lit vähen­täi­si­vät lii­ken­net­tä kes­kus­taan yksin enem­män kuin koko tun­ne­li. Ne teki­si­vät siis tun­ne­lin tar­peet­to­mak­si. Tai sit­ten teh­dään todel­la radi­kaa­li lii­ken­ne­po­liit­ti­nen rat­kai­su, toteu­te­taan tun­ne­li ja kor­keat tie­tul­lit, mikä tyh­jen­täi­si Hel­sin­gin nie­men autois­ta mel­kein koko­naan. Täs­sä­kin vaih­toejh­dos­sa se tun­ne­li oli­si rahan haas­kaus­ta, kos­ka eivät ne autoi­lun hai­tat sen­tään non suu­ria ole.  Täs­sä rat­kai­sus­sa ei muu­ten kan­nat­tai­si periä tun­ne­lis­sa yhtä kor­ke­aa mak­sua. Oikea mak­su oli­si sel­lai­nen, joka hin­noit­te­li­si tun­ne­lin sopi­van täyteen.

Ai niin, ne rekat. Jos las­kem­me tun­ne­lin kus­tan­nuk­sis­ta puo­let rekoil­le, saam­me tie­tul­lit suun­nil­leen samal­le tasol­le kuin Tuk­hol­mas­sa. Sil­loin kui­ten­kin pitäi­si arvioi­da, että yhdes­tä kan­ta­kau­pun­gin sata­mien kaut­ta kul­ke­vas­ta rekas­ta on hait­taa noin 150 euroa men­nen tullen.

Esi­tyk­ses­sä muu­ten sanot­tiin, että rekoil­ta ei voi periä mak­sua tun­ne­lin käy­tös­tä, kos­ka sil­loin ne eivät käy­tä sitä. Kyl­lä voi. Sen voi periä osa­na sata­ma­mak­sua käyt­ti tun­ne­lia tai ei. Jois ei käy­tä, se on kor­vaus katu­ver­kon käytöstä.

Jos näin ker­ran ole­te­taan, sil­loin­han rekois­ta pitäi­si alkaa kerä­tä tuo­ta hait­ta­mak­sua osa­na sata­ma­mak­sua nyt heti. Lop­pu­tu­los oli­si dra­maat­ti­nen. Rekat siir­tyi­si­vät näis­tä uivis­ta juot­ta­mois­ta tehok­kail­le roro-aluk­sil­le ja suun­tai­si­vat Vuo­saa­reen. Niin kuin pitäi­si tehdäkin.

Kun olen tätä yrit­tä­nyt selit­tää, moni kokoo­mus­lai­nen on tul­lut sano­maan, että pitää­kö kaik­ki aja­tel­la raha­na. Tämä on oikein vir­kis­tä­vää kuul­la kokoo­mus­lais­ten suusta.

Kun on aivan ilmeis­tä, ettei täs­tä saa­da toteut­ta­mis­kel­pois­ta, en haas­kai­si rahaa jat­ko­suun­nit­te­luun. Kokoo­mus­lai­sil­le antai­sin kui­ten­kin aikaa vas­ta­ta kysy­myk­seen, miten he aikoi­vat oikein tämä rahoit­taa. Asi­aan voi­tai­siin minun puo­les­ta­ni pala­ta, jos tähän tuli­si yllät­täen jär­ke­vä vas­taus. Mut­ta juna tai­si men­nä jo.

= = = =

No mut­ta sub­ven­toi­daan­han jouk­ko­lii­ken­net­tä­kin! Mik­si ei siis tas­a­puo­li­suu­den vuok­si sub­ven­toi­tai­si myös auto­ja. Tämä onkin jän­nit­tä­vä aihe. Kir­joi­tan sii­tä myö­hem­min. Pal­jas­tan jo nyt, että jouk­ko­lii­ken­net­tä kan­nat­tai­si sub­ven­toi­da aivan olen­nai­ses­ti vähem­män, jos autois­ta perit­täi­si hait­to­jen suu­ruis­ta haittamaksua.

 

 

35 vastausta artikkeliin “Olen pettynyt keskustatunnelin nopeaan kuoppaamiseen”

