Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (4/5): Tietovarastot käyttöön

Kävin per­jan­taina avaa­mas­sa Nuori lääkäri ‑päivät Kata­janokalla. Lai­tan pitämäni puheen nauhal­ta puret­tuna ja vähän stil­isoitu­na tähän viiteen osaan palasteltuna.

Tei­dän päivi­enne aiheena on tiedol­la joht­a­mi­nen. En ajatel­lut puhua siitä paljonkaan, kos­ka tääl­lä on aiheesta parem­pia puhu­jia enkä halua tul­la rin­naste­tuk­si hei­hin. Suomes­sa on aivan val­tavia ter­vey­den­huol­lon tieto­varan­to­ja. Osit­tain niitä on kerät­ty ihan sat­tumal­ta jonkin muun syyn takia ja meil­lähän ark­istoidaan kaik­ki. Täysin suun­nit­telemat­tomasti 70-luvulle saak­ka kansaneläke­laitos sai tiedot kaik­ista ter­veyskeskuskäyn­neistä, kos­ka siihen aikaan kela mak­soi kor­vau­sia myös kun­tien lääkärikäyn­neistä. Kun sairaus­vaku­u­tusko­r­vausten mak­sami­nen kun­nille lopetet­ti­in, lopetet­ti­in myös tiedon keräämi­nen lääkärikäyn­neistä. Joskus voisi ajatel­la, että tieto­jen keräämi­nen suun­niteltaisi­in oikein tieto­jen keräämisen poh­jal­ta, eikä muun toimin­nan sat­un­naise­na sivutuotteena.

Joka tapauk­ses­sa meil­lä on val­ta­vat tieto­varan­not, jot­ka ovat täysin alikäytössä. Näistä tiedoista voi olla val­tavasti hyö­tyä ter­vey­den­huol­lolle, mut­ta vain, jos näitä tieto­ja myös käytet­täisi­in ja saisi käyt­tää. Tarkoituk­se­na on muut­taa lain­säädän­töä niin, että nämä suuret tieto­varan­not tule­vat sekä aka­teemisen tutkimuk­sen että myös lääke­te­ol­lisu­u­den kau­pal­liseen käyt­töön. Yri­tyk­sethän lääkkeitä ja hoit­o­menetelmiä kehit­tävät. Jat­ka lukemista “Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien ava­jai­sis­sa (4/5): Tieto­varas­tot käyttöön”

Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (3/5): Sote-uudistus

Kävin per­jan­taina avaa­mas­sa Nuori lääkäri ‑päivät Kata­janokalla. Lai­tan pitämäni puheen nauhal­ta puret­tuna ja vähän stil­isoitu­na tähän viiteen osaan palasteltuna.

Meil­lä on ter­vey­den­huol­los­sa tekeil­lä val­lanku­mouk­selli­nen muu­tos. Ei vain se, että julki­nen ter­vey­den­huolto siir­tyy kun­tien vas­tu­ul­ta maakun­nille, mikä on sinän­sä perustel­tua. Tätä voi ver­ra­ta osu­uskaup­poi­hin, jot­ka oli­vat 30 vuot­ta sit­ten hätää kär­simässä, kos­ka K‑ryhmä hakkasi ne men­nen tullen. Sil­loin kun­tapo­h­jaiset osu­uskau­pat yhdis­tet­ti­in maakun­nal­lisik­si, ja nyt nämä maakun­nal­liset osu­uskau­pat vuorostaan jyräävät K‑ryhmän. Suurimpia kaupunke­ja luku­un otta­mat­ta kun­ta on huono poh­ja ter­vey­den­huol­lol­la niin kuin se oli aikanaan huono poh­ja vähit­täiskau­palle. Maakun­nalli­nen ter­vey­den­hoito on tot­ta kai paljon järkevämpää.

Laadullis­es­ti suurem­pi muu­tos on valin­nan­va­paus ja yksi­tyisen ter­vey­den­huol­lon kanssa kil­pailem­i­nen. Yksi­ty­i­sis­sä ter­veyspalveluis­sa on paljon hyviä puo­lia. Yksi­ty­is­ten yri­tys­ten hallinto yksinker­tais­es­ti toimii parem­min- Ei aina, mut­ta huonos­ti johdet­tu yksi­tyi­nen yri­tys menee pian nurin. Kun­nan saami­nen konkurssi­in vie pidem­pään, maakun­nas­ta nyt puhu­mat­takaan, vaik­ka joidenkin kun­tien taival onkin päät­tynyt pakkoli­itok­seen taloudel­lisen epäon­nis­tu­misen vuok­si. Luo­va tuho on yksi­tyisen ter­vey­den­huol­lon vahvuus.

