Pakolaissopimuksen järjetön tulkinta tekee mahdolliseksi Venäjän hybridioperaation

Gen­even pako­lais­sopimuk­sen sovel­tumat­to­muus nykyiseen pako­lais­ti­lanteeseen on tehnyt mah­dol­lisek­si Venäjän kyynisen hybrid­i­op­er­aa­tion itära­jal­la. Olen kir­joit­tanut tästä mon­ta ker­taa, mut­ta tois­tan näkemykseni.

Pako­lais­sopimus on kir­joitet­tu Euroopan sisäisiä pako­laisia ajatellen ja se on tarkoitet­tu tilanteisi­in, jois­sa pako­lais­ten määrä on aivan olen­nais­es­ti pienem­pi kuin nyt. Siihen aikaan pako­laiset pak­eni­vat vain­oa, eivät köy­hyyt­tä ja nälkäkuole­maa. Nälkään kuol­lut on aivan yhtä kuol­lut kuin vain­oon kuollut.

Sopimuk­sen älyt­tömyys kos­kee sitä, että jos pako­lainen on saanut iso­varpaansa maan rajo­jen sisälle, sopimuk­sen ylel­lisen hyvät pykälät astu­vat voimaan, mut­ta rajal­la ampumista luku­un otta­mat­ta kaik­ki keinot ovat sal­lit­tu­ja sen estämisek­si, että vain­oa pak­ene­va pääsee maa­han. Nyt pohdi­taan sitä, miten suh­taudu­taan kuo­li­aak­si palel­tumiseen rajalla.

Helsin­ki-Van­taa sovel­tuu tur­va­paikan haku­un eri­tyis­es­ti sik­si, että lentoy­htiöille on asetet­tu todel­la kovat sank­tiot siitä , että ne tuo­vat maa­han tur­va­paikan hakijan.

Muuttuuko ihminen hädänalaiseksi vasta päästyään Suomeen?

Oikeutetusti on herän­nyt kysymys, onko Suomen nyt tor­ju­mien tur­va­paikan­hak­i­joiden joukos­sa sel­l­aisia hädä­nalaisia, joille tur­va­paik­ka pitäisi myön­tää. Var­masti on. Mut­ta yhtä hädä­nalaisia he oli­si­vat olleet, jos Venäjä olisi kun­nioit­tanut raja­sopimus­ta eikä olisi näitä onnet­to­mia Suomeen päästänyt. Jat­ka lukemista “Pako­lais­sopimuk­sen jär­jetön tulk­in­ta tekee mah­dol­lisek­si Venäjän hybridioperaation”

Ajatuksia uudesta pakolaissopimuksesta

Mitä Gen­even pako­lais­sopimuk­selle pitäisi tehdä?

Kun tulin sanoneek­si, että Gen­even pako­lais­sopimus­ta pitäisi päivit­tää, on moni vaat­in­ut selvi­tys­tä miten. En ole täl­lä alal­la asiantun­ti­ja, joten valmista sopimustek­stiä en ryhdy luonnostelemaan.

Gen­even sopimuk­ses­sa min­ua ärsyt­tää eri­tyis­es­ti se, että se antaa suo­jan häviävän pienelle osalle pako­lai­sista ja näistäkin pikem­minkin vahvem­mille kuin heikom­mille. Kovin korostet­tu­ja ovat tämän pienen joukon oikeudet niihin näh­den, joil­la ei ole keino­ja EU-maid­en sisälle päästä.

Vas­tu­un jako kaikkien maid­en kesken koko pako­laisongel­mas­ta. Uuden sopimuk­sen lähtöko­hdak­si tulisi ottaa yleis­maail­malli­nen vas­tuu pako­laiskysymyk­ses­tä, joka jakau­tu­isi maid­en välil­lä jotenkin suh­teessa brut­tokansan­tuot­teeseen. Jos käytän­nön syistä jotkut maat joutu­vat asut­ta­maan pako­laisia mui­ta enem­män (naa­puri­maat nyt esimerkik­si), muil­la tulisi olla velvol­lisu­us osal­lis­tua kus­tan­nuk­si­in. Jat­ka lukemista “Ajatuk­sia uud­es­ta pakolaissopimuksesta”