 1. Oikein las­ket­tu, uskoisin.
  Mik­si sit­ten tun­ne­li on Oslos­sa ja Tuk­hol­mas­sa niin hyvä rat­kai­su, mut­ta Hel­sin­gis­sä ehkä ei niin hyvä? Kos­ka Hel­sin­ki on nie­mel­lä ja nie­mi on help­po kier­tää, eikö vain?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti tutus­tu­maan, kuin­ka Oslos­sa on saa­tu käy­tän­nös­sä yksi­tyi­sau­toi­lu­va­paa kes­kus­ta tun­ne­lei­den ansiosta.
    Lii­ken­teen eri­lai­sia hait­to­ja vero­te­taan Suo­mes­sa 8 mil­jar­dil­la vuo­des­sa ja kun sen suh­teut­taa tei­den yllä­pi­to­ku­lui­hin ja lii­ken­teen noin 10 mil­joo­naan Co2 ton­niin, saa­daan noin yhden ton­nin pääs­tö­oi­keu­den hin­nak­si 500 euroa. Pääs­tö­kau­pas­sa Co2 ton­nin hin­ta on noin 25€. Toki muu­ta­kin hait­taa lii­ken­tees­tä tulee ja katu­ti­lan käyt­töä saa ja pitää­kin autoi­li­joil­ta las­kut­taa, mut­ta kyl­lä nii­tä hait­to­ja ihan riit­tä­väs­ti vero­te­taan jo tänä­kin päi­vä­nä ja osan verois­ta voi­si koh­den­taa kes­kus­ta­tun­ne­lin rakentamiseen.
    Nyky­ti­lan­ne Hel­sin­gis­sä, jos­sa mat­ka esim Hert­to­nie­mes­tä Laut­ta­saa­reen on jär­ke­vin­tä teh­dä aja­mal­la Espla­na­din kaut­ta on surul­li­nen puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että rek­ka­ral­li on jär­jes­tet­ty Kata­ja­no­kal­le ja Jät­kä­saa­reen. Ehkä jos­sain Kii­nas­sa voi­tai­siin pakot­taa rekat Vuo­saa­reen, mut­ta tie­ten­kin sen­kin tehot­to­muu­den sit­ten kulut­ta­jat mak­sai­si­vat tuot­tei­den hinnoissa.
    Nol­la­kor­ko­jen aika­na tun­ne­liin inves­toi­mi­nen oli­si paras­ta, mitä Hel­sin­ki voi­si teh­dä sata­mien, asuk­kai­den ja vie­rai­li­joi­den pal­ve­li­mi­sek­si. Inves­toin­tiin voi­si saa­da myös yksityistä/kansainvälistä rahoi­tus­ta, jos käyt­tö­mak­sui­hin pys­tyt­täi­siin sitoutumaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. En jak­sa trig­ge­röi­tyä kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta sen kum­mem­min, mut­ta tuo jouk­ko­lii­ken­teen sub­ven­tio­asia on sel­lai­nen, jos­ta tah­toi­sin lukea. Jos sen sai­si ker­ral­la seli­tet­tyä niin, että nekin ymmär­tä­vät, joi­den mie­les­tä jouk­ko­lii­ken­teen pitäi­si kat­taa kulun­sa lip­pu­tu­loil­la. Oli­si sit­ten hyvä teks­ti, johon lin­ka­ta jatkossa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kun olen tätä yrit­tä­nyt selit­tää, moni kokoo­mus­lai­nen on tul­lut sano­maan, että pitää­kö kaik­ki aja­tel­la rahana.”

  Kos­ka sil­loin pal­jas­tuu ja pää­tyy jul­ki­seen kes­kus­te­luun se fak­ta, miten val­ta­van pal­jon kun­nal­lis­ve­ron­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat pie­nen autoi­le­van vähem­mis­tön liik­ku­mis­ta. Tai se sumu­tus, että auto­puo­lue miet­ti­si mitään muu­ta kuin omaa etuaan.

  Auto­lii­ken­teen hai­tat on täs­sä arvios­sa jätet­ty erit­te­le­mät­tä ja ylei­sen mai­nin­nan tasol­le. Miten pal­jon koe­tun kau­pun­kiym­pä­ris­tön arvo nousi­si, jos Espla­na­deil­ta, Kaup­pa­to­rin ympä­ris­tös­tä, Man­ner­hei­min­tiel­tä tai Kai­vo­ka­dul­ta saa­tai­siin autot pois. Tai mon­ta­ko kym­men­tä vuo­sit­tais­ta auto­lii­ken­teen pääs­töis­tä ja nas­ta­ren­kais­ta joh­tu­vaa ennen­ai­kais­ta kuo­le­maa vältettettäisiin.

  Rivien välis­tä vai­kut­taa sil­le, että auto­puo­lu­een “neli­raa­ja­jar­ru­tus” tulee jat­ku­vat entis­tä raivokkaampana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Pitää­kö sitä mätää ruu­mis­ta väki­sin koit­taa kai­vaa esiin? Kokoo­mus­lai­set voi­si­vat myös ker­toa raken­nusa­lan vaa­li­ra­hoit­ta­jan­sa ja muut yhtey­det samal­la, mut­ta kun polii­ti­kot päät­ti­vät miten suh­tau­tu­vat lah­juk­siin poli­tii­kas­sa, niin ihme ja kum­ma kun ei tar­vit­se ker­toa kun­han kik­kai­lee pie­niin osiin, ja jos jää­kin kiin­ni niin ei aina­kaan tule ran­gais­tus­ta. Sit­ten media leik­kii että rahaa jaet­tai­siin ihan muu­ten vain. Baa­naa muu­ten käyt­tää huo­mat­ta­vas­ti useam­pi kuin mitä mit­ta­ri näyt­tää. Mit­ta­ri ei kyke­ne erot­te­le­maan lähel­lä tai rin­nak­kain pol­ke­via, ja ei var­sin­kaan nii­tä jot­ka käyt­tä­vät Rune­ber­gin­ka­dun ramp­pia jot­ka kui­ten­kin kul­ke­vat noin puo­let Baa­nas­ta, jos aje­le­vat Jät­kä­saa­reen päin. Ruuh­kas­sa jää moni laskematta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Tuol­la logii­kal­la län­si­met­ro­pää­tös oli sel­keä vir­he (niin kuin se Espoon vih­rei­den mie­les­tä muis­taak­se­ni oli­kin), “tun­nin juna” on vie­lä räi­keäm­pi vir­he, yms, yms. 