Tähän liit­tyy kuitenkin suuria ongelmia taloudel­lis­ten kan­nus­timien kohdal­la. Sitä saa mis­tä mak­saa. Oikeas­ta asi­as­ta mak­sami­nen on muu­tok­sen kinkkisin koh­ta. Julkisen puolen ongel­ma taas on sitä saa mitä mit­taa ‑tilanteet. Jat­ka lukemista “Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien ava­jai­sis­sa (3/5): Sote-uudistus”

Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (2/5): Teknologia haastaa terveydenhuollon työnjaon

Kävin per­jan­taina avaa­mas­sa Nuori lääkäri ‑päivät Kata­janokalla. Lai­tan pitämäni puheen nauhal­ta puret­tuna ja vähän stil­isoitu­na tähän viiteen osaan palasteltuna.

Ala muut­tuu nopeasti ja sik­si opti­maa­li­nen tapa organ­isoi­da työ tulee myös muut­tumaan. Yksi asia, joka tulee tei­dän ammat­tikun­tanne haas­ta­maan, on tekoä­ly. Täl­lä het­kel­lä riidel­lään siitä, kumpi on parem­pi tekemään diag­noosia, lääkäri vai tekoä­ly, Vaik­ka kiis­ta­ton­ta voit­ta­jaa ei vielä ole julis­tet­tu, tekoä­ly tulee hakkaa­maan ihmisen aivan var­masti. Se kehit­tyy jatku­vasti ja ihmisen evoluu­tio jonkin ver­ran hitaammin.

Lääkäril­lä on yksi yliv­er­tainen etu tietokoneeseen ver­rat­tuna: lääkäri on ihmi­nen. Niin­pä ihmisenä olem­i­nen koros­tuu lääkärin työssä.

Kyse ei ole kuitenkaan joko-tai ‑asetel­mas­ta, vaan sekä-että ‑tilanteesta. Tekoä­ly tulee lääkärin – tai ylipään­sä ihmisen – työkaluk­si. Se tulee paran­ta­maan diag­noosien osumatarkku­ut­ta aivan olen­nais­es­ti. Sen hyvä puoli on, että se oppii virheistään. Lääkärikin oppii virheistään, mut­ta tekoä­ly oppi virheistä kaikkial­la maail­mas­sa. Se on myös nopea uuden tiedon omak­su­ja. Se pystyy käsit­telemään val­tavia tietoaineis­to­ja ja laske­maan bayesiläisiä toden­näköisyyk­siä. Se osaa mös varoit­taa, mil­loin käytet­tävis­sä ole­vat tiedot eivät riitä var­maan diag­noosi­in ja saat­taa ehdot­taa lisä­tutkimuk­sia. Se myös suosit­taa käypähoidon mukaisia hoito­ja. Jat­ka lukemista “Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien ava­jai­sis­sa (2/5): Teknolo­gia haas­taa ter­vey­den­huol­lon työnjaon”

Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (1/5): Nopeasti etenevä lääketieteellinen tieto

Kävin per­jan­taina avaa­mas­sa Nuori lääkäri ‑päivät Kata­janokalla. Lai­tan pitämäni puheen nauhal­ta puret­tuna ja vähän stil­isoitu­na tähän viiteen osaan palasteltuna.

Hyvät kuuli­jat!

Vaik­ka olen hyvin tyy­tyväi­nen tähä­nas­tiseen elämääni, aina sil­loin täl­löin mieti­tyt­tää, että jos olisin nyt abi­turi­ent­ti, mitä val­it­sisin toisin kuin aiem­min. Moni­akin vai­h­toe­hto­ja on tul­lut mieleen. Yksi niistä on, että lääkärin ammat­ti olisi ollut aika mie­lenki­in­toinen. Poti­laat var­maankin kiit­tävät, että en tätä val­in­taa tehnyt, kos­ka omi­naisuuk­sil­tani en olisi kovin hyvä poti­lastyöhön, mut­ta entisenä tilas­toti­eteil­i­jänä on san­ot­ta­va, että lääketi­eteelli­nen tutkimus on todel­la kiehto­vaa; se miten uudet havain­not pal­jas­ta­vat sairauk­sista aina uut­ta ja yllät­tävää. Se on kuin luk­isi salapoliisiromania.

Käsi­tyk­set siitä, mis­tä sairaudet johtu­vat muut­tuu uuden tiedon val­os­sa radikaal­is­tikin. Eihän vat­sa­haavakaan ole enää pelkkä stres­si­sairaus, kuten vielä parikym­men­tä vuot­ta sit­ten kuvitelti­in. Jat­ka lukemista “Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien ava­jai­sis­sa (1/5): Nopeasti etenevä lääketi­eteelli­nen tieto”