Helsingin budjettineuvottelut: valkoinen savu nousi

Helsin­gin val­tu­us­to­ryh­mät sopi­vat muu­tok­sista bud­jet­ti­in. Bud­jet­ti­in tulee 0,5 pros­ent­tiyk­sikön alen­nus kun­taveroon, siihen ei tule kiin­teistöveron koro­tus­ta. Meno­ja lisät­ti­in yhteen­sä 32 miljoon­al­la eurol­la. Nämä lisäyk­set tuli­vat muiden ryh­mien esi­tyk­ses­tä kom­pen­soimaan vero­jen alen­nus­ta. Tulo­jen pienen­e­misen kom­pen­soimises­sa meno­ja kas­vat­ta­mal­la on jonkin­lainen etumerkki­in liit­tyvä ongelma.

Ryh­mien neu­vot­teluis­sa oli varsin opti­misti­nen käsi­tys kun­tat­alouden kehi­tyk­ses­tä. Helsin­ki on saanut alku­vuon­na huo­mat­tavasti arvioitua enem­män vero­tu­lo­ja. Sekä tulovero että eri­tyis­es­ti yhteisövero ovat kasvaneet.

Yhteisöveron kasvu­un liit­tyy suuri ker­talu­on­toinen erä, jos­ta Helsin­gin Sanomat ker­toi tarkem­min tänään. Japani­lainen hold­ing-yhtiö on myynyt Super­cellin osakkei­ta Kiinaan ja kir­jan­nut siitä 3,5 mil­jardin euron myyn­tivoiton. Siitä tulee yhteisövero­ja noin 700 miljoon­aa euroa, jos­ta Helsin­gin osu­us on noin 200 miljoon­aa. Jat­ka lukemista “Helsin­gin bud­jet­tineu­vot­te­lut: valkoinen savu nousi”

Minä ja Vartiosaari

Lehdis­sä on tänään uuti­soitu edes­ot­ta­muk­sis­tani eilisessä kaupung­in­val­tu­us­ton yleiskaavakäsit­te­lyis­sä. On sik­si hyvä, että ker­ron avoimesti, mitä tapah­tui. Olin mukana yleiskaavaa käsiteltäessä, mut­ta tilal­lani oli vara­jäsen käsiteltäessä Var­tiosaaren osayleiskaavaa. Peruste­lut tähän löy­tyvät alla olev­as­ta puheen­vuoros­ta, jota en siis koskaan pitänyt.

Ilmoituk­seni äänestää Var­tiosaaren puoles­ta herät­ti suur­ta murhet­ta vihreässä ryh­mässä, mut­ta ilmoitin pitäväni pääni. Lop­ul­ta tilanne kuitenkin eskaloi­tui vaar­al­lisek­si yleiskaa­van kannal­ta. Muu­ta­ma, aivan liian moni, vihreä val­tu­utet­tu ilmoit­ti,  että jos minä en nou­da­ta ryh­män enem­mistön kan­taa Var­tiosaaren kohdal­la, he eivät nou­da­ta sitä yleiskaa­van kohdal­la. Tämä olisi voin­ut vaaran­taa koko yleiskaa­van. Kat­soin viisaam­mak­si ilmoit­taa, että nou­datan ryh­män tah­toa ja jään pois Var­tiosaaren käsit­telystä. Tämä perus­tui omaan hark­in­taani. Min­ua ei tähän pakotet­tu, sil­lä ei mitään keino­ja pakot­taa min­ua ei olisi ollut.  Nou­datin arvios­sani pien­im­män pahan peri­aatet­ta. Yleiskaa­va oli mon­ta ker­taa tärkeämpi kuin Vartiosaari.

Peruste­lut löy­tyvät tästä pitämät­tä jääneestä puheen­vuoros­ta: Jat­ka lukemista “Minä ja Vartiosaari”

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.12.2015

(En ole menos­sa kok­ouk­seen, kos­ka olen levit­tämässä kaupungis­tu­misen ilosanomaa Oulus­sa. Mikko Särelä menee. Niin­pä olen tutus­tunut mas­si­iviseen esi­tys­lis­taan taval­lista pin­ta­puolisem­min. Mon­ta tun­tia siihen silti meni.)

Esi­tys­lis­taan pääsee tästä.

Saariselän­tien kaava.

(Ei, kyse ei ole kaikessa hil­jaisu­udessa tehdys­tä kun­tali­itok­ses­ta. Alue on Mellunmäessä)

Tämä oli meil­lä huhtiku­us­sa. Yritimme sil­loin tulok­set­ta urput­taa siitä, ettei Jok­eri II ratik­ka saa omaa kaistaa. Nyt sekä HSL että HKL ovat urput­ta­neet samas­ta asi­as­ta ja kat­u­aluet­ta on nyt leven­net­ty niin, että ratik­ka mah­tuu oma­lle kaistalleen. Samal­la on menetet­ty 500 k‑m2 raken­nu­soikeut­ta. Jat­ka lukemista “Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan lista 1.12.2015”