  Samal­la logii­kal­la pahim­pia vir­hei­tä oli­si / on ollut eri­lais­ten kult­tuu­ri­ra­ken­nus­ten teko, raken­ta­mi­sai­ka­na mer­kit­tä­vät ympä­ris­tö- ja muut hai­tat, raken­ta­mi­sen jäl­keen käyt­tö­ku­lut, jois­ta voi kat­taa mak­si­mis­saan puo­let käyt­tö­mak­sui­na, yms. Esi­mer­kik­si oop­pe­ra­ta­lon koh­dal­la hyö­ty­ji­nä ovat olleet lähin­nä kes­ki­luok­ka ja rikkaat.

  Jos toi­mi­vat lii­ken­neyh­tey­det tuo­vat arvoa kau­pun­ki­lai­sil­le, niin onko se kau­pun­gin kan­nal­ta arvo­ton­ta, ellei tuo­ta arvon­nousua voi­da rahas­taa pois? Vai pitäi­si­kö kau­pun­gin raho­ja käyt­tää kaik­kiin sel­lai­siin koh­tei­siin, mit­kä ede­saut­ta­vat kau­pun­ki­lais­ten hyvinvointia?

  Autoi­lu 50 km/h tun­ti­no­peu­del­la kulut­taa tavan­omai­sel­la polt­to­moot­to­ri­au­tol­la noin 3 lit­raa per 100 km. Vas­taa­vas­ti tyy­pil­li­ses­sä kau­pun­kia­jos­sa kulu­tus on noin 10 l/100 km. Voi­si­ko kulu­tus siis pudo­ta esi­mer­kik­si puo­leen tun­nel­lin vai­ku­tusa­lu­ees­sa ja jos, oli­si­ko tuol­la mitään arvoa? No, ei, sehän vain vähen­täi­si verotuloja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ant­ti:
   Autoi­lu 50 km/h tun­ti­no­peu­del­la kulut­taa tavan­omai­sel­la polt­to­moot­to­ri­au­tol­la noin 3 lit­raa per 100 km. Vas­taa­vas­ti tyy­pil­li­ses­sä kau­pun­kia­jos­sa kulu­tus on noin 10 l/100 km. Voi­si­ko kulu­tus siis pudo­ta esi­mer­kik­si puo­leen tun­nel­lin vai­ku­tusa­lu­ees­sa ja jos, oli­si­ko tuol­la mitään arvoa?

   Mai­nio argu­ment­ti kau­pun­ki­au­toi­lun mie­let­tö­myy­des­tä, yksi­tyi­sau­to ei kuu­lu kau­pun­kiin. Yllät­täen myös Vapaa­vuo­ri käyt­ti tätä perus­te­lua. Toi­saal­ta säh­kö­au­tot ovat tulos­sa ja polt­to­moot­to­ri­au­tois­sa­kin on start-stop-toi­min­to. Hel­poi­ten fos­sii­li­sen öljyn polt­ta­mi­sen voi lopet­taa siir­ty­mäl­lä met­roon, ratik­kaan, käve­lyyn tai pyö­räi­lyyn. Ainut tar­vit­ta­va muu­tos on asennemuutos.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Tämä! ” minus­ta autoi­lu on tör­keäs­ti yli­ve­ro­tet­tua haja-asu­tusa­lueil­la ja ali­ve­ro­tet­tua kau­pun­geis­sa.” Kuka ottai­si kopin täs­tä hel­mes­tä, hyi­hyi­tun­ne­li-hyvis­te­lyn sijaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Autois­ta koi­tu­van hai­tan pitäi­si olla siis vähin­tään 3,6 euroa, että tun­ne­lis­sa oli­si mitään järkeä.
  […]
  Nuo tie­tul­lit vähen­täi­si­vät lii­ken­net­tä kes­kus­taan yksin enem­män kuin koko tun­ne­li. Ne teki­si­vät siis tun­ne­lin tarpeettomaksi.

  Mitä ole­tuk­sia vaa­dit­tai­siin, jot­ta se kan­nat­tai­si myös tul­lien kanssa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. -e-:
   Mer­kil­lis­tä että tätä kes­kus­ta­sa­ta­mien rak­ka­mak­sun koro­tus­ta ei toteu­te­ta. Sen voi­si teh­dä aivan hyvin pik­ku hil­jaa ja ennustettavasti.

   Ja yhtä kum­mal­lis­ta, ellei vie­lä kum­mal­li­sem­paa, on ettei Hel­sin­gin Sata­ma las­ku­ta lai­voi­hin ajet­ta­vis­ta hen­ki­lö­au­tois­ta yhtään mitään. Mat­kus­ta­jis­ta ja kuor­ma-autois­ta menee mak­sut, mut­ta ei hen­ki­lö­au­tois­ta. https://www.portofhelsinki.fi/sites/default/files/attachments/Hinnasto_2019_3.pdf

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. ant­ti:
    …ettei Hel­sin­gin Sata­ma las­ku­ta lai­voi­hin ajet­ta­vis­ta hen­ki­lö­au­tois­ta yhtään mitään. Mat­kus­ta­jis­ta ja kuor­ma-autois­ta menee mak­sut, mut­ta ei henkilöautoista.

