VR muutti hinnoitteluaan radikaalisti

Kysyin syksyl­lä val­tu­us­ton kuppilassaVR:n johta­jis­toon kuu­lu­val­ta Otto Lehtipu­ul­ta, mitä VR:n aikoo tehdä polkumyyn­tikam­pan­jansa (mm kymme­nen matkaa Tam­pereelle 99 €) jäl­keen. Paljonko lip­pu­jen hin­nat alenevat? Hän sanoi, ettei voi ker­toa, mut­ta kehot­ti min­ua luke­maan omaa blogiani.

Toden tot­ta! VR:n lip­pu-uud­is­tus vas­taa yllät­tävän tarkasti sitä, mitä olen vuosia esit­tänyt. En siis oikein osaa moit­tia. (Kuka, jos ei kissa itse…?)

VR pyrkii selvästi hin­noit­tele­maan junat täy­teen. Lentoy­htiöi­den dynaamiseen hin­noit­telu­un ei sen­tään (vielä?) men­nä, mut­ta lipun­hin­ta tulee riip­pumaan kysyn­nästä. Tämä on toteutet­tu niin, että kuhunkin junaan myy­dään kah­den­hin­taisia lip­pu­ja. Jat­ka lukemista “VR muut­ti hin­noit­telu­aan radikaalisti”