Britannia ja Euroopan sisämarkkinat

Kos­ka en ole val­tiol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä enkä eri­tyi­ses­ti ulko­mi­nis­te­ri, voin esit­tää hen­ki­lö­koh­tai­sia käsi­tyk­siä­ni Bri­tan­nian ase­mas­ta EU:n ulkopuolella.

Kos­to. On esi­tet­ty, että Bri­tan­nial­le on annet­ta­va niin huo­not ehdot, ettei esi­merk­ki hou­ku­ta ketään muu­ta seu­raa­maan esi­merk­kiä. Täs­sä aja­tuk­ses­sa on logiik­kaa, mut­ta luu­len, ettei sitä tar­vit­se käyt­tää, kos­ka elä­mä EU:n ulko­puo­lel­la tulee ole­maan joka tapauk­ses­sa riit­tä­vän vihe­liäis­tä aivan käy­tän­nön pakos­ta. Jat­ka luke­mis­ta “Bri­tan­nia ja Euroo­pan sisämarkkinat”