    Jäl­jet joh­ta­vat sylt­ty­teh­taal­le”. Hel­sin­gin Sata­man hal­li­tuk­ses­sa näyt­täi­si istu­van seu­raa­va pit­käl­ti polii­ti­kois­ta koos­tu­va porukka:
    Mat­ti Par­pa­la (puheen­joh­ta­ja) (kok)
    Ilpo Haa­ja (vas)
    Min­na Haapala
    Pek­ka Helin
    Mari Holo­pai­nen (vihr)
    Mat­ti Kyytsönen
    Mark­ku Saa­ri­kan­gas (ps)
    Tuu­la Saxholm

    Tämän poru­kan pää­tök­sis­tä sata­man aiheut­ta­ma auto-ongel­ma juon­taa juurensa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Koti-isä: ”Jäl­jet joh­ta­vat sylt­ty­teh­taal­le”. Hel­sin­gin Sata­man hal­li­tuk­ses­sa näyt­täi­si istu­van seu­raa­va pit­käl­ti polii­ti­kois­ta koos­tu­va porukka:
    Mat­ti Par­pa­la (puheen­joh­ta­ja) (kok)
    Ilpo Haa­ja (vas)
    Min­na Haapala
    Pek­ka Helin
    Mari Holo­pai­nen (vihr)
    Mat­ti Kyytsönen
    Mark­ku Saa­ri­kan­gas (ps)
    Tuu­la Saxholm

    Tämän poru­kan pää­tök­sis­tä sata­man aiheut­ta­ma auto-ongel­ma juon­taa juurensa.

    Tus­kin nuo sitä sata­maa sin­ne on alun­pe­rin rakentaneet.
    Kau­pun­ki ei nyt oikein osaa päät­tää halu­aa­ko sata­man vai ei.
    Se taas ei ole sata­man hal­li­tuk­sen päätettävissä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Eikö sil­lä ole mitään arvoa, että autoi­li­jat tuo­vat rahaa kau­pun­gin kaup­pa­liik­kei­siin? Ollaan­ko täs­sä pää­ty­mäs­sä tilan­tee­seen, mis­sä kes­kus­tas­sa on vain baa­re­ja ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja, mut­ta ei lain­kaan kau­pan­käyn­tiä? Kyl­lä stoc­kan kaa­tu­mi­nen kurit­taa kau­pun­kia ja jää nät­ti talo kes­kel­le kau­pun­kia vallattavaksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Eikö sil­lä ole mitään arvoa, että autoi­li­jat tuo­vat rahaa kau­pun­gin kauppaliikkeisiin?

   Kes­kus­tan liik­kei­den lii­ke­vaih­dos­ta tull alas­ta riip­puen autoi­li­joil­ta 8- 17 pro­sent­tia. Kan­nat­taa­ko siis kumar­taa autoi­li­joil­le, jos samal­la tulee pyl­lis­tä­neek­si 82 — 92 pro­sen­til­le liikevaihdosta?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kes­kus­tan liik­kei­den lii­ke­vaih­dos­ta tull alas­ta riip­puen autoi­li­joil­ta 8- 17 pro­sent­tia. Kan­nat­taa­ko siis kumar­taa autoi­li­joil­le, jos samal­la tulee pyl­lis­tä­neek­si 82 – 92 pro­sen­til­le liikevaihdosta?

    Tuos­sa­han se kes­kus­tan liik­kei­den ongel­ma onkin, syy sii­hen mik­si niin moni kivi­jal­ka­kaup­pa on lopet­ta­nut tai ilmoit­ta­nut lopet­ta­van­sa. Suh­teen pitäi­si olla aina­kin 50–50 jot­ta lii­ke­vaih­toa tuli­si niin pal­jon, että kaup­pa kan­nat­tai­si. Autoi­li­jat ovat jät­tä­neet kes­kus­tan kivi­jal­ka­lii­keet, autol­la liik­ku­mi­nen kes­ku­tas­sa ei hou­ku­ta ketään ellei työn takia ole pak­ko sin­ne men­nä. Jopa Stock­ka viruu kun lii­ke­vaih­toa tulee vain tuol­ta mai­nit­se­mal­ta­si 82–92 pro­sen­tin jou­kol­ta. Asia­kas­poh­jaa pitäi­si saa­da laa­jen­net­tua mui­hin­kin. Net­ti­kaup­pa on tie­tys­ti toi­nen kivi­jal­ka­liik­kei­tä ja mik­sei Stock­kaa­kin rasit­ta­va ilmiö, net­ti­kau­pan tuot­teet tosin aje­taan autoil­la kulut­ta­jil­le, joten se lisää lii­ken­net­tä merkittävästi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Jos oli­si teh­ty, kuten esi­mer­kik­si Kaup­pa­ka­ma­ri on vaa­ti­nut ja jätet­ty kaik­ki kes­kus­tan käve­ly­ka­dut teke­mät­tä Alek­sis­ta Kes­kus­ka­tuun, var­maan­kin autol­la tuli­si asiak­kai­ta nykyis­tä enem­män, mut­ta asik­kai­den koko­nais­mää­rä oli­si pie­nem­pi, kos­ka nykyis­ten asiak­kai­den enem­mis­tö ei alu­eel­la viihtyisi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos oli­si teh­ty, kuten esi­mer­kik­si Kaup­pa­ka­ma­ri on vaa­ti­nut ja jätet­ty kaik­ki kes­kus­tan käve­ly­ka­dut teke­mät­tä Alek­sis­ta Kes­kus­ka­tuun, var­maan­kin autol­la tuli­si asiak­kai­ta nykyis­tä enem­män, mut­ta asik­kai­den koko­nais­mää­rä oli­si pie­nem­pi, kos­ka nykyis­ten asiak­kai­den enem­mis­tö ei alu­eel­la viihtyisi.

    Ei se noin mene. 

