Kaupunkiympäristölautakunnan lista 12.12.2017

(Esi­tys­lis­taan tästä)

Yleiskaa­van toteuttamisohjelma

Pöy­dältä. (Selostet­tu edel­lisen viikon postauksessa)

Ensim­mäisen lapio on menos­sa maa­han Laa­jasa­lon bule­vardil­la, Malmin lento­ken­täl­lä ja Viilar­in­tien alueella.

Tästä on tul­lut kovasti pos­tia, joiden mukaan lau­takun­nan pitäisi toteut­tamiso­hjel­man yhtey­dessä tehdä yleiskaavaa koske­via ase­makaa­vata­son ratkaisu­ja jo tässä vai­heessa. Vaik­ka olisi niiden sisäl­löstä samaa mieltä, ei vain voi. Ase­makaa­vat käsitel­lään ase­makaavoina sit­ten aikanaan.

Kan­takaupun­gin joukkoli­iken­teen kehittämissuunnitelma

(Pöy­dältä)

Helsin­ki siir­tyy voimakkaasti raideli­iken­teeseen ja samal­la sähköl­lä kulke­vaan liiken­teeseen. Pääosa bus­sil­in­joista katkaistaan vai­h­toter­mi­naalei­hin niin, että Käpylän ja Val­imon asemil­la siir­ry­tään bus­sista junaan ja jos ei ole menos­sa keskus­taan, pikaratikkaan.  Kun kaupun­ki kas­vaa sisään­päin, se pystyy otta­maan katu­verkkoon­sa vähem­män auto­ja, niin henkilöau­to­ja kuin busse­jakin. Ener­gian­säästön kannal­ta pitäisi uudet ratikat varus­taa jär­jestelmäl­lä, jol­la jar­ru­tusen­er­gia ote­taan tal­teen kon­den­saat­tori­in eikä käytetä sitä vain läm­mit­tämiseen. Jat­ka lukemista “Kaupunkiym­päristölau­takun­nan lista 12.12.2017”