Bulevardit vähentävät ruuhkia, eivät lisää niitä

Helsin­gin suun­nit­tel­e­vat bule­vardit vähen­tävät sisään­tu­lotei­den ruuhkau­tu­mista ver­rat­tuna vai­h­toe­htoon, jos­sa 80 000 ihmistä ripoteltaisi­in kelvol­lisen joukkoli­iken­teen ulot­tumat­tomi­in pitkin Uuden­maan pel­to­ja.

Helsin­gin ympäristökun­nista on tul­lut huolestunei­ta lausun­to­ja Helsin­gin aikeista muut­taa kaupunki­in tule­vat moot­tori­ti­et Kehä I:n sisäl­lä kaduik­si ja asut­taa niiden äärelle 80 000 ihmistä. Pelätään autoilun Helsin­gin keskus­taan vaikeu­tu­van. Kirkkon­um­mel­la asia pan­ti­in suo­ras­taan leikik­si esit­tämäl­lä, että tämä on perus­tus­lain vas­taista, kos­ka perus­tus­la­ki takaa vapaan oikeu­den liikkua maan sisällä.

Kun moot­toriteille tulee nopeusra­joi­tus ja liiken­neval­o­ja, mat­ka-ajat tietysti vähän piden­tyvät olet­taen, että moot­tori­tie ei muuten olisi ruuhkau­tunut. Tämän vaiku­tus mat­ka-aikoi­hin on parin min­uutin luokkaa, korkein­taan viisi min­u­ut­tia. Jos viiden kilo­metrin matkalla nopeus las­kee nopeud­es­ta 80 km/h nopeu­teen 50 km/h, mat­ka-aika pite­nee min­uutin ja 15 sekun­tia. Par­it liiken­neval­ot tähän päälle, ehkä. Jat­ka lukemista “Bule­vardit vähen­tävät ruuhkia, eivät lisää niitä”