    Autoi­li­joi­den ongel­ma on kes­kus­taan pää­sy. Park­ki­pai­kat ovat maan alla ja toi­mi­vat oikein hyvin, jos kes­kus­taan vaan pää­si­si koh­tuu­del­la. Nyt ei pää­se. Jos yhtey­det kes­kus­taan oli­si jou­heat, joku kehän kaup­pa­kes­kuk­sis­ta oli­si jää­nyt syn­ty­mät­tä, tai menes­tyi­si yhtä hei­kos­ti kuin kes­kus­tan kivi­jal­ka­liik­keet nyt. Jos nyt kivi­jal­ka­liik­keen lii­ke­vaih­dos­ta 85 yksik­kiö tulee jouk­ko­lii­ken­teel­lä ja jal­kai­sin liik­ku­vil­ta (pol­ku­pyö­räi­li­jät­hän ovat pie­ni mar­gi­naa­li sen Ram­bol­lin sel­vi­tyk­sen mukaan jos­ta nuo luvut ovat) ja 15 yksik­köä autoi­le­vil­ta, suju­va yhteys muut­tai­si luvut 85 yks + 85 yks, ja kes­kus­tas­sa oli­si pal­jon enem­män kivaa tarjontaa. 

    Kyse on sii­tä, halu­taan­ko kes­kus­tas­ta teh­dä oikea kau­pun­ki moni­puo­li­si­ne pal­ve­lui­neen vai nykyi­sen kal­tai­nen kapak­ka- ja pikaruokakeskittymä

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Kukaan ei kan­na iso­ja ostok­si­aan jul­ki­sis­sa kotiin — ei myös­kään kul­je­ta fil­la­rin ”pak­ka­ril­la”.
  Net­tios­ta­mi­nen tulee kiih­ty­mään. Miten käy Redien, Triplo­jen ja Dixien. Kysyn vaan.
  Joko oli­si Vih­rei­den aika pala­ta juu­ril­leen, kun ydin­säh­kös­tä­kin on tul­lut vih­re­ää. Vai onko säh­köl­lä toi­mi­va auto vih­reä, kun ener­gia tuo­te­taan pois­sa sil­mis­tä pois­sa mielestä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Olen muu­ta­man kuu­kau­den hake­nut per­heen saf­kat kau­pas­ta pyö­räl­lä. Ei se nyt yli­voi­mais­ta ole mut­ta kevyen lii­ken­teen väy­lien ole­mat­to­man tal­vi­hoi­don aikaan ei ole myös­kään mikään mas­so­ja hou­kut­te­le­va elä­män­ta­pa. Tie­tys­ti jos ostaa kana­pa­ke­tin ker­ral­laan pää­see vähem­mäl­lä kuor­mal­la mut­ta itse haen vii­kon ruo­ka­tar­peet kerralla. 

    Mut­ta min­ne on jää­nyt se vii­me hal­li­tus­kau­del­la suu­ta­rik­si jää­nyt säh­kö­pyö­rien vero­tu­ki. Sil­lä saa­tai­siin var­mas­ti auto­ja pois lii­ken­tees­tä ja ihmi­siä pyö­rän päälle.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Helsinki_hoi_älä_jätä:
    Olen muu­ta­man kuu­kau­den hake­nut per­heen saf­kat kau­pas­ta pyö­räl­lä. Ei se nyt yli­voi­mais­ta ole mut­ta­ke­vyen lii­ken­teen väy­lien ole­mat­to­man­tal­vi­hoi­don aikaan ei ole myös­kään mikään mas­so­ja hou­kut­te­le­va elä­män­ta­pa. Tie­tys­ti jos ostaa kana­pa­ke­tin ker­ral­laan pää­see vähem­mäl­lä kuor­mal­la mut­ta itse haen vii­kon ruo­ka­tar­peet kerralla. 

    Mut­ta min­ne on jää­nyt se vii­me hal­li­tus­kau­del­la suu­ta­rik­si jää­nyt säh­kö­pyö­rien vero­tu­ki. Sil­lä saa­tai­siin var­mas­ti auto­ja pois lii­ken­tees­tä ja ihmi­siä pyö­rän päälle.

    Olem­me per­hee­nä muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen rou­dan­neet ruo­ka­tar­peet kotiin pyö­räl­lä sulan maan aika­na. Paril­la sivu­lau­kul­la varus­te­tet­tu­na pyö­räl­lä tuo jo mel­koi­sen kuor­man. Vähän isom­mat vie­lä koto­na asu­vat lap­sem­me­kin orga­ni­soi­tiin aika­naan tuo­maan kou­lun koti­mat­kan­sa var­rel­ta ilta­päi­väl­lä pari maito‑, mehu,-leipä ym. “help­poa” ostos­ta., Teki­vät sen mie­lel­lään, samal­la oppi­vat rahan käyt­töä ym.elämisen perustaitoja.

    Säh­kö­avus­tus var­maan­kin oli­si rat­kai­su parin‑, kol­men kuu­kau­den mit­tai­seen tal­viai­kaan, naa­pu­ri on rat­kais­sut asian liit­tä­mäl­lä pie­nen ostos­kär­ry­tyyp­pi­sen perä­kär­ryn säh­kö­pyö­rään­sä. Sil­lä tuo jo vii­kon­kin perus­ruo­ka­tar­peet ker­ral­la. Eli “autot­to­mia” rat­kai­su­ja kyl­lä löytyy…

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Jokke49: Olem­me per­hee­nä muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen rou­dan­neet ruo­ka­tar­peet kotiin pyö­räl­lä sulan maan aika­na. Paril­la sivu­lau­kul­la varus­te­tet­tu­na pyö­räl­lä tuo jo mel­koi­sen kuor­man. Vähän isom­mat vie­lä koto­na asu­vat lap­sem­me­kin orga­ni­soi­tiin aika­naan tuo­maan kou­lun koti­mat­kan­sa var­rel­ta ilta­päi­väl­lä pari maito‑, mehu,-leipä ym. ”help­poa” ostos­ta., Teki­vät sen mie­lel­lään, samal­la oppi­vat rahan käyt­töä ym.elämisen perustaitoja.

