Mitä ajattelen käännytyslaista tänään

Ajat­telin, että en kir­joit­taisi mitään kään­ny­tys­laista, kos­ka min­ul­la ei ole ongel­maan toimi­vaa ratkaisua, mut­ta päätin, että minähän en vaikeuk­sia väistele.

Olen kir­joit­tanut use­aan ker­taan, että pako­lais­poli­ti­ikkamme on täysin epälo­ogista. Viimeisin on tässä. Putin käyt­tää nyt hyväk­seen Län­si-Euroopan ja Gen­even pako­lais­sopimuk­sen epälo­ogisu­ut­ta. Tämä on oma syymme, kos­ka omak­sumamme poli­ti­ik­ka on epäloogista.

Ker­rataan vielä, mis­sä se epälo­ogisu­us on. Toisaal­ta halu­amme tur­va­ta korkeata­sois­es­ti jokaisen tur­va­paikan­hak­i­jan oikeustur­van, jos hän onnis­tuu työn­tämään iso­varpaansa Suomen puolelle, mut­ta hyväksymme kaik­ki tavat estää hak­i­joi­ta pääsemästä rajalle. Kir­joitin aiem­min, että kaik­ki tavat rajalle ampumista luku­un otta­mat­ta, mut­ta nyt kai tämäkin rajoi­tus on tarkoi­tus poistaa.

Sopimus Turkin kanssa pakolaisten pysäyttämisestä vaarantaa oikeusturvan vielä pahemmin

Olen pyytänyt jotakin selit­tämään, miten tästä saadaan loogi­nen kokon­aisu­us, mut­ta kukaan ei ole selit­tänyt. Me mak­samme Turkille ja eräille Afrikan maille siitä, että nämä estävät pako­laisia pääsemästä Euroop­paan. Aikamoisia oikeustur­van loukkauk­sia siihenkin sisäl­tyy. Lentoy­htiöille on määrät­ty korkea sakko, jos ne tuo­vat Suomeen tur­va­paikan­hak­i­jan. Sik­si kai perus­suo­ma­laiset esit­tävät tur­va­paikka­hake­musten keskit­tämistä Helsin­ki-Van­taalle. Jat­ka lukemista “Mitä ajat­te­len kään­ny­tys­laista tänään”