    Säh­kö­avus­tus var­maan­kin oli­si rat­kai­su parin‑, kol­men kuu­kau­den mit­tai­seen tal­viai­kaan, naa­pu­ri on rat­kais­sut asian liit­tä­mäl­lä pie­nen ostos­kär­ry­tyyp­pi­sen perä­kär­ryn säh­kö­pyö­rään­sä. Sil­lä tuo jo vii­kon­kin perus­ruo­ka­tar­peet ker­ral­la. Eli ”autot­to­mia” rat­kai­su­ja kyl­lä löytyy…

    Ajan tal­ven kaup­pa­reis­sut läs­ki­pyö­räl­lä jos­sa taka­na lau­kut. Sel­kään iso rep­pu ja tava­raa kul­kee noin 4 muo­vi­kas­sin ver­ran. En kui­ten­kaan usko että tämä tapa saa­vut­taa astro­no­mis­ta suosiota…

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Helsinki_hoi_älä_jätä:
    Mut­ta min­ne on jää­nyt se vii­me hal­li­tus­kau­del­la suu­ta­rik­si jää­nyt säh­kö­pyö­rien vero­tu­ki. Sil­lä saa­tai­siin var­mas­ti auto­ja pois lii­ken­tees­tä ja ihmi­siä pyö­rän päälle. 

    Tus­kin­pa vain. Säh­kö­pyö­rän hank­ki­si­vat pää­osin vain ne, joil­la on jo pyö­rä ja suu­rin osa rahois­ta meni­si toden­nä­köi­ses­ti ihan huk­kaan. Var­mas­ti useam­pi jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jä siir­tyi­si säh­kö­pyö­rään mitä henkilöautoilija. 

    Tal­lin­nas­sa­han kävi niin, että mak­sut­to­maan jouk­ko­lii­ken­tee­seen siir­tyi pää­asias­sa käve­li­jöi­tä ja pyö­räi­li­jöi­tä. Mik­si sub­ven­toi­dun säh­kö­pyö­rän kans­sa kävi­si aivan päinvastoin? 

    Ei näil­lä tukiai­sil­la iki­nä osu­ta sii­hen poruk­kaan, jon­ka takia nii­tä viritellään.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. Sylt­ty: Tus­kin­pa vain. Säh­kö­pyö­rän hank­ki­si­vat pää­osin vain ne, joil­la on jo pyö­rä ja suu­rin osa rahois­ta meni­si toden­nä­köi­ses­ti ihan hukkaan.Varmasti useam­pi jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jä siir­tyi­si säh­kö­pyö­rään mitä henkilöautoilija. 

    Tal­lin­nas­sa­han kävi niin, että mak­sut­to­maan jouk­ko­lii­ken­tee­seen siir­tyi pää­asias­sa käve­li­jöi­tä ja pyö­räi­li­jöi­tä. Mik­si sub­ven­toi­dun säh­kö­pyö­rän kans­sa kävi­si aivan päinvastoin? 

    Ei näil­lä tukiai­sil­la iki­nä osu­ta sii­hen poruk­kaan, jon­ka takia nii­tä viritellään.

    Voi se olla noinkin.
    Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä säh­kö­pyö­rän hank­ki­neet autoi­li­jat ovat enem­mis­tös­sä, tosin niukasti.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Helsinki_hoi_älä_jätä: Voi se olla noinkin.
    Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä säh­kö­pyö­rän hank­ki­neet autoi­li­jat ovat enem­mis­tös­sä, tosin niukasti.

    Sopii myös poh­tia, että mikä itsei­sar­vo sil­lä säh­kö­pyö­räl­lä on ver­rat­tu­na nor­maa­liin pyö­rään että sitä pitäi­si eri­tyi­ses­ti tukea? Suo­mes­sa ja Hel­sin­gis­sä on pal­jon ihmi­siä jot­ka voi­si­vat pyö­räil­lä töi­hin­sä, mut­ta kyse on enem­män opi­tus­ta tavas­ta eli tot­tu­muk­ses­ta. Ja näis­tä­kään kaik­ki eivät toden­nä­köi­ses­ti tar­vit­se säh­kö­pyö­rää. Todel­li­nen tar­ve säh­kö­pyö­ril­le on lähin­nä ihmi­sil­lä jol­la työ­mat­ka on eri­tyi­sen pit­kä ja mäki­nen, tai joil­la perus­ter­veys ei ole hyväl­lä tasol­la. Säh­kö­pyö­rä ei tee los­ka­sa­tees­sa pyö­räi­lyä eri­tyi­sen pal­jon muka­vam­mak­si kokemukseksi.
    Sel­lais­ten asioi­den sub­ven­toi­mi­nen, jol­le ei ole todel­lis­ta tar­vet­ta on tuh­lat­tua rahaa jos­ta täs­sä tapauk­ses­sa hyö­tyi­si­vät lähin­nä säh­kö­pyö­rien myy­jät. Ter­veys­poh­jai­nen säh­kö­pyö­rä­tu­ki taas oli­si pal­jon tehok­kaam­pi hoi­taa asian­mu­kai­sen lää­kä­rin­lausun­non pohjalta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   7. Olet täy­sin vää­räs­sä säh­kö­pyö­räs­tä, se kun vapaut­taa hikoi­le­mas­ta ja sää­il­miöis­tä ollen pal­jon käte­väm­pi vem­pe­le kuin pol­ku­pyö­rä. Lähin­nä 2kk mat­koil­la eroa pyö­rän ja säh­kö­pyö­rän välil­lä ei ole.

    Edes 10 cm lumi­ker­ros ei hidas­ta mat­kan­te­koa, kun­han ren­kaat ovat kun­nos­sa, tuu­li vai­ku­ta mat­ka-aikaan jne. pukeu­tues­sa ei tar­vit­se vali­ta, jää­tyy­kö alus­sa vai tukeh­tui­si lopus­sa. Eli mat­kus­ta­mi­nen on olen­nai­ses­ti muka­vam­paa kuin tavan polkupyörällä.

    Sil­ti nii­tä ei kan­na­ta sub­ven­toi­da, kos­ka rahat meni­si­vät pää­osin niil­le, joil­la on jo pyö­rä tai jot­ka kul­ke­vat julkisilla. 

    Säh­kö­pyö­rä­kin on yli 4 km mat­koil­la yleen­sä sel­väs­ti hitaam­pi kuin hen­ki­lö­au­to (vaat­tei­den vaih­to) ja sii­tä se ero autoi­lun ja pyö­räi­lyn välil­lä tulee.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Itse olen asu­nut nyt vii­mei­set 7 vuot­ta Tam­pe­reen Kale­vas­sa. Omis­tan auton sekä auto­pai­kan. Työ­mat­kat kul­jen omal­la autol­la, kos­ka tar­vit­sen työs­sä­ni autoa. Työ­mat­kal­la on myös kol­me Pris­maa sekä yksi City­mar­ket. Niis­sä vie­rai­len satun­nai­ses­ti, yleen­sä Alkon takia. Omas­ta asun­nos­ta 500m säteel­lä on nel­jä K‑Markettia sekä Sale. Ruo­kaos­tok­set käy­tän­nös­sä kes­kit­ty­vät nii­hin help­pou­den ja nopeu­den vuok­si. Näi­den seit­se­män vuo­den aika­na talou­te­ni koko on kas­va­nut yhdes­tä nel­jään. Auto­mar­ket­tien park­ki­hel­vet­ti hauk­kai­si työ­mat­kas­ta heti 30–45min sii­vun, kun koti­pi­haan ajo kes­tää suo­raan 15min. Ainoa kaup­pa mihin tulee läh­det­tyä var­ta vas­ten autol­la on Ikea ja välil­lä Verk­ko­kaup­pa. Sii­hen­kin syy on ymmärrettävissä. 

   En ymmär­rä mik­si kan­ta­kau­pun­kiin pitäi­si luo­da olo­suh­teet autoi­le­vil­le asiak­kail­le. Jos haluat asioi­da kan­ta­kau­pun­gis­sa, niin asu siel­lä. Jos taas haluat naut­tia kan­ta­kau­pun­ki­mai­sis­ta pal­ve­luis­ta, niin lope­ta nii­den peräs­sä aja­mi­nen. Lähiöis­tä­kin saa­tai­siin elin­voi­mai­sem­pia, jos ihmi­set lopet­tai­si­vat pel­käs­tään siel­lä nuk­ku­mi­sen, ja aloit­tai­si­vat asioimisen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Gabriel:
    Itse olen asu­nut nyt vii­mei­set 7 vuot­ta Tam­pe­reen Kale­vas­sa. Omis­tan auton sekä auto­pai­kan. Työ­mat­kat kul­jen omal­la autol­la, kos­ka tar­vit­sen työs­sä­ni autoa. Työ­mat­kal­la on myös kol­me Pris­maa sekä yksi City­mar­ket. Niis­sä vie­rai­len satun­nai­ses­ti, yleen­sä Alkon takia. Omas­ta asun­nos­ta 500m säteel­lä on nel­jä K‑Markettia sekä Sale. Ruo­kaos­tok­set käy­tän­nös­sä kes­kit­ty­vät nii­hin help­pou­den ja nopeu­den vuok­si. Näi­den seit­se­män vuo­den aika­na talou­te­ni koko on kas­va­nut yhdes­tä nel­jään. Auto­mar­ket­tien park­ki­hel­vet­ti hauk­kai­si työ­mat­kas­ta heti 30–45min sii­vun, kun koti­pi­haan ajo kes­tää suo­raan 15min. Ainoa kaup­pa mihin tulee läh­det­tyä var­ta vas­ten autol­la on Ikea ja välil­lä Verk­ko­kaup­pa. Sii­hen­kin syy on ymmärrettävissä. 

    En ymmär­rä mik­si kan­ta­kau­pun­kiin pitäi­si luo­da olo­suh­teet autoi­le­vil­le asiak­kail­le. Jos haluat asioi­da kan­ta­kau­pun­gis­sa, niin asu siel­lä. Jos taas haluat naut­tia kan­ta­kau­pun­ki­mai­sis­ta pal­ve­luis­ta, niin lope­ta nii­den peräs­sä aja­mi­nen. Lähiöis­tä­kin saa­tai­siin elin­voi­mai­sem­pia, jos ihmi­set lopet­tai­si­vat pel­käs­tään siel­lä nuk­ku­mi­sen, ja aloit­tai­si­vat asioimisen. 

    Toi oli ihan asi­aa. Mäkin olen huo­man­nut että isois­sa kaup­pa­kes­kuk­sis­sa juok­se­mi­seen palaa tuhot­to­mas­ti aikaa. Park­ki­pai­kaa jou­tu etsi­mään ja hyper­mar­ket­tien käy­tä­vät ovat pit­kät, ja on vai­kea löy­tää sitä mitä on tul­lut osta­maan, kos­ka tuot­tei­den sijoit­te­lua muu­te­taan jatkuvasti.Lähikaupasta löy­tää nopeam­min ja vaik­ka hin­nois­sa on pari sent­tiä lähi­kaup­pa­li­sää niin mie­lum­min mak­san sii­tä kuin että kaup­pa katoaa.

    Kan­ta­kau­pun­ki ja sen kau­pat ja pal­ve­lut ero­aa sii­nä mie­les­sä esi­kau­pun­kien kaup­pa­kes­kuk­sis­ta, että siel­lä liik­ku­vat pää­asias­sa aikui­set eivät­kä pik­ku­lap­si­per­heet, ja ovat pukeu­tu­neet par­haan­sa mukaan. Ei sin­ne men­nä ruo­kaa osta­maan vaan elä­myk­sien takia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. 3,6 euron sata­ma­mak­su hen­ki­lö­au­toil­le vai­kut­tai­si aika pie­nel­tä. Capucci­non hinta. 

  Nol­lan euron sata­ma­mak­su on hul­luut­ta. Kan­nus­taa aja­maan kau­pun­gin läpi. Mik­si ihmees­sä se on nyt nolla??

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Vai­kut­tai­si suu­ri osa kes­kus­te­lu­jois­ta ole­van ihan kujal­la sii­tä, mikä täs­sä cases­sa on ollut tun­ne­lin kan­nat­ta­jien motiivi. 

  Todel­li­nen (oikeas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­va) tavoi­te on ollut yrit­tää pitää huo­li sii­tä, ettei täl­lä val­tuus­to­kau­del­la teh­dä mitään käve­ly­ka­tu­jen lisää­mi­sek­si kes­kus­tas­sa. Ensin halut­tiin kyt­keä käve­ly­kes­kus­tan laa­jen­nus ja tun­ne­lin sel­vi­tys yhteen. Onnis­tui. Sit­ten kut­sut­tiin pal­jon fir­mo­ja visioi­maan ja teke­mään alus­ta­via tun­ne­li­suun­ni­tel­mia ja pui­tiin nii­tä laa­jas­ti jul­ki­suu­des­sa, johon saa­tiin kulu­maan ensim­mäi­nen vuo­si. Onnis­tui. Sit­ten valit­tiin näis­tä jat­ko­ja­los­tet­ta­vak­si ”paras” ver­sio ja työs­tet­tiin sitä seu­raa­va vuo­si. Onnis­tui. Kol­mas vuo­si oli­kin sit­ten tar­koi­tus käyt­tää tar­kem­paan raken­ta­mis­pää­tös­tä edel­tä­vään suun­nit­te­luun ja ”lisäin­for­maa­tion” hank­ki­mi­seen. Kun täs­sä oli­si saa­tu kol­mas vuo­si kulu­maan, oltai­siin oltu jo mel­kein vaa­leis­sa ja oli­si voi­tu hyväl­lä syyl­lä sanoa, ettei näin isoil­le asioil­le (käve­ly­kes­kus­ta) voi mitään teh­dä ilman, että anne­taan äänes­tä­jil­le mah­dol­li­suus sanoa sanan­sa asias­ta. Näin oli­si­kin onnis­tu­nees­ti hal­vaan­nu­tet­tu kes­kus­tan käve­ly­ka­tu­ke­hi­tys koko val­tuus­to­kau­dek­si yhden puo­lu­een toi­mes­ta näen­näi­sen loo­gi­ses­ti ja demokraattisesti.

  Nyt suun­ni­tel­ma karah­ti kivil­le jo kah­den vuo­den koh­dal­la ja on mah­dol­li­suus, että kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ja val­tuus­to saat­ta­vat pääs­tä kes­kus­tan suh­teen jotain teke­mään. Täs­tä Vapaa­vuo­ren hir­mui­nen kiu­kut­te­lu joh­tuu. Ei kukaan esit­tä­jis­tä tain­nut oikeas­ti itse­kään uskoa 1,4 mil­jar­din tun­ne­lin toteu­tu­mi­seen. Se oli vain kei­no hal­vaut­taa ei-halut­tu kehi­tys­pol­ku ja har­haut­taa kes­ku­te­lu sivu-uril­le. Mel­kein onnistuikin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Kas ne Tal­lin­kin lai­vat lopet­tai­si­vat koko­naan Hel­sin­gis­sä, siis ns. Juot­to­lat. Kirk­ko­num­mi haluai­si var­maan oman sata­man tai Sipoo? Ei se RAHTI vuo­saa­reen meni­si vaan naa­pu­rien sata­mil­le. Hel­sin­ki ei oikeas­ti halua enää olla satamakaupunki. 

  Nykyi­nen ruuh­ka­mak­su jon­ka sata­ma ottaa saa rekat odot­ta­maan kes­kus­tas­sa ja jät­kä­saa­res­sa seu­raa­vaa läh­töä, park­ker­raus pihoilla

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.